Jump to content

Məhşur bidət


riyadussalihin

Recommended Posts

Salamualeykum va rahmatullahi va barakatuhu.

Allahqorusunn bu cür əməllərdən.

و تقول اللهم رب هذه التربة المباركة الميمونة و الملك الذيهبط بها و الوصي الذي هو فيها صل على محمد و آل محمد و سلم و انفعني بها إِنَّكَ عَلىكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ . 40-   مل، [كامل الزيارات]أبي و جماعة عن سعد عن اليقطيني عن محمد بن إسماعيل البصري عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (ع) قال طين قبر الحسين (ع) شفاء من كل داء و إذا أكلته تقول بسم الله و باللهاللهم اجعله رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من كل داء إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍقَدِير

1.          CəfərSadiq demişdir: Hüseynin qəbrinin palçığı bütün dərdlərə dərmandır.Onu yeyərkənbelə deyirsən: “bismilləh va billəh allahummə icəlhu rizqan vasian va ilmən nəfianva şifəən min kulli dain”.(“Biharu-l-ənvar”, c. 98 səh. 129

طب، [طب الأئمة عليهم السلام] الجارود بن أحمد عن محمد بنجعفر عن محمد بن سنان عن المفضل بن محمد بن إسماعيل بن أبي زينب عن جابر الجعفي قالسمعت أبا جعفر (ع) يقول طين قبر الحسين ع شفاء من كل داء و أمان من كل

خوف و هو لما أخذ له

Məhəmməd Baqir demişdir: Hüseynin türbəsi hər dərdin şəfasıdır, hərqorxudan əmin-amanlıqdır.Nə niyyət tutub ondan götürsələr, ona da çarə olar.(“Biharu-l-ənvar”, c. 908 səh. 131)

Link to comment
Share on other sites

2. Zeynəb bint Cəhəşin rəvayəti: İbn Əsakirin "Tarix"ində, "Məcməuz-zəvaid"də, İbn Kəsirin "Tarix"ində və xüləfa məktəbinin digər kitablarında (Bu təbir İbn Əsakirin "Tarix"indən götürüüb). rəvayət edirlər ki, Zeynəb deyib: -Günlərin birində Allahın Rəsulu (s) mənim evimdə idi, mən də təzə yeriməyə başlayan Hüseyni saxlayırdım. Bir anlığa ondan qafil oldum və o, Allah Rəsulunun (s) yanına getdi. Peyğəmbər buyurdu: "Onu rahat burax". - sonra o qadın dedi: Peyğəmbər (s) namaz qıldı. Həzrətə (s) dedim: -Ey Allahın Rəsulu! Mən bu gün sizdən bir iş müşahidə etdim ki, indiyə qədər görməmişdim?!" Buyurdu: "Cəbrail mənim yanıma gəlib mənə xəbər gətirdi ki, ümmətim bunu (övladımı) öldürəcəkdir". Dedim: "Onda torpağını mənə göstər və o da qırmızı rəngli bir türbət gətirdi"( İbn Əsakirin "Tarix"i, İmam Hüseynin (ə) şərhi halı bölməsi, 629-cu hədis; "Məcməuz-zəvaid", 9/188; "Kənzul-ümmal", 8/199).

3. Aişənin rəvayəti "Tarix"i-ibn Əsakir, "Məqtəl"i-Xarəzmi, "Məcməuz-zəvaid" və məktəbi-xüləfanın digər kitabları Əbi Sələmə bin Əbdürrəhmandan, o isə Aişədən rəvayət edir ki, Aişə deyib (Bu təbir "Məqtəl"i Xarəzmidən götürülüb. Bu barədə başqa rəvayətlər də vardır ki, mələklərin Peyğəmbərə (s) İmam Hüseynin (ə) şəhadəti barədə xəbər verməsini təsdiq edir): "Elə ki, Allahın Rəsulu (s) Hüseyni öz dizi üstə əyləşdirdi, Cəbrail onun yanına gəlib dedi: "Bu sənin övladındır? Buyurdu: "Bəli". Dedi: "Amma ümmətin tezliklə – səndən sonra – onu öldürəcək. Peyğəmbərin gözləri yaşla doldu. Cəbrail dedi: - İstəsən öldürüləcəyi torpağı sənə göstərərəm. Buyurdu: "Bəli, göstər". Cəbrail də, Təf (Kərbəla) vilayətindən bir torpağı o Həzrətə göstərdi". Başqa yerdə isə bir qədər fərqli rəvayət olunur: "Cəbrail İraqda Təf deyilən vilayətə tərəf işarə edib oradan qızarmış torpaq götürərək ona (Peyğəmbərə) göstərdi və dedi: "Bu onun qətlgahının torpağıdır" (İbn Sədin "Təbəqat" kitabı 269-cu hədis; İbn Əsakirin "Tarix"ində 627-ci hədis; "Məqtəl"i-Xarəzmi, 1/159; "Məcməuz-zəvaid"; "Kənzul-ümmal"; Süyutinin "Xəsais" və s. kitablar).

4. Ümmü Sələmənin (bu xanım Peyğəmbərin (s) ən möhtərəm zövcələrindən biridir) rəvayəti. Bir şəxs nəql edir: Ümmü Sələmə (Allah ondan razı olsun), mənə xəbər verdi ki: -Bir gecə Peyğəmbər (s) yatmaq üçün yatağına uzandı (azca) sonra pərişan halda oyandı, sonra yenidən yatıb yuxuya getdi. Yenidən oyandıqda onu artıq əvvəlki kimi qanıqara görmədim. Sonra yenə yatdı. Oyandıqda əlində olan qırmızı rəngli torpağı öpürdü. Soruşdum ki, ey Allahın Rəsulu (s), bu torpaq nədir? Buyurdu: "Cəbrail mənə xəbər verdi ki, (Hüseyn (ə)) İraq torpağında qətlə yetiriləcək. Cəbrailə dedim ki, öldürüləcəyi yerin torpağını mənə göstər. Məndəki (bu gördüyün) torpaq elə oranın torpağıdır". "Müstədrək"in müəllifi Hakim deyir: Bu hədis Şeyxeynin (Buxari və Müslim) şərtləri ilə səhih hədisdir, amma onu öz kitablarında göstərməyiblər ("Müstədrəki Səhiheyn", 4/398; "Mucəmul-Kəbir", Təbərani, 55-ci hədis; "Tarix"i-İbn Əsakir, hədis 629; "Təbəqat"i-İbn Səd; "Tarixul-İslam", Zəhəbi; "Məqtəl"i-Xarəzmi; Zəxairul-Üqba, "Ta-rix"i-İbn Kəsir və s. kitablar).

