Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Sadiq Mirzeyev

T?vb? 40 ?bu B?krin f?zil?tli oldu?unumu g?st?rir?

Recommended Posts

Bismill?h!

1. ?lk ?nc? bu ay?ni ?bu B?kri ???n nazil oldu?unu g?t?r?k v? m?vzunu inc?liy?k.

Allah Qurani K?rim t?vb? sur?si 40-c? ay?d? buyurur:

«?g?r siz ona (h?zr?t M?h?mm?d?) k?m?k etm?s?niz, bilin ki, Allah onsuz da yard?m etmi?dir. Onda ki, kafirl?r onu iki n?f?rd?n biri olaraq [yurdundan] ??xartd?lar. Onda ki, h?r ikisi ma?arada idil?r v? onda ki, yolda??na «Q?m yem?! Allah, h?qiq?t?n, biziml?dir» deyirdi. Onda Allah ona (Pey??mb?r?) s?kun?ti nazil etdi. Onu sizin g?r? bilm?diyiniz ordu il? g?cl?ndirdi...». T?vb? 40 v?...

?bu B?krin R?sulallah?n (s) n? zaman hicr?t ed?c?yind?n x?b?ri bel? yox idi. O, imam ?linin (?) yan?na ged?r?k, h?zr?t Pey??mb?rin (s) v?ziyy?tinin n? yerd? oldu?unu soru?du. O da onun ma?araya getdiyini, i?i varsa ona yeti?? bil?c?yini s?yl?di. ?bu B?kr d? yola d??d? v? yar? yolda R?sulallaha (s) yeti?di. Bel?likl?, m?cbur halda b?rab?r yola davam etdil?r. Bundan da anla??l?r ki, Pey??mb?ri-?kr?m (s) onu ?z? il? birlikd? aparmaq ist?m?mi?di. ?ksin? o iznsiz olaraq R?sulallah?n (s) ard?yca gedib, yar? yoldan sonra onunla b?rab?r yola davam etmi?di.

(T?b?ri «Tarix» kitab?n?n III cildi)

H?tta b?zi x?b?rl?r? g?r? h?zr?t Pey??mb?rin (s) ?bu B?kri yan?nda aparmas?n?n s?b?bini t?sad?fi, fitn? ??xmamas? v? d??m?n? x?b?r ver? bil?c?yind?n ehtiyat etdiyin? g?r? oldu?u anla??l?r. v? bu haqqda h?dis? n?z?r yetir?k...

«H?zr?t Pey??mb?rin (s) hicr?tind?n ?vv?l ?mr? ziyar?ti ???n M?kk?y? getdim. Q?rey? m??rikl?rinin R?sulallah?n (s) ?shab?n? s?yd?kl?rini g?rd?m. O vaxt R?sulallah (s) ?liy? ?z yata??nda yatmas?n? ?mr etdi. ?bu Quhaf?nin o?lu ?bu B?krin d??m?nl?r? x?b?r ver? bil?c?yind?n ehtiyat etdiyin? g?r?, onu ?z? il? birlikd? g?t?r?b, ma?araya do?ru h?r?k?t etdi».

(?eyx ?bulqasim ibn Sabba? R?sulallah?n (s) h?yat? haqq?nda olan «?n-nuru v?l-b?rhan» adl? kitab?)

"Allah, h?qiq?t?n, biziml?dir"(bu s?zd? ?bu B?krin f?zil?tli olmas?n? s?yl?y?rl?r) ??ph?sin? cavap:

«Yusif» sur?sinin 39-cu ay?sind?n d? g?r?nd?y? kimi, h?zr?t Yusif (?) zindanda oldu?u m?dd?td? iki yolda?? var idi:

«Ey m?nim iki zindan yolda??m! Ayr?-ayr? Tanr?lar yax??d?r, yoxsa h?r ?ey? qadir v? qalib olan bir Allah?!».

M?f?ssirl?r bu ay? haqq?nda bel? deyirl?r: Yusifi zindana g?tirdikd?, ?ah?n a?baz? v? xidm?t?isi olan iki kafiri d? onunla birlikd? zindana sald?lar. Bu ?? n?f?r be? il m?dd?tind? bir yerd? qald?lar. Ay?d?n g?r?nd?y? kimi h?zr?t Yusif (?) onlara «yolda?lar?m»-dey? xitab edir. M?g?r Pey??mb?rin o iki kafir? yolda? dem?si onlar?n f?zil?t v? ??r?fl?rini isbatlay?r. Yoxsa onlar iman g?tirmi?dil?r? Halbuki m?f?ssir v? tarix?il?rin ham?s? onlar?n be? il yolda?l?q etdikd?n sonra kafir olaraq h?zr?t Yusifin (?) yan?ndan ayr?ld?qlar?n? s?yl?yirl?r.

K?hf sur?sinin 37-ci ay?sind? d? Allah-t?ala bel? buyurur:

«Onunla dan??an yolda?? ona dedi: «S?ni ?vv?lc? torpaqdan, sonra bir damla n?tf?d?n yaradan v? daha sonra adam ??klin? salan Allah? inkarm? edirs?n?!

Bu ay?nin t?sfirind? F?xri Razinin d? «T?fsiri-K?bir» kitab?nda n?ql olunur:

"Biri m?min, dig?ri d? kafir olan iki qarda? var idi. M?minin ad? Y?huda, kafirin is? B?ratus idi."

