Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
BALAKISHI

Dinimizde Muveqqeti Kebin Yoxdur Yeni Siyge.

Recommended Posts

maraglidi bes bu movzular evvellerde muzakire olunub ,niye yene acirsiz ki?

offtop v? flud. 20%

Edited by al-Fath

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ssilka acilir mp3 yuklenmir, siz yaxwisi budur birdene meqaleye ssilka verin harda Qurana ve sexix xedislere esesen muta haqqinda daniwilir

Demek Iran ecceb edir? Onda dimeyinki niye men Iran haqqinda yaziram ve Irani misal kimi getirirem

En-Nise suresinde(24 ayede) muta ya muveqqeti soz yoxdu, En-Nise suresinin 24 ayesini azerice getirin tercumesini

hec bir sexix xedisde yoxdu 4 surenin 24 ayeye aid olan muta haqqinda sozler? tefsurcilerde hecne yazmayip

Bismillah,k?hn? y?kl?m?dir,y?qin problem var.M?qal? yox,el? o t?fsir d?rsini ver?c?m.Amma indi internet z?ifl?yib.Upload ed? bilm?y?c?m.M?nd? var o t?fsir,el? o saytdan g?t?rm???m.?ran ?i?liyi yay?r ?cc?b edir,nec? ki,ba?qa d?vl?tl?r ?z dini ?qid?l?rini yay?rlar(n? is? bu buran?n s?hb?ti deyil!).Qarda?,siz dey?s?n,din? t?z? g?lmisiz.Nisa 24 m?t? ay?sidir.ibn k?sir,F?xri Razi,T?b?ri-ham?s? ?z t?fsirl?rind? yaz?b,h?disl?r? kimi.M?zvuya gir?nd? bir bax?n g?r?n ?vv?ld? n? yaz?l?b daaa.Art?q ne??nci s?hif?sidir,?vv?ld?n oxuyun ham?s?na cavab tapacaqs?z.

Q?sa olaraq yaz?mNisa 24:"...?stifad? etdiyiniz qad?nlar?n mehrl?rini verin"-bu t?rc?m? bel?dir,amma etiqadda t?rc?m?y? yox,orijinala(?r?bc?)v? t?fsirl?r? bax?rlar.?r?bc?sind? mehr yox,ucur?hunn? i?l?nib(?cr).Daimi k?bind? ya "mehr" i?l?nir,ya da "sad?q".Daimi k?binl? ba??? he? bir ay?d? ucur?hunn? i?l?nm?yib.Y?ni bu el? m?t? ay?sidir..Qisa yazd?m,qarda?lar ?ziyy?t ??kib ?vv?lki postlarda cavab veribl?r,y?ni t?krara l?zum yoxdur.Ba?dan ax?ra kimi oxuyun,b?t?n ist?dikl?riniz? cavab tapacaqsan.

V?ssalam!

P.S internet d?z?lsin,d?rsi yerl??dir?c?m,haqq? tapacaqsan))) Narahat olma!

Edited by Kenan_313N

Share this post


Link to post
Share on other sites

тема открыта для обсуждения, а не для распространения ссылок. Если есть что сказать пиши в теме.

Edited by al-Fath

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bismillah,k?hn? y?kl?m?dir,y?qin problem var.M?qal? yox,el? o t?fsir d?rsini ver?c?m.Amma indi internet z?ifl?yib.Upload ed? bilm?y?c?m.M?nd? var o t?fsir,el? o saytdan g?t?rm???m.?ran ?i?liyi yay?r ?cc?b edir,nec? ki,ba?qa d?vl?tl?r ?z dini ?qid?l?rini yay?rlar(n? is? bu buran?n s?hb?ti deyil!).Qarda?,siz dey?s?n,din? t?z? g?lmisiz.Nisa 24 m?t? ay?sidir.ibn k?sir,F?xri Razi,T?b?ri-ham?s? ?z t?fsirl?rind? yaz?b,h?disl?r? kimi.M?zvuya gir?nd? bir bax?n g?r?n ?vv?ld? n? yaz?l?b daaa.Art?q ne??nci s?hif?sidir,?vv?ld?n oxuyun ham?s?na cavab tapacaqs?z.

Q?sa olaraq yaz?mNisa 24:"...?stifad? etdiyiniz qad?nlar?n mehrl?rini verin"-bu t?rc?m? bel?dir,amma etiqadda t?rc?m?y? yox,orijinala(?r?bc?)v? t?fsirl?r? bax?rlar.?r?bc?sind? mehr yox,ucur?hunn? i?l?nib(?cr).Daimi k?bind? ya "mehr" i?l?nir,ya da "sad?q".Daimi k?binl? ba??? he? bir ay?d? ucur?hunn? i?l?nm?yib.Y?ni bu el? m?t? ay?sidir..Qisa yazd?m,qarda?lar ?ziyy?t ??kib ?vv?lki postlarda cavab veribl?r,y?ni t?krara l?zum yoxdur.Ba?dan ax?ra kimi oxuyun,b?t?n ist?dikl?riniz? cavab tapacaqsan.

V?ssalam!

P.S internet d?z?lsin,d?rsi yerl??dir?c?m,haqq? tapacaqsan))) Narahat olma!

23. ?l-Mu'minun (M?'minl?r) sur?si (M?kk?d? nazil olmu?dur, 118 ay?dir)

* Bismillahir-r?hmanir-r?him!

*1. H?qiq?t?n, m?'minl?r nicat tapm??lar! (C?nn?t? nail olmaqla m?tl?bl?rin? ?at?b ?b?di s?ad?t? qovu?mu?lar!)

*2. O k?sl?r ki, namazlar?nda (h?r ?eyi unudaraq ruh?n v? cism?n yaln?z Allaha) m?t'i olub (Ona) boyun ?y?rl?r! (Allah?n qar??s?nda ki?il?rl?r!)

*3. O k?sl?r ki, la?la??dan (l?zumsuz ?eyl?rd?n, qada?an olunmu? ?m?ll?rd?n) ?z d?nd?r?rl?r;

*4. O k?sl?r ki, zakat ver?rl?r;

*5. O k?sl?r ki, ay?b yerl?rini (zinadan) qoruyub saxlayarlar;

*6. Ancaq z?vc?l?ri v? cariy?l?ri istisna olmaqla. Onlar (z?vc?l?ri v? cariy?l?ri il? g?r?c?kl?ri bu i?d?n ?tr?) q?nanmazlar.

*7. Bundan art???n? isy?y?nl?r (halaldan harama addayaraq) h?ddi a?anlard?r (Allah?n ?mrini pozanlard?r).

Share this post


Link to post
Share on other sites

peygember ,sas, ozu muveggeti kebin kesdirmishdimi?

yeni o icaze verende sahabelerine doyushler zamani ve s.

Share this post


Link to post
Share on other sites

23. ?l-Mu'minun (M?'minl?r) sur?si (M?kk?d? nazil olmu?dur, 118 ay?dir)

* Bismillahir-r?hmanir-r?him!

*6. Ancaq z?vc?l?ri v? cariy?l?ri istisna olmaqla. Onlar (z?vc?l?ri v? cariy?l?ri il? g?r?c?kl?ri bu i?d?n ?tr?) q?nanmazlar.

Bu sur? islam?n ilk ill?rind? M?kk?d? nazil olub. Ondan t?xmin?n 15 il sonra M?din?d? pey??mb?rin ?mri il? s?hab?l?r m?t? edirdil?r.

Sizin bu yaz?n?zdan bel? ??x?r ki, onlar Allah?n ?mrin? tabe olmay?b g?nah i? g?r?bl?r (zina edibl?r)!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu sur? islam?n ilk ill?rind? M?kk?d? nazil olub. Ondan t?xmin?n 15 il sonra M?din?d? pey??mb?rin ?mri il? s?hab?l?r m?t? edirdil?r.

Sizin bu yaz?n?zdan bel? ??x?r ki, onlar Allah?n ?mrin? tabe olmay?b g?nah i? g?r?bl?r (zina edibl?r)!

Delil getirin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Delil getirin

M?vzunu ?vv?ld?n oxuyun. B?t?n d?lill?r art?q g?tirilib.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu sur? islam?n ilk ill?rind? M?kk?d? nazil olub. Ondan t?xmin?n 15 il sonra M?din?d? pey??mb?rin ?mri il? s?hab?l?r m?t? edirdil?r.

Sizin bu yaz?n?zdan bel? ??x?r ki, onlar Allah?n ?mrin? tabe olmay?b g?nah i? g?r?bl?r (zina edibl?r)!

Fath mut? nigah? ?vv?lc? icaz?li olub amma ?li ibn ?bu Talibd?n® h?disd? deyilir"Pey??mb?r (s.?.s.) Xeyb?r g?n? mut? nigah?n? v? ev e???yinin ?tini yem?yi haram etdi"(S?hih Muslim)

Sur?d? si?? haqq?nda he? n? deyilm?yib.Bu diqq?t ??kir.Amma h?tta s?hab?l?r d? bunu edib sonra is? bu qada?an edilib.Burda qeyri-adi n? var ki?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Si?? ?ox ?eyn?nmi? m?vzudur amma yen? d? g?lin baxaq Quran si?? haqq?nda n? deyir7

M?q?dd?s Quran ki?iy? yaln?z ?z arvad? v? cariy?l?ri il? cinsi ?laq?y? girm?yi icaz? verir:

O k?sl?r ki, ay?b yerl?rini (zinadan) qoruyub saxlayarlar; Ancaq z?vc?l?ri v? cariy?l?ri istisna olmaqla. Onlar (z?vc?l?ri v? cariy?l?ri il? g?rd?kl?ri bu i?d?n ?tr?) q?nanmazlar” (?l-Muminun, 5-6).

