Jump to content

TURK_ISLAM_BIRLIYI

Members
 • Posts

  127
 • Joined

 • Last visited

Previous Fields

 • Обращение
  на "Вы"

TURK_ISLAM_BIRLIYI's Achievements

0

Reputation

 1. Allahin Aslani Hz Ali http://www.youtube.com/watch?v=nk_Xwf_O9qo Hazreti Mehdinin alnina surtulmush Hasanla Huseynin Alinin Qani Onlarin Intiqamini Alacaq : Nedir bu Intiqam ? ISLAMIN DUNYA HAKIMIYYETI : Harun Yahya
 2. Birde Alemlerin rebbi Quranda deyir : Allahiun sirrini heckim bile bilmez , amma Allah isteyerse oz sirrini Elcilerine (PEygamberlere , Sevdiyi Evliyalara , Qullara Alimlere) Deyer . Elci Teblig eden demekdir . Yeni HZ Muhammed SAV demekki Dunyanin omrunu duz deyib axi allahin sevgilisidir Hebibidir.
 3. Hz Muhammed Mustafa (SAV) bele deyib : Dunyanin omru 7000 ildir , biz 6400 de yashiyiriq . Hz Muhammed Mustafa (SAV) bele deyib : Ummetim 1400 il yashiyacaq 1500 zu ashmiyacaq. Boyuk Ehli Sunnet Alkimi Suyitinin Eserlerindede bu beledir . yer planetinin tarixi 7000 il deyil , Peygamberimiz sadece ozunden evvelki hansisa bir Peygamberin Teqvimine esasen deyib dunyanin omru 7000 ildi bizse 6400 de yashiyiriq .
 4. Allah hamminiza komek olsun : Qardashlar qirmiyin bir birinizi fitneler yaratmayin onemli olan meselelerin helli kenardan size hesretle baxir sizse atishirsiniz burda : And Olsun Allaha Quran Exlaqi deil bu .
 5. ?slam d?nyas?nda z?lm g?r?n milyonlarla m?zlumdan, ?slam al?minin birliyi ???n c?hd g?st?rm?y?n h?r M?s?lman m?suldur H?rm?tli Adnan Oktar yerli kanallarda h?r gec? canl? olaraq n??r olunan reportajlar?nda M?s?lman qarda?lar?m?z?n ya?ad??? a?r?lar? tez-tez g?nd?m? g?tirm?kd?dir. Ancaq H?rm?tli Adnan Oktar?n ?slam d?nyas?na etdiyi bu ?a??r?lar yeni deyil. H?rm?tli Adnan Oktar ?yul 2001 tarixind? bas?lan "?slam?n Q??? v? G?zl?nil?n Bahar?" kitab?nda da, internet saytlar?nda v? m?xt?lif q?zetl?rd? ill?rdir n??r olunan m?qal?l?rind? d? ?slam co?rafiyas?nda ya?anan a?r?lara, ??hid olan qarda?lar?m?za diqq?t ??kmi?dir. B?t?n M?s?lman al?mini bu m?bar?k birliyin qurulmas? ???n c?hd g?st?rm?y?, bu yolda edil?n i?l?ri d?st?kl?m?y? d?v?t ed?n H?rm?tli Adnan Oktar, z?lm? raz?la?man?n da z?lm oldu?u ger??yini defaatle vur?ulam??d?r. Unudulmamal?d?r ki b?y?k ?slam co?rafiyas?nda axan h?r damla qandan, y?x?lan h?r evd?n, ??hid olan h?r g?nahs?zdan, yaralan?b ?ik?st qalan h?r m?zlumdan, acl?q v? yoxluq i?ind? ya?ayan h?r insandan, T?rk ?slam Birliyi ???n c?hd g?st?rm?y?n h?r M?s?lman m?suldur. ?nsanlar?n ?ox b?y?k bir hiss?sinin Pakistanda, K??mird?, Patanid?, Burmada, ??rq T?rkistanda ya?ananlar haqq?nda he? bir m?lumat? yoxdur. H?tta bir ?oxu bu b?lg?l?rin ad?n? da/d?