Jump to content

riyadussalihin

Members
 • Posts

  121
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by riyadussalihin

 1. Nə olsun, İsmayıl da İbrahimin nəslindən idi. konkret oğluydu. elə İshaq da! Yaqub da İshaqın! Yusuf da Yaqubun və s... Allah yalançıya lənət eləsin! Qırmızı yox olana qədər. camaatdan 20-25 dəqiqə sonra yox, namazın girdiyi vaxt! əhli sünnə arasında bunun barədə 4 məzhəbin rəyi nədir? Allah yalaçılara lənət eləsin! Aciz! Qualaq as, mən bunları bübahisə etmək üçün gətirmədim, sadəcə olaraq onu demək estədim ki Yəhudilərə siz daha çox oxşuyursunuz. Mən sənə sübut eləmək istəmirəm ki sizin əqidəyə görə quran təhrif olunub, çünki sənin əqidəndə təqiyyə var, ona görədə sənə heçnə sünüu etmək mümkün deyil. Bəlkə yoxdur? Duxun var denən yoxdur. Sizdə təqiyyə var ona görədə sənə heç nə sübu etmək olmur. Gözlərivi aç yaxşı oxu. 1. Məhəmməd ibn Yə'qub Küleyni rəvayət edir ki, şiələriniddia etdiklərinə görə, onların beşinci imamı Əbu Cə'fər demişdir: "Təqiyyəmənim və ata-babamın dinindəndir, təqiyyəsi olmayanın imanı yoxdur".("əl-Kafi fi əl-üsul", "Təqiyyə"fəsli, səh.219, 2-ci cild, İran çapı; səh.484, 1-ci cild, Hindistan çapı.) 2. Küleyni həmçinin Əbu Ömər Ə’cəminin belə dediyini rəvayətetmişdir: "Bir dəfə Əbu Abdulla əleyhissəlam mənə dedi: "Ey Əbu Ömər,dinin onda doqquzu təqiyyədədir, təqiyyəsi olmayanın dini yoxdur".(Yenəorada, səh.217, 2-ci cild, İran çapı; səh.482, 1-ci cild, Hindistan çapı.) 3. Küleyni öz "Səhih"ində daha irəli gedib ƏbuBəsirin belə dediyini rəvayət etmişdir: "Əbu Abdulla əleyhissəlam dedi ki,təqiyyə Allahın dinindəndir. Mən soruşdum: "Lap Allahın dinindəndir?"O dedi: "Bəli, Allaha and olsun ki, Allahın dinindəndir". (Yenəorada, səh.217, 2-ci cild, İran çapı; səh.483, 1-ci cild, Hindistan çapı.) 4. "Süleyman ibn Xalid demişdir: "Bir dəfə ƏbuAbdulla əleyhissəlam mənə dedi: "Ey Süleyman, siz elə bir dindənsiniz ki,kim onu gizlətsə, Allah onu əzizlər, kim onu bildirsə, Allah onu zəlil edər".(Yenəorada, səh.222, 2-ci cild, İran çapı; səh.485, 1-ci cild, Hindistan çapı.) Həə indi görüm sənə nəsə sübüy etmək olar? təbii ki yox, çünki sizin kök bunun üzərində qurulub. Nəisə, aciz insan, söhbətdən qaçma de görüm Allahın eşitməyi niyə həqiqidir? Nəisə söhbətdən qaçma. Yahudilər öz əlləri ilə kitab yazır və bunun Allah tərəfindəolduğunu deyirlər, həmçinin rafizilər də özlərindən yalan yazır və bunun Allahvə ya Peyğəmbər, əhli beyt kəlamı olduğunu deyirlər. "Yahudilər öz əlləri ilə kitab yazır" - bunu bu cür demək olar, Əbu hüreyra özündən hədis qoşur və siz də peyğəmbərin adından qəbul edirsiz! Yahudilər xoff üzərindən məsh çəkməyi görmürlər. həmçininrafizilər də xoff üzərindən məsh çəkmirlər. onu da deyim ki, yahudilər dəeyniylə şiyələr kimi dəstəmaz alırlar. Corabın üstündən heç məsh çəkərlər??? Ağıll ol! yahudilər Mələk Cəbrailə xain deyirlər, həmçinin bəzirafizilər də elə deyirlər. Allah yalançıya lənət eləsin! O ki qaldı nəyin halal-haram olmasına, biz Allahın, rəsulunun və imamların dediyinə tabeyik. II və IIInün dedikləri elə Allahın buyurduğlarıdır! Qorxaq sənin tək olar. Mənə indiyəcən bir sələfi cavab verməyib ki, nə üçün Allahın ipi məcaz hesab olunur, ancaq Allahın əli yox? həmçinin (səhv etmirəmsə Qəsəs surəsində) deyilir ki, Allahın Üzündən başqa hər şey məhv olacaq. Əli də məhv olacaq?