5. Ənəs ibn Malikdən hədis Ənəs ibn Malik rəvayət edir ki: "Mələklərin içindən "Qətər" adlı bir mələk, öz Pərvərdigarından Peyğəmbərlə (s) görüşə gəlməyə icazə istədi. Tanrı ona izn verdi. O mələk Ümmü Sələmənin növbəsi günündə daxil oldu. Peyğəmbər (s) Ümmü Sələməyə buyurdu: "Muğayat ol ki, bir adam bizim məclisimizə daxil olmasın". O, qapı ağzında olduğu vaxt, qəflətən Hüseyn ibn Əli (ə) ora gəlib qapını açıb içəri daxil oldu. Peyğəmbər (s) onu bağrına basıb çoxlu öpdü. O mələk (Peyğəmbərə (s)) dedi: -Onu sevirsən? Buyurdu: "Bəli". Dedi: "Ümmətin tezliklə onu öldürəcək! İstəyirsənmi onun öldürüləcəyi məkanı sənə göstərim? Buyurdu: "Bəli, istəyirəm". (Ravi) deyir: "O mələk onun qətlə yetiriləcəyi məkandan bir ovuc götürüb o Həzrətə göstərdi. Bir qədər sonra (Peyğəmbər) bir miqdar qırmızı qum ya torpaq gətirdi. Ümmü Sələmə onu götürüb öz paltarının cibinə qoydu. Bu hədisin ravisi olan Sabit deyir: -"biz o vaxt deyirdik – Ora Kərbəladır!" ("Müsnəd"i-Əhməd, 3/242-256; İbn Əsakirin "Tarix"i, 615 və 617-ci hədislər; "Mücəmi-Kəbir"i Təbərani, 47-ci hədis; "Məqtəl"i-Xarəzmi, 1/160-162; "Tarixul-İslam", Zəhəbi; "Zəxairul-üqba" və s. kitablar. "Əhli-Beyt" alimlərindən isə Şeyx Tusinin "Əmali" kitabında, 1/221).

Link to comment
Share on other sites

Sən dəqiqləşdirdin Sənin Rəbbin kimdir?

100 % ərşin üstündə iki ayaqlarını salladıb yanında da elçisini oturdan deyil :))))

Rəbbimi mənə öyrətmə

Bax bu sizin üslubdur, sən mövzuya cavab ver, mən səndən nəsə istədim? Sən gətirdiyim bidətə cavab ver, mən yuxarda gətirdiklərimdən razısan? razısan yuxarda gətirdiklərimdən?

Hədislə razıyam, sən dediklərinlə yox. Cavab da verdim. Gördüyün kimi Kərbəla torpağı olan hissələri qara şriftlə vermişəm, amma sənin təəssübkeş gözlərin onu görməz.

Link to comment
Share on other sites

onlar ruzini, şəfanı Allahdan yox, Hüseynin (r.a) qəbrinin palçığından, türbəsindən götürürlər (əstəğfirullah).

O zaman mənə bu ayəni anladın:

 Şübhəsiz ki, Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır! (22:58)

Həmçinin, siz o qədər şirk etmisiz ki (sizin məntiqlə). Heç həkimə getməmisiz? Siz lazım gəlsə amerikan kafir doktordan şəfa istəyərsiz, ancaq pak ƏhliBeytdən yox. Allah hidayət versin!

Link to comment
Share on other sites

O zaman mənə bu ayəni anladın:

Şübhəsiz ki, Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır! (22:58)

Bəs hədislərlə niyə razısan? "Hüseynin türbəsi hər dərdin şəfasıdır, hərqorxudan əmin-amanlıqdır.Nə niyyət tutub ondan götürsələr, ona da çarə olar"

Düz deyirsən, orda yaxşı biznes qurublar, pul gəlir, camaatı aldadırlar.

Həmçinin, siz o qədər şirk etmisiz ki (sizin məntiqlə). Heç həkimə getməmisiz? Siz lazım gəlsə amerikan kafir doktordan şəfa istəyərsiz, ancaq pak ƏhliBeytdən yox. Allah hidayət versin!

Onda sən də mənə bu ayəni izah et!

Xəstələndiyim zaman mənə yalnız O, şəfa verir. (əş-Şüəra, 80)

Edited by Ali_
Link to comment
Share on other sites

Sən dəqiqləşdirdin Sənin Rəbbin kimdir?

100 % ərşin üstündə iki ayaqlarını salladıb yanında da elçisini oturdan deyil :) )))

Rəbbimi mənə öyrətmə

Bax bu sizin üslubdur, sən mövzuya cavab ver, mən səndən nəsə istədim? Sən gətirdiyim bidətə cavab ver, mən yuxarda gətirdiklərimdən razısan? razısan yuxarda gətirdiklərimdən?

Hədislə razıyam, sən dediklərinlə yox. Cavab da verdim. Gördüyün kimi Kərbəla torpağı olan hissələri qara şriftlə vermişəm, amma sənin təəssübkeş gözlərin onu görməz.

Başa düşdüm ee, mən sən deməsəndə bilirdim ki sənin Rəbbin Ərşin üstündəki deyil. Məndə ona görə sənə sual verirəm ki, BƏS SƏNİN RƏBBİN KİMDİR? Mən bunu öyrənmək istiyirəm, hələki müşahidə olunana görə sənin Rəbbin İbrahim Peygəmbərin atasının Rəbbinə daha çox oxşuyur, çünki onunda Rəbii heç bir sifətlə vəsf olunmayıb, sənində Rəbbin. Odur ki get Rəbbivi Dəqiqləşdir görə kimdir.

Link to comment
Share on other sites

Bəs hədislərlə niyə razısan? "Hüseynin türbəsi hər dərdin şəfasıdır, hərqorxudan əmin-amanlıqdır.Nə niyyət tutub ondan götürsələr, ona da çarə olar"

Düz deyirsən, orda yaxşı biznes qurublar, pul gəlir, camaatı aldadırlar.

Görünür ki, necə savadsızsan. Kim torpaqdan gəlir əldə edir ki? Heç nə qədər torpaq olmalıdır bilirsən? Bir noxud dənəsindən az miqdarda yalnız!

İki sual mən verəcəm...

Onda sən də mənə bu ayəni izah et!

Xəstələndiyim zaman mənə yalnız O, şəfa verir. (əş-Şüəra, 80)

Demək Quran ayələri bir birinə ziddir, yoxsa sizin ayələrin zahiri mənasına baxmağınız sizi zəlalətə ssürükləyir? Əlbəttə ki 2-ci! Allahın buyurduqlarında ziddiyət olmaz, bəşərdə olar!

Suallarım:

1. Mənim yazdığım hədisləri qəbul edirsən (2-ci post) ?

2. Quran şəfa verə bilər? Yəni hansısa surəni oxusan?

RİYADUSSALİHİN, səni isə qaraspisoka atdım, nə qədər öz-özünə boş-boşuna danışırsan-danış!

Link to comment
Share on other sites

Salamualeykum va rahmatullahi va barakatuhu.

Allahqorusunn bu cür əməllərdən.

و تقول اللهم رب هذه التربة المباركة الميمونة و الملك الذيهبط بها و الوصي الذي هو فيها صل على محمد و آل محمد و سلم و انفعني بها إِنَّكَ عَلىكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ . 40-   مل، [كامل الزيارات]أبي و جماعة عن سعد عن اليقطيني عن محمد بن إسماعيل البصري عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (ع) قال طين قبر الحسين (ع) شفاء من كل داء و إذا أكلته تقول بسم الله و باللهاللهم اجعله رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من كل داء إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍقَدِير

1.          CəfərSadiq demişdir: Hüseynin qəbrinin palçığı bütün dərdlərə dərmandır.Onu yeyərkənbelə deyirsən: “bismilləh va billəh allahummə icəlhu rizqan vasian va ilmən nəfianva şifəən min kulli dain”.(“Biharu-l-ənvar”, c. 98 səh. 129

طب، [طب الأئمة عليهم السلام] الجارود بن أحمد عن محمد بنجعفر عن محمد بن سنان عن المفضل بن محمد بن إسماعيل بن أبي زينب عن جابر الجعفي قالسمعت أبا جعفر (ع) يقول طين قبر الحسين ع شفاء من كل داء و أمان من كل

خوف و هو لما أخذ له

Məhəmməd Baqir demişdir: Hüseynin türbəsi hər dərdin şəfasıdır, hərqorxudan əmin-amanlıqdır.Nə niyyət tutub ondan götürsələr, ona da çarə olar.(“Biharu-l-ənvar”, c. 908 səh. 131)

Bidət hardadır?