Aralar?nda olan s?hb?t uzun oldu?u ???n n?ql etmir?m. Ancaq g?r?rs?n?z ki, Allah-t?ala biri m?min, dig?ri d? kafir olmas?na baxmayaraq, onlar? «qarda?» adland?raraq x?susiyy?tl?ndirir. G?r?s?n, m?minin kafirl? qarda? olmas?, kafir? h?r hans? bir fayda verdimi? Cavab m?mk?ns?zd?r. Dem?k ki, biri il? yolda? olmaq t?kba??na f?zil?t v? ?st?nl?k ???n yet?rli deyildir

R?sulallah?n (s) ?bu B?kr? «Allah biziml? b?rab?rdir» ??ph?sin? cavap(bu ay?d? d? ?bu B?krin f?zil?tli olmas?n? s?yl?y?rl?r)

M?cad?l?» sur?sinin 7-ci ay?sind? bel? buyurur:

«Allah?n g?yl?rd? v? yerd? olan h?r ?eyi bildiyini bilmirs?n? Aralar?nda p???lda?an (gizlin s?hb?t ed?n) ?? kims? yoxdur ki, Allah d?rd?nc?l?ri olmas?n. Be? kims? yoxdur ki, alt?nc?s? O olmas?n. Bundan ist?r az, ist?r ?ox olsunlar. Harada olsalar-olsunlar, [Allah] onlarlad?r. Sonra Qiyam?t g?n? onlara etdikl?rini x?b?r ver?c?kdir. Allah h?r ?eyi d?qiq bil?ndir».

Bu v? buna b?nz?r ay?l?r?, ?qli v? n?qli d?lill?r? g?r? ist?r m?min olsun, ist?r kafir, ist?r dost olsun ist?r d??m?n, ist?rs? d? m?nafiq olsun Allah h?r k?sl? b?rab?rdir. ?ki n?f?r bir arada olsa v? biri dig?rin? «Allah biziml? b?rab?rdir» dey?rs?, bu qar?? t?r?fin f?zil?tli oldu?unu isbat etm?z.Bu s?b?bd?n ?g?r iki yax?? adam, ya da iki pis adam, ya da biri yax?? dig?ri pis olan iki n?f?r bir yerd? olsalar, yen? d? Allah onlarla b?rab?rdir».

Eger des?zki ?bu B?kr c?nn?tn?n m?jd?l?nibs? nec? olur Fatim?nin evin? hucum etsin.

D?lilimiz Quran ay?si:

«Oradan [C?nn?td?n] ??x! S?n (?eytan) [d?rgah?mdan] qovulmusan. S?n Qiyam?t g?n?n? kimi l?n?tl?nmis?n»

«Hicr» sur?si, ay?: 34-35.

2. ?ndi is? h?qiq?t p?rd?l?rini aral?yaq, ma?arada k? ??xs g?r?s?n ?bu B?kr idi? Buxarid?n soru?aq.

Buxari yazir:

????? ???????????? ?? ??????????? ??? ????? ?????? ?? ??????? ?? ???????? ??????? ?? ??????? ?? ?? ?????? ??? ?????? ?????? ??????????????? ????????????? ??????????? ???????? ????????? ??? ???????? ???? ??????? ??? ???? ???? ???? ??? ??????????? ??????? ???? ??? ?????????? ???? ???????????? ????????.

Ibni Omerden neql olubki.ilk muhacirler,Qubanin Usbe menteqesine chatdilar,Resul(s.a.a.s) gelmemishden qabag,camaatin imamliqi Salim Muvla ebi Huzeyfenin ohdesinde idi ve O,onlarin hamisindan chox Quran bilirdi.

??????? ??????? ???? ?? ??????? ?????????? (256??)? ???? ???????? ? 1? ? 246? ?660? ???? ???????????? ??????????????? ???? ????????? ????????? ????????????? ????? ?. ????? ??? ?????? ????: ??? ??? ????? ??????? - ?????? ??????: ???????? 1407 - 1987.

Burda maragli 1 sual ortaya chixir,oda budurki,Allahin elchisi(s.a.a.s) orda olmayan muddetde Salim Muvla Huzeyfe kimlere camaat namazinda imamliq edirdi?

Bu suala Ismail Buxari oz sehihinde cavab verib.

????? ????????? ?? ??????? ????? ??? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ???????? ????? ???????? ????? ????? ?? ?????? ??? ???? ????? ????? ??? ??? ??????? ???? ??? ?????????? ??????? ??????????????? ????????????? ??????????? ????? ??? ???? ???? ???? ?? ???????? ??????? ??????? ??? ?????? ???????? ???? ???????? ???????? ????????? ?? ?????????.

Abdullah ibni omerden neql olubki,deyir:

Salim Muvla ebi huzeyfenin Quba mecsidinde ilk muhacirlere namazda imam camaatliq etmek ohdesinde idi.

ebu bekr,omer,Ebu Seleme,Zeyd,Amir ibni Rebiye-de bu cammat namazinda ishtirak edirdiler.

????? ???????????? ?? ??????????? ??? ????? ?????? ?? ??????? ?? ???????? ??????? ?? ??????? ?? ?? ?????? ??? ?????? ?????? ??????????????? ????????????? ??????????? ???????? ????????? ??? ???????? ???? ??????? ??? ???? ???? ???? ??? ??????????? ??????? ???? ??? ?????????? ???? ???????????? ????????

