Jump to content

zulfuqar

Members
 • Posts

  47
 • Joined

 • Last visited

Previous Fields

 • Обращение
  как удобно

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Interests
  Z?lm?t v? Nur birm?nal?d?r-H?ZUR!

zulfuqar's Achievements

Любопытный

Любопытный (3/12)

0

Reputation

 1. zulfuqar

  Upani?adha

  Upani?ad Upani?ad, ?nduizmin f?ls?fi v? daha ?ox mistik formada m?q?dd?s kitab?d?r, ?ruti kategoriyas?nda yer al?r. Literal olarak "diz-diz? oturmaq" anlam?na gelir. Bu m?tinl?r ke?mi?d? Hindu ri?il?rinin (pey??mb?rl?rin") s?hab?l?rin? ?rg?ttiyi gizli bilgil?rdir. Vedalar?n sonu (Vedanta) v? tamamlay?c?s? olaraq q?bul edilir. B?t?n upani?adlarda t?m?l t?lim, b?t?n ?vr?nin Hak oldu?u, insan ruhunun da (Atman) ?slind? Tanr?n?n bir par?as? oldu?u v? ?ld?kd?n sonra su damlas?n?n d?ryaya birl??m?si kimi insan?n da Hak il? birl???c?yi, “O”nda ?z?ml?nib (?zl??ib) “O”nda yox olaca??, “O”nunla bir olaca??ndan ibar?tdir. “Bu Atman m?nim q?lbimin d?rinlikl?rind?dir v? bir d?y? v? ya arpa d?n?si ya da xardal ??yird?yi q?d?r ki?ikdir... Q?lbimin d?rinlikl?rind?ki bu Atman d?nyadan, g?y ?z?nd?n, s?malardan v? b?t?n d?nyalardan daha b?y?kd?r. B?t?n h?r?k?tl?r, ist?kl?r, qorxular, dadlar ondad?r, ?z i?ini ?hat? ed?n h?r ?eyi tutan odur. O dan??maz, he? bir ?eyi d?rd etm?z, bu q?lbimin d?rinlikl?rind?ki Atman, Br?hmand?r. Bu h?yatdan ayr?ld???m zaman onunla birl???c?m." ?andogya Upani?ad. "Br?hman h?r ?eydir. ?vr?nd? var olan b?t?n g?r?nt?l?r, arzular, duy?ular Tanr?dan z?hur ed?rl?r. Tanr?n? tan?maq ???n, insan ?z? il? q?lbinin d?rinlikl?rind? gizli olan Tanr?nin eyni Varl?q oldu?unu idrak etm?si g?r?kdir (?sl, zat olan). Ki?i, ancaq bu ??kild? ?l?md?n qurtulur." ?andogya Upani?ad. "B?t?n bu ?vr?n Br?hmand?r. H?r ?ey “O”ndan ??xar, “O”ndan qaynaqlan?r. H?r ?ey “O”nda ?riy?r, “O”nda ??z?l?r, “O”nda yox olur. V? h?r ?ey “O” il? davaml?l???n? s?rd?r?r..." ?andogya Upani?ad. "Br?hman ?n ?st?n oland?r, b?t?n duy?ular?n v? d???nc?l?rin ?t?sind?dir... Br?hman h?r insan?n ?r?yind?dir." ?andogya Upani?ad. Upani?adlara g?r? h?r ?eyin ?z?nd? Atman vard?r. Bir Hindu Ri?isi bu m?vzunu ?z ?agirdin? t?sirli bir ?rn?kl? anlad?r: - "He? bir ?ey yoxdur ki, O “?z”d?n g?lm?mi? olsun. H?r ?eyin i?ind? bu “?z” varl?q vard?r, “O”, ger??kdir. “O”, h?r ?eyin “?z”?d?r. S?n d? “O”san Svetekatu. Atman bir a?ac buda??n? b?raxacaq olursa o budaq ?l?r, b?t?n a?ac? b?rax?rsa b?t?n a?ac ?l?r. Atman b?d?ni t?rk etdiyind? b?d?n ?l?r, amma “O”, “?z” Atman ?lm?z." - “L?tf?n m?n? bir az daha bu “?z” varl???-Atman? anladarsanm??” - “Anladaram.” - “Al, bu duzu suya t?k v? sabah m?n? g?tir." U?aq deyil?ni etdi. - "Duz hardad?r?" dey? soru?du atas?. - "M?n onu g?r? bilmir?m". - "?? g?r?k nec?di dad??". - "Duzlu". - "Ba?qa yerl?rind?n i?s?n nec??” - "Yen? duzlu. H?r yan? duzlu." Atas? dedi ki: - "Duzu g?rm?s?k d? duz h?r yerd?dir. Eyn? ??kild? Atman da h?r yerd?dir. Onu g?rm?s?k bel? “O”, h?r ?eyin i?ind?dir. H?r ?ey varolu?unu o “?z”? borcludur. Bax, ger??k budur. M?hz o “?z” varl?qd?r. S?n d? “O”san." ?andogya Upani?ad Upani?adlar?n b?zi hiss?l?rind? ruhun ?e?itli y?nl?rini m?f?zz?l anladan ay?tl?r vard?r: "Atman, duy?ularla ?hat?li bir halda ?r?kd?ki i??q olaraq parlar. Atman, sanki d???n?rm??c?sin?, sanki h?r?k?t edirmi?c?sin? oyan?q qalma, yuxu g?rm? v? d?rin yuxu hallar?nda dolan?r, amma yen? d? eyni qal?r.
