Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

Taftazani

Members
 • Content Count

  178
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by Taftazani


 1. bu yazdigin alimlerin sapiq fetvalari bow weydir. Heresinin agzindan bir avaz gelir. Tarix boyu da bir-birlerini tekfir etmekden bawqa peweleri olmayib. Butun bu sapiqliqlarin koku Ehli beytden e.s.ayri duwmeye ve ebu hureyre temimi dari ikrime semuret ve s.kimi zindiqlardan din oyrenmekden qaynaqlanir.

  Ola bil?r sizin dininzd? bu f?tvalar sap?q say?ls?n v? siz Yeni ?l qeyd etm?yi,?axta Baban? filan q?bul edirsiz.N? deyir?m ki...L?kum dinukum va liy? din.


 2. ?g?r m?s?l?n ki?i 45 ya??nda islam? q?bul edir v? namaza ba?lay?rsa o q?lmad??? ill?rin q?zas?n? q?lmal?d?r?Yaxud m?s?lman olub q?lmay?b,sonra t?vb? edib indiq?l?r onda q?zalar? q?lmal?d?r?

  Bunu da ancaq ?i?l?r? aid etm?k s?hvdir.??nki ?hli-S?nn?td? d? q?zalar?n q?l?nmas? laz?m oldu?u deyilir.

  H?nb?li fuqahas?ndan All?m? ?bn Qudam? (541-620 h/ 1146-1223 m) namaz? t?rk ed?nin kafir olmad??? haqq?nda ?m?li icman? qeyd ed?rk?n, q?zan?n icmayla vacib oldu?unu deyir:

  ???? ??? ?????? ????????? ? ???? ?? ????? ?? ????? ??? ???????? ????? ??? ?????? ??????? ????? ??????? ? ???????? ???? ? ?????? ?? ??????? ????????? ? ??? ???? ?????? ??????? ? ??? ???? ?? ?????? ???????? ? ??? ?????? ??? ??????? ?????? ??????? ??? ?????? ? ?? ????? ?????? ??????? ? ???? ??? ?????? ??????? ???? ???????? ?????? ? ??? ????? ???? ????????? ?????? ?? ??? ????? ??????? ???? ???? ??????? ? ??? ??? ?????? ?? ???? ???? ????? ????? ??? ?????

  ???? ????????? ??????????? ??? ??? ????? ???????? ? ????????? ?? ????????? ? ?? ??? ????????

  "??nki, bu (namaz? t?rk ed?nin kafir olmad??? g?r???) m?s?lmanlar?n icmas?d?r. Bel? ki, biz - namaz? t?rk ed?nl?rin ?ox olmas?na baxmayaraq - h?r hans? bir ?srd? namaz? t?rk ed?nl?rd?n bir n?f?rin bel? ?ld?y? zaman yuyulmas?n?n, c?naz? namaz?n?n q?l?nmas?n?n, m?s?lman q?birstanl??na basd?r?lmas?n?n t?rk edildiyini bilmirik. El?c?d? onun varisl?ri mirasdan m?hrum edilm?yibl?r, oda ona burax?lan mirasdan m?hrum edilm?yib, ikisind?n biri namaz? t?rk etdi dey? h?yat yolda?lar? bir birind?n ayr?lmay?b.

  ?g?r namaz? t?rk ed?n m?rt?d say?lsayd? bu h?kml?rin ham?s? m?tl?q realla?ard?.

  M?s?lmanlar aras?nda, namaz? t?rk ed?n? q?zan?n vacib oldu?u haqda bir ixtilaf bilmirik.

  ?g?r namaz? t?rk ed?n bu s?b?bl? m?rt?d olsayd?, n? bir namaz?n n? d? bir orucun q?zas? ona vacib olmazd?.

  Yuxar?da (namaz? t?rk ed?nin kafir oldu?u haqda) zikr edil?n h?disl?r is? qorxutma v? bel? birisini kafirl?r? b?nz?tm?k m?nas?ndad?r, yoxsa h?qiqi m?nada deyil."

  Qaynaq: ?bn Qudam?: ?l Mu?ni: 3/357-358

  Riyad: Daru Al?mil Kutub: 1417/1997


 3. He ama yalniz vehabilerin fikrince, vehabiliyi yaradanlarin psizxologlari terefinden insanlari Islamdan uzag etmesi uchun, kiminse gelbinde Allaha inamini silmek uchun, vehabi mongollarini hamiya kafir gozuyla maxmag ve onlarda agresivliyi yetishdirmek uchun yaradilan bu fikire gore, guya ki Muselmanla kafiri ayiran namazdir.

