Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Sign in to follow this  
Hanbali

S?l?fi salihin ?qid?si

Recommended Posts

Birincisi C?f?rin b?t?n h?disl?ri haqqd?r dey? bir qayda yoxdur

?vv?la kimd?n dan??d???na fikir ver! C?f?r yox imam C?f?r Sadiq ?.s. ikincisi Hz. imam C?f?r Sadiqin ?.s b?t?n h?disl?ri R?sulullah?n s.?.? h?disl?ridir. Allah imamlar?m?z? ?.s h?r c?r eyib, ?irk v? n?qsandan uzaq v? m?sum q?lm??d?r. R?sulullah s.?.? d? S?q?leyn v? S?fin? h?disl?ri il? qurtulu?un, haqq?n ancaq v? ancaq Quran v? ?hli Beyt? ?.s sar?lmaq il? oldu?unu, Onlara ?.s muxalif?t ed?nl?rn is? sap?qlar?n ?z? oldu?unu bildirib. m?s?lmanlara is? Allah v? R?suluna s.?.? ita?t etm?k vacibdir. bunun n?tic?si is? Quran v? ?hli Beyt? ?.s ita?tin vacibliyidir.

ikincisi bu h?disl?ri yaln?z sizin aliml?r r?vay?t etdiyin? g?r? b?lk? d? he? h?min s?zl?r o adam?n dilind?n deyil.

bunun ?z? bel? imamlar?m?z? ?.s n? q?d?r sevdiyinizi, Onlar?n ?.s yoluna n? q?d?r ba?l? oldu?unuzu g?st?rm?y? kifay?tdir.

Sonras? da ki orada ayr?-ayr?  aliml?rin r?yl?ri yaz?l?b ist?r ?i? olsun ist?r ?hli-s?nn? a??ll? adam d?rhal ba?a d??m?lidir ki, o yaz?larda n? ?li® n? H?s?n® n? d? H?seyn® haqq?nda t?hqirli,s?y??l?,v? l?n?tli he? bir s?z yoxdur v? ola da bilm?z.

onda bir saatd? g?tirdiyin b?han?l?r ?v?zin? a??qca yaz ki, orada adlar? yaz?lan s?nn? aliml?rinin a?l? yoxdur!

??nki biz Pey??mb?rimizi (s.?.s.) v? onun ail?sini® (bura Onun z?vc?l?ri,?vladlar?,?mil?ri v? ail?l?ri,?li® v? onun ail?si(sad?c? Fatim? deyil sonrak? z?vc?l?ri v? ?vladlar? da!),v? ?lb?tt? ki n?v?l?ri aiddir) sevir v? h?rm?t edirik.Dinimizd?n raz? qalmaq ???n biz? n? n?sranil?r kimi Allaha ??rik qo?maq,n? q?dim misirlil?r kimi Allah?n kimd?s? t?c?ss?m?n? inanmaq laz?m deyil

?hli Beytin ?.s kiml?r oldu?u ba?qa m?vzudur. ist?yirs?ns? tema a? s?hb? ed?k. amma sad?c? bunu dem?k kifay?tdir ki, R?sulullah s.?.? ?ba h?disind? ?hli Beytin ?.s kiml?r oldu?unu ?ox g?z?l v? m?f?ss?l ??kild? a??qlam??d?r. n?sranil?r kimi ??rik qo?mad???n? iddia ed?n sizl?r (h?qiq?td? is? sizin ?qid?nizin k?k? onlarla y?hudil?rin qar???d???d?r) y?hudil?r kimi inkar edirsiniz. biz is? n? y?hudil?r v? n? d? n?sranil?r kimi deyilik ?ksin? orta yolda olanlar?q.

.Allah?n Pey??mb?ri(s.?.s.) insanlar?n ?n yax??s?d?r.S?hab?l?r biz? n?mun?dir(o c?ml?d?n ?li®x?susil?) siz n? ets?z d? onun ad?ndan hans? ?irk v? k?fr? ?l atsaz da bu onu l?k?l?y? bilm?z. ??nki, o R?sulullah?n ?n yax?n qohumu silahda?? v? k?m?k?isi idi.O Allah? sevirdi,Pey??mb?ri (s.?.s.)sevirdi,biz d? Allah? v? R?sulunu sevirik ?lini d? Onlar? sevdiyi ???n s?hab? oldu?u ???n sevirik.Sizd?n f?rqli biz Onlar?n he? birind?n ??bh? etmirik.

s?n hee? narahat olma. siz v? aliml?riniz n? q?d?r g?c?ns?nizd? qani??n, al?aq v? iki?zl? ??xsl?ri s?hab? ad? v? ?dal?t zirehi il? qoruya bilm?y?c?ksiniz. R?sulullah?n s.?.? s?hab?l?ri r.a ibni M?sud, ibni Abbas, Osman b. Huneyf, S?hl b. Huneyf, Xuzeym? b. Sabit, Malik b. Nuveyr?, ?mmar, Miqdad, Salman, ?bu Z?rr, Ubeyy b. Kab, ?bu S?id ?l Xudri, ?bu ?yyub ?l ?nsari v? daha saymad???m ne??-ne?? igidl?rdir. daha R?sulullaha s.?.? sui-q?sd ed?n, say?qlay?r dey?n, d?y?? meydanlar?nda soyunub ?v?rtini a?an, V?lid kimi i?ki i?ib namaz q?ld?ran, R?sulullah?n s.?.? n?v?sini q?tl ed?n al?aqlar deyil! R?sulullah?n s.?.? s?hab?l?ri m?nafiql?rin masqas?n? ?z ?m?ll?ri il? el? c?r?b ki, 1400 ildi d?z?ld? bilmirsiniz!

Edited by Elmeddin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam Aleykum.

Cox q?rib? olan m?s?l? (m?n? h?qiq?t?n q?rib? olan) sizin ?z?n?z? v? dig?rl?rini -?hli S?nn?nin ?hli beyti sevmm?m?sin? inand?rmaq ist?yidir. Buna n? l?zum var?

?ox q?rib? m?s?l?dir ki, siz ?qid?nizi t?qiyy? il? gizl?tm?y? ?al???rs?n?z v? bizi insanlr? ?hli S?nn?nin ?hli beyti sevm?m?sin? inand?rmaa?a ?al??maqla g?nahland?r?rs?n?z. halbuki bunu s?yl?y?n ?z aliml?rinizdir: ?hli s?nn? aliml?ri v? ?hli Beyt ?.s imamlar?

sizin s?nn? kitablardan g?tirdiyiniz h?disl?r? g?linc?, biz ?sla N?sai, Hakim, Qunduzi kimi ?hli Beyti ?.s sev?nl?rin oldu?unu inkar etmirik. ?ksin? onlar?n ba???lanma??n? dua edirik. biz Buxari, ibni teymiyy?, Z?h?bi, ibni Hac?r kimi nasibil?rd?n dan???r?q. sizin m?nb?l?rd? ?hli Beyt ?.s haqq?nda do?ru bir ?eyl?r g?libs? bu sizin onlar? sevdiyinizd?n deyil, ?ksin? Allah?n haqq?n ni?an?l?rini h?r zaman a?kar g?st?rm?k ist?m?yind?ndir. nec?ki T?vrat v? ?ncil t?hrif olunmas?na baxmayaraq R?sulullah?n s.?.? v? imamlar?n ?.s v?sfi orada qal?b bu da eyni ?eydir. ibni Teymiyy? kimil?r is? h?tta Q?diri Xumu bel? inkar etm?y? ?al???blar. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

?vv?la kimd?n dan??d???na fikir ver! C?f?r yox imam C?f?r Sadiq ?.s. ikincisi Hz. imam C?f?r Sadiqin ?.s b?t?n h?disl?ri R?sulullah?n s.?.? h?disl?ridir. Allah imamlar?m?z? ?.s h?r c?r eyib, ?irk v? n?qsandan uzaq v? m?sum q?lm??d?r. R?sulullah s.?.? d? S?q?leyn v? S?fin? h?disl?ri il? qurtulu?un, haqq?n ancaq v? ancaq Quran v? ?hli Beyt? ?.s sar?lmaq il? oldu?unu, Onlara ?.s muxalif?t ed?nl?rn is? sap?qlar?n ?z? oldu?unu bildirib. m?s?lmanlara is? Allah v? R?suluna s.?.? ita?t etm?k vacibdir. bunun n?tic?si is? Quran v? ?hli Beyt? ?.s ita?tin vacibliyidir.

O harda deyilib?V? ?ox g?z?l taktikad?r-h?dis elmind? z?if oldu?u bilin?n bir ??xsin h?disl?rini sad? camaata s?hih ad? il? yedirtm?k!Bu s?zl?ri g?r?s?n Allah Quran?n hans? ay?sind? buyurub??ox maraql?d?r.?hli-beyt s?z? geni? anlay??d?r.?hli-beyt dar m?nada ev ?hli dem?kdir.Ba?a d???rs?n d??Yoxsa ?r?bc? anlay???n yoxdur?

bunun ?z? bel? imamlar?m?z? ?.s n? q?d?r sevdiyinizi, Onlar?n ?.s yoluna n? q?d?r ba?l? oldu?unuzu g?st?rm?y? kifay?tdir.

Siz sevirsiz?Q?rib? sevginiz var sevdikl?rinizin yolu il? getmir onlara m?xalif olaraq bid?tl?r edirsiz.

onda bir saatd? g?tirdiyin b?han?l?r ?v?zin? a??qca yaz ki, orada adlar? yaz?lan s?nn? aliml?rinin a?l? yoxdur!

A??ls?z o k?sdir ki ?z?n?  ?z s?z?n? demi? aliml?rd?n a??ll? say?r amma halbuki he? onlar q?d?r savad? yoxdur

?hli Beytin ?.s kiml?r oldu?u ba?qa m?vzudur. ist?yirs?ns? tema a? s?hb? ed?k. amma sad?c? bunu dem?k kifay?tdir ki, R?sulullah s.?.? ?ba h?disind? ?hli Beytin ?.s kiml?r oldu?unu ?ox g?z?l v? m?f?ss?l ??kild? a??qlam??d?r. n?sranil?r kimi ??rik qo?mad???n? iddia ed?n sizl?r (h?qiq?td? is? sizin ?qid?nizin k?k? onlarla y?hudil?rin qar???d???d?r) y?hudil?r kimi inkar edirsiniz. biz is? n? y?hudil?r v? n? d? n?sranil?r kimi deyilik ?ksin? orta yolda olanlar?q.

bunu oxu sonra dan??

s?n hee? narahat olma. siz v? aliml?riniz n? q?d?r g?c?ns?nizd? qani??n, al?aq v? iki?zl? ??xsl?ri s?hab? ad? v? ?dal?t zirehi il? qoruya bilm?y?c?ksiniz. R?sulullah?n s.?.? s?hab?l?ri r.a ibni M?sud, ibni Abbas, Osman b. Huneyf, S?hl b. Huneyf, Xuzeym? b. Sabit, Malik b. Nuveyr?, ?mmar, Miqdad, Salman, ?bu Z?rr, Ubeyy b. Kab, ?bu S?id ?l Xudri, ?bu ?yyub ?l ?nsari v? daha saymad???m ne??-ne?? igidl?rdir. daha R?sulullaha s.?.? sui-q?sd ed?n, say?qlay?r dey?n, d?y?? meydanlar?nda soyunub ?v?rtini a?an, V?lid kimi i?ki i?ib namaz q?ld?ran, R?sulullah?n s.?.? n?v?sini q?tl ed?n al?aqlar deyil! R?sulullah?n s.?.? s?hab?l?ri m?nafiql?rin masqas?n? ?z ?m?ll?ri il? el? c?r?b ki, 1400 ildi d?z?ld? bilmirsiniz!

Allah a??l versin))))))

s?z vermi?diz ki, bir daha qaydalar? pozmayacaqs?z! C?mi 1 g?n ke?ib ?st?nd?n. Siz? x?b?rdarl?q edir?m.

rafizilerin yahudilere oxshariliqi.DOC

Edited by al-Fath

Share this post


Link to post
Share on other sites

h?nb?li yazanda el? yaz ki, s?zl?r bir-birin? qar??mas?n, oxumaq olmur.

O harda deyilib?

n? harada deyilib? Allah?n imamlar?m?z? ?.s h?r c?r eyib, n?qsan v? ?irkd?n t?mizl?diyi? Quranda deyilib:

"Ey ?hli-beyt! Allah sizd?n ?irkinliyi yox etm?k v? sizi t?rt?miz etm?k ist?r" ?hzab sur?si 33-c? ay?

3787- Peygamberin s.a.v ?vey o?lu ?mer b. Eb? Selemeden riv?yete g?re, ??yle demi?tir: Ahzab s?resi: 33. ayeti; “… Ey Peygamberin ev halk?, Allah sizin ?zerinizden her t?rl? ?irkinli?i ve kirlili?i gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” ?mm? Seleme’nin evinde inmi?ti. Bunun ?zerine Ras?lullah s.a.v, Fat?ma, Hasan ve H?seyin’i ?a??rd? onlar? bir ?rt? ile ?rtt?. Ali de Ras?l? Ekrem’in arkas?nda bulunuyordu onu da bir ba?ka ?rt? ile ?rtt? ve ??yle du? etti: “Allah’?m bunlar benim ehli beytimdir. Bunlardan pislik ve k?t?l?kleri gider ve onlar? tertemiz eyle.” ?mm? Seleme: “Ey Allah’?n Peygamberi ben de onlardan m?y?m?” dedi. Ras?lullah (s.a.v.): “Sen yerinde dur! Sen bana hay?rl? kimselerdensin” buyurdu.

Tirmizi, "S?nen", Menk?beler, hadis 3787

259. Eb? Said el-Hudr? (r.a.) rivayet ediyor: "Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz k?lmak istiyor"  ?yeti, be? ki?i hakk?nda nazil oldu. Bunlar: Res?lullah (s.a.v.), Ali, F?t?ma, Hasan ve H?seyin'dir.

?mam Taber?ni, "Mu’cemu’s-Sa?ir" 1/108

V? ?ox g?z?l taktikad?r-h?dis elmind? z?if oldu?u bilin?n bir ??xsin h?disl?rini sad? camaata s?hih ad? il? yedirtm?k!

hans? h?dis, hans? ravi z?ifdirs? buyur g?st?r.

Bu s?zl?ri g?r?s?n Allah Quran?n hans? ay?sind? buyurub??ox maraql?d?r.?hli-beyt s?z? geni? anlay??d?r.?hli-beyt dar m?nada ev ?hli dem?kdir.Ba?a d???rs?n d??Yoxsa ?r?bc? anlay???n yoxdur?

hans? s?zl?ri? ?g?r ?hli Beyt? ?.s ita?t etm?y?nl?rin, muxalifl?rinin, ?hli Beyt? ?.s s?y?nl?rin, ?hli Beyt ?.s il? vuru?anlar?n, ?hli Beyti ?.s t?hqir ed?nl?rin sap?q olma??n? soru?ursansa bu ?i?-s?nn? m?nb?l?rind? n?ql edilmi? yuxar?da yazd???m h?disl?rl? sabitdir.  yazd???m h?disl?r kifay?t deyils? ?lav? ed? bil?r?m.

