Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

Taftazani

Members
 • Content Count

  178
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Taftazani

 • Rank
  Знаток

Previous Fields

 • Обращение
  как удобно

Profile Information

 • Gender
  Male
 1. Ola bil?r sizin dininzd? bu f?tvalar sap?q say?ls?n v? siz Yeni ?l qeyd etm?yi,?axta Baban? filan q?bul edirsiz.N? deyir?m ki...L?kum dinukum va liy? din.
 2. Bunu da ancaq ?i?l?r? aid etm?k s?hvdir.??nki ?hli-S?nn?td? d? q?zalar?n q?l?nmas? laz?m oldu?u deyilir. H?nb?li fuqahas?ndan All?m? ?bn Qudam? (541-620 h/ 1146-1223 m) namaz? t?rk ed?nin kafir olmad??? haqq?nda ?m?li icman? qeyd ed?rk?n, q?zan?n icmayla vacib oldu?unu deyir: ???? ??? ?????? ????????? ? ???? ?? ????? ?? ????? ??? ???????? ????? ??? ?????? ??????? ????? ??????? ? ???????? ???? ? ?????? ?? ??????? ????????? ? ??? ???? ?????? ??????? ? ??? ???? ?? ?????? ???????? ? ??? ?????? ??? ??????? ?????? ??????? ??? ?????? ? ?? ????? ?????? ??????? ? ???? ??? ?????? ??????? ???? ???????? ?????? ? ??? ????? ???? ????????? ?????? ?? ??? ????? ??????? ???? ???? ??????? ? ??? ??? ?????? ?? ???? ???? ????? ????? ??? ????? ???? ????????? ??????????? ??? ??? ????? ???????? ? ????????? ?? ????????? ? ?? ??? ???????? "??nki, bu (namaz? t?rk ed?nin kafir olmad??? g?r???) m?s?lmanlar?n icmas?d?r. Bel? ki, biz - namaz? t?rk ed?nl?rin ?ox olmas?na baxmayaraq - h?r hans? bir ?srd? namaz? t?rk ed?nl?rd?n bir n?f?rin bel? ?ld?y? zaman yuyulmas?n?n, c?naz? namaz?n?n q?l?nmas?n?n, m?s?lman q?birstanl??na basd?r?lmas?n?n t?rk edildiyini bilmirik. El?c?d? onun varisl?ri mirasdan m?hrum edilm?yibl?r, oda ona burax?lan mirasdan m?hrum edilm?yib, ikisind?n biri namaz? t?rk etdi dey? h?yat yolda?lar? bir birind?n ayr?lmay?b. ?g?r namaz? t?rk ed?n m?rt?d say?lsayd? bu h?kml?rin ham?s? m?tl?q realla?ard?. M?s?lmanlar aras?nda, namaz? t?rk ed?n? q?zan?n vacib oldu?u haqda bir ixtilaf bilmirik. ?g?r namaz? t?rk ed?n bu s?b?bl? m?rt?d olsayd?, n? bir namaz?n n? d? bir orucun q?zas? ona vacib olmazd?. Yuxar?da (namaz? t?rk ed?nin kafir oldu?u haqda) zikr edil?n h?disl?r is? qorxutma v? bel? birisini kafirl?r? b?nz?tm?k m?nas?ndad?r, yoxsa h?qiqi m?nada deyil." Qaynaq: ?bn Qudam?: ?l Mu?ni: 3/357-358 Riyad: Daru Al?mil Kutub: 1417/1997
 3. Bu m?s?l?d? onlar kimi fikird? olanlar da olub.Lap ?vv?ld?n.Buna g?r? d? "namaz q?lmayanlar? kafir sayma?"? vahhabil?rin ?qid?si saymaq s?hvdir.
 4. ?hli-S?nn?y? g?r? Namaz? t?rkin h?km? http://www.ehlitevhid.com/forums/index.php?showtopic=1774
 5. Taftazani

  ислам

  X?sus?n saqqala dil uzatma?a kims?nin haqq? yoxdur.T?rkiy?d? bilmir?m harda olmusuz ancaq h?r add?mba?? adam?n qaba??na saqqal? sufi ??x?r.Bala??n q?sal??? haqq?nda is? ifrat?n oldu?unu dey? bil?r?m v? m??yy?n q?d?r raz?la?maq olar.