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Başa düşmədim, xəstələnəndə dərman içmirsiz? Şirkdi bu yoxsa bidət?

«Әlinin, Fatimənin, Həsən və Hüseynin tərifindən söz düşəndə bəzi nakəslər başqa şeylər danışmağa cəhd göstərirlər. Onlar bu tərifi deyənlərə «rafizi», yəni dindən çıxmış deyirlər. Allaha pənah .rıram bu insanlardan! Onlar bilmirlər ki, mənim Allahım Әhli-beytə salavat göndərir. Lənət olsun, min lənət olsun belə nadanlığa...!». İmam Şafi

Link to comment
Share on other sites

Salamualeykum va rahmatullahi va barakatuhu.

Allahqorusunn bu cür əməllərdən.

و تقول اللهم رب هذه التربة المباركة الميمونة و الملك الذيهبط بها و الوصي الذي هو فيها صل على محمد و آل محمد و سلم و انفعني بها إِنَّكَ عَلىكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ . 40-   مل، [كامل الزيارات]أبي و جماعة عن سعد عن اليقطيني عن محمد بن إسماعيل البصري عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (ع) قال طين قبر الحسين (ع) شفاء من كل داء و إذا أكلته تقول بسم الله و باللهاللهم اجعله رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من كل داء إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍقَدِير

1.          CəfərSadiq demişdir: Hüseynin qəbrinin palçığı bütün dərdlərə dərmandır.Onu yeyərkənbelə deyirsən: "bismilləh va billəh allahummə icəlhu rizqan vasian va ilmən nəfianva şifəən min kulli dain".("Biharu-l-ənvar", c. 98 səh. 129

طب، [طب الأئمة عليهم السلام] الجارود بن أحمد عن محمد بنجعفر عن محمد بن سنان عن المفضل بن محمد بن إسماعيل بن أبي زينب عن جابر الجعفي قالسمعت أبا جعفر (ع) يقول طين قبر الحسين ع شفاء من كل داء و أمان من كل

خوف و هو لما أخذ له

Məhəmməd Baqir demişdir: Hüseynin türbəsi hər dərdin şəfasıdır, hərqorxudan əmin-amanlıqdır.Nə niyyət tutub ondan götürsələr, ona da çarə olar.("Biharu-l-ənvar", c. 908 səh. 131)

Bidət hardadır?

Həə demək istiyirsən bu bizim dinimizdir?

Link to comment
Share on other sites

Salamualeykum va rahmatullahi va barakatuhu.

Allahqorusunn bu cür əməllərdən.

و تقول اللهم رب هذه التربة المباركة الميمونة و الملك الذيهبط بها و الوصي الذي هو فيها صل على محمد و آل محمد و سلم و انفعني بها إِنَّكَ عَلىكُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ . 40- مل، [كامل الزيارات]أبي و جماعة عن سعد عن اليقطيني عن محمد بن إسماعيل البصري عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (ع) قال طين قبر الحسين (ع) شفاء من كل داء و إذا أكلته تقول بسم الله و باللهاللهم اجعله رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من كل داء إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍقَدِير

1. CəfərSadiq demişdir: Hüseynin qəbrinin palçığı bütün dərdlərə dərmandır.Onu yeyərkənbelə deyirsən: "bismilləh va billəh allahummə icəlhu rizqan vasian va ilmən nəfianva şifəən min kulli dain".("Biharu-l-ənvar", c. 98 səh. 129

طب، [طب الأئمة عليهم السلام] الجارود بن أحمد عن محمد بنجعفر عن محمد بن سنان عن المفضل بن محمد بن إسماعيل بن أبي زينب عن جابر الجعفي قالسمعت أبا جعفر (ع) يقول طين قبر الحسين ع شفاء من كل داء و أمان من كل

خوف و هو لما أخذ له

Məhəmməd Baqir demişdir: Hüseynin türbəsi hər dərdin şəfasıdır, hərqorxudan əmin-amanlıqdır.Nə niyyət tutub ondan götürsələr, ona da çarə olar.("Biharu-l-ənvar", c. 908 səh. 131)

Beli, duz yazmisan. Amma deyasan yaddan chixarmisan ki, bunu insanlar uchun deyibler, sizin eqideye sahib olanlar cansiz eshyalar uchun yox.

Men sene ozumun canli shahidi oldugum revayeti bu barede danishardim, amma bilirem ki, siz haqqa inanmirsiniz, onun uchun de neca deyarlar: It hurer karvan kechar.

?lh?mdulillahi r?bbil al?min v? s?ll?llahu ?la seyyidina M?h?mm?din v? alihit-tayyibinatinat-tahirin v? ?la ?shabihil ?xyaril munt?c?bin v? l?`n?tullahi ?la ?`daihim ?cm?in.

Link to comment
Share on other sites

Bidət hardadır?

Həə demək istiyirsən bu bizim dinimizdir?

Suala sualla cavab verməyin. Mən Sizdən soruşdum ki, bunun nəyi bidətdir?

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

ne qeder isteyirsiz yeyin torpaqdan, palchiqdan, qumdan, gilden. ondansa sizi buraxaq bu insan ayagi deymeyen sehralara, ne qeder ot, tikan, eshshakqanqali varsa otlayin. arada bir mersiye de oxuyun ha. men de elime bir chomaq alim, qatim sizi qabagima otarim, arana, daga.

Link to comment
Share on other sites

:bug2: nush olsun.

Sizə də ömürlük ban nuş olsun.

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Mənim başım çıxmır, siz nəyə irad tutursunuz? Noxuddan balaca torpaqın şəfa niyyəti ilə suya qarışdırılıb içilməsinə? Niyə İmam Hüseynin (ə) kəraməti sizi qıcıqlandırır? Siz dərmanı suya qarışdırıb içmirsiniz? Bu dərmanı həkim buyurur, o da hazırlayır. Bu dərmanı isə Allah buyurur, Allah bəxş eliyir...

«Әlinin, Fatimənin, Həsən və Hüseynin tərifindən söz düşəndə bəzi nakəslər başqa şeylər danışmağa cəhd göstərirlər. Onlar bu tərifi deyənlərə «rafizi», yəni dindən çıxmış deyirlər. Allaha pənah .rıram bu insanlardan! Onlar bilmirlər ki, mənim Allahım Әhli-beytə salavat göndərir. Lənət olsun, min lənət olsun belə nadanlığa...!». İmam Şafi

Link to comment
Share on other sites

Mövzu təmizləndi. Mövzuya aid yazmayanlar cəzalandırılacaq!

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

 60-.......Sufy?n ibn Uyeyne tahd?s edip ??yle dedi: Bana Abdu Rabbih ibnu Sa'd, Amre'den; o da ?i?e®'den tahd?s etti ki, Pey­gamber (S) rukyesinde ??yle dey?rdi: "Bismillah, turbetu ard?na ve rikatu ba 'din?, yu?f? sak?mun? bi-izni Rabbin? (Allah?n ismiyle (?if? isterim). Bu bizim yurdumuzun torpa??, b?`zimizin t?p?rc?yi ile beraber Rabbimizin izniyle hastam?z ?if?lan?r)"

Buxari "S?hih" "Tibb" kitab? "Peygamber(S)'?n Rukyesinde Okudu?u S?zler Bab?"