  Bu m?s?l?d? onlar kimi fikird? olanlar da olub.Lap ?vv?ld?n.Buna g?r? d? "namaz q?lmayanlar? kafir sayma?"? vahhabil?rin ?qid?si saymaq s?hvdir.


 4. X?sus?n saqqala dil uzatma?a kims?nin haqq? yoxdur.T?rkiy?d? bilmir?m harda olmusuz ancaq h?r add?mba?? adam?n qaba??na saqqal? sufi ??x?r.Bala??n q?sal??? haqq?nda is? ifrat?n oldu?unu dey? bil?r?m v? m??yy?n q?d?r raz?la?maq olar.


 5. Ba?qa bir tan?nm?? ?afii imamlar?ndan olan Hafiz C?laluddin ?s Suyuti (849-911 h/1445-1505 m) rahim?hullah, ?z?n?n bid?tl?r haqda yazd??? “?l ?mru bil ?ttiba v?n N?hyu anil ?btida” adl? kitab?nda deyir:

  ???? ???????? ???????????? ??????? ?????????? ??????????? ?? ????????? ????????? ?????????

  “Q?nanan bid?t v? m?nk?r ?m?ll?rd?n biri d? kafirl?rin m?lun/l?n?tl?nmi? bayram v? m?nas?b?tl?rind? onlar kimi davranmaq v? kafirl?r? b?nz?m?kdir.”

  Qaynaq: C?laluddin ?s Suyuti: ?l ?mru bil ?ttiba v?n N?hyu anil ?btida: 141

  D?mmam: Dar ?bnil Qayyim: 1410/1990

  Bir ne?? s?hif? sonra is? x?sus?n yeni il haqda deyir:

  ??????? ?????? ????? ??? ?????? ?? ???? ???????? ? ????????? ????? ?????? ???? ?????? ???????? ? ?????? ?? ?????? ????? ?? ??? ????????? ??? ???????????? ? ???: ?????? ?????????? ? ???????? ????? ? ??????? ????? ? ?????? ???

  ????? ???????? ??? ????????? ????????? ?? ???? ????????? ? ???? ???? ???? ?? ???? ??????? . ???? ????? ???? ???????? ?????? ?? ???? ???????? ???????? ? ?? ?????? ?????? ?? ????????? ? ??????? ????? ???? ??????? ? ???? ????? ?? ????????? ??????????? ??????? ??????????

  “Bir ?ox insanlar?n, ?sa Pey??mb?rin - ?leyhissalam – do?um g?n? hesab ed?r?k q??da (qeyd) etdiyi (bayramlar), od qalamaq, yeni (x?susi bir) yem?k bi?irm?k, ?am almaq v? b?nz?ri kimi bu gec?l?rd? edil?n ?eyl?rin ham?s? m?nk?rdir.

  ??nki, Bu miladlar? (milad bayramlar?n? x?susi bir) m?nas?b?t kimi q?bul etm?k xrisyanlar?n dinidir.

  ?slam dinind? bunun he? bir ?sli yoxdur. ?vv?lki n?sill?rd? bu milad/do?um g?n? haqda dan???lmam??d?r. ?ksin? bunun ?sli xrisyanlar?n dinind?n g?t?r?lm?? v? buna t?bii bir s?b?bd? ?lav? olunmu?dur. Bu da bu bayram?n, od qalama?a m?nasib olan q?? f?slin? d??m?sidir .”

  Qaynaq: C?laluddin ?s Suyuti: ?l ?mru bil ?ttiba v?n N?hyu anil ?btida: 145

  D?mmam: Dar ?bnil Qayyim: 1410/1990


 6. ?afii f?qihi ?bn H?c?r ?l Heyt?mi (909-974 h/1504-1567 m) rahim?hullah, fiqhl? ba?l? verdiyi f?tvalar?n?n toplusu olan “?l F?t?val Fiqhiyy?tul Kubra” kitab?nda, kafirl?r? uymaq bar?d? suala geni? cavab verir. M?vzumuz bar?d? yerind? is? bel? deyir:

  ???? ?????? ???? ????????? ????????????? ???? ?? ?????? ?? ??????? ???? : ???? ?????? ??????? ???????? ??????????? ??????? ?? ????????? ???????????? ??????? ?????????? ??? ??????? ????????? ??? , ?????? ??????? ??????? ???? ?????????????? ? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ????: «??? ?????? ?????? ???? ??????»

  ??? ??? ??? ????? : "?? ?????? ???????? ??? ?????? ?????????? ?????? ??? ?????? ????? , ?? ????? ??? ??????? ??? ?????? , ??? ????????? ?????? ???? ?????? , ??? ??? ?????????? ????? ??? ??????? . ???? ?????? ??????? ????? ??????????? ??? ???" . ?????? ?????????? ?? ?????????? ????? ??????????

