Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Abdurrahman22

Müsəlmanla Kafiri Ayıran Namazdır

Recommended Posts

Odu s?nd?r?b k?z? il? oynay?rs?n?z...

Allah?n s?z?(Qurani-K?rim) b?s el?m?di ki,imam ?hm?d?,Malik?,?afiy? istinad edirsiniz?

Do?urdan ? Onda z?kat verm?yin qaydas?n? g?st?r g?r?m m?n? Qurandan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pey??mb?rimizin (Sallallahu aleyhi v? s?ll?m) s?zl?ri : Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? s?ll?m) buyurur: “K?fr il? iman aras?nda namaz? buraxmaq vard?r” (Tirmizi 2618, ?l-Albani 2849).

?bu D?rda (rad?yallahu ?nhu) deyir ki: “Namaz? olmayan?n iman? yoxdur” (M?h?mm?d bin N?rs ?l-M?rv?zi “Kadrus Salah” 945, T?r?ib 574 ?l-Albani).

?li (rad?yallahu ?nhu) deyir ki: “Namaz? q?lmayan - kafirdir” (Tirmizi, H?kim.M?h?mm?d bin N?rs ?l-M?rv?zi “Kitabu Salah” 933, ?bn ?bi ?eyb? “Mus?nn?f” 10485, ?uabul ?man 41, Buxari “Tarixul K?bir”).

Hekari sizin s?zl?riniz : ?nsan?n namaz q?lmamas? onu ?slamdan ??xarmaz..

?ndi bir daha d???n?n... Pey??mb?rin (sallallahu aleyhi v? s?ll?m) s?zl?rini qulaqard? edib, siz?mi inanaq ? S?bhanAllah! Bir daha sual edir?m... siz yazd?qlar?n?zda n?y? ?sasland?n?z, hekari ? Konkret d?lill?r g?tirin, yoxsa ki d?xli olmayan h?disl?rl? deyil...

Niy? d???n?rs?z ki, namaz q?lmayan kafirdir?Ax? insan?n namaz q?lmamas? ???n s?b?bl?r ola bil?r.M?n h?m d? yazm??am ki, namaz?n inkar? insan? ?slamdan ??xarar.N?y? ?sasland?r?ram?Ax? yazm??am n?y?.Bu ?slam aliml?rinin r?yidir.Onlar da ?z n?vb?sind? Quran v? S?nn?y? istinad edirl?r.?slam qorxu v? ?idd?td?n ibar?t deyil.Bu c?r yana?ma ?slama yadd?r.Pey??mb?rd?n(s.?.s.) g?tirdiyiniz h?disd? deyilmir ki, namaz? buraxan kafirdir.Namaz? buraxan?n k?fr? d??m?si t?hl?k?si var deyilir.Siz bu c?r yana?ma il? ?z?n? m?s?lman sayan n? q?d?r insan? ?rk?d?rs?z?Ax? ??tinl??dirm?k olmaz.?slam n?sih?t dini deyil?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Niy? d???n?rs?z ki, namaz q?lmayan kafirdir?

Quran v? s?nn?d? bel? buyrulub! Allah?n k?lamlar?, Pey??mb?rin (sallallahu aleyhi v? s?ll?m) buyru?u qar??s?nda boynumuz q?ldan inc?! ?slam bizim subyektiv fikirl?rimizl?, d???nc?l?rimizl? ?l??lm?r ki.

Ax? insan?n namaz q?lmamas? ???n s?b?bl?r ola bil?r.

B?li, do?ru buyurdunuz, insan?n namaz q?lmamas?na bir ?ox s?b?bl?r ola bil?r. M?s?l?n:

T?hsil al?r, yaxud i?l?yir, vaxt? yoxdur!

Qocalanda q?lacaq. (sanki g?l?c?yi g?r?rm??l?r kimi... s?bhanAllah! sabaha sa? ??xmaqlar?na nec? d? ?minlikl? dan???rlar)

Ali m?kt?b? q?bul olsunlar, ?hd edibl?r, ba?layacaqlar q?lma?a))

Namaz?n s?zl?rini ?yr?nm?y? ??tindir.. Amma gic-gic mahn?lar?n s?zl?rini soru?, ?zb?rd?n desinl?r))

V? sair... v? ilax?r... s?b?bl?r...............

M?n h?m d? yazm??am ki, namaz?n inkar? insan? ?slamdan ??xarar.N?y? ?sasland?r?ram?Ax? yazm??am n?y?.Bu ?slam aliml?rinin r?yidir.Onlar da ?z n?vb?sind? Quran v? S?nn?y? istinad edirl?r.?slam qorxu v? ?idd?td?n ibar?t deyil.Bu c?r yana?ma ?slama yadd?r.Pey??mb?rd?n(s.?.s.) g?tirdiyiniz h?disd? deyilmir ki, namaz? buraxan kafirdir.Namaz? buraxan?n k?fr? d??m?si t?hl?k?si var deyilir.Siz bu c?r yana?ma il? ?z?n? m?s?lman sayan n? q?d?r insan? ?rk?d?rs?z?Ax? ??tinl??dirm?k olmaz.?slam n?sih?t dini deyil?

B?li, Pey??mb?rimiz (Sallallahu aleyhi v? s?ll?m)"din n?sih?tdir" buyurub, yoxsa ki, n?fsl?rimizin ist?kl?ril? ay? v? h?disl?ri s?rfimiz? g?l?n kimi yozmaq, yaxud gizl?m?k deyil...(((

Allah st bizi islah v? hiday?t el?sin, g?nahlar?m?z? ba???las?n! Amin!

Edited by Fi Sebilillah

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quran v? s?nn?d? bel? buyrulub! Allah?n k?lamlar?, Pey??mb?rin (sallallahu aleyhi v? s?ll?m) buyru?u qar??s?nda boynumuz q?ldan inc?! ?slam bizim subyektiv fikirl?rimizl?, d???nc?l?rimizl? ?l??lm?r ki.

B?li, do?ru buyurdunuz, insan?n namaz q?lmamas?na bir ?ox s?b?bl?r ola bil?r. M?s?l?n:

T?hsil al?r, yaxud i?l?yir, vaxt? yoxdur!