/dahi bilm?m?kd?dirl?r. Bu b?lg?l?rd? ya?ayan M?s?lmanlar?n qar??-qar??ya ol/tap?ld?qlar? ??tinlikl?rin, n??r/t?zyiql?rin, h?r g?n bir yenisi realla?an ?idd?t h?r?k?tl?rinin, acl???n v? s?fal?tin f?rqind? da/d?/dahi deyildirl?r. Bir seqment is? edil?n z?lm v? haqs?zl?qlar?n f?rqind?dir. Ancaq bu k?sl?r? k?m?k ed? bil?c?yini, z?lm?n mane? t?r?dilm?si ???n s?y s?rf ed? bil?c?yini a??l?na da/d?/dahi g?tirm?z. ?st?lik he? bir ?ey ed? bilm?y?c?yi m?vzusunda ?z?n? o q?d?r inand?rm??d?r ki, n? oxudu?u x?b?rl?r n? d? g?rd?y? g?r?n??l?r vicdan?nda ?n ki?ik bir t?sir meydana g?tirm?z. Halbuki iman ed?n bir insan, h?r duy/e?itdiyind?n v? h?r g?rd?y?nd?n m?suldur. Allah Quranda M?s?lmanlara bel? buyurmaqdad?r: (Ey m?s?lmanlar!) Siz? n? olub ki, Allah yolunda (hicr?t etm?yib, yaxud ?sir kimi M?kk?d? qal?b): “Ey R?bbimiz, bizi ?halisi zal?m olan bu ??h?rd?n (M?kk?d?n) k?nara ??xart, biz? ?z t?r?find?n m?hafiz??i g?nd?r, yard?m?? yolla!” – dey? dua ed?n aciz ki?il?r, qad?nlar v? u?aqlar u?runda vuru?mursunuz? Bu yaz? haz?rlanark?n m?qs?d qoyulan da, d?nyan?n d?rd bir t?r?find?ki m?zlum M?s?lmanlar?n v?ziyy?tl?rini b?t?n a??ql???yla ortaya qoymaq v? vicdanl? insanlar? bu ger??yi d???n?b h?ll yollar? axtar??a d?v?t etm?kdir. ??ind? oldu?umuz a??rt, q?fl?t? qap?lma?a, s?ssiz qalma?a, umursuz davranma?a, d?nya h?yat?n?n q?sa faydas?n?n arxas?na d??m?y?, eqoist m?bahis?/m?zakir? v? ??ki?m?l?rl? vaxt ?ld?rm?y? uy?un bir a??rt deyil. Milyonlarla M?s?lman bu q?d?r b?y?k bir z?lm alt?ndayk?n ?slam ?xlaq?n?n yay?lmas? ???n bir s?y i??risind? olmamaq, ?ox b?y?k bir vicdans?zl?q olar. V? ??bh?siz insan? axir?td? b?y?k bir g?nah alt?nda buraxar. Daha Etrafli ME`lumat icin >>> Muselmanlara Edilen Zulum yeni site REKLAM XARAKTERI DASHIMIR. Yenedemi gormuyeceksiniz ? Ey Allahin Qullari indi hansi zamandir ? Agil;nan Cihad (Cehd) Etmeyinmi Zamani yoxsa bakililar azda Mezheb Firqe sohbetlerinin Zamani. Bir Ayilin . Allah Quranda Birleshmenizi deyir, Momin Mominin Qardashidir deyir. Oysa Qardashlarinizin Bashini kesirler Cinde Hindistanda , Efqanistanda , Taylandda ,, Parkistanda , Irakda , Felestinde - Sizse , MNesh , Secde yeri Mohur , Eli baqlamaq ya acmaq, 3 defe ya 5 defe Namaz - Girmisiz neyin icine bilinmir. Qelbimiz yandiqindan bu ifadeler olundu. AYILIN .