Siz sevirsiz?Q?rib? sevginiz var sevdikl?rinizin yolu il? getmir onlara m?xalif olaraq bid?tl?r edirsiz.

bid?tl?r ed?nl?r sizl?r v? yolundan getdiyiniz ??xsl?rdir

A??ls?z o k?sdir ki ?z?n?  ?z s?z?n? demi? aliml?rd?n a??ll? say?r amma halbuki he? onlar q?d?r savad? yoxdur

alim? m?n imamiyy? aliml?rind?n ba?qa alim tan?m?ram. imamiyy? aliml?rinid? Allah v? R?sulunun s.?.? ?mrin? ita?t edib dini, fiqhi, ?hkam?, ?qid?ni, h?disi, s?nn?ni, t?fsiri... Quran v? ?hli Beytd?n ald??? ???n tan?y?ram. Allah v? R?sulunun s.?.? ?mrind?n ??xan he? kimin z?rr? q?d?r d?y?ri yoxdur.

bunu oxu sonra dan??

t?z? tapd?n? ?ox axdarmayayd?n m?n? dey?rdin m?n k?m?klik ed?rdim. indi ki, ?z?n tapm?san cavab?n? m?n verim. bird? m?sl?h?t g?r?r?m ki, bu linkl?r? baxasan. s?nin ???n ki?ik bir h?diy?dir:

vahhabil?rin v? kafirl?rin m?budu

y?hudil?r n?bi v? r?sullara ?.s vahahbil?r is? R?sulullah?n ?.s ?hli beytin? ?.s d??m?ndir

vahhabil?rin, y?hudil?rin v? m?ccusil?rin d?st?maz?

vahhabil?rin v? kafirl?rin ibad?t ??kli

q?rm?z? r?ngl? yazd???n?za g?r? 20% reytinq

Edited by al-Fath

Share this post


Link to post
Share on other sites

h?nb?li yazanda el? yaz ki, s?zl?r bir-birin? qar??mas?n, oxumaq olmur.

n? harada deyilib? Allah?n imamlar?m?z? ?.s h?r c?r eyib, n?qsan v? ?irkd?n t?mizl?diyi? Quranda deyilib:

"Ey ?hli-beyt! Allah sizd?n ?irkinliyi yox etm?k v? sizi t?rt?miz etm?k ist?r" ?hzab sur?si 33-c? ay?

3787- Peygamberin s.a.v ?vey o?lu ?mer b. Eb? Selemeden riv?yete g?re, ??yle demi?tir: Ahzab s?resi: 33. ayeti; “… Ey Peygamberin ev halk?, Allah sizin ?zerinizden her t?rl? ?irkinli?i ve kirlili?i gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” ?mm? Seleme’nin evinde inmi?ti. Bunun ?zerine Ras?lullah s.a.v, Fat?ma, Hasan ve H?seyin’i ?a??rd? onlar? bir ?rt? ile ?rtt?. Ali de Ras?l? Ekrem’in arkas?nda bulunuyordu onu da bir ba?ka ?rt? ile ?rtt? ve ??yle du? etti: “Allah’?m bunlar benim ehli beytimdir. Bunlardan pislik ve k?t?l?kleri gider ve onlar? tertemiz eyle.” ?mm? Seleme: “Ey Allah’?n Peygamberi ben de onlardan m?y?m?” dedi. Ras?lullah (s.a.v.): “Sen yerinde dur! Sen bana hay?rl? kimselerdensin” buyurdu.

 

Tirmizi, "S?nen", Menk?beler, hadis 3787

259. Eb? Said el-Hudr? (r.a.) rivayet ediyor: "Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz k?lmak istiyor"  ?yeti, be? ki?i hakk?nda nazil oldu. Bunlar: Res?lullah (s.a.v.), Ali, F?t?ma, Hasan ve H?seyin'dir.

?mam Taber?ni, "Mu’cemu’s-Sa?ir" 1/108

hans? h?dis, hans? ravi z?ifdirs? buyur g?st?r.

S?n yen? d? he? n? ba?a d??m?din bunlar 5 n?f?rdir imam C?f?r ki o 5 n?f?r? aid deyil.O onla?n n?slind?ndir bilir?m amma bu ay? Fatim? ?li v? ?vladlar?(Allah onlar?nham?s?ndan raz? olsun )g?lib deyirs?n.

hans? s?zl?ri? ?g?r ?hli Beyt? ?.s ita?t etm?y?nl?rin, muxalifl?rinin, ?hli Beyt? ?.s s?y?nl?rin, ?hli Beyt ?.s il? vuru?anlar?n, ?hli Beyti ?.s t?hqir ed?nl?rin sap?q olma??n? soru?ursansa bu ?i?-s?nn? m?nb?l?rind? n?ql edilmi? yuxar?da yazd???m h?disl?rl? sabitdir.  yazd???m h?disl?r kifay?t deyils? ?lav? ed? bil?r?m.

?hli beyti s?y?nl?r?T?hqir? h?m m?s?lmanlara Allaha v? R?suluna(s.?.s.) ita?t etm?k buyurulub.B?lk? d?z deyil?

bid?tl?r ed?nl?r sizl?r v? yolundan getdiyiniz ??xsl?rdir

alim? m?n imamiyy? aliml?rind?n ba?qa alim tan?m?ram. imamiyy? aliml?rinid? Allah v? R?sulunun s.?.? ?mrin? ita?t edib dini, fiqhi, ?hkam?, ?qid?ni, h?disi, s?nn?ni, t?fsiri... Quran v? ?hli Beytd?n ald??? ???n tan?y?ram. Allah v? R?sulunun s.?.? ?mrind?n ??xan he? kimin z?rr? q?d?r d?y?ri yoxdur.

El? m?n d? onlar kimi "alim" h?l? g?rm?mi??m greenyesHe? olmasa dan??mayayd?n da! 

t?z? tapd?n? ?ox axdarmayayd?n m?n? dey?rdin m?n k?m?klik ed?rdim. indi ki, ?z?n tapm?san cavab?n? m?n verim. bird? m?sl?h?t g?r?r?m ki, bu linkl?r? baxasan. s?nin ???n ki?ik bir h?diy?dir:

Bilir?m ee k?m?k ed?rdin yax?? bilirs?n ax? .....

vahhabil?rin v? kafirl?rin m?budu

y?hudil?r n?bi v? r?sullara ?.s vahahbil?r is? R?sulullah?n ?.s ?hli beytin? ?.s d??m?ndir

vahhabil?rin, y?hudil?rin v? m?ccusil?rin d?st?maz?

vahhabil?rin v? kafirl?rin ibad?t ??kli

?stiva – Allah – subhan?hu v? t?ala – nin feli sif?tl?rind?ndir. ?stiva– ?st? olmaq, y?ks?lm?k, ??xmaq dem?kdir. Allah?n yeddi s?man?n ?st?nd? yaratd?qlar?ndanayr? olaraq ?r?in ?z?rin? istiva etdiyin? v? elmi il? h?r bir ?eyi ?hat?etdiyin? iman g?tirilm?lidir. Qatad? b. ?n-Numan – rad?yallahu anhu – r?vay?tedir ki, Pey??mb?r – s?llallahu aleyhi v? s?ll?m – buyururdu: «Allah yaratma??qurtard?qdan sonra ?r?in ?z?rin? istiva etdi».

      Bu k?lm?ni M?xalifl?rinyozduqlar? kimi z?bt etdi, h?km? alt?na ald?, q?dr?ti il? v? s. m?nalar il?d?yi?m?m?liyik. ?stiva – m?lumdur, keyfiyy?ti is? m?chuldur. Ona iman g?tirm?kis? vacibdir. ?bu Nuaym C?f?r b. Abdullah deyir ki, biz imam M?lik –rahm?tullahi aleyhi – nin yan?nda idik. Bir n?f?r: «Ey Abdullah?n atas?! Allah?r?? nec? istiva etdi?» ?mam M?lik – rahm?tullahi aleyhi – bu sual? e?id?nd?b?rk q?z?bl?ndi. Ba??n? a?a?? salaraq, ?lind?ki ?ubuqla yer? s?rt?r?k fikr?dald?. Sonra ba??n? qald?r?b ?lind?kini atd? v?: «Nec?liyi a??lla d?rk olunmaz.?stiva Allah ???n m?lumdur. Buna iman vacib, bu haqda sual verm?k bid?tdir.S?ni d? bir bid?t?i kimi g?r?r?m v? bu adam?n qovulmas?n? ?mr etdi».

      Allah – subhan?hu v? t?ala –Qurani K?rimd? yeddi yerd?: ?l-?raf 54, Ta ha 5, ?r-Rad 2, Yunus 3, ?s-S?cd? 4,Furqan 59, ?l-H?did 4-d? AL? – ?z?rin? ?n qo?mas? il?, «Rahm?n ?r?in ?z?rin?y?ks?ldi». (Ta ha 5). ?ki yerd? is?: ?l-B?q?r? 29, Fussil?t 11-d? ?L? – t?r?f?n qo?mas? il?, «Sonra s?maya t?r?f ?z tutaraq». (?l-B?q?r? 29) –d? ?stivaetdiyini b?yan etmi?di.

      M?xalifl?r ?stiva k?lm?sinibir ?ox m?nalar il? d?yi?mi?l?r. Bunlardan ?n m??huru ?ST?VA – s?z?n? L? –??kil?isi art?raraq ?ST?VL? – z?bt etm?k, h?km? alt?na almaq m?nas?d?r. He? birqrammatika aliml?ri bu s?zl?rin eyni m?na ifad? etdikl?rini qeyd etm?mi?l?r.?ST?VA – felin s?kkizinci f?slin? aiddir v? k?k? Sin, Vav, V? – d?n ibar?tdir.?lif v? T? art?r?laraq ?m?l? g?lib. ?ST?VL? – felin onuncu f?slin? aiddir v?k?k? Vav, L?m, V? – d?n ibar?tdir. ?lif Sin art?rmaqla d?z?lir.

      H?m?inin biz? Qurani –K?rimd?n g?r?nd?y? kimi, sonra ?r?? y?ks?ldi. Muxalifl?rin dediyi kimi olsa,sonra h?km? alt?na ald? – bel? ??x?r ki, ?vv?l ?r? Allah?n h?km? alt?nda deyildi,h?m?inin h?km? alt?na almaq acizliyin ?lam?tidir. Allah ?vv?l aciz olub, sonrag?c toplayaraq ?z h?km? alt?na al?b. ?kinci t?r?fd?n ?g?r Allah, onlar?n dediyikimi ?r?i h?km? alt?na al?bsa b?s qalan m?xluqlar nec?? Biz bilirik ki, Allahg?yl?ri v? yeri yaratmam??dan ?lli min il ?vv?l d? her bir ?ey Allah?n h?km?alt?nda olub v? olacaqd?r.

 

      ?hli S?nn? v?l C?maat – ?r?v? Kursinin d? haqq oldu?una inan?rlar. ?r? – k?lm?si Qurani-K?rimd? iyirmi biryerd? qeyd olunur. «?anl? ?r?in sahibi d? odur». (?l-Buruc 15). «?r?in sahibiolan Allah». (?l-Mumin 15). «O, b?y?k ?r?in sahibi olan Allahdan ba?qa ilahyoxdur». (?n-N?mi 26). «O, uca v? k?rim olan ?r?in sahibidir». (?l-Muminun116). ?r? – Taxt dem?kdir. «Onun ?ox b?y?k ?z?m?tli ?r?i (taxt?) d? vard?».(?n-N?ml 23). «Yusif ata-anas?n? taxt (?z taxt?n?n) ?st?n? qald?rd?». (Yusif100).

      ?r? m?l?kl?rin da??d??? v?tutaca?? taxtd?r. ?r?in tutaca?? vard?r. R?sulullah – s?llallahu aleyhi v?s?ll?m – buyurur: «?nsanlar?n ?a?q?n olan vaxt? ilk oyanan m?n olaca?am. Bird?f? bax?b g?r?c?m ki, Musa – ?leyhiss?lam – ?r?in tutaca??ndan tutub». Al?min?z?rind? Q?bb? formas?ndad?r, b?t?n m?xluqat?n tavan?d?r. R?sulullah –s?llallahu aleyhi v? s?ll?m – buyurdu: «Allahdan C?nn?ti ist?diyiniz zamanFirdovs C?nn?tini ist?yin. ??nki o, C?nn?tin ?n y?ks?k yeri v? C?nn?tin ?n ortayeridir. Onun ?st?nd? Rahm?nin ?r?i vard?r».

      ?r? – k?lm?sini m?lk, q?dr?tkimi t?hrif ( d?yi?m?k) etm?k ist?y?nl?r bu ay?l?r? n? deyirl?r. «H?min g?nR?bbinin ?r?ini onlar?n (ba??) ?st?nd? s?kkiz m?l?k da??yacaqd?r». (?l-H?qqa17). «Onun ?r?i suyun ?z?rind?dir». (Hud 7).

      ?bn Abbas – rad?yallahu anhu– r?vay?t edir ki,R?sulullah – sallallahu aleyhi v? s?ll?m – s?hab?l?r?buyurdu: «Bilirsinizmi, s?ma il? yer aras?nda n? q?d?r m?saf? var?» S?hab?l?r:«Allah v? R?sulu daha g?z?l bilir». R?sulullah – s?llallahu aleyhi v? s?ll?m –buyurdu: «H?r bir s?ma qat? aras?nda 500 –il piyada getm?k ???n m?saf? vard?r.Yeddi s?ma il? ?r?in aras?nda d?niz vard?r. Bu d?nizin dibi il? s?thi aras?ndas?ma il? yer aras?nda olan m?saf? vard?r. Allah bunlar?n ham?s?ndanyuxar?dad?r. Ad?m ?vladlar?n?n he? birinin ?m?li ondan gizli qalmaz».

      R?hman?n ?r?inin a??rl???,b?y?kl?y? haqq?nda R?sulullah – s?llallahu aleyhi v? s?ll?m – buyurur: «Yaratd?qlar?n?nsay? q?d?r, ?z?n?n raz? olaca?? q?d?r, ?r?inin a??rl??? q?d?r v? k?lm?l?rininsay? q?d?r Allaha h?md ed?r?k o, pak v? n?qsans?zd?r».

Share this post


Link to post
Share on other sites

?stiva – Allah – subhan?hu v? t?ala – nin feli sif?tl?rind?ndir. ?stiva– ?st? olmaq, y?ks?lm?k, ??xmaq dem?kdir. Allah?n yeddi s?man?n ?st?nd? yaratd?qlar?ndanayr? olaraq ?r?in ?z?rin? istiva etdiyin? v? elmi il? h?r bir ?eyi ?hat?etdiyin? iman g?tirilm?lidir. Qatad? b. ?n-Numan – rad?yallahu anhu – r?vay?tedir ki, Pey??mb?r – s?llallahu aleyhi v? s?ll?m – buyururdu: «Allah yaratma??qurtard?qdan sonra ?r?in ?z?rin? istiva etdi».