Qocalanda q?lacaq. (sanki g?l?c?yi g?r?rm??l?r kimi... s?bhanAllah! sabaha sa? ??xmaqlar?na nec? d? ?minlikl? dan???rlar)

Ali m?kt?b? q?bul olsunlar, ?hd edibl?r, ba?layacaqlar q?lma?a))

Namaz?n s?zl?rini ?yr?nm?y? ??tindir.. Amma gic-gic mahn?lar?n s?zl?rini soru?, ?zb?rd?n desinl?r))

V? sair... v? ilax?r... s?b?bl?r...............

B?li, Pey??mb?rimiz (Sallallahu aleyhi v? s?ll?m)"din n?sih?tdir" buyurub, yoxsa ki, n?fsl?rimizin ist?kl?ril? ay? v? h?disl?ri s?rfimiz? g?l?n kimi yozmaq, yaxud gizl?m?k deyil...(((

Allah st bizi islah v? hiday?t el?sin, g?nahlar?m?z? ba???las?n! Amin!

?hs?n!

sizinl? tam raz?yam,Allah da sizd?n raz? olsun!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Do?urdan ? Onda z?kat verm?yin qaydas?n? g?st?r g?r?m m?n? Qurandan.

M?n niy? g?st?rm?liy?m?ax? s?n alims?n.s?n g?st?r.Quranda z?kat verm?yin qaydas? yoxdursa,neynirsiniz o kitab??Sizin aliml?r Allahdan ?ox bilirl?r ki....

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n niy? g?st?rm?liy?m?ax? s?n alims?n.s?n g?st?r.Quranda z?kat verm?yin qaydas? yoxdursa,neynirsiniz o kitab??Sizin aliml?r Allahdan ?ox bilirl?r ki....

Ona g?r? s?n g?st?rm?lis?n ki ??nki s?n b?t?n islami ibad?tl?rin yerin? yetirili? ??kilinin Quranda olmas? iddias?ndasan.Bel? olmasayd? z?kat?n verilm? qaydas?n?n Quranda olmas?n?n d???nc?sind? olmazd?n.Ona g?r? d? s?n borclusan ki z?kat?n verili? ??kilini m?n? Qurandan tap?b g?st?r?s?n.El? s?nin a?z?n? a??b bir k?lim? yazmaq?n kifay?tdir ki sonra m?n s?nin yalan?n? tutub s?ni pazlay?m.

O kitab s?nin kimi ?z?n? islama nisb?t ed?nl?ri pazlamaq ???n biz? laz?m olur v? h?m?inin uxravi v? d?ny?vi i?l?rimizd? d? faydalan?r?q.

Edited by Q?l?m_

Share this post


Link to post
Share on other sites
<br>Ona g?r? s?n g?st?rm?lis?n ki ??nki s?n b?t?n islami ibad?tl?rin yerin? yetirili? ??kilinin Quranda  olmas? iddias?ndasan.Bel? olmasayd? z?kat?n verilm? qaydas?n?n Quranda olmas?n?n d???nc?sind? olmazd?n.Ona g?r? d? s?n borclusan ki z?kat?n verili? ??kilini m?n? Qurandan tap?b g?st?r?s?n.El? s?nin a?z?n? a??b bir k?lim? yazmaq?n kifay?tdir ki sonra m?n s?nin yalan?n? tutub s?ni pazlay?m.<br><br><font color="#ff00ff">O kitab s?nin kimi ?z?n? islama nisb?t ed?nl?ri pazlamaq ???n biz? laz?m olur v? h?m?inin uxravi v? d?ny?vi i?l?rimizd? d? faydalan?r?q.<br></font><br>

S?n m?ni pazlamaq ist?yirs?n,ay s?l?fi soskas??

Ay yezidin n?slind?n olub imam H?seynin ba??n? k?s?nl?r? haqq qazand?ran.

O Quran q?nim olsun siz?,?g?r siz ona inan?rs?n?zsa.siz ?bd?l-vahhab?n kitab?n? Qurandan ?st?n tutursunuz,ay s?l?fi tulas?.

Ay ana-bac?lar? il? cinsi ?laq?y? gir?nl?r.S?n m?ni pazlayassan?B?t?n islami ibad?tl?r Quranda deyil,b?s s?nin ba?tutanlar?n?n kitablar?ndad?r?Get ?r?bl?r a?z?n?za poxu y??s?n,sizi d? it yerin? saymas?n.

Bu D?vl?tin ??r?yini yeyib x?yan?t ed?n o?ra?lar

Bu g?n a?urad?r! bayram edin.sizin yezidin "qalib"g?l?n g?n?d?r.sizin ba??n?z ???n...n? q?d?r ki,siz yezidl?r olaceysiz,imam H?seynl?r olacaq.Ar yox,namus yox,niy? r?dd olub ?r?bistana getmirsiniz.

Ham?n?z ?r?bl?rin agentl?risiniz.

Zinadan olan peys?rl?r.

Edited by Mizan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ona g?r? s?n g?st?rm?lis?n ki ??nki s?n b?t?n islami ibad?tl?rin yerin? yetirili? ??kilinin Quranda olmas? iddias?ndasan.Bel? olmasayd? z?kat?n verilm? qaydas?n?n Quranda olmas?n?n d???nc?sind? olmazd?n.Ona g?r? d? s?n borclusan ki z?kat?n verili? ??kilini m?n? Qurandan tap?b g?st?r?s?n.El? s?nin a?z?n? a??b bir k?lim? yazmaq?n kifay?tdir ki sonra m?n s?nin yalan?n? tutub s?ni pazlay?m.

O kitab s?nin kimi ?z?n? islama nisb?t ed?nl?ri pazlamaq ???n biz? laz?m olur v? h?m?inin uxravi v? d?ny?vi i?l?rimizd? d? faydalan?r?q.

“T?vb?” Beyn?lxalq ?xlaqi c?miyy?tinin v?hhabi c?r?yan?na qar?? x?susiburax?l???.

V?hhabilikd? ?yanilik

M?q?dd?s Qurani-K?rimin sonuncuay?l?rind? buyurulur: ”O ?eytan ki,insanlar?n ?r?kl?rin? v?sv?s?sal?r,cinl?rd?n d? olur,insanlardan da!