 6. A.S Eziz ve MUHTEREM Hanbali qardashim . Duzu haq her zaman olub amma mkimi ona baxib yolunu azib kimi kamil iman seviyyesine gelib ona baxarken . Allah herenin gederine muxtelif muxtelif heyat yolu yazib * senin gederindede burda yazdiqlarinizdi. Buraxin Elmi buraxin Gerceyi dushunmeyi buraxin beyni : deyin REPLAY . Darwin bu an dirilib gelse : gozel bir papuqaya baxaraq o papuqayin tesadufler neticesinde yaranmaqini destekliyecek : Bir momin insan ise Allahin senetini gorub o papuqayda Allahi zikr edecek ona yukselecek. sizlik bir shey yoxdu eliyen allahdir.
 7. Duzu belkede duzgun qiymet qoymuyacayiq. 270 deyirik.
 8. A.S Eziz ve Muhterem Adsiz : Rusca anlashimiz yoxdur . Satdiqiniz Computerdi ya ne ? ya hisseleri ? ) Uzur isteyirik bashqa anlamayin . Almaq fikrindeyik Computerdise )
 9. A.S Ezzim . Incimeyin men bele sohbetlere qarishmiram axi men Allah Qatindan Elimli biri deyilem : Biz sadece Allahin goyde yox her yerde olmaqini subut etdin Elme soykenen delillerle : OIda nece her yerde ha :: Yani Zati ile yox Allahin Zatini hec Zaman gore bilmiyeceyik mumkun deil bu : Zati ise bizim kainat modelinin icine siga bilmez : Eks halda alcalmish kicilmish olar Allah Hasha : Estafulullah. Allahin sag Eli sol Eli ya gozu necedi onu hec kim bilmez : DECCALIn ISLAMA yurutduyu Saxta batil inancli hedislerede inanmiyin : Allahin baldri filan kimi hedislerde cixmish : Peygamberin adindan necede danishirlar necede ucruma suruklenirler. Allah bizleri qorusun hammiya komek olsun hec shuphesizki en duzunu bilen uca Allahdir.
 10. Mentiqsiz Mollalar : Savadsiz Ehli Sunnetin icinde olan Radiukallar kimi yox : Elmli shekilde yuxarida yazmishiq inshallah en duzunu Allah bilir : Zaten yazdiranda Allah
 11. XX ?srin ?vv?ll?rin? q?d?r hakim olan fikir kainat?n sonsuz ?l??l?r? malik olmas?, sonsuzdan b?ri var oldu?u v? sonsuza q?d?r d? var olaca?? ??klind? idi. “Statik kainat modeli” ad? veril?n bu anlay??a g?r?, kainat ???n h?r hans? bir ba?lan??c v? ya son yoxdur. Materialist f?ls?f?nin d? ?sas?n? t??kil ed?n bu fikir kainat? sabit v? d?yi?m?y?n madd?l?r y???n? olaraq q?bul ed?r?k h?r hans? bir Yaradan?n varl???n? da r?dd edirdi. Halbuki XX ?srd? inki?af ed?n elm v? texnologiya materializmin b?n?vr?si hesab edil?n sabit kainat modelini k?k?nd?n darmada??n etdi. Kainat?n ba?lan??c?n?n olmas?n? XXI ?srin ?vv?ll?rind? - ya?ad???m?z bu d?vrd? m?asir fizika m?xt?lif m??ahid?, t?cr?b? v? hesablarla s?but edib. Bundan ba?qa kainat?n materialistl?rin iddia etdikl?ri kimi sabit v? statik olmad???, ?ksin?, h?r an h?r?k?t etdiyi, d?yi?diyi