Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

Muslimun

Members
 • Content Count

  208
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Muslimun

 • Rank
  Знаток
 1. Malik ??t?r.Burda video yerl?dirs?k,bu sizin xeyriniz? olmayacaq.S?n yax??s? budur ki,cavabs?z qoydu?un m?vzulara cavab ver...
 2. Malik ??t?r! ?mid edir?m ki,s?n bunlar v? m?nim suallar?mdan x?b?rdarsan.S?nin ??rhl?rini g?zl?yir?m.
 3. Allah s?nd?n bu m?lumatlara g?r? raz? olsun.?r?b dilini bilm?y?nl?r ???n qiym?tli m?lumatlard?r.M?vzuya dair bildikl?rini payla?san ?ox m?mnun olard?q.Malik ??t?rin fikrini d? bilm?k ist?rdim.
 4. Malik ?vv?la bu sad?c? bir sual idi ki,s?n cavab verm?y? ?al??d?n.Amma,bu cavab qane edici deyil.??nki,bir kims?nin h?r hans? forumda yerl??dirdiyi v? m?n??yi bilinm?y?n link d?lil hesab oluna bilm?z.Bu s?hb?ti Cavid d? demi?di ki,?n q?dim kitablar? Suleym ibn Qeysin kitab?d?r.Ondan sonra ?n q?dim kitab olaraq hicri 4-c? ?srd? yaz?lan kitab g?lir.Y?ni,ortdada tam 300 il bo?luq var.M?nim ???n ?eyx Cavidin s?z? m?t?b?rdir.Bu fikirl?ri d? o deyir. Suleym ibn Qeys? nisb?t edil?n kitab hicri 1-ci ?srd? yaz?l?b.Yax??,g?l baxaq g?r?k ki,o kitab haqq?nda n? bilinir.?vv?la s?n d? bilirs?n ki,n?inki tabeinl?r?,h?tta bir ?ox s?hab?l?r? nisb?t edil?n kitablar vard?r.Halbuki,onlar biz? g?lib ?atmam??d?r.Lakin,bu kitablar v? ya s?zl?r biz? onlar? sonrak? d?vrd? yazan tabein v? ?ttabiinl?rin r?vayy?tl?ri ?sas?nda yaz?lan kitablar vasit?si il? g?lmi?dir. ?ddia etdiyiniz bu kitab sizd? m?t?b?rdirmi? ?kincisi,o kitabdan n? kimi d?lill?r g?tir? bil?rsiz?T?s?vv?r el? hicri birinci ?srd? yaz?lm?? kitab bilirs?n n? dem?kdir? ?g?r bu m?t?b?r v? q?bul olunan kitabd?rsa ona iki yox,d?rd ?lli yap??maq laz?md?r.Bu kitab haqq?nda m?lumat ver v? verdiyim suallara z?hm?t olmasa cavab ver.