K?rb?la m?sib?ti haqq?nda ?z ara?d?rmalar?n? aparan din alimi Rizvanul-H?ram?l-F?zli “Qiyam?t g?n?” ?s?rind? yaz?r: “M?n? deyin g?r?m Qiyam?t g?n?n?dir?H?r?niz bir fikir dey?r , bir fikir s?yl?y?rsiniz , amma siz?bildirir?m.H?r k?s b?d ?m?ll?rin? g?r? ,beytul-mala ?l uzatd???nag?r?,dostluqda v? qarda?l?qda s?daq?t and?n? s?nd?rd???na g?r? ,?hli-?yal?nax?yan?t etdiyin? g?r? Qiyam?t g?n?n? ya?ay?r.Qiyam?t g?n?n?n ?zablar? insan?ndabanlar?ndan girib iliyind?n ??x?r.(bax:R.? F?zli:”Qiyam?t G?n?” ?s?ri.Tehran2002-ci il.s?h 194)

Alim daha sonra qeyd edir ki,insan bir d?f? d? Qiyam?t g?n?n? ya?ay?r.Bu o vaxtolur ki,insan ?z dinind?n,m?zh?bind?n d?n?r,ba?qa ?eytani m?zh?bl?r? qulolur.

2002-ci ilin avqust ay?n?n 16-da ?r-Riyad? (S?udiyy? ?r?bistan?) g?z?n ?ranalimi F?xr?ddin Munt?ziri “V?hhabi-2”adl? bir video kaset al?r.Alim qeyd edir ki,m?n ?r-Riyad mehmanxanas?nda h?minvideo kasset? baxd???m zaman o video kasetd? v?hhabil?rin ?xlaqs?z v? yaramazi?l?rini g?rd?m.Bu vaxt qap? d?y?ld?,videonu s?nd?r?b qap?n? a?d?m.Kandardah?nd?rboylu yara??ql? bir o?lan dayanm??d?.H?min o?lan dedi ki,Bak?danam, y?niaz?rbaycanl?yam. O, m?nd?n bir xahi? ???n g?lmi?di.Yenic? ald???m h?min videokaseti ist?yirdi.Dedi:

-Hac?,s?ni and verir?m o bir olan Allaha, s?n o kasetd? n? g?rm?s?ns?yadda??ndan sil,kiml?ri g?rm?s?ns? fikrind?n ??xart.?r-Riyadda hac? R?xsar?n?li il? haz?rlanm?? bu l?n?t? g?lmi?kasetin 58-ni y??a bilmi??m.Qalan 17 videokaseti axtar?ram.M?n? dedil?r ki,o kasetl?rin birini d? s?n alm?san.M?n dedim?lb?tt? bu video kasetl?r v?hhabil?r ???n g?r?kli bir i?dir.??nki m?n buradav?hhabil?rin ?xlaqs?z davran??lar?n? g?rd?m.S?n d? v?hhabis?n?-dey?soru?dum.

Bak?l? o?lan dedi:

-Hac?,s?n h?min kaset? g?r?r?m sonad?k baxmad?n.O kasetd?ki m?n?m,m?nim arvad?md?r,q?z?md?r,o?lumdur.?r?b?eyxl?rinin ?ald??? d?fl?r alt?nda b?d?nl?rin? v?hhabi m?h?r? vurulanlar m?nim?hli-?yal?md?r.O?lan bunu deyib h?nk?r-h?nk?r a?lama?a ba?lad?.M?n bir ne??g?nd? sonra e?itdim ki,h?min kasetl?rin bir ne??sini ?r?b ?eyxl?rinin ?li il?Az?rbaycana ?t?r?bl?r.

L?n?t olsun mill?timizi b?l?nl?r?,l?n?t olsun ?slam? l?k?l?y?nl?r?!L?n?t?g?lsin ?bd?l-V?hhab!(bax:F.Munt?ziri.”Er-Riyad xatir?l?ri”Ba?dad-?raq “H?seyn”n??riyyat?,1999-cu il,s?h,47.Tehran n??rinin(1998) t?krar?)

V?hhabiliyin qanunauy?unluqlar?ndan biri,y?ni 5-ci n??m?ni tamamlayanfikirl?rind?n biri ?yanilik prinsipidir.Y?ni s?n ananla nec? evl?nm?yin,onunyata??na nec? girm?yin bar?d? dan??mal?san.V?hhabiliy? addim qoyark?n bunu daand i?m?lis?n ki,ist?nil?n vaxt,ist?nil?n zaman evl?ndiyin anan? v?hhabim?scidin? g?tir? bil?rs?n.Bundan sonra h?min m?scidd? v?hhabi ?eyxi “7 hal”duas?n? oxuyar v? anan? s?n? r?sm?n v?hhabi qanunlar?na uy?un nikahlayar.Bum?rh?l? h?r hans? bir ail?d? ba? ver?rs? h?min ail?nin q?z? da g?lini d? eyniyolu ke??r.

V?hhabiliyin eyb?c?r n??m?l?rin? ?syan ed?n t?brizli ?eyx ?ahmar T?brizi h?l?19-cu ?srd? “L?n?td?n qa??n” yaz?s?nda ,daha do?rusu dostu, ilahiyyat?? alimHac? Mirkamala yazd??? m?ktubda xat?rlad?r. ”Hac?,m?n sabahk? cavanlardanqorxuram.Bu v?hhabiliyin eyb?c?r n??m?l?ri il? vurdu?u yaralar, m?ni h?mi??d???nd?r?r.S?n d?vr?nd?ki b?t?n hac?lara izah et ki, v?hhabilik bizimbalalar?m?z?n,o?ul v?q?zlar?m?z?n,?cdad?m?z?n,dinimizin,iman?m?z?n,?qid?mizin,fikirl?rimizin,m?h?r?m?z?n,t?sbehimizin,i?diyimizsuyun,yediyimiz ??r?yin,oxudu?umuz Quran?n,a?iqi oldu?umuz ?li(?)-?n, ??hidl?ra?as? ?mam H?seyn(?)-?n f?lak?tidir.Bu f?lak?td?n qurtulmaq laz?md?r.Hac?,yoxsas?n d? yanarsan,m?n d? yanaram,sevdiyimiz bu m?ml?k?t d?”(bax:”?eyx ?ahmarT?brizinin Haci Mirkamala m?ktubu”-bax:O.M?hs?nzad?,D?rabadi “Yaz?lm??lar v?deyilmi?l?r” kitab?.?sfahan, 1964-c? il,s?h 15.)