V?hhabil?rd?n biri ?eyx Useymin? bildirir ki, siz ?vv?lki f?tfan?zda bildirmisiniz ki,Quranla ruqy? istisna olmaqla Pey??mb?rd?n (s) ba?qas?n?n t?p?rc?yind?n t?b?rr?k m?qs?dil? istifad? etm?k haram v? ?irkin n?vl?rind?ndir. Lakin bu "2 S?hih"l?rd? Ai??nin r?vay?t etdiyi h?disl? d?z g?lmir. (Y?`ni m?nim yuxar?da yazd???m h?dis il?)

post-36697-016372100 1288967394_thumb.jpgpost-36697-062255200 1288967417_thumb.jpg

V?hhabil?rin z?r?ndan olan ?eyx Useymin cavabda bildirir:

B?`zi aliml?r bunun yaln?z Pey??mb?rin(s)t?p?rc?yi v? M?din? torpa??na m?xsus oldu?unu bildirmi?l?r. Bu c?r oldu?u t?qdird? he? bir i?kal yoxdur.

C?mhurun r?`yi is? budur ki, bu yaln?z Pey??mb?r(s) t?p?rc?yi v? M?din? torpa??na m?xsus deyil, b?t?n t?p?rc?k v? torpaqlara aiddir. Lakin bu m?s?l? yaln?z t?p?rc?k vasit?sil? t?b?rr?k deyil, ??fa tapmaq m?qs?dil? t?p?rc?yin ruqy? v? torpaq il? birlikd? olmas? m?s?l?sidir. Amma bizim ?vv?lki f?tvada cavab?m?z yaln?z t?p?rc?k vasit?sil? t?b?rr?k m?s?l?sin? aid idi. Odur ki, he? bir i?kal yoxdur. 

Link to comment
Share on other sites

Bid?t hardad?r?

Sizc? bir insan ??x?b des? ki m?s?l?n kimin n? d?rdi var getsin aptek? aptek b?t?n d?rdl?rin d?rman?d?r! Kim aptek? gets? b?t?n qorxulardan qurtara v? ?min amanl?qda olar! bu bid?t olmaz? V? ?min amanl??? Allah verir yoxsa H?seynin® t?rb?si?V? Allahla aran?zdak? vasit??il?r kiml?rdir al-Fath?

Link to comment
Share on other sites

Sizc? bir insan ??x?b des? ki m?s?l?n kimin n? d?rdi var getsin aptek? aptek b?t?n d?rdl?rin d?rman?d?r! Kim aptek? gets? b?t?n qorxulardan qurtara v? ?min amanl?qda olar! bu bid?t olmaz? V? ?min amanl??? Allah verir yoxsa H?seynin® t?rb?si?V? Allahla aran?zdak? vasit??il?r kiml?rdir al-Fath?

o h?disl?rin haras?nda yaz?l?b ki, bu ??fan? t?rb?t verir, Allah yox. bunu m?n? g?st?rin.

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

o h?disl?rin haras?nda yaz?l?b ki, bu ??fan? t?rb?t verir, Allah yox. bunu m?n? g?st?rin.

m?n niy? g?st?rir?m bunu siz edirsiz-??xs?n olmasa da qism?n savad? az olan ?i?l?r bunu edir.?sl siz izah edin ki niy? h?cc? getm?yib m??h?d v? k?rb?laya gedirsiz?sonra m?n bir ?ox ?i?l?rin qorxu vaxt? torpa?? suya qat?b qorxmu? adama i?irtdikl?rini g?rm???m.Bu n?dir?

Link to comment
Share on other sites

m?n niy? g?st?rir?m bunu siz edirsiz-??xs?n olmasa da qism?n savad? az olan ?i?l?r bunu edir.?sl siz izah edin ki niy? h?cc? getm?yib m??h?d v? k?rb?laya gedirsiz?sonra m?n bir ?ox ?i?l?rin qorxu vaxt? torpa?? suya qat?b qorxmu? adama i?irtdikl?rini g?rm???m.Bu n?dir?

?vv?la iddia Sizindir v? ??rhini d? ?z?n?z verm?lisiz. M?n? cavab verin g?r?k bu i?in n?yi bid?tdir?

biz he? olmasa torpaq yeyirik, daha Sizin kimi sidik i?mirik ki!

Qazi ?yad yaz?r:

??? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ???? ???? ??? ?? ????? ??? ???? ????? ??? ???? ????? ???? ???? ?? ??? ???? ?? ????.

????? ??? ?????? ???? ???? ???? ????

Ondan r?vay?t olunmu? bu c?r h?disl?rd?n biri d? qad?n?n onun (Pey??mb?rin (s)) sidiyini i?m?si v? qad?na "Bundan sonra he? bir zaman qar?n a?r?s?ndan ?ikay?t etm?y?c?ks?n" dey? buyurdu?u h?disdir. Bel? ki, onlardan he? birin? a??zlar?n? yuma?? ?mr etm?mi? v? yenid?n t?krar etm?kd?n ??kindirm?mi?di.

"Kitabul-??fa" 1/65

?llam? ?s-Suyuti "?l-X?saisul-Kubra" kitab?nda "Qan?n?n, sidiyin v? ?aitinin pakl???" f?slind? yaz?r:

????? ???????? ???????? ???? ???? ?? ????? ??? ????? ?? ???? ???? ??? ????? {??? ???? ???? ????} ??? ?? ????? ???? ??? ????? ??? ????? ???? ????? ??? ???? ???? ??? ???? ??? ????? ????? ????? ??? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ??? ?????? ???? ????? {??? ???? ???? ????} ??? ?????? ?? ????? ?????

?t-T?b?rani v? ?l-Beyh?qi s?hih s?n?dl? H?kim? bint Umeym?d?n, o da anas?ndan r?vay?t etdiyini t?xric etmi?l?r:..... (Qad?n?n onun sidiyini i?diyi h?dis)

"?l-X?saisul-Kubra" 2/377

?eyx Hafiz ?l-Heys?mi h?disi zikr etdikd?n sonra t?`liqind? yaz?r:

???? ???????? ?????? ???? ?????? ??? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ?????? ??????? ???

Bu h?disi ?t-T?b?rani r?vay?t etmi?dir. Abdullah b. ?hm?d b. H?nb?l v? H?kim?d?n ba?qa dig?r Ricallar? "S?hih"in ricallar?d?r. O ikisi is? siqadirl?r.(g?v?nil?ndirl?r, superdirl?r)

"M?cm?uz-Z?vaid" 8/271

Albani "S?hih ?bi Davud" 1/8

?bu ?shaq ?l-Huveyni ??? ?????? ???? B?li bu h?dis s?hihdir. "F?t?va ?eyx ?bu ?shaq ?l-Huveyni" 1/3

?l-Huveyninin ad?n? burda g?r? bil?rsiniz: Faydal? linkl?r

V? n?hay?t ad?n? e?itdikd? v?cudlar? cu?a g?l?n v?hhabil?rin ulu lideri ?bn Teymiyy? ?z?n?n "??rhul-Umd?ti fil-fiqh" kitab?nda bu h?disi zikr edir. "??rhul-Umd?" 1/146

Edited by al-Fath

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

. M?n? cavab verin g?r?k bu i?in n?yi bid?tdir?

biz he? olmasa torpaq yeyirik, daha Sizin kimi sidik i?mirik ki!

Fath sizin qeyri-adi iadkarl???n?z var v? h?tta haqq? bil?-bil? yen? d? israr edirsiz.Birinci verdiyiniz linkl?r ham?s? invaliddir,Sonra da ki, Albaninin ??rhini yazark?n onun hans? h?disd?n dan??d???n? qeyd etm?diz.T?qiyy?dir?