 5. S?n ?r?bc? elektron variant? g?tirdin,orada ?ox g?man ki,bu m?s?l?y? toxunulur.?slind? bu yeni bir iddia deyil.Q?dim ?i? b?y?kl?ri olan Novb?xti v? Qumminin bu m?vzu barad? kitablar?nda qeydl?ri v?t?sbitl?ri vard?r v? onlar ?i? firq?l?rinin yaranma tarixi v? ?qid?l?ri barad? m?lumatlar vermi?l?r.??hristaninin "Dinl?r v? m?zh?bl?r tarixi" kitab? da bu sah?d? yet?rli m?lumatlar ?ks el?tdirir. M?n yuxar? postlarda m?hz bu m?vzu il? ?laq?dar b?zi suallar vermi?dim.Fath q?sa bir cavab yazsa da sual?ma cavab verm?di.Orada m?vzu il? ?laq?dar suallar vard?r ki,m?vzumuza aiddir.Xahi? olunur bu m?vzuya aid suallara ayd?nl?q g?tir?s?n.
 6. ?g?r s?mimis?ns? g?r?k israr etm?y?s?n.M?n bundan art???n? s?n? dey? bilm?y?c?y?m.
 7. M?ni t?krar yazma?a vadar edirs?n,niy?? Niy? g?r? biz vaxt?m?z? bel? x?rda ?eyl?r? s?rf ed?k? Niy? yuxar?dak? suallara cavab vermirs?n? S?n? iki dild? o kitab?n t?rc?m?sind?n sitatlar t?qdim etmi??m.?r?bc? olan varint?da ?z?n yoxlaya bil?rs?n.Rus v? t?rkc? olan t?rc?m?l?ri m?n etm?mi??mki...
 8. S?n? t??c?b edir?m.M?g?r s?n bilmirs?n ki,n??riyyat v? t?rc?m?l?r? g?r? kitablarda s?hif? f?rql?ri var? ?st?lik,s?n? qeyd etmi?dim ki,g?tirdiyim sitatlar 1973-c? il? Nauka n??r.t?r?find?n edil?n t?rc?m?d?ndir.T?rk dilind? d? skan yerl??dirmi?dim.
 9. Malik.M?n s?n? h?m?n kitab?n rus dilind?n v? t?rk dilind?n t?rc?m? olunmu? versiyas?n? t?qdim etdim.Bilmir?m s?ni n? qane etmir??r?bc? variant? varsa,?z?n d? yoxlaya bil?rs?n.Bu m?s?l?ni uzatma??n yeri yoxdur. 12 ?mam etiqad? barad? olan d?lil? n?mun? olaraq Fath o r?vayy?ti g?tirmi?di. Sual?m bu idi: Tusinin kitab?ndan g?tiril?n r?vayy?t Cabir ibn Abdullah (r.a)-? gedir ??x?r.Xahi? edir?m r?vayy?tin s?n?dini tam olaraq yazas?z. ?kincisid? bu r?vayy?t sizin m?nb?l?rd? m?t?b?r r?vayy?t olaraq q?bul edilir,yoxsa yox?H?m?inin bu fikir sizin ?qid?nizin ?sas?n? t??kil etdiyi ???n bu r?vayy?t sizd? m?t?vatirdirmi? H?m?inin,ondan ?vv?l yazd?qlar?ma da m?nasib?t bildir v? a??qla.
 10. Malik.T?rk dilind? o kitabdan sitatlar da bunlard?r. http://gift4shias.wo...99rin-ihtilafi/
 11. N?vb?xtinin "Fir?qu? ?ia" kitab?ndan olan sitatlar 1973-c? ild? "Nauka" n??riyyat? t?r?find?n ?ap olunan bu kitab?n t?rc?m?sind?ndir. Dig?r m?s?l?l?r? d? geni? ayd?nl?q g?tirm?yini rica edir?m.X?sus?n ?l Fath?n yazd??? o r?vayy?t v? bunun d?lill?ri barad? izah vers?n yax?? olar.
 12. Salam aleykum.S?n? ban veribl?r.N? yerl??dirmi?dinki?