V?SS?LAMU ALEYKUM V? RAHM?TULLAH? V? B?R?KATUH!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ona g?r? s?n g?st?rm?lis?n ki ??nki s?n b?t?n islami ibad?tl?rin yerin? yetirili? ??kilinin Quranda olmas? iddias?ndasan.Bel? olmasayd? z?kat?n verilm? qaydas?n?n Quranda olmas?n?n d???nc?sind? olmazd?n.Ona g?r? d? s?n borclusan ki z?kat?n verili? ??kilini m?n? Qurandan tap?b g?st?r?s?n.El? s?nin a?z?n? a??b bir k?lim? yazmaq?n kifay?tdir ki sonra m?n s?nin yalan?n? tutub s?ni pazlay?m.

O kitab s?nin kimi ?z?n? islama nisb?t ed?nl?ri pazlamaq ???n biz? laz?m olur v? h?m?inin uxravi v? d?ny?vi i?l?rimizd? d? faydalan?r?q.

“T?vb?”Beyn?lxalq ?xlaqi c?miyy?tinin v?hhabi c?r?yan?na qar?? x?susi burax?l??? (4)

Bakir? q?zlar?m?z v?hhabi cayna??nda

M?n siz? ne??-ne?? az?rbaycanl?ail?sinin m?n?vi c?h?td?n iflic olmas? fakt?ndan yaln?z biri haqq?nda m?lumatverm?k ist?yir?m. M?h?ndis ?miraslan M?h?mm?d?li o?lu D?rvi?ov (Qusar rayonu)1999-cu ilin mart ay?n?n 26-da qarda?? ?mirh?seyn M?h?mm?d?li o?lu D?rvi?ovum?hk?m?y? verir.H?min m?hk?m? ?riz?sind? ?miraslan D?rvi?ov yaz?r:

“C?nab hakim, m?nim qarda??m ?mirh?seyn M?h?mm?d?li o?lu D?rvi?ov 13 ya?l?q?z?m G?ls?n?m ?miraslan q?z? D?rvi?ovan? 1998-ci ilin noyabr ay?ndazorlay?b.Hal-haz?rda q?z hamil?dir.?slamda ??ri?t h?km? il? zinakarl?q ed?nida?qalaq ed?rl?r.Lakin qarda??m azad? g?zir.M?nim q?z?m is? m?n?vi c?h?td?n?ik?st olub evd? oturub.O, h?tta intihar d?r?c?sin? ?at?b.Biz h?kim-ekspertinzorlama il? ?laq?dar verdiyi aray??? ?ikay?t ?riz?si il? birlikd? laz?miorqanlara t?qdim etdik.Amma bu g?n? q?d?r ?ikay?timiz? bax?lmad?,??nki qarda??mQusar mollas? Hac? ?lim?rdan? vasit??i sal?b.M?nim ail?m? l?k? vuran,q?z?m?nnamusuna t?cav?z ed?n,m?ni el-oba aras?nda namussuz ed?n qarda??m ?mirh?seynM?h?mm?d?li o?lu D?rvi?ov molla Hac? ?lim?rdana arxalan?b.Ona g?r? ki, o,1999-cu ilin fevral ay?n?n 12-d? t?nt?n?li sur?td? molla Hac? ?lim?rdan?nba???l?q etdiyi “?l-H?r?miyy?” adl? bir v?hhabi t??kilat?na ?zvse?ilib,v?hhabiliyi q?bul edib.Xahi? edir?m c?nab hakim,haqs?zl??a bigan?qalmayas?n?z...”N? ???n bunu xat?rlatd?m,n? ???n bu m?n?vi yaralardan birinia??qlad?m,Ona g?r? ki,v?hhabiliyin ???nc? n??m?si el? bu m?s?l?l?rd?n, bu?xlaqs?z i?l?rd?n b?hs edir.?bd?l V?hhab?n ideologiyas? ?z qarda?? q?z? il?ya?ayan,?mumiyy?tl? ?xlaqs?z i?l?r g?r?n adamlar? q?nam?r,?ksin? v?hhabiliyin?sas x?susiyy?tl?rind?n biri d? el? bunu say?r.XIX ?srd? ya?ay?b yaradan Ba?dadilahiyyat??s? ?eyx ??a M?ht?r?m “L?n?tl?nmi? v?hhabilik” ?s?rind? yaz?r:“V?hhabiliyin c?vh?ri yoxdur,bu v?hhabiliyi q?bul ed?nl?r q?z? il?,?z ?mm?tiil? yat?b-duranlard?r.?ndi b?s nec? olsun,Qeyri- --qanuni do?ulan bu k?p?ks?r?s? bu g?n z?rli libas arzusunda olacaqlarsa,sabah,s?zs?z, hakimi-m?tl?qarzusunda olacaqlar”.(bax:” “L?n?tl?nmi? v?hhabilik” ?s?ri,1999-cu il ,Tehrann??riyyat?, s?h.216 ?.?. M?ht?r?m)

2000-ci ilin iyun ay?n?n 16-da saat 21:15-d? RF-n?n “OPT” telekanal?nda dinis?hb?t verili?ind? S?udiyy? ?r?bistan?n?n “N?CAT” adl? t??kilat?n?n ?m?kda??naauditoriyadan bel? bir sual verirl?r: “Siz v?hhabilikd? ail? qurmaq,evl?nm?km?s?l?lrind?n n? dey? bil?rsiniz?” Cavab: “N? dan???m ?r?bl?r d? b?t?nm?s?lmanlar kimi ail? qururlar”.

Sual: “M?n ?r?bl?rd?n demir?m, m?n v?hhabilikd?n deyir?m,o d?zm?d?r ki, baba ?zn?v?si il? ail? qura bil?r?”