 2. ?hli Haklar (ger??k insan, do?ruya inananlar) ictimai, inan?sal v? m?d?ni qurulu?u s?b?biyl? qapal? bir x?susiyy?t da??yar. Batini bir ?ox topluluq kimi onlar?n bu “sir” qoruma x?susiyy?tl?ri m?vzusunda probleml?ri olmu?dur. Bu inanc ba?a d???lm?si ?n ??tin v? nam?lum olan inancd?r. ?hli Haklar yay?ld??? co?rafiyalarda ?li ?lahilik, Yarsanilik, Tay?fasanl?k, Kakailik (?raqda) kimi adlarla xat?rlanmaqdad?r B?zi b?lg?l?rd? ?eytanp?r?st v? ya Davudi olaraq da adland?r?lm??lar. ?ranl? ara?d?rma?? M. H. S?dd?k ?hli Haqq? bel? t?yin etm?kd?dir: "?hli Haqq ad?n? m?d?niyy?t t?qib?isi b?y?k da??n?q d?rvi? qruplar?na vermi?l?r v? bunlar sufi deyildirl?r. “?hli Hak” s?z? Hurifilikd? d? ?ox m??hur idi, lakin “?hli Hak” dediyimiz bu ax?n?n sistemli bir ??kil almas? Sultan Sahakla (Sultan ?shak) olmu?dur. Onun qurdu?u bu sistem? "Sultanl?q Piramid?" dey? bil?rik. Sultan Sahakdan sonra bu ax?n?n d???nc? formas?n?n yaz?l? oldu?u risal?l?r v? kitablar "X?zin? K?lamlar?" v? "S?r?ncam" adl? alt? hiss?d?n ibar?t olan bir kitabda toplanm??d?r. S?r?ncam?n b?lm?l?ri; 1. Barge Barge ( Bargah ) 2. H?ftivan? D?vr? 3. G?lim v? Qul D?vr? 4. Q?rxlar D?vr? 5. Abdin D?vr? 6. Ki?ik S?r?ncam D?vr? ?hli Haqqlarda “?l?vi” olduqlar? ???n eynil? Hurifil?r, Bekta?iler, Xorasanda S?rbi Daran v? Seyid M?mm?d Nur B?x?inin h?r?kat? v? dig?rl?ri kimi h?r vaxt t?zyiql?r? m?ruz qalm??lar. Yarsanilik ilk olaraq 13-c? ?srin sonlar?nda B?rz?nc? k?ndind? do?an Sultan ?shak t?r?find?n sisteml??dirilmi?dir. Bu d?vr Abbasi D?vl?tind? f?ls?fi, m?zh?bi, siyasi v? ?mumiyy?tl? ictimai ??ki?m?l?rin ?ox oldu?u v? Abbasi x?lif?l?rinin, d?vl?tin par?alanma m?dd?tin? qar?? qoya bilm?dikl?ri d?vr? b?rab?r g?lm?kd?dir. Bu d?vrd? Yarsaniliyin m?rk?zi m?vqeyind?ki ??hri Zor b?lg?sind?, ba?da Batinilik olmaq ?zr? f?rqli dini h?r?k?tl?r s?r?t qazanaraq yay?lma?a ba?lam??d?r. Ayr?ca bu b?lg? v? ?traf?nda olan T?rk, Fars v? K?rd kimi f?rqli m?d?ni v? etnik m?n??li ?ns?rl?r aras?nda m?zh?bi ??ki?m?l?rin yan?nda etnik qar??durmalar da m?vcud idi. Yarsanilik bel? bir m?hit i??risind? ortaya ??xm?? v? Sultan ?shak t?r?find?n sisteml??diril?r?k yay?lma?a ba?lam??d?r. Sultan ?shak, fiqh, f?ls?f? v? ilahiyyat oxumu? b?y?k bir alim olaraq b?zi qabaqda g?l?n din adamlar?n? t?siri alt?na alaraq onlar?n maraq v? simpatiyas?n? dinin bu ??rh v? anlay???na ??km?yi bacarm??d?. Sultan ?shak Yarsaniliyin t?m?lini meydana g?tir?n fikirl?rini “S?r?ncam” adl? bir ?s?rd? y??m??d?r. Sultan ?shak ?z?n? ba?l? olanlardan sahib olduqlar? ?qid?ni gizli tutmalar?n?, q?tiyy?tl? ??l? if?a etm?m?l?rini ist?mi?dir. ??nki insanlar?n ilahi ger??yi bilm?dikl?rin? g?? bu ?qid?nin m?ridl?rin ?r?yind? bir sirr olaraq qalmas? z?ruri idi. Din v? etiqad sirl?rini s?yl?m?zl?r. ??nki sirl?ri d?rin sirl?rdir. Bu sirl?ri ?z qad?nlar?na bel? s?yl?m?zl?r. ??nki onlara g?r? qad?nlar?n a??l? z?ifdir. ?rad?l?ri d? el? z?if ki bu sirl?r onlara q?tilikl? ?man?t edilm?z. Yarsanil?r sirr tutma?? ?z ?qid?l?rinin bir g?r?yi sayarlar. Bu da onlar?n dini ?qid?l?rinin ?n ?h?miyy?tli ?ns?r?d?r. He? bir ??kild? m?lumatlar?n? verm?zl?r, sirr saxlamaqla tan?narlar. yarsanil?rin aliml?ri il? ?eyxl?ri dini y???ncaqlar?nda m?nsublar?n? he? bir sirri if?a etm?m? bar?sind? n?sih?t ed?rl?r v? onlara Yarsaniliyin ?qid? sirrini xaricil?r? if?a etdikl?ri t?qdird?, C?nab? Haqq t?r?find?n c?zaland?r?lacaqlar? v? onun q?z?bin? m?ruz qala bil?c?kl?rini s?yl?y?r?k onlar? x?b?rdar ed?rl?r. Sultan ?shak ad?tl?r v? ?n?n?l?r haqq?nda ?h?miyy?tli g?r??l?r dil? g?tir?r?k c?miyy?tin dirlik v? nizam? ???n h?r k?sin b?rab?r olmas?n?n vacibliyini vur?ulam??d?r. Yarsanilikd? f?rdl?r aras?nda tam bir k?m?kl??m? vard?. ??nki Bir yar?n dig?r yar?nin qarda??, birinin evi h?r k?sin evi, mal? da h?r k?sin mal?d?r. Birlik v? birlik i?ind? ya?ayarlar. Ail?nin bir f?rdi oldu?unda h?r k?s onunla olar. Biri d? evl?ndiyind? h?r k?s ona qa?ar h?diyy?l?r ver?r. Bir yar?n ba?qa bir yar?nin mal?na g?z tikm?z, onu o?urlamaz. Bu halal deyil. He? biri o birini s?z ya da h?r?k?t olaraq qorxutmaz Sultan ?shak h?l? ortaya ??xmadan bu h?r?k?ti qurma fikirini ilk olaraq ortaya atan ?ah Xo?un olsa da ger??k qurucusu Sultan ?shakd?r. ?ah Xo?un: Ger??k ad?; S?r?ncam adl? ?s?rd? M?bar?k ?ah b. C?lal? Xatun ?l-Loristani olaraq ke??r. R?vay?t? g?r? Loristan hakimi M?rza Aman?n C?lal? Xan?m ad?nda bir q?z? vard?r. ?ox g?z?l olan C?lal? xan?m bir g?n yatm??k?n b?d?nin? ilahi bir nur gir?r. Bu hadis?d?n sonra m?c?z?vi bir ??kild? hamil? qalan C?lal? Xan?ma atas?, zina etdiyi z?nniyl?, q?zaraq q?tlini ?mr ed?r. Qarda?lar? onu ?ld?rm?k ?zr? uzaq v? t?nha bir yer? apararlar ancaq bu s?rada ki?ik qarda?? ona m?rh?m?t ed?r v? dig?r qarda?lar?ndan bac?lar?n? ?ld?rm?yib ??l heyvanlara yem olaraq, kims?siz yerd? buraxmalar?n? ist?r. Ancaq qarda?lar?ndan biri bac?s?n?n yan?nda qalar v? o biri qarda?lar?ndan atalar?na d?nm?l?rini ist?r. Qarda?lar d?n?nc?, bac?lar?n?n ayaq v? ?ll?rini ba?lar v? q?l?nc?n? ??k?r; ancaq tam o ?snada qeybd?n bir s?s g?lir: "Q?z qarda??n t?mizdir, qar?n?ndak? u?aq is? Allah?n bir nurudur. O, yax?nda do?ulacaq v? insanlara xeyr v? ?dal?td? r?hb?r olacaq." Qarda?? bu ?a??r??? e?idinc?, ?r?yin? qorxu gir?r v? bac?s?n?n ?ll?rini v? ayaqlar?n? ?pm?y? ba?lar. ?zr ist?dikd?n sonra ata evin? d?n?rl?r v? ail?sin? hadis?ni izah ed?rl?r. Atalar?, bu v?ziyy?tin Allah?n bir ?mri oldu?unu ifad? etdikd?n sonra q?z?n? ba???layar. Daha sonra u?aq do?ular v? M?bar?k ?ah y?ni ?ah Xo?un ad? veril?r. Ard?ndan Qax R?za ad?nda bir adam C?lala Xatuna g?lir v? ona "Allah s?n? M?bar?k ?ah? h?diyy? etdi. Yax?nda insanlar? d?zg?nl?k v? haqqa d?v?t ed?c?k." dey?r. ?lk yarsani fikirl?r Havraman v? ??hri Zora ?ah Xo?un t?r?fdarlar? kanal? il? ?atm??d?r. ?ah Xo?un h?yatda ik?n t?r?fdarlar?na T?nbur s?si e?idildiyi zaman, onun x?lif?sinin ortaya ??xaca??n? s?yl?diyind?n, Xo?unun t?l?b?l?ri t?nbur s?sini g?zl?mi?l?r. S?rk?t k?ndind? bir a?ac alt?nda g?zl?y?rk?n, tanbur s?sini e?itdikl?rind?, z?hur zaman?n?n g?ldiyini anlarlarm??. V?d edil?n Ata Navus ?l-Caf 11-ci ?srd? ya?ad?. ?sl ad? ?brahim b. ?hm?d olub, l?q?bi Navusdur. Navus l?q?bi il? tan?nan bu ??xs, q?rib? v? m?nas?z ?eyl?rd?n dan??d???ndan ?t?ri insanlar t?r?find?n d?li olaraq q?bul edil?rdi. Buna g?r? ona D?li ?brahim deyilmi?dir. ?oxu