Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!

qara elem

Members
 • Content Count

  26
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About qara elem

 • Rank
  Неофит

Previous Fields

 • Обращение
  на "Вы"
 1. kishi...men sene acdiqin movzudaki linkin yalan olduqunu isbatladim...iftiradi...vesselam...men geydirme selefi mudafiecisi falan deyilem...her hansi bir zehlem getmish rafizi alimi barede de iftira gorsem ve elimde link olsa inan ki onun da terefini tutaram...sen de cixmisan mene bir bir videolar teqdim eliyirsen ki cavab yaz...bu alma meselesi ile bagli teze movzu ac eger bildiyim bir cavab ya da reddiyye olsa yazaram...olmasa da senin ve menim canimiz sag olsun...bir de ki men bu cur movzulardan uzaqam....cunki Allah(c.c) adi kecen fu forumda her cur iyrenc soyushler var...gunaha batib burada soyushmek menlik deyil...salamat qal,Allah seni hidayet etsin!
 2. Aleykum Selam edaletli olmaqa cagirirsan..ozun de bilirsen ki kimliyinden asili olmayaraq olmaya bir sheyi kiminse ustune atmaq gunahdi ve haramdi...selefi shiye ya da yahudi ferq etmez....sozumun cani o idi ki sen sene catdirilan yalnish informasiyani paylashmisan forumda ve iftira atmisan,bu da senin ucun menfi halsi,ve men sene dediyin xeberin iftira oldugunu catdirdim,niyyetim de bu idi.yaqin sehvini anlayib silersen ki bu da insanin boyukluyune ve qanacaqina delalet edir. o ki qaldi zulumle baqli dediklerine,raziyam sivil insanlarin qetli yol verilmezdi!!!ve ALLAHdan isteyirem ki xocalida,20 yanvarda,qarabagda,suriyada,iraqda,iranda,efqanistanda,felestinde,pakistanda ve s. olkelerde zulme meruz qalan insanlara komek etsin!onlara zulm eden,onlara zulm edenleri emelleri,dilleri ve qelbleri ile destekleyen zalimlara,onlara silah corek verek munafiqlere lenet etsin,onlara rehm etmesin!amin!
 3. http://www.sutunhaber.com/141396_asagilik-iftiralar-atmakta-artik-sinir-tanimiyorlar--video-.html duzdu men de selefileri sevmirem ama iftira atmaq da kishilikden deyil!bu adam shexsi sehifesinde aciqlayib bunu.adam yEziT olmaz...
 4. olur da bi gun islama gelirsin..hidayet olursun..ona gore kelimelerine dikkat et ki hidayet oldugun zaman bunlari yadina salib pewiman olmayasan...vesselam
 5. vahabi ozunsen.meni seleflerle sehf salma...agilli ol terbiyesizlik eleme....
 6. rafiziler vilayet ayesi deyende maide 55-56 nezerde tuturlar.
 7. http://www.youtube.com/watch?v=dLJsMmphUrE&feature=share imkan olanda baxin ay rafiziler.ingilis ve ereb dilini bilenleriniz varsa tercume elesin size zindig eqidevizi
 8. qorxmursan ceddi vurar?
 9. 5 barmaq piri size qenim olsun!