Cavab: “?mumiyy?tl?,v?hhabilikd? bel? evl?nm?l?r? he? bir qada?a yoxdur”.

Bunu ??rh etm?k ist?mir?m,amma xat?rladim ki,bir g?n v?hhabiliyi q?bul ed?n 18ya?l? g?nc o?lan bir m?dd?td?n sonra ?z n?v?si il? ail? qura bil?r,yaxudn?v?sinin ?lind?n tutub d?niz k?nar?na ??xan bir baba vaxt g?l?r h?min n?v?sinizorlaya bil?r.B?la bundad?r.2002-ci ilin yanvar ay?n?n 19-da Az?rbaycandan 14n?f?r 19-20 ya?l? q?z Dubaya kurs ?yr?nm?k ad? il? yola d???r.”БИРЖА” q?zeti vasit?si il? y???lm?? bu q?zlar Dubaya “MEHR?” kommersiyam?rk?zind? biznes i?l?rini ?yr?nm?li olacaqlar.Lakin bu q?zlar? qar??layan ?eyxM?minat adl? birisi h?min q?zlar? el? birinci g?n hava liman?ndan “Ziy?ddin”m?scidin? apar?r.Bu q?zlara ziyar?td?n sonra otaqlar ayr?l?r.Hadis?l?ringedi?at?ndan xo?lar? g?lm?y?n 4 q?z m?scidd?n ??x?b Dubay s?firliyin?gedirl?r.Qalan 10 n?f?r is? ax?am namaz?ndan sonra v?hhabiliyi q?buledirl?r.3-c? n??m?y? g?r? bakir? q?zlar v?hhabi ola bilm?zl?r.M?hz buna g?r??eyx M?minat h?min q?zlar? “Ziy?ddin” m?scidind? n?vb?y? duran ?r?bl?r ars?ndab?l??d?r?r.?r?b biznesmenl?ri aras?nda b?l??d?r?l?n bu q?zlar?n sonrak?taleyind?n qoy onlar?n valideynl?ri dan??s?nlar.2001-ci ilin avqust ay?n?n4-d?(Dubay vaxt? il? saat 17:15 d?qiq?d?) Dubay radiosu “Bak?l? q?zlar”adl?verili?ind? az?rbaycanl? q?zlar?n taleyind?n dan??ark?n onlar? v?hhabiliyiq?bul etdikl?ri ???n alq??lay?r.2002-ci ilin yanvar ay?n?n m?lumat?na ?sas?nh?min q?zlardan 6 n?f?ri Dubaydan ?eyx M?minat?n x?susi m?ktubu il? bak?yag?lir v? onlar laz?m olan yerl?rd?,y?ni komit?, idar? v? nazirlikl?rd? d?rhali?? q?bul olunurlar.Ay?b yerl?rind? v?hhabi m?h?r? g?zdir?n bu q?zlar?nqar??s?nda ?eyx M?minat x?susi v?zif?l?r qoyur.Bel? ki,h?min q?zlar Az?rbaycanh?dudlar?nda q?zlardan v? qad?nlardan ibar?t v?hhabi qruplar?n?yaratmal?,onlarla h?r c?r ?laq?l?r qurmal?d?rlar.Bir qayda olaraq Dubaydanqay?dan q?zlar?n ?sas i?i ancaq bundan ibar?tdir.Bunun n? dem?k oldu?unu, ?oxg?man ki, ham?m?z yax?? ba?a d???r?k.Ancaq bilin v? agah olun ki,bu g?nAz?rbaycan xalq? ?xlaqs?z, dinsiz, m?n?viyyats?z v?hhabiliyin?hat?sind?dir.Biz? qeyr?t, g?c v? birlik laz?md?r ki, bu iyr?nc dair?niyand?raq v? bu dair?d?n qurtulaq.xalq? is? bu a?lag?lm?z b?lalardan xilas ed?k!

V?SS?LAMU ALEYKUM V? RAHM?TULLAH? V? B?R?KATUH!

Share this post


Link to post
Share on other sites
<br>anan ki?il?rin qabaq?nda hamamda stiriptiz g?st?rir.  <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mvHQOnfB8bc" class="bbc_url" title="Внешняя ссылка" rel="nofollow external">http://www.youtube.c...e&v=mvHQOnfB8bc</a><br>
<br>

onnar sizd?ndir-?r?bl?rdir,oynayan da s?nin v?hhabi bac?nd?r

Edited by Mizan

Share this post


Link to post
Share on other sites

anan ki?il?rin qabaq?nda hamamda stiriptiz g?st?rir.

onnar sizd?ndir-?r?bl?rdir,oynayan da s?nin v?hhabi bac?nd?r

Share this post


Link to post
Share on other sites

N? ?c?b anan? tan?mad?n? Cavanl?q videolar?d?r .Bax g?r hamamdak? ki?il?rd?n atan hans?d?r? yeddi ki?id?n ?m?l? g?lms?n x?b?rin var? fundametin o hamamda qoyulub.

Share this post


Link to post
Share on other sites

N? ?c?b anan? tan?mad?n? Cavanl?q videolar?d?r .Bax g?r hamamdak? ki?il?rd?n atan hans?d?r? yeddi ki?id?n ?m?l? g?lms?n x?b?rin var? fundametin o hamamda qoyulub.

s?n etutalog deyils?n e,petuxtaloqsan.adam? bel? pazd?yallar bax.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mizan v? etutalog ikiniz? d? ?m?rl?k ban.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Namaz q?lmayan h?r adam kafir deyil.Amma sual?m ?i? m?zh?bin?dir.?g?r m?s?l?n ki?i 45 ya??nda islam? q?bul edir v? namaza ba?lay?rsa o q?lmad??? ill?rin q?zas?n? q?lmal?d?r?Yaxud m?s?lman olub q?lmay?b,sonra t?vb? edib indiq?l?r onda q?zalar? q?lmal?d?r?

V? namaz q?lmayan ?i? m?zh?bind? kafirdirmi?B?s c?f?rilikd??

P.S."t?vb? "?xlaqi c?miyy?tind? bu c?r s?z yarad?c?l??? ?yr?dirl?rs? m?ni d? ora yaz?n))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Namaz q?lmayan h?r adam kafir deyil.