 2. Sən danışma korluyursan, Allahın dinini eləmisən oyuncaq, ayələri istədiyin kimi başa düşürsən. Ölürsünüzdə Allaha şərik qoşmaq üçün
 3. düzdür, onalr buna görədə hədislərini əməl etmirlər. Sonrada gəl ixlasdan danış
 4. Mən sənə demişəm axı sən danışma. Vallahi sən korlayırsan, heç nədən başın çıxmır. Sənin ki ancaq suallar verib mövzunun altından çıxmaqdır,sən qorxaqsan və acizsən
 5. Bu məsələdə heç bir problem yoxdur. bu mövzuda ən salamt yol Əhli sünnənin yoludur. Onlar nə Qədirlər ilə Cəbrilərin ortasındadırlar. Qədərilər deyirlər ki insanın feli ilə Allahın heç bir aidiyyatı yoxdur, yəni insan nə edirsə özü edir, Allah təala qədərdə heçnə yazmamışdır, yəni insan qədər deyilən bir şey yoxdur. Cəbrilər isə insanın feillərini atıblar Allah təalanın üstünə, onalr deyirlər ki insan məcburdur. Yəni, mən bu əməli edirəmsə deməli Allah təala belə istəyib ki mən bunu edirəm. Məsələm onlar ogurluq və ya zina edirlər və sonra deyirlər ki bu əməllər mənlik deyil bunu Allah belə istəyib və bizdə etmişik, yəni onlar İnsanın ixtiyarını inkar etmiblər və deyiblər ki insan məcburdur. Əhli sünnə isə bu iki məzhəbin ortasındadır. Əhli sünnə deyib ki Allahın qədəri haqqdır, Allah hər şeyi yazmışdır və nə yazıbsa o da olacaqdır, lakin bununla belə insanında ixtiyar sahibi oldugunu inkar etməmişlər, Əhli sünnə demişdir ki insanın ixtiyarı vardır və özü seçim edir, haqq yolunuda özü seçir batilidə. əgər insan ogurluq edibsə deməli özü öz ixtiyarı ilə edib, yəni özündə seçim vardır, əgər istəssə idi etməyədə bilərdi. Mən belə düşünürəm ki bu mövzuda sallmat yolda məhs budur. Allah daha dogrusunu bilir
 6. Hər kəs öz istədiyi kimi danışır, Allah sizə hidayət versin. Biri deyir Allah hər yerdədir, biri deyir məkansızdır, biri deyir ümumiyyətlə Allah yoxdur, halbu ki Allah haradadır sualının cavabını Allah təala özü Qurani kərimdə buyurmuşdur. Allah – təala – nınsəmada olmasına Quran və Sünnədə nə qədər isbat var. 1. MİN – dan, dən, ön qoşması ilə Allahın yüksəkdə olması – Fövq. «Onlar,onların fövqündə olan Rəblərindən qorxarlar». (ən-Nəhl 50). 2. MİN – dan, dən, ön qoşması gəlmədən. «O,öz qulları üzərində hakim-mütləqdir». (əl-Ənam 18 və 61). 3. Ona doğru yüksəliş. «Mələklər və ruh onundərgahına müddəti əlli min olan bir gündə qalxarlar». (əl-Məaric 4).Rəsulullah – səllallahu aleyhi və səlləm – buyurur: «Onların arasında gecələyənmələklər yuxarıya qalxarlar (uruc edərlər). Allah onlardan soruşar…». 4. SAƏDƏ – SUUD – qalxmaq sözündən. «Paksöz ona tərəf yüksələr». (Fatir 10). Əbu Hureyrə – radıyallahu anhu –rəvayət edir ki, Peyğəmbər – səllallahu aleyhi və səlləm – buyurur: «Allaha ancaq gözəl şey yüksəlir…».Əbu Musa əl-Əşari – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Peyğəmbər – səllallahualeyhi və səlləm – buyurur: «Gündüzün əməlindən əvvəl gecənin əməli, gecəninəməlindən əvvəl gündüzün əməli ona (Allaha) yüksəlir (qaldırılır)». 