Yen? d? kopya v? flud. Siz? m?nb?l?r verilib, onlara n?z?r sal?n.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

S?n yen? d? he? n? ba?a d??m?din bunlar 5 n?f?rdir imam C?f?r ki o 5 n?f?r? aid deyil.O onla?n n?slind?ndir bilir?m amma bu ay? Fatim? ?li v? ?vladlar?(Allah onlar?nham?s?ndan raz? olsun )g?lib deyirs?n.

s?n birazca c?hd ets?n anlayacaqsan. ?mid edir?m ki, beynind? azda olsa t?rp?ni? var. dig?r 9 imam ?.s da bu ay?nin h?km?n? daxildir. bu v? buna b?nz?r iradlar?n?za cavablar verilib. yoxsa sizl?r el? d???n?rs?n?z ki, bu suallar? ver?nl?r sad?c? sizl?rsiniz? cavablar? ???n link? bax: ?hzab sur?si 33-c? ay?nin t?fsiri

bu sizd? olan "sevginin" nec?liyini ?ox g?z?l g?st?rir. siz he? bir zaman ?hli Beyt ?.s haqq?nda olan bir ?eyi q?bul etm?k ist?mirsiniz, el?ki ?z m?nb?l?rinizd?n h?r ?ey d?qiq olaraq g?st?rilir onda ?al???rs?n?z t?vil etm?y?, b?han?l?r ??xarma?a v? s. bu dedikl?rin, Maid? sur?sinin 55-ci ay?sinin imam ?.s haqq?nda nazil olmas?na etdiyiniz etirazlar, t?vill?r, Maid? 67 v? 3-?n Q?diri Xumda nazil olmas? haqq?ndak? h?disl?r? etiraz?n?z, onlar? t?vil etm?y? v? ya z?if oldu?unu s?but etm?y? ?al??ma??n?z v? s. bunlar ba?qa bir ?eyi deyil sizin "sevginizin" d?r?c?sini g?st?rir.

?hli beyti s?y?nl?r?T?hqir? h?m m?s?lmanlara Allaha v? R?suluna(s.?.s.) ita?t etm?k buyurulub.B?lk? d?z deyil?

siz niy? anlamama?a, s?z oyunu etm?y? ?al???rs?n?z? h?r m?s?lman, ?slam dinind? oldu?unu iddia ed?n ??xs bilm?lidir ki "kim R?sula ita?t ed?rs? Allaha ita?t etmi?dir", "o ?z n?fsind?n dan??m?r" ay?l?rin? ?sas?n R?sulullah s.a.a m?s?lmanlar ???n h?cc?tdir, s?zl?rin? t?slim olmaq iman?n v? ?slam?n ??rtidir. R?sulullah?n s.?.? "siz? 2 ?man?t qoyuram ki, sar?ld?qca ?sla sapmazs?n?z", "?hli Beytim ?mm?tim i?ind? Nuhun ?.s g?misin? b?nz?r" s?zl?ri is? biz? m?t?vatir olaraq g?lib ?at?b: M?t?vatir h?dis

bu h?disl?rd? is? a??qca ??rt qoyulub. sapmamaq, az??nl??a d??m?m?k ???n Quran v? ?hli Beyt? ?.s sar?lmaq  ??rt qoyulmu?dur. "sar?ld?qca sapmayacaqs?n?z" s?z? buna d?lal?t edir, ba?qa bir ?ey? yox! yen? dig?r h?disd? "?mm?tim i?ind? Nuhun ?.s g?misi" misal? qurtulu?a ?atmaq ???n Onlara ?.s tutunma??n, sar?lma??n vacibliyin? d?lal?t edir. m?g?r Nuhun ?.s g?misind?n ?z ?evir?nl?r h?lak olmad?m??

El? m?n d? onlar kimi "alim" h?l? g?rm?mi??m He? olmasa dan??mayayd?n da!

?sas olan, alimlikd? v? ?slama ba?l?l?qda meyar is? s?nin v? ya bir ba?qas?n?n n?z?ri deyil, Allah?n v? R?sulunun s.?.? k?lam?d?r. bu Allah?n k?lam?: "Pey??mb?r? ita?t ed?n kims?, ??bh?siz ki, Allaha ita?t etmi? olur" v? buda R?sulun s.?.? k?lam?: "siz? 2 ?man?t qoyuram ki, onlara sar?ld?qca ?sla az??nl??a d??m?y?c?ksiniz: Quran v? ?hli Beytim", "?hli Beytim ?mm?tim i?ind? Nuhun ?.s g?misin? b?nz?r. ona sar?lan qurtuldu v? Ona muxalif?t ed?n h?lak oldu"

Edited by Elmeddin

Share this post


Link to post
Share on other sites

?r?? istiva haqq?ndak? yaz?n? is? oxumad?m. t?xmin?n h?r zamank? s?zl?r t?krar edilib. m?n bununla ba?l? olaraq s?n? bir ne?? sual verm?k ist?yir?m:  

1. Allah ?r?in ?z?rind?dir? orada oturub?  

2. ?g?r Allah ?r?in ?z?rind?dirs? bu Onu s?rh?di, ?l??s?, uzunlu?u v? eni olan bir cism etmirmi?  

3. Allah ?r?i yaratmadan ?nc? harada idi?  

ay?nin t?fsiri il? ?laq?dar ?mm?t ???n Nuhun ?.s g?misi v? sar?ld?qca sapmayaca??na ??had?t edilmi? olan ?hli Beytd?n ?.s bir h?dis yazsam daha yax?? olar:  

7-(328) ...Muhammed b. Marid ??yle rivayet etmi?tir: Ebu Abdullah (Cafer Sad?k aleyhissel?m)’a "Rahman, ar?'a istiva etmi?tir." ayetinin anlam? soruldu. Buyurdu ki: «Her ?eye kar?? e?it konumdad?r. Bir ?ey ba?ka bir ?eye g?re O'na daha yak?n de?ildir.»1

__________

1-"Sonra ar?a kuruldu..." (A'raf, 54) ayeti ile buna benzer ayetlerin anlam? hakk?nda farkl? g?r??ler vard?r. Selef?lerin ?o?u, bu ve benzeri ayetlerin m?te?abih olduklar? ve bu itibarla bunlara ait bilginin Allah'a havale edilmesi gerekti?i g?r???ndedirler. Bunlar din? ger?ekleri incelemeyi, Kur'?n'?n ve s?nnetin zahirinin arka pl?n?n? irdelemeyi bidat sayarlar. Oysa bu konuda ak?l onlar? hatal? g?rd??? gibi, Kur'?n ve s?nnet de kendilerini onaylam?yor. ??nk? Kur'?n, Allah'?n ayetleri hakk?nda ak?l y?r?tmeyi ?srarla te?vik eder, Allah'? ve ayetlerini yeterli derecede anlamaya ?a??r?r. Bunun i?in d???nmeyi, de?erlendirmeyi, irdelemeyi ve akl? delillere ba?vurmay? ?zendirir. M?tevatir hadisler de bu ayetlerle ayn? paralelde mesajlar verirler. Bir ?eyin ?nc?l?n?, ba?lang?c?n? emredip sonucunu yasaklamak anlams?z olur. Bunlar, Kur'?n'?n ve s?nnetin ger?eklerini incelemeyi yasaklayan kimselerdir. Hatta Kel?m ilminin konular?n? incelemeyi bile yasaklarlar. Oysa kel?m ilminin i?i, dinin ger?eklerini zahir? anlamlar?yla kabul edip onlar? s?radan halk?n anlad??? ?ekliyle korumaktan, sonra da onlar? dindarlar?n kabul etti?i yayg?n ?nermelerle savunmaktan ibarettir. "Rahman ar?a istiva etti." ifadesi ile de "m?lk? ihtiva etti." anlam? kastedilmi?tir. Bu, e?yaya nitelik verme bilgisidir

?llam? Kuleyni r.a, "?l Kafi", T?vhid kitab?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yen? d? kopya v? flud. Siz? m?nb?l?r verilib, onlara n?z?r sal?n.

fath m?n m?nb?l?r? n?z?r salm??am amma orada?ox ?ey g?r?nd?y? kimi deyil.H?m yuzerin iddia etdiyi kimi t?hqiramiz d? he? n? yoxdur.O is? t?hqiramiz s?zl?rd?n ??kinmir.Deyin kimins? h?dis elmind? z?if olmas?n? dem?k t?hqirdir??g?r bir insan Pey??mb?rin(s.?.s.) n?slind?ndirs? bu onu h?r ?eyi bil?n etm?z he? alim d? etm?z.N?tic?d? ham? insand?r.Allah b?t?n elml?ri sad?c? ?linin® n?slin? verildiyini he? yerd? dem?yib.Ba?qa insan m??yy?n elmd? onlardan birind?n daha elmli ola bil?r bu n? ??ri?t? n? d? Qurana zidd deyil.Odur ki m?n bunu elm?ddin? ba?a salabilmir?m.el? deyir sevmirsiz t?hqir edirsiz n? bilim n? deyirsiz!H? bir d? m?n ??rhimd? istiva haqq?nda olan ?mumi bax??? g?tirmi??m bu Quran S?nn? v?aliml?rin r?yin? ?saslanan n?tic?dir.M?n bu foruma girir?ms? ?i?olmaq m?cburiyy?tind? deyil?m.v? siz d? azad v? a??q СПОР g?rm?k ist?yirsizs? h?r iki t?r?fin fikrini diqq?tl? oxumal?s?z.

Share this post


Link to post
Share on other sites

?r?? istiva haqq?ndak? yaz?n? is? oxumad?m. t?xmin?n h?r zamank? s?zl?r t?krar edilib. m?n bununla ba?l? olaraq s?n? bir ne?? sual verm?k ist?yir?m:  

1. Allah ?r?in ?z?rind?dir? orada oturub?  

2. ?g?r Allah ?r?in ?z?rind?dirs? bu Onu s?rh?di, ?l??s?, uzunlu?u v? eni olan bir cism etmirmi?  

3. Allah ?r?i yaratmadan ?nc? harada idi?  

ay?nin t?fsiri il? ?laq?dar ?mm?t ???n Nuhun ?.s g?misi v? sar?ld?qca sapmayaca??na ??had?t edilmi? olan ?hli Beytd?n ?.s bir h?dis yazsam daha yax?? olar:  

7-(328) ...Muhammed b. Marid ??yle rivayet etmi?tir: Ebu Abdullah (Cafer Sad?k aleyhissel?m)’a "Rahman, ar?'a istiva etmi?tir." ayetinin anlam? soruldu. Buyurdu ki: «Her ?eye kar?? e?it konumdad?r. Bir ?ey ba?ka bir ?eye g?re O'na daha yak?n de?ildir.»1

__________

1-"Sonra ar?a kuruldu..." (A'raf, 54) ayeti ile buna benzer ayetlerin anlam? hakk?nda farkl? g?r??ler vard?r. Selef?lerin ?o?u, bu ve benzeri ayetlerin m?te?abih olduklar? ve bu itibarla bunlara ait bilginin Allah'a havale edilmesi gerekti?i g?r???ndedirler. Bunlar din? ger?ekleri incelemeyi, Kur'?n'?n ve s?nnetin zahirinin arka pl?n?n? irdelemeyi bidat sayarlar. Oysa bu konuda ak?l onlar? hatal? g?rd??? gibi, Kur'?n ve s?nnet de kendilerini onaylam?yor. ??nk? Kur'?n, Allah'?n ayetleri hakk?nda ak?l y?r?tmeyi ?srarla te?vik eder, Allah'? ve ayetlerini yeterli derecede anlamaya ?a??r?r. Bunun i?in d???nmeyi, de?erlendirmeyi, irdelemeyi ve akl? delillere ba?vurmay? ?zendirir. M?tevatir hadisler de bu ayetlerle ayn? paralelde mesajlar verirler. Bir ?eyin ?nc?l?n?, ba?lang?c?n? emredip sonucunu yasaklamak anlams?z olur. Bunlar, Kur'?n'?n ve s?nnetin ger?eklerini incelemeyi yasaklayan kimselerdir. Hatta Kel?m ilminin konular?n? incelemeyi bile yasaklarlar. Oysa kel?m ilminin i?i, dinin ger?eklerini zahir? anlamlar?yla kabul edip onlar? s?radan halk?n anlad??? ?ekliyle korumaktan, sonra da onlar? dindarlar?n kabul etti?i yayg?n ?nermelerle savunmaktan ibarettir. "Rahman ar?a istiva etti." ifadesi ile de "m?lk? ihtiva etti." anlam? kastedilmi?tir. Bu, e?yaya nitelik verme bilgisidir

?llam? Kuleyni r.a, "?l Kafi", T?vhid kitab?

get oxu sonra g?l.M?n s?nin verdiyin ham?s?n? oxuyuram s?n is? el? eyni s?hb?ti f?rlatmaqdan ba?qa s?hb?t bilmirs?n.M?n b?t?n suallara cavab vermi??m orda.

Share this post


Link to post
Share on other sites
get oxu sonra g?l.
oxumaq? s?n? m?sl?h?t g?r?r?m ?vv?lc? ?hli s?nn? m?nb?l?rind?n yazd???m m?t?vatir olan "S?q?leyn" v? "S?fin?" h?disl?rini diqq?tl? oxu. daha sonra Hz. imam C?f?r Sadiqin ?.s t?fsirini. sonra bil ki, siz v? aliml?riniz g?y?d? ??xsan?z, ?z?n?z? ?ld?rs?nizd? sizin dediyiniz Allah v? R?sulunun s.?.? dediyi il? muxalifdir.
M?n s?nin verdiyin ham?s?n? oxuyuram s?n is? el? eyni s?hb?ti f?rlatmaqdan ba?qa s?hb?t bilmirs?n.M?n b?t?n suallara cavab vermi??m orda.
oxuyursan amma n?tic?? h?l?d? g?c?nib qalm?san! ?z kitablar?n?zdan "S?q?leyn v? "S?fin?" h?disl?rini, ?hli Beyt? ?.s muxalif olanlar?n sap?q oldu?unu, ?hli Beyt ?.s il? vuru?an?n, Onlara s?y?nin, t?hqir ed?nl?rin, kin b?sl?y?nl?rin eyni il? R?sulullah s.?.? il? vuru?duqlar?n?, R?sulu s.?.? s?y?b, t?hqir etdikl?rini h?l?d? dey? bilmirs?n? niy?? ??nk? s?nin beynind? ortaya ??xan t?kc? "Muaviy? m?minl?rin day?s?d?r, Yezid m?minl?rin ?miri, T?lh?, ?mr b. As, Z?beyr ... s?hab?dir" v? s. kimi ?eyl?r olur. ??nk? s?nin v? s?nin kimil?rin ist?diyi haqq? axtarmaq, haqqa t?slim olmaq deyil ?ksin? "m?n buna inan?ram bunu yeritm?liy?m" ist?yidir. nec?ki vaxt?nda R?sulullah s.?.? b?t?n d?lill?ri ortaya qoyma??na baxmayaraq m??rikl?r, y?hudi v? xrsitianlar tabe olmurdular indi d? s?n eynisini t?krarlay?rsan. m?n s?n? imam C?f?r Sadiqin ?.s t?fsirini g?tirir?m s?n is? ?lin? ke??n bir iki c?zma qaran? ortaya at?rsan. imam C?f?r Sadiq ?.s ?hli beytd?ndir. Quran il? birlikd? ?man?t qoyulan v? bu 2 ?man?t? sar?ld?qca insanlar?n azmayaca??na ??had?t edil?n ?hli Beytd?n ?.s, ?mm?t i?ind? Nuhun ?.s g?misi olan ?hli Beytd?n ?.sm?n bu s?hb?ti uzatma?a l?zum g?rm?r?m... h?r ?ey ortadad?r. son olaraq bunu bil ki, s?n v? ya bir ba?qas?n?n haqq? q?bul etm?m?yi, inadkarl?q etm?yi haqqa z?r?r g?tirmir. haqq h?r zaman haqd?r, q?bul edils?d? edilm?s?d?. ?sas meyar haqq?n ortaya ??xma??d?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

