Jump to content

Allah goyde deil.


TURK_ISLAM_BIRLIYI

Recommended Posts

XX ?srin ?vv?ll?rin? q?d?r hakim olan fikir kainat?n sonsuz ?l??l?r? malik olmas?, sonsuzdan b?ri var oldu?u v? sonsuza q?d?r d? var olaca?? ??klind? idi. “Statik kainat modeli” ad? veril?n bu anlay??a g?r?, kainat ???n h?r hans? bir ba?lan??c v? ya son yoxdur. Materialist f?ls?f?nin d? ?sas?n? t??kil ed?n bu fikir kainat? sabit v? d?yi?m?y?n madd?l?r y???n? olaraq q?bul ed?r?k h?r hans? bir Yaradan?n varl???n? da r?dd edirdi. Halbuki XX ?srd? inki?af ed?n elm v? texnologiya materializmin b?n?vr?si hesab edil?n sabit kainat modelini k?k?nd?n darmada??n etdi.

Kainat?n ba?lan??c?n?n olmas?n? XXI ?srin ?vv?ll?rind? - ya?ad???m?z bu d?vrd? m?asir fizika m?xt?lif m??ahid?, t?cr?b? v? hesablarla s?but edib. Bundan ba?qa kainat?n materialistl?rin iddia etdikl?ri kimi sabit v? statik olmad???, ?ksin?, h?r an h?r?k?t etdiyi, d?yi?diyi v? geni?l?ndiyi d? t?sdiq edilib. Bu g?n bu h?qiq?tl?r b?t?n elm d?nyas? t?r?find?n q?bul edilir. Qurani-K?rimd? kainat?n meydana g?lm?si il? ba?l? bunlar bildirilir: “O, g?yl?ri v? yeri (yoxdan) var ed?ndir...” (“?nam” sur?si, 101).

Quranda ?z ?ksini tapan bu m?lumat m?asir elmin k??fl?ri il? ?st-?st? d???r. Yuxar?da da qeyd etdiyimiz kimi, ?a?da? astrofizikan?n g?ldiyi q?ti n?tic? d? b?t?n kainat?n ?z?n?n madd? v? zaman ?l??l?ri il? birlikd? bir s?f?r an?nda b?y?k bir partlay??la meydana g?ldiyini iqrar edir. “B?y?k partlay??” v? ya orijinal ad? il? des?k, “Biq banq” n?z?riyy?si b?t?n kainat?n t?xmin?n 15 milyard il ?vv?l bir n?qt?nin partlamas? n?tic?sind? yoxdan var oldu?unu s?but etmi?dir. “Biq banq”dan ?vv?l madd? deyil?n bir n?sn? yox idi. Madd?nin, enerjinin, h?tta zaman?n da olmad???, tamamil? metafizika olaraq adland?ra bil?c?yimiz bir yoxluq ??raitind? madd?, enerji v? zaman bir anda yarad?lm??d?r. M?asir fizikan?n elmi ??kild? s?buta yetirdiyi bu b?y?k h?qiq?t Quranda biz? h?l? 1400 il bundan ?vv?l x?b?r verilib!

Astronomiya elminin h?l? inki?af etm?diyi bir d?vrd? - 1400 il ?vv?l g?nd?ril?n Qurani-K?rimd? kainat?n geni?l?nm?sind?n bel? b?hs edilir: “Biz g?y? q?dr?timizl? yaratd?q v? biz onu geni?l?ndirm?kd?yik” (“Zariyat” sur?si, 51/47). Bu ay?d?ki “s?ma (g?y)” k?lm?sind?n Quran?n ?ks?r yerind? “kainat” v? “kosmos” m?nas?nda istifad? edilir. Bu ay?d? d? bildirdiyimiz m?nada i?l?dilir v? kainat?n geni?l?ndiyini x?b?r verir. Az?rbaycan dilin? “Biz onu geni?l?ndirm?kd?yik” kimi t?rc?m? edil?n ?r?b dilind?ki “inn? l? musiun?” ifad?sind?ki “musiun?” k?lm?si “geni?l?ndirm?k” m?nas?na g?l?n “?vs??” felind?n t?r?yib.

“L?” ??kil?isi d? birlikd? i?l?dil?n isim v? sif?t? uy?un olaraq “?ox” m?nas?n? ifad? edir. Dolay?s? il? bu ifad? “Biz g?y? v? ya kainat? ?ox geni?l?ndirik” m?nas?na g?lir. Elmin bu g?n g?ldiyi n?tic? Qurandak? q?na?tin t?krarlanmas?ndan ba?qa bir ?ey deyil. XX ?srin ?vv?ll?rin? q?d?r elm d?nyas?nda hakim olan fikir kainat?n sonsuz ?l??l?r? malik olmas?, sonsuzdan b?ri var oldu?u v? sonsuza q?d?r d? var olaca?? ??klind? idi. Ancaq m?asir texnologiyalar ?sas?nda apar?lan t?dqiqat v? hesablamalar kainat?n bir ba?lan??c?n?n oldu?unu v? onun h?r an geni?l?ndiyini g?st?rir.

XX ?srin ?vv?ll?rind? rus fiziki Aleksandr Fredman v? bel?ikal? astrofizik George Lemaytr kainat?n fasil?siz h?r?k?t hal?nda oldu?unu v? geni?l?ndiyini n?z?ri olaraq hesablam??d?lar. Bu h?qiq?t 1929-cu ild? m??ahid?l?rl? s?but olunmu?du. Amerikal? astronom Edvin Hubbl n?h?ng teleskopla g?y ?z?n? ara?d?rark?n ulduzlar?n v? qalaktikalar?n bir-birind?n s?r?tl? uzaqla?d?qlar?n? k??f etdi. Bu k??f astronomiya tarixinin ?n b?y?k k??fl?rind?n biri say?l?r. Hubbl bu t?dqiqatlar? zaman? ulduzlar?n uzaql?qlar?na m?vafiq olaraq q?rm?z? r?ng? t?r?f yax?nla?an bir i??q yayd???n? g?rd?. ??nki fizikan?n m?lum qanunlar?na g?r?, m??ahid?nin apar?ld??? n?qt?y? t?r?f h?r?k?t ed?n i??q qrupu nar?nc? istiqam?t?, m??ahid?nin apar?ld??? n?qt?d?n uzaqla?an i??q qrupu da q?rm?z? t?r?f? yay?lar. Hubblun m??ahid?l?rind? is? ulduzlar?n i??qlar?nda q?rm?z? istiqam?t? t?r?f bir yay?lma qeyd edilmi?di. Q?sas?, ulduzlar davaml? olaraq bir-birind?n uzaqla??rd?lar. Ulduzlar v? qalaktikalar ancaq bizd?n deyil, bir-birind?n d? uzaqla??rd?lar. H?r ?eyin fasil?siz olaraq bir-birind?n uzaqla?d??? bir kainat is? “davaml? geni?l?n?n” bir kainat m?nas?na g?lir. Kainat?n geni?l?nm?si sonrak? ill?rd? d? q?ti olaraq t?sdiq edildi.

M?vzunu daha yax?? ba?a d??m?k ???n kainat? doldurulmaqda davam ed?n bir ?ar?n s?thi kimi t?s?vv?r etm?k olar. ?ar?n ?st?nd?ki n?qt?l?r ?ar dolduqca bir-birind?n uzaqla?d??? kimi kainatdak? cisiml?r d? kainat geni?l?dikc? bir-birind?n uzaqla??r. ?slind? bu h?qiq?t XX ?srin ?n b?y?k elm adamlar?ndan biri say?lan Albert Eyn?teyn t?r?find?n d? n?z?ri olaraq k??f edilmi?di. Lakin Eyn?teyn h?min d?vrd? q?bul edil?n “statik kainat modeli”n? zidd ??xmamaq m?qs?di il? bu k??fini bir k?nara qoymu?du. Eyn?teyn sonralar bu h?r?k?tini “karyeras?n?n ?n b?y?k s?hvi” adland?r?b. Bu elmi h?qiq?t h?l? he? bir insana m?lum olmad??? halda Quranda ?srl?rl? ?vv?l a??qlanm??d?r. ??nki Quran b?t?n kainat?n Yaradan? v? hakimi olan Allah?n s?z?d?r.

Qeyd etdiyimiz kimi, kainat?n yarad?lmas? “Biq b?nq” deyil?n b?y?k partlay??la ba?lay?b. H?min d?vrd?n indiy? q?d?r d? kainat geni?l?nm?kd?dir. Aliml?r bildirir ki, kainat?n k?tl?si kifay?t ed?c?k miqdara ?atanda bu geni?l?nm? prosesi cazib? q?vv?sin? g?r? dayanacaq v? bu da kainat?n ?z daxilin? ??kilm?y?, b?z?lm?y? ba?lamas?na s?b?b olacaq. Kainat?n b?z?lm?si prosesinin is? ax?rda “Biq kr?n?” (“B?y?k b?z?lm?”) deyil?n ?ox y?ks?k bir istilik v? s?x?lma il? n?tic?l?n?c?yi qeyd edilir.

Bu is? biz? m?lum olan b?t?n h?yat?n yox olmas? m?nas?na g?lir. “Biq kr?n?” adl? bu elmi n?z?riyy?y? Quranda bel? i?ar? edilir:

“G?y? kitab s?hif?si kimi b?k?b qatlayaca??m?z g?n? yad?n?za sal?n. ?lk d?f? yaratd???m?z kimi qaytar?b ?vv?lki hal?na sal?r?q. Biz yerin? yetirm?li oldu?umuz v?di m?tl?q yerin? yetir?c?yik” (“?nbiya”, 21/104).

Ba?qa bir ay?d? is? g?yl?rin bu v?ziyy?ti bel? izah olunur: “Allah? laz?m?nca qiym?tl?ndirm?dil?r. Halbuki qiyam?t g?n? yer b?t?nl?kl? Onun ovcunun i?ind? olacaq, g?yl?r is? Onun sa? ?li il? b?k?l?c?kdir. O, aid etdikl?ri sif?tl?rd?n tamamil? uzaq v? ucad?r!” (“Zum?r”, 39/67).

“Biq kr?n?” n?z?riyy?sin? g?r?, kainat ba?lan??cda oldu?u kimi ?vv?lc? yava?-yava?, sonra t?dric?n s?r?tl? da??lma?a ba?layacaq. B?t?n bunlardan sonra is? sonsuz yo?unluq v? sonsuz h?rar?td?, sonsuz ki?iklikd? bir n?qt? hal?na g?l?c?k. Bu elmi n?z?riyy? Quran ay?l?ri il? tam ??kild? ?st-?st? d???r (Do?rusunu Allah bilir).

Butun bu  Mocuzeler bizlere bir tek sheyi anlatir :  Ebedi ve Ezeli olan Allah Semada Goyde deil : Yani desekki Allah goydedir o Zaman  bele cixirki texmini Allahin ozude texminin 15 milyard il bundan evvel yaranib  ve birde  Kainat yoxa cixanda big kranc olabnda Allahda yoxa cixacaq Anlamina gelir  : Estagfulullah. Hasha bu bele deil .  Ey Muselman Qardashlar bizde olan me`lumatlara gore bezi Qardashlar Allahin goyde olmaqini iddia edir  : bax bu sebebdende Bu meqaleleri yerleshdirmeyi ozumuze bir vezife bildik.

Forumun gozel Admininden boyuk xaish edirem ki  bu Melumatlari Copy Paseye gre silmesin ve me`lumatin boyukliuyune gore silmesin : Yani bu mesele isterdikki aciq aydin olsun  tum insanlara

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEYATA BAXISHINIZI DEYISHDIRECEK ESERLER

Link to comment
Share on other sites

XX ?srin ?vv?ll?rin? q?d?r hakim olan fikir kainat?n sonsuz ?l??l?r? malik olmas?, sonsuzdan b?ri var oldu?u v? sonsuza q?d?r d? var olaca?? ??klind? idi. “Statik kainat modeli” ad? veril?n bu anlay??a g?r?, kainat ???n h?r hans? bir ba?lan??c v? ya son yoxdur. Materialist f?ls?f?nin d? ?sas?n? t??kil ed?n bu fikir kainat? sabit v? d?yi?m?y?n madd?l?r y???n? olaraq q?bul ed?r?k h?r hans? bir Yaradan?n varl???n? da r?dd edirdi. Halbuki XX ?srd? inki?af ed?n elm v? texnologiya materializmin b?n?vr?si hesab edil?n sabit kainat modelini k?k?nd?n darmada??n etdi.

Kainat?n ba?lan??c?n?n olmas?n? XXI ?srin ?vv?ll?rind? - ya?ad???m?z bu d?vrd? m?asir fizika m?xt?lif m??ahid?, t?cr?b? v? hesablarla s?but edib. Bundan ba?qa kainat?n materialistl?rin iddia etdikl?ri kimi sabit v? statik olmad???, ?ksin?, h?r an h?r?k?t etdiyi, d?yi?diyi v? geni?l?ndiyi d? t?sdiq edilib. Bu g?n bu h?qiq?tl?r b?t?n elm d?nyas? t?r?find?n q?bul edilir. Qurani-K?rimd? kainat?n meydana g?lm?si il? ba?l? bunlar bildirilir: “O, g?yl?ri v? yeri (yoxdan) var ed?ndir...” (“?nam” sur?si, 101).