...ibni ?m?r bel? demi?dir: ?lk m?hacirl?r, Qubada bir yer olan ?l-Usbat? deyil?n m?nt?q?y? g?ldikl?ri zaman, R?sulullah?n g?lm?sind?n ?vv?l, ?zl?rin? Huzeyf?nin himay?sind? olan Salim imaml?q edirdi. Salim onlar?n, Quran? ?n ?ox ?zb?rl?yib oxuyanlar? idi.

Buxari, "?s S?hih", Namaz kitab?, ?zan hiss?si, bab 54, h?dis 84

????? ????????? ?? ??????? ????? ??? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ???????? ????? ???????? ????? ????? ?? ?????? ??? ???? ????? ????? ??? ??? ??????? ???? ??? ?????????? ??????? ??????????????? ????????????? ??????????? ????? ??? ???? ???? ???? ?? ???????? ??????? ??????? ??? ?????? ???????? ???? ???????? ???????? ????????? ?? ?????????

...Biz? ibni Cureyc x?b?r verdi. Ona da Nafi x?b?r verdi. Ona da ibni ?m?r x?b?r verib bel? demi?dir: ?bu Huzeyf?nin k?l?si Salim, M?din?y? ilk hicr?t etmi? olan M?hacirl?rd?n v? Pey??mb?rin s?hab?l?rind?n Quba M?scidind? imaml?q ed?rdi. Bu camaat?n i?ind? ?bu B?kr ?s-S?ddiq, ?m?r b.x?ttab, ?bu S?l?m? b. ?bd?l?s?d ?l-M?hzumi, Zeyd b. Haris? -yaxud Zeyd b. x?ttab ?l-?d?vi- v? Amir b. Rabi? ?l-?n?zi var idi.

Buxari, "?s S?hih", H?kml?r kitab?, bab 25, h?dis 37

P.SBu namazin ne vaxt qilinib?

Bu hedise chatanda buxariye sherh yazan sunnu alimleri hamisi iztirab chekibler.

??????? ????

Bedreddin yazir:

???: ?? ????? ????? ??? ??? ??? ???: ?? ??? ??? ??? ??????? ?????

Bu metlebde ishkal yoxdur.Abdullah ibni Omer deyibki(namaz qilma meselesi)Resulullah(s.a.a.s)-in varid olmasindan qabag olub.

??????? ??? ????? ??????? ????? ?? ???? ???????? ?????? ( 855??)? ???? ?????? ??? ???? ???????? ? 24? ? 254? ????: ??? ????? ?????? ?????? – ?????.

Dem?li ?bu B?krin ma?arada olmas? s?hih deyil!

V?ssalam!

Edited by Sadiq Mirzeyev

Share this post


Link to post
Share on other sites

?lav? Olara?, ?bu B?krin ?z dilinn?n e?id?k.

????? ???? ??? ??? ?? ????? ??? ???? ???? ???? ?? ????? ?????? ????? ???? ???? ??? ??? ???? ??? ????? ??? ???? ????? ???? ?????? ?? ????? ??? ???? ???? ???? ????.

ebu bekrin xelifelik dovrunde 1 qrup yehudi ondan Peygmeber(s.a.a.s)-i vesf etmesini isteyirler,o Peygmber(s.a.a.s)-i vesf etmek evezine deyir:

Ey yehudi qrupu,men ve Peygember(s.a.a.s) magarada 2 barmag kimi bir birimize yaxin idik.Ve onunla birge Hera dagindan yuxari qalxirdiq.Bir haldaki menim kichik barmagim Peygember(s.a.a.s)-in kichik barmaginda idi.Amma Peygember(s.a.a.s)-dan danishmag chox agirdi.

??? ????? ??????? ???????? ??? ?????? ??? ?? ????? ??? ??? ???? ?? ??? ?????(571??)? ????? ????? ???? ???? ????? ?????? ?? ???? ?? ???????? ? 54? ? 197? ?????: ??? ????? ??? ???? ??? ?? ????? ??????? ????: ??? ????? - ????? - 1995

Hami deyir Serv magarasi,amma ebu bekr deyir hera.Mene maraglidirki goresen

1-serv magarasi hedisini uyduranlar sehv uydurub?

2-ebu bekr magara meselesini sehv uydurub?

3-yoxsa bunlarin ele hamsi uydurmadir?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Abu Bekr "xelife" secildikden sonra Hz. Emirelm?minin ?mam Eli ibni Ebitalibin (e.s)-?n ona etiraz?:

?????? ??????? ????? ?????? ????? ??? ???????? ?? ???? ????? ??? ????? ???? ???? ?????? ???? ???? ???? ??? ??? .

???? ???????: 82/5? ???? ???????? ?? ???? ????? ????? ? 5? ? 154? (??? ????: ? 729 ? 1758)? ???? ??????? ??? ??? ????? (?) ??????? ?? ?????? ???? .

Allah?n Resuluna (s.e.s) her cehetden yax?n olma??ma g?re xilafete en layiq sh?xs men idim. Lakin sen (Ebubekr) menim haqq?mda z?lm etdin. Bu s?zleri eshiden Ebubekr bash?n? asha?? sald? ve a?lad?!?

Sehih el-Buxari, Kitab el-Me?azi, Bab ?ezvetu xeyber, cild:5,seh:82.