 6. O dediyin fiqhi m?s?l?nin mahiyy?tini s?nin anlayaca??n v? ya anlasan da obyektiv olaraq q?bul ed?c?yin ?eyd?n deyil.
 7. Guya rafiziler necedirler?Sigenin sizdeki hokmu melumdur,muselmanlarin namusuna tecavuzle de Xetai melundan bashlayaraq iraqdaki dindashlariniz meshgul olublar
 8. Ba?qa bir tan?nm?? ?afii imamlar?ndan olan Hafiz C?laluddin ?s Suyuti (849-911 h/1445-1505 m) rahim?hullah, ?z?n?n bid?tl?r haqda yazd??? “?l ?mru bil ?ttiba v?n N?hyu anil ?btida” adl? kitab?nda deyir: ???? ???????? ???????????? ??????? ?????????? ??????????? ?? ????????? ????????? ????????? “Q?nanan bid?t v? m?nk?r ?m?ll?rd?n biri d? kafirl?rin m?lun/l?n?tl?nmi? bayram v? m?nas?b?tl?rind? onlar kimi davranmaq v? kafirl?r? b?nz?m?kdir.” Qaynaq: C?laluddin ?s Suyuti: ?l ?mru bil ?ttiba v?n N?hyu anil ?btida: 141 D?mmam: Dar ?bnil Qayyim: 1410/1990 Bir ne?? s?hif? sonra is? x?sus?n yeni il haqda deyir: ??????? ?????? ????? ??? ?????? ?? ???? ???????? ? ????????? ????? ?????? ???? ?????? ???????? ? ?????? ?? ?????? ????? ?? ??? ????????? ??? ???????????? ? ???: ?????? ?????????? ? ???????? ????? ? ??????? ????? ? ?????? ??? ????? ???????? ??? ????????? ????????? ?? ???? ????????? ? ???? ???? ???? ?? ???? ??????? . ???? ????? ???? ???????? ?????? ?? ???? ???????? ???????? ? ?? ?????? ?????? ?? ????????? ? ??????? ????? ???? ??????? ? ???? ????? ?? ????????? ??????????? ??????? ?????????? “Bir ?ox insanlar?n, ?sa Pey??mb?rin - ?leyhissalam – do?um g?n? hesab ed?r?k q??da (qeyd) etdiyi (bayramlar), od qalamaq, yeni (x?susi bir) yem?k bi?irm?k, ?am almaq v? b?nz?ri kimi bu gec?l?rd? edil?n ?eyl?rin ham?s? m?nk?rdir. ??nki, Bu miladlar? (milad bayramlar?n? x?susi bir) m?nas?b?t kimi q?bul etm?k xrisyanlar?n dinidir. ?slam dinind? bunun he? bir ?sli yoxdur. ?vv?lki n?sill?rd? bu milad/do?um g?n? haqda dan???lmam??d?r. ?ksin? bunun ?sli xrisyanlar?n dinind?n g?t?r?lm?? v? buna t?bii bir s?b?bd? ?lav? olunmu?dur. Bu da bu bayram?n, od qalama?a m?nasib olan q?? f?slin? d??m?sidir .” Qaynaq: C?laluddin ?s Suyuti: ?l ?mru bil ?ttiba v?n N?hyu anil ?btida: 145 D?mmam: Dar ?bnil Qayyim: 1410/1990
 9. ?afii f?qihi ?bn H?c?r ?l Heyt?mi (909-974 h/1504-1567 m) rahim?hullah, fiqhl? ba?l? verdiyi f?tvalar?n?n toplusu olan “?l F?t?val Fiqhiyy?tul Kubra” kitab?nda, kafirl?r? uymaq bar?d? suala geni? cavab verir. M?vzumuz bar?d? yerind? is? bel? deyir: ???? ?????? ???? ????????? ????????????? ???? ?? ?????? ?? ??????? ???? : ???? ?????? ??????? ???????? ??????????? ??????? ?? ????????? ???????????? ??????? ?????????? ??? ??????? ????????? ??? , ?????? ??????? ??????? ???? ?????????????? ? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ????: «??? ?????? ?????? ???? ??????» ??? ??? ??? ????? : "?? ?????? ???????? ??? ?????? ?????????? ?????? ??? ?????? ????? , ?? ????? ??? ??????? ??? ?????? , ??? ????????? ?????? ???? ?????? , ??? ??? ?????????? ????? ??? ??????? . ???? ?????? ??????? ????? ??????????? ??? ???" . ?????? ?????????? ?? ?????????? ????? ?????????? “B?zi m?t?axxirin imamlar?m?z? (?afiil?ri) bu dediyim? m?vafiq bir s?z dediyini g?rd?m. Bel? demi?l?r: “?n murdar bid?tl?rd?n biri d? M?s?lmanlar?n, xrisyanlar?n bayramlar?nda yem?k ??klind?, onlara h?diyy? verib onlardan h?diyy? almaqda ?zl?rini onlara b?nz?tm?kl? xrisyanlara m?vafiq olmalar?d?r. Bu i?? ?n ?ox bula?anlar misirlil?rdir. Halbuki, Allah R?sulu – sallAllahu aleyhi v? ?lihi v? s?ll?m – buyurmu?dur: “Kim ?z?n? bir q?vm? b?nz?d?rs? o da onlardand?r.” H?tta ?bnul Hacc (?l Abd?ri) deyir: “M?s?lman birisin?, xrisyana bayram?na yard?m ed?c?k bir ?ey satmas? halal deyil. N? ?t, ?d?vat, n? d? paltar. Onlara he? n? kiray? verilm?z, h?tta (minm?l?ri ???n) heyvan bel?. ??nki bu c?r etm?k onlala k?frl?rind? yard?mla?maqd?r. ?mr sahibl?rin? f?rz olan, m?s?lmanlar? bu i?d?n ??kindirm?kdir.” Bu c?r bid?tl?rd?n biri d? m?s?lmanlar?n, paxlava yem?kl? Novruz bayram?na ?n?m g?st?rm?l?ridir.” Qaynaq: ?bn H?c?r ?l Heyt?mi: ?l F?taval Fiqhiyy?tul Kubra: 4/239 ?l M?kt?b?tul ?sl?miyy?
 10. Dig?r bir H?n?fi alimi Alauddin ?l Hask?fi (1025-1088 h/1616-1677 m) bel? deyir: ????????? ????? ???????? ??????????? ?? ???? , ?? ??????? ????? ????? ???????? ????? , ??? ???? ??????? ??? ???????? ???????? ????? ??? ??? ???? ??????? : ?? ???? ????? ???? ????? ?????? ???? ?? ????? ?????? ???? ???????? ?????? ????? ?????? ????? ??? ???? ????? ?????? ? ?? ??? ????? ?????? ??? ?????? ?????? ????? , ?? ??? ??? ????? ????? ?? ????? , ?????? ?? ??????? ????? ?? ????? ????? ??????? ??? ???? ??? ?? ?? ?????? ???? ?? ????? ??????? ???? , ??? ????? ??????? ?????????? ????????? ?? ????? "Novruz v? Mihrican ad?yla/m?nasib?tiyl? n?s? verm?k caiz deyildir. Y?ni bu iki g?n m?nasib?tiyl? h?diyy?l?r verm?k haramd?r. ?g?r bu g?n?n m??rikl?r t?r?find?n t?zim edildiyi kimi t?zimini q?sd ed?rs? k?fr? gir?r. ?bu Hafs ?l K?bir ?l H?n?fi (?hm?d bin Hafs ?l Buxari – v.264 h.) – rahim?hullah – bel? demi?dir: "?g?r bir adam ?lli il uca Allaha ibad?t ets?, sonra Novruz g?n? – bu g?n? t?zim etm?k niyy?til? - bir m??rik? yumurta h?diyy? ets? k?fr? gir?r v? (bu s?b?bl?) ?m?ll?ri bo?a ??xar." ?g?r bu g?n? t?zim etm?yi q?sd etm?d?n, sad?c? insanlar bel? ad?t etdiyi ???n bir m?s?lmana h?diyy? ver?rs? k?fr? girm?z. Lakin, ??bh?ni ortadan qald?rmaq ???n bunu Novruzdan ?nc? v? ya sonra etm?si laz?md?r. ?g?r bu g?n daha ?nc? almad??? bir ?ey alarsa bax?lar: 1. ?g?r Novruzu t?zimi q?sd ed?rs? k?fr? gir?r. 2. ?g?r yeyib-i?m?k, ?yl?nm?k ???n ed?rs? k?fr? girm?z." Qaynaq: Alauddin ?l Hask?fi: ?d Durrul Muxtar: 759 Beyrut: Darul Kutubil ?lmiyy?: 1423/2002