Quranda ?z ?ksini tapan bu m?lumat m?asir elmin k??fl?ri il? ?st-?st? d???r. Yuxar?da da qeyd etdiyimiz kimi, ?a?da? astrofizikan?n g?ldiyi q?ti n?tic? d? b?t?n kainat?n ?z?n?n madd? v? zaman ?l??l?ri il? birlikd? bir s?f?r an?nda b?y?k bir partlay??la meydana g?ldiyini iqrar edir. “B?y?k partlay??” v? ya orijinal ad? il? des?k, “Biq banq” n?z?riyy?si b?t?n kainat?n t?xmin?n 15 milyard il ?vv?l bir n?qt?nin partlamas? n?tic?sind? yoxdan var oldu?unu s?but etmi?dir. “Biq banq”dan ?vv?l madd? deyil?n bir n?sn? yox idi. Madd?nin, enerjinin, h?tta zaman?n da olmad???, tamamil? metafizika olaraq adland?ra bil?c?yimiz bir yoxluq ??raitind? madd?, enerji v? zaman bir anda yarad?lm??d?r. M?asir fizikan?n elmi ??kild? s?buta yetirdiyi bu b?y?k h?qiq?t Quranda biz? h?l? 1400 il bundan ?vv?l x?b?r verilib!

Allah s?madad?r,bunu Quran deyir.

Astronomiya elminin h?l? inki?af etm?diyi bir d?vrd? - 1400 il ?vv?l g?nd?ril?n Qurani-K?rimd? kainat?n geni?l?nm?sind?n bel? b?hs edilir: “Biz g?y? q?dr?timizl? yaratd?q v? biz onu geni?l?ndirm?kd?yik” (“Zariyat” sur?si, 51/47). Bu ay?d?ki “s?ma (g?y)” k?lm?sind?n Quran?n ?ks?r yerind? “kainat” v? “kosmos” m?nas?nda istifad? edilir. Bu ay?d? d? bildirdiyimiz m?nada i?l?dilir v? kainat?n geni?l?ndiyini x?b?r verir. Az?rbaycan dilin? “Biz onu geni?l?ndirm?kd?yik” kimi t?rc?m? edil?n ?r?b dilind?ki “inn? l? musiun?” ifad?sind?ki “musiun?” k?lm?si “geni?l?ndirm?k” m?nas?na g?l?n “?vs??” felind?n t?r?yib.

“L?” ??kil?isi d? birlikd? i?l?dil?n isim v? sif?t? uy?un olaraq “?ox” m?nas?n? ifad? edir. Dolay?s? il? bu ifad? “Biz g?y? v? ya kainat? ?ox geni?l?ndirik” m?nas?na g?lir. Elmin bu g?n g?ldiyi n?tic? Qurandak? q?na?tin t?krarlanmas?ndan ba?qa bir ?ey deyil. XX ?srin ?vv?ll?rin? q?d?r elm d?nyas?nda hakim olan fikir kainat?n sonsuz ?l??l?r? malik olmas?, sonsuzdan b?ri var oldu?u v? sonsuza q?d?r d? var olaca?? ??klind? idi. Ancaq m?asir texnologiyalar ?sas?nda apar?lan t?dqiqat v? hesablamalar kainat?n bir ba?lan??c?n?n oldu?unu v? onun h?r an geni?l?ndiyini g?st?rir.

XX ?srin ?vv?ll?rind? rus fiziki Aleksandr Fredman v? bel?ikal? astrofizik George Lemaytr kainat?n fasil?siz h?r?k?t hal?nda oldu?unu v? geni?l?ndiyini n?z?ri olaraq hesablam??d?lar. Bu h?qiq?t 1929-cu ild? m??ahid?l?rl? s?but olunmu?du. Amerikal? astronom Edvin Hubbl n?h?ng teleskopla g?y ?z?n? ara?d?rark?n ulduzlar?n v? qalaktikalar?n bir-birind?n s?r?tl? uzaqla?d?qlar?n? k??f etdi. Bu k??f astronomiya tarixinin ?n b?y?k k??fl?rind?n biri say?l?r. Hubbl bu t?dqiqatlar? zaman? ulduzlar?n uzaql?qlar?na m?vafiq olaraq q?rm?z? r?ng? t?r?f yax?nla?an bir i??q yayd???n? g?rd?. ??nki fizikan?n m?lum qanunlar?na g?r?, m??ahid?nin apar?ld??? n?qt?y? t?r?f h?r?k?t ed?n i??q qrupu nar?nc? istiqam?t?, m??ahid?nin apar?ld??? n?qt?d?n uzaqla?an i??q qrupu da q?rm?z? t?r?f? yay?lar. Hubblun m??ahid?l?rind? is? ulduzlar?n i??qlar?nda q?rm?z? istiqam?t? t?r?f bir yay?lma qeyd edilmi?di. Q?sas?, ulduzlar davaml? olaraq bir-birind?n uzaqla??rd?lar. Ulduzlar v? qalaktikalar ancaq bizd?n deyil, bir-birind?n d? uzaqla??rd?lar. H?r ?eyin fasil?siz olaraq bir-birind?n uzaqla?d??? bir kainat is? “davaml? geni?l?n?n” bir kainat m?nas?na g?lir. Kainat?n geni?l?nm?si sonrak? ill?rd? d? q?ti olaraq t?sdiq edildi.

M?vzunu daha yax?? ba?a d??m?k ???n kainat? doldurulmaqda davam ed?n bir ?ar?n s?thi kimi t?s?vv?r etm?k olar. ?ar?n ?st?nd?ki n?qt?l?r ?ar dolduqca bir-birind?n uzaqla?d??? kimi kainatdak? cisiml?r d? kainat geni?l?dikc? bir-birind?n uzaqla??r. ?slind? bu h?qiq?t XX ?srin ?n b?y?k elm adamlar?ndan biri say?lan Albert Eyn?teyn t?r?find?n d? n?z?ri olaraq k??f edilmi?di. Lakin Eyn?teyn h?min d?vrd? q?bul edil?n “statik kainat modeli”n? zidd ??xmamaq m?qs?di il? bu k??fini bir k?nara qoymu?du. Eyn?teyn sonralar bu h?r?k?tini “karyeras?n?n ?n b?y?k s?hvi” adland?r?b. Bu elmi h?qiq?t h?l? he? bir insana m?lum olmad??? halda Quranda ?srl?rl? ?vv?l a??qlanm??d?r. ??nki Quran b?t?n kainat?n Yaradan? v? hakimi olan Allah?n s?z?d?r.

Qeyd etdiyimiz kimi, kainat?n yarad?lmas? “Biq b?nq” deyil?n b?y?k partlay??la ba?lay?b. H?min d?vrd?n indiy? q?d?r d? kainat geni?l?nm?kd?dir. Aliml?r bildirir ki, kainat?n k?tl?si kifay?t ed?c?k miqdara ?atanda bu geni?l?nm? prosesi cazib? q?vv?sin? g?r? dayanacaq v? bu da kainat?n ?z daxilin? ??kilm?y?, b?z?lm?y? ba?lamas?na s?b?b olacaq. Kainat?n b?z?lm?si prosesinin is? ax?rda “Biq kr?n?” (“B?y?k b?z?lm?”) deyil?n ?ox y?ks?k bir istilik v? s?x?lma il? n?tic?l?n?c?yi qeyd edilir.

Bu is? biz? m?lum olan b?t?n h?yat?n yox olmas? m?nas?na g?lir. “Biq kr?n?” adl? bu elmi n?z?riyy?y? Quranda bel? i?ar? edilir:

“G?y? kitab s?hif?si kimi b?k?b qatlayaca??m?z g?n? yad?n?za sal?n. ?lk d?f? yaratd???m?z kimi qaytar?b ?vv?lki hal?na sal?r?q. Biz yerin? yetirm?li oldu?umuz v?di m?tl?q yerin? yetir?c?yik” (“?nbiya”, 21/104).

Ba?qa bir ay?d? is? g?yl?rin bu v?ziyy?ti bel? izah olunur: “Allah? laz?m?nca qiym?tl?ndirm?dil?r. Halbuki qiyam?t g?n? yer b?t?nl?kl? Onun ovcunun i?ind? olacaq, g?yl?r is? Onun sa? ?li il? b?k?l?c?kdir. O, aid etdikl?ri sif?tl?rd?n tamamil? uzaq v? ucad?r!” (“Zum?r”, 39/67).

“Biq kr?n?” n?z?riyy?sin? g?r?, kainat ba?lan??cda oldu?u kimi ?vv?lc? yava?-yava?, sonra t?dric?n s?r?tl? da??lma?a ba?layacaq. B?t?n bunlardan sonra is? sonsuz yo?unluq v? sonsuz h?rar?td?, sonsuz ki?iklikd? bir n?qt? hal?na g?l?c?k. Bu elmi n?z?riyy? Quran ay?l?ri il? tam ??kild? ?st-?st? d???r (Do?rusunu Allah bilir).

Butun bu  Mocuzeler bizlere bir tek sheyi anlatir :  Ebedi ve Ezeli olan Allah Semada Goyde deil : Yani desekki Allah goydedir o Zaman  bele cixirki texmini Allahin ozude texminin 15 milyard il bundan evvel yaranib  ve birde  Kainat yoxa cixanda big kranc olabnda Allahda yoxa cixacaq Anlamina gelir  : Estagfulullah. Hasha bu bele deil .  Ey Muselman Qardashlar bizde olan me`lumatlara gore bezi Qardashlar Allahin goyde olmaqini iddia edir  : bax bu sebebdende Bu meqaleleri yerleshdirmeyi ozumuze bir vezife bildik.

Forumun gozel Admininden boyuk xaish edirem ki  bu Melumatlari Copy Paseye gre silmesin ve me`lumatin boyukliuyune gore silmesin : Yani bu mesele isterdikki aciq aydin olsun  tum insanlara

Link to comment
Share on other sites

bu ay?nin m?nasini ba?a sala bil?rsiniz?

Mentiqsiz Mollalar : Savadsiz Ehli Sunnetin icinde olan Radiukallar kimi yox : 

Elmli  shekilde yuxarida yazmishiq inshallah en duzunu Allah bilir : Zaten yazdiranda Allah 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEYATA BAXISHINIZI DEYISHDIRECEK ESERLER

Link to comment
Share on other sites

Mentiqsiz Mollalar : Savadsiz Ehli Sunnetin icinde olan Radiukallar kimi yox :

Elmli shekilde yuxarida yazmishiq inshallah en duzunu Allah bilir : Zaten yazdiranda Allah

s?n savadli molla kimi ba?a sal

bird? bxaq ay? v? sur?y?

Halbuki qiyam?t g?n? yer b?t?nl?kl? Onun ovcunun i?ind? olacaq, g?yl?r is? Onun sa? ?li il? b?k?l?c?kdir. O, aid etdikl?ri sif?tl?rd?n tamamil? uzaq v? ucad?r!” (“Zum?r”, 39/67).

bu ay?d? bir s?z? gotur?k(sag s?z?n?)

Halbuki qiyam?t g?n? yer b?t?nl?kl? Onun ovcunun i?ind? olacaq, g?yl?r is? Onun ?li il? b?k?l?c?kdir. O, aid etdikl?ri sif?tl?rd?n tamamil? uzaq v? ucad?r!” (“Zum?r”, 39/67).

bel? oldugu halda biz ay?y? m?c?zi m?na ver? bil?rik(yani-g?yl?r onun ?mri il? b?k?l?c?k)

ay?d? is? SAG ?L? deyilir(n? ?c?n sag? sol elid? var?)

z?hm?t olmasa

Link to comment
Share on other sites

bu ay?nin m?nasini ba?a sala bil?rsiniz?

Burda m?cay yoxdur bax R?sulullah?n  (ona, ail?sin? v? s?hab?l?rin? Allah?nsalavat? v? salam? olsun) h?dis?bunu nec? v?sf edir.

?bn ?m?r (Allah onlar?n h?r ikisind?n raz? olsun) R?sulullah?n  (ona, ail?sin? v? s?hab?l?rin? Allah?nsalavat? v? salam? olsun)  bel? dediyinir?vay?t edir: "Uca Allah, qiyam?tg?n?,  g?yl?ri  b?k?c?k, sonra onlar? sa? ?liyl? g?t?r?c?kdi."Sonra da:"M?lik (h?km?dar) ancaq M?n?m! C?bbarlar haradad?! T?k?bb?rl?l?r  haradad?!" dey?c?kdir. Sonra sol ?liyl?d? yerl?ri b?k?c?k. Sonra da:"M?lik ancaq M?n?m! C?bbarlar haradad?! T?k?bb?rl?l?r  haradad?!" buyuracaqd?.

Allaha ?irk qa?anlar ONU layiqi kimi t?qdir ed? bilm?dil?r. Halbuki O ?n b?y?kd?r O. H?r ?ey? g?c ?atd?rand?r. H?r ?ey? sahib oland?r v? h?r ?ey Onun q?hri v? q?l?b?si, q?dr?ti alt?ndad?r. M?cahid, ay?nin Qurey? haqq?nda nazil oldu?unu s?yl?y?rk?n; S?ddi: ONU layiqi kimi t?zim etm?dil?r. ONA layiqi kimi t?zimd? olmad?lar, demi?dir. M?h?mm?d ?bn Ka'b da: ?g?r ONU layiqi kimi t?qdir etmi? olsayd?lar, ONU yalanlamazd?lar, demi?dir. 

Link to comment
Share on other sites

s?n savadli molla kimi ba?a sal

bird? bxaq ay? v? sur?y?

Halbuki qiyam?t g?n? yer b?t?nl?kl? Onun ovcunun i?ind? olacaq, g?yl?r is? Onun sa? ?li il? b?k?l?c?kdir. O, aid etdikl?ri sif?tl?rd?n tamamil? uzaq v? ucad?r!” (“Zum?r”, 39/67).

bu ay?d? bir s?z? gotur?k(sag s?z?n?)