M?n bil?ni ax? ?hli-s?nn?td? b?zi m?zh?bl?rd? namaz? t?rk ed?n? 3 g?n vaxt verilir ki, namaza qay?ds?n. ?ks halda o ?ld?r?l?r. B?zi m?zh?bl?rd? is? d?rhal ?ld?r?l?r.

Amma sual?m ?i? m?zh?bin?dir. ?g?r m?s?l?n ki?i 45 ya??nda islam? q?bul edir v? namaza ba?lay?rsa o q?lmad??? ill?rin q?zas?n? q?lmal?d?r? Yaxud m?s?lman olub q?lmay?b, sonra t?vb? edib indi q?l?r onda q?zalar? q?lmal?d?r?

?g?r m?s?lman idi v? q?lm?rd? ?lb?td? ki, q?zalar? q?lmal?d?r. Yox, ?g?r dig?r dind? idi v? islam? q?bul edibs? q?lmal? deyil.

V? namaz q?lmayan ?i? m?zh?bind? kafirdirmi?B?s c?f?rilikd??

?i? ?qid?sin? g?r? namaz q?lmayan kafir deyil. Kafir yaln?z Allah? inkar ed?ndir. Namaz q?lmayan g?nahkar b?nd?dir v? bunun c?zas?n? ??k?c?k.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n bil?ni ax? ?hli-s?nn?td? b?zi m?zh?bl?rd? namaz? t?rk ed?n? 3 g?n vaxt verilir ki, namaza qay?ds?n. ?ks halda o ?ld?r?l?r. B?zi m?zh?bl?rd? is? d?rhal ?ld?r?l?r.

?g?r m?s?lman idi v? q?lm?rd? ?lb?td? ki, q?zalar? q?lmal?d?r. Yox, ?g?r dig?r dind? idi v? islam? q?bul edibs? q?lmal? deyil.

?i? ?qid?sin? g?r? namaz q?lmayan kafir deyil. Kafir yaln?z Allah? inkar ed?ndir. Namaz q?lmayan g?nahkar b?nd?dir v? bunun c?zas?n? ??k?c?k.

Fath siz ne?? ya??n?zda namaz q?lma?a ba?lam?s?z?Q?lmad???n?z ill?rin q?zas?n? q?l?rs?z,yoxsz q?lmad???n?z ill?rd? ?z?n?z? kafir elan etmisiz ki, i?iniz asanla?s?n?))

Share this post


Link to post
Share on other sites

He ama yalniz vehabilerin fikrince, vehabiliyi yaradanlarin psizxologlari terefinden insanlari Islamdan uzag etmesi uchun, kiminse gelbinde Allaha inamini silmek uchun, vehabi mongollarini hamiya kafir gozuyla maxmag ve onlarda agresivliyi yetishdirmek uchun yaradilan bu fikire gore, guya ki Muselmanla kafiri ayiran namazdir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
He ama yalniz vehabilerin fikrince, vehabiliyi yaradanlarin psizxologlari terefinden insanlari Islamdan uzag etmesi uchun, kiminse gelbinde Allaha inamini silmek uchun, vehabi mongollarini hamiya kafir gozuyla maxmag ve onlarda agresivliyi yetishdirmek uchun yaradilan bu fikire gore, guya ki Muselmanla kafiri ayiran namazdir.

Bu m?s?l?d? onlar kimi fikird? olanlar da olub.Lap ?vv?ld?n.Buna g?r? d? "namaz q?lmayanlar? kafir sayma?"? vahhabil?rin ?qid?si saymaq s?hvdir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu m?s?l?d? onlar kimi fikird? olanlar da olub.Lap ?vv?ld?n.Buna g?r? d? "namaz q?lmayanlar? kafir sayma?"? vahhabil?rin ?qid?si saymaq s?hvdir.

Peygemberin s.a.v.a.s.bu barede fikiri ne olub?

Share this post


Link to post
Share on other sites
?g?r m?s?l?n ki?i 45 ya??nda islam? q?bul edir v? namaza ba?lay?rsa o q?lmad??? ill?rin q?zas?n? q?lmal?d?r?Yaxud m?s?lman olub q?lmay?b,sonra t?vb? edib indiq?l?r onda q?zalar? q?lmal?d?r?

Bunu da ancaq ?i?l?r? aid etm?k s?hvdir.??nki ?hli-S?nn?td? d? q?zalar?n q?l?nmas? laz?m oldu?u deyilir.

H?nb?li fuqahas?ndan All?m? ?bn Qudam? (541-620 h/ 1146-1223 m) namaz? t?rk ed?nin kafir olmad??? haqq?nda ?m?li icman? qeyd ed?rk?n, q?zan?n icmayla vacib oldu?unu deyir:

???? ??? ?????? ????????? ? ???? ?? ????? ?? ????? ??? ???????? ????? ??? ?????? ??????? ????? ??????? ? ???????? ???? ? ?????? ?? ??????? ????????? ? ??? ???? ?????? ??????? ? ??? ???? ?? ?????? ???????? ? ??? ?????? ??? ??????? ?????? ??????? ??? ?????? ? ?? ????? ?????? ??????? ? ???? ??? ?????? ??????? ???? ???????? ?????? ? ??? ????? ???? ????????? ?????? ?? ??? ????? ??????? ???? ???? ??????? ? ??? ??? ?????? ?? ???? ???? ????? ????? ??? ?????

???? ????????? ??????????? ??? ??? ????? ???????? ? ????????? ?? ????????? ? ?? ??? ????????

"??nki, bu (namaz? t?rk ed?nin kafir olmad??? g?r???) m?s?lmanlar?n icmas?d?r. Bel? ki, biz - namaz? t?rk ed?nl?rin ?ox olmas?na baxmayaraq - h?r hans? bir ?srd? namaz? t?rk ed?nl?rd?n bir n?f?rin bel? ?ld?y? zaman yuyulmas?n?n, c?naz? namaz?n?n q?l?nmas?n?n, m?s?lman q?birstanl??na basd?r?lmas?n?n t?rk edildiyini bilmirik. El?c?d? onun varisl?ri mirasdan m?hrum edilm?yibl?r, oda ona burax?lan mirasdan m?hrum edilm?yib, ikisind?n biri namaz? t?rk etdi dey? h?yat yolda?lar? bir birind?n ayr?lmay?b.