oxumaq? s?n? m?sl?h?t g?r?r?m ?vv?lc? ?hli s?nn? m?nb?l?rind?n yazd???m m?t?vatir olan "S?q?leyn" v? "S?fin?" h?disl?rini diqq?tl? oxu. daha sonra Hz. imam C?f?r Sadiqin ?.s t?fsirini. sonra bil ki, siz v? aliml?riniz g?y?d? ??xsan?z, ?z?n?z? ?ld?rs?nizd? sizin dediyiniz Allah v? R?sulunun s.?.? dediyi il? muxalifdir.oxuyursan amma n?tic?? h?l?d? g?c?nib qalm?san! ?z kitablar?n?zdan "S?q?leyn v? "S?fin?" h?disl?rini, ?hli Beyt? ?.s muxalif olanlar?n sap?q oldu?unu, ?hli Beyt ?.s il? vuru?an?n, Onlara s?y?nin, t?hqir ed?nl?rin, kin b?sl?y?nl?rin eyni il? R?sulullah s.?.? il? vuru?duqlar?n?, R?sulu s.?.? s?y?b, t?hqir etdikl?rini h?l?d? dey? bilmirs?n? niy?? ??nk? s?nin beynind? ortaya ??xan t?kc? "Muaviy? m?minl?rin day?s?d?r, Yezid m?minl?rin ?miri, T?lh?, ?mr b. As, Z?beyr ... s?hab?dir" v? s. kimi ?eyl?r olur. ??nk? s?nin v? s?nin kimil?rin ist?diyi haqq? axtarmaq, haqqa t?slim olmaq deyil ?ksin? "m?n buna inan?ram bunu yeritm?liy?m" ist?yidir. nec?ki vaxt?nda R?sulullah s.?.? b?t?n d?lill?ri ortaya qoyma??na baxmayaraq m??rikl?r, y?hudi v? xrsitianlar tabe olmurdular indi d? s?n eynisini t?krarlay?rsan. m?n s?n? imam C?f?r Sadiqin ?.s t?fsirini g?tirir?m s?n is? ?lin? ke??n bir iki c?zma qaran? ortaya at?rsan. imam C?f?r Sadiq ?.s ?hli beytd?ndir. Quran il? birlikd? ?man?t qoyulan v? bu 2 ?man?t? sar?ld?qca insanlar?n azmayaca??na ??had?t edil?n ?hli Beytd?n ?.s, ?mm?t i?ind? Nuhun ?.s g?misi olan ?hli Beytd?n ?.sm?n bu s?hb?ti uzatma?a l?zum g?rm?r?m... h?r ?ey ortadad?r. son olaraq bunu bil ki, s?n v? ya bir ba?qas?n?n haqq? q?bul etm?m?yi, inadkarl?q etm?yi haqqa z?r?r g?tirmir. haqq h?r zaman haqd?r, q?bul edils?d? edilm?s?d?. ?sas meyar haqq?n ortaya ??xma??d?r.

Hans? s?hab? ?slam? q?bul etdikd?n sonra Pey??mb?ri s?y?b v? ya onunla d?y???b.V? ?z yerini bel?c? itirm?yib?Bir m?s?l var deyir kims? baxd? g?zg?y? ad?n qoydu ?zg?y?.!S?fin? s?laqeyn n?dir? Var s?hih h?dis s?ns? h?l? s?hih bir ?ey g?tirm?mis?n.Quran il? birlikd? 12 s?z? i?l?nib?Yox.?hli-beyt deyirs?n ?ban?n alt?ndak?lar idi onlar is? Pey??mb?rd?n(s.?.s) ba?qa 4 n?f?rdir.Ortada he? n? yoxdur.Amma s?n ged? bil?rs?n he? kimd?n bacar???ndan art?q bir ?ey g?zl?m?k olmaz.Yeri g?lmi?k?n bu s?zl?ri harda oxumusan ?ox maraql?d?r(313d??)"Muaviy? m?minl?rin day?s?d?r,???Birinci d?f?dir e?idir?m.

?mam C?f?r? g?linc? onun h?dis elmin? z?if oldu?u haqq?nda r?yl?ri s?n tap?b ??xard?n m?n yox.S?n bunu etm?s?ydin m?n ?sla bel? bir s?hb?t a?mazd?m amma s?nin yaz?n bu postlar? oxuyacaq h?r k?sin q?lbin? ??bh? salacaq. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Hans? s?hab? ?slam? q?bul etdikd?n sonra Pey??mb?ri s?y?b v? ya onunla d?y???b.V? ?z yerini bel?c? itirm?yib?Bir m?s?l var deyir kims? baxd? g?zg?y? ad?n qoydu ?zg?y?.!
hans? s?hab?? yaz?m s?nd? g?r. ?mr b. As, Muaviy?, T?lh?, Zubeyr, Mu?ir? b. ?ub?, M?rvan b. H?k?m, V?lid b. Utb?... daha yaz?m? bunlar imam ?li ?.s il? vuru?ub ya yox? vuru?ub. R?sulullah s.?.? n? deyib:

  ?????????? ????????? ???? ??????? ???????????? ????????? ???? ???????????? ?????? ?????????? ????? ????????? ?????????? ????????? ???? ??????? ???? ???????????? ???? ????????? ??????? ????? ???????? ???? ?????? ???? ????????? ????? ????? ??????? ??????? ? ??? ???? ???? ???? ? ????????? ??????????? ??????????? ????????????? ?"? ????? ?????? ?????? ??????????? ???????? ?????? ??????????? ?"

... Zeyd bin Erkam rivayet etmi?tir. Rasulullah s.a.a Ali, F?time, Hasan ve H?seyine hitaben ??yle buyurdu: «Sizler, bar?? halinde bulundu?unuz kimse ile bende bar?? halinde olurum ve harp halinde bulundu?unuz kimse ile ben de harp halinde olurum.»

ibni Mac?, "S?n?n", M?q?ddim?, h?dis 150

T?b?rani, "Muc?mus Sa?ir", cild 2, s?hif? 214-216, hadis 529

siz? g?r? R?sulullah s.?.? yalan??d?r? yoxsa h?qiq?t?n

, Muaviy?, Yezid,  T?lh?, Zubeyr v? bunlar kimi ??xsl?r kafirdirl?r?
S?fin? s?laqeyn n?dir?

bel? bir m?s?ld? var: "e???k n? bilir ki, z?f?ran n?dir" bu S?q?leyn h?disi:

3788-... Zeyd b. Erk?mdan riv?yete g?re, Ras?lullah (s.a.v.) ??yle buyurmu?tur: "Ben size bir ?ey b?rakaca??m ki buna sar?ld???n?zda benden sonra asla sap?kl??a d??mezsiniz bu ?eylerin ikisini de birbirinden b?y?kt?r. G?kten yere uzanan bir ip gibi olan ilahi nizam olan ALLAH’?n kitab? ve yak?nlar?m, ehli beytim. Bu iki ?ey k?yamet g?n? havuz ba??nda bana gelinceye kadar asla birbirinden ayr?lmayacaklard?r. Bu iki ?ey hakk?nda bana nas?l uyaca??n?za dikkat ediniz."

Tirmizi, "S?nen", Menk?beler b?l?m?, hadis 3786 ve 3788

Taberani, "Mucemus Sa?ir", cild 1, sayfa 343-344, hadis 252

Suyuti, "Camius Sa?ir", cild 2, hadis 22

v? buda S?fin? h?disi:

271-... Eb? Zerr r.a rivayet ediyor: Res?lullah?n s.a.v ??yle dedi?ini i?ittim: "Ehl-i Beytimin mis?li Nuh kavmi aras?nda Nuh'un gemisine benzer. O gemiye binen kurtuldu, ona muhalefet eden helak oldu. Ve Ehl-i Beytimin mis?li ?sr?ilo?ullar?n?n H?tta isimli kap?s?na da benzer."

Taberani, "Mucemus Sa?ir", cild 1, sayfa 361-362, hadis 271

Var s?hih h?dis s?ns? h?l? s?hih bir ?ey g?tirm?mis?n

bu h?disl?r s?hih deyil? ?g?r s?hih deyils? buyur s?but el?. m?n d?lil g?tirmi??m v? s?n z?if oldu?unu iddia edirs?n el? is? buyur isbat el?. yax??, yax?? bilir?m ki, isbat ed? bil?c?k bir s?viy?n yoxdu. onda bu iki videonu yax?? yax?? izl? h?r ?ey ayd?n olacaq:

S?q?leyn h?disi vahhabil?ri yand?rsada s?hihdir:

Quran il? birlikd? 12 s?z? i?l?nib?Yox.

g?r?r?m yaman g?c?nirs?n haa... s?n he? narahat olma. 12 x?lif? h?disi il? S?q?leyn h?disini yan yana qoyanda 12 x?lif?nin kiml?r oldu?u el? g?z?l anla??l?r ki, el? bil vahhabil?rin ba??na da? d???r:

3788-... Zeyd b. Erk?mdan riv?yete g?re, Ras?lullah (s.a.v.) ??yle buyurmu?tur: "Ben size bir ?ey b?rakaca??m ki buna sar?ld???n?zda benden sonra asla sap?kl??a d??mezsiniz bu ?eylerin ikisini de birbirinden b?y?kt?r. G?kten yere uzanan bir ip gibi olan ilahi nizam olan ALLAH’?n kitab? ve yak?nlar?m, ehli beytim. Bu iki ?ey k?yamet g?n? havuz ba??nda bana gelinceye kadar asla birbirinden ayr?lmayacaklard?r. Bu iki ?ey hakk?nda bana nas?l uyaca??n?za dikkat ediniz." Tirmizi, "S?nen", Menk?beler b?l?m?, hadis 3786 ve 3788 Taberani, "Mucemus Sa?ir", cild 1, sayfa 343-344, hadis 252 Suyuti, "Camius Sa?ir", cild 2, hadis 22

271-... Eb? Zerr r.a rivayet ediyor: Res?lullah?n s.a.v ??yle dedi?ini i?ittim: "Ehl-i Beytimin mis?li Nuh kavmi aras?nda Nuh'un gemisine benzer. O gemiye binen kurtuldu, ona muhalefet eden helak oldu. Ve Ehl-i Beytimin mis?li ?sr?ilo?ullar?n?n H?tta isimli kap?s?na da benzer." Taberani, "Mucemus Sa?ir", cild 1, sayfa 361-362, hadis 271

C?bir b. Semureden riv?yete g?re, Ras?lullah s.a.a ??yle buyurdu: “Benden sonra oniki halife gelecek.” C?bir diyor ki; sonra bir?ey daha s?yledi fakat ben anl?yamad?m ve yan?mdaki ki?iye sordum. Dedi ki: “Hepsi de Kurey?’dendir.”

?hli-beyt deyirs?n ?ban?n alt?ndak?lar idi onlar is? Pey??mb?rd?n(s.?.s) ba?qa 4 n?f?rdir.

s?n yuxu g?r?rs?n dey?s?n. d?zd?? m?n deyir?m ki, ?hli Beyt ?.s 14 m?sumdur. R?sulullah s.?.?, Hz. Fatim?, Hz. imam ?li, Hz. H?s?n, Hz. H?seyin, Hz. S?ccad, Hz. Baqir, Hz. C?f?r, Hz. Kaz?m, Hz. R?za, Hz. T?qi, Hz. N?qi, Hz. ?sk?ri v? Hz. Mehdi -ham?s?na minl?rc? salam v? s?lat olsun- g?tirdiyim h?disl?r is? R?sulullah?n s.?.? z?vc?l?rinin ?hli Beyt olmad???na d?lil idi. ??nk? R?sulullah s.?.? ?mm? S?l?m?y? r.a "s?n yerind? dur, s?n m?n? xeyirli kims?l?rd?ns?n" dedi.

Ortada he? n? yoxdur.

bir nasibi ???n bu q?d?r h?disd?n sonra bu s?zl?ri dem?k t?cc?b edils?i bir ?ey deyil. ortada olan budur ki, ?qid?, fiqh, ?hkam, t?fsir, s?nn?, h?dis .... h?r ?ey sad?c? v? sad?c? Quran v? ?jli Beytd?n ?.s al?nmal?, Onlara ?.s muxalif olanlardan uzaq durulmal?d?r bu kim olursa olsun f?rq etm?z. Onlara muxalif olan h?r k?s sap?qd?, az??nd? v? sonu h?lak olmaqd? ? h?m?inin onlara tabe olanlarda.

Amma s?n ged? bil?rs?n he? kimd?n bacar???ndan art?q bir ?ey g?zl?m?k olmaz.

R?sulullah?n s.?.? bel? insanlar? hiday?t etm?k kimi bir v?zif?si yox idi. O s.?.? sad?c? t?bli? edirdi, ist?y?n q?bul ed?r, ist?y?n inkar ed?r. s?n d? burada R?sulullah?n s.?.? s?zl?rini inkar etm?kd?n ba?qa bir ?ey etmirs?n.

Edited by Elmeddin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yeri g?lmi?k?n bu s?zl?ri harda oxumusan ?ox maraql?d?r(313d??)"Muaviy? m?minl?rin day?s?d?r,???Birinci d?f?dir e?idir?m.

dem?li s?n h?l? normal s?viy?d?s?n, tam zombil??m?mis?n. amma ?hli Beyt? ?.s olan kininiz sizi tezlikl? zombil??dir?c?k v? bu dind?n tamamil? ??xaracaq. indi sap?qs?n?z amma d?rin? getdikc? kafir olacaqs?n?z. ??nk? ?hli Beyt? (14 m?suma) ?.s kin b?sl?y?n m?s?lman deyil. Allah c.c. onlar?n ?.s sevgisini iman, d??m?nliyini k?f?r q?rar verib, Onlar? ?.s se?ib v? h?r c?r ?irkd?n, g?nahdan t?mizl?yib, ?mm?ti Muh?mm?d s.?.? ???n h?cc?t, ?mir sahibi t?yin edib v? onlara ita?t ed?nl?rin haqq yolda olaca??na, ?sla azmayaca??na R?sululalh s.?.? ??had?t edib, Onlar?n ?.s siyasi, fiqhi, ?qid?vi, ?hkam, s?nn?t, h?dis v? ?qid? bax?m?ndan muxalifl?ri R?sulullaha s.?.? muxalif olublar, Onlar?n ?.s d??m?ni R?sulullah?n s.?.? d??m?nidir, onlarla ?.s vuru?an R?sulullah s.?.? il? vuru?ub, Onlar? ?.s t?hqir ed?n R?sulullah? s.?.? t?hqir edib v? ??bh?siz ki, b?t?n bunlar?n ham?s? kafirdir. Allah l?n?ti ?b?di olaraq onlar?n ?z?rin? olsun.

?mam C?f?r? g?linc? onun h?dis elmin? z?if oldu?u haqq?nda r?yl?ri s?n tap?b ??xard?n m?n yox.S?n bunu etm?s?ydin m?n ?sla bel? bir s?hb?t a?mazd?m amma s?nin yaz?n bu postlar? oxuyacaq h?r k?sin q?lbin? ??bh? salacaq.

m?n onu ??xard?m ki, sizin 2 d?qiq?d?n bir "bizd? ?hli Beyti ?.s sevgirik" s?z?n?n yalan v? t?qiyy?d?n ba?qa bir ?ey olmad??? ortaya ??xs?n. s?n is? bu s?zl?rinl? bunu ?m?lli ba?l? t?sdiql?din. s?n! bu q?d?r h?dis? v? d?lil? baxmayaraq 5-10 vahahbinin s?z? il? imam C?f?r Sadiq ?.s haqq?nda ??bh?y? d??d?y?n?, imam?n ?.s h?dis elmind? z?if oldu?unu s?yl?din. bu s?nin saibiliyind?n ba?qa bir ?eyin ?lam?ti deyil!