  “B?zi m?t?axxirin imamlar?m?z? (?afiil?ri) bu dediyim? m?vafiq bir s?z dediyini g?rd?m. Bel? demi?l?r: “?n murdar bid?tl?rd?n biri d? M?s?lmanlar?n, xrisyanlar?n bayramlar?nda yem?k ??klind?, onlara h?diyy? verib onlardan h?diyy? almaqda ?zl?rini onlara b?nz?tm?kl? xrisyanlara m?vafiq olmalar?d?r. Bu i?? ?n ?ox bula?anlar misirlil?rdir. Halbuki, Allah R?sulu – sallAllahu aleyhi v? ?lihi v? s?ll?m – buyurmu?dur: “Kim ?z?n? bir q?vm? b?nz?d?rs? o da onlardand?r.”

  H?tta ?bnul Hacc (?l Abd?ri) deyir: “M?s?lman birisin?, xrisyana bayram?na yard?m ed?c?k bir ?ey satmas? halal deyil. N? ?t, ?d?vat, n? d? paltar. Onlara he? n? kiray? verilm?z, h?tta (minm?l?ri ???n) heyvan bel?. ??nki bu c?r etm?k onlala k?frl?rind? yard?mla?maqd?r. ?mr sahibl?rin? f?rz olan, m?s?lmanlar? bu i?d?n ??kindirm?kdir.”

  Bu c?r bid?tl?rd?n biri d? m?s?lmanlar?n, paxlava yem?kl? Novruz bayram?na ?n?m g?st?rm?l?ridir.”

  Qaynaq: ?bn H?c?r ?l Heyt?mi: ?l F?taval Fiqhiyy?tul Kubra: 4/239

  ?l M?kt?b?tul ?sl?miyy?


 7. Dig?r bir H?n?fi alimi Alauddin ?l Hask?fi (1025-1088 h/1616-1677 m) bel? deyir:

  ????????? ????? ???????? ??????????? ?? ???? , ?? ??????? ????? ????? ???????? ????? , ??? ???? ??????? ??? ???????? ???????? ?????

  ??? ??? ???? ??????? : ?? ???? ????? ???? ????? ?????? ???? ?? ????? ?????? ???? ???????? ?????? ????? ?????? ????? ??? ???? ????? ?????? ? ??

  ??? ????? ?????? ??? ?????? ?????? ????? , ?? ??? ??? ????? ????? ?? ????? , ?????? ?? ??????? ????? ?? ????? ????? ???????

  ??? ???? ??? ?? ?? ?????? ???? ?? ????? ??????? ???? , ??? ????? ??????? ?????????? ????????? ?? ?????

  "Novruz v? Mihrican ad?yla/m?nasib?tiyl? n?s? verm?k caiz deyildir. Y?ni bu iki g?n m?nasib?tiyl? h?diyy?l?r verm?k haramd?r.

  ?g?r bu g?n?n m??rikl?r t?r?find?n t?zim edildiyi kimi t?zimini q?sd ed?rs? k?fr? gir?r.

  ?bu Hafs ?l K?bir ?l H?n?fi (?hm?d bin Hafs ?l Buxari – v.264 h.) – rahim?hullah – bel? demi?dir: "?g?r bir adam ?lli il uca Allaha ibad?t ets?, sonra Novruz g?n? – bu g?n? t?zim etm?k niyy?til? - bir m??rik? yumurta h?diyy? ets? k?fr? gir?r v? (bu s?b?bl?) ?m?ll?ri bo?a ??xar."

  ?g?r bu g?n? t?zim etm?yi q?sd etm?d?n, sad?c? insanlar bel? ad?t etdiyi ???n bir m?s?lmana h?diyy? ver?rs? k?fr? girm?z. Lakin, ??bh?ni ortadan qald?rmaq ???n bunu Novruzdan ?nc? v? ya sonra etm?si laz?md?r.

  ?g?r bu g?n daha ?nc? almad??? bir ?ey alarsa bax?lar:

  1. ?g?r Novruzu t?zimi q?sd ed?rs? k?fr? gir?r.

  2. ?g?r yeyib-i?m?k, ?yl?nm?k ???n ed?rs? k?fr? girm?z."

  Qaynaq: Alauddin ?l Hask?fi: ?d Durrul Muxtar: 759

  Beyrut: Darul Kutubil ?lmiyy?: 1423/2002


 8. H?n?fi aliml?rind?n Mulla ?li ?l Qari (v. 1014 h/1606 m) Allah R?sulunun M?din?y? g?ldikd? Novruz v? Mihrican bayramlar?n? Ramazan v? Qurban bayram? il? ?v?z etm?si haqda h?disin ??rhind? deyir:

  ??? ??????? : ??? ????? ??? ???? ?????? ???????? ???????????? ???????? ?? : ?? ??????? ?????? ????? ???