v? geni?l?ndiyi d? t?sdiq edilib. Bu g?n bu h?qiq?tl?r b?t?n elm d?nyas? t?r?find?n q?bul edilir. Qurani-K?rimd? kainat?n meydana g?lm?si il? ba?l? bunlar bildirilir: “O, g?yl?ri v? yeri (yoxdan) var ed?ndir...” (“?nam” sur?si, 101). Quranda ?z ?ksini tapan bu m?lumat m?asir elmin k??fl?ri il? ?st-?st? d???r. Yuxar?da da qeyd etdiyimiz kimi, ?a?da? astrofizikan?n g?ldiyi q?ti n?tic? d? b?t?n kainat?n ?z?n?n madd? v? zaman ?l??l?ri il? birlikd? bir s?f?r an?nda b?y?k bir partlay??la meydana g?ldiyini iqrar edir. “B?y?k partlay??” v? ya orijinal ad? il? des?k, “Biq banq” n?z?riyy?si b?t?n kainat?n t?xmin?n 15 milyard il ?vv?l bir n?qt?nin partlamas? n?tic?sind? yoxdan var oldu?unu s?but etmi?dir. “Biq banq”dan ?vv?l madd? deyil?n bir n?sn? yox idi. Madd?nin, enerjinin, h?tta zaman?n da olmad???, tamamil? metafizika olaraq adland?ra bil?c?yimiz bir yoxluq ??raitind? madd?, enerji v? zaman bir anda yarad?lm??d?r. M?asir fizikan?n elmi ??kild? s?buta yetirdiyi bu b?y?k h?qiq?t Quranda biz? h?l? 1400 il bundan ?vv?l x?b?r verilib! Astronomiya elminin h?l? inki?af etm?diyi bir d?vrd? - 1400 il ?vv?l g?nd?ril?n Qurani-K?rimd? kainat?n geni?l?nm?sind?n bel? b?hs edilir: “Biz g?y? q?dr?timizl? yaratd?q v? biz onu geni?l?ndirm?kd?yik” (“Zariyat” sur?si, 51/47). Bu ay?d?ki “s?ma (g?y)” k?lm?sind?n Quran?n ?ks?r yerind? “kainat” v? “kosmos” m?nas?nda istifad? edilir. Bu ay?d? d? bildirdiyimiz m?nada i?l?dilir v? kainat?n geni?l?ndiyini x?b?r verir. Az?rbaycan dilin? “Biz onu geni?l?ndirm?kd?yik” kimi t?rc?m? edil?n ?r?b dilind?ki “inn? l? musiun?” ifad?sind?ki “musiun?” k?lm?si “geni?l?ndirm?k” m?nas?na g?l?n “?vs??” felind?n t?r?yib. “L?” ??kil?isi d? birlikd? i?l?dil?n isim v? sif?t? uy?un olaraq “?ox” m?nas?n? ifad? edir. Dolay?s? il? bu ifad? “Biz g?y? v? ya kainat? ?ox geni?l?ndirik” m?nas?na g?lir. Elmin bu g?n g?ldiyi n?tic? Qurandak? q?na?tin t?krarlanmas?ndan ba?qa bir ?ey deyil. XX ?srin ?vv?ll?rin? q?d?r elm d?nyas?nda hakim olan fikir kainat?n sonsuz ?l??l?r? malik olmas?, sonsuzdan b?ri var oldu?u v? sonsuza q?d?r d? var olaca?? ??klind? idi. Ancaq m?asir texnologiyalar ?sas?nda apar?lan t?dqiqat v? hesablamalar kainat?n bir ba?lan??c?n?n oldu?unu v? onun h?r an geni?l?ndiyini g?st?rir. XX ?srin ?vv?ll?rind? rus fiziki Aleksandr Fredman v? bel?ikal? astrofizik George Lemaytr kainat?n fasil?siz h?r?k?t hal?nda oldu?unu v? geni?l?ndiyini n?z?ri olaraq hesablam??d?lar. Bu h?qiq?t 1929-cu ild? m??ahid?l?rl? s?but olunmu?du. Amerikal? astronom Edvin Hubbl n?h?ng teleskopla g?y ?z?n? ara?d?rark?n ulduzlar?n