 10. Yeni ?i? b?yannam?si ?raq?n ?i? aliml?rind?n olan ?hm?d ?l-Katib yeni ?i? b?yannam?si adl? m?qal? q?l?m? al?b. Uzun ill?r b?zi ifrat g?r??l?rin t?sirind? qalan ?l-Katib 1979-cu il ?ran inqilab?ndan ?vv?l K?rb?lada Seyyid M?h?mm?d H?s?n ??-?irazinin davam??lar?ndan idi. ?nqilabdan sonra t?cr?b?sini ?raqda payla?maq ???n ?lk?sin? qay?dan alim burada imam?t v? hakimiyy?t m?s?l?l?rini ara?d?rmaqla yana??, ?ran inqilab?n?n m?n?vi lideri Xomeyninin “v?lay?ti-f?qih” n?z?riyy?sini h?rt?r?fli t?dqiq etmi?dir. S?z?ged?n n?z?riyy?y? g?r?, Xomeyni bir f?qih kimi ?i?l?rin min ild?n ?oxdur ki, g?zl?dikl?ri “qeyb? ??kilmi? imam”?n v?kilidir. Bu n?z?riyy?d? “f?qih”, y?ni d?vl?t ba???s? “qeybd? olan imam”?n v?kili oldu?u ???n xalq?n, parlamentin v? prezidentd?n bel? ?st?n m?vqe say?l?r. ?raql? alim ?i?liyin “imam?t” n?z?riyy?sini ara?d?rd?qdan sonra “g?zl?nil?n mehdi”, “12 imam” v? dig?r inanclar?n he? bir ?sas?n?n olmad??? q?na?tin? g?ldi. Bu, ?l-Katibin d???nc? d?nyas?nda t?lat?m? s?b?b olmu?dur. D???nc?l?rini payla?d??? insanlar ona bu kimi m?vzularda “d?rin? getm?m?yi” t?vsiy? edir. Ancaq d???nc?l?rind? t?kid ed?c?yi t?qdird? “m?rt?d”, “kafir, v? dig?r adlarla dam?alanmaq t?hl?k?sin? r??m?n ?l-Katib bildikl?rini s?yl?m?kd?n ??kinmir. “Yeni ?i? b?yannam?si” adl? m?qal?sind? alim Allah?n bir, M?h?mm?din (Ona Allah?n salam? v? xeyir-duas? olsun!) Allah?n el?isi oldu?unu, el?c? d? axir?t g?n?n?, m?l?kl?r?, kitablara v? g?nd?rilmi? b?t?n pey??mb?rl?r? iman g?tirdikl?rini qeyd etdikd?n sonra a?a??dak?lar b?yan edir: 1. Qurani-K?rim h?r c?r t?hrif v? n?qsandan uzaqd?r. Bu kitab pey??mb?r? nazil oldu?u kimi d?vr?m?z? g?lib ?atm??d?r. B?zi q?dim yaz?larda bunun ?ksini iddia xarakterli “h?disl?r” ifrat??lar (qulat) t?r?find?n ?hli-Beytin miras?na soxu?durulmu?dur. 2. Allah?n r?sulunun pak s?hab?l?ri – m?hacird?n, ?nsardan v? ?hli-beytind?n olanlar ?m?lisaleh insanlard?r v? biz onlardan raz?l???m?z? b?yan edirik. Bununla bel? onlar?n m?sum olmad?qlar? q?na?tind?yik. Onlar haqq?nda nalayiq dan??ma??, t?hqiri, x?susil? m?minl?rin anas? H?zr?ti Ai?? bar?sind? yanl?? h?r hans? s?z s?yl?m?nin haram oldu?unu bildiririk. ?fk hadis?sin? g?linc?, Allah?n bu m?s?l?d? onu t?miz? ??xarmas?ndan dolay? m?minl?rin anas?n?n b?ra?t qazand???na iman g?tiririk. 