 11. H?n?fi aliml?rind?n Mulla ?li ?l Qari (v. 1014 h/1606 m) Allah R?sulunun M?din?y? g?ldikd? Novruz v? Mihrican bayramlar?n? Ramazan v? Qurban bayram? il? ?v?z etm?si haqda h?disin ??rhind? deyir: ??? ??????? : ??? ????? ??? ???? ?????? ???????? ???????????? ???????? ?? : ?? ??????? ?????? ????? ??? ??? ??? ???? ??????? ?????? : ??? ???? ?? ???????? ????? ??? ????? ??????? ????? ??? ???? ????? ????? ? ??????? ??????? ???? ?????? ??? ??????? : ?????? ??? ?????? ???????? : ??? ????? ??? ????? ?? ??? ??????? ?? ???? ? ?? ???? ??? ????? ??? ???? , ??? ????? ???? ?????? ????? ??? ???????? ??????? ??? ???? ? ??? ????? ???????? ????????? ????????? ? ?????????? ??????????? ??????? ??? ?????? ? ?? ???? ????? , ???? ?????? ?????? ????????? ??????? ? ????? ????????? ??? "Muzhir bel? dedi: "Bu h?disd? Novruz, Mihrican v? kafirl?rin dig?r bayramlar?n?n t?zim edilm?sinin qada?an olundu?una d?lil var." ?bu Hafs ?l K?bir ?l H?n?fi (?hm?d bin Hafs ?l Buxari – v. 264 h.) – rahim?hullah – bel? demi?dir: "Kim Novruzda o g?n? t?zim q?sdil? bir m??rik? yumurta h?diyy? ed?rs?, uca Allah? inkar etmi? v? ?m?ll?rini bo?a ??xarm??d?r." Qadi ?bu M?hasin ?l H?s?n bin M?nsur ?l H?n?fi (M??hur Qadixan – v. 592 h/1196 m) bel? demi?dir: "Kim o g?n daha ?nc? almad??? bir ?ey alar v? ya o g?n ba?qas?na h?diyy? ver?rs? bax?lar: 1. ?g?r bu ?m?liyl? Novruz g?n?n? m??rikl?rin t?zim etdiyi kimi t?zim etm?k niyy?tind?dirs? k?fr? gir?r. 2. Yox ?g?r bu al??la sad?c? ?yl?nm?k ist?y?rs? v? ya h?diyy? verm?kl? ad?t?n c?r?yan ed?n xo? m?nasib?ti q?sd ed?rs? bu k?fr olmaz. Lakin kafirl?r? b?nz?m?k sur?til? m?kruh olar. El? is? bu i?d?n ??kinm?k laz?md?r."..." Qaynaq: Mulla ?li ?l Qari: Mirqatul M?fatih ??rhu Mi?k?til M?sabih: 3/491 Beyrut: Darul Kutubil ?lmiyy?: 1422/2001 H?n?fi aliml?rind?n Mulla ?li ?l Qari (v. 1014 h/1606 m) "?l Fiqhul ?kb?r" adl? ?s?r? yazd??? ??rhd? d? bu haqda deyir: ??? ??????? ????????? : ?????? ?????? ???? ???????? ???? ????? : ????? ????? ???????? ???? , ?? ???? ???????? ????? ????? ?? ??????? ????????? ????? ??????? ???? ???? ???? ???????? ??? ?????? ???? ?????? ?????? ???????? ???? ??? ???? ???????? ??????????? ??? ?????? ???????? ??? ????? ???? ????? ?? ??? ????? ???????? ??? ????? ????? ???? ????? ???? ???? ??? ????? ?? ??????? ???? ?????? ?? ???? ???????? ???? , ???? ??? ?????? ?????? , ????? ??????? ???? ???? ????? ?????? ?????? ??? ????????? ????????? ????????? ???? ???? ??????? ?? ??? ?????? ??????? ??????? "..."M?cm?un N?v?zil" adl? kitabda deyilir: "M?cusil?r Novruz g?n? toplanar v? bir m?s?lman bunu g?r?b: "Bu onlar?n ortaya qoydu?u g?z?l bir t?dbirdir" dey?rs? k?fr? gir?r". Y?ni, o bu k?fr?n ortaya ??xar?lmas?n? g?z?l g?rm?? v? dolay?s?yla ?slami ya?ant?ya t?n etmi?dir... Kim Novruz g?n? ba?qas?na - Novruzu t?zimi q?sd ed?r?k - bir ?ey