  ??? ??? ???? ??????? ?????? : ??? ???? ?? ???????? ????? ??? ????? ??????? ????? ??? ???? ????? ????? ? ??????? ???????

  ???? ?????? ??? ??????? : ?????? ??? ?????? ???????? : ??? ????? ??? ????? ?? ??? ??????? ?? ???? ? ?? ???? ??? ????? ??? ???? , ??? ????? ???? ?????? ????? ??? ???????? ??????? ??? ???? ? ??? ????? ???????? ????????? ????????? ? ?????????? ??????????? ??????? ??? ?????? ? ?? ???? ????? , ???? ?????? ?????? ????????? ??????? ? ????? ????????? ???

  "Muzhir bel? dedi: "Bu h?disd? Novruz, Mihrican v? kafirl?rin dig?r bayramlar?n?n t?zim edilm?sinin qada?an olundu?una d?lil var."

  ?bu Hafs ?l K?bir ?l H?n?fi (?hm?d bin Hafs ?l Buxari – v. 264 h.) – rahim?hullah – bel? demi?dir: "Kim Novruzda o g?n? t?zim q?sdil? bir m??rik? yumurta h?diyy? ed?rs?, uca Allah? inkar etmi? v? ?m?ll?rini bo?a ??xarm??d?r."

  Qadi ?bu M?hasin ?l H?s?n bin M?nsur ?l H?n?fi (M??hur Qadixan – v. 592 h/1196 m) bel? demi?dir: "Kim o g?n daha ?nc? almad??? bir ?ey alar v? ya o g?n ba?qas?na h?diyy? ver?rs? bax?lar:

  1. ?g?r bu ?m?liyl? Novruz g?n?n? m??rikl?rin t?zim etdiyi kimi t?zim etm?k niyy?tind?dirs? k?fr? gir?r.

  2. Yox ?g?r bu al??la sad?c? ?yl?nm?k ist?y?rs? v? ya h?diyy? verm?kl? ad?t?n c?r?yan ed?n xo? m?nasib?ti q?sd ed?rs? bu k?fr olmaz. Lakin kafirl?r? b?nz?m?k sur?til? m?kruh olar. El? is? bu i?d?n ??kinm?k laz?md?r."..."

  Qaynaq: Mulla ?li ?l Qari: Mirqatul M?fatih ??rhu Mi?k?til M?sabih: 3/491

  Beyrut: Darul Kutubil ?lmiyy?: 1422/2001

  H?n?fi aliml?rind?n Mulla ?li ?l Qari (v. 1014 h/1606 m) "?l Fiqhul ?kb?r" adl? ?s?r? yazd??? ??rhd? d? bu haqda deyir:

  ??? ??????? ????????? : ?????? ?????? ???? ???????? ???? ????? : ????? ????? ???????? ???? , ?? ???? ???????? ????? ????? ?? ??????? ????????? ????? ???????

  ???? ???? ???? ???????? ??? ?????? ???? ?????? ?????? ???????? ????

  ??? ???? ???????? ??????????? ??? ?????? ???????? ??? ????? ???? ????? ?? ??? ????? ???????? ??? ????? ????? ???? ?????

  ???? ???? ??? ????? ?? ??????? ???? ?????? ?? ???? ???????? ???? , ???? ??? ?????? ?????? , ????? ??????? ????

  ???? ????? ?????? ?????? ??? ????????? ????????? ????????? ???? ???? ??????? ?? ??? ?????? ??????? ???????

  "..."M?cm?un N?v?zil" adl? kitabda deyilir: "M?cusil?r Novruz g?n? toplanar v? bir m?s?lman bunu g?r?b: "Bu onlar?n ortaya qoydu?u g?z?l bir t?dbirdir" dey?rs? k?fr? gir?r". Y?ni, o bu k?fr?n ortaya ??xar?lmas?n? g?z?l g?rm?? v? dolay?s?yla ?slami ya?ant?ya t?n etmi?dir...

  Kim Novruz g?n? ba?qas?na - Novruzu t?zimi q?sd ed?r?k - bir ?ey h?diyy? ed?rs? k?fr? gir?r.

  ?g?r m??llim Novruz pay? ist?r v? t?l?b edil?n ??xsd? bu pay? ona verm?zs? m??llimin k?fr? d??m?sind?n qorxular. Y?ni, t?l?b edil?n ??xs Novruzluq ver?rs? onun ?z?n?nd? k?fr?nd?n qorxular...