Sizd?n azad m?min qad?nlarla evl?nm?y? maddi imkan? olmayanlar sahib olduqlar? m?min cariy?l?rd?n (k?nizl?rd?n) als?nlar. . . ”(?n-Nisa, 25)

M?v?qq?ti nigah ba?layan qad?n n? z?vc?, n? d? cariy? adlanm?r. Ona icar?y? g?t?r?l?n qad?n (“mustacir?”) deyilir.

Zurara r?vay?t edir ki, o, imam C?f?r ?s-Sadiqd?n m?v?qq?ti nigah ba?lan?lan qad?nlar?n icaz? verilmi? d?rd qad?na aid olub-olmamas?n? soru?duqda, o bel? cavab verib: “?st?yirs?n lap mini il? evl?n, ax? bunlar icar?y? g?t?r?l?n qad?nlard?r” (V?sail ??-?i?”, 14/446-447).

Rafizi alim M?h?mm?d H?s?n ?n-N?c?fi izah edir ki, m?v?qq?ti nigah ba?lan?lan qad?n – icar?y? g?t?r?l?n qad?nd?r, ona g?r? ki, ki?i ?z ehtiras?n? ?d?m?k ???n onun b?d?nini icar?y? g?t?r?r. O deyir: “??bh?siz ki bu c?r icar?y? icaz? verilir” (“C?vahir ?l-K?lam”, 30/192 v? 202-203).

Cariy? - cihad zaman? ?sir g?t?r?l?n qul qad?nd?r. ?car? edil?n qad?n is? azad da ola bil?r. T?kc? bu fakt onu cariy?l?r s?ras?ndan xaric edir.

Bar?l?rind? Quranda dan???lan z?vc?l?r? g?ldikd? is?, Allah?n onlara aid etdiyi ?oxsayl? qanunlar s?but edir ki, icar? edil?n qad?nlar ist?nil?n halda onlara aid deyil.

?g?r Tanr? ?vr?t yerl?rini z?vc?l?rd?n v? cariy?l?rd?n ba?qa b?t?n qad?nlardan qoruma?? buyurursa, bu o dem?kdir ki, cinsi ?laq?y? g?r? qad?n? icar? etm?k olmaz.

Quran arvadlar ???n mirasdan pay t?yin edir:

(Ey ki?il?r!) ?g?r (v?fat etmi?) arvadlar?n?z?n u?a?? yoxdursa, onlar?n v?siyy?ti yerin? yetirildikd?n v? ya borcu ?d?nildikd?n sonra qoyub getdikl?ri mal?n yar?s? sizindir. Onlar?n ?vladlar? olduqda is? miras?n d?rdd? biri siz? ?at?r. ?g?r sizin u?aqlar?n?z yoxdursa, v?siyy?tiniz yerin? yetirildikd?n v? ya borcunuz ?d?nildikd?n sonra qoyub getdiyiniz mal?n d?rdd? biri arvadlar?n?z?n pay?na d???r. ?vlad?n?z olduqda is? miras?n s?kkizd? biri onlara ?at?r. . . ”(?n-Nisa, 12)

?car? edil?n qad?n v?r?s?lik h?ququndan m?hrumdur:

?hm?d bin M?h?mm?d r?vay?t edir ki, imam ?bu ?l-H?s?n Rza deyib: “M?v?qq?ti nigah? ?vv?lc?d?n k?silmi? ??rtd?n as?l? olaraq, h?m v?r?s?lik h?ququ il?, h?m d? onsuz ba?lamaq olar”.

M?h?mm?d bin M?slim r?vay?t edir ki, o, imam C?f?rd?n m?v?qq?ti nigah zaman? veril?c?k mehrin q?d?ri haqq?nda soru?anda o, deyib: ?z aralar?nda dan??d?qlar? q?d?r... ?g?r onlar v?r?s?lik bar?d? raz?l??a g?ls?l?r, buna da ?m?l etm?lidirl?r”.

S?id bin Yas?r r?vay?t edir ki, o, imam C?f?rd?n m?v?qq?ti nigah ba?layark?n qad?nla v?r?s?lik haqq?nda he? n? ??rtl??m?y?n ki?i haqq?nda soru?ur. ?mam deyir: Dan???l?b, ya yox – onlar?n buna ixtiyar? ?atm?r” (?l-Hur ?l-Amili, “V?sail ??-?i?”, f?sil 18, m?v?qq?ti nigah v? ??rtl?ri bar?d?; ?l-Xomeyni, “Zubbat ?l-?hkam”, c?h. 248; Mirz? ?n-Nuri, “C?vahir ?l-K?lam”, 30/190; ?l-H?s?n ?l-Hukyi, “T?bsira ?l-Mut?allimin fi ?hkam”, s?h. 258).

Diqq?t yetirin ki, rafizil?rin s?zl?rini n?qsans?z v? d?zg?n sayd?qlar? imam Rza v? C?f?r aras?nda ziddiy?t var. Bundan ba?qa, imam C?f?rin ?z?n?n iki m?xt?lif fikri olub.

Quran nigaha bo?anma il? son qoyulmas?n? t?l?b edib (eyni qad?nla) ?? d?f? bo?and?qdan sonra yenid?n evl?nm?yi qada?an edir:

(Ya Pey??mb?r!) ?vr?tl?ri bo?ad???n?z zaman onlar? g?zl?m? m?dd?tl?rind? (heyzd?n pak olduqdan sonra) bo?ay?n. . . ” (?t-Talaq, 1).

Talaq verm? (bo?ama) iki d?f? m?mk?nd?r, ondan sonra yax?? dolanmaq (qad?n? yax?? saxlamaq), ya da xo?luqla ayr?lmaq (buraxmaq) g?r?kdir. . . ?g?r ki?i ?vr?tini yen? d? (???nc? d?f?) bo?arsa, o zaman qad?n ba?qa ?r? getm?mi? ona (?vv?lki ?rin?) halal olmaz. . . ” (?l-B?q?r?, 229-230).

M?v?qq?ti nigaha bo?anmadan son qoyulur:

Zurar? r?vay?t edir ki, ?bu C?f?r m?v?qq?ti nigah bar?d? deyib: “Onun m?dd?ti bitdikd? bo?anmadan ayr?lmaq laz?md?r” (Bax. ?eyx Mirz? ?l-Nuri, “M?st?drak ?l-V?sail”, 14/473, h?dis 2).

?li bin C?f?r r?vay?t edir ki, qarda?? imam Musadan ki?inin bir qad?nla ne?? d?f? m?v?qq?ti nigaha gir? bilm?si haqda soru?duqda o deyib: “N? q?d?r ist?s?n” (Bax: “V?sail ??-?i?”, 14/480, h?dis 3, 14/466-470; ?t-Tusi, “T?hzib ?l-?hkam”, 8/33-34; Abdullah Niam, “Ruh ?t-T???yyu”).

B?t?n bunlar s?but edir ki, m?v?qq?ti nigah ba?lan?lan qad?nlar?n Allah?n Kitab?nda bar?l?rind? dan???lan qad?nlara aidiyyat? yoxdur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

SELAM ALEYKUM.BIZLERDE 1 SATLIQ, 1AYLIQ,3AYLIQ, VE.S SIYGE DEYILEN SHEYLER YOXDU.BIZLERDE DAIMI KEBIN VAR EVLENIRLER DAIMI ARVADI SAYILIR DAIMI KEBIN VAR YOXSA QISA MUDDETLI KEBIN YENI SIYGE YOXDUR.SIZLERDE SUBAY OLANLAR BELE SIYGENIN HALAL OLDUGUNU BILIB DAHADA COX SHIRINLESHEREK QACIRLAR SIYGEYE AMMA OZ AILESI UCUN ETSELER RAZI OLARLARMI? SIZLER RAZI OLARSINIMIZ KI SIZIN ANALARINIZ BACILARINIZ QIZLARINIZ HER HANSI 1 QOHUMLARINIZDAN BIRI 1 SAATLIQ, 1 AYLIQ VE.S KEBIN KESSIN SIYGE ETSIN RAZIMISINIZ???

salam aleykum/sizlerde bele inanc var ki,sige evvel halal buyrulmuw sonradan peygember qadaga qoymuw/indi men anlamiram peygember(s)(neuzubillah) evvel leyaqetsiz olmuw sonra leyaqetli?hem de bu Qurani kerimde nisa24 de kecen ayede deyildiyine gore Allah hokmudur/indi siz de bir bawqa aye gosterin ki,muta haram buyruldu mesele bitsin/amma siz omerin bidetini peygemberin adina cixirsiniz!bizim xowumuza geldi ya gelmedi bunu Quran halal buyurmuw biz de deyirik halaldir,ozunuzu peygemberden qeyretli hesab edirsiniz/!? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

birdeki, yaddan cixarmain ki, peygember,sas, gelen kim cahillik dovrunde o saat haram sheyleri gadaga etmeyib

icki, gumar  ve sair, yavash -yavas  insanlarin imani mohkemlendikce, daha cox basha dushdukce  onalr hamisi aradna galxib

sige ise demirem olmayib, y haram olub,  sadece legv olunub sonradan.