5. RAFAƏ – YARFƏU – qalxmaq sözündən. Birçox məxluqatı özünə döğru yüksəldən. «Ya İsa! Həqiqətən mən sənin ömrünütamam edib öz dərgahıma qaldıraram». (Ali İmran 55). «Xeyir! Allah onu öz dərgahınaqaldırmışdı». (ən-Nisa 158). 6. Mütləq ULUV (ucalıq) həm zatı, həm dəsifətləri ilə. «O, Alidir (ucadır) və Azimdir (böyük)». (əl-Bəqərə 255). «Allah hər şeydən uca və böyükdür». (əl-Həcc 62). 7. Kitabın onun tərəfindən endirilməsi. Nazilolması. «O, yeri və uca göyləri yaradan Allah tərəfindən endirilmişdi». (Ta Ha 4). «De ki, onuRuhul – Qüds (Cəbrail) Rəbbindən haqq olaraq endirmişdi». (ən-Nəhl 102). «Həqiqətənbiz Quranı dünya səmasına nazil etdik». (Qədir 1). 8. Bəzi məxluqların ona yaxın olması. «Rəbbininyanında olanlar». (əl-Əraf 206). «Göylərdə və yerdə nə varsa onundur.Onun yanında olanlar isə…» (əl-Ənbiya 19). Rəsulullah – səllallahu aleyhivə səlləm – buyurur: «O, kitab onun yanında Ərşin üstündədir». «Fironunyoldaşı (Asya dua edərək) Ey Rəbbim! Öz dərgahında mənim üçün ev qərar et vəməni Firon və onun əməlindən qurtar. Məni zalım qövmdən xilas et». (Təhrim11). 9. Fİ – da, də ön qoşması ilə Allahın göydə olması. «Göydəolanın yeri titrədib sizi onun dibinə göndərməyəcəyinə əminsinizmi. Göydəolanın sizin üstünüzə daş yağdıran bir yel göndərməyəcəyinə arxayınsınızmı?» (Mülk16,17). İbn Ömər – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Rəsulullah – səllallahualeyhi və səlləm – buyurdu: «Rəhman olan Allah Rəhm edənlərə Rahm edər. Yerdə olanlara rəhm edin ki,səmada olan da sizə rəhm etsin». Rəsulullah – səllallahu aleyhi və səlləm –buyurur: «Mənə iman gətirmirsiniz. Mən səmada olanın əminiyəm. Səhər – axşammənə səmalardan xəbərlər gəlir». 10. İSTİVA – ucalması. «Rahmən ərşinüzərinə yüksəldi». (Ta ha 5). «O, böyük əzəmətli Ərşin sahibi». (əl-Muminun86). 11. Dua edərkən əllərin qaldırılması. SalmanFarisi – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Rəsulullah – sallallahu aleyhi vəsəlləm – buyurdu: «Əbədi və Kərim olan Rəbbimiz əllərini ona tərəf qaldıranqulunun əllərini geri boş qaytarmaqdan utanır». 12. Fironun Allahın səmada olmasınıyalanlaması.Firon dedi: «Ey Haman! Mənim üçün bir qəsr tik ki, bəlkəgöylərin yollarına yetişim və Musanın Rəbbini görüm. Doğrusu mən onu yalançısayıram». (əl-Mumin 36-37). Yəni Firon Musa – əleyhissəlam – ın ilahininsəmada olmasına dair vermiş olduğu xəbərin yalan olduğunu sayırdı. Buna görə dəFiron öz qövmünə bunu sübut etmək üçün Hamana onun üçün Qəsr tikməsini əmr edirvə sonra: «Doğrusu mən onu yalançı sayıram». (əl-Mumin 36-37). O haldabelə bir sual ortaya çıxır: «Nisbət etibarı ilə kim daha çox Firona yaxın olur?Allahın səmada olmasını qəbul edənbizlər? Yoxsa???» heç şübhəsiz ki, Firon, Musa – əleyhissəlam – ın ilahininsəmada olması yalan saymışdı. Allahın ucalığını və səmada olmasını qəbul etməyənlər Firon, səmada olmasınıqəbul edənlər isə Musa və Məhəmməd – səllallahu aleyhi və səlləm – inyolundadırlar. 