  Kim Novruz g?n? kafirl?rin toplant? yerl?rin? ged?rs? k?fr? gir?r. ??nki, bunda k?fr? elan etm?k var v? sanki o, kafirl?r? bu ?m?ll?rind? yard?m etmi?dir.

  M?cusil?rin Novruz g?n?n? qat?lma?a qiyas?n, o g?n onlar?n etdiyi ?eyl?ri etm?kd? k?fr? g?r?kli q?l?r."

  Qaynaq: Mulla ?li ?l Qari: Minahur Ravdil ?zh?r ??rhu Fiqhil ?kb?r: 499-500

  Darul B??airil ?slamiyy?: 1419/1998


 9. H?n?fi aliml?rind?n ?bn Nuceym ?l Misri (v. 970 h/1563 m) insan? dind?n ??xaran ?eyl?ri s?ralark?n deyir:

  ???????? ??? ??????? ??????? ?????????? ???? ???? ??????? ?? ??? ??????

  ????????? ???? ??????????? ????? ?? ???? ??????? ????? ??? ??????? ???????? ?? ?????? ???????? , ????????? ??? ?????? ?????????? ??? ??????? ??????? ???? ??????

  "(Dind?n ??xaran ?eyl?rd?n birid?) M?cusil?rin Novruz bayram?nda onlarla b?rab?r t?dbirl?r? qat?lmaq, o g?n onlarla b?rab?r etdikl?rini etm?kdir.

  (Dind?n ??xaran ?eyl?rd?n birid?) Novruz g?n? daha ?nc? almad??? bir ?eyi yeyib-i?m?k ???n deyil, Novruza t?zim/h?rm?t ???n almaqd?r.

  H?m?inin Novruz g?n? m??rikl?r? bu g?n? t?zim olaraq - yumurta bel? olsa - h?diyy? etm?kd? bel?dir. (?nsan? dind?n ??xarar)."

  Qaynaq: ?bn Nuceym: ?l B?hrur Raiq ??rhu K?nzid D?qaiq: 5/208

  Beyrut: Darul Kutubil ?lmiyy?: 1418/1997

  Yen? ?bn Nuceym eyni kitab?n ba?qa yerind? deyir:

  ??? ????? ????? ( ???????? ????? ???????? ???????????? ?? ???? ) ?? ??????? ????? ????? ????????? ????? ?? ????

  ???? ??? ????? ?????? ????? ???? : ?? ???? ????? ???? ????? ????? ???????? ???? ?? ???? ???? ???????? ?????? ??? ???? ????????? ????? ????? ?????? ??? ?????? ??? ???? ????? ??????

  ???? ????? ??????? ???????? : ??? ????? ???? ???????? ??? ????? ???? ??? ???? ?? ????? ?????? ???? ??? ?? ??????? ???? ?????? ?? ????? , ???? ????? ?? ?? ?? ????? ??? ?? ??? ?????? ????? ??????? ?????? ?? ????? ??? ?? ????? ???????? ?????? ????? ? ??? ??? ??? ???? ???? ???? « ???? ????????? ???????? ?????? ???????? » , ???? ?? ???????? ???????? : ???? ????? ???? ???????? ????? ??????? ??????? ??? ??? ?? ???? ??????? ???? ??? ?? ????? ?? ?????? ??? ?????? ??? ???????? ????????? ???? ? ??? ????? ??????? ????????? ?????????? ?? ?????

  "Hafizuddin ?bul B?r?k?t ?n N?s?fi (v. 710 h/1310 m) – rahim?hullah – dedi: Novruz v? Mihrican ad?yla/m?nasib?tiyl? n?s? verm?k caiz deyildir.

  ?bn Nuceymin ??rhi: Y?ni bu iki g?n?n ad?yla/m?nasib?tiyl? h?diyy?l?r verm?k haram, h?tta k?frd?r!

  ?bu Hafs ?l K?bir (?hm?d bin Hafs ?l Buxari – v.264 h.) – rahim?hullah – bel? demi?dir: "?g?r bir adam ?lli il uca Allaha ibad?t ets?, sonra Novruz g?n? – bu g?n? t?zim etm?k niyy?til? - m??rikl?r? yumurta h?diyy? ets? k?fr? gir?r v? (bu s?b?bl?) ?m?ll?ri bo?a ??xar."

  "?l Camiul ?s?ar" kitab?n?n m??llifi bel? deyir: "Bir m?s?lman Novruzda - bu g?n? t?zim niyy?ti olmadan, lakin insanlar?n bel? bir ad?ti oldu?u ???n - ba?qa bir m?s?lmana h?diyy? ed?rs? kafir olmaz.