M?n bel? bir ?ey? rast g?lm?mi??m ki guya kims? Pey??mb?rin(s.?.s.) sidiyini i?ib.V? siz? inanmaq fikrim d? yoxdur.

Amma torpaq yediyinizi etiraf edirsiz?

Link to comment
Share on other sites

Fath sizin qeyri-adi iadkarl???n?z var v? h?tta haqq? bil?-bil? yen? d? israr edirsiz.Birinci verdiyiniz linkl?r ham?s? invaliddir,Sonra da ki, Albaninin ??rhini yazark?n onun hans? h?disd?n dan??d???n? qeyd etm?diz.T?qiyy?dir?

M?n bel? bir ?ey? rast g?lm?mi??m ki guya kims? Pey??mb?rin(s.?.s.) sidiyini i?ib.V? siz? inanmaq fikrim d? yoxdur.

N?d?ns? ss?kalar t?hrif olunmu?du. D?z?ltdim, indi i?l?yirl?r, baxa bil?rsiz!

Bilir?m ki, ?r?bi bilmirsiz v? m?n? d? inanm?rs?z, buna g?r? d? Siz? t?rk dilind? materiallar? da t?qdim edir?m v? ?mid edir?m ki, t?rk dilini bilirsiz.

Muhammed'in sidi?ide insan sa?l???na ?ifa verirdi. Muhammed'in sidi?ini i?enler hayatlar? boyunca hastal?k nedir bilmezlerdi;

?bni C?reyc (Rad?yallau Anh) dan rivayet edildi?ine g?re,

Resulullah (S.A.V) bir kaba idrar?n? yapar sonra o, ?eririnin alt?na konurdu. Bir kere geldi?inde kab? bo? bulunca,

Habe?istan'dan ?mm? Habibe (R.A.V) ile beraber gelip ona hizmette bulunan Bereke isimli kad?na:

"Bu kaptaki idrar nerede?" diye sordu.

O: "??tim onu ya Resulallah!" deyince,

Resulullah (S.A.V):

"Ey ?mm? Yusuf! (o i?ti?in sana) S?hhat olsun." buyurdu.

Bu kad?n?n k?nyesi ?mm? Yusuf'tu. Resulullah (S.A.V) in bu duas? bereketiyle ?l?m hastal??? d???nda hi? hastalanmad?.

(?bni Hacer-i Askal?n?, Telh?su 'l-Hab?r, No:20,l/31, Beyhak?, S?nen-i K?bra, Nik?h:49, No:13406,7/106)

Muhammed'in sidi?i ayr?ca kar?n a?r?lar?nada iyi gelirdi;

Bir gece Resulullah (S.A.S) kalk?p evin kenar?ndaki bir ??mle?e idrar?n? yapt?, ben de gece susam?? olarak kalk?p bilmeden o ??mlekteki idrar? i?tim. Resulullah (S.A.S) sabah kalkt???nda:

"Ya ?mme Eymen! Kalk o ??mlektekini d?k." buyurdu. Ben: "vallahi onda olan ?eyi i?tim." deyince, Resulullah (S.A.V) di?leri ??k?ncaya kadar g?ld?, sonra: "Sen var ya! Bundan sonra ebediyyen karn?n a?r?maz." buyurdu.

(Taberan?, Mu'cem-i Kebir, No:230, 25/89, Hakim, M?stedrek, No:6912, 4/70, Ebu Nu-aym, Hilye: 2/67, Del?ilii'n - N?b?vve, No:365, 2/444)

Amma torpaq yediyinizi etiraf edirsiz?

K?rb?la. ??fal? torpaq

Siz h?l? d? m?n? cavab verm?diz ki, torpaq yem?yin n?yi bid?tdir!

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Her derde deva Muhammed

K?rb?la. ??fal? torpaq

Siz h?l? d? m?n? cavab verm?diz ki, torpaq yem?yin n?yi bid?tdir!

Birinci ss?ka ateist saytdand? buna g?r? d? ona inanm?ram h?m bel? bir ?ey d? yoxdur.O ki qald? 2-ciy?!!! fath sizc? Pey??mb?rin d?vr?nd? (s.?.s.) olmayan bir ?eyi din? daxil etm?k nec? adlan?r?m?n deyim B?D?T! f?rqi yoxdur kimin q?bri olur olsun.torpaq yem?k ?z? ?zl?y?nd? bir ?ey deyil-niy? botanika ba??n?n torpa?? olmas?n?Niy? m?hz H?seyn® q?bri?Y?ni bununla n? dem?k ist?yirsiz?

Link to comment
Share on other sites

Birinci ss?ka ateist saytdand? buna g?r? d? ona inanm?ram h?m bel? bir ?ey d? yoxdur.

Bu halda bir ?ey qal?r! Allaha and i?in ki, verdiyim m?nb?l?rd? bel? ?ey yoxdur.

O ki qald? 2-ciy?!!! fath sizc? Pey??mb?rin d?vr?nd? (s.?.s.) olmayan bir ?eyi din? daxil etm?k nec? adlan?r? m?n deyim B?D?T! f?rqi yoxdur kimin q?bri olur olsun. torpaq yem?k ?z? ?zl?y?nd? bir ?ey deyil-niy? botanika ba??n?n torpa?? olmas?n?Niy? m?hz H?seyn® q?bri?Y?ni bununla n? dem?k ist?yirsiz?

Siz deyirsiz bid?t! Amma Sizin s?z?n?z qara q?piy? d? deymir. Bunun bid?t oldu?unu s?but edin! M?n? d?lil g?tirin, ?z s?zl?rinizi yox.

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Bu halda bir ?ey qal?r! Allaha and i?in ki, verdiyim m?nb?l?rd? bel? ?ey yoxdur.

m?n Allaha and i?ib des?m ki sizin etdiyiniz bid?tdir inanars?z?M?n h?min h?disi bir daha ara?d?rd?m v? ?ld? etdiyim m?lumata ?sas?n bu h?disin bir hiss?si ?ox z?ifdir-m?hz siz qeyd ed?n hiss?si ordak? hadis?d? adam bilm?d?n h?min n?cisi i?diyi qeyd olunur amma siz verdiyiniz ss?lka ateist oldu?undan onlar bunu qeyd etm?yib qar?a kimi ?ll?rin? ilk ke??ni bilm?d?n q??q?rma?a ba?lay?blar amma ateistin m?vqeyi m?ni t??cc?bl?ndirmir m?ni t??cc?bl?ndir?n ba?qa ?eydir.Sizin bir m?s?lman kimi el? bir fakta inanma??n?zd?r.Heyr?tamiz bir ?eydir ki m?ni yalan?? ??xarmaq ???n siz h?tta Pey??mb?r? (s.?.s) s?z atd?z Onu t?hqir etm?k ???n qoyulmu? material? bura foruma yerl??dirdiz.M?g?r M?h?mm?d(s.?.s.)sizin  ???n Pey??mb?r say?lm?r.Yoxsa imamlar?nizin t?rb?si Onun ??xsiyy?tind?n daha vacibdir.?

Siz deyirsiz bid?t! Amma Sizin s?z?n?z qara q?piy? d? deymir. Bunun bid?t oldu?unu s?but edin! M?n? d?lil g?tirin, ?z s?zl?rinizi yox.

T?rkl?r demi?-?atd?k ya! M?n d?lil g?tirir?m siz deyirsiz kopipeyst el?m? indi d? deyirsiz ?z s?zlrinl? dem?!Fath siz ?mumiyy?tl? n? yazd???n?z? anlay?rs?z?