h?diyy? ed?rs? k?fr? gir?r. ?g?r m??llim Novruz pay? ist?r v? t?l?b edil?n ??xsd? bu pay? ona verm?zs? m??llimin k?fr? d??m?sind?n qorxular. Y?ni, t?l?b edil?n ??xs Novruzluq ver?rs? onun ?z?n?nd? k?fr?nd?n qorxular... Kim Novruz g?n? kafirl?rin toplant? yerl?rin? ged?rs? k?fr? gir?r. ??nki, bunda k?fr? elan etm?k var v? sanki o, kafirl?r? bu ?m?ll?rind? yard?m etmi?dir. M?cusil?rin Novruz g?n?n? qat?lma?a qiyas?n, o g?n onlar?n etdiyi ?eyl?ri etm?kd? k?fr? g?r?kli q?l?r." Qaynaq: Mulla ?li ?l Qari: Minahur Ravdil ?zh?r ??rhu Fiqhil ?kb?r: 499-500 Darul B??airil ?slamiyy?: 1419/1998
 12. H?n?fi aliml?rind?n ?bn Nuceym ?l Misri (v. 970 h/1563 m) insan? dind?n ??xaran ?eyl?ri s?ralark?n deyir: ???????? ??? ??????? ??????? ?????????? ???? ???? ??????? ?? ??? ?????? ????????? ???? ??????????? ????? ?? ???? ??????? ????? ??? ??????? ???????? ?? ?????? ???????? , ????????? ??? ?????? ?????????? ??? ??????? ??????? ???? ?????? "(Dind?n ??xaran ?eyl?rd?n birid?) M?cusil?rin Novruz bayram?nda onlarla b?rab?r t?dbirl?r? qat?lmaq, o g?n onlarla b?rab?r etdikl?rini etm?kdir. (Dind?n ??xaran ?eyl?rd?n birid?) Novruz g?n? daha ?nc? almad??? bir ?eyi yeyib-i?m?k ???n deyil, Novruza t?zim/h?rm?t ???n almaqd?r. H?m?inin Novruz g?n? m??rikl?r? bu g?n? t?zim olaraq - yumurta bel? olsa - h?diyy? etm?kd? bel?dir. (?nsan? dind?n ??xarar)." Qaynaq: ?bn Nuceym: ?l B?hrur Raiq ??rhu K?nzid D?qaiq: 5/208 Beyrut: Darul Kutubil ?lmiyy?: 1418/1997 Yen? ?bn Nuceym eyni kitab?n ba?qa yerind? deyir: ??? ????? ????? ( ???????? ????? ???????? ???????????? ?? ???? ) ?? ??????? ????? ????? ????????? ????? ?? ???? ???? ??? ????? ?????? ????? ???? : ?? ???? ????? ???? ????? ????? ???????? ???? ?? ???? ???? ???????? ?????? ??? ???? ????????? ????? ????? ?????? ??? ?????? ??? ???? ????? ?????? ???? ????? ??????? ???????? : ??? ????? ???? ???????? ??? ????? ???? ??? ???? ?? ????? ?????? ???? ??? ?? ??????? ???? ?????? ?? ????? , ???? ????? ?? ?? ?? ????? ??? ?? ??? ?????? ????? ??????? ?????? ?? ????? ??? ?? ????? ???????? ?????? ????? ? ??? ??? ??? ???? ???? ???? « ???? ????????? ???????? ?????? ???????? » , ???? ?? ???????? ???????? : ???? ????? ???? ???????? ????? ??????? ??????? ??? ??? ?? ???? ??????? ???? ??? ?? ????? ?? ?????? ??? ?????? ??? ???????? ????????? ???? ? ??? ????? ??????? ????????? ?????????? ?? ????? "Hafizuddin ?bul B?r?k?t ?n N?s?fi (v. 710 h/1310 m) – rahim?hullah – dedi: Novruz v? Mihrican ad?yla/m?nasib?tiyl? n?s? verm?k caiz deyildir. ?bn Nuceymin ??rhi: Y?ni bu iki g?n?n ad?yla/m?nasib?tiyl? h?diyy?l?r verm?k haram, h?tta k?frd?r! ?bu Hafs ?l K?bir (?hm?d bin Hafs ?l Buxari – v.264 h.) – rahim?hullah – bel? demi?dir: "?g?r bir adam ?lli il uca Allaha ibad?t ets?, sonra Novruz g?n? – bu g?n? t?zim etm?k niyy?til? - m??rikl?r? yumurta