Sehih el-Muslim, "Kitabul-cihad", hedis № 1759, cild:5,seh:154.

http://hadith.al-isl...kID=25&PID=3376

http://www.islamweb....id=0&startno=39

Edited by Mezlum

Share this post


Link to post
Share on other sites

Abu Bekr "xelife" secildikden sonra Hz. Emirelm?minin ?mam Eli ibni Ebitalibin (e.s)-?n ona etiraz?:

?????? ??????? ????? ?????? ????? ??? ???????? ?? ???? ????? ??? ????? ???? ???? ?????? ???? ???? ???? ??? ??? .

???? ???????: 82/5? ???? ???????? ?? ???? ????? ????? ? 5? ? 154? (??? ????: ? 729 ? 1758)? ???? ??????? ??? ??? ????? (?) ??????? ?? ?????? ???? .

Allah?n Resuluna (s.e.s) her cehetden yax?n olma??ma g?re xilafete en layiq sh?xs men idim. Lakin sen (Ebubekr) menim haqq?mda z?lm etdin. Bu s?zleri eshiden Ebubekr bash?n? asha?? sald? ve a?lad?!?

Sehih el-Buxari, Kitab el-Me?azi, Bab ?ezvetu xeyber, cild:5,seh:82.

Sehih el-Muslim, "Kitabul-cihad", hedis № 1759, cild:5,seh:154.

http://hadith.al-isl...kID=25&PID=3376

http://www.islamweb....id=0&startno=39

Lap tutaq ki, Eli birinci xelife oldu, ondan sene ne ve yaxud da mene ne.? Ebubekr 1 xelife olub mene verdi ki, Eli 1 olub mene ne verecekdi.? Here oz emeline gore cavab verecek. Allah Qiyamet gunu senden ve menden Ebu bekri ve Elini, ve yaxudda Muaviyeni soruwmayacaq. Emellerimizi soruwacaq, emellerimizi. get emellerivi islah ele. Qurandan nece sure ezber bilirsen.?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lap tutaq ki, Eli birinci xelife oldu, ondan sene ne ve yaxud da mene ne.? Ebubekr 1 xelife olub mene verdi ki, Eli 1 olub mene ne verecekdi.? Here oz emeline gore cavab verecek. Allah Qiyamet gunu senden ve menden Ebu bekri ve Elini, ve yaxudda Muaviyeni soruwmayacaq. Emellerimizi soruwacaq, emellerimizi. get emellerivi islah ele. Qurandan nece sure ezber bilirsen.?

Ayaz senin yashadigin islam dini "Tutagkimilernen" olmur ezizim...Sen hagg dini olan islamda yashayirsan..O zaman haggli olarsan ,eyer hegigeten kimlerin haggli oldugunda yeginliyin olsun.Eks halda sen islam dininden ve m?selmanciligdan her hansi bi iddiani ede bilmezsen,niye? c?nki ?z?v?n hagg yolunda olmadigin ortaya cixar.Sence bu geder deliller ve arashdirmalar ne ?c?ndir? Meger haggi arashdirmag ?c?n deyil?.Hagg sene lazim deyil? Ele kor korane bu d?nyani yashyib k?cmek isteyirsen? Men sene o biri m?vzularda selef (Vahabi) alimlerinin menfur ve islamdan kenar fetvalarini delil getirdim..sence niye? ona g?re ki,d?sh?nesen ve alimlerinin size fetva verenlerin kim oldugunu g?resen.Allah insani agilli ve shuurlu yaradib ve ona d?sh?nme gabliyyeti verib.. Sen hec d?sh?nm?rsen?

Hz.Alinin (s) ve Abu-Bekrin 1-ci (xelife) kimin olduguna ve bizlere ne verdiyine geldikde ise, meger sene Abu_bekri xelife gebul eden alimlerinizin ne halda ve ne g?nde olduklarin g?rm?rsen? He indi baxag g?rek Hz.Alini (s) gebul eden alimlerden icerilerinde ele birisi var hansiki, iki m?selman gardashin m?nagishesinde birini destekleyir ,digerine ?l?m vetvasi verir.??

Diggetle oxu ve cavab ver...Sen ele bir taninmish Shiye alimin g?ster ki,o m?selmanlar hagginda,sizin alimlerin verdiyi ,benzer fetvalardan verib?

Sonra Hz.Alinin (s) ve Abu-Bekrin kimin 1-ci olmaginda Islama ne gedr faydali oldugunu ?z?n taparsan..Eyer agil ve d?sh?nce sahibisense.

Meger Peygemberden bele bir hedis oxumamisan "kim zamanin imamin tanimazsa" ardini yegin ?z?n tapib oxursan,eyer oxumamisansa.

Allah giyamet g?n? bizden bizim emellerimizin hesabin sorushacag.Eyer bizim emellerimiz yalnish imam terefinden olubsa nece?Bize islami d?z g?stermeyen ve laigince tanitdirmayan,teblig elemeyen,d?nya malina heris olan alimler terefinden verilibse nece?

Allah seni emellerine g?re islah eles?n.

MashAllah ele hey suallar verirsen..Sual vermek ve ?yrenmek g?zeldir,amam cavab alib d?sh?n?b islah olmagda g?zel emeldir.

Misirda olubsan? Orda olsan ve her hansi bir taxiye oturanda sual verersen onlara Qurandan nece sure ezber bilirsen?..Ele bir taxici yoxdur ki,qurani ezber bilmesin,amma sorushanda ki,namaz gilirsan,cavablari bilirsen nece olur? Eyni senin yuxaridaki bu cavabin kimi "Ebubekr 1 xelife olub mene verdi ki, Eli 1 olub mene ne verecekdi.?"Namaz gilanlara ne veribler ki,bizede ne vereler?