3. ?nan?r?q ki, ?slam siyasi, iqtisadi v? ictimai h?yat?n sa?lam ?xlaq ?saslar? ?z?rind? quruldu?u bir dindir. Ancaq burada m??yy?n siyasi nizam t?yin edilm?y?r?k, ?ura (m??v?r?t” t?vsiy? edilmi?dir. Buna g?r?, Pey??mb?r (Ona Allah?n salam? v? xeyir-duas? olsun!) ?z?nd?n sonra he? kimi x?lif? t?yin etm?mi?dir. S?hab?l?r ictihada ba? vuraraq, s?ras? il? H?zr?ti ?bu B?kiri, H?zr?ti ?m?ri, H?zr?ti Osman? v? H?zr?ti ?lini v? H?zr?ti H?s?ni – be? ra?id x?lif?ni se?mi?l?r. Allah onlar?n ham?s?ndan raz? qals?n. 4. ?mam?tin pey??mb?rliy? ilhaq edilmi? c?z` (hiss?) v? ya onun davam? oldu?unu q?bul etmirik. Habel? imam?tin ?suliddinin ?saslar?ndan olmad???n? d???n?r?k. ??nki Qurani-K?rimd? bu m?s?l?d?n b?hs edilmir. Ancaq imam?t siyasi fiqh bax?m?ndan f?r`i m?s?l?dir. 5. ?mamlar (d?vl?t ba???lar?) pey??mb?rl?r kimi m?sul deyill?r, onlara Allah t?r?find?n v?hy nazil olmur, ?mr v? g?st?ri?l?ri Allah?n r?sulunun ?mr v? g?st?ri?l?ri kimi q?bul edilmir. ?slam ?mm?tinin Allah t?r?find?n t?yin edilmi? bir r?hb?r? daim ehtiyac? oldu?una v? ya yer ?z?n?n h?cc?tsiz qalmas?n?n qeyri-m?mk?nl?y?n?, ?ks t?qdird? Allah?n q?z?bl?n?c?yin? d? inanm?r?q. 6. ?nan?r?q ki, ?hli-beyt siyasi idar??ilikd? ?ura sistemini m?nims?mi?dir. Habel? inan?r?q ki, ?hli-beyt “ilahi imam?t” n?z?riyy?sini m?nims?m?mi?, ?zl?rinin m?sum olduqlar?n? iddia etm?mi? v? qeyb elmin? vafiq olmam??lar. Onlar aliml?r v? h?dis r?vay?t?il?ri idil?r. Habel? onlar Allah t?r?find?n t?yin olunmam??lar, qeybd?n x?b?rdar deyildil?r. 7. H?zr?ti ?linin f?zil?tl?ri inkaredilm?zdir. Ancaq onun xilaf?tin? dair Pey??mb?rd?n g?tirildiyi iddia edil?n r?vay?tl?r sonradan ortaya ??xm??d?r. 8. ?mam ?li ?z?nd?n sonra xilaf?t? yeni r?hb?r t?yini m?s?l?sind? Pey??mb?r kimi davranaraq, m?s?l?nin h?llini ?uraya h?val? etdi. Ba?qa s?zl? o, o?lu H?s?ni v?li?hd t?yin etm?yib. ?mam H?seynin ?vladlar? da ?zl?rind?n sonra he? kim bar?sind? v?siyy?t etm?mi?, he? kimi h?r hans? m?vqey? t?yin etm?mi?l?r. 9. ?nan?r?q ki, imam H?s?n ?l-?sk?ri hicr?tin 260-c? ilind? ?vlad? olmadan, ?z?nd?n sonra imam?t? he? kimi v?siyy?t etm?d?n, iddia edildiyi kimi yan?nda gizl?nmi? h?r hans? bir ?vlad?n?n varl???na i?ar etm?d?n haqq?n d?rgah?na qovu?mu?dur. 10. Bu s?b?bd?n ad? M?h?mm?d ibn H?s?n ?l-?sk?ri olan v? bu g?n 1150 ya?? olan “12-ci imam”?n h?qiq?t?n m?vcudlu?una iman g?tirmirik. Bel? ki, bu, bar?sind? he? bir ??r`i v? ya tarixi d?lil olmayan iddiad?r. S?z?ged?n m?s?l? il? ba?l? iddialar ?mamiyy? m?zh?bind?n olan bir qrupun ?sass?z s?zl?ridir. 