Halbuki qiyam?t g?n? yer b?t?nl?kl? Onun ovcunun i?ind? olacaq, g?yl?r is? Onun ?li il? b?k?l?c?kdir. O, aid etdikl?ri sif?tl?rd?n tamamil? uzaq v? ucad?r!” (“Zum?r”, 39/67).

bel? oldugu halda biz ay?y? m?c?zi m?na ver? bil?rik(yani-g?yl?r onun ?mri il? b?k?l?c?k)

ay?d? is? SAG ?L? deyilir(n? ?c?n sag? sol elid? var?)

z?hm?t olmasa

A.S Ezzim .

Incimeyin men bele sohbetlere qarishmiram axi men Allah Qatindan Elimli biri deyilem : Biz sadece Allahin goyde yox her yerde olmaqini subut etdin Elme soykenen delillerle : OIda nece her yerde ha :: Yani  Zati ile yox Allahin Zatini hec Zaman gore bilmiyeceyik mumkun deil bu : Zati ise bizim kainat modelinin icine siga bilmez : Eks halda alcalmish kicilmish olar Allah Hasha : Estafulullah.

Allahin sag Eli sol Eli ya gozu necedi onu hec kim  bilmez : DECCALIn  ISLAMA yurutduyu Saxta batil inancli hedislerede inanmiyin : Allahin baldri filan kimi hedislerde cixmish : Peygamberin adindan necede danishirlar necede ucruma suruklenirler.

Allah bizleri qorusun hammiya   komek olsun

hec shuphesizki en duzunu bilen uca Allahdir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEYATA BAXISHINIZI DEYISHDIRECEK ESERLER

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

 ?r?in ?z?rind? olmas?na baxmayaraq, b?t?nyaratd?qlar? ?z?rind? uca, onlardan ayr? olmas?na baxmayaraq, onlar? g?r?n,onlar?n n? halda olduqlar?n? bil?n, h?r ?eyi elmi il? ?hat? ed?n d? odur. He?bir ?ey ondan gizli qalmaz, kims? onunla ??ki?m?z, ona qar?? ??xmaz, ona he?bir ?eyd? ?ng?l olmaz. ?ksin? h?r ?ey onun ?z?m?ti ?n?nd? boyun ?y?r, izz?tiqar??s?nda z?lildir. H?r ?ey onun h?km?, idar?si alt?ndad?r. O, ?an? etibar?il? ?n y?ks?kdir. O, b?t?n kamil sif?tl?rin sahibidir, b?t?n ?skiklikl?r ondanuzaqd?r. ?Z?ZD?R, C?L?LD?R, ?an? m?bar?k v? ?ox ucad?r. 

      ULUV – Ucal?q dem?kdir. Allah – subhan?hu v?t?ala – nin zat? sif?tl?rind?n olub iki qism? ayr?l?r.

      1. Sif?tl?rin Uluvvu. 2. Zat?n Uluvvu.

      Allah daima uca v? b?y?kd?r. Allah?n ucaolmas?na v? s?mada olmas?na be? ?ey d?lal?t edir. 1. Qurani –K?rim. 2. S?nn?.3. S?hab?l?rin icmas?. 4. A??l. 5. Fitr?t.

      Allah – subhan?hu v? t?ala – n?n s?mada olmas?naQuran v? S?nn?d? 18-c?r isbat var.

      1. M?N – dan, d?n, ?n qo?mas? il? Allah?ny?ks?kd? olmas? – F?vq. «Onlar, onlar?n f?vq?nd? olan R?bl?rind?n qorxarlar». (?n-N?hl50).

      2. M?N – dan, d?n, ?n qo?mas? g?lm?d?n. «O, ?zqullar? ?z?rind? hakim-m?tl?qdir». (?l-?nam 18 v? 61).

      3. Ona do?ru y?ks?li?. «M?l?kl?r v? ruh onund?rgah?na m?dd?ti ?lli min olan bir g?nd? qalxarlar». (?l-M?aric 4). R?sulullah– s?llallahu aleyhi v? s?ll?m – buyurur: «Onlar?n aras?nda gec?l?y?n m?l?kl?ryuxar?ya qalxarlar (uruc ed?rl?r). Allah onlardan soru?ar…».

      4. SA?D? – SUUD – qalxmaq s?z?nd?n. «Pak s?z onat?r?f y?ks?l?r». (Fatir 10). ?bu Hureyr? – rad?yallahu anhu – r?vay?t edir ki,Pey??mb?r – s?llallahu aleyhi v? s?ll?m – buyurur: «Allaha ancaq g?z?l ?eyy?ks?lir…». ?bu Musa ?l-??ari – rad?yallahu anhu – r?vay?t edir ki, Pey??mb?r –s?llallahu aleyhi v? s?ll?m – buyurur: «G?nd?z?n ?m?lind?n ?vv?l gec?nin ?m?li,gec?nin ?m?lind?n ?vv?l g?nd?z?n ?m?li ona (Allaha) y?ks?lir (qald?r?l?r)».

      5. RAFA? – YARF?U – qalxmaq s?z?nd?n. Bir ?oxm?xluqat? ?z?n? d??ru y?ks?ld?n. «Ya ?sa! H?qiq?t?n m?n s?nin ?mr?n? tamam edib?z d?rgah?ma qald?raram». (Ali ?mran 55). «Xeyir! Allah onu ?z d?rgah?naqald?rm??d?». (?n-Nisa 158).

      6. M?tl?q ULUV (ucal?q) h?m zat?, h?m d?sif?tl?ri il?. «O, Alidir (ucad?r) v? Azimdir (b?y?k)». (?l-B?q?r? 255). «Allahh?r ?eyd?n uca v? b?y?kd?r». (?l-H?cc 62).

      7. Kitab?n onun t?r?find?n endirilm?si. Nazilolmas?. «O, yeri v? uca g?yl?ri yaradan Allah t?r?find?n endirilmi?di». (Ta Ha4). «De ki, onu Ruhul – Q?ds (C?brail) R?bbind?n haqq olaraq endirmi?di». (?n-N?hl102). «H?qiq?t?n biz Quran? d?nya s?mas?na nazil etdik». (Q?dir 1).

      8. B?zi m?xluqlar?n ona yax?n olmas?. «R?bbininyan?nda olanlar». (?l-?raf 206). «G?yl?rd? v? yerd? n? varsa onundur. Onunyan?nda olanlar is?…» (?l-?nbiya 19). R?sulullah – s?llallahu aleyhi v? s?ll?m– buyurur: «O, kitab onun yan?nda ?r?in ?st?nd?dir». «Fironun yolda?? (Asya duaed?r?k) Ey R?bbim! ?z d?rgah?nda m?nim ???n ev q?rar et v? m?ni Firon v? onun?m?lind?n qurtar. M?ni zal?m q?vmd?n xilas et». (T?hrim 11).

      9. F? – da, d? ?n qo?mas? il? Allah?n g?yd?olmas?. «G?yd? olan?n yeri titr?dib sizi onun dibin? g?nd?rm?y?c?yin??minsinizmi. G?yd? olan?n sizin ?st?n?z? da? ya?d?ran bir yel g?nd?rm?y?c?yin?arxay?ns?n?zm??» (M?lk 16,17). ?bn ?m?r – rad?yallahu anhu – r?vay?t edir ki,R?sulullah – s?llallahu aleyhi v? s?ll?m – buyurdu: «R?hman olan Allah R?hmed?nl?r? Rahm ed?r. Yerd? olanlara r?hm edin ki, s?mada olan da siz? r?hmetsin». R?sulullah – s?llallahu aleyhi v? s?ll?m – buyurur: «M?n? imang?tirmirsiniz. M?n s?mada olan?n ?miniy?m. S?h?r – ax?am m?n? s?malardanx?b?rl?r g?lir».

      10. ?ST?VA – ucalmas?. «Rahm?n ?r?in ?z?rin?y?ks?ldi». (Ta ha 5). «O, b?y?k ?z?m?tli ?r?in sahibi». (?l-Muminun 86).

      11. Dua ed?rk?n ?ll?rin qald?r?lmas?. SalmanFarisi – rad?yallahu anhu – r?vay?t edir ki, R?sulullah – sallallahu aleyhi v?s?ll?m – buyurdu: «?b?di v? K?rim olan R?bbimiz ?ll?rini ona t?r?f qald?ranqulunun ?ll?rini geri bo? qaytarmaqdan utan?r».

      12. Allah?n d?nya s?mas?na enm?si. ?bu Hureyr? –rad?yallahu anhu – r?vay?t edir ki, R?sulullah – sallallahu aleyhi v? s?ll?m –buyurdu: «R?bbimiz h?r gec?ni 1/3 – d? d?nya s?mas?na enir v? buyurur: M?n? duaed?nin duas?n? q?bul ed?r?m, m?nd?n ist?y?nin ist?diyini ver?r?m, ba???lanmadil?y?ni ba???layaram».

      13. R?sulullah – sallallahu aleyhi v? s?ll?m –in vida h?cci. Cabir b. Abdullah – rad?yallahu anhu – r?vay?t edir ki,R?sulullah – sallallahu aleyhi v? s?ll?m – vida h?cci zaman? x?tb?sind? buyurdu:«M?n siz? din olan h?r bir ?eyi ?atd?rd?mm??» S?hab?l?r: «B?li, ya R?sulullah!»Allah R?sulu ??had?t barma??n? qald?raraq: «Ya R?bbim! S?n ?ahid ol, ki, m?nonlara h?r bir ?eyi ?atd?rd?m».

      14. ?YN? – harada? S?z?n?n i?l?dilm?si. M?aviy?b. ?l-H?k?m ?s-S?l?mi – rad?yallahu anhu – r?vay?t edir ki, bir cariy?m varidi. ??ld? qoyun otar?rd?. Bir g?n canavar qoyunlardan birini yediyin? g?r? ?oxq?z?bl?ndim. H?tta cariy?y? sill? d? vurdum. Pe?man??l?q ??kdim v? hadis?niR?sulullah – s?llallahu aleyhi v? s?ll?m – ? dan??d?m. Allah R?sulu buyurdu:«Cariy?ni yan?ma ?a??r». Cariy? g?ldikd?, R?sulullah – s?llallahu aleyhi v?s?ll?m – buyurdu: «S?n m?min?s?n?» O, da b?li dedikd? R?sulullah – sallallahualeyhi v? s?ll?m - buyurdu: «?YN?ALLAH – Allah haradad?r?».

      15. Allah?n s?mada olmas?n? s?yl?y?nin imansahibi olmas?. Muaviy? b. ?l-H?k?m ?s-S?l?mi – rad?yallahu anhu – r?vay?t edirki, R?sulullah – s?llallahu aleyhi v? s?ll?m – cariy?d?n soru?du: «?YN?ALLAH – Allahharadad?r?» S?ma ?z?rind?. B?s m?n kim?m? «S?n Allah?n R?sulu». B?lk? d?bizl?rin Allah haradad?r dey? sual verm?yimiz? g?l? bil?rl?r. Lakinyarad?lm??lar?n ?n m?k?mm?li, R?bbimizi ?n g?z?l tan?yan Allah haqq?ndaharadad?r dey? sual verdiyini unutmu?lar? O, da cariy?nin g?z?l cavab?n? b?y?nmi?dir.

      16. Fironun Allah?n s?mada olmas?n?yalanlamas?.Firon dedi: «Ey Haman! M?nim ???n bir q?sr tik ki, b?lk? g?yl?rinyollar?na yeti?im v? Musan?n R?bbini g?r?m. Do?rusu m?n onu yalan?? say?ram». (?l-Mumin36-37). Y?ni Firon Musa – ?leyhiss?lam – ?n ilahinin s?mada olmas?na dairvermi? oldu?u x?b?rin yalan oldu?unu say?rd?. Buna g?r? d? Firon ?z q?vm?n?bunu s?but etm?k ???n Hamana onun ???n Q?sr tikm?sini ?mr edir v? sonra: «Do?rusum?n onu yalan?? say?ram». (?l-Mumin 36-37). O halda bel? bir sual ortaya ??x?r:«Nisb?t etibar? il? kim daha ?ox Firona yax?n olur? Allah?n s?mada olmas?n?q?bul ed?n bizl?r? Yoxsa???» he? ??bh?siz ki, Firon, Musa – ?leyhiss?lam – ?nilahinin s?mada olmas? yalan saym??d?. Allah?n ucal???n? v? s?mada olmas?n?q?bul etm?y?nl?r Firon, s?mada olmas?n? q?bul ed?nl?r is? Musa v? M?h?mm?d – s?llallahualeyhi v? s?ll?m – in yolundad?rlar.

      17. R?sulullah – s?llallahu aleyhi v? s?ll?m –in merac s?f?ri. Onun orada Pey??mb?rl?rl? g?r??m?si, Allah?n d?rgah?ndanamaz?n f?rz olmas? v? s. Zeyn?b – rad?yallahu anh? – m?minl?rin anas?,R?sulullah – s?llallahu aleyhi v? s?ll?m – in z?vc?si – o biri qad?nlar?nyan?nda daima f?xr il? dey?rdi: «Sizi atalar?n?z ?r? verib, m?ni is? Allahyeddi qat s?ma ?z?rind? evl?ndirib».

      18. Qiyam?t g?n? C?nn?t ?hlinin ?z R?bbl?rinig?rm?l?ri «O, g?n ne??-ne?? ?z ?z R?bbinin camal?na bax?b sevin?c?kdir». (?l-Qiyam?t22-23).

      M?n deyir?m ki, Allah Qurani – K?rimd? bir ?oxay?l?rin sonlar?nda buyurur ki, bu

      ay?l?rd? a??l sahibl?ri, hikm?tli insanlar ???nibr?tl?r vard?r. A?l? olmayan insan yaln?z bu q?d?r d?lill?ri inkar edib Allah?ng?yd? olmas?n? q?bul etm?y? bil?r.