13. Rəsulullah – səllallahu aleyhi və səlləm – in merac səfəri. Onunorada Peyğəmbərlərlə görüşməsi, Allahın dərgahında namazın fərz olması və s. Zeynəb –radıyallahu anhə – möminlərin anası, Rəsulullah – səllallahu aleyhi və səlləm –in zövcəsi – o biri qadınların yanında daima fəxr ilə deyərdi: «Sizi atalarınızərə verib, məni isə Allah yeddi qat səma üzərində evləndirib». 14.Peygəmbər s.a.s cariyədən soruşdu: «ƏYNƏALLAH – Allah haradadır?» Səma üzərində.Bəs mən kiməm? «Sən Allahın Rəsulu». Bəlkə də bizlərin Allah haradadır deyə sualverməyimizə gülə bilərlər. Lakin yaradılmışların ən mükəmməli, Rəbbimizi əngözəl tanıyan Allah haqqında haradadır deyə sual verdiyini unutmuşlar? O, da cariyəningözəl cavabını bəyənmişdir. Xülasə isə bunu demək istəyirəm ki, Allah Qurani – Kərimdə bir çox ayələrin sonlarında buyurur ki, bu ayələrdə ağıl sahibləri, hikmətli insanlar üçünibrətlər vardır. Ağlı olmayan insan yalnız bu qədər dəlilləri inkar edib Allahın göydə olmasını qəbul etməyəbilər. Çox təəssüflər ki bəzilər savadsızlıgından Allahın haqqında istədiyi kimi danışır, nə var nə var agılı bunu dərk edə bilmir.
 7. Allah hidayət versin. Belə şeylər danışmaga ehtiyac yoxdur. Şalvarı topuqdan yuxarı geyinmək şiə kitablarındada var, Əhli sünnə kitablarında da. İstiyirsəm əməl et istiyirsən əməl etmə. Mən bu mövzunu ona görə açdım ki, Bəzi şilər Əhli sünnəyə lag edirlər ona görə ki onlar şalvarlarını topuqdan yuxarı geyinirlər. Mən bu mövzunu açmaqla bildirmək istədim ki Şalvarı topuqdan yuxarı geyinmək Şiələrin Ən mötəbər kitablarında gəlmişdir. Kimin mövzuya elmi əlavəsi və ya iradı varsa qoy yazsın.Artıq şeylər yazmaga ehtiyac yoxdur. Artıq şeylər yazanlar onu göstərirlər ki Cavab verməyə acizdilər. Allah kömək olsun.
 8. Sən acizsən. Odur ki əl ayaga düşmə. Birncisi deyim ki, sən çalış yəhudilərdən danışma, şünki siz daha çox ona oxşayırsınız. Bir neçə oxşarlıgınızı qeyd edim özün bax. Yahudilər deyirlər ki, padşahlıq yalnız Davudun ailəsinəməxsusdur, rafizilər də deyirlər ki, imamət yalnız Əlinin övladlarında olmalıdır. Yahudilər deyirlər ki, Məsihi Dəccal çıxmayınca cihadyoxdur, Rafizilər isə deyirlər ki, Mehdi çıxmayınca cihad olan deyil. Yəhudilər Məğribi ulduzların görsənməsinə qədərgecikdirirlər, həmçinin rafizilər də elə edirlər. Ona görə də məscidlərdə azanıadi camaatdan 20 -25 dəqiqə sonra verirlər. Yahudilər Tövratı təhrif etdilər, Rafizilər isə Quranı. Yahudilər öz əlləri ilə kitab yazır və bunun Allah tərəfindəolduğunu deyirlər, həmçinin rafizilər də özlərindən yalan yazır və bunun Allahvə ya Peyğəmbər, əhli beyt kəlamı olduğunu deyirlər. Yahudilər xoff üzərindən məsh çəkməyi görmürlər. həmçininrafizilər də xoff üzərindən məsh çəkmirlər. onu da deyim ki, yahudilər dəeyniylə şiyələr kimi dəstəmaz alırlar. Yahudilər dovşanı və dalağı haram görürlər, həmçininrafizlilər. yahudilər Mələk Cəbrailə xain deyirlər, həmçinin bəzirafizilər də elə deyirlər. yahudilər pulsuz balığı haram görürlər, həmçinin rafizilər də. və s.... Bu da sən. Nəisə, bu barədə danışmaq istəmirəm. Ey Aciz! Cavab verə bilmirsən? Niyə Allahın bir sifətinə həqiqət deyib o birsinə məcaz deyirsən? Yazıg və Qorxaq insansınız.