Share this post


Link to post
Share on other sites

.

m?n onu ??xard?m ki, sizin 2 d?qiq?d?n bir "bizd? ?hli Beyti ?.s sevgirik" s?z?n?n yalan v? t?qiyy?d?n ba?qa bir ?ey olmad??? ortaya ??xs?n. s?n is? bu s?zl?rinl? bunu ?m?lli ba?l? t?sdiql?din. s?n! bu q?d?r h?dis? v? d?lil? baxmayaraq 5-10 vahahbinin s?z? il? imam C?f?r Sadiq ?.s haqq?nda ??bh?y? d??d?y?n?, imam?n ?.s h?dis elmind? z?if oldu?unu s?yl?din. bu s?nin saibiliyind?n ba?qa bir ?eyin ?lam?ti deyil!

Amma dem?din day? s?z?n? harda oxumusan? greenyes

T?qiyy? ?i?l?r? aiddir bunu h?tta vikipediya da bilir bir s?n bilmirs?n dey?s?n....?mam C?f?r h?dis elmind? z?ifdir-bunun n?yi t?hqirdir ki?M?n s?nd?n bunu soru?dum s?n d? ba?lad?n ba?dan vurub bostandan ??xd?n.,,?ndi d? guya ?z?n? b?ra?t qazand?r?rsan?S?n o 5-10 n?f?ri elm ?hli say?rsan amma?Saymasan s?n? n? kim n? deyir ?g?r ??bh? etmirs?ns? C?f?rin elmin? niy? bunlar?n r?yi s?n? bel? maraql?d?r..Yoxsa?

Kuf?d? bir rafizi var idi. Ad? Abd?lmecid minAbd?lgaffar idi. C?f?r-i Sadiq h?zr?tl?rinin dincliyin? vard? v?. aralar?nda budan??ma ke?di

- Esselam? ?leyk? ya R?sulullah?n n?v?si. R?sulullah 'sallallahu t?ala ?leyhiv? s?ll?m' h?zr?tl?rind?n sonra ?n ?st?n olan kimdir?

- ?bu B?kr-i S?ddikd?r 'r.?'.

- Bel? oldu?unu haradan bilirs?n.

 - Haqq s?bhaneh? v? t?ala h?zr?tl?ri ona, R?sulullahdan sonra, ikinci buyurdu.???nc?l?ri Allahu t?ala olan iki adamdan, ikincisi olmaq q?d?r ??r?f ola bilm?z.........

Menak?b-i ?ihar Yar-i Pay?z?n

<br style="mso-special-character:line-break"><br style="mso-special-character:line-break">

<br style="mso-special-character:line-break">Elm?ddin de g?r?m bu hekay?ni bilirdin?<br style="mso-special-character:line-break">

b?s bunu?

?mam Zeynul Abidin ?li bin H?seyn:

Onun yan?na ?raqdan bir ne?? n?f?r g?lir v??bu B?kr , ?m?r v? Osman haqq?nda n?layiq s?zl?r deyirl?r.?mam onlara bel?demi?dir:m?n? x?b?r verin g?r?m siz m?hacirl?rd?n v? ?nsarilrd?n siniz.(h??r 8).onlarda yox dedil?r.?mam siz (h??r 9) dedil?r ki? yox.

Imam onlara: siz bi iki d?st?d?n olmaqdan ?zd?nd?rdiniz v? m?n ??had?t edir?m ki, siz bunardan da deyilsiniz(h??r 10).

??x?n bay?ra.

(K??ful ?amm? 2\291)

Share this post


Link to post
Share on other sites

??HAD?T

 

      ??had?t – bir ?ey haqq?nda bil?r?k x?b?rverm?k, onun do?ru oldu?unu v? sabit oldu?una inanmaq dem?kdir. ?qrar v? ita?t,q?lb v? bir-birin? m?vafiq olmad?qca ??had?t m?t?b?r say?lmaz. ??nki Allahm?nafiql?rin s?yl?dikl?rini: «(Ya Pey??mb?r) M?nafiql?r s?nin yan?na g?ldikl?rizaman: Biz s?nin do?rudan da Allah?n Pey??mb?ri oldu?una ??had?t veririk!».(?l-M?nafiqin 1). Onlar bu k?lm?ni yaln?z dill?ri il? s?yl?dikl?ri ???n Allahonlar? yalan?? adland?rm??d?. «Allah da s?nin onun h?qiqi Pey??mb?ri oldu?unubilir. Allah h?m d? m?nafiql?rin xalis yalan?? olduqlar?na ??had?t verir».(?l-M?nafiqin 1).

      ??had?t k?lm?si ?z?-?zl?y?nd? onu a??qlay?rki, onu s?yl?y?n h?r bir k?s yaln?z elmi, y?qinliyi, ixlas? v? s?mimiyy?ti?snas?nda bu k?lm?ni s?yl?mi? olur. Bu x?susiyy?tl?rin olmamas? ??had?tk?lm?sini etibars?z edir.

      ?lk ?nc? insan ?lah k?lm?sinin m?nas?n?bilm?lidir. ?bn Teymiyy? – r?hm?tullahi aleyhi – bu k?lm?ni bel? izah edir:«?lah – ibad?t v? ita?t olunand?r. ?lahil??diril?n da yaln?z ibad?t? layiqoland?r. ??nki o, el? bir x?susiyy?tl?r? malikdir ki, ist?r-ist?m?z onu y?ks?km?h?bb?tl? sevm?k v? ona ita?t, ibad?t etm?k qa??n?lmazd?r. ?lah – n? ki,sevilir, n?y? ki, ibad?t edilir v? q?lbl?rin (?r?kl?rin) ona olan m?h?bb?tind?nilahla?d?r?l?r. Ona ita?t edirl?r v? onun qar??s?nda al?al?rlar. Ondanqorxurlar v? onu arzulay?rlar (ist?yirl?r). B?lada ona sar? qa??rlar v? m?h?mm?qamlarda dualar? ona y?n?ldirl?r. Ruzi intizar?nda ona t?v?kk?l edilir v?ondan s???nacaq ist?nilir. Onun ad? zikr olunanda sakitl??irl?r v? ona olanm?h?bb?td?n rahatl?q tap?rlar. Allahdan ba?qa bel? bir ilah yoxdur».

Share this post


Link to post
Share on other sites

Amma dem?din day? s?z?n? harda oxumusan?  greenyes

yava? g?l. he? olmasa g?l?nd? ?d?bl? g?l, h?r?ldama. Muaviy?nin sizin day?n?z olma?? m?s?l?si m??hurdur amma ?g?r s?n day?n olmad???n? deyirs?ns? he? bir problem d? yoxdur.

T?qiyy? ?i?l?r? aiddir bunu h?tta vikipediya da bilir bir s?n bilmirs?n dey?s?n....

vikipedia? vikipedia n? vaxtdan d?lil olub ki? ax? s?n niy? reall??? qoyub m?n? vikipediadan dan???rsan? real olan budur ki, s?n bir iki yoldan ke??n vahhabinin s?z?n? g?r?b onlar? l?n?tl?m?k, he? olmazsa tam zombil??m?mi? vahhabi kimi "x?ta edibl?r" yerin? imam C?f?r Sadiq? ?.s dil uzatma?a ?al???rsan. real olan budur ki,  siz m?s?lmanlara qar?? t?qiyy? edirsiniz. ?liniz? birinci f?rs?t d???n kimi R?sulullah?n s.?.? q?bri ?z?rind? olan m?scidi da??tmaq ist?y?rsiniz. niy? m??lmanlara qar?? t?qiyy? edirsiniz? real olan budur ki, siz ortaya ??xan g?nd?n bir d?f? ?srail il? vuru?du?unuz olmay?b. ancaq cihad ad? alt?nda m?s?lmanlar? ?ld?rm?kl? m???ul olmusunuz. ??nk? sizl?r ?slamda deyilsiniz.

?mam C?f?r h?dis elmind? z?ifdir-bunun n?yi t?hqirdir ki?M?n s?nd?n bunu soru?dum s?n d? ba?lad?n ba?dan vurub bostandan ??xd?n.,,

vahhabiy? vurub nasibi ??xarma??da bilir?m. imam C?f?r Sadiq ?.s h?disd? z?ifdir ay anan s?ni itirsin? imam C?f?r Sadiq ?.s R?sulullah?n s.?.? "?hli Beytim ?mm?t i?ind? Nuhun ?.s g?misi m?vqeyind?dir, onlara tutunan qurtuldu v? m?xalif?t ed?n h?lak oldu" dediyi halda h?disd? z?ifdir? yen?d? t?qiyy? edirs?n? orada sad?c? imam C?f?rin ?s. h?disd? z?if oldu?u deyilir yoxsa a?l?nda problem oldu?u? imam C?f?rin ?.s n?ql etdiyi h?disl?rin ?l? sal?n?b, g?l?nd?y?? ay nasibi! dilin g?lmir dey?s?n ki, "bizim vahhabi aliml?rimiz q?l?t edib ba??n? da?a d?y?b" dilin g?lmir?

?ndi d? guya ?z?n? b?ra?t qazand?r?rsan?S?n o 5-10 n?f?ri elm ?hli say?rsan amma?Saymasan s?n? n? kim n? deyir ?g?r ??bh? etmirs?ns? C?f?rin elmin? niy? bunlar?n r?yi s?n? bel? maraql?d?r..Yoxsa?

vallahi m?n bir daha ?ahid oldum ki, vahhabil?rd? anlay?? q?tl??? var v? onlar T?lh? kimidirl?r. m?n o 5-10 n?f?ri elm ?hli yoxe it v? donuzdan da n?cis bilir?m. onlar?n s?z?n? s?nin kimi t?qiyy? ed?n yalan??lar?nda g?z?n? soxmaqda m?qs?dim budur ki, iki d?qiq?d?n bir dediyiniz "bizd? ?hli beyti sevirik" s?z?n?n h?qiq?ti ortaya ??xs?n. s?n g?c?nib qalm?san. 5-10 vahahbiy? bir s?z dey? bilmirs?n amma ?hli beyt imamlar? ?.s haqq?nda sui-z?nn edirs?n? bu sizin nasibiliyinizin d?lili deyilmi?

Kuf?d? bir rafizi var idi. Ad? Abd?lmecid minAbd?lgaffar idi. C?f?r-i Sadiq h?zr?tl?rinin dincliyin? vard? v?. aralar?nda budan??ma ke?di

- Esselam? ?leyk? ya R?sulullah?n n?v?si. R?sulullah 'sallallahu t?ala ?leyhiv? s?ll?m' h?zr?tl?rind?n sonra ?n ?st?n olan kimdir?

- ?bu B?kr-i S?ddikd?r 'r.?'.

- Bel? oldu?unu haradan bilirs?n.

 - Haqq s?bhaneh? v? t?ala h?zr?tl?ri ona, R?sulullahdan sonra, ikinci buyurdu.???nc?l?ri Allahu t?ala olan iki adamdan, ikincisi olmaq q?d?r ??r?f ola bilm?z.........

Menak?b-i ?ihar Yar-i Pay?z?n

ba?qa na??l kitab? tapmad?n? bu kitab bilirs?n n? vaxt yaz?l?b? bu kitab na??l kitab?d?r, s?nin kimil?rin ?lin? verirl?r ki, ?z?n? s?rat? must?qimd? z?nn etsin.  ?bu B?kir kimi R?sulullaha s.?.? sui-q?sd ed?n biri m?g?r f?zil?t sahibi ola bil?rmi? ?li ?.s h?r bir sah?d? n?inki ?bu B?kird?n b?t?n sahab?d?n ?st?n olub:

R?sulullah s.?.? buyurub: "m?n elmin ??h?riy?m ?li onun qap?s?d?r. elm ist?y?n qap?ya g?lsin"

C?brail ?.s buyurub: "?lid?n ba?qa igid, Z?lfiqardan ba?qa q?l?nc yoxdur"

R?sululah s.?.? buyurub: "?li m?nd?ndir, m?n ?lid?n?m" R?sululalh s.?.? buyurub: "?lini sev?n m?min v? ?liy? d??m?n olan munafiqdir"

R?sulullah s.?.? buyurub: "?li haqq il? haqq ?li il?dir"

R?sulullah s.?.? buyurub: "?li Quran il? Quran ?li il?dir"

R?sulullah s.?.? buyurub: "?linin ?z?n? baxmaq ibad?tdir"

R?sulullah s.?.? buyurub: "m?n kimin m?vlas?yamsa ?lid? onun m?vlas?d?r"

R?sulullah s.?.? buyurub: "?z?rimd?ki ilahi v?zif?ni yanl?z m?n v? ?li yerin? yetir? bil?r"

R?sulullah s.?.? buyurub: "siz? 2 ?man?t qoyuram ki, onlara sar?ld?qca ?sla azmazs?n?z: Quran v? ?hli Beytim"

R?sulullah s.?.? buyurub: "?hli Beytim ?mm?t i?ind? Nuhun ?.s g?misi m?vqeyind?dir, onlara tutunan qurtuldu v? m?xalif?t ed?n h?lak oldu"

R?sulullah s.?.? buyurub: "ya ?li, s?n? ?ziy?t ver?n m?n? ?ziy?t verib"

R?sulullah s.?.? buyurub: "ya ?li, s?n? s?y?n m?n? s?y?b"

R?sulullah s.?.? buyurub: "(ey ?hli Beyt) sizin sava? hal?nda oldu?unuz ??xsl? sava?, s?lh hal?nda oldu?unuz ??xsl? s?lh hal?nda olaram"

bunlardan sad?c? bir d?n?si, bir d?n?si yox bel? para d?n?sid? ?bu B?kir haqq?nda sabit deyil. v? b?t?n bu h?disl?r s?but edir ki, ?liy? ?.s muxalif olan h?r k?s ba?da ?bu B?kir olmaqla h?r k?s sap?q v? az??nd?. bunlar s?but edir ki, ?li ?.s h?r bir sah?d? ?n ?st?n olnad?r. Alalh Quranda Onun sevgisini vacib edib, Onu m?min?rin v?lisi adland?r?b, kitab elmin? sahib oldu?unu bildirib. s?n vahhabi is? m?n? na??l kitab?ndan d?lil g?tirirs?n?

?mam Zeynul Abidin ?li bin H?seyn:

Onun yan?na ?raqdan bir ne?? n?f?r g?lir v??bu B?kr , ?m?r v? Osman haqq?nda n?layiq s?zl?r deyirl?r.?mam onlara bel?demi?dir:m?n? x?b?r verin g?r?m siz m?hacirl?rd?n v? ?nsarilrd?n siniz.(h??r 8).onlarda yox dedil?r.?mam siz (h??r 9) dedil?r ki? yox.

Imam onlara: siz bi iki d?st?d?n olmaqdan ?zd?nd?rdiniz v? m?n ??had?t edir?m ki, siz bunardan da deyilsiniz(h??r 10).

??x?n bay?ra.

(K??ful ?amm? 2\291)

buyur h?dis? ss?lka ver v? yaxud, kitab?n s?hif?sini buraya skan el?.

??had?t – bir ?ey haqq?nda bil?r?k x?b?rverm?k, onun do?ru oldu?unu v? sabit oldu?una inanmaq dem?kdir.

R?sulullah?n s.?.? "onlara sar?ld?qca ?sla azmazs?n?z", "Onlara muxalif?t ed?n h?lak olar" s?zl?ri il? ??had?t edib. R?sulullah?n s.?.? s?z?n? inkar edirs?n nasibi?