Ata Xo?unun t?r?fatarlar?ndan ibar?t yaranan insanlar ona qat?ld?. Ancaq qeyd? d?y?r bir ?ey ed? bilm?di. ?l?m?nd?n sonra ona ba?l? olanlar Havraman torpaqlar?na da??naraq ?kin?ilikl? m???ul oldular. Ancaq b?lg?nin ir?li g?l?nl?ri il? zidd d??d?kl?rind?n orada uzun m?dd?t ya?aya bilm?dil?r. Daha sonra B?rz?nc? b?lg?sin? k?? etdil?r. Orada ?eyx ?sa B?rz?nci onlar? qonaq etdi. ?z? o b?lg?nin qabaqda g?l?n r?isl?rind?n idi. Xo?unun t?l?b?l?ri B?rz?nc? ?traf?nda qalma?a q?rar ver?r?k onun muridi oldular. Bunlar Davud, B?nyamin v? Musa ad?nda ?? adam idil?r. ?eyx ?san?n M?h?mm?d Nur v? Seyid Musa ad?nda iki qarda?? vard?. ?eyx ?sa il? qarda?lar? H?cc f?riz?sini etm?k ?zr? s?f?rin? ??x?rlar. H?ccd?n sonra ?imaldan d?n?r?k ?raqa do?ru ir?lil?dil?r v? B?rz?nc? b?lg?sin? ?at?rlar. Bir gec? Seyid ?sa Pey??mb?ri yuxusunda g?r?r v? pey??mb?r ondan orada qalmas?n? v? bir m?scid tikm?sini ist?r. Bu yuxu ?z?rin? iki qarda? B?rz?nc? k?ndind? qalma?a q?rar ver?rl?r. Ancaq M?h?mm?d Nur, H?m?dana d?nm?yi q?rara alar. Qalanlar is? o torpaqlara yerl???r. Bu torpaqlar ?eyx Xalid? aid torpaqlard?r. ?eyx Xalid, ?eyx M?h?mm?d Tacul-Arifin ?bil-V?fan?n n?v?sidir. M?zar? B?r?z?nc? yax?n?ndak? Bostin k?ndind?dir. ?eyx Xalid bu torpaqlar?n ?eyx Musa v? ?sa t?r?find?n istifad? edildiyini e?idinc? sevin?r. Onlara bu torpa?? h?diyy? ed?r. Bu torpaqlar m?skunla?d?qlar? b?lg?y? yax?n idi. ?eyx Xalid q?z?n? ?eyx Musa il? evl?ndirmi?dir. Daha sonra A?calar b?lg?sin? ged?rl?r. Burada d?v?td? olark?n ?eyx Musa sui-q?sd? u?ray?b ?ld?r?l?r. Seyid ?sa ?l-B?rz?nci x?b?ri e?idinc? Musan? B?rz?nc?y? apar?b oraya d?fn ed?r. Ard?ndan Seyid ?sa qarda??ndan qalan dul Fatma il? evl?n?r v? ?z?nd?n Abd?lkerim, Seyid M?h?mm?d, Seyid Tariq, Seyid Mirsur, Seyid Visaliddin, Sultan ?shak, Kemalettin, Cemalettin, Abbas, Bayezid, H?seyn v? H?s?n ad?nda on iki o?ulu olar. Yarsani qaynaqlara g?r? ?eyx ?san?n ilk h?yat yolda?? Gazavi q?bil?sind?ndir. Ondan ?? o?ulu olmu?dur. O?ullar? ?eyx Abd?ls?ttar, Seyid Abd?lk?rim v? Seyid Abd?lqadirdir. R?vay?t? g?r? ?eyx ?sa ya?l?l???nda bir g?n ?? d?rvi? t?r?find?n ziyar?t edilmi?dir. Bu d?rvi?l?r ?z?nd?n t?krar evl?nm?si m?vzusunda xahi?d? olurlar. ?eyx ?sa ?ox ya?l? oldu?u ???n t?krar evl?nm?yi uy?un hesab etm?yib d?rvi?l?rin xahi?ini n?zak?tl? geri ?evir?r. Ancaq bir m?dd?t d???nd?kd?n sonra ikinci d?f? evl?nm?yi uy?un hesab ed?r. ?eyx ?sa, H?seyn B?yin g?z?l ?xlaq v? t?qvas? il? ?n qazanm?? olan q?z? Deyrak Xatun il? evl?nm?k ist?r. H?seyn B?y ?ox s?rt bir mizaca sahib biridir v? Zahiri m?zh?bin? m?nsubdur. Bu s?b?bl? ?eyx ?san?n bu ist?yini r?dd ed?r?k g?l?n el?il?rin ?ld?r?lm?sini ?mr ed?r. Ancaq d?rvi?l?r ?ld?r?ld?kd?n d?rhal sonra t?krar h?yata d?n?rl?r. Bu hadis?, d?rvi?l?rin m?c?z?l?ri ayd?n olana q?d?r iki-?? d?f? t?krarlanar. H?seyn G?z?t ya?anan hadis?l?rd?n sonra q?vm?n?n ir?li g?l?nl?rin? m?sl?h?tl???r?k ?eyx ?san?n ?z q?z? il? evl?nm?sin? raz? olar. Lakin bu evliliyi ist?m?diyi ???n ?ox a??r ??rtl?r ortaya qoyar. T?kk? il? ?z evi aras?ndak? yolun ?ox qiym?tli ??yalar il? d???nilm?sini, buna ?lav? olaraq da ?? g?n i??risind? q?z?l y?kl? min qat?r v? min at?n ?z?n? verilm?sini ist?r. H?seyn B?yin ist?kl?ri ?z?rin? ?? d?rvi? yola ??xarlar v? ert?si s?h?r b?t?n ist?kl?rini yerin? yetirmi? olaraq geri d?n?rl?r. Bel?likl? Mir M?h?mm?din ist?kl?ri realla?m??d?r v? evlilik ???n he? bir mane? yoxdur. N?hay?t onlar evl?n?rl?r. Evliliyin ?z?rind?n bir il ke?dikd?n sonra 1272-1273 ilind? Seyid ?shak d?nyaya g?lir v? g?n?m?z? q?d?r g?l?n Yarsaniliyin tarix??si ba?lar. Zaman ke?dikc? Seyit ?shak b?y?y?b g?nc bir f?rd olmu?dur. Seyit ?shak?n g?nclik d?vrl?rind? atas? ?eyx ?san?n t?kk?sinin bax?m v? t?mir? ehtiyac? vard?. T?kk?nin tavan?n?n g?cl?ndirilm?si ???n istifad? edil?c?k taxta qeyri-kafi olunca ?eyx ?sa d???nm?y? ba?lam??d?r. Atas?n?n d???nc?li hal?n? g?r?n Seyit ?shak divarlardan birinin ?z?rin? ??xar v? b?y?k qarda??na "uzat qarda??m" dey? q??q?rar. Taxta par?as? ?zba??na uzanar bel?c? ?skik taxta ehtiyac? aradan qald?r?lm?? olar. Atalar? ?eyx ?san?n v?fat?ndan sonra qarda?lar aras?nda bir ixtilaf ba?lar. X?susil? qarda?lar? atalar?n?n xilaf?tini boynuna g?t?rm?k ist?y?n ?shaka qar??d?r. Bu ixtilaf mirasdan qaynaqlanmaqdad?r. ?shak is? uzaqla?ma?? se??r; ancaq anas?ndan ?? ?ey ist?r: Atas?n?n s?ccad?si, yem?k masas? v? qazan?. Bu ??yalar is? atas?n?n t?kk?sin? aiddir. Bir r?vay?t? g?r? qarda?lar? ?shakdan ??yalar? g?t?rd?kd?n sonra B?rz?nc?ni t?rk etm?sini t?l?b etmi?l?r. ?shak oradan Pirdivara t?l?b?l?ri il? birlikd? ged?r. ?shak B?rz?nc?ni t?rk edinc?, yan?nda Davud, B?nyamin v? Musa ad?ndak? ?? d?rvi?l? ??yalar?n? g?t?r?b ged?r. ?shak?n anas? Xatun Deyrak ?shak?n qarda?lar?ndan ?shak?n g?t?rd?y? ??yalar?n ?eyx ?sa ail?sinin q?ruru oldu?unu v? n?yin bahas?na olursa olsun geri g?tirm?l?rini ist?r. Bunun ?z?rin? qarda?lar? d?rhal ?shaka qar?? silahl? adamlar tutaraq, ?shak v? t?r?fdarlar?n? izl?m?l?rini v? al/g?t?rd?y? b?t?n miras? geri al/g?t?rm?l?rini ist?y?rl?r. ?shak bu x?b?ri e?idinc?, Kehvi, N?v?y? s???n?b t?r?fdarlar? il? orada gizl?n?r. Ancaq t?qib?il?r icaz?s(n)i taparlar v? onlar? ?? g?n m?hasir?y? al/g?t?r?rl?r. ?shak is? yolda?lar?ndan Pir Davuddan s?ccad?sinin alt?ndak? torpaqdan iki ?lini doldurmas?n? v? qarda?lar?n?n ?z?rin? atmas?n? ist?r. Davud ?shak?n bu t?l?bini eynil? yerin? yetir?r. Bunun n?tic?sind? t?qib?il?r da??lar, bir qisimi is? ?ld?r?l?rk?n, dig?rl?ri d? qa?arlar. Daha sonra ?shak v? adamlar? yola davam ed?rl?r. N?tic?d? Havramana g?lib orada Niyazxan?ni tik?rl?r v? bel?c? Yarsanilik t?sis edil?r. Qara qoyunlu d?vl?ti d?vr?nd? Yarsanil?rin say? artd?. Bu inki?af n?tic?sind? Yarsanil?rin qabaqda g?l?n adamlar? Qara qoyunlu d?vl?ti t?r?find?n simpatiya g?r?r?k m?rk?z? ?a??r?ld?lar. Bu yax?nl???n n?tic?sind? Havraman v? ??hri Zor b?lg?sind? Havar, Davudan, Pirdivar, ??zhan, ??miran, S?rk?t, K?lb?k, Mordin, Sazan, Arbet v? Xo?un ?eyhan k?ndl?ri tikildi. ?trafdak? sufilik ?qid?sin? inananlar t?r?find?n q?bul g?r?nm?diyi ???n Yarsanilik inanc? ba?qa b?lg?l?rd? ?z?n? t?r?fdar tapma?a s?y g?st?rdi. Buradak? Sufil?rl? Yarsanil?r aras?nda g?r?? f?rqliliyind?n do?an m?bahis?, m?zakir? v? ya?anan g?rginlikl?r n?tic?sind? yar?nl?r Havraman v? ??hri Zoru t?rk ed?r?k S?leymaniy? b?lg?l?rin? k?? etdil?r.
 3. "… Allah?m,fayda verm?y?n elmd?n, hu?u e?itm?y?n ?r?kd?n, doyma bilm?y?n n?fsd?n v? icab?t edilm?y?n duadan s?n? s???naram. "