      S?hab?l?rin, tabiinl?rin, s?l?fi salihinaliml?rinin v? b?t?n haqq yolda olan m?s?lmanlar?n da q?bul etdiyi, Allah –subhan?hu v? t?ala – nin s?mada olmas?d?r. ?bu Muti deyir ki, ?bu H?nif? –rahm?tullahi aleyhi – d?n m?n R?bbinin s?mada, yoxsa yerd? oldu?unu bilmir?mdey?n kims? haqq?nda soru?dum. O dedi: «Bu kims? kafir olur». ??nki Allahbuyurur: «R?hman ?r?in ?st?n? y?ks?ldi». (Ta ha 5). Onun ?r?i is? yeddi s?man?n?st?nd?dir. M?n: «?g?r o, ?r?in ?z?rind?dir dediyi halda, bilmir?m ?r?s?madad?r, yoxsa yerd?dir, des??» O, dedi: «Yen? o, kafirdir. O, Allah?n s?madaolma??n? inkar edir».

      A??l v? Fitr?t il? isbata g?linc?, b?t?ninsanlar t?bi?tl?ri v? s?lim q?lbl?ri il? dua etdikl?ri zaman ?ll?rini yuxar?qald?r?rlar. Uca Allaha yalvar?b-yaxard?qda da q?lbl?ri il? yuxar?n? q?sded?rl?r. Bu Allah?n onlar? yaratmam??dan ?vv?l q?lbl?rind? fitr?t olaraqyerl??dirdiyi hissl?rdir. Onlar bunu bir insandan, m??llimd?n ?yr?nm?mi?l?r. Busad?c? q?lbd? olan Allah?n ucal???n? g?st?r?n hisl?rdir.

Edited by Hanbali
Link to comment
Share on other sites

B?zi ??bh?l?r? cavab :

      M?xalifl?r m?s?lmanlar?n q?lbl?rin? ??bh? salmaq???n b?zi ay?l?ri d?lil g?tirirl?r. «M?g?r g?rm?rs?nmi ki, Allah g?yd? v? yerd?n? varsa, ham?s?n? bilir. Aralar?nda gizli s?hb?t ed?n ?? adam?n d?rd?nc?s?,be? adam?n alt?nc?s? Allahd?r. Onlar bundan az da, ?ox da olsalar v? hardaolsalar, Allah yen? d? onlar?n yan?ndad?r. Sonra Qiyam?t g?n? Allah onlaraetdikl?ri ?m?ll?ri (bir-bir) x?b?r ver?c?kdir. Allah h?r ?eyi bil?ndir». (?l-Mucad?l?7). «Siz harda olsan?z, o, sizinl?dir. Allah sizin n? etdikl?rinizi g?r?ndir». (?l-H?did4). ?lk bax??dan bu ay?l?r insana ??bh? g?tir? bil?r. O, sizinl? b?rb?rdirbuyuru?u: Allah – subhan?hu v? t?ala – yarad?lm??lar il? qar??m??, onlar?nyanlar?ndad?r dem?k deyil. Xeyr! Allah ?r?in ?z?rind?dir, m?xluqat?n ?z?rind? RAQ?BD?R(n?zar?t ed?ndir). ?g?r ay?l?rin sonlar?na fikir vers?niz g?r?rsiniz ki, Allah?nbiziml? olmas? onun bizim etdikl?rimizi bilm?si v? g?rm?si il?dir. ?g?r biz Allah?nyaratd?qlar?ndan olan Aya baxsaq g?r?rik ki, o s?mada yerl??dirilmi?dir.Bununla b?rab?r o, s?f?rd? olan h?r bir k?s? hara gedirs? getsin onunlabirlikd?dir. Ay?n b?rab?r olmas? onun i??q sa?mas? v? g?r?lm?sin? g?r?dir. Ayis? Allah?n ay?l?rind?n ?n ki?iyidir. Bir qad?ndan Allah haradad?rsoru?ulduqda: «Allah s?madad?r, yerd? deyil – cavab?n? verdi». B?s Allah: «Sizharda olsan?z, o sizinl?dir». (?l-H?did 4) s?z?n? n? deyirs?n?» - sual?na is?bel? cavab verdi. «Bu s?nin bir kims?y? m?ktub yaz?b m?n s?ninl? b?rab?r?mdem?yin kimidir. Halbuki s?n onun yan?nda deyils?n».

      Elm, q?dr?ti il? h?r bir ?eyi idar? ed?n, ?hat?ed?n, himay? ed?n haqq?nda d???nm?k ki, o m?xluqlarla, naqisl?rl?,g?nahkarlarla birlikd?dir. Bu a?la s??mazd?r. Pak v? n?qsans?z olan Allah –s?bhan?hu v? t?ala – naqisl?rl? b?rab?r ola bilm?z.

      Dig?r ??bh?l?ri: «G?yd? olan?n». (M?lk 16-17).Zahirini q?bul ets?k, s?man?n Allah? k?lg?l?diyini, onu da??d???n? des?k d?zg?nolmaz. ??nki Allah ba?qa ay?d? buyurur: «Onun izni olmadan yer? d??? bilm?m?si???n g?y? tutub saxlad???n? g?rm?rs?nmi». (?l-H?cc 65). G?y?n d? Allahaehtiyac? oldu?unu g?r?r?k.

      Dig?r ??bh?l?ri: «And olsun ki, insan? bizyaratd?q v? n?fsinin ona n? v?sv?s? etdiyini d? biz bilirik. Biz ona ?ahdamar?ndan da yax?n?q». (Qaf 16). B?li, bu ay?ni oxuduqda biz fikirl??? bil?rikki, Allah biz? ?ah damar?m?zdan da yax?nd?r. Lakin n? il? yax?n oldu?unu bizsonrak? ay?d?n ba?a d???r?k. «Xat?rla ki, sa??nda v? solunda yazan iki m?l?koturmu?dur». (Qaf 17). O, m?l?kl?r ki, insan?n a?z?ndan ??xan h?r bir k?lm?niqeyd edirl?r.

      Dig?r ??bh?l?ri: «G?yl?rd? d?, yerl?rd? d?yaln?z o Allahd?r. Sizin gizlind? d?, a?karda da n?yiniz varsa onu, tutdu?unuz?m?ll?ri o bilir». (?l-?nam 3). Lakin Qurani – K?rimd? dig?r bir ay? bunu ?oxg?z?l a??qlay?r. «G?yd? d? ilah (ibad?t olunan) yerd? d? ilah odur. O, hikm?tsahibidir, bil?ndir». (?z-Zuxruf 84).

      Dig?r ??bh?l?ri: «Can bo?aza yeti?diyi zaman,siz ona bax?b durursunuz. Biz ona sizd?n daha yax?n?q, amma siz g?rm?rs?n?z». (?l-Vaqi?83-85). Allah: «Biz ona sizd?n d? yax?n?q» buyurduqda, ?l?m an?nda ?L?M –m?l?yinin ?l?n insana yax?n oldu?unu buyurur. Bu ay?d? ?l?m an?x?susil??dirilmi?di. ?g?r biz des?k ki, Allah biz? yaln?z ?l?m an?nda yax?nd?r,bu d?z olmaz, ??nki Allah biz? h?r an yax?nd?r. ?l?m an?n?n x?susil??dirilm?siis? o, anda ?l?m m?l?yinin yax?n olmas?na g?r?dir. Allah?n biz? h?r an yax?nolmas? is? Quran v? S?nn? il? sabitdir. Bu da duad?r. «B?nd?l?rim m?ni s?nd?nsoru?salar s?yl? ki, m?n onlara yax?nam. Dua edib m?ni ?a??ran?n duas?n? q?buled?r?m». (?l-B?q?r? 186). Burada s?hb?t Allahdan n? is? ist?m?k v? Allahaibad?t etm?k ???n olunan duadan gedir. ?st?k duas? zaman? insan bir ?ey? diqq?tetm?lidir! Allah?n adlar?ndan ?z ist?diyi ?ey? m?nasib olan?n? ist?diyind?nqabaq ??km?lidir. M?s: «Ey Rahm?n olan Allah! M?n? r?hm et, m?ni ba???la!» «Eyqoruyan, m?ni qoru!» v? s. R?sulullah – sallAllahu aleyhi v? s?ll?m – buyurur:«Sizin dua etdiyiniz Allah sizd?n h?r hans? birinizin d?v?sinin boynundan daona yax?nd?r». Allah?n yax?n olmas? ucal???na v? yuxar?da olmas?na zidddeyildir. ??nki b?t?n sif?tl?rind? Allaha b?nz?r bir ?ey yoxdur. O, yax?nolmas? il? d? ucad?r, ucal??? il? d? yax?nd?r. «Allah (m??rikl?rin) ona aidetdikl?ri sif?tl?rd?n tamamil? uzaqd?r». (?s-Saff?t 159).

       Allah?n Qiyam?t g?n? ?sa – ?leyhiss?lam – il?dan??mas? onun ilah olmamas?n? s?but etm?k ???n olacaqd?r. «R?bbin s?z? d?zg?nv? ?dal?tli ??kild? tamam oldu». (?l-?nam 115). «Biz Pey??mb?rl?rin b?zisinidig?rind?n ?st?n etdik. Allah bunlardan b?zisi il? dan??m??d?r». (?l-B?q?r?253). «R?bbi onlara (Ad?m v? H?vvaya) m?raci?t edib buyurdu: M?g?r m?n siz? bua?aca (yax?nla?ma??) qada?an etm?mi?dimmi?». (?l-?raf 22). Buradak? s?sl?ni?,nida onlar?n g?nah etm?l?rind?n sonra olmu?dur.

Link to comment
Share on other sites

Hanbali qaydalar? pozmay?n. Bu forumdur, blog deyil. ?z fikrinizi yaz?n v? m?zakir? edin. Fikriniz yoxdursa yaz?n?z? foruma fayl ??klind? y?kl?yin, ya da onun m?nb?sini qeyd edin. Maraqlanan fayl? y?kl?yib, ya da o m?nb?y? girib oxuyar.

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Hanbali qaydalar? pozmay?n. Bu forumdur, blog deyil. ?z fikrinizi yaz?n v? m?zakir? edin. Fikriniz yoxdursa yaz?n?z? foruma fayl ??klind? y?kl?yin, ya da onun m?nb?sini qeyd edin. Maraqlanan fayl? y?kl?yib, ya da o m?nb?y? girib oxuyar.

Sorry forum qaydalar?n? pozmaq niyy?til? yazmad?m.D???nd?m ki bel? olsa ham? oxuyar.??nki bilir?m ?ox adam y?kl?m?y? ehniyat edir. 

Link to comment
Share on other sites

A.S Eziz ve MUHTEREM Hanbali qardashim .

Duzu haq her zaman olub amma mkimi ona baxib yolunu azib kimi  kamil iman seviyyesine gelib ona baxarken . Allah herenin gederine  muxtelif muxtelif heyat yolu yazib * senin gederindede burda yazdiqlarinizdi.

Buraxin Elmi buraxin Gerceyi dushunmeyi buraxin beyni : deyin REPLAY .

Darwin bu an dirilib gelse : gozel bir papuqaya baxaraq o papuqayin tesadufler neticesinde yaranmaqini destekliyecek :

Bir momin insan ise Allahin senetini gorub o papuqayda Allahi zikr edecek ona yukselecek.

sizlik bir shey yoxdu eliyen allahdir. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEYATA BAXISHINIZI DEYISHDIRECEK ESERLER

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Salamu aleykum.

M?n ba?a d??m?r?m, m?g?r Allah?n g?yd? olmag?na da d?lil laz?md?r ki??? Bu ki h?r insan?n fitr?tind? olan bir ?eydir, y?ni bunu k?rp? u?aqdanda soru?san dey?c?k ki h?? Allah t?ala g?yd?dir, ?z?d? h?l?m ?st?lik ?li il? d? s?maya t?r?f i?ar? ed?c?kdir. Bu h?l?m fitr?tn?n olan d?lildir, m?n h?l?m Qurani k?rimd? olan ay?l?rd?n dan??m?ram. Allah t?ala buyurur ki, (g?yd? Olan?n ?st?n?z? da?lar ya?d?rmayaca??na ?minsinizmi?). M?g?r bunnan da a??q ayd?n d?lil???

Link to comment
Share on other sites

. Allah t?al?ni qiyam?t g?n? v? c?nn?td?g?rm?k haqd?r. Bu haqda h?m Quranda h?m d? s?hih h?disl?rd? deyilmi?dir. Bax?L-Qiyam? sur?si 22, 23. Bu ay? Allah t?al?ni g?rm?k haqda a??q-a?kar d?lildir.H?m?inin Qaf sur?sinin 35-ci ay?sind? deyil?n art?q m?kafat Allah t?al?nig?rm?kdir. ?l-Mutaffifin sur?sinin 15-ci ay?sind? Allah t?al? buyurur ki,Kafirl?r Allah? g?r? bilm?y?c?kl?r v? onlarla Allah?n ars?nda p?rd? olacaqd?r.Imam ?afii (Allah ona r?hm?t etsin!) deyir ki, M?minl?rl? Allah t?al? aras?ndap?rd? olmayacaqd?r.