yeni ki indi onun zinadan ne fergi var deyin?

salam aleykum/dogru deyirsen/yavaw yavaw haram buyurdu Allahin vehyi ile/ve hamisi haqda da quranda ayeler var.amma sen mene Quranda sigenin haram buyruldugunu goster/hele ustelik cahiliyyet doneminde sige olmayib/ne de qurani kerimde icki ve qumarin halalligi buyrulandan sonra haram buyrulmayib,bir bawa haram buyrulub/amma sigenin halal olmasi haqda ayeler var/Quran Allah hokmudur ve o tehrif olunmayib/amma hansisa zeif hedislerle quran ayesini inkar edirsiniz/sonra da deyirsiniz ki,Peygember(s) dinini quranla tamamlamiwdir elave weyler bidetdir/amma bezen oz hedislerinizi quranin boyrne soxub dini onlarsiz yarimciq gorursunuz!Allah quranda buyurur ki,burda yazilan bezi weyler xowunuza gelmeye biler,amma emel etmelisiniz!

burdaki insanlardan ekseriyyetinin hec sige etmeye ehtiyaci yoxdur,o cumleden de menim wukr Allaha/onda biz demeliyik ki,bize lazim deyil,yaxud xowuma gelmir bu haramdir?xeyr!bizim borcumuzdur ki,Allahin halalini halal deyek! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fath mut? nigah? ?vv?lc? icaz?li olub amma ?li ibn ?bu Talibd?n® h?disd? deyilir"Pey??mb?r (s.?.s.) Xeyb?r g?n? mut? nigah?n? v? ev e???yinin ?tini yem?yi haram etdi"(S?hih Muslim)

Bir d? t?krar ets?z reytinqinizi art?raca?am! Siz? deyildi ki, n?s? yazmaqdan ?vv?l m?vzunu ?vv?ld?n oxuyun. Bu h?dis z?ifdir v? bu m?vzuda s?but olunub, ?z? d? Sizin alim t?r?find?n.

Sur?d? si?? haqq?nda he? n? deyilm?yib.Bu diqq?t ??kir.Amma h?tta s?hab?l?r d? bunu edib sonra is? bu qada?an edilib.Burda qeyri-adi n? var ki?

Sur?d? d? konkret m?t? haqda yaz?l?b v? bunu da Sizin aliml?r t?sdiq edir. M?vzunu oxuyun.

Share this post


Link to post
Share on other sites

.

Dey?s?n korla?ma gedir s?nd?. "(Evlendiyiniz)qad?nlardan z?vq ald???n?za g?re onlara, vacib buyurulmu? mehrlerini verin."

han? burda m?t?? Evl?nm?kl? si?? eyni ?ey deyil ??k?rim!

salam aleykum.sen agillisan da guya indi,sanki boyuk ?ey tapmisan.o moterizede yazdigin evlendiyiniz sozu ile ozunu dola?dirmisan xeberin yoxdur.agilli bala get erebcesin oxu o ayenin orda "ist:mta" s?z?nden gedir sohbet.ve bir ereb dilini mukemmel bilen adamdan soru? gor onun tercumesi evlenmekdir yoxsa muveqqeti lezzet!I?bele baxanda alim de evlenmek kimi yazibsa demek ele mutani o da halal evlenmek bilir sizin alim Fexri Razi kimi.get onun da tefsirini oxu gor o ne deyir bu aye haqda.!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

peygember ,sas, ozu muveggeti kebin kesdirmishdimi?

yeni o icaze verende sahabelerine doyushler zamani ve s.

salam aleykum/bax:sehih buxari/muta behsi

"huneyn savawindan dondukde Resulullah(s) bize muta etmeyi emr etti/

ayrica muta s?z?n?n(m"ta) menasi muveqqeti faydalanmaq,metalanmaq menasindadir.bu soz Quranda 3 yerde kecmi?dir

bax:ali-imran suresi 197 ci aye (kafirlerin dunyani gezib dola?masinin kecici lezzet olmasinin,ve buna aldanmamagi emr edir)

bax:ehqaf suresi 20ci aye (burda ise dunyanin nemetlerinin fani,muveqqeti lezzetden ibaret olmasindan sohbet gedir)

bax:nisa suresi 24cu aye(burda ise faydalandiginiz(muveqqeti lezzet aldiginiz)qadinlarin mehrlerini lazimi qaydada verin soylenir.sonra ise hetta "aranizda razila?diginiz har-hansi bir ?eye gore size gunah gelmez "soylenilir)

xahi? edirem surelere baxanda erebcesine baxin.cunki sizin aliminiz elixan musayev ?z selefi eqidesine uygun tercume edib ora faydalanmaq sozunu evlenmek kimi yazib.bu sizi ca?dirmasin.men yazdigim surelerde hemin soz erebce eyni sozdur.nece olur birinde evlenmek kimi tercume olur digerinde olmur?onda bele ?ixir ki,evlendiyin xanimla her defe yaxinliq etdikden sonra ona mehr vermelisen?bir de ki,mehr evlendikden qabaq verilir sonra yox.umid edirem menim yazilarimi duzgun anlayacaqsiniz ve netice cixaracaqsiniz.sadece teessubu kenara qoymaq ve anlamaq lazimdir ki,Allah bizim xo?umuza gelmeyine gore neyise halal yaxud haram buyurmayib.mutani Allah halal buyurub bizim de borcumuzdur xo?umuza gelmese de deyek ki,halaldir.her bir emelin ?z hikmeti var.meselen hec kim ?zune sigi?dirmir ki,ona feqir kimi sedeqe versinler amma mecbur olanda gerek ala ki,gedib kiminse malina tecavuz edib ogurluq etmeye.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bir d? t?krar ets?z reytinqinizi art?raca?am! Siz? deyildi ki, n?s? yazmaqdan ?vv?l m?vzunu ?vv?ld?n oxuyun. Bu h?dis z?ifdir v? bu m?vzuda s?but olunub, ?z? d? Sizin alim t?r?find?n.

Sur?d? d? konkret m?t? haqda yaz?l?b v? bunu da Sizin aliml?r t?sdiq edir. M?vzunu oxuyun.

Fath siz reytinq? n? des?z ed?rsiz amma bu h?dis sizin ???n z?if say?la bil?r amma M?n bel? hesab etmir?m.??xsi fikirl?rinizi ayr? post ??klind? yaza bil?rsiz amma z?hm?t d? olsa m?nim postlar?m?n s?hihliyini ?vv?lc? s?but edin sonra yaz?n yoxsa havadan dan??maq ?i? d? olsa bir insana yara?maz el? deyilmi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ve t?lk?

siz razi olarsiz dul ananiz 15 yashinda ushagla evlensin?axi eqidenizde var!

siz razi olarsiz dul baciniz ozune c?r b? c?r aletler soxsunlar axi alimleriniz bunu chixish yolu qoyur?

siz razi olarsiz 8 defe daimi evlenib boshanmish 58 yashinda bir arvadla 17 yashinda qardashiniz evlensin?axi eqideniz icaze verir!

siz razi olarsiz ana baciniz yashli ataniz hambal ishlesin?axi haramligina deliliniz yoxdu!

bunu kimi 100-lerle suallar.Ey qeyretden dansihib qeyretin ne oldugunu anlamayanlar!

Eger muteni tekce cinsi yaxinlig bilib qeyretinize sigishdirmirsizsa,bes bacinizi niye ere verirsiz?axi baciniza emel olacag!

derrakeniz yoxdursa dilinizi qoyun munasib yerinde dursun,boshbogazlig edib ozunuzu biabir etmiyin!

islamin sheri hokmu ne senin nede menim nefsi isteyime g?r? halal ve ya haram verilmir!

Allah teala quranda deyib olar,demeli olar,kim istiyer eder kim istemez etmez!

eger edenede biqeyret deyirsizse onda sahabelerede biqeyret deyirsiz ve rafizisiz!chunki onlarda edibler!

selam

momin halal olsun sana

dunya ve axiretin savablari yazilsin sana

qalanlarin hidayete ve olenlerin rehmete qovushsun insaalah

valehedici cavablara gore Allahdan mujde alasan insaallah

belke bunlarda hidayet oldu senin cavablarinla..

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?vzunu ?vv?ld?n oxuyun!

T?krar, kopi-peyst, t?hqir v? q?rm?z? r?ngd? yazd???n?za g?r? reytinqiniz 20% art?r?l?r!

Edited by al-Fath

Share this post


Link to post
Share on other sites
Si?? ?ox ?eyn?nmi? m?vzudur amma

b?li, mut? nikah? m?vzusunda ?ox yaz?lar yaz?ld?, h?tta nasibi v? s?nn?l?rin ?n m?t?b?r m?nb?l?rind?n v? ?n ulu imamlar?ndan n?munl?r g?tirildi amma qar??la?d???m?z t?k ?ey inad v? ya v?hhabi h?yas?zl??? oldu. indi bu h?yas?z tayfaya ?z?m? tutub deyir?m hans?sa v?hhabi, s?nn? v? ya nasibinin bu s?hab?l?r? cavab? var? hans?sa s?nn?, v?hahbi, nasibi v? s. bu s?hab?l?ri pzo?un, ?xlaqs?z v? s. elan ed? bil?r? buna c?r?ti ?atar?

mut? nikah?n?n halal v? caiz oldu?unu dey?n s?hab? v? tabeinl?r

s?hab? r.a: "mut? nikah?n? ?m?r b. ?l x?ttab l.a qada?an edib"

90 qad?nla mut? nikah? ed?n v?hahbi imam?

ibni Abbas: "mut? nikah?n? ?m?r qada?an etmi?dir"

?bu B?kirin q?z? ?sma v? mut? nikah?