  Lakin, bu ?m?li x?susi olaraq Novruz g?n?nd? etm?m?lidir. Ya o g?nd?n ?nc?, ya da sonra etm?lidir ki, kafirl?r? b?nz?m? olmas?n. R?sulullah – sallallahu aleyhi v? s?ll?m - buyurur: "Kim bir q?vm? b?nz?y?rs? onlardand?r"..."

  "?l Camiul ?s?ar" kitab?n?n m??llifi bel? deyir: "?g?r bir kims? daha ?nc? almad??? halda, Novruz g?n? kafirl?rin bu m?nasib?tl? ald??? bir ?ey alarsa bax?lar:

  1. ?g?r bu g?n? m??rikl?rin t?zim etdiyi kimi t?zim etm?k ist?yirs? k?fr? gir?r.

  2. Yox ?g?r sad?c? yeyib-i?m?k, ?yl?nm?k ist?rs? k?fr? girm?z."..."

  Qaynaq: ?bn Nuceym: ?l B?hrur Raiq ??rhu K?nzid D?qaiq: 9/361-362

  Beyrut: Darul Kutubil ?lmiyy?: 1418/1997


 10. H?n?fi aliml?rind?n ?bnul Ala ?l ?nsari (v. 786 h/1384 m) "?l F?t?v?t T?t?rxaniyy?" adl? ?s?rind? deyir:

  ??? ???? ?? ??????? ?? ??????????? ??? ????????? ??? ???????? ????????? ??? ????? ????? ?????? ?????? ??????? ?????? ??? ??? : ?? ??? ???? ??? ??? ???? ???????? ????????? ?????? ??? ?????? ? ??? ????? ?? ??? ??? ?????? ?? ??? ?? ? ?????????? ??? ?????

  "M?cusil?rin ?z Novruz bayramlar?nda gedi?-g?li?l?ri olan b?y?k insanlara g?tirdikl?ri yem?kl?r haqq?nda bel? deyilmi?dir:

  1. ?g?r bu yem?kl?ri onlar?n sevincin? qat?lma ifad?si olaraq alarsa bu alan kims?nin dinin? z?r?r ver?r.

  2. Yox ?g?r bu ??kild? almazsa bunda bir b?is yoxdur. Lakin ??kinm?k daha uy?undur."

  Qaynaq: ?bnul Ala ?l ?nsari: ?l F?t?v?t T?t?rxaniyy?: 5/355

  Daru ?hyait Turasil Arabi


 11. ??? ???? ?????? ??????

  ?slam d?nyas? i??ala u?ram??d?r. M?xt?lif sah?l?rd? olan bu i??al?n bir qismi ?ox m?s?lman t?r?find?n f?rq edilir. Bir qismi is? ancaq b?zi m?s?lmanlara m?lumdur.

  ???al sad?c? kafirl?rin bizim torpaqlar?m?z? fiziki olaraq ?l? almas? deyil. Bundan daha t?hl?k?li bir i??al var ki, ona fikri-m?d?ni i??al dey? bil?rik.

  ?z m?d?niyy?tini unudub ?z?n? kafirl?r qar??s?nda ?zik hiss ed?n bir ?ox m?s?lman onlar? ?zl?rin? ideal se??r?k geyiml?rind?, davran??lar?nda, istifad? etdikl?ri dild? bel? onlara ox?ama?a ?al???rlar.

  Bunun s?b?bi is? sad?dir: ?nsan ancaq ?z?nd?n ?st?n g?rd?y?n? t?qlid ed?r.

  ?zilib, kafirl?ri t?qlid etm?k, onlar?n m?d?niyy?tiyl? "??r?fl?nm?k" ist?diyimiz sah?l?rd?n birid? onlar?n bayramlar?d?r.

  Dinimiz bu m?d?ni i??al?n qar??s?n? almaq ???n kafirl?r ciddi bir m?xalif?ti ?mr etmi?dir ki, bu m?xalif?tin bir qismid? onlar?n bayramlar?na m?xalif?t etm?kdir.

  ?slama g?r? yeni il, Novruz v? b?nz?ri bayramlar? ke?irm?yin, o g?n? x?susil??dir?r?k f?r?hl?nm?yin h?km? n?dir? Bu bar?d? elm ?hlinin g?r??l?rin? ba? vuraq. M?v?ff?qiyy?t Allahdand?r.