 4. “Брахмастрa.” Махабхарата, древний исторический эпос, описывает применение ядерного оружия: "Это было, будто все стихии стали вдруг выпущены на свободу. Нечто, слепящее как солнце, вращалось по кругу. Сжигаемый жаром этого оружия, мир шатался, как в лихорадке. Слоны загорались от жара и дико носились туда и сюда в поисках защиты от ужасной силы. Вода в море стала горячей, звери погибали, враг был скошен, а неистовство огня валило деревья рядами, будто при лесном пожаре. Слоны отчаянно трубили и на большом пространстве падали мёртвыми на землю. Лошади и боевые колесницы сгорали на месте. Таким образом, тысячи вражеских колесниц были уничтожены, потом глубокая тишина опустилась на море. Начали дуть ветры, и земля осветилась. Открылось ужасное зрелище. Трупы павших были изувечены страшным жаром так, что они более не походили на людей. Никогда до этого мы не видели такого ужасного оружия и не слышали о нём". (Дрона-парва) Ведические произведения содержат большое количество описаний различных видов оружия, начиная от примитивных камнетёсов (сарватобхадра), стенобитных механизмов (удгхатима), от всевозможных устройств, мечущих стрелы с огромной скоростью (сара-янтра-На санскрите машина называется словом "янтра", которое объясняется в Ведической литературе как "приспособление, которое контролирует и направляет движение предметов в соответствии с их особенностями".), и кончая поражающим оружием, действие которого сегодня не имеет аналогов. Десятая песнь Шримад Бхагаватам описывает всевозможные битвы с применением оружия необычайной силы. В битвах принимали участие как далёкие предки населявшие нашу планету, так и представители других миров. "...Тогда Бхаумасура пустил в ход огневое оружие, известное под названием шатагнхи, которое могло одним ударом убить сотни воинов". Существовали виды оружия, аналогичные по своему действию разбушевавшимся природным стихиям. "...На брахмастру он (Васудева) ответил другой брахмастрой, а на воздушное - горным оружием. С одной стороны применялась вайавья-астра, оружие, вызывающее на поле сильнейший ураган, в ответ с противоположной стороны тут же применялось так называемое "горное оружие", которое, подобно скале, преграждает путь потокам воздуха и обезвреживает их..." Оружие шиваджвара описывается как жар, равный двенадцати кратному жару солнца, а оружие нарайанаджвара представляет из себя нестерпимый холод. "К тому времени уже почти все воины Шалвы были убиты, но когда он увидел, что Васудева прибыл на поле боя, он пустил в ход страшное оружие (астру) необычайной силы, которое с рёвом полетело по небу, подобно огромному метеору. Оно ослепительно сияло, освещая всё небо..."
 5. Aryanlar bar?d? bir vaxt m?nd? maraqlan?rd?m. ?ox s?z yazmaq olar, amma m?n bununla kifay?tl?nir?m. Aryan t?rk m?n??li s?zd?r. Ari-Aryan: Ar?, Ar?yan, Ar?nm??-t?mizl?nmi? Uzaqlara getm?k m?nc? laz?m deyil.
 6. Maraql? m?vzudu. ?z?rid? m?zakir? etm?y? d?y?r. Всевидящие о вогнутых зеркалах которые могут увидеть картины прошлого, пространственно удаленного настоящего и даже заглянуть в будущее. Мистики и прорицатели издревле уверяли, что зеркала, особенно вогнутые, способны наделять человека способностью к ясновидению. С необычными свойствами зеркал сталкиваются и современные ученые: физики, биологи, генетики, психологи... Что представляют собой вогнутые зеркала планетарного масштаба и как они могут действовать на людей и технику? Какие перспективы у вогнутых зеркал в медицине, космонавтике, научном познании мира? И, наконец, почему о сенсационных результатах сибирских и уральских ученых почти ничего не известно? Дата выхода: 2011 Страна: Россия Жанр: Документальные онлайн Продолжительность: 00:43:57 Режиссёр: Виталий Правдивцев --------------------------------------------------------------------------------
 7. Ne ploxo? Interesno. No eto ne rasshifrofka...
 8. Qeyri ?n?n?vi riyaziyyat (?bc?d, v?fq, ?d?d v? r?q?m elml?ri)sah?sind? m??t?r?k ara?d?rmalar ???n ezoterik v? islami bilgil?ri olan, mistik v? ya dindar h?yat t?rzi s?r?n ki?i v? qad?n, yaln?z bir n?f?r. ?g?r bel? bir ??xsl? g?r??? bils?m bu bar?d? forumda ismaric ver?c?m. L?tf?n: salman-alevi@rambler.ru
 9. Sizin dediyiniz materiallarin hamisina goz gezdirdim amma siz dediyiniz sheylerin hech bir birine rast gelmeldim,sehf ede bilmerem camah.org Menim bu saytla tanishliiqim var idi.Kishi olan shexs yalan damishmaz.Duzunu danish,seni asan yox,kesen yox,burda ne var ki...Senin oqurladiqin senedler hech bir me'na kesb elemir.Onlarin hamisi bosh sheylerdir.Shekilleri ise men teshkil ederem,qalani senlikdir.Sen dediyin formada,ele onlarin ozlerine oxshuyur. Qaldi ki, senedlere,bilirem ki, mene lazim olanlar sendedir.Sened olmasa shekilde olmayacaq! Qaqash ishlemeyen dishlemez deyibler,ozun bil,her shey senin oz elindedir. Sheklin biri 50-ye; O materiallari hardan tapmisan bele? Qorxmursan ale? Men de sene ele shekiller gonderecem ki,baxib lomkaya dusheceksen.Parollari basha dushmurem. Azerice yaz ok.? 8**yc hash hhh@# BU sene aiddir. qeyd ele! @!k.k.l/? Bu da yashkanin. Sen ele bilme ki,hele olacaq,ozunu aldatma qaqash! hER SOHBETE BASH QOSHMA menden sene meslehet. Men sene dedim,ozun bilersen,men her adama yol gostermirem. Sem duz yazmamisan,O yazdiqlarini poz,tutallar.Qorxmursan? Eli Kerimlinin en chox girishdiyi meseledir,el chek bu sevdadan, shekillerde ki, sabah ola bilsin sende olacaq. Men senden gozdemezdim menim qardashim,bele olmaz.Ishleye bilmirsen.