Muaviy? v? mut? nikah?

yen? d? g?lin baxaq Quran si?? haqq?nda n? deyir

????? ??????????????? ???? ????????? ??????????? ???????????? ?????????

?stifad? (m?t?) etdiyiniz qad?nlar?n mehrl?rini laz?mi qaydada verin!

bu ay? mut? nikah?n?n caizliyini bildir?n ay?dir. bu ay?nin mut? nikah? haqq?nda nazil oldu?unu s?hab?d?n imam ?li ?.s, ibni Abbas v? ?bey b. Kaab, tabeind?n S?id b. C?beyr, M?cahid ?l-M?kki v? S?ddi demi?dir. ist?y?nl?r "T?fsir ?t-T?b?ri"y? baxa bil?rl?r. m?n m?vzu il? ba?l? imam ?li ?.s-dan bir h?dis yazaca?am:

????? ???? ?? ?????? ??? : ????? ???? ?? ???? ??? : ????? ???? ? ?? ????? ??? : ????? ?? ??? ????? : ????????? ?? ?????? ??? ?? ???? ??????? ??? ??? ?????? : ??? ???????? ?? ???? ? ??????? ?? ? ??? : ?? ? ??? ????? : ???? ??? ??? ???? ??? : ???? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ?? ?????? ?? ??? ??? ??? .

... ??b? dedi: m?n Hakimd?n "ay?nin bu hiss?s n?sx edilib?" dey? soru?dum. Hakim dedi: yox,
?li r.a dedi ki: "?g?r ?m?r mut? nikah?n? qada?an etm?s?ydi az??nlar istisna he? kims? zina etm?zdi"

Share this post


Link to post
Share on other sites
M?q?dd?s Quran ki?iy? yaln?z ?z arvad? v? cariy?l?ri il? cinsi ?laq?y? girm?yi icaz? verir:

“O k?sl?r ki, ay?b yerl?rini (zinadan) qoruyub saxlayarlar; Ancaq z?vc?l?ri v? cariy?l?ri istisna olmaqla. Onlar (z?vc?l?ri v? cariy?l?ri il? g?rd?kl?ri bu i?d?n ?tr?) q?nanmazlar” (?l-Muminun, 5-6).

“Sizd?n azad m?min qad?nlarla evl?nm?y? maddi imkan? olmayanlar sahib olduqlar? m?min cariy?l?rd?n (k?nizl?rd?n) als?nlar. . . ”(?n-Nisa, 25)

?vv?la bunu deyim ki, bu ay? (?l-Muminun 5-6) vasit?si il? mut? nikah?n? qada?an etm?y? ?al??maq s?fehlikd?n ba?qa bir ?ey? d?lal?t etmir. bu ay? biz? qar?? d?lil g?tirilib amma ?slind? bizim ???n d?lil olacaq in?aAllah. ??nk? h?r iki t?r?f q?bul edir ki, M?din?d? mut? nikah? caiz idi, ixtilaf onun sonradan n?sx edilib edilm?diyind?dir. s?nin d?lil kimi g?tirdiyin ay? (?l-Muminun 5-6) is? M?kk?d? nazil olmu? ay?l?rd?ndir:

ibn Abbasdan r?vay?tl? ibni Merd?veyh Sur?nin M?kki oldu?unu s?yl?yir, v? "?l-Bahru'l-Muhit"d? Sur?nin ixtilafs?z M?kki oldu?u ifad? edilmi?dir.

Suyuti is? "?l-?tqan"'da 64-77 ay?l?rinin M?d?ni, geri qalan?n?n M?kk? oldu?unu qeyd edir.
Ancaq Mekk? oldu?u deyil?n ay?l?rd? zek?t'tan b?hs olmas? bunlar?n Mekk? olu?una mane kimi g?r?lm?kd? is? d? b?zi aliml?r zek?t'in M?kk?-i M?kerremed? d? vacib oldu?unu, ancaq miqdar v? s?rf yerl?rinin Medine-i M?nevvere'de m??yy?n edilmi? oldu?una kail.

ham?n?n q?bul etdiyi g?r??? g?r?
b?t?n? il? M?kk?d? nazil olmu? bir su?rdir.

n?tic?: bu sur?nin M?kk?d? nazil oldu?u ixtilafs?zd?r y?ni sur? tamamil? M?kk?d? nazil olub. v? s?hab?l?r M?din?d? mut? nikah? edirdil?r. dem?li bu ay? n? mut? nikah? il? nikahlanan qad?n?n z?vc? olmad???na d?lildir n?d? ki, mut? nikah?n?n haram oldu?una. ??nk? ?g?r ?ksi olsa idi s?hab?l?r M?din?d? mut? nikah? ed? bilm?zdil?r.

M?v?qq?ti nigah ba?layan qad?n n? z?vc?, n? d? cariy? adlanm?r. Ona icar?y? g?t?r?l?n qad?n (“mustacir?”) deyilir.

Zurara r?vay?t edir ki, o, imam C?f?r ?s-Sadiqd?n m?v?qq?ti nigah ba?lan?lan qad?nlar?n icaz? verilmi? d?rd qad?na aid olub-olmamas?n? soru?duqda, o bel? cavab verib: "?st?yirs?n lap mini il? evl?n, ax? bunlar icar?y? g?t?r?l?n qad?nlard?r” (V?sail ??-?i?”, 14/446-447).

mut? nikah? il? nikahlanan qad?n?n z?vc? oldu?una dair yuxar?da ay? yazd?m. ay? M?kk?d? nazil olub v? s?hab?l?r M?din?d? mut? nikah? edibl?r. ay? ancaq z?vc? v? cariy? il? nikaha icaz? verdiyi ???n M?din?d? s?hab?l?rin mut? etdiyi qad?nlar da z?vc? idil?r. mut? nikah? il? nikahlanan qad?n?n z?vc? oldu?una ba?qa bir d?lil is? fiqh, t?fsir, h?dis aliml?rinin bu m?vzunu h?r zaman "mut? nikah?" ba?l??? ad? alt?nda ?l? almar? olub. m?s?l?n:

??? ???? ??????
????? ??? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ?????? ?????? ??? ??? ???????

mut? nikah?
v? bu nikah?n .....

o ki, qald? "V?sail"d?n yazd???n h?dis?...

??? ?? ?????? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ??? ??????? (?) ???: ??? ?? ?????? ??? ?? ??????? ???: ???? ???? ???? ????? ????????.

z?ifdir, s?n?dind? Sa`dan b. Muslim var v? etimadl? ravi olma?? rical kitablar?nda t?sbit olunmam??d?. imam Seyyid xoi r.a, "muc?m ricail h?dis", 5099-cu ravi

Dig?r t?r?fd?n qad?nlar? "must?cirat" ???????? adland?r?lmaqda n? eyib var? Az?rbaycan dilind? "icar?y? g?t?r?l?n qad?nlar" s?z?nd?n xoflanmaq laz?m deyil. ??nki bu t?rc?m???n?n fantaziyas?d?r. H?disd? "Must?cirat" k?lm?sinin m?nas? "mehri verilmi? qad?nlar"d?r.

"Onlar?n mini il? evl?n. ??nki onlar mehrl?ri ?d?nilmi? qad?nlard?r." (hans? ki, bu mehrl? onlarla nikah halal olur)

Must?cirat s?z?n?n k?k? "?cr" dir. "?cr" s?z? d? Quranda ne??-ne?? ay?l?rd? "Mehr" m?nas?na ?amil olunmu?dur. M?s?l?n el? mut? bar?d? olan ay?:

????? ??????????????? ???? ????????? ??????????? ?
??????????? ?????????

?stifad? etdiyiniz qad?nlar?n
mehrl?rini
laz?mi qaydada verin!

??? ???????? ?????????? ?????? ??????????? ???? ??????????? ????????? ??????? ?
???????????

Ya Pey??mb?r!
Mehrl?rini
verdiyin z?vc?l?rini............

Bu c?r bir ?ox ay?l?ri misal g?tirm?k olar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

N?z?r? alsaq ki, v?hhabil?rd? d???nm? qabiliyy?tli dem?k olar ki, s?f?rd?r ?l-Qurtubinin "?l-Cami li ?hkamil-Quran" t?fsirind?n m?hz mut? ay?sind? "?cr" s?z? bar?d? deyil?nl?ri n?mun? ???n g?tir?k:

???? ????? : {????? ??????????????? ???? ????????? ??????????? ???????????? ?????????} ????????? ?????? ??????? ?????? ? ???? ????? ???? ???? ??? ????????? ? ???? ?? ??? ?? ????? ???? ???? ? ???? ???? ??? ??? ?? ?????? ????? ? ??? ?? ????? ??????? ???? ????

...(ay?d?ki) ?crl?r mehrl?rdir, mehr ona g?r? ?cr adland?r?lm??d?r ki, o, l?zz?tin ?cridir v? bu mehrin ?cr adland?r?lmas?nda n?ssdir...