 9. Sənin bu yazdıgın isə ümumiyyətlə aidiyyatsız bir şey idi ona görədə cavab vermirəm.
 10. Özüvü biraz agır .r Kişinin saqqalı olarda
 11. Görürsən sən acizsən, sən sadəcə olaraq qorxursan deməyə ki Allahın əli var, ona görədə ələ məcaz deyirsən. Həmçinin Allahın eşitmək sifətinə məcaz deməyə qorxursan ona görə ki özün dediyin kimi bütün müsəlmanlar bilirdə söhbət nədir. Eşitməyə məcaz desən hamı sənə güləcək. əgər Allah təala desəydi ki, Həmzədə mömindir, Abu ləhəbdə, onda mən birinə mömin birinə isə kafir desəydim həə onda sən deyən idi. Allah təala Quranda açıq aydın özünü sifətlərlə vəsf edir, sən aciz məxluq isə bu sifətlərin birinə həqiqi digərinə isə məcaz deyirsən. Niyə? mən səndən bunu öyrənmək istiyirəm. Məgər Allah təala öz sifətlərinin birinə məcaz o birsinə həqiqi deyib? Allah təala Harda deyib ki, Eşitməyim həqiqidir amma əlim isə məcazdlr? harda deyib? Allah təala Quranda özünü nə qədər sifətlərlə vəsf edib, sən isə öz agılınla bu sifətlərin arasında fərq qoyursan, istədiyinə məcaz deyirsən istədiyinə həqiqət deyirsən. Bu isə sənin Naqisliyindir. Nə qədər ki, cavab vermiyəcəksən başqa söhbətə keçmiyəcəm və sənin suallarına cavab vermiyəcəm.
 12. Ay balam, mən bilirəm ee sən bunu demirsən. Mən onu demək istəyirəm ki sən axı niyə bunu demirsən ki? Axı niyə əl məcaz oldu amma eşitmək məcaz olmadı? Axı belə şey olmur, əgər məcazdırsa, onda ikisidə məcazdır, əgər həqiqidirsə onda ikisidə həqiqidir. Xeyir ola Allahın bir sifəti məcaz olur amma digər sifəi həqiqi olur? Birinə qorxub məcaz deyirsən amma digərinə həqiqi deyirsən. İndi məndə sənə demək istəyirəm ki ya ikisinədə məcaz de ya da ki ikisinidə isbat elə.
 13. Sənin başqa yerinə başqa şey soxacam. İncimə, başıvu ağıl demək istəyirəm A kişi, get get, nə vaxt beynindəki vahabi hüceyrələri məhv olar, onda gələrsən, başa salaram. SƏn şiə kitabından gətirirsəN, mən Qurandan. Soruşuram, nə üçün peyğəmbər Məkkədə səbr etdi, Bədrdə müharibə .rdı, Hüdeybiyyədə sülh bağladı müşriklərə qarşı? Az boş boş danış, ondansa cavab yaz! Bax bu Vəhabi huceyrələri sizin başıvıza oyun açır. Ona görədə harda ki bu huceyrələr var siz lal olmusunuz. Sən qurandan gətirirsən? hansı qurandan? sənə görə indi salamat quran var? A kişi sənin quranın mehdidədir,odur ki sən danışma.Haçan mehdi gələr onda sənə qurandan danışmaga söz verilər.