?stiva m?s?l?si d? ayd?n m?s?l?l?rd?n biridir.Y?ni Qurani k?rim v? s?hih h?disl?r bunu isbat edib. Bildirir ki, Allah t?al??r?? istiva edib. F?q?t bu c?r ay? Quranda 7 d?n?dir. H?m?inin ba?qa ay?l?r d?var ki, Allah t?al?nin s?mada olmas?n? g?st?rir. M?s, ?l-M?lk sur?si 16, 17.?mumiyy?tl? Quranda Allah t?al?nin y?ks?kd? olmas?na aid 18 c?r d?lil vard?r.T?bii ki, h?disl?rd? bu m?s?l? daha da ayd?nd?r. H?m?inin s?l?fi saleh d? bum?s?l?d? Allah t?al?nin s?mada olmas?n? dey?rdil?r. M?s, bir g?n ?mam Malikd?n bir bid?t?i istivahaqda soru?du. ?mam Malik dedi ki, ?stiva (y?ks?lm?k) m?lumdur, keyfiyy?tm?chuldur, bunun haqda soru?maq is? bid?tdir.

Link to comment
Share on other sites

Salamu aleykum.

M?n ba?a d??m?r?m, m?g?r Allah?n g?yd? olmag?na da d?lil laz?md?r ki??? Bu ki h?r insan?n fitr?tind? olan bir ?eydir, y?ni bunu k?rp? u?aqdanda soru?san dey?c?k ki h?? Allah t?ala g?yd?dir, ?z?d? h?l?m ?st?lik ?li il? d? s?maya t?r?f i?ar? ed?c?kdir. Bu h?l?m fitr?tn?n olan d?lildir, m?n h?l?m Qurani k?rimd? olan ay?l?rd?n dan??m?ram. Allah t?ala buyurur ki, (g?yd? Olan?n ?st?n?z? da?lar ya?d?rmayaca??na ?minsinizmi?). M?g?r bunnan da a??q ayd?n d?lil???

G?y?n hans? t?r?find?dir? Misal ???n Rusiyada ya?ayan u?aq yuxar? g?st?rir, amma Avstraliyada ya?ayan u?aq is? yuxar? g?st?rs? d? Rusiyal? u?a??n g?st?rdiyi t?r?f? ?ks t?r?f? (yani a?a??ya) g?st?r?c?k. H?m?inin d? dig?r ?lk?l?rd? ya?ayan insanlar h?r?si bir istiqam?td? g?st?r?c?k, ax? yer k?rr? formas?ndad?r (?mid edir?m bunu inkar etm?rsiz).

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

G?y?n hans? t?r?find?dir? Misal ???n Rusiyada ya?ayan u?aq yuxar? g?st?rir, amma Avstraliyada ya?ayan u?aq is? yuxar? g?st?rs? d? Rusiyal? u?a??n g?st?rdiyi t?r?f? ?ks t?r?f? (yani a?a??ya) g?st?r?c?k. H?m?inin d? dig?r ?lk?l?rd? ya?ayan insanlar h?r?si bir istiqam?td? g?st?r?c?k, ax? yer k?rr? formas?ndad?r (?mid edir?m bunu inkar etm?rsiz).

Allaha b?t?n q?lbi il? iman etmi? v? ??bh?l?ri silib atm?? insan ???n Allah?n k?lam?nda he? bir  ??bh? yoxdur.

Link to comment
Share on other sites

G?y?n hans? t?r?find?dir? Misal ???n Rusiyada ya?ayan u?aq yuxar? g?st?rir, amma Avstraliyada ya?ayan u?aq is? yuxar? g?st?rs? d? Rusiyal? u?a??n g?st?rdiyi t?r?f? ?ks t?r?f? (yani a?a??ya) g?st?r?c?k. H?m?inin d? dig?r ?lk?l?rd? ya?ayan insanlar h?r?si bir istiqam?td? g?st?r?c?k, ax? yer k?rr? formas?ndad?r (?mid edir?m bunu inkar etm?rsiz).

G?rs?nir sizd? ?mumiyy?tl? m?ntiq deyil?n ?ey yoxdur, Allah k?m?k olsun.

Biz S?ma dey?nd? s?man?n m??yy?n bir yerini q?sd etmirik, m?s; Rusyada ya?ayan u?ag yuxar? g?st?r?nd? demir ki, de Allah tt?ala g?y?n bu t?r?find?dir, d?zd??? v? ya Avstraliyada ya?ayan u?aq ?lini qald?randa demir ki, de Allah t?ala g?yd?dir ?z?d? g?y?n bu t?r?find?. Ayd?nd?r?? Bunu ba?a d??m?k bel? ??tindir?? Biz dey?nd? ki, Allah t?ala g?yd?dir, y?ni burda q?sdimiz odur ki Allah t?ala h?r ?eyd?n y?ks?kd?dir, ayd?nd?r?? Y?ni biz dey?nd? ki Allah s?madad?r, bununla dem?k istiyirik ki, Allah t?ala h?r ?eyd?n ucad?r v? h?r ?eyd?n y?ks?kd?dir. ?n ?sas? is?, biz bunu Allah?n k?lam?na ?sas?nb deyirik, ??nki Allah t?ala ?z? deyib ki, O, S?madad?r, indi ?g?r s?n Allah?n k?lam?na iman g?tirm?mis?ns? v? ya Allah?n k?lam?na iman?n z?ifdirs? bu s?nin ?z problemindir.

Biz ?lh?mdulill?h Qurana ?sas?n dan???r?q, amma kim ki deyir Allah h?r yerd?dir, bu ?mumiyy?tl? M?ntiq? d?z g?lmir v? dem?k ki,Allah h?r yerd?dir onda bel? ??x?r ki, Ayaq yolundad?r v? ya hamamdad?r v? ya dig?r na t?miz yerl?rd? ?uzu bill?h, bel? dem?k t?bii ki  k?f?rd?ru v? Allah t?ala bu c?r dey?nl?rin s?z?nd?n mun?zz?hdir. ??nki h?r yer dey?nd? burda istisna olmur v? g?r?k edir ki Allah na t?miz yerl?rd? d? olsun. Ayd?nd?r??? Ya dem?lis?n ki, n? t?miz yerl?r istisnad?r, onda s?nin h?r yerd?dir dem?yin batildir. Y?ni ?n az?ndan h?r yer l?fzini i?l?tm?m?lis?n. ?z?d? sizin h?r yer dem?yiniz ?sass?zd?r, siz bunu Allaha m?kan verm?kd?n qorxub demisiniz, halbu ki h?r yer dem?kd? el? m?kan verm?kdir, m?g?r h?r yer dem?k M?kan verm?k deyil?? S?n ?ksin? b?t?n h?r yeri Allaha m?kan vermis?n, ?z?n biz? deyirs?n amma ?z?n ?n d?h??tli m?klan vermis?n. B?li s?n h?r yeri Allaha m?kan verirs?n. Liboy m?ntiqli bir insan e?its? ki, Allah t?ala h?r yerd?dir d?rhal dey?c?k ki, ?uzu bill?h he? bunuda m?s?lman dey?r?? Ax? h?r yer dem?k o dem?kdir ki, h?m?inind? na t?miz yerl?rd?dir, h?m?inin h?r bir saglam ?qli olan insan e?its? ki biri deyir ki, "Allah t?ala h?r yerd?dir  amma m?kans?zd?r" bunu e?its? dey?c?k ki, bu ziddiyatl?qd?r, ??nki nec? ola bil?r ki, h?r yer olsun amma m?kans?z olsun?? H?r yer dem?li s?n h?r yeri Allaha m?kan verdin. M?s; Siz dey?nd? ki, Allah t?ala h?r yerd?dir, y?ni g?yd?dir, yerd?dir v? ya sagdad?r soldad?r y?ni b?t?n h?r yerd? olmag?n? demirsiniz????T?bii ki bunu deyirsinizd?, bax buda m?kan verm?kdir, ?z?d? d?h??tli.

Link to comment
Share on other sites

G?rs?nir sizd? ?mumiyy?tl? m?ntiq deyil?n ?ey yoxdur, Allah k?m?k olsun.

M?ntiqi haram sayd???n?z halda m?ntiq-m?ntiq deyirsiz. ?ox g?lm?lidir.

Biz S?ma dey?nd? s?man?n m??yy?n bir yerini q?sd etmirik,

Bu n? dem?kdir, bunu m?n? ba?a sal?n? Ya Allah m??yy?n bir yerd?dir, ya iki yerd?dir, ya h?r yerd?dir. Siz nec? m??yy?n yeri q?sd etmirsiz, ax? Siz deyirsiz ki, Allah ?r?d? oturub.

Biz s?man?n m??yy?n bir yerini q?sd etmirik! B?s ne?? yerini q?sd edirsiz?

m?g?r h?r yer dem?k M?kan verm?k deyil??

Xahi? edir?m m?kan s?z?n?n m?nas?n? yazas?z m?n?.

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Allah t?ala siz? ba?a d??m?k qbiliyy?ti vermiyib???? 

Biz S?ma dey?nd? H?r ?eyd?n y?ks?kd? olmag?n? q?sd edirik. ??tindir?? Yen? ba?a d??m?diniz? Y?ni ki, s?madad?r dey?nd? ?liml? i?ar? edib demir?m ki, deee s?mada filan yerd?dir. ?ksin? S?ma dey?nd? H?r ?eyd?n ucada olmag?n? q?sd edirik. Ona g?r?d? deyirik sonuncu m?xluq ?r?dir, Allah is? ?r?? istiva etmi?dir, y?ni ?r?? y?ks?lmi?dir. Yen? ??tin oldu?? M?n bunu Qurana ?sas?n deyir?m, m?g?r Allah s?z?n? ??bh? edirsiniz??

O, ki qald? m?kana, m?n siz? bir sual verim. S?n? g?r? Allah var?? T?bii ki dey?c?ks?n var. M?nd? siz? dem?k istiyir?m ki,saglam ?qil sahibl?ri ittifaq edib ki,  h?r m?vcud olan ?ey hans?sa bir m?kanda olmal?d?r, y?ni ?g?r s?n bir ?ey? deyirs?n ki "var"art?q O dediyin var olan ?ey hardasa olmal?d?r. Dem?li ?g?r hardad?rsa h?min  O oldugu yerd? onun m?kan?d?r. Bax bu saglam ?qilli insanlar?n m?ntiidir. Yox, ?g?r des?n ki, var amma He? bir m?kanda deyil bu art?q ziddiyatl?qd?r, bunu he? bir saglam ?qil q?bul etmir. Bu bilirsiniz n?y? ox?uyur? Sanki siz deyirsiniz ki, var amma yoxdur. Bu n?dir??  Bu ziddiyatl?qd?r.

?ndi ?g?r siz deyirsiniz ki, Allah m?vcuddur, onda saglam ag?l? olan insan fikirl??ir ki, ?g?r m?vcuddursa hardasa olmal?d?r, ??nki h?r bir m?vcud olan?n m?vcud oldugu bir yer olmal?d?r hans? ki O orda m?vcuddur. ?ndi siz m?n? deyin g?r?m M?vcud olan Allah hardad?r?? xat?rlad?m ki, m?kan verm?m?k ???n bir variant?n?z var, o da Allah?n m?vcudlugunu inkar etm?kdir, bunu is? y?qin ki etm?rsiniz ??nki Allaha iman g?tirmisiniz, odur ki, Allah?n ?z? dediyi kimi dem?lisiniz ki, Allah ?r?? istiva edib. 

Link to comment
Share on other sites

Allah t?ala siz? ba?a d??m?k qbiliyy?ti vermiyib???? 

Bu sual? ?z?n?z? vers?z yax?? olar, ?z? d? tez tez. A?a??dal?lar? diqq?tl? oxuyun:

?vv?l yaz?rd?z: "Biz S?ma dey?nd? s?man?n m??yy?n bir yerini q?sd etmirik"

Sonra bunu yazaraq, Allah?n hans?sa uca m?kanda oldu?unu s?yl?yirsiz:

Biz S?ma dey?nd? H?r ?eyd?n y?ks?kd? olmag?n? q?sd edirik. ??tindir?? Yen? ba?a d??m?diniz? Y?ni ki, s?madad?r dey?nd? ?liml? i?ar? edib demir?m ki, deee s?mada filan yerd?dir. ?ksin? S?ma dey?nd? H?r ?eyd?n ucada olmag?n? q?sd edirik. Ona g?r?d? deyirik sonuncu m?xluq ?r?dir, Allah is? ?r?? istiva etmi?dir, y?ni ?r?? y?ks?lmi?dir. Yen? ??tin oldu?? M?n bunu Qurana ?sas?n deyir?m, m?g?r Allah s?z?n? ??bh? edirsiniz??

Ard?yca is? Allah?n konkret bir m?kanda, ?r?in ?st?nd? oldu?unu deyirsiz:

O, ki qald? m?kana, m?n siz? bir sual verim. S?n? g?r? Allah var?? T?bii ki dey?c?ks?n var. M?nd? siz? dem?k istiyir?m ki, saglam ?qil sahibl?ri ittifaq edib ki, h?r m?vcud olan ?ey hans?sa bir m?kanda olmal?d?r, y?ni ?g?r s?n bir ?ey? deyirs?n ki "var"art?q O dediyin var olan ?ey hardasa olmal?d?r. Dem?li ?g?r hardad?rsa h?min O oldugu yerd? onun m?kan?d?r. Bax bu saglam ?qilli insanlar?n m?ntiidir. Yox, ?g?r des?n ki, var amma He? bir m?kanda deyil bu art?q ziddiyatl?qd?r, bunu he? bir saglam ?qil q?bul etmir. Bu bilirsiniz n?y? ox?uyur? Sanki siz deyirsiniz ki, var amma yoxdur. Bu n?dir?? Bu ziddiyatl?qd?r.

Dediyiniz a??l sahibl?rin? bir sual verim: Kainat da m?vcuddur! B?s Sizin m?ntiq? g?r? kainat?n m?kan? hardad?r?

Allah-t?ala deyir ki, O h?r ?eyi ?hat? edir. Bu halda O nec? g?y?n hans?sa bir hiss?sind? ola bil?r? Bel? ??x?r ki, O h?r ?eyi ?hat? etmir, ??nki g?y Onu ?hat? edir?!