v? qalaktikalar?n bir-birind?n s?r?tl? uzaqla?d?qlar?n? k??f etdi. Bu k??f astronomiya tarixinin ?n b?y?k k??fl?rind?n biri say?l?r. Hubbl bu t?dqiqatlar? zaman? ulduzlar?n uzaql?qlar?na m?vafiq olaraq q?rm?z? r?ng? t?r?f yax?nla?an bir i??q yayd???n? g?rd?. ??nki fizikan?n m?lum qanunlar?na g?r?, m??ahid?nin apar?ld??? n?qt?y? t?r?f h?r?k?t ed?n i??q qrupu nar?nc? istiqam?t?, m??ahid?nin apar?ld??? n?qt?d?n uzaqla?an i??q qrupu da q?rm?z? t?r?f? yay?lar. Hubblun m??ahid?l?rind? is? ulduzlar?n i??qlar?nda q?rm?z? istiqam?t? t?r?f bir yay?lma qeyd edilmi?di. Q?sas?, ulduzlar davaml? olaraq bir-birind?n uzaqla??rd?lar. Ulduzlar v? qalaktikalar ancaq bizd?n deyil, bir-birind?n d? uzaqla??rd?lar. H?r ?eyin fasil?siz olaraq bir-birind?n uzaqla?d??? bir kainat is? “davaml? geni?l?n?n” bir kainat m?nas?na g?lir. Kainat?n geni?l?nm?si sonrak? ill?rd? d? q?ti olaraq t?sdiq edildi. M?vzunu daha yax?? ba?a d??m?k ???n kainat? doldurulmaqda davam ed?n bir ?ar?n s?thi kimi t?s?vv?r etm?k olar. ?ar?n ?st?nd?ki n?qt?l?r ?ar dolduqca bir-birind?n uzaqla?d??? kimi kainatdak? cisiml?r d? kainat geni?l?dikc? bir-birind?n uzaqla??r. ?slind? bu h?qiq?t XX ?srin ?n b?y?k elm adamlar?ndan biri say?lan Albert Eyn?teyn t?r?find?n d? n?z?ri olaraq k??f edilmi?di. Lakin Eyn?teyn h?min d?vrd? q?bul edil?n “statik kainat modeli”n? zidd ??xmamaq m?qs?di il? bu k??fini bir k?nara qoymu?du. Eyn?teyn sonralar bu h?r?k?tini “karyeras?n?n ?n b?y?k s?hvi” adland?r?b. Bu elmi h?qiq?t h?l? he? bir insana m?lum olmad??? halda Quranda ?srl?rl? ?vv?l a??qlanm??d?r. ??nki Quran b?t?n kainat?n Yaradan? v? hakimi olan Allah?n s?z?d?r. Qeyd etdiyimiz kimi, kainat?n yarad?lmas? “Biq b?nq” deyil?n b?y?k partlay??la ba?lay?b. H?min d?vrd?n indiy? q?d?r d? kainat geni?l?nm?kd?dir. Aliml?r bildirir ki, kainat?n k?tl?si kifay?t ed?c?k miqdara ?atanda bu geni?l?nm? prosesi cazib? q?vv?sin? g?r? dayanacaq v? bu da kainat?n ?z daxilin? ??kilm?y?, b?z?lm?y? ba?lamas?na s?b?b olacaq. Kainat?n b?z?lm?si prosesinin is? ax?rda “Biq kr?n?” (“B?y?k b?z?lm?”) deyil?n ?ox y?ks?k bir istilik v? s?x?lma il? n?tic?l?n?c?yi qeyd edilir. Bu is? biz? m?lum olan b?t?n h?yat?n yox olmas? m?nas?na g?lir. “Biq kr?n?” adl? bu elmi n?z?riyy?y? Quranda bel? i?ar? edilir: “G?y? kitab s?hif?si kimi b?k?b qatlayaca??m?z g?n? yad?n?za sal?n. ?lk d?f? yaratd???m?z kimi qaytar?b ?vv?lki hal?na sal?r?q. Biz yerin? yetirm?li oldu?umuz v?di m?tl?q yerin? yetir?c?yik” (“?nbiya”, 21/104). Ba?qa bir ay?d? is? g?yl?rin bu v?ziyy?ti bel? izah olunur: “Allah? laz?m?nca qiym?tl?ndirm?dil?r. Halbuki qiyam?t g?n? yer b?t?nl?kl? Onun ovcunun i?ind? olacaq, g?yl?r is? Onun sa? ?li il? b?k?l?c?kdir. O, aid etdikl?ri sif?tl?rd?n tamamil? uzaq v? ucad?r!” (“Zum?r”, 39/67). “Biq kr?n?” n?z?riyy?sin? g?r?, kainat ba?lan??cda oldu?u kimi ?vv?lc? yava?