Edited by Elmeddin

Share this post


Link to post
Share on other sites

?bn Teymiyy? – r?hm?tullahi aleyhi –

s?n? m?sl?h?t g?r?r?m ki, alimlr?inizin ad?n? he? bir yerd? ??km?y?s?n. ?eyxi ibni Teymiyy? olan bir tayfadan n? g?zl?yirs?n? bir ?ey ki, ?eyx yalan dan???r.

Edited by Elmeddin

Share this post


Link to post
Share on other sites

  R?sulullah? s.?.? v? ya dig?r n?bi v? r?sullar? ?.s t?hqir ed?n, Onlara ?.s d??m?n?ilik ed?n ??xs kafirdir yoxsa yox? kafirdirs? niy?? ax? s?n deyirs?n ki, bel? s?zl?rin k?f?r olmas? ???n h?min ??xsin Allahla bir tutulma?? laz?md?r? yox ?g?r kafirdir deyil dey?c?ks?ns? s?nin ?slamdan he? z?rr? q?d?r pay?n yoxdur. ?hli Beytd?n ?.s olan imamlar is? Allah t?r?find?n se?ilmi? imamlard?r v? Onlar ?.s bu m?qama Allah t?r?find?n t?yin edilibl?r. eyni il? n?bi v? r?sullar?n ?.s Alalh t?r?find?n se?ilm?si kimi. bu da sizin k?fr?n?z?n h?ddini a?kar ??kild? g?st?rir. siz imam?ti inkar etdiyiniz ???n R?sulullah?n s.?.? h?disl?rind?n sitat g?tiririk:

?????? ???? ?? ???? ?????? ??? ???? ?? ??? ?????? ??? ???? ?? ??? ???? ??? ??????? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ???? ?????? ??? : ???? ??? ?? ???? ??? ???? ???? ????? ?? : ???? ???? ???? ??? ???? ???? ? ??? ???? ???? ???? ???? ?? ????? ???? ?? ???? ????? ????? : ???? ???? ???? ??? ???? ???? ? ??? ???? : ?? ?? ???? ??? ???? ??? ???? ???? ??????? ? ?? ??????

?bu ?bdullah ?l-C?d?li bel? n?ql edir: "?mm? S?l?m?nin yan?na g?ldim. O m?nd?n: "Aran?zda Allah?n Pey??mb?rini (s) s?y?rl?r?",-dey? soru?du. M?n "S?bhanAllah v? ya "Allah el?m?sin",-dedim. O dedi: "Allah Pey??mb?rind?n (s) bel? e?itmi??m: "?lini s?y?n k?s ??bh?siz ki, m?ni s?ym?? olar".

Hakim: Bu h?disin isnad? s?hihdir, lakin onlar (Buxari v? M?sl?m, bu h?disi ?z kitablar?na) daxil etm?yibl?r.

N?sai, "X?saisul ?l?viyy?", h?dis 88

?hm?d b. H?nb?l, "M?sn?d", cild 6, s?hif? 323, h?dis 26791

Hakim Ni?apuri ra, "?l M?stedreki ales Sahiheyn", cild 4, s?hif? 211-212, h?dis 4615

T?b?rani, "Muc?mus Sa?ir", cild 2, s?hif? 257-258, h?dis 566

????? : ??? ?????? ???? ?? ????? ? ??? : ??? ???? ??????? ? ??? : ???? ?? ???? ?????? ? ??? : ???? ?? ????? ? ???????? : ???? ?? ???? ?????? ? ??? : ??? ???? ?? ???? ?? ???? ? ????? : ??? ? ??? : ????? ?? ??????? ?? ??? ? ?? ???? ?? ????? ? ???? ?? ????? ???????? ??? : ????? ?? ??? (?) ??? ????? ?????? ?? ???? ??? ??? ???? ?? ???? ???? ???? ????? ?????? ?? ?????? ??? ??? ??? ???? ???? (?) ??? : ????? ?????? ??? ???? ????? ???? (?) ?? ??? ?? ?????? ???? ???? ?????  ????? ??? : ???? ??? ??? ????? ??? ??? ???? ??? : ?? ??? ???? ????? ??? ?????? ???? : ???? ????? ?? ????? ?? ???? ???? ? ??? : ??? ?? ??? ?????? ??? ????? ? ??? ???? ???? ??????? ??? ??????.

"...(Pey??mb?r s.) buyurdu: "Beli, ?liy? (?) ?ziyy?t ver?n k?s, m?n? ?ziyy?t vermi?dir". Hakim: bu h?disin s?n?di s?hihdir, lakin onlar (Buxari v? M?slim) bunu (oz kitablar?na) daxil etm?yibl?r.

Buxari, "?t-Tarixu ?l-K?bir", 6/306, h?dis 2482

Hakim Ni?apuri ra, "?l M?st?dr?k alesh Sahiheyn", 3 / 122

Ibni Hibban, "S?hih", h?dis 7049

Ibni K?sr, "?l Bidaye ven Nihaye", 5 / 121

Nasuruddin ?l Elbani, "?s-Silsiletu ?s-S?hih", 5 / 373, h?dis 2295

3719 - Habe?? b. C?nade (ra) 'd?n r?vay?t? g?r?, R?sulullah (s) bel? buyurdu: "?li m?nd?ndir. M?n d? Alidenim. M?nim ad?ma veril?n s?zl?ri m?n v? ?li yerin? g?tir?rik."

Tirmizi, "S?nen", Menk?beler b?l?m?, hadis 3719

... Zeyd bin Erkam rivayet etmi?tir. Rasulullah s.a.a Ali, F?time, Hasan ve H?seyine hitaben ??yle buyurdu: «Sizler, bar?? halinde bulundu?unuz kimse ile bende bar?? halinde olurum ve harp halinde bulundu?unuz kimse ile ben de harp halinde olurum.»

ibni Mac?, "S?n?n", M?q?ddim?, h?dis 150

T?b?rani, "Muc?mus Sa?ir", cild 2, s?hif? 214-216, hadis 529

497-... ?mm? Seleme r.a Res?lullah?n s.a.v ??yle buyurdu?unu i?itti?ini rivayet ediyor:  "Ali Kur'?n ile, Kur'?n Ali ile beraberdir. Bu ikisi Kevser Havz?n?n ba??na yan?ma gelinceye kadar birbirinden ayr?lmaz."

Taberani, "Mucemus Sa?ir", cild 2, sayfa 175, hadis 497

271-... Eb? Zerr r.a rivayet ediyor: Res?lullah?n s.a.v ??yle dedi?ini i?ittim: "Ehl-i Beytimin mis?li Nuh kavmi aras?nda Nuh'un gemisine benzer. O gemiye binen kurtuldu, ona muhalefet eden helak oldu. Ve Ehl-i Beytimin mis?li ?sr?ilo?ullar?n?n H?tta isimli kap?s?na da benzer."

Taberani, "Mucemus Sa?ir", cild 1, sayfa 361-362, hadis 271

3788-... Zeyd b. Erk?mdan riv?yete g?re, Ras?lullah (s.a.v.) ??yle buyurmu?tur: "Ben size bir ?ey b?rakaca??m ki buna sar?ld???n?zda benden sonra asla sap?kl??a d??mezsiniz bu ?eylerin ikisini de birbirinden b?y?kt?r. G?kten yere uzanan bir ip gibi olan ilahi nizam olan ALLAH’?n kitab? ve yak?nlar?m, ehli beytim. Bu iki ?ey k?yamet g?n? havuz ba??nda bana gelinceye kadar asla birbirinden ayr?lmayacaklard?r. Bu iki ?ey hakk?nda bana nas?l uyaca??n?za dikkat ediniz."

Tirmizi, "S?nen", Menk?beler b?l?m?, hadis 3786 ve 3788

Taberani, "Mucemus Sa?ir", cild 1, sayfa 343-344, hadis 252

Suyuti, "Camius Sa?ir", cild 2, hadis 22

 h?disl?r? g?r? imamlar?m?za ?.s s?y?n R?sulullaha s.?.? s?y?b, imamlar?m?z? ?.s t?hqir ed?n R?sulullah? s.?.? t?hqir edib, imamlar?m?z ?.s il? vuru?an R?sulullah s.?.? il? vuru?ub, imamlar?m?za ?.s ?ziy?t ed?n R?sulullaha s.?.? ?ziy?t edib v? b?t?n bunlar k?f?rd?r. h?disl?r? g?r? insanlar b?t?n i?l?ri, dini v?zif?l?rini, t?fsir, fiqh, h?dis, ?hkam, siyas?t ... h?r ?eyi Quran v? ?hli Beytd?n ?.s ?yr?nm?li, Onalara ?.s d??m?n olanlardan, kin b?sl?y?nl?rd?n, ?ziy?t ed?nl?rd?n, s?y?nl?rd?n, onlarla vuru?anlardan, Onlara muxalif g?r?? bildir?nl?rd?n uzaqla?mal?, onlar? sap?q v? az??n bilml?i v? sonlar?n?n h?lak oldu?una iman etm?lidir.

Raz?yam ?li ® s?ym?k olmaz,amma n? m?n n? d? bir ba?qas? bu forumda onu s?ym?yib.Amma siz s?hab?l?r? b?htan atan v? onlara  l?n?t ed?n q?vms?z.M?n ra?idi x?lif?l?ri nec? l?n?tl?diyinizin ?ahidi olmu?am 1 yox ?z? d? d?f?l?rl?.

Share this post


Link to post
Share on other sites

L? ?L?H? ?LL?LLAH (Allahdan ba?qa ilah yoxdur)

 

      L? il?h? ill?llah – «Allahdan ba?qaibad?t edilm?y? layiq he? bir haqq ilah yoxdur» dem?kdir. «Bil ki, Allahdanba?qa ilah yoxdur». (M?h?mm?d 19). «Allahdan ba?qa he? bir ilah yoxdur». (Ali?mran 2). B?t?n bu ay?l?rin m?nas? ibad?t edilm?y? haqq ed?n yaln?z v? yaln?zAllahd?r. Bu ifad? il? Allahdan ba?qa ibad?t olunan h?r hans? bir ilah r?ddedilmi? olur. Allahdan ba?qa ifad?si ibad?tin yaln?z Allaha edilm?si, m?lk?nd?he? bir orta?? olmad??? kimi, ibad?td? d? onun h?r hans? bir orta?? ( ??rik)olmad???d?r.

      L? il?h? ill?llah- k?lm?si n?fy v?isbatdan ibar?tdir. L? il?h? – ilah yoxdur n?fy, ill?llah – Allahdan ba?qaisbat etm?kdir.

      ?lah, m?bud ibad?t edil?ndir. Ancaq ilaholan m?buddur. H?r bir k?sin ilah?, ona ibad?t etdiyidir. Allahdan ba?qa ibad?tolunan bu ilahlar, ilahd?r. Lakin batil ilahlard?r. ??nki bunlar haqq ilahdeyill?r. «Bu bel?dir. ??nki Allah haqq, m??rikl?rin ondan ba?qa ibad?tetdikl?ri (b?tl?r, tanr?lar) is? batildir. H?qiq?t?n Allah uca v? b?y?kd?r».(?l-H?cc 62). «Bu ona g?r?dir ki, Allah haqq, (m??rikl?rin) ondan qeyri ibad?tetdikl?ri is? batildir» (Lo?man 30).

     

L? ?L?H? ?LL?LLAHIN??RTL?R?

 

      L? il?h? ill?llah – k?lm?sinin yeddi??rti var. Bu ??rtl?rin h?r birin? ?m?l olunmad?qca, onlar?n ifad? etdiyim?nalar? Quran v? S?nn?y? uy?un olaraq dol?un, d?zg?n ba?a d???lm?dikc?, buk?lm?nin s?yl?nilm?si he? bir k?s? fayda verm?y?c?kdir.

      A?a??da qeyr ed?c?yimiz bu ??rtl?r Quranv? S?nn?y? uy?un olaraq m?ht?r?m ?slam aliml?ri t?r?find?n qeyd olunmu?du.

      1. ELM – k?frd?n uzaq ed?n.

      2. Y?Q?NL?K – ??bh?l?ri yox ed?n.

      3. ?XLAS – ?irkd?n uzaq ed?n.

      4. M?H?BB?T – nifr?td?n uzaq ed?n.

      5. S?DQ – yalan? yox ed?n.

      6. T?SL?M – ita?tsizliyi yox ed?n.

      7. Q?BUL – inkar? yox ed?n.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raz?yam ?li ® s?ym?k olmaz,amma n? m?n n? d? bir ba?qas? bu forumda onu s?ym?yib.

b?s kafir Muaviy? v? Muaviy? yan?ndak? dig?r munafiql?rin dedikl?ri? g?r?rs?n ki, Muaviy? R?sulullaha s.?.? s?y?r?k kafir olmu?dur. h?m?inin bu h?k?m b?t?n imamlar ?.s haqq?ndad?r. h?disl?rin sabit etdiyi ?ey budur ki, onlar? t?hqir ed?n, s?y?n, l?n?tl?y?n R?sulullaha s.?.? qar?? bu cinay?tl?ri edib v? kafirdir.

sizin dinin aliml?rid? imamlar?m?z? a.s t?hqir edibl?r. "m?nim q?lbimd? ona qar?? n?s? var", "onun h?disl?rin? g?l?rdik", "onun a?l?nda problem var", "?li ??rab i?ib qira?tini qar??d?r?b onun ???n d? Allah "ey iman ed?nl?r i?kili olanda namaza yax?nla?may?n" ay?sini nazil edib", "H?seyin evind? otursayd? onun ortaya qoydu?u fitn?l?t yay?lmazd?", "O (imam Cavad) atas?ndan q?rib? ?eyl?r dan???r", "atas? ad?na yalan uydurur" s?zl?ri t?hqird?n ba?qa bir ?eydir b?y?m? sizin h?disl?rd? v? Quranda sabit olan bir ?ey varki, ?hli Beyti ?.s sevm?y?n munafiqdir, y?ni gizli kafirdir. qald? ki, onlarla ?.s vuru?an, kin b?sl?y?n, t?hqir ed?n

Amma siz s?hab?l?r? b?htan atan v? onlara  l?n?t ed?n q?vms?z.

bu s?n v? s?nin kimi yalan??lar?n biz? nisb?t etdiyi yalanlard?r. biz s?hab?l?ri l?n?tl?yirik? biz Bilal?, ?mmar?, ibni M?sudu, ibni Abbas?, Osman b. Huneyfi, S?hl b. Huneyfi, Miqdad?, S?lman?, ?bu Z?rri, Malik b. Nuveyr?ni, H?mz?ni, ?bu talibi, C?f?ri, Abbas?, Ubeyy b. Kaab?, ?bu ?yyub ?l ?nsarini, Cabir b. Abdullah ?l ?nsarini, ?mran b. Huseyni, ?bu S?id ?l Xudrini, Muh?mm?d b. ?bu B?kiri, ?bu Heys?m b. Teyhan?, Hukeym b. C?b?l?ni, v? daha saymad???m ne??-ne?? igidl?ri r.a l?n?tl?yirik? yoxsa onlar r.a haqq?nda nalayiq s?z deyirik? vallahi biz R?sulullaha s.?.? sadiq olan he? kim? d??m?n deyilik, sad?c? R?sulullaha s.?.? bey?tini pozan, sui-q?sd ed?n, "say?qlay?r" dey?n, d?y?? meydan?nda ?vr?tini a?acaq q?d?r namussuz olan, R?sulullah?n s.?.? "Allah?m ?liy? d??m?n olana d??m?n ol", "ey ?li s?n? s?y?n m?n? s?y?b", "ey ?li s?nin h?rb hal?nda oldu?un ??xsl? h?rb hal?nda, s?lh hal?nda oldu?un kims? il? s?lh hal?ndayam", "?li m?nd?ndir m?nd? ?lid?n?m" s?zl?rini qulaqlar? il? e?itdikl?ri halda b?t?n bu cinay?tl?ri ed?n munafiql?r? d??m?nik v? onlara l?n?t edirik. Allah Onlar? Firon v? N?mrud il? h??r etsin

M?n ra?idi x?lif?l?ri nec? l?n?tl?diyinizin ?ahidi olmu?am 1 yox ?z? d? d?f?l?rl?.