 12. Halbuki ?slam ??ri?tind? h?tta d??m?n s?firin? bel? toxunulmaz.O hadis? olan kimi ham? dedi "bax?n m?s?lmanlar s?firi ?ld?rd?l?r".O s?nin t?rifl?diyin silahl?lar ?ks?r hallarda bomba il? ancaq dinc ?halinin v? x?susil? d? m?s?lmanlar? partlad?rlar,qad?n paltar? geyinirl?r gizl?nm?k ???n..De g?r?m qad?n paltar? geyinm?k s?nn?tdir?B?s kimin s?nn?tidir?O silahl?lar m?s?lman ?lk?l?rin? daha ?ox z?r?r vururlar n?inki kafir ?lk?l?rin? onlar?n "xidm?tl?ridir" ki, b?zi m?s?lman ?lk?l?rind? ?min amanl?q h?km s?rm?r.V? bundan sonra he? kim dey? bilm?z ki, silahl? m?s?lman kafirl?r ???n ?sl tap?nt? v? ?slam? qaralamaq ???n vasit? deyil.

  Silahl? olsun v? ya silahs?z olsun ist?nil?n m?s?lman?n ??ri?t? zidd ?m?li varsa ??ri?t ??r?iv?sind? t?nqid olunmal?d?r v? olunur.M?s?l?y? yana?ma t?rziniz s?hvdir.H?ddind?n art?q ?mumi yaz?rsan.Bir d?n? s?fir ?ld?r?n kimliyi nam?lum birin? g?r? b?t?n m?cahidl?rin ?st?nd?n x?tt ??kilmir.Nec? ki,m?n d? ?imali Qafqazda h?ddi a?m?? ?m?ll?r ed?n silahl?lara g?r? b?t?n d?y????l?r haqq?nda bunu ed? bilm?r?m.Ancaq ordak?lar?n h?ddi a?d???n? deyir?m v? bir qisim ?m?ll?rini t?nqid edir?m.Siz? ?mumiyy?tl? bular? t?nqid etm?yin dey?n yoxdur.Ancaq m?s?l? buras?ndad?r ki,sizin etdiyiniz atamam ba?q ?eydir.Siz ?mumiyy?tl? cihad olmad???n? v? indi cihad etm?yin d?zg?n olmad???n? deyirsiz.H?tta daha da h?ddi a?araq bunlara topdan xavaric dey?nl?r var.T?bii ki,bunlar?n i?ind? xavaricl?r v? xavaricl?rin ?m?ll?rini ed?nl?r ola bil?r.Yen? d? k?k?nd?n bu d?y??l?r inkar edilm?z.H?m xaricimeyllil?r h?m d? sizin qrup iki ?ks q?tbd? dayanm?? adamlars?z.

  Tarixboyu s?hab?l?r zaman?ndan ba?layaraq m?s?lmanlar?n bir qismi d?y??d? h?ddini a?m?? ?m?ll?r edibl?r.Lakin bu cihad?n tamam olmamas?na d?lal?t etm?yib.


 13. S?z? f?rlatma .Deyir?m ki ?zh?rin b?zi ??ari ?eyxl?ri niy? M?bar?k? ibad?t edirdil?r? N?y? ona Ta?ut demirdil?r?

  ?z?n d? deyirs?n ki,b?zi ?eyxl?r.??ari ?qid?si d?n?n yaranmay?b ki,m?n ancaq m?asir ?zh?r ?eyxl?rini ?rn?k g?t?r?m.M?n inkar etmir?m ki,m?asir ??ari aliml?ri siyasi v? cihad m?s?l?l?rind? indi xeyli problemlidir.M?s?l?n ?s?di d?st?kl?y?n m??hur ??ari ?eyxi Ramazan Butini qeyd ed? bil?r?m.Bir d? t?krar edir?m ki,bunlar ayr?-ayr? ?eyl?rdir.?qid?si ??ari olan lakin siyasi v? cihad m?s?l?l?rind? xeyli f?rqli m?vqed? olan insanlar ola bil?r.Nec? ki,bu m?s?l?l?rd? s?l?fil?rin d? i?ind? m??hur b?l?nm?l?r m?vcuddur.


 14. ?slam? qaralamaq ???n amerika v? ba?qalar?na silahl? m?s?lmanlar?n ?m?ll?ri laz?m deyil.Bu m?nafiql?rin,"islam ???n can? yananlar?n" ?sass?z iddias?d?r.?slam? qaralamaq ???n kafirl?r Qurandan v? Muhamm?d pey??mb?rin h?yat?ndan da istifad? ed? bil?rl?r nec? ki edirl?r.S?nin kimil?r ancaq "Quranda cihad v? ?idd?t ay?l?rini reform etm? kommisiyas?"nda i?l?y? bil?rl?r.Bu ay? v? m?lum h?disl?rd?n sonra n? qaralamdan s?hb?t ged? bil?r?Y?hudil?r? kin saxlamaq ???n B?ni-Qurayzan?n m?hv edilm?si r?vay?ti b?sdir ki islama qar?? iddialar? olsun.