-yava?, sonra t?dric?n s?r?tl? da??lma?a ba?layacaq. B?t?n bunlardan sonra is? sonsuz yo?unluq v? sonsuz h?rar?td?, sonsuz ki?iklikd? bir n?qt? hal?na g?l?c?k. Bu elmi n?z?riyy? Quran ay?l?ri il? tam ??kild? ?st-?st? d???r (Do?rusunu Allah bilir). Butun bu Mocuzeler bizlere bir tek sheyi anlatir : Ebedi ve Ezeli olan Allah Semada Goyde deil : Yani desekki Allah goydedir o Zaman bele cixirki texmini Allahin ozude texminin 15 milyard il bundan evvel yaranib ve birde Kainat yoxa cixanda big kranc olabnda Allahda yoxa cixacaq Anlamina gelir : Estagfulullah. Hasha bu bele deil . Ey Muselman Qardashlar bizde olan me`lumatlara gore bezi Qardashlar Allahin goyde olmaqini iddia edir : bax bu sebebdende Bu meqaleleri yerleshdirmeyi ozumuze bir vezife bildik. Forumun gozel Admininden boyuk xaish edirem ki bu Melumatlari Copy Paseye gre silmesin ve me`lumatin boyukliuyune gore silmesin : Yani bu mesele isterdikki aciq aydin olsun tum insanlara
 12. 1 ; Avropanin ekser olkeleri MASON larin xeyirlerine ishleyirler : bashlica isvecre fransa ingiltere vs... yani Avropa Siyasetcilerinden Komunistcilerinden Siyonistcilerinden butovlukde DECCA-lin komutesinden Muselmanlara destek sevgi qayqi mehebbet gozlemeyin : bu zamanda ama . Qaldiki Hormetli Adnan Oktara : O Hezreti Ibrahimin Soyundandir : Sevgilimiz Hazreti MUHAMMED MMUSTAFANIN Ehli beytindendir : Yani Hazreti Fatimadan gelir : Hicri 14 MILADI 20 ci esirin En boyuk Alimidir : Dunya catinda boyuk naliyyetleri var MAshallah . Dediklerim o deyilki o Hz MEHDIDIR Allahu Alem : Hec kim deye bilmez kim Hz Mehdidir : Sadece Esasli detayli faktlara soykenerek deye bileremki O Tam muhammed sallalahu aleyhi ve sellem kimi Yer Planetine ISLAMI yayir MAshallah Bir birine dushmen kesilen Ereb devletlerinide birleshdirir Turakiyenin onderliyi ile Islam birliyinide qurur Islam olkeleri arasindan Vizalari ve Pasaportlarida Qaldirir. Hz Nuh peygamberin Gemisinide tapdi 4800 Illik omru olacaq geminin onuda demishdi** Dushunub dashinanlar icin ibret . Nese o Gozel insan cox suyu shirin ve Allah dostudur inshallah Onun gorduyu ishleri ozu gormemishdir : Sozsuzki Allah gormush butun ishleri : Ozu ozluyunde hammi heckimdir her sheyi goren gozeten ucalardan uca Allahdir : BUNU DANSAN EKS HALDA ALLAHDAN BASHQA BIR ALLAH VAR MENTIQINE CIXARIQ.
×
×
 • Create New...