He indi qardashim,keshke Her shey Qurani ezber bilmekle oleydi..Amma ne yazig ki,bizden quranin ezber bilib bilmeyimizi yox ,bizden bize emir olunan vacib emeller sorushulacag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

qurandan nece sure ezber bilirsen.?

Allahin yaratdigi mexlug..? Sen hacan sene verilen suallara cavab vereceksen? Sen ilk ?nce sene verilen suallara cavab ver..Edeb ,gayda nedir bir onu ?yren.

Peygember ve onun Ehli-Beyti bizim ?c?n neinki kifayet hetta ondan da fazlasidir..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ayaz senin yashadigin islam dini "Tutagkimilernen" olmur ezizim...Sen hagg dini olan islamda yashayirsan..O zaman haggli olarsan ,eyer hegigeten kimlerin haggli oldugunda yeginliyin olsun.Eks halda sen islam dininden ve m?selmanciligdan her hansi bi iddiani ede bilmezsen,niye? c?nki ?z?v?n hagg yolunda olmadigin ortaya cixar.Sence bu geder deliller ve arashdirmalar ne ?c?ndir? Meger haggi arashdirmag ?c?n deyil?.Hagg sene lazim deyil? Ele kor korane bu d?nyani yashyib k?cmek isteyirsen? Men sene o biri m?vzularda selef (Vahabi) alimlerinin menfur ve islamdan kenar fetvalarini delil getirdim..sence niye? ona g?re ki,d?sh?nesen ve alimlerinin size fetva verenlerin kim oldugunu g?resen.Allah insani agilli ve shuurlu yaradib ve ona d?sh?nme gabliyyeti verib.. Sen hec d?sh?nm?rsen?

Hz.Alinin (s) ve Abu-Bekrin 1-ci (xelife) kimin olduguna ve bizlere ne verdiyine geldikde ise, meger sene Abu_bekri xelife gebul eden alimlerinizin ne halda ve ne g?nde olduklarin g?rm?rsen? He indi baxag g?rek Hz.Alini (s) gebul eden alimlerden icerilerinde ele birisi var hansiki, iki m?selman gardashin m?nagishesinde birini destekleyir ,digerine ?l?m vetvasi verir.??

Diggetle oxu ve cavab ver...Sen ele bir taninmish Shiye alimin g?ster ki,o m?selmanlar hagginda,sizin alimlerin verdiyi ,benzer fetvalardan verib?

Sonra Hz.Alinin (s) ve Abu-Bekrin kimin 1-ci olmaginda Islama ne gedr faydali oldugunu ?z?n taparsan..Eyer agil ve d?sh?nce sahibisense.

Meger Peygemberden bele bir hedis oxumamisan "kim zamanin imamin tanimazsa" ardini yegin ?z?n tapib oxursan,eyer oxumamisansa.

Allah giyamet g?n? bizden bizim emellerimizin hesabin sorushacag.Eyer bizim emellerimiz yalnish imam terefinden olubsa nece?Bize islami d?z g?stermeyen ve laigince tanitdirmayan,teblig elemeyen,d?nya malina heris olan alimler terefinden verilibse nece?

Allah seni emellerine g?re islah eles?n.

MashAllah ele hey suallar verirsen..Sual vermek ve ?yrenmek g?zeldir,amam cavab alib d?sh?n?b islah olmagda g?zel emeldir.

Misirda olubsan? Orda olsan ve her hansi bir taxiye oturanda sual verersen onlara Qurandan nece sure ezber bilirsen?..Ele bir taxici yoxdur ki,qurani ezber bilmesin,amma sorushanda ki,namaz gilirsan,cavablari bilirsen nece olur? Eyni senin yuxaridaki bu cavabin kimi "Ebubekr 1 xelife olub mene verdi ki, Eli 1 olub mene ne verecekdi.?"Namaz gilanlara ne veribler ki,bizede ne vereler?

He indi qardashim,keshke Her shey Qurani ezber bilmekle oleydi..Amma ne yazig ki,bizden quranin ezber bilib bilmeyimizi yox ,bizden bize emir olunan vacib emeller sorushulacag.

Ay insan, sen ne gundesen.? Sen hec olmasa axirda yazdiqlari ozun oxuyursan. Camaat sene gulerkii.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allab bu ebu bekire nehlet etsin kimdi axi o hele utanmirsiz siz ona hele hezret deyirsiz estefilla deyin sexsiyetsizin birininen bu geder yazmaga deymez!

Ay Programist Ayetuweytan Xoteyni terefinden programlawdirilmiw, yer uzunun en werli rafizi mexluq, sene bir sual verimmi, niye Abubekre lenet edirsen.? Meger Allah Quranda demirmi, VE KULLEN VEDALLAHUL HUSNE.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ay Programist Ayetuweytan Xoteyni terefinden programlawdirilmiw, yer uzunun en werli rafizi mexluq, sene bir sual verimmi, niye Abubekre lenet edirsen.? Meger Allah Quranda demirmi, VE KULLEN VEDALLAHUL HUSNE.

Allah-Allah, ne zamandan bele "mikrop Vahabiler" arxalarindaki (Ingilis xoteyi) cixarib bashgalarina nisbet bilibler ???

D?nya capinda taninan programlashdirilmish bir mikrob mexlug varsa,onlarda Vahabilerdi..

Sizler ne yaman maraglisuz suallar vermeye ve bu geder cox suallar?