Allah? qooyub q?rd?n torpa?? yem?kl? ??fa dil?mk bu Nassa (Quran v? s?nn?y?)zidd bir ?m?ldi v? bunun ?irk oldu?u ayd?nd?. ??fa Ver?n Allahd?r. Ondan ??fa ist?nilir v? d?g?n s?b?bl?r? bu edilir. Siz he? torpaq yem?k ?v?zin? Allahdan ??fa dil?yib d?rman i?m?y? c?hd etmisiz?

P.S. M?nim s?z?m sizin cavablar?n?za d?yir indi ?z?n?z fikirl??in s?z?m?n qiym?tini))

Link to comment
Share on other sites

meger guranda yazilmayib ki ,allah subhane ve taale deyir menden isteyin, her sheyin sahibi odur, xesteliyi imtahn kimi genderende.

eger hansisa peygemberden, sas, sehih hedis gelseydi ki filan shey shefadi o bashga mesele.

nece ki zam0zem suyu hagda melumatlar geli.

duzunu allah bilir

"Если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним." Марк Аврелий

Link to comment
Share on other sites

meger guranda yazilmayib ki ,allah subhane ve taale  deyir  menden isteyin, her sheyin sahibi odur, xesteliyi imtahn kimi genderende.

eger  hansisa  peygemberden, sas,  sehih  hedis  gelseydi ki  filan shey shefadi o bashga mesele.

nece ki zam0zem suyu hagda  melumatlar geli.

duzunu allah bilir

haql?s?z....

Link to comment
Share on other sites

T?rkl?r demi?-?atd?k ya! M?n d?lil g?tirir?m siz deyirsiz kopipeyst el?m? indi d? deyirsiz ?z s?zlrinl? dem?!Fath siz ?mumiyy?tl? n? yazd???n?z? anlay?rs?z?

Allah? qooyub q?rd?n torpa?? yem?kl? ??fa dil?mk bu Nassa (Quran v? s?nn?y?)zidd bir ?m?ldi v? bunun ?irk oldu?u ayd?nd?. ??fa Ver?n Allahd?r. Ondan ??fa ist?nilir v? d?g?n s?b?bl?r? bu edilir. Siz he? torpaq yem?k ?v?zin? Allahdan ??fa dil?yib d?rman i?m?y? c?hd etmisiz?

P.S. M?nim s?z?m sizin cavablar?n?za d?yir indi ?z?n?z fikirl??in s?z?m?n qiym?tini))

Siz d?lil g?tirirsiz? Havadan dan??maq n? vaxydan d?lil adlan?r?

Ya Sizin elminizi g?st?r?n suallar?n?z Sizin al?md? d?lil say?l?r? Siz? #24 -d? h?disi g?tirib aliml?rinizin n?z?rini d? g?st?rmi??m. Bunu g?r? g?r? m?n? yaz?rs?z ki:

Albaninin ??rhini yazark?n onun hans? h?disd?n dan??d???n? qeyd etm?diz.T?qiyy?dir?

M?n m?n?g bir h?dis haqda yazmam??am orda?

?t-T?b?rani v? ?l-Beyh?qi s?hih s?n?dl? H?kim? bint Umeym?d?n, o da anas?ndan r?vay?t etdiyini t?xric etmi?l?r:..... (Qad?n?n onun sidiyini i?diyi h?dis). S?hb?t el? bir h?disd?n gedir v? Sizin aliml?r o h?dis? s?hih deyib. Siz d? ?vv?l deyirdiz ki, bel? bir ?ey yoxdur, indi is? deyirsiz ki, h?disin bir hiss?si z?ifdir. Hans? hiss?si z?ifdir, halbuki aliml?riniz ona b?t?vl?kl? s?hih deyibl?r? Sonra deyirsiz ki, o qad?n bilm?d?n i?in onu! Onun f?rqi var bil?r?kd?n i?ib, ya bilm?y?r?kd?n? Pey??mb?r bunu bilib ona xo? x?b?r verdi ki, bundan sonra s?n x?st?l?nm?y?c?ks?n (yani sidiyim ??fal?d?r!). H?disi ara?d?rark?n ondan ?vv?lki h?disl?r? n?z?r salmad?z, hardaki s?hab?l?r pey??mb?rin qan?n? i?irdil?r (pey??mb?r yaralanm??d? v? s?hab?l?r onun qan?n? yalay?rd?lar.)? Onu da bilm?y?r?kd?n edirdil?r?

M?m Siz? o h?disl?ri t?rk dilind? g?tirdim ki, oxuyum m?nas?n? ba?a d???siz, Siz? onu d?lil kimi g?tirm?dim. D?lil kimi ondan ?vv?l ?r?bc?sini aliml?rinizin kitablar?ndan g?tirmi?dim.

ateistin m?vqeyi m?ni t??cc?bl?ndirmir m?ni t??cc?bl?ndir?n ba?qa ?eydir.Sizin bir m?s?lman kimi el? bir fakta inanma??n?zd?r.Heyr?tamiz bir ?eydir ki m?ni yalan?? ??xarmaq ???n siz h?tta Pey??mb?r? (s.?.s) s?z atd?z Onu t?hqir etm?k ???n qoyulmu? material? bura foruma yerl??dirdiz.M?g?r M?h?mm?d(s.?.s.)sizin ???n Pey??mb?r say?lm?r.Yoxsa imamlar?nizin t?rb?si Onun ??xsiyy?tind?n daha vacibdir.?

Bir atalar s?z? var, deyir: O?ru el? q??q?rd? ki, do?runun ba?r? yar?ld?. M?n m?g?r dedim ki, Sizin saxta h?disl?riniz? inan?ram, ya dedim ki, Siz onlara inand???n?z halda n?y? ?sas?n t?rb?ti r?dd edirsiz? Siz sidiks?n ??fa alman? q?bul ed? ed?, t?rb?ti nec? r?dd edirsiz?

Pey??mb?r? bu c?r h?disl?ri nisb?t ver?r?k Siz t?hqir edirsiz, m?n yox! M?n Siz? bu h?disl?ri t?qdim ed?r?k Sizin s?viyy?nizi v? pey??mb?r? olan m?nasib?tinizi g?st?rm?k ist?yirdim. El? bu forumda ?xiniz Efendi m?niml? b?hsd? m?n? s?but etm?y? ?al???rd? ki, d?v?nin sidiyi malic?vidi (s?hih buxari) v? h?tta insan?n da sidiyi il? insanlar malic? olunur! El? mil??kin d? qanadlar? (v? ?z?. o da s?hih buxarid?dir) ??fal?d?r, yaln?z H?seynin t?rb?ti yarars?zd? v? bid?tdi, ?irkdi.

m?n Allaha and i?ib des?m ki sizin etdiyiniz bid?tdir inanars?z?

Yaz?m? diqq?tl? oxuduz?

Birinci ss?ka ateist saytdand? buna g?r? d? ona inanm?ram h?m bel? bir ?ey d? yoxdur (yani sidiyi i?m?niz!).

Bu halda bir ?ey qal?r! Allaha and i?in ki, verdiyim m?nb?l?rd? bel? ?ey yoxdur (yani sidik i?m?niz).

V? sonda torpa??n yeyilm?sinin n?yi bid?tdir, bunu m?n? izah edin.