?ndi ?g?r siz deyirsiniz ki, Allah m?vcuddur, onda saglam ag?l? olan insan fikirl??ir ki, ?g?r m?vcuddursa hardasa olmal?d?r, ??nki h?r bir m?vcud olan?n m?vcud oldugu bir yer olmal?d?r hans? ki O orda m?vcuddur.

Sizin "sa?lam" a?l?n?z ?ox dar d???nd?lidir. Ona ?sas?n Allah hal-haz?rda m?vcud oldu?u yerd?n savay? dig?r yerl?rd? m?vcud deyil! Onda Onun quranda dediyi: Allah h?r ?eyi ?hat? edir v? "M?n siz? sizin ?ah damar?n?zdan da yax?nam" s?zl?rini neyl?y?k?

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

al-Fath!

Kainat?n harada olmag?n? soru?dunuz v? bird? soru?ursunuz ki, Allah-t?ala deyir ki, O h?r ?eyi ?hat? edir. Bu halda O nec? g?y?n hans?sa bir hiss?sind? ola bil?r?

Cavablar bel?dir.1-?vv?l deyin g?r?m sizin n?z?rinizd? kainat n?dir?? M?tl?q cavba verin. ??nki bel? bir sual yoxdur kainat haradad?r, m?g?r kainat n?dir ki ?z?d? harada olsun? M?lumdur ki, yer g?y daglar da?lar ?mumiyy?tl? bu al?md? olanlar kainat adlan?b. Odur ki, kainat haradad?r soru?maq m?nas?z v? m?ntiqd?n uzaq olan bir suald?r. Kainat ?mumi bizim al?md? m?vcud olan h?r bir ?eyin ad?d?r, m?vcud olanlar?n is? h?r biri ?z yerind?dir v? m?kan?ndad?r. Ba?a d???rs?n?z yoxsa si sizin m?ntiqiniz bel? ?eyl?ri h?l? ki d?rk etmir?? 

2-g?r?rs?n?z sizin probleminiz hardad?r? Sizin probleminiz bundad?r ki, biz s?ma dey?nd? siz bizim al?mi n?z?rd? tutursunuz v? ona g?r?d? bu batil suallar? verirsiniz. M?n dedim ax? biz dey?nd? ki, Allah t?ala s?madad?r, daha dogrusu bunu biz demirik bunu Allah t?ala ?z? deyir, ona g?r? biz s?ma dey?nd? siz bizim al?mi n?z?rd? tutursunuz dey? ba?a d??? bilmirsiniz, halbu ki m?n siz? izah etdim ki, biz s?ma dey?nd? h?r ?eyd?n y?ks?kd? olmag?n? q?sd edirik. Biz dey?nd? ki s?madad?r s?n n?y? g?r? bizim bu m??ahid? etdiyimiz al?mi n?z?rd? tutursan?? M?g?r bizim m??ahid? olunan al?m qurtarm?r ki?? m?g?r bunun sonu yoxdur? bu al?m hardasa qurtar??da d?zd??? Allah is? ondada h?r ?eyd?n y?ks?kd?dir. M?n demir?m ki, Allah bu al?min i??rsind?dir, bunu s?n m?nim ad?mnan deyirs?n, m?n sad?c? olaraq deyir?m ki,Allah s?madad?r, q?sdim is? H?r ?eyd?n uca v? h?r ?eyd?n y?ks?kd? olmag?d?r. Allah t?ala buyurur ki, (M?l?kl?r v? Ruh (C?brail) Ona do?ru qalx?rlar.) Ba?qa ay?d? buyurur ki, (G?z?l s?z Ona t?r?f y?ks?lir)Bu ay?l?r b?s etmir?? 

Link to comment
Share on other sites

al-Fath!

Kainat?n harada olmag?n? soru?dunuz v? bird? soru?ursunuz ki, Allah-t?ala deyir ki, O h?r ?eyi ?hat? edir. Bu halda O nec? g?y?n hans?sa bir hiss?sind? ola bil?r?

Cavablar bel?dir.1-?vv?l deyin g?r?m sizin n?z?rinizd? kainat n?dir?? M?tl?q cavba verin. ??nki bel? bir sual yoxdur kainat haradad?r, m?g?r kainat n?dir ki ?z?d? harada olsun? M?lumdur ki, yer g?y daglar da?lar ?mumiyy?tl? bu al?md? olanlar kainat adlan?b. Odur ki, kainat haradad?r soru?maq m?nas?z v? m?ntiqd?n uzaq olan bir suald?r. Kainat ?mumi bizim al?md? m?vcud olan h?r bir ?eyin ad?d?r, m?vcud olanlar?n is? h?r biri ?z yerind?dir v? m?kan?ndad?r. Ba?a d???rs?n?z yoxsa si sizin m?ntiqiniz bel? ?eyl?ri h?l? ki d?rk etmir??

2-g?r?rs?n?z sizin probleminiz hardad?r? Sizin probleminiz bundad?r ki, biz s?ma dey?nd? siz bizim al?mi n?z?rd? tutursunuz v? ona g?r?d? bu batil suallar? verirsiniz. M?n dedim ax? biz dey?nd? ki, Allah t?ala s?madad?r, daha dogrusu bunu biz demirik bunu Allah t?ala ?z? deyir, ona g?r? biz s?ma dey?nd? siz bizim al?mi n?z?rd? tutursunuz dey? ba?a d??? bilmirsiniz, halbu ki m?n siz? izah etdim ki, biz s?ma dey?nd? h?r ?eyd?n y?ks?kd? olmag?n? q?sd edirik. Biz dey?nd? ki s?madad?r s?n n?y? g?r? bizim bu m??ahid? etdiyimiz al?mi n?z?rd? tutursan?? M?g?r bizim m??ahid? olunan al?m qurtarm?r ki?? m?g?r bunun sonu yoxdur? bu al?m hardasa qurtar??da d?zd??? Allah is? ondada h?r ?eyd?n y?ks?kd?dir. M?n demir?m ki, Allah bu al?min i??rsind?dir, bunu s?n m?nim ad?mnan deyirs?n, m?n sad?c? olaraq deyir?m ki,Allah s?madad?r, q?sdim is? H?r ?eyd?n uca v? h?r ?eyd?n y?ks?kd? olmag?d?r. Allah t?ala buyurur ki, (M?l?kl?r v? Ruh (C?brail) Ona do?ru qalx?rlar.) Ba?qa ay?d? buyurur ki, (G?z?l s?z Ona t?r?f y?ks?lir)Bu ay?l?r b?s etmir??

S?ni and verir?m Allaha, m?nim bu sual?ma konkret cavab ver, daha s?hb?t f?rlatma. Yek k?lm? yaz: Sizin m?ntiqiniz? v? m?zh?biniz? g?r? yer ?z? Allahs?zd?r onda?

?lh?mdulillahi r?bbil al?min v? s?ll?llahu ?la seyyidina M?h?mm?din v? alihit-tayyibinatinat-tahirin v? ?la ?shabihil ?xyaril munt?c?bin v? l?`n?tullahi ?la ?`daihim ?cm?in.

Link to comment
Share on other sites

<br><font face="Georgia"><font size="4">S?ni and verir?m Allaha, m?nim bu sual?ma konkret cavab ver, daha s?hb?t f?rlatma. Yek k?lm? yaz: Sizin m?ntiqiniz? v? m?zh?biniz? g?r? yer ?z? Allahs?zd?r onda?</font></font><br>
<br><br><strong>Sual ?ox m?ntiqsiz suald?r. Nec? y?ni yer ?z? Allahs?zd?r?? Sual? a??qlay?n cavab?n?z? verim. Yer ?z?n?n Allah? var, h?m?inin yer ?z?n?n Allah? s?man?nda Allah?d?r. Bu n? dem?kdir, bu o dem?kdir ki, yerd? d? g?yd? d? n? varsa hams?n?n R?bbi Allahdad?r, y?ni yerd?kil?rd? g?yd?kil?rd? hams? Allaha ibad?t edir. Amma Yer ?z?n?n R?bbi olan Allah hardad?r? Bax bu sual?n cavab?n? Allah t?ala ?z? Qurani k?rimd? demi?dir. <font color="#8b0000">(g?yd? Olan?n ?st?n?z? da?lar ya?d?rmayaca??na ?minsinizmi? )</font></strong><font size="3"><strong><font color="#8b0000"> </font>dey? bil?rs?n g?yd? olan kimdir??</strong></font><strong> T?bii ki Allah. </strong><br>
Link to comment
Share on other sites

Kainat?n harada olmag?n? soru?dunuz v? bird? soru?ursunuz ki, Allah-t?ala deyir ki, O h?r ?eyi ?hat? edir. Bu halda O nec? g?y?n hans?sa bir hiss?sind? ola bil?r?

Cavablar bel?dir.1-?vv?l deyin g?r?m sizin n?z?rinizd? kainat n?dir?? M?tl?q cavba verin. ??nki bel? bir sual yoxdur kainat haradad?r, m?g?r kainat n?dir ki ?z?d? harada olsun?

Siz m?n? cavab verirsiz, ya Quran ay?sin?. M?n Siz? Quran ay?l?rini g?tirdim.

Siz ?z?n?n ?z?n?n t?kzib edirsiz: m?g?r kainat n?dir ki ?z?d? harada olsun? Dem?li kainat?n m?kan? yoxdur v? o h?r yerd?dir, h?? ?vv?l is? Siz deyirdiz ki, h?r bir ?eyin m?kan? var, dem?li Allah?n da olmal?d?r!

M?lumdur ki, yer g?y daglar da?lar ?mumiyy?tl? bu al?md? olanlar kainat adlan?b. Odur ki, kainat haradad?r soru?maq m?nas?z v? m?ntiqd?n uzaq olan bir suald?r.

M?ntiqd?n uzaq olan Sizin bu yaz?n?zd?r. Da?lar?, da?lar? kim kainat adland?r?r? Onlar?n kainat olmas? haqda d?lil g?tirin!

Kainat ?mumi bizim al?md? m?vcud olan h?r bir ?eyin ad?d?r, m?vcud olanlar?n is? h?r biri ?z yerind?dir v? m?kan?ndad?r. Ba?a d???rs?n?z yoxsa si sizin m?ntiqiniz bel? ?eyl?ri h?l? ki d?rk etmir??

H?, ?lb?td?. M?vcud olan hava, ?ua, radiodal?a v? s. bunlar?n ham?s?n?n m?kan? var da?! Onlar?n m?kanlar?n? biz? g?st?r? bil?rsiz?

2-g?r?rs?n?z sizin probleminiz hardad?r? Sizin probleminiz bundad?r ki, biz s?ma dey?nd? siz bizim al?mi n?z?rd? tutursunuz v? ona g?r?d? bu batil suallar? verirsiniz.

M?n bizim s?madan dan??m?rd?m, el? kainatdan, kosmosdan dan???rd?m. M?n Siz? sual verdim ki, ?g?r rusiyada ya?ayan u?aq ?lini yuxar? g?st?rib deyir ki, Allah ordad?r v? Avstraliyada ya?ayan u?aqda h?min ?eyi edirs? Allah nec? bir yerd? ola bil?r, ?g?r bu u?aqlar Onu bir birind?n ?ks t?r?fl?r? g?st?rirl?r.

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

M?n dedim ax? biz dey?nd? ki, Allah t?ala s?madad?r, daha dogrusu bunu biz demirik bunu Allah t?ala ?z? deyir,

Allah-t?ala harda deyir ki, o s?madad?r?

ona g?r? biz s?ma dey?nd? siz bizim al?mi n?z?rd? tutursunuz dey? ba?a d??? bilmirsiniz, halbu ki m?n siz? izah etdim ki, biz s?ma dey?nd? h?r ?eyd?n y?ks?kd? olmag?n? q?sd edirik.

S?ma dey?nd? h?r ?eyd?n y?ks?kd? olmag?n? q?sd edirsiz??? Yani Siz s?ma s?z?n? t?vil edirsiz? Sizd? t?vil haramd?r. S?z? oldu?u kimi q?bul etm?lisiz! S?ma yaz?l?bsa dem?li s?madad?r. ?g?r s?ma s?z?n? y?ks?kd? kimi t?vil edirsizs?, onda K?rsi s?z?n? d? hakimiyy?t kimi t?vil edin h?r ?ey ?z yerin? otursun.

Biz dey?nd? ki s?madad?r s?n n?y? g?r? bizim bu m??ahid? etdiyimiz al?mi n?z?rd? tutursan??

Bizim al?mi n?z?rd? tutmay?m? Onda el? ??x?r ki, Allah-t?ala bizim al?md? yoxdur, O ba?qa bir al?md?dir? B?s "M?n siz? sizin ?ah damar?n?zdan yax?nam" n? dem?kdir? Bunu da t?vil ed?c?ksiz?

M?g?r bizim m??ahid? olunan al?m qurtarm?r ki?? m?g?r bunun sonu yoxdur? bu al?m hardasa qurtar??da d?zd??? Allah is? ondada h?r ?eyd?n y?ks?kd?dir. M?n demir?m ki, Allah bu al?min i??rsind?dir, bunu s?n m?nim ad?mnan deyirs?n, m?n sad?c? olaraq deyir?m ki,Allah s?madad?r, q?sdim is? H?r ?eyd?n uca v? h?r ?eyd?n y?ks?kd? olmag?d?r. Allah t?ala buyurur ki, (M?l?kl?r v? Ruh (C?brail) Ona do?ru qalx?rlar.) Ba?qa ay?d? buyurur ki, (G?z?l s?z Ona t?r?f y?ks?lir)Bu ay?l?r b?s etmir??