 15. Soyuq sava? d?n?mind? AB?-?n ?sas d??m?ni olan SSSR v? kommunizm? qar?? m?cahidl?rl? m??yy?n ?m?kda?l?q edilib.Ancaq m?cahidl?r v? S?udi ?eyxl?ri aras?nda bir f?rq oldu.Onlar SSSR da??landan sonra v? ?fqan?standa qalib g?l?nd?n sonra m?bariz?l?rini davam etdirib amerikaya qar?? y?n?ldil?rs?,?fqan?stan cihad?n? d?st?kl?y?n ?eyxl?r h?d?fd? Amerika olunca cihad olmamas? f?tvalar? verdil?r.


 16. anar_ashari h?tta ?n bix?b?r adama da ayd?nd?r ki, H.Klinton o d?vrki hakimiyy?ti t?nqid edir v? etiraf edir ki, Ben Laden v? co sad?c? SSR? il? m?bariz? ???n yarad?lm?? bir vasit? idi.V? eyni zamanda dini ideologiyalar? t?hrif ed?r?k ?z siyasi maraqlar? ???n istifad? etdikl?rini d? boynuna al?r.N?tic? etibaril? Klinton he? d? AB? ???n yax?? bir b?yanat etmir.D?rd d? oras?ndad?r ki, AB? siyasil?r ?sla ?z s?hvl?rin? g?r? t??ss?f hissi pe?man??l?q ke?irm?zl?r."Vaist?nin" istifad? m?dd?ti bitdikd? AB? bird?n bir? "k??f etdi" ki, ondan can?n? qurtarmaq el? d? asan i? deyil.Amma H?qiq?t?nmi can?n? qurtarmaq ist?yir bu ayr? m?vzudur.B?t?n bu siyasi oyunlar?n ki, qurbanlar? t?qsirsiz ?ld?r?l?n insanlard? ?slama n? d?xli var?

  M?n Usam?nin v?killiyini etm?k ist?m?s?m d? m?s?lman biri haqq?nda kafirl?rin istifad? etdiyi bir insan kimi fikir formala?d?r?lmas?n?n da ?leyhin?y?m.Ayd?n m?s?l?dir ki,siz s?l?fil?r bir ne?? yer? b?l?nm?s?z v? r?qibiniz olan m?vqed?ki insanlar? g?zd?n salmaq ???n bel? s?zl?rd?n istifad? edirsiz.M?n? maraql?d?r siz h?m amerikan?n a?kar ??kild? xidm?tind? duran bir d?vl?tin s?tunlar? olan ?eyxl?rini ?srimizin aliml?ri hesab ed?-ed? dig?r t?r?fd?n guya amerikaya qar?? dan???rs?z.Bu sizin ?oxsayl? ziddiyy?tl?rinzd?n sad?c? biridir,S?nin m?nsub oldu?un s?l?filiyin Madxali qolu m?s?lmanlarda cihad ruhunun z?ifl?dilm?sin? xidm?t ed?n bir c?r?yand?r v? amerikal?lar t?bii olaraq madxlaistl?ri ?z hesabatlar?nda buna g?r? s?rf?li c?r?yan hesab edirl?r.Bin Ladenin ?l?m? siz? v? bir ?oxlar?na g?r? "istifad? olunan birinin bitm? m?dd?ti ola bil?r."Lakin silahl?lar qalmaqdad?r v? h?tta f?aliyy?t dair?sini daha da geni?l?ndirir.Bir d? kims? iddia ed? bilm?z ki,Amerika v? dig?r islam d??m?nl?rin? silahl? m?s?lmanlar s?rf edir.


 17. S?n get .... ?z?n? k?l?y? ver.M?kk? v? M?din? t?vhid diyar?d?r.

  Vahhabi s?viyy?v? uy?un cavab yazd???ndan s?n? uzun-uzad? n?yis? izah etm?yin faydas? olmad???n? bilir?m.M?n t?kc? M?kk? v? M?din?d?n dan??mad?n,?eyxiviz ?bd?lvahabo?lunun z?hur etdiyi n?cd torpaqlar?n?n da daxil oldu?u b?t?n S?udiyy?ni deyir?m.Hans?ki siz vahhabil?r amerikan?n sadiq k?l?si hal?na g?lmi? bu ?lk?nin ad?n? f?xrl? ??kirsiz.O nec? t?vhid ?lk?sidir ki,ba? m?ftisi amerikal?lar ???n b?ddua etm?yi qada?an edir?H?l? ba?qa biab?r??l?qlar? demirik.

×
×
 • Create New...