Yox ?g?r m?hz "?car?" s?z?n? xo?lay?rlarsa onda:

??? ??? ????? ??????: ?? ??? ?????? ???? ??????? ????? ????? ?????: "?????? ??????" [??????: 24] ?

?bul-H?s?n ?l-K?rxi dedi:
?car? l?fzi il? nikah ?qdi caizdir.
??nki Allah T?ala buyurub: "?crl?rini (mehrl?rini) laz?mi qaydada verin!(Nisa-24)

?l-K?rxi: ?bul-H?s?n Abdullah bin Huseyn ?l-B??dadi ?l-K?rxi, h?n?fi alimi v? ?raq?n m?ftisi v? s. yen? davam ed?k:

???? ??????? ?? ???????: ????? ?????? ??? ???

Aliml?rimiz dedi: Nikah ?qdi
b?t?n l?fzl?rl?
olur.(y?ni icar?, hib? ........)

Share this post


Link to post
Share on other sites

V?hhabil?rin n?vb?ti qar?na?r?s? mut? nikah?nda miras h?ququnun olmamas?d?r.

D?lill?ri is? Qurana ?sas?n z?vc?nin ?rind?n miras aparmas?d?r. ?ox g?z?l. Onda bel? bir sual verm?k ist?yir?m. Quran ay?sin? ?sas?n miras aparan k?sl?rd?n h?r hans? biri kafir olsa yen? d? miras pay? varm?? Xeyr. Bel? ??x?r ki, m?s?l?n kafir anan?n ?vladdan miras aparmamas? Qurana ziddir? ?lb?tt? ki, yox.

?mamlardan r?vay?t olunmu? h?disl?rd? mut`a izdivac?nda miras?n olmamas? bildirilir. H?m?inin ?hli s?nn? m?nb?l?rind? s?hab? v? tabeinl?rd? bu nikah n?v?nd? miras?n olmamas?n? s?yl?yibl?r:

?? ????? : " ??? ???????? ?? ???? ??? ??? ???? ?????? ?????? ????? ??? ???? ????? ???? ??????? ?? ?? ??? ??????? " ???? ?????? : ????? ???? ?????? ???? ??? ??? ???? ? ????? ?????? ? ????? ???? ????? ? ???? ????? ????? ???? ?? ????? ???? ? ??? ??? ???? ? ?????? ?? ?????? ?? ?? ????? ? ???? ?????? ????? ? ??? ??? ???? ????? ????? .

... S?ddi dedi: Ay?nin bu hiss?si, m?t? nikah?n? ifad? edir. Mut?d? adam bir qad?n?, m??yy?n bir m?dd?t ???n velisinin icaz?sini alaraq v? iki d? ?ahid tutaraq evl?n?r. M?dd?t bitdikd?n sonra art?q ki?inin, o qad?n?n ?z?rind? he? bir haqq? qalmaz. Ancaq qad?n?n r?hminin t?miz oldu?unu anla??lmas?n? (hamil? olmad???n?n anla??lmas?n?) g?zl?m?si laz?md?r.
Bel? bir nigahla evl?n?nl?r bir-birl?rin? varis ola bilm?zl?r.

Y??ni miras bar?d? olan ay? mut? izdivac?na aid deyil. Nec? ki, Quranda idd? m?dd?ti v? t?laq bar?d? olan ay?l?r d? mut? izdivac?na aid deyil. ??nk? bu mut? nikah? il? daimi nikah ayr?-ayr? ?eyl?rdir, ikisinin h?kml?ri eyni deyil. O ki, qald? yuxar?dak? yaz?n?n cavab?na

Quran arvadlar ???n mirasdan pay t?yin edir:

“(Ey ki?il?r!) ?g?r (v?fat etmi?) arvadlar?n?z?n u?a?? yoxdursa, onlar?n v?siyy?ti yerin? yetirildikd?n v? ya borcu ?d?nildikd?n sonra qoyub getdikl?ri mal?n yar?s? sizindir. Onlar?n ?vladlar? olduqda is? miras?n d?rdd? biri siz? ?at?r. ?g?r sizin u?aqlar?n?z yoxdursa, v?siyy?tiniz yerin? yetirildikd?n v? ya borcunuz ?d?nildikd?n sonra qoyub getdiyiniz mal?n d?rdd? biri arvadlar?n?z?n pay?na d???r. ?vlad?n?z olduqda is? miras?n s?kkizd? biri onlara ?at?r. . . ”(?n-Nisa, 12)

?car? edil?n qad?n v?r?s?lik h?ququndan m?hrumdur:

?hm?d bin M?h?mm?d r?vay?t edir ki, imam ?bu ?l-H?s?n Rza deyib: “M?v?qq?ti nigah? ?vv?lc?d?n k?silmi? ??rtd?n as?l? olaraq, h?m v?r?s?lik h?ququ il?, h?m d? onsuz ba?lamaq olar”.

M?h?mm?d bin M?slim r?vay?t edir ki, o, imam C?f?rd?n m?v?qq?ti nigah zaman? veril?c?k mehrin q?d?ri haqq?nda soru?anda o, deyib: ?z aralar?nda dan??d?qlar? q?d?r... ?g?r onlar v?r?s?lik bar?d? raz?l??a g?ls?l?r, buna da ?m?l etm?lidirl?r”.

S?id bin Yas?r r?vay?t edir ki, o, imam C?f?rd?n m?v?qq?ti nigah ba?layark?n qad?nla v?r?s?lik haqq?nda he? n? ??rtl??m?y?n ki?i haqq?nda soru?ur. ?mam deyir: Dan???l?b, ya yox – onlar?n buna ixtiyar? ?atm?r” (?l-Hur ?l-Amili, “V?sail ??-?i?”, f?sil 18, m?v?qq?ti nigah v? ??rtl?ri bar?d?; ?l-Xomeyni, “Zubbat ?l-?hkam”, c?h. 248; Mirz? ?n-Nuri, “C?vahir ?l-K?lam”, 30/190; ?l-H?s?n ?l-Hukyi, “T?bsira ?l-Mut?allimin fi ?hkam”, s?h. 258).

Diqq?t yetirin ki, rafizil?rin s?zl?rini n?qsans?z v? d?zg?n sayd?qlar? imam Rza v? C?f?r aras?nda ziddiy?t var. Bundan ba?qa, imam C?f?rin ?z?n?n iki m?xt?lif fikri olub.

t?rc?m?ni yey?s?n.

?? ???? ?? ???? ? ?? ??? ??????? ( ???? ?????? ) ??? : ????? ?? ????? ????? ?????? ???? ??? ????? ??????? ? ??? : ??? ?????? ????? ????? ?? ?? ?????

...Qad?nla m?v?qq?ti izdivac ed?rk?n miras? ??rtl??m?y?n ki?i bar?d? soru?dum. Dedi:
??rtl??s?l?rd? ??rtl??m?s?l?rd? onlar aras?nda miras yoxdur.

M?lun v?hhabi sanki ?eyx H?rr Amilinin h?disd?n h?m?n sonra yazd??? s?zl?ri oxumur. ?eyx yaz?r:

???? : ???? ????? ??? ?????? ???? ??????? ??? : ????? ????? ????? ??? ??? ?? ???????

(M?n H?rr Amili)Deyir?m: ?eyx(?eyx Tusi) bunu miras h?ququndan m?hrum olma ??rtin? h?ml etmi?dir. ??nki mirasa sahib olman?n ??rt? ehtiyyac? var, m?hrum olman?n deyil.

Y?ni: Mirasdan m?hrum olman? ??rtl??s?l?rd? ??rtl??m?s?l?rd? onlar aras?nda miras yoxdur.

Biraz daha ayd?n olmaq ???n ?eyx H?rr Amilinin bu h?disi g?t?rd?y? m?nb?y? y?`ni ?eyx Tusinin "?l-?stibsar" 3/150 548-ci h?disd?n y?ni eynil? bu h?disd?n sonra yazd???na n?z?r salaq:

??? ????? ??????? ??????? ??? ????? ??? ??? ?? ????? ?????? ???? ????? ??? ??????? ?? ?? ????? ??? ?? ??????? ???????

?? ?????? ??? ???????? ????? ????? ???? ???????? ??? ???? ????? ??? ??? ?? ??????

?vv?lki iki x?b?rl? uy?unsuzluq(ziddiyy?t) yoxdur. ??nki (ki?i v? qad?n)mirasdan imtina etm?ni ??rt ets?l?rd? etm?s?l?rd? onlar aras?nda (muv?qq?ti izdivacda) miras yoxdur. Mut`?nin h?kml?rind?n birid? qar??l?ql? miras?n olmamas?d?r. Mirasa sahib olman?n ??rt? ehtiyyac? var. Dedikl?rimiz? d?lil olaraq...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quran nigaha bo?anma il? son qoyulmas?n? t?l?b edib (eyni qad?nla) ?? d?f? bo?and?qdan sonra yenid?n evl?nm?yi qada?an edir:

“(Ya Pey??mb?r!) ?vr?tl?ri bo?ad???n?z zaman onlar? g?zl?m? m?dd?tl?rind? (heyzd?n pak olduqdan sonra) bo?ay?n. . . ” (?t-Talaq, 1).