Menim ?c?n cox maraglidir..Bu geder suallar verirs?z ve aldiginiz cavablari hec oturub d?sh?n?rs?z..??? Semimi olarag sorushuram,cavabimin da semimi olmagini isteyirem.

Sonrasi var..Sonrasi bilirsen ne olacag? Heee bu senin cavabina baglidir...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bunlar? kims? dayand?racaq, yoxsa burda admin yoxdur?

Sen bele eleme,yeni Admini cagirma...Sen en yaxshisi Selefi Sheyxleri kimi, NATO-nu cagir k?meye..Ve Selef Alimlerinin fetvalarini yerine yetirs?nler..Her kesi girib t?ks?nler.."Nece olsalarda,m?selmandilarsa Allah bagishlar"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dem?li, d???nd?y?n kimi ?z?m?z o q?d?r zombi olmu?uq ki, bir-birimizi dayand?ra bilmirik v? zombi kimi bir-birimizi l?n?tl?y?k v? q?raqdan kimis? k?m?y? ?a??raq?

Share this post


Link to post
Share on other sites

deme,deme ....Aiwa kimdir ki peygenberin arvadi olub?..

men bir Rafizinin dilinden tuttum o Aiwaya faiwe deyende...dedim ki -peygenberin faiwe alib?...dedi -he,Aiwe faiwedir...dedim-onda peygenberin ograwdirki!

indi de senin kimi Rafizi ZOMBILERI...beynivizi ele doldurublar ki haqqi,hegigeti axtarmaqdansa axmaq,axmaq imamlariviza qulaq asib Aliwaya,omere abubekire soyursuz! qanmaz adamlarsiniz!

?z g?nahlarinizi ?rt-basdir etmek ?c?n her geleni rafizi adlandirarag onlari kafer adlandirirsuz.Senin dilinden tutdugun adamin hardan bilirsen onun M?selman oldugunu? Bes sen nece m?selmansan ki,ele bir m?rtedi boshlamisan? Qorxdun islami vezifeni yerine yetirmeye? Sen bes neteri kishisen ki,Peygemberi ve onun eyalina bu kimi s?zleri deyeni bosh buraxibsan..

He anlashilir..Senin kimi m?selmanlar zamanemizde coxdur..Sayi hesabi yox..Bir zamanemize nezer yetir..Bax g?r Shie alimleri sapig fetvalar verir yoxsa ?zlerini Selef adlandiran alimler?

Peygember zamani olsaydi bu kimi din alimlerinin cezasi nece olardi? Sene de bele bir sual verim..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dem?li, d???nd?y?n kimi ?z?m?z o q?d?r zombi olmu?uq ki, bir-birimizi dayand?ra bilmirik v? zombi kimi bir-birimizi l?n?tl?y?k v? q?raqdan kimis? k?m?y? ?a??raq?

Qardashim etigadindan xebersizem,amma ne yazig ki,bu beledir..?zlerini Selef alimi adlandiran ereb alimleri,(sene lazimsa adlarin,silkalarin,videolarin verim) m?selmanlari girmag ?c?n NATO-goshunlarin cagirirlar.Men sene yazimi incitmek ?c?n yazmadim..Agil sahiblerininmenim yazdigimi d?sh?n?b arashdirmag ?c?n yazdim..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qarda?, m?n? sizin sak?tl??m?niz, bir-birinizi l?n?tl?m?m?yiniz, nifr?t, kin-k?dur?t yaratmaman?z laz?md?r, bunlar olsa h?r ?ey yoluna d???c?k, biz? n? NATO, n? d? qeyrisi laz?m olacaq.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qarda?, m?n? sizin sak?tl??m?niz, bir-birinizi l?n?tl?m?m?yiniz, nifr?t, kin-k?dur?t yaratmaman?z laz?md?r, bunlar olsa h?r ?ey yoluna d???c?k, biz? n? NATO, n? d? qeyrisi laz?m olacaq.

Allah razi olsun!

Share this post


Link to post
Share on other sites

?z g?nahlarinizi ?rt-basdir etmek ?c?n her geleni rafizi adlandirarag onlari kafer adlandirirsuz.Senin dilinden tutdugun adamin hardan bilirsen onun M?selman oldugunu? Bes sen nece m?selmansan ki,ele bir m?rtedi boshlamisan? Qorxdun islami vezifeni yerine yetirmeye? Sen bes neteri kishisen ki,Peygemberi ve onun eyalina bu kimi s?zleri deyeni bosh buraxibsan..

He anlashilir..Senin kimi m?selmanlar zamanemizde coxdur..Sayi hesabi yox..Bir zamanemize nezer yetir..Bax g?r Shie alimleri sapig fetvalar verir yoxsa ?zlerini Selef adlandiran alimler?

Peygember zamani olsaydi bu kimi din alimlerinin cezasi nece olardi? Sene de bele bir sual verim..

ne etmeli idim? gozunu cixarmali idim?

mene ne???? o ozunu ve sizi biyabir edir...

hele o gun deyir-husseyin butun gelen peygenberlerden ustun olub)))))))))dedim ki-husseyin neyin ki gelen peygenberlerin hetta 1 peygenberin yolundaki toz ola bilmez,ne nagil daniwib uzunu gulunc veziyyete qoyursan?....bunu ele bil cin vurdu))))))))))) ewwi de ki ne qoyub ne axtarirsan?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ne etmeli idim? gozunu cixarmali idim?

mene ne???? o ozunu ve sizi biyabir edir...

hele o gun deyir-husseyin butun gelen peygenberlerden ustun olub)))))))))dedim ki-husseyin neyin ki gelen peygenberlerin hetta 1 peygenberin yolundaki toz ola bilmez,ne nagil daniwib uzunu gulunc veziyyete qoyursan?....bunu ele bil cin vurdu))))))))))) ewwi de ki ne qoyub ne axtarirsan?