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Hahaha! H?l? he? kim bel? g?lm?li iddia ir?li s?rm?mi?di siz s?rd?z.O biri forumda da eyni ?ey demisiz siz? fikir verm?yibl?r.Fath ist?yirsiz sidik m?vzusunu a??n dan??aq ya da sizin h?disl?rl? bizmkil?ri tutu?duraq? ?g?r torpaq yem?kl? sa?alacaqd?sa niy? sizin a?a sistani H?seynin t?rb?sini qoydu getdi ingilis h?kiml?rin yan?na?

Link to comment
Share on other sites

Sizc? bir insan ??x?b des? ki m?s?l?n kimin n? d?rdi var getsin aptek? aptek b?t?n d?rdl?rin d?rman?d?r! Kim aptek? gets? b?t?n qorxulardan qurtara v? ?min amanl?qda olar! bu bid?t olmaz? V? ?min amanl??? Allah verir yoxsa H?seynin® t?rb?si?V? Allahla aran?zdak? vasit??il?r kiml?rdir al-Fath?

H?nb?li, dostik niy? hirsl?nmis?n? ibni Useymin? bir cavab?n var? v? yaxud Buxarid?ki h?dis??

Link to comment
Share on other sites

T?rkl?r demi?-?atd?k ya!

?atd?racam yaa..

M?n d?lil g?tirir?m siz deyirsiz kopipeyst el?m? indi d? deyirsiz ?z s?zlrinl? dem?!Fath siz ?mumiyy?tl? n? yazd???n?z? anlay?rs?z?

??nk? vahhabil?r yalan?? v? iki?zl?d?r. onlar?n yazd??? h?r ?ey yalan, ?yri-?yr? c?zma qaralardan ba?qa bir ?ey deyil. atesit sayt?na g?linc?, sizin kitabdan ?i? sayt?nda h?dis ?ql edils? q?bul olunmur ki? cild, s?hif? n?mr?si alt?nda ?st?g?l aliml?rinizin h?dis? s?hih dem?l?ri d? ss?lkalarla birlikd?. h?disi bir daha yaz?ram:

Bir gece Resulullah (S.A.S) kalk?p evin kenar?ndaki bir ??mle?e idrar?n? yapt?, ben de gece susam?? olarak kalk?p bilmeden o ??mlekteki idrar? i?tim. Resulullah (S.A.S) sabah kalkt???nda: "Ya ?mme Eymen! Kalk o ??mlektekini d?k." buyurdu. Ben: "vallahi onda olan ?eyi i?tim." deyince, Resulullah (S.A.V) di?leri ??k?ncaya kadar g?ld?, sonra: "Sen var ya! Bundan sonra ebediyyen karn?n a?r?maz." buyurdu.

Taberan?, Mu'cem-i Kebir, No:230, 25/89

Hakim, M?stedrek, No:6912, 4/70

Ebu Nu-aym, Hilye: 2/67

Del?ilii'n - N?b?vve, No:365, 2/444

h?dis? s?hih dey?n vahhabil?r:

Qazi ?yaz v? yaxud v?hh?bil?rin m?z qoymamalar? ???n Qadi ?yad:

??? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ????? ???? ???? ???? ??? ?? ????? ??? ???? ????? ??? ???? ????? ???? ???? ?? ??? ???? ?? ????.

????? ??? ?????? ???? ???? ???? ????

Ondan r?vay?t olunmu? bu c?r h?disl?rd?n biri d? qad?n?n onun (Pey??mb?rin (s)) sidiyini i?m?si v? qad?na "Bundan sonra he? bir zaman qar?n a?r?s?ndan ?ikay?t etm?y?c?ks?n" dey? buyurdu?u h?disdir. Bel? ki, onlardan he? birin? a??zlar?n? yuma?? ?mr etm?mi? v? yenid?n t?krar etm?kd?n ??kindirm?mi?di.

"Kitabul-??fa" 1/65

?llam? ?s-Suyuti "?l-X?saisul-Kubra" kitab?nda "Qan?n?n, sidiyin v? ?aitinin pakl???" f?slind? yaz?r:

????? ???????? ???????? ???? ???? ?? ????? ??? ????? ?? ???? ???? ??? ????? {??? ???? ???? ????} ??? ?? ????? ???? ??? ????? ??? ????? ???? ????? ??? ???? ???? ??? ???? ??? ????? ????? ????? ??? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ?? ??? ?????? ???? ????? {??? ???? ???? ????} ??? ?????? ?? ????? ?????

?t-T?b?rani v? ?l-Beyh?qi s?hih s?n?dl? H?kim? bint Umeym?d?n, o da anas?ndan r?vay?t etdiyini t?xric etmi?l?r:..... (Qad?n?n onun sidiyini i?diyi h?dis)

"?l-X?saisul-Kubra" 2/377

?eyx Hafiz ?l-Heys?mi h?disi zikr etdikd?n sonra t?`liqind? yaz?r:

???? ???????? ?????? ???? ?????? ??? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ?????? ??????? ???

Bu h?disi ?t-T?b?rani r?vay?t etmi?dir. Abdullah b. ?hm?d b. H?nb?l v? H?kim?d?n ba?qa dig?r Ricallar? "S?hih"in ricallar?d?r. O ikisi is? siqadirl?r.(g?v?nil?ndirl?r, superdirl?r)

"M?cm?uz-Z?vaid" 8/271

Z?r v?hhabil?r:

Albani "S?hih ?bi Davud" 1/8

?bu ?shaq ?l-Huveyni ??? ?????? ????  B?li bu h?dis s?hihdir. "F?t?va ?eyx ?bu ?shaq ?l-Huveyni" 1/3

?l-Huveyninin ad?n? milli v?hhabil?rimizin bu ss?lkas?ndan asanl?qla g?r? bil?rsiniz: Faydal? linkl?r

V? n?hay?t ad?n? e?itdikd? v?cudlar? cu?an g?l?n v?hhabil?rin ulu lideri ?bn Teymiyy? ?z?n?n "??rhul-Umd?ti fil-fiqh" kitab?nda bu h?disi zikr edir. "??rhul-Umd?" 1/146

Q?rm?z? r?ngd?n yaln?z administrasiya istifad? ed? bil?r. 20% reytinq!

Edited by al-Fath
Link to comment
Share on other sites

Allah? qooyub q?rd?n torpa?? yem?kl? ??fa dil?mk bu Nassa (Quran v? s?nn?y?)zidd bir ?m?ldi v? bunun ?irk oldu?u ayd?nd?. ??fa Ver?n Allahd?r. Ondan ??fa ist?nilir v? d?g?n s?b?bl?r? bu edilir. Siz he? torpaq yem?k ?v?zin? Allahdan ??fa dil?yib d?rman i?m?y? c?hd etmisiz?

??fan? kimin verdiyini h?r k?s yax?? bilir. s?n n?s? yeni bir ?ey k??f etmis?n? ya k??f etdiyini d???n?rs?n? madam ki, ??fa ???n vasit? laz?m deyil onda niy? d?rman i?irs?n? niy? h?kim? gedirs?n? madam ki, vasit? ?irkdi onda ?m?r boyu h?kim? m?raci?t etm? ets?n ********* (g?l?n d?f? bu c?r ifad?l?r? g?r? ban olacaq!)!

?lav? olaraq, S?hihd?ki h?dis? v? ibni Useyminin cavab?na da n?z?rini bildir.