Yen? d? t?vil edirsiz! S?madad?r n? dem?kdir? M?n evd?y?m - dem?li m?n evin i?ind?y?m. Nec? ola bil?r ki, M?n evd?y?m, amma onun i?ind? deyil?m, h?r ?eyd?n y?ks?kd?y?m??? Allah s?madad?r, amma s?man?n i?ind? deyil, h?r ?eyd?n (yani s?madan da) y?ks?kd?dir?!

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

<br />Siz m?n? cavab verirsiz, ya Quran ay?sin?. M?n Siz? Quran ay?l?rini g?tirdim.<br />Siz ?z?n?n ?z?n?n t?kzib edirsiz: <b>m?g?r kainat n?dir ki ?z?d? harada olsun?</b> Dem?li kainat?n m?kan? yoxdur v? o h?r yerd?dir, h?? ?vv?l is? Siz deyirdiz ki, h?r bir ?eyin m?kan? var, dem?li Allah?n da olmal?d?r! <br /><br /> <br />M?ntiqd?n uzaq olan Sizin bu yaz?n?zd?r. Da?lar?, da?lar? kim kainat adland?r?r? Onlar?n kainat olmas? haqda d?lil g?tirin!<br /><br /><br />H?, ?lb?td?. M?vcud olan hava, ?ua, radiodal?a v? s. bunlar?n ham?s?n?n m?kan? var da?! Onlar?n m?kanlar?n? biz? g?st?r? bil?rsiz?<br /><br /><br />M?n bizim s?madan dan??m?rd?m, el? kainatdan, kosmosdan dan???rd?m. M?n Siz? sual verdim ki, ?g?r rusiyada ya?ayan u?aq ?lini yuxar? g?st?rib deyir ki, Allah ordad?r v? Avstraliyada ya?ayan u?aqda h?min ?eyi edirs? Allah nec? bir yerd? ola bil?r, ?g?r bu u?aqlar Onu bir birind?n ?ks t?r?fl?r? g?st?rirl?r.<br />
<br /><br /><br />

M?n siz? sual verdim ax?, siz kainat n?y? deyirsiniz?? Siz m?n? kainat s?z?n? vs?f edin, m?nd? siz? ba?a salacam ki, siz dediyiniz kainat filan yerd?dir v? s?but ed?c?m ki, h?r bir saglam insan?n m?ntiqin? g?r? h?r bir m?vcud olan ?ey m?tl?q hardad?rsa, onun hardasa olmamag?n? dem?k ???n is? m?tl?q m?vcudlugunu inakar etm?lis?n

Link to comment
Share on other sites

Allah-t?ala harda deyir ki, o s?madad?r?

S?ma dey?nd? h?r ?eyd?n y?ks?kd? olmag?n? q?sd edirsiz??? Yani Siz s?ma s?z?n? t?vil edirsiz? Sizd? t?vil haramd?r. S?z? oldu?u kimi q?bul etm?lisiz! S?ma yaz?l?bsa dem?li s?madad?r. ?g?r s?ma s?z?n? y?ks?kd? kimi t?vil edirsizs?, onda K?rsi s?z?n? d? hakimiyy?t kimi t?vil edin h?r ?ey ?z yerin? otursun.

Bizim al?mi n?z?rd? tutmay?m? Onda el? ??x?r ki, Allah-t?ala bizim al?md? yoxdur, O ba?qa bir al?md?dir? B?s "M?n siz? sizin ?ah damar?n?zdan yax?nam" n? dem?kdir? Bunu da t?vil ed?c?ksiz?

Yen? d? t?vil edirsiz! S?madad?r n?  dem?kdir? M?n evd?y?m - dem?li m?n evin i?ind?y?m. Nec? ola bil?r ki, M?n evd?y?m, amma onun i?ind? deyil?m, h?r ?eyd?n y?ks?kd?y?m??? Allah s?madad?r, amma s?man?n i?ind? deyil, h?r ?eyd?n (yani s?madan da) y?ks?kd?dir?!

Dar?xm?y?n, siz? m?n? kainat s?z? n? dem?kdir izah edin m?nd? siz? izah ed?c?m ki, Allaha m?kan ver?nl?rin el? ?n b?y?y? s?ns?n. Buyururn, deyin g?r?m kainat n? dem?kdir

Link to comment
Share on other sites

"Allaha v? Onun El?isin? ita?t edin, bir-birinizl? m?bahis? etm?yin, yoxsa ruhdan d???r v? z?ifl?y?rsiniz. S?br edin, ??nki Allah s?br ed?nl?rl?dir." ?nfal, 8:46

Ham?n?z in?allah Allah? ?ox sevdiyiniz ???n h?y?canla yaz?rs?n?z, amma yaz?lar?n?zla ?z qarda?lar?n?z? incitm?yin. ?sas da, ham?n?n g?z? qar??s?nda.

[[>>Здесь была линейка<<]]

Мой блог о жизни Down Under: Stranger in Sydney

Link to comment
Share on other sites

maraqlidir bir defe ebu bekre de sual vermishler Allahin semada olub-olmamasindan. dushunmeden semadadir deyib. cavabindada haminin teeccubu ile rastlashir chunki ele chixirdi ki Allah yerde ve yaxud diger mekanlarda movcud deyil. meseleye aydinligi ise elmin qapisi,Peygemberimizin (s.a.s.) xelifesi Hz.Ali (e) getirdi. demek bir gun Hz. Musanin (e) yanina shimaldan,cenubdan,qerbden,sherqden,yerin altindan ve semanin qatindan 6 melek gelir ve Hz. Musa onlardan haradan geldiklerini sorushanda hami muxtelif istiqametlerden geldiklerine baxmayaraq  "Allahin yanindan" deyerek cavab verirler

Soul is God who has found refuge in the human body

Link to comment
Share on other sites

M?n siz? sual verdim ax?, siz kainat n?y? deyirsiniz?? Siz m?n? kainat s?z?n? vs?f edin, m?nd? siz? ba?a salacam ki, siz dediyiniz kainat filan yerd?dir v? s?but ed?c?m ki, h?r bir saglam insan?n m?ntiqin? g?r? h?r bir m?vcud olan ?ey m?tl?q hardad?rsa, onun hardasa olmamag?n? dem?k ???n is? m?tl?q m?vcudlugunu inakar etm?lis?n

Siz dey?s?n art?q m?niml? oyun oynay?rs?z ax??! M?n Siz? kainat?n n? oldu?unu ba?a salmal?yam? ?vv?la m?n bunu art?q yazm??am, diqq?tli olun! ?kincisi is? kainat al?mdir v? onun konkret harda olmas?n? maraql?d?r nec? s?but ed?c?ksiz.

M?nim verdiyim suallara cavab verin, sonra is? ?z suallar?n?z? ver?rsiz!

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Sual ?ox m?ntiqsiz suald?r. Nec? y?ni yer ?z? Allahs?zd?r?? Sual? a??qlay?n cavab?n?z? verim. Yer ?z?n?n Allah? var, h?m?inin yer ?z?n?n Allah? s?man?nda Allah?d?r. Bu n? dem?kdir, bu o dem?kdir ki, yerd? d? g?yd? d? n? varsa hams?n?n R?bbi Allahdad?r, y?ni yerd?kil?rd? g?yd?kil?rd? hams? Allaha ibad?t edir. Amma Yer ?z?n?n R?bbi olan Allah hardad?r? Bax bu sual?n cavab?n? Allah t?ala ?z? Qurani k?rimd? demi?dir. (g?yd? Olan?n ?st?n?z? da?lar ya?d?rmayaca??na ?minsinizmi? )dey? bil?rs?n g?yd? olan kimdir??T?bii ki Allah.

Vallahi siz hech ozunuz yazdiginizi deyasan hech basha dushmursuz. Basha dushseydiz menim yazdigim en elementar cavabin ustunden bayatilar yazmazdiniz.

?lh?mdulillahi r?bbil al?min v? s?ll?llahu ?la seyyidina M?h?mm?din v? alihit-tayyibinatinat-tahirin v? ?la ?shabihil ?xyaril munt?c?bin v? l?`n?tullahi ?la ?`daihim ?cm?in.

Link to comment
Share on other sites

post-25326-027691800 1283728007_thumb.jpg

Ben Baz Allaha m?kan ver?r?k deyir: Hal-haz?rda Allah ?r?d?n v? b?t?n yarad?lm??lardan y?ks?kd?dir.

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Siz dey?s?n art?q m?niml? oyun oynay?rs?z ax??! M?n Siz? kainat?n n? oldu?unu ba?a salmal?yam? ?vv?la m?n bunu art?q yazm??am, diqq?tli olun! ?kincisi is? kainat al?mdir v? onun konkret harda olmas?n? maraql?d?r nec? s?but ed?c?ksiz.

M?nim verdiyim suallara cavab verin, sonra is? ?z suallar?n?z? ver?rsiz!

S?n he?d? t?l?sm?, s?n ?vv?l cavab ver g?r?m dediyin kainat v? ya Al?m s?z? il? n? qs?d edirs?n??? S?n buna cavab ver, yoxsa ki, siz Allaha m?kan veririsiniz ay n?bilmi n? bu sizin s?yl?diyiniz bo? iftiralard?r, m?n siz? g?st?r?c?m ki, Allaha M?kan ver?n el? s?ns?n. De g?r?m Al?m dem?kl? n? q?sd edirs?n??

Ey saglam ?qili olan insanlar insaflla h?k?m verin. H?r m?vcud olan bir ?ey hardasa olmaml?d?r da d?zd?r??? Y?ni, ?g?r bir ?ey m?vcuddursa dem?li hardad?rsa, ??nki harda olmamas? ???n m?tl?q m?vcudlugunu inkar etm?lis?n. Y?ni, ?g?r bir insan dey?nd? ki, filan ?ey yoxdur dem?li O ?mumiyy?tl? m?vcud deyil, amma ?g?r dey?nd? ki, filan ?ey m?vcuddur dem?li m?vcuddursa dem?li hardad?rsa, bax onun harda olmag? is? onun m?kan?d?r.

Ey g?z?l istifad??i ?g?r s?nin m?ntiqivin g?c? bunada ?atm?rsa m?nim s?ninl? s?hb?t etm?yimin m?nas? yoxdur.

Y?ni ?g?r s?n deyirs?n ki, bir ?ey var m?vcuddur amma onun m?kan? yoxdur, dem?li s?n ?qli olmayan insansan. X?triv? d?ym?sin bu Ag?ls?zl?qd?r.Bunu yaln?z s?feh insanlar dey?r.

Yox ?g?r deyirs?n ki, H?r bir m?vcud olan ?eyin m?kan? var, onda de g?r?m Allah?n m?kan? hardad?r?? ?g?r bunu dem?k ist?mirs?ns? onda den?n ki, Allah yoxdur. 

flud 20% reytinq.

M?niml? oyun oynamay?n! H?r t?krara g?r? reytinqinizi art?raca?am!

Edited by al-Fath
Link to comment
Share on other sites

M?n ba?a d??m?dim, m?g?r haqq qar??s?nda aciz olanda reytinq d???r??? ?ox q?rib?dir. O ki, qald? t?krara, bu ona g?r? t?krar olur ki, cavabs?z qal?r. Allah k?m?k olsun. ?g?r cavab verm?y? acizsinizs? niy? s?hb?t edirsiniz???

Yuxar?da m?nim suallar?m?z ?ks?riyy?ti cavabs?z qal?b. Sizin suala is? art?q 2 d?f? cavab vermi??m. Eyni sual? 10 d?f? verm?k laz?m deyil. Suallara cavab verin.

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Al-fath!

Busuallar? n?z?rd? tuturdun??

Allah-t?ala harda deyir ki, o s?madad?r?

Cavab; Quranda. (G?yd? olan?n sizi yer? bat?rmayaca??na ?minsinizmi?)

S?ninSual?n. “S?ma dey?nd? h?r ?eyd?n y?ks?kd? olmag?n? q?sd edirsiz??? Yani Siz s?mas?z?n? t?vil edirsiz? Sizd? t?vil haramd?r. S?z? oldu?u kimi q?bul etm?lisiz! S?mayaz?l?bsa dem?li s?madad?r. ?g?r s?ma s?z?n? y?ks?kd? kimi t?vil edirsizs?,onda K?rsi s?z?n? d? hakimiyy?t kimi t?vil edin h?r ?ey ?z yerin? otursun.”

Cavab.G?r?rs?n?z ?r?b dilini bilm?m?k budur. Siz savads?zs?n?z m?n neyniyim? Siz ?r?bc?bilmirsiniz m?n neyniyim? Qarda?, he? kim s?ma s?z?n? t?vil etmir, “S?ma” s?z?el? ?r?bc? Y?ks?klik dem?kdir. S?z? oldugu kimi t?rc?m? etm?k t?vil etm?kdir?? Budat?z? ??xd??? S?n bilmirs?ns? biz s?n? ?yr?d?rik. Dem?li, “s?ma” S?z? ?r?bc?d?nt?rc?m?d? y?ks?klik dem?kdir, y?ni h?r ?eyd?n uca olan.

Sonra?z m?ntiqli suallar?nla yen? yaz?rsan ki, “Bizim al?mi n?z?rd? tutmay?m? Ondael? ??x?r ki, Allah-t?ala bizim al?md? yoxdur, O ba?qa bir al?md?dir? B?s"M?n siz? sizin ?ah damar?n?zdan yax?nam" n? dem?kdir? Bunu da t?viled?c?ksiz?”