Alalh imam?n ?.s b?t?n d??m?nl?rin? l?n?t etsin. Allah Q?diri Xumda "t?brik edirik ya ?li. bizim, b?t?n m?minl?rin v? m?min?l?rin m?vlas? oldun" deyib 2 ay sonra s?zl?rini s?nd?ranlara l?n?t etsin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

багыщлайын, сохбетинизе мане олмурам ки,

Edited by sanay

Share this post


Link to post
Share on other sites

R?sulullah s.?.? buyurub: "?z?rimd?ki ilahi v?zif?ni yanl?z m?n v? ?li yerin? yetir? bil?r"

bu hedisi hardan sitat getirmisiz moshu demishken, maraglidi

nece yeni ?

yeni ki resullullah boynuna alib ki, allah uzerine vezife goydugu ishi tek bashina edebilmedi?

bes gurandaki aye- bu gun men dininizi tamamladim ve sizin ucun islamla kifayetlendim

yeni rus dilinde verim

Сегодня я довел до совершенства религию для вас, завершил вам свою милость, и удовлетворился Исламом как религией»(Сура «Трапеза» аят 3).

yeni tamamlandi, mohur vuruldi

mehemmedden sonra peygember olmayacag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

багыщлайын, сохбетинизе мане олмурам ки,

yox ?ksin?, buyrun dan??aq. in?aAllah bilm?diyimiz m?tl?bl?ri bir birimizd?n ?yr?n?rik

R?sulullah s.?.? buyurub: "?z?rimd?ki ilahi v?zif?ni yanl?z m?n v? ?li yerin? yetir? bil?r"

bu hedisi hardan sitat getirmisiz

Hub?iy bin Cen?deden rivayet edildi?ine g?­re kendisi demi?tir ki: Res?lullah?n ??yle bu­yurdu?unu i?ittim: "Ali bana ba?l?d?r. Ben de O'na ba?l?y?m. Aliden ba?ka hi? kimse benim yerime eda edemez."

ibni Mace?, "S?nen", Mukaddime

moshu demishken, maraglidi

nece yeni ?

bel?ki, R?sulullah?n s.?.? bu s?z? v?hyi sad?c? R?sulullah s.?.? v? imam ?linin ?.s t?bli ed? bil?c?yin? d?lildir. nec?ki T?vb? sur?sinin m??rikl?r? bildirilm?si zaman? bu olmu?du.

yeni ki resullullah boynuna alib ki, allah uzerine vezife goydugu ishi tek bashina edebilmedi?

siz bu m?nan? haradan ??xard???n?z? dey? bil?rsiz? bu h?disd?n bu m?nan? nec? ?ld? etdiniz?

Edited by Elmeddin

Share this post


Link to post
Share on other sites
bes gurandaki aye- bu gun men dininizi tamamladim ve sizin ucun islamla kifayetlendim
siz ay?nin harada v? hans? g?n nazil old?unu bilirsiz? bilmirsinizs? sizin ???n b?yan edim. ay? Q?diri Xumda, "ey R?sul, R?bbind?n s?n? nazil olan? t?bli et. ?g?r bunu etm?s?n risal?ti yerin? g?tirm?mi? olacaqsan" ?mrin? muvafiq olara R?sulullah?n s.?.? "m?n kimin m?vlas?yamsa ?lid? Onun m?vlas?d?r" dem?sind?n sonra nazil olub. din tammalan?b v? insanlar?n sapmamas? ???n n? etm?kl?ri laz?m oldu?u b?yan edilib. Allah buyurur: "kim R?sula ita?t ed?rs? Allaha ita?t etmi?dir" v? R?sul s.a.a buyurur: "siz? 2 ?man?t qoyuram ki, onlara sar?ld?qca azmazs?n?z: Quran v? ?hli Beytim"

R?sul s.?.? burada sapmama??n ??rti olaraq Quran v? ?hli Beyt? ?.s sar?lma?? b?yan edib. "Quran v? ?hli beyt? ?.s sar?lma??n" anlam? is? ?qid?, fiqh, t?fsir, s?nn?, h?dis bir s?zl? h?r ?eyi onlar?n dediyin? m?vafiq etm?k v? Onlar?n ?.s muxalifl?rind?n uzaq olmaqd?r.

amma ?mum?n din tamamlan?b tamamlanmad???n?n m?n yazd???m h?dis il? bir ?laq?si yoxdur. m?n yazd???m h?dis imam?n ?.s v?hyi t?bli? ed? bil?c?yini deyir, nec?ki bu T?vb? sur?sinin t?bli?ind? oldu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
yeni tamamlandi, mohur vuruldi

mehemmedden sonra peygember olmayacag.

bunun ?ksini dey?n ??xs g?rd?kd? x?b?r verin birlikd? t?kfir ed?k.

Share this post


Link to post
Share on other sites

b?s kafir Muaviy? v? Muaviy? yan?ndak? dig?r munafiql?rin dedikl?ri? g?r?rs?n ki, Muaviy? R?sulullaha s.?.? s?y?r?k kafir olmu?dur. h?m?inin bu h?k?m b?t?n imamlar ?.s haqq?ndad?r. h?disl?rin sabit etdiyi ?ey budur ki, onlar? t?hqir ed?n, s?y?n, l?n?tl?y?n R?sulullaha s.?.? qar?? bu cinay?tl?ri edib v? kafirdir.

D?xli n?dir ki??g?r m?n durub bir ?ii?nin etdiyi ?irk? g?r? b?t?n ?i?l?r m??rikdirl?r des?m bu nec? olar?Ya m?s?l?n qon?um ?i?dir amma d?h??t yalan?? ki?idir f?r?ldaqd?r-ona g?r? m?n deyim ki elm?ddin d? f?r?ldaqd?r?S?n is? deyirs?n ki guya m?nim day?m M?aviy?dir v? guya biz ?hli-s?nn? Pey??mb?rin ail?sind?n bir-iki n?f?ri s?y?r?k halbuki bu a? yaland?r.??nki he? vaxt bel? bir ?ey olmay?b.Onlara ?n ?ox ?zab ver?nl?r v? H?seyni Kuf?y? ?a??r?b sonra is? meydanda t?k qoyub ged?nl?rd? el? Kuf? ?i?l?ridir.Bilmirs?n?B?s niy? onlar H?seyn? 30000 ?sg?r s?z verib ard?ndan is? onunla olan ?hdi pozdular.Niy? yazm?rs?z bunlar????nki s?rf el?mir.Lap tutaq ki o biri t?r?f q?r?zli idi b?s ortan? q?z??d?r?b ?z imam?n? satanlar n? olsun onlar ?i? deyildi m?g?r.Siz iki?zl? insanlar?n ?lind? adi bir oyuncaqs?z elm?ddin v? he? ?z?n?z d? bunu bilmirsiz.

sizin dinin aliml?rid? imamlar?m?z? a.s t?hqir edibl?r. "m?nim q?lbimd? ona qar?? n?s? var", "onun h?disl?rin? g?l?rdik", "onun a?l?nda problem var", "?li ??rab i?ib qira?tini qar??d?r?b onun ???n d? Allah "ey iman ed?nl?r i?kili olanda namaza yax?nla?may?n" ay?sini nazil edib", "H?seyin evind? otursayd? onun ortaya qoydu?u fitn?l?t yay?lmazd?", "O (imam Cavad) atas?ndan q?rib? ?eyl?r dan???r", "atas? ad?na yalan uydurur" s?zl?ri t?hqird?n ba?qa bir ?eydir b?y?m? sizin h?disl?rd? v? Quranda sabit olan bir ?ey varki, ?hli Beyti ?.s sevm?y?n munafiqdir, y?ni gizli kafirdir. qald? ki, onlarla ?.s vuru?an, kin b?sl?y?n, t?hqir ed?n

ALLAH – subh?n?hu v? t?al? – nin S?M? – E??TM?K, BAS?R - G?RM?K S?F?T?

 http://big.az/forum/index.php?showtopic=2497&st=40

 49-сu ismar?c? diqq?tl? oxu sonra dan?? siz k?fr d? edirsiz l?n?t d? Allah is? h?r ?eyi bilir.He? olmasa Allahdan qorxun

. Allah Q?diri Xumda "t?brik edirik ya ?li. bizim, b?t?n m?minl?rin v? m?min?l?rin m?vlas? oldun" deyib 2 ay sonra s?zl?rini s?nd?ranlara l?n?t etsin.

Elm?ddin s?brimi da??rma v? d?lil g?tir ki Allah m?hz h?min s?zl?ri deyib "t?brik edirik ya ?li. bizim, b?t?n m?minl?rin v? m?min?l?rin m?vlas? oldun"

.Allah?n ad?ndandan??maq g?nahd?r s?n kims?n ki?Pey??mb?rs?n?

S?hih d?lil g?tir ki Quranda h?min s?zl?r var ?g?r g?tirm?s?n yalan??san.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Elm?ddin get bunlar? oxu sonra g?l.

tp://alhajjaj2.jeeran.com/safeena.jpg

http://alhajjaj2.jeeran.com/shimr.jpg

http://alhajjaj2.jeeran.com/safeena.jpg

http://alhajjaj2.jeeran.com/alirshaad.jpg

http://alhajjaj2.jeeran.com/alirshad1.jpg

http://alhajjaj2.jeeran.com/alirshaad2.jpg

http://www.d-sunnah.net/files/u1/up/meqtal%20copy.jpg

http://www.d-sunnah.net/files/u1/up/meqtal1.jpg

http://www.d-sunnah.net/files/u1/up/ihtijaj%20copy.jpg

http://www.d-sunnah.net/files/u1/up/ihtijaj1.jpg

http://www.d-sunnah.net/files/u1/up/nafas.jpg

http://www.d-sunnah.net/files/u1/up/nafas1.jpg

kuf? ?hli a?lama?a v? ?ikay?t etm?y? ba?layanda ?li bin huseyn dedi : n?y? g?r? bizim ???n ?ikay?t edib v? a?lay?rs?z? b?s bizi kim ?ld?rd??

http://www.d-sunnah.net/files/u1/up/muntaha.jpg

http://www.d-sunnah.net/files/u1/up/muntaha1%20copy.jpg

h?min ?ey yuxar?da....?li bin huseyn rafidi?l?ria?lay?b sizlama m?rasimini g?r?b dedi :n?y? g?r? bizim a?lay?rs?z? b?s bizi kim ?ld?rd??

http://www.dhr12.com/images/w_b/1-28-1.jpg

http://www.dhr12.com/images/w_b/1-28-2.jpg

iraq ?halisind?n 20000-i huseyn? bey?t etdi sonra ona x?yan?t etdi ona d?n?kl?k etdi bu bey?t h?l? d? onlar?n boynunda idi

Share this post


Link to post
Share on other sites

fath m?n m?nb?l?r? n?z?r salm??am amma orada?ox ?ey g?r?nd?y? kimi deyil.H?m yuzerin iddia etdiyi kimi t?hqiramiz d? he? n? yoxdur.O is? t?hqiramiz s?zl?rd?n ??kinmir.Deyin kimins? h?dis elmind? z?if olmas?n? dem?k t?hqirdir??g?r bir insan Pey??mb?rin(s.?.s.) n?slind?ndirs? bu onu h?r ?eyi bil?n etm?z he? alim d? etm?z.N?tic?d? ham? insand?r.Allah b?t?n elml?ri sad?c? ?linin® n?slin? verildiyini he? yerd? dem?yib.Ba?qa insan m??yy?n elmd? onlardan birind?n daha elmli ola bil?r bu n? ??ri?t? n? d? Qurana zidd deyil.Odur ki m?n bunu elm?ddin? ba?a salabilmir?m.el? deyir sevmirsiz t?hqir edirsiz n? bilim n? deyirsiz!H? bir d? m?n ??rhimd? istiva haqq?nda olan ?mumi bax??? g?tirmi??m bu Quran S?nn? v?aliml?rin r?yin? ?saslanan n?tic?dir.M?n bu foruma girir?ms? ?i?olmaq m?cburiyy?tind? deyil?m.v? siz d? azad v? a??q СПОР g?rm?k ist?yirsizs? h?r iki t?r?fin fikrini diqq?tl? oxumal?s?z.

Sporu a?l? olmayan insan ed?r, biz is? diskusiya edirik. Sizin "orada?ox ?ey g?r?nd?y? kimi deyil" n?y? ?saslan?r? ?hlibeyti nec? ist?m?yinizi is? ?vv?lki yaz?mda g?st?rdim.

Allah b?t?n elml?ri sad?c? ?linin® n?slin? verildiyini he? yerd? dem?yib.Ba?qa insan m??yy?n elmd? onlardan birind?n daha elmli ola bil?r bu n? ??ri?t? n? d? Qurana zidd deyil.Odur ki m?n bunu elm?ddin? ba?a salabilmir?m.

Siz bunu ?z?n?z ba?a d??? bilm?diyiniz halda nec? Elm?ddin? ba?a salmaq ist?yirsiz? Sizin iddiaya g?r? hans?sa bir insan pey??mb?rd?n d? elmli ola bil?r? ?mamlarda is? pey??mb?rin elmi olub! ?m?r m?g?r el?-bel? deyib ki, aram?zda ?n yax?? hakim ?lidir? hakim m?g?r d?zg?n h?km ??xarmaq ???n h?r ?eyi bilm?li deyil?

Share this post


Link to post
Share on other sites

R?sulullah s.?.? buyurub: "?z?rimd?ki ilahi v?zif?ni yanl?z m?n v? ?li yerin? yetir? bil?r"

bu hedisi hardan sitat getirmisiz moshu demishken, maraglidi

C?bray?l (?) pey??mb?r? dedi ki, B?ra?t sur?sini m?kk?lil?r? ?atd?rmaq v? orada onu onlara b?yan etm?yi yaln?z ya pey??mb?r ?z?, ya da ki, ?li ed? bil?r.

nece yeni ?

yeni ki resullullah boynuna alib ki, allah uzerine vezife goydugu ishi tek bashina edebilmedi?

bes gurandaki aye- bu gun men dininizi tamamladim ve sizin ucun islamla kifayetlendim

yuxar?da yazd???n?z B?ra?t sur?sinin ?atd?r?lmas?nda deyilib, amma ?mumi xarakterd? da??y?r.