 60-.......Sufy?n ibn Uyeyne tahd?s edip ??yle dedi: Bana Abdu Rabbih ibnu Sa'd, Amre'den; o da ?i?e®'den tahd?s etti ki, Pey­gamber (S) rukyesinde ??yle dey?rdi: "Bismillah, turbetu ard?na ve rikatu ba 'din?, yu?f? sak?mun? bi-izni Rabbin? (Allah?n ismiyle (?if? isterim). Bu bizim yurdumuzun torpa??, b?`zimizin t?p?rc?yi ile beraber Rabbimizin izniyle hastam?z ?if?lan?r)"

Buxari "S?hih" "Tibb" kitab? "Peygamber(S)'?n Rukyesinde Okudu?u S?zler Bab?"

V?hhabil?rd?n biri ?eyx Useymin? bildirir ki, siz ?vv?lki f?tfan?zda bildirmisiniz ki,Quranla ruqy? istisna olmaqla Pey??mb?rd?n (s) ba?qas?n?n t?p?rc?yind?n t?b?rr?k m?qs?dil? istifad? etm?k haram v? ?irkin n?vl?rind?ndir. Lakin bu "2 S?hih"l?rd? Ai??nin r?vay?t etdiyi h?disl? d?z g?lmir. (Y?`ni m?nim yuxar?da yazd???m h?dis il?)

post-36697-016372100 1288967394_thumb.jpgpost-36697-062255200 1288967417_thumb.jpg

V?hhabil?rin z?r?ndan olan ?eyx Useymin cavabda bildirir:

B?`zi aliml?r bunun yaln?z Pey??mb?rin(s)t?p?rc?yi v? M?din? torpa??na m?xsus oldu?unu bildirmi?l?r. Bu c?r oldu?u t?qdird? he? bir i?kal yoxdur.

C?mhurun r?`yi is? budur ki, bu yaln?z Pey??mb?r(s) t?p?rc?yi v? M?din? torpa??na m?xsus deyil, b?t?n t?p?rc?k v? torpaqlara aiddir. Lakin bu m?s?l? yaln?z t?p?rc?k vasit?sil? t?b?rr?k deyil, ??fa tapmaq m?qs?dil? t?p?rc?yin ruqy? v? torpaq il? birlikd? olmas? m?s?l?sidir. Amma bizim ?vv?lki f?tvada cavab?m?z yaln?z t?p?rc?k vasit?sil? t?b?rr?k m?s?l?sin? aid idi. Odur ki, he? bir i?kal yoxdur. 

Edited by al-Fath
Link to comment
Share on other sites

meger guranda yazilmayib ki ,allah subhane ve taale  deyir  menden isteyin, her sheyin sahibi odur, xesteliyi imtahn kimi genderende.

sizd? anlay?? q?tl??? var? yoxsa h?r ?ey g?z?l ba?a d??d?y?n?z halda t?krar-t?krar b?hs etm?yi sevirsiz? m?g?r biri gedib d?rman i?s? bu ?irk olacaq? v? yaxud Qurandan n?mun? verim. Y?qub ?.s Ysuif ?.s-?n k?yn?yin? ?z?n? s?rt?b ??fa ist?yib, t?b?rr?k edib v? g?zl?ri a??l?b. bu ?irkdi? Allah?n n?bisi ?.s ?irk edib? siz bird?f?lik beyniviz? yeridin ki, he? k?s Allahdan ba?qas?ndan ist?mir, ?ksin? h?r ?ey Allahdand?r v? ham? Ondan ist?yir. n? Yusfin ?.s k?yn?yi v? n?d? K?rbala torpa?? qdr?t? malik deyil, onlar? ??fa ???n, ??fa tapmaq ???n b?r?k?tli ed?n Allahd?r.

eger  hansisa  peygemberden, sas,  sehih  hedis  gelseydi ki  filan shey shefadi o bashga mesele.

nece ki zam0zem suyu hagda  melumatlar geli.

duzunu allah bilir

"b?s K?rbala ??fal? torpaqd?r" dey?nl?r havaya ?saslan?b deyirl?r? yaxud "n?bi, r?sul v? imamlar?n ?.s ??yalar?na, sa??na t?b?rr?k cazidir" dey?nl?r havaya ?saslan?rlar? yosa h?disl?r??

Link to comment
Share on other sites

H?nb?li, dostik niy? hirsl?nmis?n? ibni Useymin? bir cavab?n var? v? yaxud Buxarid?ki h?dis??

S?hv salm?san qarda? bura ora deyil m?n d? r?him r?himli deyil?m.?s?bil??m?k is? sa?laml??a z?r?rdir.M?n d? imkan tapan kimi s?nin postlar?n? oxuyuram ki bir az g?l?m Allah raz? olsun g?ld?rm?yi ?la bacar?rsan.Bax?m g?r?m n? yazm?san torpaq t?bab?ti haqq?nda.

sizd? anlay?? q?tl??? var? yoxsa h?r ?ey g?z?l ba?a d??d?y?n?z halda t?krar-t?krar b?hs etm?yi sevirsiz? m?g?r biri gedib d?rman i?s? bu ?irk olacaq? v? yaxud Qurandan n?mun? verim. Y?qub ?.s Ysuif ?.s-?n k?yn?yin? ?z?n? s?rt?b ??fa ist?yib, t?b?rr?k edib v? g?zl?ri a??l?b. bu ?irkdi? Allah?n n?bisi ?.s ?irk edib? siz bird?f?lik beyniviz? yeridin ki, he? k?s Allahdan ba?qas?ndan ist?mir, ?ksin? h?r ?ey Allahdand?r v? ham? Ondan ist?yir. n? Yusfin ?.s k?yn?yi v? n?d? K?rbala torpa?? qdr?t? malik deyil, onlar? ??fa ???n, ??fa tapmaq ???n b?r?k?tli ed?n Allahd?r."b?s K?rbala ??fal? torpaqd?r" dey?nl?r havaya ?saslan?b deyirl?r? yaxud "n?bi, r?sul v? imamlar?n ?.s ??yalar?na, sa??na t?b?rr?k cazidir" dey?nl?r havaya ?saslan?rlar? yosa h?disl?r??Bunu kim deyib?

Biri gedib d?rman i??nd? h?min d?rmandan ??fa ist?mir.Bu bir.

Yusif haqq?nda d?lil g?tir.?g?r M.Zamanid?ndis? laz?m deyil ayd?n m?s?l?dir.H?m Yaqub Allahdan ??fa ist?mi? olar Yusif?n yox))Amma siz"a?a filank?si sa?altd?" deyirsiz.Halbuki sa?aldan Allahd?r.K?rb?la ??fal?d?r?Niy??

Link to comment
Share on other sites

Biri gedib d?rman i??nd? h?min d?rmandan ??fa ist?mir.

Biz d? t?rb?ti d?rman kimi yeyirik, daha Sizin iddia etdiyiniz kimi o t?rb?tin m?st?qil ??kild? biz? s?fa verm?sin? inanm?r?q. Bel? bir iddia edirsizs? s?butunuzu g?tirin.

Yusif haqq?nda d?lil g?tir.?g?r M.Zamanid?ndis? laz?m deyil ayd?n m?s?l?dir.H?m Yaqub Allahdan ??fa ist?mi? olar Yusif?n yox))Amma siz"a?a filank?si sa?altd?" deyirsiz.Halbuki sa?aldan Allahd?r.K?rb?la ??fal?d?r?Niy??

?vv?la bu bizim m?vzumuz deyil, sad?c? n?z?riniz? ?atd?rmaq ist?yir?m ki, Yaqub pey??mb?r, o?lu Yusifin g?nd?rdiyi k?yn?k vasit?si il? ??fa tapd?.

Yusif:93
Bu k?yn?yimi g?t?r?b apar?n,
atam?n ?z?n? s?rt?n (at?n), o (yenid?n) g?rm?y? ba?layar
.

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...