“Talaq verm? (bo?ama) iki d?f? m?mk?nd?r, ondan sonra yax?? dolanmaq (qad?n? yax?? saxlamaq), ya da xo?luqla ayr?lmaq (buraxmaq) g?r?kdir. . . ?g?r ki?i ?vr?tini yen? d? (???nc? d?f?) bo?arsa, o zaman qad?n ba?qa ?r? getm?mi? ona (?vv?lki ?rin?) halal olmaz. . . ” (?l-B?q?r?, 229-230).

M?v?qq?ti nigaha bo?anmadan son qoyulur:

Zurar? r?vay?t edir ki, ?bu C?f?r m?v?qq?ti nigah bar?d? deyib: “Onun m?dd?ti bitdikd? bo?anmadan ayr?lmaq laz?md?r” (Bax. ?eyx Mirz? ?l-Nuri, “M?st?drak ?l-V?sail”, 14/473, h?dis 2).

?li bin C?f?r r?vay?t edir ki, qarda?? imam Musadan ki?inin bir qad?nla ne?? d?f? m?v?qq?ti nigaha gir? bilm?si haqda soru?duqda o deyib: “N? q?d?r ist?s?n” (Bax: “V?sail ??-?i?”, 14/480, h?dis 3, 14/466-470; ?t-Tusi, “T?hzib ?l-?hkam”, 8/33-34; Abdullah Niam, “Ruh ?t-T???yyu”).

B?t?n bunlar s?but edir ki, m?v?qq?ti nigah ba?lan?lan qad?nlar?n Allah?n Kitab?nda bar?l?rind? dan???lan qad?nlara aidiyyat? yoxdur.

yuxar?da yazm??d?m, yen? yaz?ram ki, bu 2 nikah bir-birind?n ayr? ?eyl?rdir. bunlar?n ikisinin h?kml?rini m?qayis? edib "h?? dem?li bu nikah batildir" dem?k ???n ?n az? g?r? v?hhabi olasan. G?zl?ri kor olmu? v?hhabi he? olmasa d?lil kimi g?tirdiyi sur?ninin ad?na baxs?n. "Talaq"

???????? ?????????? ????? ??????????? ?????????? "Tallaqtum". Bu ay? daimi nikah?n h?km?n? a??qlay?r. M?v?qq?ti nikahda is? talaq?n olmad???n? ?hli-s?nn? aliml?ri d? qeyd edir.

M?hz v?hhabil?r ???n ?eyxl?ri ?bn Cibrinin "M?v?qq?ti nikah?n islamda h?km? n?dir?" sual?na axmaq cavab?:

Sual: M?v?qq?ti nikah?n islamda h?km? n?dir?

Cavab: H?md Allaha m?xsusdur.

M?v?qq?ti nikah- bir "ki?inin" bir qad?n il?-ist?r m?s?lman, ist?rs? d? ?hli Kitaban olan bir qad?nla-m??yy?n m?dd?t t?sbit etm?kl? m?s?l?n be? g?n v? yaxud iki ay v? ya il yar?m v? yaxud bir ne?? il-evlilik ?qdi ba?lamas?d?r. Evliliyin ba?lan??c? v? sonu t?sbit olunur v? ki?i si?? ed?c?yi qad?na ki?ik m?bl??d? mehr verir v?
m??yy?n olunmu? m?dd?t ba?a ?atd?qdan sonra qad?n nikahdan xaric olur.

?bn Cibrin axmaq v?hhabinin ba?a d???c?yi dild? a??q-ayd?n bildirir ki, vaxt bitdikd?n sonra nikahdan xaric olur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

elm?ddin D?li K?r filmin? baxm?san?

offtop. Sizin 80% reytinqiniz var. Siz? x?b?rdarl?q edir?m, reytinqiniz art?r?lsa 100% ?atacaq v? Siz? ban veril?c?k.

Edited by al-Fath

Share this post


Link to post
Share on other sites

demeli siz hele de siqe edib siqe etdirirsiniz elemi?

Biz pey??mb?rin s?nn?tini t?rk edib ?z?m?z? misyar, urfi v? s. batil nigahlar uydurmuruq. Pey??mb?rin halal etdiyini halal bilirik.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Biz pey??mb?rin s?nn?tini t?rk edib ?z?m?z? misyar, urfi v? s. batil nigahlar uydurmuruq. Pey??mb?rin halal etdiyini halal bilirik.

molla emi siz peyqemberin sunnesine hansi yolile tabe olursunuz,? imamlardan neql olunan multik hedisler ile?meger abu zeydin kitabini oxumamisiniz ki sizin hedislerin ne gunde olduqunu oz alimlerinizin dilinden qyed edib.hele de utanmayib hedis sozunu dilinize de alirsiniz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

molla emi

?a?m?s?z?

siz peyqemberin sunnesine hansi yolile tabe olursunuz,? imamlardan neql olunan multik hedisler ile?meger abu zeydin kitabini oxumamisiniz ki sizin hedislerin ne gunde olduqunu oz alimlerinizin dilinden qyed edib.hele de utanmayib hedis sozunu dilinize de alirsiniz.

Biz h?disl?rimizi h?r yoldan ke??n z?nd??dan yox, ?z h?dis kitablar?m?zdan oxuyuruq.

Share this post


Link to post
Share on other sites

bilir?m ki, si?? olmaz,haramd?r.N? vaxtsa bu qada?an olmay?b sonradan qada?an edilib.V? m?nc? yax?? ki, qada?an edilib.Bizim maarif?il?r ill?rl? buna qar?? m?bariz? apar?blar.

?z ana bac? q?z? v? s. 1-2 g?n,ay v? h?tta saatl?q si?? etdir?n ki?il?ri ba?a d??m?r?m.Maraql?d?r ?g?r ?r s?f?rd?dirs? arvad?n? si?? etm?k olar?

?i? aliml?r bu bar?d? d? f?tva verm?mi? olmazlar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

bilir?m ki, si?? olmaz,haramd?r.N? vaxtsa bu qada?an olmay?b sonradan qada?an edilib.V? m?nc? yax?? ki, qada?an edilib.Bizim maarif?il?r ill?rl? buna qar?? m?bariz? apar?blar.

?z ana bac? q?z? v? s. 1-2 g?n,ay v? h?tta saatl?q si?? etdir?n ki?il?ri ba?a d??m?r?m.Maraql?d?r ?g?r ?r s?f?rd?dirs? arvad?n? si?? etm?k olar?

?i? aliml?r bu bar?d? d? f?tva verm?mi? olmazlar.

?r s?f?rd?dirs? arvad? misyar etm?k olar. Sizd? bir arvad? bir ne?? ki?i eyni vaxtda misyar ed? bil?rd??!

Siz? m?sl?h?t g?r?r?m m?vzunu ?vv?ld?n oxuyas?z v? t?krar, h?m?inin s?viyy?siz yaz?lar yazmayas?z.

Share this post


Link to post
Share on other sites
bilir?m ki, si?? olmaz,haramd?r.N? vaxtsa bu qada?an olmay?b sonradan qada?an edilib.V? m?nc? yax?? ki, qada?an edilib.Bizim maarif?il?r ill?rl? buna qar?? m?bariz? apar?blar.

m?n innam?ram ki, siz korsunuz, ?ksin? inan?ram ki, siz h?yas?zs?n?z! ?z?d? z?r?ndan. ?g?r h?yas?z olmasayd?n ?ablon s?zl?ri t?krar etm?k yerin? m?vzu haqq?nda d?lill?r yazma?a ?al??ard?n.

?z ana bac? q?z? v? s. 1-2 g?n,ay v? h?tta saatl?q si?? etdir?n ki?il?ri ba?a d??m?r?m.

buda v?hhabil?rin ?ablon suallar?ndand?r. d?rs ver?n qarda?lar? "g?rd?n?z ki, v?ziy?t pisdir ?eyxl?rimiz ibni Teymiyy?, Osman X?mis, ?hsan ?lahi ?z-Zahir kimi ?z?n?z? h?yas?zl??a vurun" deyirl?r. bunlar o h?yas?zl?qlardan sad?c? bir ne??sidir. maraql?d?r burada s?hb?t n? haqq?ndad?r? mut? nikah?n?n halal v? ya haram olmas? haqq?nda? yoxsa m?nim bunu xo?lay?b xo?lamad???m haqq?nda? ?g?r halal v? ya haraml??? haqq?ndad?rsa onda bir ?eyin halal v? ya haram olmas? insanlar?n onu xo?lay?b xo?lamamas?na ba?l?d?r ki bu sual? verirsiniz?

h?l? "?z ana, bac?lar?n? si?? etdir?n" s?z? yoxdurmu adam?n ?tini t?k?r. ?zl?rini el? h?yas?zl??a vurublar ki, sanki mut? nikah? vacibdir v? ham? bunu etdirm?lidir. yen? s?z?n v? c?ml?nin qurulu?u el?dir ki, sanki bunlar n?z?rind? anca v? bac? h?r hans? bir obyetkdir ki, onu ist?diyin kimi idar? edirs?n. mut? nikahd?r, nikah is? t?r?fl?rin qar??l?ql? raz?l??? il? olur, daha zorla deyil.

sizin bu ?ablon sual?n?z? misal? bel?dir: 2 n?f?r nikah haqq?nda s?hb?t edir. birisi deyir ki, "evl?nm?k olmaz, xristianl?qda (rahibl?rd?) oldu?u kimi subay qalmaq laz?md?r" o birisi is? nikah?n laz?m oldu?unu d?lill?rl? (Quran, h?dis, ?ql) ortaya qoyur. bu halda 1-ci t?r?f h?yas?zca a?z?ndan sular ax?daraq t?lk? g?zl?rini s?z?r?k deyir "s?n anan?n v? ya bac?n?n m?niml? nikahlanma??na raz?san?"

bu s?zl?rim d?lill?rl? s?hb?t etm?k ist?y?n a??l sahibi ???nd?r. ancaq h?yas?z v?hhabil?r? g?linc?:

2218 - ????? ?:? ????????? ?????