 14. Ay sagol, məndə bunu deyirəmdə. Mən səndən başqa şey istəmirəm ki, mən sənə Allahın ipini sübut eliyəcəm amma sən əvvəl isbat elə ki Allahın eşitməyi məcazidir, ya da ki, Eşitməkdə əldə ikisidə həqiqidir
 15. Böhtan atmaq ki mənim əqidəmdə yoxdur? QUran ayəsinin tərcüməsinin yarısını verib yarısını gizlətmək, sənin əqidəndədir! Yadında deyil, necə İmam Cəfər Sadiqin (ə) Qurandan gətirdiyin ayənin yarısını yazmışdın yarısını yox? Heç utanmaq yoxdur səndə? Əslində səni düz edib qovublar O ki qaldı yazının digər hissəsinə, əvvəlcə soruşum ki, nə üçün qəbul etmirsən Peyğəmbərin Qiyamətə kimi bizi gördüyünü? Allahın sifətinə şərik qoşuruq məgər? Cavab ver hə ya yox!? Buyur Qurandan ayələr: (Bəqərə 2:143) Beləliklə də, sizi (ədalətli və seçilmiş) bir ümmət etdik ki, insanların əməllərinə (qiyamətdə) şahid olasınız, Peyğəmbər də (Muhəmməd əleyhisəllam da) sizə şahid olsun. (Nisə 4:41) (Ya Rəsulum!) Hər ümmətdən (peyğəmbərini) bir şahid gətirəcəyimiz və səni də onlara şahid təyin edəcəyimiz zaman (kafirlərin halı) nə cür olacaq? Rəsulallah (saas) və onun ümməti görmədiyi və eşitmədiyi halda bütün bəşəriyyətə qarşı necə şahidlik edəcəklər? Bir də, Bədr döyüşündə ölən müşriklər eşidir. Ancaq peyğəmbər eşitmir? Bu nə rəzalət!!! Mən deyirəmdə sən heç özün bilmirsən nə danışırsan. Sənin verdiyin sual cavab vermişəm, indi nə istiyirsən? Balam başa düşdə Əhli sünnənin əqidəsində belə şey yoxdur. Sən gətirdiyin bu iki ayə (Bəqərə 2:143) Beləliklə də, sizi (ədalətli və seçilmiş) bir ümmət etdik ki, insanların əməllərinə (qiyamətdə) şahid olasınız, Peyğəmbər də (Muhəmməd əleyhisəllam da) sizə şahid olsun). (Nisə 4:41) (Ya Rəsulum!) Hər ümmətdən (peyğəmbərini) bir şahid gətirəcəyimiz və səni də onlara şahid təyin edəcəyimiz zaman (kafirlərin halı) nə cür olacaq? Bunlar dəyil deyil Peygəmbər bizim əməllərimizi görür. Mən deyirəmdə səndə problemlər var, sən Allahın ayələrini öz istədiyin kimi başa düşüb və sonra əhli sünnənin əqidəsinə nisbət edirsən. Mən sənin bu nagıllarıva inanmalıyam? Peygəmbər s.a.s nə qədər ki sag idi hə onda şahid idi, elə ki öldü artıq bizim etdiklərimizdən heç nə görmür. Allah təala İsa Aleyhissəlam haqqında görmürsən nə deyir? Allah təala buyurur; (Nə qədər ki, onların arasında idim, mən onlara şahid idim. Sən məni onların arasından götürdükdən sonra isə onlara nəzarət edən Özün oldun. Sən hər şeyə Şahidsən) Çatdı söhbət? Yoxsa yenə izah edim? Bu ayə sənin söhbətivə son qoyur. Sən İsa Peygəmbərdəndə agıllı çıxmısan?
 16. Artıq şeylər danışma. Mən sənin bütün suallarıva cavab yazaram amma sən əvvəl Eşitmək sifətinin məcazi oldugunu de ondan sonra söhbətimizi davam edək. Ya da ki, isabt et, Allahın Əli onun eşitmək sifəti kimi həqiqidir. Bununlada söhbətimizi davam edək. Əks halda Ziddiyatlı əqidə ilə danışmaq mənasızdır.