 10. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu aleykum,deyerli mo'min qardashlarim. Ahmef Faruki`nin Mektubati baresinde olan fikrinle tamamiyla raziyam.Heqiqeten de beledir. Yazdiqlarim baresinde ise senin sehfin var.Chunki verdiyim o suallarin hamsinin cavabini ozum bilirem. (hend olsun Allaha) Men cavab axtarmiram,sadece onun cavablari mene lazim idi.Men deyerdim ki, Imamet meselesi kimi ashkar bir fenn yoxdur. Bir de ki, sizin doktor olmaqiniz haqqimda yazdiqiniza subut ola bilmez. Eger bashqa bir iddianiz varsa,iddianizla beraber delilinizi getirin. Diqqetiniza gore teshekkur edirem. Assalamu aleykum verahmatullah.
 11. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu aleykum,deyerli Ahli-Beyt ashiqleri. Mohterem qafar,vacib sebeblere gore cavabimi gecikdirdim.Buna gore uzr isteyirem.Birce sheyden bashqa yazdiqlarina cavab yazmayacam,chunki buna hech bir luzum bilmirem.Sebebi de senin "akaid" baresinde bigisiz olmaqindir,bu ise o demekdir ki,intellektual seviyyen chox zeifdir.Amma bu o demek deyilki,men bunlari cavabsiz qoyacam.Allahin inayeti altinda,inshaallah senin bu yazdiqlarini bashqa birisiyle olan mubahisemde cavablandiraram.Sebebi de ye'qin sene aydin oldu. Cavablandirmaq istediyim yalniz odur ki,sen; "Sadece Imam Alinin (ra) ve digerlerinin kelamlarinda internet, klonlashdirma, Avropaya inteqrasiya, bazar iqtisadiyyati, birja ishi ve s.kimi sheyler achiqlanmayib!"demishdin.Sen ne qeder de yanilirsan.Senin onlarin kelamlarinda bele sheyleri gormemeyin dediyin sozun doqru olmaqina isbat ola bilmez,sadece seviyyeni gorseder.Elmin sheherine qapidan girmirsen axi... Assalamu aleykum verahmatullah.
 12. Chunki onlar muzakire ve arashdirmadan ozunden evvel gelen her fikre sozsuz boyun eyib xurafati qebul etmirler! Atalarinin dinlerini arashdirmadan, onlarda olan deyishdirmeleri anlamadan qebul etmirler! Ozun dedin ki, her 100 ilden bir usul deyishdirilmelidir! 1006924[/snapback] Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu aleykum,deyerli Huseyn ashiqleri. Mesele aydindi.Sen gel ehli sunnenini unvanini yalniz Seid Nursiye baqlama.Qaldi ki,"Imamet" meselesine,bu mesele zemaneye gore usulu deyishen mesele deyil.Ehli Beyt ile Sehabeler arsindaki ixtilafin sebeleri meselesi zemaneye gore deyishen mesele deyil.Ve iddia eleme ki,bu meseleninin esil heqiqetini yalniz Seid Nursi achiqlamishdir.Hech de bele deyil.Seid Nursi bu barede (...istinaden) oz fikirleprini bildirmishdir,nece ki,diger ehli sunna alimleri kimi.Ele buna gorede ittifaq yoxdur. Birdeki,mohterem Qafar,unutma ki,Huseyn ashiqleri ele Allah (c.c.) ve Rasulullah (s.) ashiqleridir.Allahin sevdiklerini sevmesen,Allahin sevgisini qazanmish olmarsan.Allahin sevgisini qazanmaq Rasulullaha(s.) itaetden kechir.(Ali-Imran 31)Eks teqdirde Allah bendesini sevmez ve soz birliyi ile bildirilmishdir ki,Ahli Beyte mehebbet Rasulullaha itaetdir,demeli Allahla sevishmekdir.Gorunur bu barede elmin yoxdur.Eger bilmek isteyirsense yazdiqlarimi goturub oz xocana gorset,cavabini mene deyersen.Unutma ki,sevmek,itaet etmek demekdir.Imamet ve Vilayet yolu ele Allahin ve Rasulunun yoludur.Imama itaet etmek Nisa suresinde farz buyrulmushdur,Veliye itaet etmek ise Rasululahdan sonra en feziletli olana itaet etmek demekdir,buda bundan onceki yazimda daxil etdiyim ayede farz buyrulmushdur.Bu Islam deyilse bes nedir?! "Haqqa chardiranmi (en feziletli olanmi) Rehber olmaqa daha chox haqq sahibidir,yoxsa haqqa chatdirilmadiqca,ozu doqru yola chatmayan?! Nece hokm verirsiniz?" Birde deyirsen ki; "...Chunki onlar muzakire ve arashdirma .rmadan ozunden evvel gelen her fikre sozsuz boyun eyib xurafati qebul etmirler! Atalarinin dinlerini arashdirmadan, onlarda olan deyishdirmeleri anlamadan qebul etmirler! Ozun dedin ki, her 100 ilden bir usul deyishdirilmelidir."Senin sozunden bele chixir ki,once gelen ahli suna alimleri xurafat yaziblar,demeli o dovrun camati Islamin ne olduqunu anlamirlarmish.(ehsen sene,bele sunnu) Sohbet bid'etden gedir,hele deyil? Bir-iki dene herfi sehflerine duzelish versek sozunden bele chixir,yox,eger o sehflere duzelish vermesek,onda senin yazinin hech me'nasi olmur.Haqqinda sehf ediremse bildir ki,bizde bilek.Eger onlarin atalarinin dininde "deyishdirmeler"dediyin bir shey olubsa bu usul deyil,bid'etdir.Usul dediyimiz tamam bashqa sheydir.O da yalniz sherietde ve yaxud zemane camaatinin intelektual seviyyesine esasen tebliq ve vaaz uslubu olar.Meselen: kechen esrin Qur'an tefsiriyle indiki zemanenin tefsiri arsinda mutleq uslub ferqi olmalidir,chunki o devr camaaatinin intelektual seviyesi bu esrin intellektual seviyyesi kimi deyil.Amma bu o demek deyil de ki,onlar bir-birine zidd chixmalidir. Sohbet ise ne sherietden,ne de intellektual seviyyeden gedir.Sohbet sirf EQAIDDEN gedir.Bu barede ise teessufler ki,sen SIFIRSAN. Imam Rebbaninin "mektubat"ini oxusan kimin kimden ustun olduqunu bilersen. ASSALAMU ALEYKUM VERAHMATULLAH.