Sizin n?z?riniz s?hvdir. Burda s?hb?t pey??mb?rlikd?n yox, imam?td?n, yani r?hb?rlikd?n gedir. Allah-t?ala dini tamamlad? v? bununla da pey??mb?rin missiyas? qurtard?, ay? bu haqdad?r. Ondan sonra daha n? pey??mb?r, n? d? kitab olmayacaq. Amma, kitab? v? ??ri?ti qoruyan, onlar? insanlara ?atd?ran r?hb?r (h?cc?t) Qiyam?t? q?d?r olacaq. Yer ?z? he? vaxt h?cc?tsiz qalmayacaq, ist?r o h?cc?t gizli olsun, ist?r a?kar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
iraq ?halisind?n 20000-i huseyn? bey?t etdi sonra ona x?yan?t etdi ona d?n?kl?k etdi bu bey?t h?l? d? onlar?n boynunda idi

Кто на самом деле убил имама Хусейна (а)? (in??Allah bir azdan az?rbayan dilind? d? olacaq!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Elm?ddin get bunlar? oxu sonra g?l.

 

oxuyar?q, problem deyil. ?sas olan budur ki, oxudu?unu anlayasan v? haqq qar??s?nda inadkarl?q etm?y?s?n. m?n s?n? ay? yaz?ram "kim R?sula ita?t ed?rs? Allaha ita?t etmi?dir" daha sonra is? m?t?vatir h?ids "siz? 2 ?man?t qoyuram ki, sar?ld?qca sapmazs?n?z", "?hli Beytim ?mm?t i?ind? Nuhun ?.s g?misi kimidir. ona sar?lan qurtuldu v? m?xalif?t ed?n h?lak oldu" h?disl?rin d?lal?t etdiyi m?nada ortadad?r. amma s?n buna baxmayaraq q?bul etm?k ist?mirs?n. bax ?sas olan budur. haqq? q?bul etm?k. sizl?r bunu yax??-yax?? bilin ki, haqq? q?bul etm?m?k haqq yox sizin ?z?n?z? z?r?r ver?c?k. nec?ki ateistin Allah?n varl???n? v? dini q?bul etm?m?si Allaha v? din? yox ateist? z?r?r verir

Share this post


Link to post
Share on other sites

h?nb?li, bir daha t?krar edir?m yazanda el? yaz ki, s?zl?rinin hans? oldu?u se?il? bilsin. s?zl?ri bir-birinin i?in? soxma.

D?xli n?dir ki??g?r m?n durub bir ?ii?nin etdiyi ?irk? g?r? b?t?n ?i?l?r m??rikdirl?r des?m bu nec? olar?Ya m?s?l?n qon?um ?i?dir amma d?h??t yalan?? ki?idir f?r?ldaqd?r-ona g?r? m?n deyim ki elm?ddin d? f?r?ldaqd?r?S?n is? deyirs?n ki guya m?nim day?m M?aviy?dir v? guya biz ?hli-s?nn? Pey??mb?rin ail?sind?n bir-iki n?f?ri s?y?r?k halbuki bu a? yaland?r.??nki he? vaxt bel? bir ?ey olmay?b.Onlara ?n ?ox ?zab ver?nl?r v? H?seyni Kuf?y? ?a??r?b sonra is? meydanda t?k qoyub ged?nl?rd? el? Kuf? ?i?l?ridir.Bilmirs?n?B?s niy? onlar H?seyn? 30000 ?sg?r s?z verib ard?ndan is? onunla olan ?hdi pozdular.Niy? yazm?rs?z bunlar????nki s?rf el?mir.Lap tutaq ki o biri t?r?f q?r?zli idi b?s ortan? q?z??d?r?b ?z imam?n? satanlar n? olsun onlar ?i? deyildi m?g?r.Siz iki?zl? insanlar?n ?lind? adi bir oyuncaqs?z elm?ddin v? he? ?z?n?z d? bunu bilmirsiz.
iraq ?halisind?n 20000-i huseyn? bey?t etdi sonra ona x?yan?t etdi ona d?n?kl?k etdi bu bey?t h?l? d? onlar?n boynunda idi

i?in ?sas? budur ki, ?g?r cahil bir m?s?lman (?i?) yalan dan???rsa v? s. kimi g?nah i?l?ri g?r?rs? sizin aliml?r is? ?hli beyt? ?.s kin b?sl?yir, yalan dan???r, ?i?l?r iftira at?r v? yalan nisb?t edirl?r. ?z?d? el? aliml?riniz ki, bunlar sizin ???n b?y?k, ?sas aliml?rdir. ibni Uyeyn?, ibni S?id, ibni S?d, ibni Hibban, ibni Tahir, Malik, Suyuti, ibni Teymiyy? v? b. bunlardan sad?c? bir ne??sidir. bunlar imamlar?m?za ?.s kin b?sl?m?kl? qalmay?b, ?st?lik ?i?l?r? b?htan at?b, yalan nisb?t edir, h?tta ?z t?r?fdarlar?n? ?i?l?rin etdiyi s?nn?tl?ri t?rk etm?y? ?a??r?rlar. ?g?r bir m?s?lma (?i?) yalan dan???rsa v? ya g?nah edirs? ?slam  (?i?) ?qid?sin? g?r? haram ?m?l i?l?yir v? c?zas?n? ??k?c?k. bununla b?rab?r onun etdiyi g?nah dind?n ??xaran g?nah deyil. amma Quran v? m?t?vatir h?disl?rd? ?hli beytin ?.s sevgisinin vacib oldu?u halda sizin b?y?k, t?m?l, ?sas aliml?riniz ?hli beyti ?.s t?hqir edib. hans? ki, bu aliml?rinin sizin ?qid?nizd? bir ba?a t?siri var v? s?n s?rf bunun ???n onlar?n ?z?n? yuma?a ?al???rsan, alimlr?inizi t?miz? ??xarma?? Allah?n dinind?n, Allah?n sevgisini vacib etdiyi ??xsl?rd?n ?st?n tutursan. bu tema buna ?ox g?z?l n?mun?dir.

o ki, qald? k?f?lil?r? biz ?qid?mizi kuf?lil?r ?z?rin? qurmam???q, Quran v? ?hli Beyt ?.s ?z?rin? qurmu?uq. hans? ki, bu Allah v? R?sulunun s.?.? ?mridir. imam H?seyinin ?.s qiyam?da sad?c? Kuf?lil?rin d?v?tin? ba?l? deyildi. O ?.s yolda Kuf?lil?rin x?yan?tind?n x?b?rdar oldu?u halda yolundan d?nm?di. bizim ???n d? h?cc?t v? qid?mizi, dinimizi ortaya ??xaran Quran v? ?hli Beytdir ?.s siz is?  R?sulullah?n s.?.? a??q ?mrin? baxmayaraq ?hli beyt? ?.s salama g?nd?rm?k bel? ist?mirsiniz. bunlar?n ham?s? sevgidir?

Edited by Elmeddin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Elm?ddin s?brimi da??rma v? d?lil g?tir ki Allah m?hz h?min s?zl?ri deyib "t?brik edirik ya ?li. bizim, b?t?n m?minl?rin v? m?min?l?rin m?vlas? oldun"

.Allah?n ad?ndandan??maq g?nahd?r s?n kims?n ki?Pey??mb?rs?n?

S?hih d?lil g?tir ki Quranda h?min s?zl?r var ?g?r g?tirm?s?n yalan??san.

h?nb?li, s?n rus dillis?n? sual?m ciddidir. ??nk? g?r?r?m s?zl?ri do?ru-d?zg?n anlam?rsan. oxuyanda diqq?t el? ki, eyni ?eyl?ri t?krar-t?krar yazmaq m?cburiy?tind? qalmayaq. bel?likl? g?r?k m?n n? demi??m:

Alalh imam?n ?.s b?t?n d??m?nl?rin? l?n?t etsin. Allah Q?diri Xumda "t?brik edirik ya ?li. bizim, b?t?n m?minl?rin v? m?min?l?rin m?vlas? oldun" deyib 2 ay sonra s?zl?rini s?nd?ranlara l?n?t etsin.

"Allah .... l?n?t etsin" kim?? Q?diri Xumda "t?brik edirik ya ?li. bizim, b?t?n m?minl?rin v? m?min?l?rin m?vlas? oldun" deyib 2 ay sonra ?hdl?rini pozanlara. "t?brik edirik ya ?li. bizim, b?t?n m?minl?rin v? m?min?l?rin m?vlas? oldun" s?z?n? kim deyib? ?m?r, ?bu B?kir, T?lh?, Osman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sporu a?l? olmayan insan ed?r, biz is? diskusiya edirik. Sizin "orada?ox ?ey g?r?nd?y? kimi deyil" n?y? ?saslan?r? ?hlibeyti nec? ist?m?yinizi is? ?vv?lki yaz?mda g?st?rdim.

Amma n?d?ns? "diskussiyan?z"in el? birt?r?fli olmas?n? ist?yirsiz.))

Siz bunu ?z?n?z ba?a d??? bilm?diyiniz halda nec? Elm?ddin? ba?a salmaq ist?yirsiz? Sizin iddiaya g?r? hans?sa bir insan pey??mb?rd?n d? elmli ola bil?r? ?mamlarda is? pey??mb?rin elmi olub! ?m?r m?g?r el?-bel? deyib ki, aram?zda ?n yax?? hakim ?lidir? hakim m?g?r d?zg?n h?km ??xarmaq ???n h?r ?eyi bilm?li deyil?

S?hb?t ?lid?n® v? h?tta Pey??mb?rd?n(s.?.s.) getm?diyini ?ox yax?? bilirsiz fath!Bu n? hiyl?l?rdir?))S?hb?t C?f?rd?n gedir sizin elm?ddin iddia edir ki,guya C?f?rin h?dis elmind? z?if oldu?unu dem?k g?nahd?r v? ya t?hqirdir.Amma m?n ?lb?tt? ba?a d???r?m geydirm? h?disl?rl? beyni ?t?l?nmi? adam ba?qa s?z dey? d? bilm?z .Bu ki g?lm?lidir gedin kimd?n ist?yirsiz soru?un ist?nil?n a??ll? adamm siz? dey?r ki elm irs?n ke?mir v? kimins? hans?sa elmd? z?if olmas? n? onun ??xsiyy?tin? n? d? onun a?l?na t?hqir deyil.Odur ki soyuq su i?ib sakitl??in bu sentimentall??? da qoyun bir k?nara.?li® yax?? hakim idis? bu he? d? C?f?rin yax?? h?dis alimi oldu?una d?lil deyil))

Share this post


Link to post
Share on other sites

S?hb?t ?lid?n® v? h?tta Pey??mb?rd?n(s.?.s.) getm?diyini ?ox yax?? bilirsiz fath!Bu n? hiyl?l?rdir?))

bu o hiyl?dir ki, s?n g?lib burada t?qiyy? ed?r?k yalan dan???rsan! ?qid?nizin ?sas?n? t??kil ed?n ibni Uyeyn?, ibni S?id, ibni S?d, ibni Hibban, ibni Tahir, Malik, Suyuti, ibni Teymiyy? imamlar?m?z?n ?.s d??m?ni olub, onlar? ?.s t?hqir edib. hans? ki, bu ??sxl?r sizin ?qid?nin t?m?li, k?k?d?r. y?ni ?qid?nizin k?k? nasibilikdir.

S?hb?t C?f?rd?n gedir sizin elm?ddin iddia edir ki,guya C?f?rin h?dis elmind? z?if oldu?unu dem?k g?nahd?r v? ya t?hqirdir.

?vv?la haqq? gizltm?. aliml?riniz sad?c? imam?n ?.s h?dis elmind? z?if oldu?unu dem?yibl?r. Onun ?.s h?disl?rini ?l? sald?qlar?n?, g?ld?kl?rini, la?-la?? etdikl?rini, Onun ?.s a??nda prolem oldu?unu, dig?r immalar?n ?.s ?z atalar?n?n ad?na yalan uydurdu?unu, imam ?linin ?.s ??rab i?ib g?lib namaza durdu?unu v? qira?tini qar??d?rd??? ???n Allah?n ay? nazil etdiyini, imam H?seyinin ?.s evind? oturma??n?n qiyam?ndan daha faydal? olaca??n?, ??nk? imam?n ?.s qiyam? il? fitn? f?sad yayd???n? deyib. v? bunlar ham?s? kafir, it v? donuzdan daha n?cisdir.

s?nin is? anlamad???n v? yaxud anlad???n halda vahhabilik etdiyin budur ki, ?hli Beytin ?.s elmin?, d?z yolda oldu?una, Onlar?n ?.s dedikl?rin? ?m?l ed?nl?rin qurtulu?a ?ataca??na v? muxalif?t ed?nl?rin h?lak olaca??na R?sulullah s.?.? ??had?t verib. yen? Onlarla ?.s vuru?anlar?n ?z? s.?.? il? vuru?du?una, Onlar? ?.s s?y?nl?rin, t?hqir ed?nl?rin R?sulu s.?.? s?y?b t?hqir etdiyini R?sulullah s.?.? deyib. O R?sul s.?.? ki, Allah Onun haqq?nda "O ?z n?fsind?n dan???m?r", "R?sul siz? n? verirs? onu al?n v? n?yi ??kindirirs? ondan ??kinin", "kim R?sula ita?t ed?rs? Allaha ita?t etmi?dir" buyurub.

 

Amma m?n ?lb?tt? ba?a d???r?m geydirm? h?disl?rl? beyni ?t?l?nmi? adam ba?qa s?z dey? d? bilm?z.

ay nasibi! hans? h?dis geydirm?dir? g?zl?rini a? v? teman? yax?? oxu, yox ?g?r g?zl?rin z?ifdirs?, oxuyub anlaya bilmirs?ns? ?xil?rind?n xahi? et s?nin ???n oxusunlar. h?r hans? bir h?disin z?if, uydurma v? ya vahhabi dilind? geydirm? oldu?unu s?but etm?s?n, d?lil g?tirm?s?n yalan??san v? Allah yalan haqq?nda buurub: "Yalan? ancaq Allah?n ay?l?rin? inanmayanlar uydururlar. M?hz onlard?r yalan??lar" 

Bu ki g?lm?lidir gedin kimd?n ist?yirsiz soru?un ist?nil?n a??ll? adamm siz? dey?r ki elm irs?n ke?mir v? kimins? hans?sa elmd? z?if olmas? n? onun ??xsiyy?tin? n? d? onun a?l?na t?hqir deyil.Odur ki soyuq su i?ib sakitl??in bu sentimentall??? da qoyun bir k?nara.?li® yax?? hakim idis? bu he? d? C?f?rin yax?? h?dis alimi oldu?una d?lil deyil))

burada g?lm?li olan s?n? h?r c?r d?lil Quranda v? ?z h?dis kitablar?n?zdan g?tirilm?yin? baxmayaraq T?lh?nin s?nn?sin? canla ba?la sar?lma??nd?r. s?n? is? t?klif edir?m Qeybd?n x?b?r verm?y? giri?m?, oxuduqlar?n? 2-3 d?f? oxu ki, beynin q?bul ed? bilsin. v? unutma: "Kim Pey??mb?r? ita?t ed?rs?, Allaha ita?t etmi? olar, kim ?z ?evir?rs?, (bil ki,) Biz s?ni onlara g?z?t?i g?nd?rm?mi?ik"

Share this post


Link to post
Share on other sites

sizin bu sozlerden sonra

"?z?rimd?ki ilahi v?zif?ni yanl?z m?n v? ?li yerin? yetir? bil?r"

bes sizce bu hedisden ne mena basha dushulmelidi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

C?bray?l (?) pey??mb?r? dedi ki, B?ra?t sur?sini m?kk?lil?r? ?atd?rmaq v? orada onu onlara b?yan etm?yi yaln?z ya pey??mb?r ?z?, ya da ki, ?li ed? bil?r.

xadis v studiyu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...