?g?r namaz? t?rk ed?n m?rt?d say?lsayd? bu h?kml?rin ham?s? m?tl?q realla?ard?.

M?s?lmanlar aras?nda, namaz? t?rk ed?n? q?zan?n vacib oldu?u haqda bir ixtilaf bilmirik.

?g?r namaz? t?rk ed?n bu s?b?bl? m?rt?d olsayd?, n? bir namaz?n n? d? bir orucun q?zas? ona vacib olmazd?.

Yuxar?da (namaz? t?rk ed?nin kafir oldu?u haqda) zikr edil?n h?disl?r is? qorxutma v? bel? birisini kafirl?r? b?nz?tm?k m?nas?ndad?r, yoxsa h?qiqi m?nada deyil."

Qaynaq: ?bn Qudam?: ?l Mu?ni: 3/357-358

Riyad: Daru Al?mil Kutub: 1417/1997

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu m?s?l?d? onlar kimi fikird? olanlar da olub.Lap ?vv?ld?n.Buna g?r? d? "namaz q?lmayanlar? kafir sayma?"? vahhabil?rin ?qid?si saymaq s?hvdir.

Peygemberin s bu barede fikiri ne olub? Peygember s kimise namazin terkine gore tekfir edib ve yaxud oldurub?

Share this post


Link to post
Share on other sites

G?resen bu mexlugun namazi hansi namazlardandir? Burnunun icindekin agzina goysaydi lap lezzetli olardi...))))

O birisine de fikir verin..Secdeye getmeyi unudub..Durdugu yerde ancag saga-sola baxmagla meshguldur..

Edited by Mezlum

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yaziqlar olsun o kese ki Peygemberin mescidinde ozune gun aglamagdansa qiraqdakilarina lag edib lente alir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

G?resen bu mexlugun namazi hansi namazlardandir? Burnunun icindekin agzina goysaydi lap lezzetli olardi...))))

O birisine de fikir verin..Secdeye getmeyi unudub..Durdugu yerde ancag saga-sola baxmagla meshguldur..

indi bunun movzuya ne aydiyati var? o kimdir ki? Edited by Alisahib

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yaziqlar olsun o kese ki Peygemberin mescidinde ozune gun aglamagdansa qiraqdakilarina lag edib lente alir.

Hansi mescidi deyirsen? O mescidi ki, Selefiler (Vahabiler) s?k?b yer ?z?nden silcekdiler,onu deyirsen? Hansi ki, o mescidin bu g?nlerimize gelib cixmagina Osmanli imperiyasina m?selmanlar borcludur. T?rkler olmasaydi nasibiler onu da s?k?b yox edecekdiler..Birden cashib deyersen men bunu ?z?mden deyirem ha..Bunu men deyil,tarix deyir...

Birde ki,burda ne var? M?vzunun adi meger kafiri m?selmandan ayiran ,namaz deyil? Mende sorushuram, bu kimi gilinan namazlar nece,bunlarin m?selman oldugunu ispat edir? Elbetde m?selmandirlar (Zahiren) YezIT kimi,Muaviyye kimi...

Esad da mescide gedir ve oda namaza camaatla durur.He indi mene deye bilers?z ki,Esadi niye g?re Kafir adlandirisuz? Selef (vahabi) deyil ona g?re? Sizin egidenize g?re d?vlete garshi cixish ve garshidurma olmaz..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hansi mescidi deyirsen? O mescidi ki, Selefiler (Vahabiler) s?k?b yer ?z?nden silcekdiler,onu deyirsen? Hansi ki, o mescidin bu g?nlerimize gelib cixmagina Osmanli imperiyasina m?selmanlar borcludur. T?rkler olmasaydi nasibiler onu da s?k?b yox edecekdiler..Birden cashib deyersen men bunu ?z?mden deyirem ha..Bunu men deyil,tarix deyir...

Birde ki,burda ne var? M?vzunun adi meger kafiri m?selmandan ayiran ,namaz deyil? Mende sorushuram, bu kimi gilinan namazlar nece,bunlarin m?selman oldugunu ispat edir? Elbetde m?selmandirlar (Zahiren) YezIT kimi,Muaviyye kimi...

Esad da mescide gedir ve oda namaza camaatla durur.He indi mene deye bilers?z ki,Esadi niye g?re Kafir adlandirisuz? Selef (vahabi) deyil ona g?re? Sizin egidenize g?re d?vlete garshi cixish ve garshidurma olmaz..

Bu namaz q?lan ??xs m??hur ehli sunna alimidir? El?dirs? ad?n? de de biz de bil?k.

Yox ?g?r adi insand?rsa, onun biz? n? d?xli var? Ola bilsin z?if m?s?lmand?r. Ola bilsin elmsizin biridir. B?lk? ruhi x?st?dir. B?lk? d? m?nafiqdir. Doqrusunu Allah bilir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu namaz q?lan ??xs m??hur ehli sunna alimidir? El?dirs? ad?n? de de biz de bil?k.

Yox ?g?r adi insand?rsa, onun biz? n? d?xli var? Ola bilsin z?if m?s?lmand?r. Ola bilsin elmsizin biridir. B?lk? ruhi x?st?dir. B?lk? d? m?nafiqdir. Doqrusunu Allah bilir.

Haglisan..Dogrusunu Allah bilir...Amma egide gardashlaruvun Esad kimi namaz gilan bir ?lke rehberini Kafir adlandirdigda,nedense susgunlugu terciye edirsen.

Bir m?selman kimi,bu kimi iddialar ciddi bir iddiadir ve bunu, "la ilahe ilallah" deyen birisine demek, haramdir,demirs?z..

Ne ise...Allah bizleri hidayet eles?n..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Haglisan..Dogrusunu Allah bilir...Amma egide gardashlaruvun Esad kimi namaz gilan bir ?lke rehberini Kafir adlandirdigda,nedense susgunlugu terciye edirsen.