2218-ci m?s?l?: Zina ???n icar?y? g?t?r?lm?? qad?n

?hli-s?nn?nin 2-ci kral? ?m?r b. X?ttab v? ulu imam? ?bu H?nif? m??llim b?y ?f?ndil?ri zina ???n qad?n? icar?y? g?t?r?nd? he? bir h?ddin(c?zan?n) olmad???na inan?rm??lar. suallar?

1. ey v?hhabil?r anan?z? ne??y? kiray? verirsiniz?

2. b?s bac?lar?n?z??

3. z?vc?l?rinizid? kiray? verirsiniz? bir halda ki, zina ???n g?t?r?r?k daha mut? kimi nikah deyil ki, ?rl?ri oldu?u ???n onlar?n icar?si qada?an olsun.

Maraql?d?r ?g?r ?r s?f?rd?dirs? arvad?n? si?? etm?k olar?

bu sual?n cavab?n? bilm?diyin? and i?? bil?rs?n?

Share this post


Link to post
Share on other sites

?r s?f?rd?dirs? arvad? misyar etm?k olar. Sizd? bir arvad? bir ne?? ki?i eyni vaxtda misyar ed? bil?rd??!

Siz? m?sl?h?t g?r?r?m m?vzunu ?vv?ld?n oxuyas?z v? t?krar, h?m?inin s?viyy?siz yaz?lar yazmayas?z.

Fath m?n m?vzunu lap ?vv?ld?n oxumu?am he? oxumasam da bilir?m kim n? yaza bil?r hardan sitat g?tir? bil?r.Qald? ki, misyara ?slamda misyar da si?? kimi haramd?r.Bunu bilmirdiz?))Yeri g?lmi?k?n suala sualla bilirsiz d? kiml?r cavab verir)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

m?n innam?ram ki, siz korsunuz, ?ksin? inan?ram ki, siz h?yas?zs?n?z! ?z?d? z?r?ndan. ?g?r h?yas?z olmasayd?n ?ablon s?zl?ri t?krar etm?k yerin? m?vzu haqq?nda d?lill?r yazma?a ?al??ard?n.

buda v?hhabil?rin ?ablon suallar?ndand?r. d?rs ver?n qarda?lar? "g?rd?n?z ki, v?ziy?t pisdir ?eyxl?rimiz ibni Teymiyy?, Osman X?mis, ?hsan ?lahi ?z-Zahir kimi ?z?n?z? h?yas?zl??a vurun" deyirl?r. bunlar o h?yas?zl?qlardan sad?c? bir ne??sidir. maraql?d?r burada s?hb?t n? haqq?ndad?r? mut? nikah?n?n halal v? ya haram olmas? haqq?nda? yoxsa m?nim bunu xo?lay?b xo?lamad???m haqq?nda? ?g?r halal v? ya haraml??? haqq?ndad?rsa onda bir ?eyin halal v? ya haram olmas? insanlar?n onu xo?lay?b xo?lamamas?na ba?l?d?r ki bu sual? verirsiniz?

h?l? "?z ana, bac?lar?n? si?? etdir?n" s?z? yoxdurmu adam?n ?tini t?k?r. ?zl?rini el? h?yas?zl??a vurublar ki, sanki mut? nikah? vacibdir v? ham? bunu etdirm?lidir. yen? s?z?n v? c?ml?nin qurulu?u el?dir ki, sanki bunlar n?z?rind? anca v? bac? h?r hans? bir obyetkdir ki, onu ist?diyin kimi idar? edirs?n. mut? nikahd?r, nikah is? t?r?fl?rin qar??l?ql? raz?l??? il? olur, daha zorla deyil.

sizin bu ?ablon sual?n?z? misal? bel?dir: 2 n?f?r nikah haqq?nda s?hb?t edir. birisi deyir ki, "evl?nm?k olmaz, xristianl?qda (rahibl?rd?) oldu?u kimi subay qalmaq laz?md?r" o birisi is? nikah?n laz?m oldu?unu d?lill?rl? (Quran, h?dis, ?ql) ortaya qoyur. bu halda 1-ci t?r?f h?yas?zca a?z?ndan sular ax?daraq t?lk? g?zl?rini s?z?r?k deyir "s?n anan?n v? ya bac?n?n m?niml? nikahlanma??na raz?san?"

bu s?zl?rim d?lill?rl? s?hb?t etm?k ist?y?n a??l sahibi ???nd?r. ancaq h?yas?z v?hhabil?r? g?linc?:

2218 - ????? ?:? ????????? ?????

2218-ci m?s?l?: Zina ???n icar?y? g?t?r?lm?? qad?n

?hli-s?nn?nin 2-ci kral? ?m?r b. X?ttab v? ulu imam? ?bu H?nif? m??llim b?y ?f?ndil?ri zina ???n qad?n? icar?y? g?t?r?nd? he? bir h?ddin(c?zan?n) olmad???na inan?rm??lar. suallar?

1. ey v?hhabil?r anan?z? ne??y? kiray? verirsiniz?

2. b?s bac?lar?n?z??

3. z?vc?l?rinizid? kiray? verirsiniz? bir halda ki, zina ???n g?t?r?r?k daha mut? kimi nikah deyil ki, ?rl?ri oldu?u ???n onlar?n icar?si qada?an olsun.

bu sual?n cavab?n? bilm?diyin? and i?? bil?rs?n?

M?n ?i? deyil?m elm?ddin "bey" ....

Siz ?ox g?lm?li insans?z, ibn Teymiyy? v?habi idi?)))

Mut? nigah? haramd?r.Buna burada s?but ?ox g?tirilib.M?n kopi peyst etm?y?c?m onlar? sad?c? g?t?r?n ki, Quranda mut? haqq?nda he? n? yoxdur,S?nn?d? is? ?li ?bn ?bu Talibd?n r?vay?t olunan s?hih h?disd? Pey??mb?rin(s.?.s.) Xeyb?r g?n? si??ni v? ev e???yinin ?tini haram etm?sidir,s?hih M?slimd? var bu h?dis.

Siz ?ox maraql? ifad?l?r i?l?dirsiz ?tinizin t?k?lm?si d? t?biidir si?? haqq?nda e?id?nd? m?nim d? ?tim t?k?l?r..Ba?qa bir m?qam h?r bir qad?n kimins? anas? v? ya bac?s?,q?z?d?r.Si?? yoxdurmu sizd??var.Onlar? si?? el?mirl?rmi?Edirl?r.N?tic? nec? olacaq?H??

He? kim ana v? ya bac?s?n?n q?z?n?n nigah?n? haram bilmir.Amma si?? nigah deyil)))Burda elm?ddin m?vzu ili?ir, ??nki si?? edil?n qad?n n? cariy?dir n? d? z?vc? onun ad? yoxdur.

siz? bir-iki kitabdan q?r?q-q?r?q fraqmentl?r veribl?r siz d? el? bilirsiz ki, d?ryalara sahibsiz?)))Qad?nlar? icar?y? verm?k islamdan deyil,yeri g?lmi?k?n yuxar?da bir ifad? i?l?tmis?n "sanki bunlar n?z?rind? ana v? bac? h?r hans? bir obyetkdir ki, onu ist?diyin kimi idar? edirs?n. mut? nikahd?r, nikah is? t?r?fl?rin qar??l?ql? raz?l??? il? olur, daha zorla deyil." he he he, elm?ddin dem?li ?g?r ail?nin qad?nlar? g?lib qon?u molla il?(v? ya bir ba?qas? olsun) si?? t?l?b ets? raz?l?q ver?rs?n?

Sual?n cavab?n? bilmirdim amma f?rz edirdim ki, olar.Ona g?r? d? sual verdim cavab?nda bu q?d?r ?s?bil??diyiniz? g?r? dem?li olar))))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n ?i? deyil?m elm?ddin "bey" ....

Siz ?ox g?lm?li insans?z, ibn Teymiyy? v?habi idi?)))

Mut? nigah? haramd?r.Buna burada s?but ?ox g?tirilib.M?n kopi peyst etm?y?c?m onlar? sad?c? g?t?r?n ki, Quranda mut? haqq?nda he? n? yoxdur,S?nn?d? is? ?li ?bn ?bu Talibd?n r?vay?t olunan s?hih h?disd? Pey??mb?rin(s.?.s.) Xeyb?r g?n? si??ni v? ev e???yinin ?tini haram etm?sidir,s?hih M?slimd? var bu h?dis.

Siz ?ox maraql? ifad?l?r i?l?dirsiz ?tinizin t?k?lm?si d? t?biidir si?? haqq?nda e?id?nd? m?nim d? ?tim t?k?l?r..Ba?qa bir m?qam h?r bir qad?n kimins? anas? v? ya bac?s?,q?z?d?r.Si?? yoxdurmu sizd??var.Onlar? si?? el?mirl?rmi?Edirl?r.N?tic? nec? olacaq?H??