h?diyy? ets? k?fr? gir?r v? (bu s?b?bl?) ?m?ll?ri bo?a ??xar." "?l Camiul ?s?ar" kitab?n?n m??llifi bel? deyir: "Bir m?s?lman Novruzda - bu g?n? t?zim niyy?ti olmadan, lakin insanlar?n bel? bir ad?ti oldu?u ???n - ba?qa bir m?s?lmana h?diyy? ed?rs? kafir olmaz. Lakin, bu ?m?li x?susi olaraq Novruz g?n?nd? etm?m?lidir. Ya o g?nd?n ?nc?, ya da sonra etm?lidir ki, kafirl?r? b?nz?m? olmas?n. R?sulullah – sallallahu aleyhi v? s?ll?m - buyurur: "Kim bir q?vm? b?nz?y?rs? onlardand?r"..." "?l Camiul ?s?ar" kitab?n?n m??llifi bel? deyir: "?g?r bir kims? daha ?nc? almad??? halda, Novruz g?n? kafirl?rin bu m?nasib?tl? ald??? bir ?ey alarsa bax?lar: 1. ?g?r bu g?n? m??rikl?rin t?zim etdiyi kimi t?zim etm?k ist?yirs? k?fr? gir?r. 2. Yox ?g?r sad?c? yeyib-i?m?k, ?yl?nm?k ist?rs? k?fr? girm?z."..." Qaynaq: ?bn Nuceym: ?l B?hrur Raiq ??rhu K?nzid D?qaiq: 9/361-362 Beyrut: Darul Kutubil ?lmiyy?: 1418/1997
 13. H?n?fi aliml?rind?n ?bnul Ala ?l ?nsari (v. 786 h/1384 m) "?l F?t?v?t T?t?rxaniyy?" adl? ?s?rind? deyir: ??? ???? ?? ??????? ?? ??????????? ??? ????????? ??? ???????? ????????? ??? ????? ????? ?????? ?????? ??????? ?????? ??? ??? : ?? ??? ???? ??? ??? ???? ???????? ????????? ?????? ??? ?????? ? ??? ????? ?? ??? ??? ?????? ?? ??? ?? ? ?????????? ??? ????? "M?cusil?rin ?z Novruz bayramlar?nda gedi?-g?li?l?ri olan b?y?k insanlara g?tirdikl?ri yem?kl?r haqq?nda bel? deyilmi?dir: 1. ?g?r bu yem?kl?ri onlar?n sevincin? qat?lma ifad?si olaraq alarsa bu alan kims?nin dinin? z?r?r ver?r. 2. Yox ?g?r bu ??kild? almazsa bunda bir b?is yoxdur. Lakin ??kinm?k daha uy?undur." Qaynaq: ?bnul Ala ?l ?nsari: ?l F?t?v?t T?t?rxaniyy?: 5/355 Daru ?hyait Turasil Arabi
 14. ??? ???? ?????? ?????? ?slam d?nyas? i??ala u?ram??d?r. M?xt?lif sah?l?rd? olan bu i??al?n bir qismi ?ox m?s?lman t?r?find?n f?rq edilir. Bir qismi is? ancaq b?zi m?s?lmanlara m?lumdur. ???al sad?c? kafirl?rin bizim torpaqlar?m?z? fiziki olaraq ?l? almas? deyil. Bundan daha t?hl?k?li bir i??al var ki, ona fikri-m?d?ni i??al dey? bil?rik. ?z m?d?niyy?tini unudub ?z?n? kafirl?r qar??s?nda ?zik hiss ed?n bir ?ox m?s?lman onlar? ?zl?rin? ideal se??r?k geyiml?rind?, davran??lar?nda, istifad? etdikl?ri dild? bel? onlara ox?ama?a ?al???rlar. Bunun s?b?bi is? sad?dir: ?nsan ancaq ?z?nd?n ?st?n g?rd?y?n? t?qlid ed?r. ?zilib, kafirl?ri t?qlid etm?k, onlar?n m?d?niyy?tiyl? "??r?fl?nm?k" ist?diyimiz sah?l?rd?n birid? onlar?n bayramlar?d?r. Dinimiz bu m?d?ni i??al?n qar??s?n? almaq ???n kafirl?r ciddi bir m?xalif?ti ?mr etmi?dir ki, bu m?xalif?tin bir qismid? onlar?n bayramlar?na m?xalif?t etm?kdir. ?slama g?r? yeni il, Novruz v? b?nz?ri bayramlar? ke?irm?yin, o g?n? x?susil??dir?r?k f?r?hl?nm?yin h?km? n?dir? Bu bar?d? elm ?hlinin g?r??l?rin? ba? vuraq. M?v?ff?qiyy?t Allahdand?r.
×
×
 • Create New...