 17. Savadsız! Sən özüvü get başqalarının yanında agıllı göstər, çalış mənim yanımda dilin uzun çıxmasın, çünki mən sənin məntiqini, agılını və əqidəni Bu mövzuda "Əhli sünnətin əqidəsi"- gördüm. Sən çalış buralarda görsənmə, çünki sənin əqidən bir başa ziddiyatlıq təşkil edir, odur ki, özüvü agıllı görsətmə. Verdiyin suala isə mən cavab verirəm. Əvvəla demək istəyirəm ki, sən mənə öz əqidəmi öyrətmə, mən Əlhəmdulilləh yaxşı bilirəm bizim kitablarda nə var nə yox. Sən gör nə qədər savadsızsan ki yuxarda gətirdiyin iki ayəni gör nəyə dəlil gətirmisən. Mən deyirəmdə bilməyən adam Allahın dinindən danışanda ancaq korlayır. Sən məsələləri bilmədiyin halda Ayələrə öz aglıva müvafiq izah verirsən. Peygəmbər bizim əməllərimizi görmür, bu Əhli sünnənin əqidəsidir, istiyirsən özüvü vur divara amma yenə Əhli sünnənin əqidəsində belə şey tapmayacaqsan. Sənin Aglın gedib Rafizi əqidəsinə, çünki sizdə İmamlara hər şeyi görür, hətta qeybdəndə xəbərləri var, amma Əhli sünnənin etiqadında belə küfürlər yoxdur. Sənin yuxarda gətirdiyin iki ayə isə əsla buna dəlil deyil. İndi izah edirəm niyə, ümumiyyətlə bu iki ayə haqqında sənə məlumat verim bil. Sən kor olsanda, Əlhəmdulilləh biz kor deyilik,ayəyə sənin kimi izah verən ancaq korlar ola. Nəisə keçim cavaba. Birinci gətirdiyin ayə, yəni Tövbə sürəsinin 94-cü ayəsi. Sən fikir versən bu ayədə söhbət Münafiqlərdən gedir, yəni bu ayənin gedişatı münafiqlərdən gedir, onların batində küfrü gizlətməsi, zahirdə isə İslam izhar etmələridir. İkinci ayədə isə, yəni tövbə sürəsinin 105-ci ayəsində isə söhbət Möminlərdən və saləh əməl işlədənlərdən gedir, xüsusəndə zəkatı dəf edənlərdən gedir. Yəni, ikici ayənin gedişatı bu cürdür. Deməli, sən birinci ayəyə fikir versən orda "muminun" sözü gəlmiyib. Birinci ayədə gəlib ki, (Əməllərinizi Allah da görəcək, Onun Elçisi də). Fikir verdin? bu ayədə "Muminun" sözü keçmədi. Niyə keçmədi? Çünki bu birinci ayədə söhbət Münafiqlərdən gedirdi. Məlumdur ki, münafiqlərin qəlbində nifaq vardır, möminlər isə onların qəlblərindəki nifaq bilmirlər, çünki möminlər qeybi bilmirdilər. Allah təala isə gizlində də aşkarda da nə varsa hamsını bilir. Həmçinin Allah təala münafiqlərin adlarını Peygəmbər s.a.s-ə bildirmişdir. İkinci ayədə isə Allah təala buyurur ki, (De: "İşinizdə olun! Allah, Onun Elçisi və möminlər əməllərinizi görəcəklər.). Gözlərivi aç yaxşı yaxşı bax. Bu ayədə "möminlər" kəlməsi əlavə gəldi. Nəticə; Deməli, birinci bu ayədə ( Sonrakı əməllərinizi Allah da görəcək, Onun Elçisi də)- Söhbət münafiqlərdən gedirdi, Münafiqləri isə Allahda görürdü onu Elçisidə. Çünki münafiqlər müsəlmanların qarşısında özlərini müsəlman kimi görsədirdilər, lakin Allah və rəsulu onların bu yalanını görürdülər. İkinci ayədə isə Söhbət möminlərlə baglı oldugundan, yəni onların saleh əməlləri, namazları və zəkatları ilə baglı oldugundan sair möminlər onların əməllərini görürdülər və müşahidə edirdilər. Bunulada Ayələrin mənasının anlamı ortaya çıxır. Gətirdiyin ayələrin izahı budur. Nəsə Problem var burda? Sənin fəhmin dardır mən neyniyim. O, ki, qaldı Peygəmbərin bizim Əməllərimizi görməyinə buna heç bir dəlil yoxdur. Xatırladım ki, bu izah etdiyim məsələ hələm 1-ci cavabımdır.