Bunlarda bir weyde var. Deyirler ki, guya Mehdi gelende, Wieler Mehdinin komeyile Selefilerin hamisini ?ldurecek, qisasini alacaqlar. O gunlerde biri mene deyir ki, filankesleri men oldurecem...filankesin bawini men kesecem...Adamda bu qeder tupoy olaaar...?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ne etmeli idim? gozunu cixarmali idim?

mene ne???? o ozunu ve sizi biyabir edir...

hele o gun deyir-husseyin butun gelen peygenberlerden ustun olub)))))))))dedim ki-husseyin neyin ki gelen peygenberlerin hetta 1 peygenberin yolundaki toz ola bilmez,ne nagil daniwib uzunu gulunc veziyyete qoyursan?....bunu ele bil cin vurdu))))))))))) ewwi de ki ne qoyub ne axtarirsan?

Ne etmeyini sen denen..

Bir m?selman kimi peygemberi ve onun ailesini tehgir edenin cezasi necedir?

Peygember zamaninda olsaydig onun cezasin m?selmanlar nece vererdiler?

mene ne???? Bes burnunu niye soxursan,sene ne deyilse? Niyetin nedir?

"o ozunu ve sizi biyabir edir.." Burda ?z?n? biabir eden birisi varsa,fakt olarag bu adam da sensen.Senin egidende olanlarin ishi-peshasi beledir..

Demeli sen m?selman yox fitne peshinde olan birisisen..Senin m?selmanciligla hec elagen yoxdur..Burda yazdiglarun da havadandir ve bir fitne cixarmag ?c?nd?r..

Havadan yazmag evezine bir neferin hagginda dediyin yalani delillerinle s?but ele..

Edited by Mezlum

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bunlarda bir weyde var. Deyirler ki, guya Mehdi gelende, Wieler Mehdinin komeyile Selefilerin hamisini ?ldurecek, qisasini alacaqlar. O gunlerde biri mene deyir ki, filankesleri men oldurecem...filankesin bawini men kesecem...Adamda bu qeder tupoy olaaar...?

Sen hele burdasan...???

Her hansi bir sherh yazmag evezine xecalet cekib bir daha geri d?nmemeyin daha g?zel olardi...

Senin burda her hansi bir yazi yazmaga haggin yoxdur..Sen c?nki sene verilen suala hele de cavab vermemisen..

Bele oldugu halda ,sizin niyetiniz melum olur..Megsediniz fitne fesad cixarmag..

Havalardan danishmag evezine delil s?butunuzu ortaya goysaniz ve m?vzuya aid disskusiya aparsaniz daha uygun olar..

Allah siz g?vme agil vers?n.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ne etmeyini sen denen..

Bir m?selman kimi peygemberi ve onun ailesini tehgir edenin cezasi necedir?

Peygember zamaninda olsaydig onun cezasin m?selmanlar nece vererdiler?

mene ne???? Bes burnunu niye soxursan,sene ne deyilse? Niyetin nedir?

"o ozunu ve sizi biyabir edir.." Burda ?z?n? biabir eden birisi varsa,fakt olarag bu adam da sensen.Senin egidende olanlarin ishi-peshasi beledir..

Demeli sen m?selman yox fitne peshinde olan birisisen..Senin m?selmanciligla hec elagen yoxdur..Burda yazdiglarun da havadandir ve bir fitne cixarmag ?c?nd?r..

Havadan yazmag evezine bir neferin hagginda dediyin yalani delillerinle s?but ele..

sen ne daniwirsan?

peygenberin vaxtinda olsaydiq bu sohbet hec olardi?...neyin ki sohbet... hetta onun kimiler olmazdi!...

hec fitnenin yeridi?olani dedim!

Share this post


Link to post
Share on other sites

sen ne daniwirsan?

peygenberin vaxtinda olsaydiq bu sohbet hec olardi?...neyin ki sohbet... hetta onun kimiler olmazdi!...

hec fitnenin yeridi?olani dedim!

Qardashim,men ne danishdigimin fergindeyem,amma sen ne danishdiginin ve na yazdiginin ferginde deyilsen.

Birincisi bunu yazan sensen,sonrada "mene ne?" yazanda sensen. Eyer bir ishin sene aidiyyeti yoxdursa niye yazirsan? Eyer sen hegigi m?selmansansa ,senin bu ishin m?selmana yarashmir.Meger bilmirsen ki,o yerde ki, dogrunu (olani) deyersense fitne cixar ve gan t?k?ler,o dogrunu demek haramdir? Mende senden sorushdum ki,bu kimi sheyleri bura yazmagda megsedin,niyyetin nedir? Fitne ,Fesad deyilse ,bes sence nedir? Vahabiler haggda m?vzudan kenar o geder deyilesi s?zler ve videolar var ki sayi yox hesabi yox..Men indi onlari bashlayim bura yerleshdirmeye? M?vzuya aid deyecek bir s?z?n varsa yaz,yoxsa ceneni kapat agzina geleni yazma.