Bir m?selman kimi,bu kimi iddialar ciddi bir iddiadir ve bunu, "la ilahe ilallah" deyen birisine demek, haramdir,demirs?z..

Ne ise...Allah bizleri hidayet eles?n..

Сизлерин Абубакр кимилерине муртад дедийинэ доздумсе, Асадын кафир адландырмагыны да дозерем.

О ки галды меним фикриме - мен озуну муселман адландырана кафир демейе джурет этмерем. Эн азындан бу мэнэ хеч бир хейир гетирмез. Ве менден ахиретде Асад ким олдугуну сорушмазлар.

Имам Али дэмишкен - хош о инсанын халына ки отуруб оз гюнахларына аглыйыр.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сизлерин Абубакр кимилерине муртад дедийинэ доздумсе, Асадын кафир адландырмагыны да дозерем.

О ки галды меним фикриме - мен озуну муселман адландырана кафир демейе джурет этмерем. Эн азындан бу мэнэ хеч бир хейир гетирмез. Ве менден ахиретде Асад ким олдугуну сорушмазлар.

Имам Али дэмишкен - хош о инсанын халына ки отуруб оз гюнахларына аглыйыр.

Sen menim Abu-bekre harda kafir dediyimi s?but ele,sonra bunu mene shamil ede bilersen.

Dogru buyurursan.Her kesden ?z emellerininn sorgu -suali olacag..Esadin ve yaxud Abu-Bekirin kim oldugunu menden sorushmayacaglar..Birde ki,men Esadi m?dafie etmirem..Men haggi m?dafie edirem..esada kafir deyenler,bir ilk ?nce ?zlerine baxsinlar..Kimlere gullug edirler,ellerindeki silahlar hardandir,bunlari kim maliyyeleshdirir,megsed nedir..Esadi vurmag bu g?nki g?nde Qerb ?c?n bir icimlik gurushga suyuna benzer,amma garshidurma onlarin esil megsedleridir..M?selmani,m?selmana girdirsunlar..Sonu sizin dediyiniz birligin olmasina imkan vermes?nler..Burda anlashilmaz ne var ki..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Namaz K?lmayan ?? Arkada?lar?n?z? ?ld?r?n!

Ehl-i Beyt Haber Ajans? ABNA- Vahabi m?ft?lerin en son yay?nlad?klar? fetvalar?nda namaz k?lmayan ki?ilerin ?ld?r?lmelerinin gerekti?i ve e?er t?vbe etmezlerse ?ld?r?lmelerinin farz oldu?u fetvas? yer ald?.

El Arabiye haber sitesi Vahabi M?ft? ?eyh Salih el Fevzan’?n, namaz k?lmayan ki?ilerin ?ld?r?lmesi gerekti?ine dair fetvas?n? internet sitesinde yay?nlad?.

El Arabiye’nin belirtti?ine g?re ?eyh Fevzan bu fetvay? ilk olarak 2009 y?l?nda Youtube sitesinde yay?nlad? daha sonra ?eyh Fevzan’?n sevenleri taraf?ndan bu fetva internet ortam?nda yay?larak geni? bir kesimin eline ula?mas? sa?land?.

Suudi Arabistan Y?ksek Alimler Kurulu ?yesi olan bu vahabi m?ft? kendisine sorulan bu soruya ?u cevab? verdi: “Kulluk ve k?fr?n aras? namaz? terk etmektir’ hadisi gere?i namaz k?lmayan biri M?sl?man de?ildir. Namaz k?lmayanlar?n kafir olduklar?na dair Kur’an ve s?nnetten olduk?a fazla delil ve kan?t vard?r!

Vahabi M?ft? ?eyh Salih el Fevzan’a, namaz k?lmayanlara kar?? M?sl?manlar?n tutumu ne olmal?d?r’ sorusuna Vahabi alim ?u cevab? verdi: “Onu uzakla?t?rmak gerekir, hatta bilakis e?er t?vbe etmez ve namaz k?lmazsa onun ?ld?r?lmesi farzd?r!... e?er t?vbe etmez ve namaz? terk ederse ?ld?r?l?r… bu t?r insanlar?n istihdam? yanl?? bir ?eydir, zira kafirler (bu t?r insanlar kafir olduklar?ndan) M?sl?manlar ?zerinde bir hakka sahip de?illerdir. Dolay?s?yla bu t?r insanlar ba?kalar?na ?rnek te?kil edebilirler.

?eyh Salih bin Fevzan bin Abdullah el Fevzan, 1935 do?umlu ve Suudi Arabistan Y?ksek Alimler Kurulu ?yesi ayr?ca Suudi Arabistan da bu kurumlarda g?rev yapmaktad?r: Mekke-i M?kerreme F?k?h Kurultay? denetleyicisi, hac tebli?cileri komite g?zlemcisi, bilimsel ara?t?rmalar kal?c? komite denetleyicisi, ?er’i sorulara cevap veren kurul ?yesi ve Prens Mut’eb bin Abdulaziz Al-i Suud Camisi imam?, hatibi ve m?derrisi.

Ge?ti?imiz g?nlerde de Suudi Arabistan ba? m?ft?s? “Abdurrahman el Berrak” kad?nlar?n araba kullanmas?n?n haram oldu?una dair fetva yay?nlam?? ve araba kullanan kad?nlar?n ?lmelerini arzu etti?ini a??klam??t?.

istinad

Edited by Sadiq Mirzeyev

Share this post


Link to post
Share on other sites

Düşünmürəm ki, namazın vacibliyini vurğulamaq insanları islamdan qaçırır.Hər namaz qılmayan kafir ola bilməz.İnsan hansı səbəbdən namaz qılmır birinci növbədə ona baxılır.Ola bilər ki,müsəlman sadəcə namazın önəmindən xəbərsizdir,tənbəldir,müəyyən şərtlərdə namaz qılması mümkün deyil.Ümumiyyətlə kimisə təkfir etmək hər yerindən durana verilən bir səlahiyyət deyil.Bunun üçün dəliliniz olmalıdı.Yoxsa "aaa filankəs namaz qılmır kafirdir" kimi sözlərlə danışmaq olmaz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...