 13. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu aleykum,deyerli mo'minler. Chox teesuffler olsun ki,bele oldu.Senin eqaid ve she'ri meselelerde zeif ve me'lumatsiz olmaqin umumen yazdiqlarindan da belli olur.Mene ele gelir ki,sen hech risaleni de az-az oxuyursan,ve yaxud hech oxumursan.Chunki hemin risale hikmet ve anlayish nuru ile zengindir,amma demeye mecburam ki,onun elametlerini men sende gore bilmirem.Qafar muellim,sen niye axi de'vet etmek evezine sertlik ve kobudluq timsalina chevrilmisen? Meger risalenin qayesi cemiyyeti maariflendirmek deyil? Yoxsa men yanilmisham,belke sizin mesleye gore sert ve kobud olmaq cemiyyeti maariflendirmeyin esas usuludur? Meni agah ele gorum,bu ne meseledir.Men seninle seviyyeli mubahise .rmaq isreyirdim,chox teessuf ki,bash tutmadi. Birde unutma ki,Said Nursi yalniz ebcedde o Mubarekleri ozunun ustadi bilmishdir. Ahli sunna alimlerinin choxu iddiadadirlar ki,Hz.Ali onlarin ustadidir.Meselen: Abdulqadir Geylani,Ahmed Bedevi,Haci Bayram Veli,Celaleddin Rumi,Yunus Emre ve bir chox bashqalari kimi ekseriyyeti bu iddiadadir.Yaxshi,eger bunlarin hamsinin ustadi Hz.Ali-dirse,neye gore helede aralarinda 12 Imam haqqinda ziddiyyetli ve ixtilafli meseleler movcuddur? Ozude nezerine erz edim ki,bu shubhe doquran meseleler esasen Sehabeler ve Ehli Beyt baresindedir.Eger Imam onlarin Ustadidirsa,meger Ustadlari ozunu onlara tanitmamishdir? Yox eger tanitmishdirsa ve yaxud heqiqeten onlarin Ustadi olmushdursa,neye gore axi bu ziddiyyetli meseleler chixir ortaliqa?! (qeyd: ehli sunna alimleri arasinda eqaid ixtilaflari da mevcudur,en qorxulu ixtilafda ele budur.) Bu alimlerin ekserriyyeti 12 Imami xelife ve Ehli Beyt imamlari kimi qe'bul etmihs,digerleri yalniz tasavvuf imamlari kimi qe'bul etmish,digerleri ise Onlarin bir nechesini chixmaq shertiyle qe'bul etmemishdir.Meselen Seid Nursi kimi.Birdeki unutma! Hansisa bir meseleni qe'bul etmemek yalniz 4 sebebe dayanir.Bashqa sebeb ola bilmez,varsa subut gozleyirem.O 4 sebeb bunlardir; bu mesele ya inkar olunur,ya testiq olunur,yada bu meseleye shubhe ile yanashilir,ya da yaxin ve yaxud uzaq meselesi ferqi olur.Dini meselelerde shubhe ile yanashilmayan fikirler qe'bul edilir.Senin veyaxud usatdinin ozunden oncekilerinin fikirlerine bigane yanashmasinin sebebi bunlardan bashqasi ola bilmez.(eger gelecekde olacaqsansa) Dorduncu sebeb de ola bilmez.Ehli sunna aleminde soz birliyiyle bildirilmishdir ki,Imam Rebbaniden sonra en feziletli shexs Sahib ez-Zamandir.Senin ustadin ise Imam Rebbani ile bir neche mesele baresinde ittifaqi yoxdur.(xocalarindan sorusha bilersen) Imamlarin 12 olub-olmamasi baresinde olan ictihad ise caiz sayilmir. "Haqqa chardiranmi (en feziletli olanmi) Rehber olmaqa daha chox haqq sahibidir,yoxsa haqqa chatdirilmadiqca,ozu doqru yola chatmayan?! Nece hokm verirsiniz? (Ayetullah) Elbette ki,ahli sunnanun oz axariyla getseydin,bu ayete istinaden oz alimlerini,ustadlarini taniyardin Menim sualima cavab ver; niye ahli sunna alimlerinin bir chox fikirlerinde ittifaq yoxdur? Ardi var... Assalamu aleykum verahmatullah.
 14. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu aleykum,deyerli mo'min qardashlarim. Mohterem Qafar,evvela,diqqetine gore teshekurler.Amma gorurem ki,sen hech oz mezhebinin alimleri ve hetta onlarin eserleri haqda bele me'lumatin yoxdur ve elbetde eger olsaydi oralarda hech de develere rast gelmezdin.Rast gelseydin bele ondaki nishaneni gore bilmeyecekdin,chunki hech senin develer barede muemmali ayetlerin enmeyinden xeberin yoxdur axi,(onlardan yalniz birini nezerde tuturam)ki hech olmasa devedeki hikmeti axtarsan.Ele hemin develerdeki Allah nishanelerini,sirrlerini achmaqla Alimler elmde dereceler feth edib,senin xeberin yoxdu.Hardan olsun?! Erzurumlu Ismayil Haqqinin "Me'rifetname"sini,Mektubati Imam Rebbanini,Imam Qezalinin "Kainatin nizami"ni,Behaiddin Naqshibendinin "Qelblerin achari"(miftahul-kul'ub) ve s.kimi eserleri oxusaydin emin edirem ki,onlarin kompyteri senden,menden yaxshi bildiklerine shahid olardin.Eger senin onlar haqinda tanishliqin olsaydi,shahid olardin ki,senin Ustadinin Ustadidir onlar.Mohterem Qafar,belli meseledir ki,Allah qatinda ustun olan kesin elmi de ustundur. Birdeki ay Qafar,bizim uchun bir din olaraq Islami beyenib sechmish Allah onu tamamlamishdir bele,bu ayeti kerimedir.Inanmirsansa get Xocandan sorush.Allah terefinden tamamlanmish bir din uchun yenilik lazim deyil,chunki dine yenilik getirmek bid'et getirmek demekdir.Ozumden demirem haa..,Erebceden "bid'et" etmek "elave etmek" demekdir.Indi yenede deyeceksen ki,Ustadin 100 ilden bir gelen alimler kimi,dine elave (bid'et) getirib? Dine yenilik getirmezler ay Qafar,"uslub"deyisherler. Birdeki,deyesen be"zi Imamlarin haqq olub olmamasi baresinde delil subut isteyirsen.No'lar,onlarin haq olmasini sene subut elemek uchun ele haqqdan delil isbat getirerem inshaallah,sen de oxuyub feyz alarsan.Nece dedim? Ardi var...Bir az gozle. Assalamu aleykum verahmatullah.
×
×
 • Create New...