Peygemberin zamaninda indiki zamandan da daha m?rtedleri var idi..Sadece seninkimi besireti bagli olanlar o zamankindan xeberleri olmadigi kimi,bu zamndakilardan da xeberin yoxdur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ebu bekir kimdi ki ona nese nazil olsun o beyem peygenberdi Allah ona nehlet etsin

Allab bu ebu bekire nehlet etsin kimdi axi o hele utanmirsiz siz ona hele hezret deyirsiz estefilla deyin sexsiyetsizin birininen bu geder yazmaga deymez!

N?hl?t yox l?n?t...

nehlet tercumede bal demekdi. meselen, kuvareti nehlin - ari peteyi, ari sani menasi verir. lenet ise qovulmus, Allah dergahindan alcaldilmis sekilde redd olunmus, Allah?n r?hm?tinn?n uza? olunmu? menasindadi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

iwe bir bax, Allahi tanimayan rafizi tema acir, xa xa xa...

Olduda... d?zd? S?nin ?lli qollu budlu allah?v? tan?m?ram, amma Subh?n?allah olan Allah? tan?y?ram.

Edited by Sadiq Mirzeyev

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eger sen kor bilmirsen ki Imam Hiseyin kim olub ac gozunu oxu sukur Allaha muxtelif informasiya var menim ehtiyacim yoxdu nese yazmaga ..... gul gorum axirda kim gulecey ? utanmaz !,,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eger sen kor bilmirsen ki Imam Hiseyin kim olub ac gozunu oxu sukur Allaha muxtelif informasiya var menim ehtiyacim yoxdu nese yazmaga ..... gul gorum axirda kim gulecey ? utanmaz !,,

bunu kime yazmisan? mene? sende demek isteyirsen huseyin peygenberrlerden ustun olub?)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

bunu kime yazmisan? mene? sende demek isteyirsen huseyin peygenberrlerden ustun olub?)))

Muselmanlarin etiqadinda Ehli beyt e.s. Peygemberlerden e.s.ustundur. Lakin nasibilerde ebubekr omer osman Ehli beytden e.s.feziletli hesab olunur )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Muselmanlarin etiqadinda Ehli beyt e.s. Peygemberlerden e.s.ustundur. Lakin nasibilerde ebubekr omer osman Ehli beytden e.s.feziletli hesab olunur )

eli beyt kimdir ki peygenberlerin qabaginda? sen ne daniwdigini bilirsen? demek isteyirsen ehli beyt Isadan musadan ibrahimden ustundur?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Muselmanlarin etiqadinda Ehli beyt e.s. Peygemberlerden e.s.ustundur. Lakin nasibilerde ebubekr omer osman Ehli beytden e.s.feziletli hesab olunur )

yeri gelmiwken bir esas getir gorum,allah terefinden secilen peygenberden kim ve nece ustun olur?

Share this post


Link to post
Share on other sites

yeri gelmiwken bir esas getir gorum,allah terefinden secilen peygenberden kim ve nece ustun olur?

Sen hele ?z?v?n kim olduguvu bilmediyin halda,Peygemberlerden ve Peygemberlerin kimlerden ?st?n oldugunu hardan bileceksen?

Peygemberi tehgir eden birisine cavab vere bilmeyen sen, ilk ?nce kim oldugunu teyin ele, sonra kec, kimin -kimden ?st?nl?y?ni arashdirmaga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sen hele ?z?v?n kim olduguvu bilmediyin halda,Peygemberlerden ve Peygemberlerin kimlerden ?st?n oldugunu hardan bileceksen?

Peygemberi tehgir eden birisine cavab vere bilmeyen sen, ilk ?nce kim oldugunu teyin ele, sonra kec, kimin -kimden ?st?nl?y?ni arashdirmaga.

sohbet firlandi))))

mezlum,ehli beytinizden bu saat kim var?

Share this post


Link to post
Share on other sites

eli beyt kimdir ki peygenberlerin qabaginda? sen ne daniwdigini bilirsen? demek isteyirsen ehli beyt Isadan musadan ibrahimden ustundur?

Ehli beyt e.s. Peygemberler e.s.ucun vesile olub. Beli ne daniwdigimi bilirem. Ehli beyt e.s. Hezret Muhemmedden s.a.v.a.s.bawqa butun Peygemberlerden e.s.ustun ve feziletlidir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

yeri gelmiwken bir esas getir gorum,allah terefinden secilen peygenberden kim ve nece ustun olur?

Ehli beyt e.s.de Allah terefinden secilib mesum ve pak olduqlari tesdilenib. Delil Qurani kerimdir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ehli beyt e.s.de Allah terefinden secilib mesum ve pak olduqlari tesdilenib. Delil Qurani kerimdir.

sen deyesen ehli beyt sozunun menasini bilmirsen,onuncun bele daniwirsan.ehli beyt kimlerdi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ehli beyt e.s.de Allah terefinden secilib mesum ve pak olduqlari tesdilenib. Delil Qurani kerimdir.

quranda ne delil var?.ehlibeytin peygenberlerden ustun olmaqlari? goster gorum)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

sen deyesen ehli beyt sozunun menasini bilmirsen,onuncun bele daniwirsan.ehli beyt kimlerdi?

bele sohbetler senlik deyil. Get bilenin gelsin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu rafizi mexluqlar, eslinde 12 neferi Mehemmed Peygemberden (s.a.s.) de ustun tuturlar, sadece ehli sunneden gizledirler...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...