Cavab;B?li, Allah t?ala bizim al?m? daxil olmuyub. Y?ni bizim m??ahid? etdiyimiz Al?mini??rsind? deyil. M?g?r bunu ba?a d??m?k bel? ??tindir?? Nec? daxil ola bil?rki, onun k?rs?s? bizim al?mi ?hat? edib? Allah t?ala h?r ?eyd?n y?ks?kd?dir. T?biiki, bizim al?min bir sonu varda d?z deyil?? Yoxsa bunada etiqad etmirs?n?? Bax,m?xluqlar?n sonuncusu y?ni ?n b?y?k m?xluq ?r?dir. Y?ni sonuncu m?xluq ?r?dir,Allah is? ?r?? istiva etmi?dir.

Sonra sualvermis?n ki, “Yen? d? t?vil edirsiz! S?madad?r n? dem?kdir? M?n evd?y?m - dem?lim?n evin i?ind?y?m. Nec? ola bil?r ki, M?n evd?y?m, amma onun i?ind? deyil?m, h?r?eyd?n y?ks?kd?y?m??? Allah s?madad?r, amma s?man?n i?ind? deyil, h?r ?eyd?n(yani s?madan da) y?ks?kd?dir?!”

Cavbab;S?n i?ind? s?z?n? hardan ??xartd?n?? Kim deyib ki, Allah s?man?n i?ind?dir?? Ayqarda?, s?ma y?ks?klik dem?kdir. Odur ki, Allah s?madad?r dey?nd? y?ni s?man?n?z?rind?. Ayd?nd?r?? I?ind? yox ?z?rind?. Biraz diqq?tli olun da.

?ndi siz m?nim bir d?n? sual?ma cavab verin.

H?r bir m?vcud olan ?eyin m?kan? var???

Link to comment
Share on other sites

Busuallar? n?z?rd? tuturdun??

Allah-t?ala harda deyir ki, o s?madad?r?

Cavab; Quranda. (G?yd? olan?n sizi yer? bat?rmayaca??na ?minsinizmi?)

Bu ay?y? ?sas?n Siz iddia edirsiz ki, Allah g?yd?dir? El? ?z a?l?n?zla ay?y? m?na verirsiz?! F?xr Razi bu haqda ?ox yax?? yaz?b (xahi? edir?m diqq?tl? oxuyas?z):

"G?ktekinin sizi yere batmvermesinden emin mi oldunuz. Bir de bakars?n?z k?, o (yer) ?alkalanmaktad?r"(M?lk, 16).

Bil ki bu ayetlerin bir benzeri de, "De ki: O, ?st?n?zden veya ayaklar?n?z?n alt?ndan, size bir azab g?ndermeye kadirdir" (En?am. 65) ve "Onu ve evini-bark?n? yere ge?irdik" (Kasas, 8) ayetleridir.[75]

Allah Mekandan M?nezzeh

Bil ki M??ebbihe, bu ayeti delil getirerek, Allah??n bir yeri oldu?unu s?ylemi?tir. Buna ?u ?ekilde cevap veririz: "Bu ayetin, m?sl?manlar?n iltifat?yla, zahir? manas?na al?nmas? caiz de?ildir. ??nk? Cen?b-? Hakk??n g?kte olmas?, g???n Allah??, her yan?ndan ku?atm?? olmas?n? gerektirir. Dolay?s?yla da Allah, -ha?a- g?kten k???k olmu? olur. Halbuki g?k Ar??dan ?ok ?ok b?y?kt?r. Bin?enaleyh Allah Te?l??n?n Ar??a nisbetle ?ok k???k olmas? gerekir. Halbuki bu, b?t?n m?sl?manlar?n ittifak?yla imkans?zd?r. Bir de Cen?b-? Hak, "G?kteki ve yerdeki ?eyler kimindir?" de. De ki: Allah??nd?r"(En?am, 12) buyurmu?tur. Buna g?re e?er Allah Te?l?, g?kte olmu? olsayd?, kendi kendinin sahibi (m?liki) olmu? olurdu ki bu imkans?zd?r. B?ylece bu ayetin, zahir? manas?na g?re anla??lmamas? gerekti?ini anl?yoruz. Bunun te?v?li ve tefsiri sadedinde ?u ?zahlar yap?labilir:

1) Ayetin takdiri, "G?ktekinden, yani Allah??n azab?ndan emin mi oldunuz?" ?eklinde ni?in olmas?n? ??nk? Allah??n ?deti, hep belalar?, inkarc? ve isyankarlara g?kten indirme ?eklinde cereyan etmi?tir. Dolay?s?yla g?k, Allah??n rahmet ve nimetinin ini? yeri oldu?u gibi, azab?n?n da ini? yeridir.

2) Eb? M?slim ??yle demi?tir: "Araplar bir tanr?n?n varl???n? kabul ediyorlard?, fakat bu tanr?n?n, t?pk? M??ebblhe?nin inand??? gibi, g?kte oldu?una inan?yorlard?.

Buna g?re Hak Te?l? sanki onlara, "G?kte oldu?una inand???n?z ve diledi?i ?eyi y.bilece?ini kabul etti?iniz o z?t?n, sizi yere bat?rmas?ndan emin mi oldunuz?" demi?tir."

3) Ayetin takdiri, "G?kteki olandan, yani Allah??n saltanat?ndan, m?lk?nden ve kudretinden emin mi oldunuz?" ?eklindedir. Fakat ayette "g?k" s?z?n?n yer al???, Allah??n saltanat?n? ululamak ve O?nun kudretini y?celtmek i?indir. Bu t?pk?, "O, yerde de, g?kte de ger?ek ilaht?r" (En?&m, 3) ayeti gibidir. ??nk? tek bir ?eyin ayn? anda iki ayr? yerde olmas? m?mk?n de?ildir. Binaenaleyh Allah??n yerde ve g?kte olu?undan maksad, O?nun emrinin, kudretinin ve iradesinin g?klerde de, yerde de ge?erli oldu?unu anlatmakt?r. ??te bu ayette de b?yledir.

4) "G?kteki" ifadesi ile, "azabla g?revli mele?in" kastedilmi? olmas? ni?in caiz olmas?n. Bu melek de Cebrail (a.s)?dir. Buna g?re mana, "Cebrail?in, Allah??n emri ve m?sadesi ile sizi yere bat?rmas?ndan emin mi oldunuz?" ?eklinde olur.

S?ninSual?n. “S?ma dey?nd? h?r ?eyd?n y?ks?kd? olmag?n? q?sd edirsiz??? Yani Siz s?ma s?z?n? t?vil edirsiz? Sizd? t?vil haramd?r. S?z? oldu?u kimi q?bul etm?lisiz! S?ma yaz?l?bsa dem?li s?madad?r. ?g?r s?ma s?z?n? y?ks?kd? kimi t?vil edirsizs?, onda K?rsi s?z?n? d? hakimiyy?t kimi t?vil edin h?r ?ey ?z yerin? otursun.”

Cavab.G?r?rs?n?z ?r?b dilini bilm?m?k budur. Siz savads?zs?n?z m?n neyniyim? Siz ?r?bc ?bilmirsiniz m?n neyniyim? Qarda?, he? kim s?ma s?z?n? t?vil etmir, “S?ma” s?z? el? ?r?bc? Y?ks?klik dem?kdir. S?z? oldugu kimi t?rc?m? etm?k t?vil etm?kdir?? Bu da t?z? ??xd??? S?n bilmirs?ns? biz s?n? ?yr?d?rik. Dem?li, “s?ma” S?z? ?r?bc?d?n t?rc?m?d? y?ks?klik dem?kdir, y?ni h?r ?eyd?n uca olan.

Da?lara kainat dey?n o?lan indi m?n? a??l ?yr?tm?k ist?yir. ?z?n?z ?r?bi ?ox g?z?l bilirsiz, yaz?lar?n?zdan bu ayd?n g?rs?nir. S?ma s?z?n? he? t?rc?m? etm?k d? laz?m deyil, s?ma el? s?mad?r.

Siz yazm??d?z ki,

biz s?ma dey?nd? h?r ?eyd?n y?ks?kd? olmag?n? q?sd edirik.

Bu h?r ?eyd?n y?ks?kd? olan yer harda yerl??ir? Allah h?min o yerd?dir? O yer s?ma deyil? S?madan yuxar?da olan yerdir?

S?hb?t f?rlatmaq laz?m deyil, Siz Allah?n bir yerd?, bir m?kanda oldu?unu iddia edirsiz. M?nim ???n f?rqi yoxdur o dediyiniz yer s?nan?n hans? hiss?sind?dir, ?sas odur ki, Siz iddia edirsiz ki, Allah bir m?kanda var, dig?rl?rind? is? yoxdur! (bunu Siz a?a??da t?sdiq etmisiz)

Sonra?z m?ntiqli suallar?nla yen? yaz?rsan ki, “Bizim al?mi n?z?rd? tutmay?m? Ondael? ??x?r ki, Allah-t?ala bizim al?md? yoxdur, O ba?qa bir al?md?dir? B?s"M?n siz? sizin ?ah damar?n?zdan yax?nam" n? dem?kdir? Bunu da t?viled?c?ksiz?”

Cavab;B?li, Allah t?ala bizim al?m? daxil olmuyub. Y?ni bizim m??ahid? etdiyimiz Al?mini??rsind? deyil. M?g?r bunu ba?a d??m?k bel? ??tindir?? Nec? daxil ola bil?rki, onun k?rs?s? bizim al?mi ?hat? edib? Allah t?ala h?r ?eyd?n y?ks?kd?dir. T?biiki, bizim al?min bir sonu varda d?z deyil?? Yoxsa bunada etiqad etmirs?n?? Bax,m?xluqlar?n sonuncusu y?ni ?n b?y?k m?xluq ?r?dir. Y?ni sonuncu m?xluq ?r?dir,Allah is? ?r?? istiva etmi?dir.

?la??. Dem?li Allah ?r?? istiva etdi ay?sini q?bul edib dig?r (m?n getirdiyim) ay?l?ri r?dd edirsiz. Sizin ?qid?niz bunun ?z?rind? qurulub?

M?n siz? sizin ?ah damar?n?zdan da yax?nam.

Allah h?r ?eyi ?hat? edir.

??rq d?, Q?rb d? Allah?nd?r: hans? t?r?f? yon?ls?niz.Allahin uzu oradadir.

Allah h?r ?eyd?n ucada, s?man?n hans?sa hiss?sind?, ya ondan da yuxar?dad?rsa onda o nec? biz? bizim ?ah damar?m?zdan yax?n olur? Nec? bu d?nyaya aid olan ??rq v? q?bd? olur v? h?r ?eyi ?hat? edir?

Sizin dedikl?riniz dig?r s?zl?rinizl? ziddiy?t t??kil edir. Misal ???n aliml?riniz deyir ki, Allah h?r gec? birinci s?maya enir, h?m?inin deyir ki, namaz q?lark?n qaba??n?za t?p?rm?yin, ??nki qar??n?zda Allah dayan?b v? s. ?ndi Allah ?r?d?dir, ya bizim d?nyan?n birinci s?mas?nda, ya yerd??

Sonra sualvermis?n ki, “Yen? d? t?vil edirsiz! S?madad?r n? dem?kdir? M?n evd?y?m - dem?lim?n evin i?ind?y?m. Nec? ola bil?r ki, M?n evd?y?m, amma onun i?ind? deyil?m, h?r?eyd?n y?ks?kd?y?m??? Allah s?madad?r, amma s?man?n i?ind? deyil, h?r ?eyd?n(yani s?madan da) y?ks?kd?dir?!”

Cavbab;S?n i?ind? s?z?n? hardan ??xartd?n?? Kim deyib ki, Allah s?man?n i?ind?dir?? Ayqarda?, s?ma y?ks?klik dem?kdir. Odur ki, Allah s?madad?r dey?nd? y?ni s?man?n?z?rind?. Ayd?nd?r?? I?ind? yox ?z?rind?. Biraz diqq?tli olun da.

Bu s?l?f m?ntiqin? ?sas?n bel? ola bil?r, amma adi v? ya elmi m?ntiq? g?r? s?nada olmaq - s?man?n s?rh?dl?ri ??r?iv?sind? olmaq dem?kdir. ?g?r Allah s?man?n ?z?rind?, ya ?st?nd?dird? dem?li s?nada deyil. ?ki haldan birini q?bul edin: Ya Allah s?madad?r (yani s?ma Onu ?hat? edir), yada O s?madan k?nardad?r v? ?z? dediyi kimi O h?r ?eyi ?hat? edir (s?man? da h?m?inin).

?ndi siz m?nim bir d?n? sual?ma cavab verin.

H?r bir m?vcud olan ?eyin m?kan? var???

Buna art?q cavab vermi??m:

M?vcud olan hava, ?ua, radiodal?a v? s. bunlar?n ham?s?n?n m?kan? var da?! Onlar?n m?kanlar?n? biz? g?st?r? bil?rsiz?

Ничтожен ты или велик - причина тому... твой язык... /Носир Хисроу/

Link to comment
Share on other sites

Yax??, m?n g?r?r?m ki, s?n? Quran v? s?nn? ?atm?r, odur ki, s?ni m?ntiql? ba?a salmaq laz?md?r, ?g?r buda ?atmasa s?nd? insan kimi probleml?r var.

Konkret cavab verin. M?nim sual?mdan sual ??xard?b m?n? sual verm?yin. ?g?r c?sar?tiniz ?atm?rsa onda sakit oturun yerinizd?. H?r bir m?vcud olan ?eyin m?kan? var??? Siz buna cavab verm?misiniz, siz? m?nim bu sual?ma sual qoyaraq sualdan qa?m?s?n?z. ?ndi deyin g?r?m "Filan ?ey m?vcuddur dey?nd? O, m?vcud olan ?ey hardasa m?vcuddurda d?zd?r?? bax onun harda olmas? onun m?kan? deyil?? Konkret cavab ver. H? yox.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...