 13. Muslimun

  Ziyar?tnam?

  Bu m?vzu n? zamand?r a??l?b,amma ?i?l?r t?r?find?n bir elmi d?lill?rl? burada yaz?lanlara bir izah g?rm?dim,b?lk? bil?nl?r a??qlas?n.
 14. M?n ?sas?n q?dim ?i? tarix?isi N?vb?xtinin kitab?ndan sitatlar g?tirmi??m.?z?md?n d? he? n? uydurmam??am.Ba?layan kimi d? b?htana ke?m?yin.M?zakir? apara bil?rsinizs? yaz?n.Biz? hans? ?sasla nasibi deyirsiz? Bu iddian?n arxas?nda dayana bil?rsiz? Yoxsa birinci c?ml?d?n b?htan v? t?hqir? ke?misiz? Ba?a d???r?m ki,m?vzu damar?n?za toxunur.Amma,n?d? olmasa ?d?b v? ?xlaq qaydalar? ??r?iv?sind? m?zakir? aparma?a haz?ram.X?sus?n Malik ??t?rin fikrini bilm?k ist?rdim. Tusinin kitab?ndan g?tirdiyiniz r?vayy?t Cabir ibn Abdullah (r.a)-? gedir ??x?r.Xahi? edir?m r?vayy?tin s?n?dini tam olaraq yazas?z. ?kincisid? bu r?vayy?t sizin m?nb?l?rd? m?t?b?r r?vayy?t olaraq q?bul edilir,yoxsa yox.H?m?inin bu fikir sizin ?qid?nizin ?sas?n? t??kil etdiyi ???n bu r?vayy?t sizd? m?t?vatirdirmi? Kuleyninin kitab? h?r halda sizin b?t?n kitablar aras?nda ?n m?t?b?r kitab hesab olunur.Sonuncu ?i? m?h?ddisi Nuri T?b?rsi yaz?r: "Dord kitab aras?nda, "?l-Kafi" ulduzlar aras?nda g?n?? kimidir. ?nsafl? bir ??xs, (bi kitab?n h?disl?rinin) s?n?dl?rind?ki r?vayy?t?il?rin hal? bar?d? m?lumat ?ld? etdiyi zaman,onun inand?r?c?, g?v?nliyi miras edici, q?lb? rahatl?q g?tirici, s?but edici v? s?hih oldu?u q?na?tin? g?l?r". (?t-Tab?rsi "Must?rd?k ?l-V?sail" c.3 s?h. 532) http://antirafizi.di...kitabi/11538752 Bunun ???n ?i?l?rin ?mam?t tarixi bilm?k laz?md?r.C?f?r Sadiqin zaman?nda onun b?y?k o?lu ?smay?l ?i?l?rin n?zdind? art?q n?vb?ti ?mam idi.O,atas?n?n sa?l???nda ik?n v?fat etdikd?n sonra dig?r o?lu Musayi Kaz?m n?vb?ti ?mam oldu.M?hz bu hadis? bir ?ox ?i?l?rin “?mam ?smay?l olmal?d?r” iddialar? ed?r?k m??hur “?smailil?r” firq?sinin yaranmas?na s?b?b oldu.Bu tarixd? bilin?n bir faktd?r.?i? alimi N?vb?xti h?r iki ?mam?n v?fat?ndan sonra ba? ver?nl?ri bel? t?svir edir: “?mam C?f?r Sadiqin ?l?m?nd?n sonra ?i?l?r 6 firq?y? b?l?nd?l?r.” (“Fir?qu? ?ia”s?h 160) “?mam Musa Kaz?m?n ?l?m?nd?n sonra ?i?l?r 5 firq?y? b?l?nd?l?r.” (“Fir?qu? ?ia”s?h 169) ?mkan varsa yuxar? postlarda yaz?lan dig?r m?s?l?l?r? d? ayd?nl?q g?tir?siz. M?n hans? qaydan? pozmu?am? ?g?r h?ms?hb?t olmaq ist?mirsinizs? sizi m?n vadar etmir?m.Malik ??t?rl? bu sah?d? s?hb?t etm?k ist?rdim.
 15. H?tta,?i? imamlar?n tan?nm?? s?hab?l?ri bel? n?vb?tiimam?n v? Mehdinin kim olmas?n? bilmirdil?r.?g?r ?nc?d?n 11 ?mam?n olmas? v?12-ci imam?n da Mehdi olmas? ?i?l?r t?r?find?n bilins? idi ?mamlar?n s?hab?l?rionlardan n?vb?ti imamlar v? Mehdinin kim olmas? barad? soru?mazd?lar. Kuleyni “Kafi” (1/341) kitab?nda ?yyub ibn Nuhdan r?vayy?t edir ki,o ?mamRzaya dedi: “M?n ?mid edir?m ki,siz bu i?in sahibi (Mehdi) olacaqs?z v? Allahsiz? bunu q?l?nca ?l atmadan n?sib ed?c?kdir.” Behbudi v? M?clisi r?vayy?ti s?hih adland?rm??lar. ?yyub ibn Nuh ?i? ?mamlar?n?n g?rk?mli s?hab?siolmu?dur.?i? rical alimi N?ca?i “Rical”(s?h 102, №54) kitab?nda yaz?r ki,bu s?hab? ?mam ?bul H?s?nv? ?mam ?bu Muh?mm?din yan?nda b?y?k h?rm?t? sahib idi. Bel?likl?,buradan da g?r?r?k ki, b?y?k s?hab? bel? ?i?likd?Mehdinin kim olmas?n? bilmirdi v? ?mid edirdi ki,bu ?mam Rza olacaqd?r. H?m?inin “?sa ?l H???abdan r?vayy?t olunur ki,o?mam Huseyn ibn ?lid?n onun Mehdi olub-olmamas? barad? soru?mu?du.” (M?clisi“Qeyb?t” “m? ravi fi z?lik? ?n hasaneyn”f?sli№6) “?bu H?mz? ?s Sum?li d? bu sual? ?mam ?bu AbdullahC?f?r Sadiq? vermi?di” (“Kafi”c.1,s?h 341) Bu sual? “Yunis ibn ?bdurrahm?n d? ?mam Musa ibn C?f?r?vermi?di.” (M?clisi “Qeyb?t” “m?ravi ?n Kazim fi z?lik?”f?sli №6) “?bdul?zim H?s?ni bu sual? ?mam Cavada vermi?di v?onun Mehdi olmas?n? ?mid edirdi.” (h?m.yer №4) ?i? imamlar?n ?n g?rk?mli s?hab?si Zurar? ibn ?yunda n?vb?ti imam?n kim olmas?n? bilmirdi.
×
×
 • Create New...