He? kim ana v? ya bac?s?n?n q?z?n?n nigah?n? haram bilmir.Amma si?? nigah deyil)))Burda elm?ddin m?vzu ili?ir, ??nki si?? edil?n qad?n n? cariy?dir n? d? z?vc? onun ad? yoxdur.

siz? bir-iki kitabdan q?r?q-q?r?q fraqmentl?r veribl?r siz d? el? bilirsiz ki, d?ryalara sahibsiz?)))Qad?nlar? icar?y? verm?k islamdan deyil,yeri g?lmi?k?n yuxar?da bir ifad? i?l?tmis?n "sanki bunlar n?z?rind? ana v? bac? h?r hans? bir obyetkdir ki, onu ist?diyin kimi idar? edirs?n. mut? nikahd?r, nikah is? t?r?fl?rin qar??l?ql? raz?l??? il? olur, daha zorla deyil." he he he, elm?ddin dem?li ?g?r ail?nin qad?nlar? g?lib qon?u molla il?(v? ya bir ba?qas? olsun) si?? t?l?b ets? raz?l?q ver?rs?n?

Sual?n cavab?n? bilmirdim amma f?rz edirdim ki, olar.Ona g?r? d? sual verdim cavab?nda bu q?d?r ?s?bil??diyiniz? g?r? dem?li olar))))))

Deyirsiz ki, m?vzunu ?vv?ld?n oxumu?am, amma yen? d? t?krara yol verirsiz. G?tirdiyiniz Xeyb?r haqda h?dis uydurmad?r v? Quranda da m?t? haqda ay? var. Bunun h?r ikisini Sizin aliml?r qeyd edib v? bu m?vzuda a??qlan?b.

Misyar da Sizd? halald?, biz? na??l dan??may?n.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Deyirsiz ki, m?vzunu ?vv?ld?n oxumu?am, amma yen? d? t?krara yol verirsiz. G?tirdiyiniz Xeyb?r haqda h?dis uydurmad?r v? Quranda da m?t? haqda ay? var. Bunun h?r ikisini Sizin aliml?r qeyd edib v? bu m?vzuda a??qlan?b.

Misyar da Sizd? halald?, biz? na??l dan??may?n.

"uydurma" dem?kl? uydurma oldu h?dis?))?g?r m?vzuda a??qlan?bsa niy? h?l? d? israr edirsiz? Yei g?lmi?k?n ?i? qarda?lar?n?z h?mi??ki kimi qa?d?lar sual?m? cavabs?z qoydular.

Bizd? misyar halal filan deyil m?nc? siz kanallar? qar??d?rm?s?z.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"uydurma" dem?kl? uydurma oldu h?dis?))?g?r m?vzuda a??qlan?bsa niy? h?l? d? israr edirsiz? Yei g?lmi?k?n ?i? qarda?lar?n?z h?mi??ki kimi qa?d?lar sual?m? cavabs?z qoydular.

Запрет временного брака в Хейбаре

el? bu m?vzuda qarda??n?z Abdullah Efendi Elmir Quliyevin m?qal?sini g?tirib v? orda yaz?l?b ki, bu uydurmad?r:

3) Но самое оригинальное и, по моему мнению, самое правильное решение этому вопросу предложил ибн Кайум аль-Джаузия в «Заадуль маад» (5/218) .

Он писал: «Самым правильным мнением является то, что этот запрет был оглашен в день Фатха. Запрет в день битвы у Хайбара, касался лишь запрета на мясо домашнего осла. ‘Али ибн Абу Талиб (р.а) сказал: «Пророк (саллалаху алайхи ва аля алихи ва салам) запретил вступать во временный брак и запретил, есть мясо домашнего осла в день сражения при Хейбаре», в ответ Абдуллах ибн Аббасу (р.а).Затем некоторые передатчики приписали фразу «в день сражения при Хейбаре», к обоим запретам» (Конец цитаты).

http://forum.bakililar.az/index.php?showtopic=58929&view=findpost&p=1642381

Bizd? misyar halal filan deyil m?nc? siz kanallar? qar??d?rm?s?z.

Брак Мисйар: определения и правила

arxadan ili?kiy? icaz?

Heyvanlarla ?laq?nin haram olmamas?. ?hli-s?nn?tin f?tvas?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fath siz b?lk? d? t?cr?b?siz v? sizin ?qid?nizd?n x?b?rsiz g?ncl?ri bel? "d?lill?rl?" aldad?b zombil??dir? bil?rsiz amma m?n g?lm?kd?n h?l? ?z?m? g?lm?mi??m)))))))Uydura olmas? onsuz da m?lumdur..

Amma ?n g?lm?li m?qam budur ki, siz h?r zaman ss?lkan? eyni yer? verirsiz y?qin ?minsiz ki,onlar 100% h?qiq?ti yaz?rlar?Siz ya ?ooox sad?l?vh insans?z ya da ?ooox bilmi??))Niy? bir d?f? d? ?hli s?nn? sayt?na ss?lka verin d? ki, orada bunlar?n halal olmas? yaz?lm?? olsun.Bilirsiz m?n ?i? saytlar?na ?mumiyy?tl? qar??ma ??xan h?r sayt? etibarl? saym?ram.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Siz ?ox g?lm?li insans?z, ibn Teymiyy? v?habi idi?)))

do?rudan? m?nim n?z?rimd? is? sizl?r g?lm?li yox h?yas?z insanlars?n?z, nec? ki, birazdan bu bir daha t?sdiql?n?ck. ibni Teymiyy? haqq?ndaki sual?na g?linc?, b?li o v?hhabi idi. n?inki o, ?m?r b. x?ttab, N?mrud, Firon, ?eytan v? onun d?st?sind?ki h?r k?z v?hhabidir. v?hhabi y?ni terror, y?ni insan q?tliam?, y?ni b???riy?tin d??m?ni, y?ni ?k?z, y?ni h?yas?z. m?nim n?z?rimd? v?hhabi bax budur.

Mut? nigah? haramd?r.

h?yas?zl?qla eyni s?z? t?krarlamaq ?v?zin? yuxar?da ?hli s?nn? m?nb?l?rind?n yaz?lanlar? inc?l?.

Buna burada s?but ?ox g?tirilib.

buyrun bir daha g?tirin.

M?n kopi peyst etm?y?c?m onlar? sad?c? g?t?r?n ki, Quranda mut? haqq?nda he? n? yoxdur,

s?nin bu s?zl?rin m?nim yuxarda dediyim "m?nim n?z?rimd? is? sizl?r g?lm?li yox h?yas?z insanlars?n?z, nec? ki, birazdan bu bir daha t?sdiql?n?ck." s?z?m?n t?sdiqidir. s?n y?ni v?hhabi o q?d?r h?yas?zsan ki, ibni Abbas, Ubey b. Kaab, ibni M?sud, imam ?li a.s kimi s?hab?l?rd?n el? s?nin ?z t?fsir kitab?ndan Nisa 24-c? ay?nin mut? ay?si oldu?unu yazd???m halda eyni ?eyi t?krar edirs?n. y?ni s?n v?hhabi c?nd?r? s?hab?d?n daha yax?? bilirs?n hans? ay?nin n? haqq?nda nazil oldu?unu?

S?nn?d? is? ?li ?bn ?bu Talibd?n r?vay?t olunan s?hih h?disd? Pey??mb?rin(s.?.s.) Xeyb?r g?n? si??ni v? ev e???yinin ?tini haram etm?sidir,s?hih M?slimd? var bu h?dis.

S?hihi M?sl?m ancaq s?nin ???n d?lil ola bil?r. m?nim ???n is? n? S?hih M?sl?m?n v? n? d? s?nin dig?r kitablar?n?n it t?k? q?d?r d?y?ri yoxdur. maraql?d?r m?n ?i? kitablar?ndan mut? nikah?n?n halal v? caiz oldu?u haqq?nda h?dis yazsam q?bul ed?c?ks?n? ?g?r q?bul ed?c?ks?ns? el? onda ?i? m?nb?l?ri il? dan??aq. yox ?g?r s?n m?nim kitablar?m? q?bul etmirs?ns? hans? a??l il? m?nim ?hli s?nn? kitablar?n? q?bul ed?c?yimi d???n?rs?n? ibni H?zmin s?zl?rini diqq?tl? oxu, b?lk? bir ?ey qand?n.

?? ???? ????????? ????? ????????? ? ??? ?? ????????? ? ??? ???? ????????? ????? ????????? ???? ?? ??????? ? ?????? ??? ?? ????? ?????? ????? ??? ??? ??? ?????? ???? ???? ???? ?????? ??

?i?l?r? qar?? ?z h?disl?rimizi d?lil g?tirm?nin m?nas? yoxdur. ??nki ?i?l?r bu h?disl?ri q?bul etmirl?r.
?i?l?rind? biz? qar?? ?z h?disl?rini d?lil g?tirm?l?rinin m?nas? yoxdur. ??nki bizd? o h?disl?ri q?bul etmirik. bu s?b?bd?n m?xalifl?r il?
m?nazir? ed?rk?n m?xalifin q?bul etdiyi v? m?xalif ???n h?cc?t say?lan m?nb?l?rd?n d?lil g?tirm?k laz?md?r.

ibni H?zm, ????? ?? ??????? ?????? ?????? ? ?4 ? ?159

t?hqir? g?r? 20%

Edited by al-Fath

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...