 18. Özüvü ələ al, sənin heç mövzudan xəbərin var? Mən dyirəm ki Şiə kitablarında da var ki Kişinin geyimi topugdan aşagı düşməməlidir. Sən isə düşmüsən əl ayaga. Mən lap heçnə verməmişəm, zato kitablrın səhifəsinə kimi vermişəm get aç oxu, əgər bacarmırsansa bu sənin özün işindir. Haçan gedib oxuyarsan və əgər orda mən deyənlər olmazsa hə onda gəlib məni ittiham edərsən. Kitab oxuya bilmirsənsə bu mənim problemimdir? Mən neyləməliydim? Gətirib kitabı gözüvə soxmalı idim? yazmışam ki, filan məsələ şiələrin kitablarında mövcuddur, filan kitab filan cild filan səhifə get aç oxu. Sən bunu bacarmırsansa mən neyniyim? Gətirib kitabı qapıvı döyüb evivə berməliydim? Mən demişəm də sən acizsən, prosta düşmüsən ortalıga.
 19. Ay balam, mənə nagıl danışma, mən səndən bir şey istədim sən isə onu deyə bilmədin. Mən səndən nə soruşuram sən mənə nələr gətirirsən. Sən prosta düşmüsən çətin vəziyyətə və bilmirsən neyləyəsən, başlamısan suallar verməyə. Ay sagol qəbul etmirsən, çünki heç vaxt bunu qəbul edə bilmərsən, qəbul etsən səni təkfir edib atarlar bayıra. Eşitmək sifətinə nə cəsarətlə həqiqi sifət demisənsə o cürdə əl sifətini cəsarətlə qəbul et. Birini edib o birsini etməmək sənin Aglıvın, məntiqivin və əqidəvin batil olmasını bildirir. Xeyir ola, Əl həqiqi olmadı, amma eşitmək həqiqi oldu? Bu necə olur? Day denən qorxagamda, ələ deyə bilirəm amma eşitməyə deyə bilmirəm. Nəisə, sən buna cavab verə bilmədin, sən aciz oldun. Mən həmişə bunu deyəcəm, o vaxta qədər ki sən razılaşacaqsan ki Allahın eşitmək sifəti məcazidir. Əgər buna razılaşsan, həə mən pas olacam. Yoxsa ki, birinə məcaz deyib o birsinə həqiqi demək qorxaglıqdır, və əqidəvin batil olmsaıdır. Aciz insan.
 20. Söhbətdən qaçma, mənim bu sözümlə razısan? Mən deyirəm Allahın bu eşitməyi həqiqi deyil məcazidir, orda eşitmək başqa mənadadır, Allah eşidə bilməz, qəbul edirsən? qəbul edirsən mənim bu görüşümü?
 21. Sənə nəsə deyən oldu ki? Sən narahat olma, onsuzda sənin öz kitablarından xəbərin yoxdur, kitablarınızdan xəbərin olsa bura girmərsən. Bu faktdır, şiə kitablarında Bu rəvayətlər mövcuddur, istiyirsən qəbul et istiyirsən yox. Öz işindir. Amma böyük alimləriviznən işin olmasın, çünki onlar şalvarı topuqdan aşagı geyinməyi qadagan görüblər
 22. Sən utanmıyıb hələmdə yazırsan də həə? Demirsən Allah Eşidəndir? Məndə deyirəm Allahın bu eşitməyi həqiqi deyil məcazidir, orda eşitmək başqa mənadadır, Allah eşidə bilməz, qəbul edirsən? qəbul edirsən mənim bu görüşümü?
 23. Vallahi Mən sənin sualıva cavab verəcəm özüdə ətraflı, lakin sən əvvəl mən deyəni et sonra mən sənin sualıva cavab verəcəm. Sən Allahın eşitmək sifətini inkar et sonra mən sənin sualıva cavab verəcəm, yada ki denən ki Eşitmək sifətini isbat etdiyin kimi əl sifətinidə isbat et və sonra mən sənin sualıva cavab verim
 24. hə, əlbətdə oxumuşam. Özüdə bir neçə dəfə. Sən utanmadın bu sözü "Hər zamanın öz tələbi var" deyəndə? İndi ki zaman tələb edirki qadınlar başı açıq gəzsin, hə indi de görüm sən deyə bilərsən başı açıq gəzmək haram deyil? Sən luşşi danışma yoxsa korluyursan
 25. Bu necə sualdır? Necə yəni Peygəmbər əməllərimizi görür? Konkret denən görüm nə demək istəyirsən
×
×
 • Create New...