11. “?mam Mehdi”nin g?l?c?kd? z?hur ed?c?yin? dair q?ti d?lil m?vcud deyildir. Bununla ?laq?dar olaraq, do?ulmad??? ???n qeyb? ??kilm?si d? m?mk?n olmayan, “Qaib ?mam Mehdi”nin x?susi naibl?rinin (d?rd s?fir) v? ?mumi naibl?rinin (f?qih) m?vcudlu?una inanm?r?q. Bu s?pkili iddialar f?rziyy?l?rd?n ba?qa bir ?ey olmay?b b?zi insanlar?n ?zl??dikl?ri r?hb?r yoxlu?u problemind?n dolay? b?zi probleml?ri h?ll etm?k ???n g?st?rdiyi c?hdl?rdir. 12. ?nan?r?q ki, xristian kils?l?rind?ki sistem? b?nz?r “m?rce” m??ssis?si ?slamda m?vcud deyildir; ?ksin?, z?rur?t yarand??? halda aliml?r? m?raci?t edilir. Bunun ???n insan?n h?yat? boyu h?r bir m?s?l?d? f?qihi t?qlid etm?sinin v? onunla m?hdudla?mas?n?n vacibliyin? inanm?r?q. ?nan?r?q ki, bu c?r t?qlid haramd?r, bid?tdir; bel? ki, Allah bu bar?d? he? bir d?lil nazil etm?yib. B?t?n insanlar? d???nm?y?, t?dqiq etm?y? v? ictihada d?v?t edirik. 13. D???n?r?k ki, aliml?r he? d? h?mi?? do?ru fitvalar ver? bilm?zl?r. Bu s?b?bd?n onlar?n fitvalar?n?n t?dqiqi v? t?nqidi z?ruridir. B?z?n onlar Allah?n haram q?ld???n? halal, haram buyurdu?unu da halal ed? bilirl?r (x?ms?n f?rz olmas?, c?m? namaz?n?n f?rzi-eyn olmamas? kimi fitvalar). 14. ?ctihad qap?s?n? a?an, ?i?l?ri m?t?dilliy? ?a??ran, ?xbaril?rin bir ?ox xurafat v? uydurmalar?n? inkar ed?n “?suli-M?dr?s?”ni t?qdir edirik. Aliml?rd?n t?l?b edirik ki, “T?kvini v?lay?t” n?z?riyy?si p?rd?si alt?nda ?hli-beytd?n olan imamlara r?bubiyy?t sif?ti isnad ed?n, onlar haqq?nda ifrata varan, onlara uca m?qamlar v? f?vq?lb???r rollar ver?n, Allah?n i?l?rind?n – kainat?n v? m?xluqat?n idar?si, ruzi verilm?si v? dig?r m?s?l?l?rd? “v?zif? sahibi” olduqlar?n? iddia ed?n radikallara qar?? m?bariz? apars?nlar. 15. ?i? aliml?rinin ?s?rl?rini t?qdiq ed?n, x?susil? K?leyninin “?l-Kafi” ?s?rinin be?d? d?rd?n?n z?ifliyini d?lill?rl? s?but ed?n aliml?rin s?yl?rini alq??lay?r?q. Bel? ki, bu ara?d?rmalar bizi s?z?ged?n ?s?rd?ki h?disl?rin 99%-d?n ??bh?l?nm?y? s?vq edir. Bu ?s?rin etimadl?l???na inanmaq m?s?lmanlar aras?ndak? ixtilaflar?n davam etm?sinin s?b?bl?rind?ndir. 16. “Qeybd?ki ?mam Mehdi”nin naibliyi f?rziyy?sin? s?yk?n?n “V?lay?ti-f?qih” n?z?riyy?sin? d? inanm?r?q. Bu n?z?riyy? f?qih? m?tl?q s?lahiyy?tl?r verm?kl?, onu ?mm?tin v? ??ri?tin f?vq?nd? saxlamaqda, f?qihin konstitusiyan? pozmas?na, bel? dem?k m?mk?nd?rs?, icaz? verm?kd?dir. 17. Bununla bel? “V?lay?ti-f?qih” n?z?riyy?sini “?lahi imam?t” n?z?riyy?sind?n xilas olma v? ?uran?n (m??v?r?t) ??ri?t? uy?unlu?una iman n?qteyi-n?z?rind?n m?sb?t hadis? kimi q?bul edirik. Ancaq inan?r?q ki, “V?lay?ti-f?qih” n?z?riyy?si sonradan ortaya ??xm??d?r, haqq?nda he? bir ??r`i d?lil m?vcud deyildir. ??nki bu n?z?riyy? f?qihi (hakim ??xsi) m?q?dd?sl??dirir, onu t?nqid etm?ni qeyri-m?mk?n q?l?r v? bu f?qihd?n diktator ortaya ??xar?r. 18. ?slam?n dig?r m?zh?bl?rinin ictihadlar?na h?rm?tl? yana?mal? oldu?umuza inan?r?q. Habel? ?i?l?rin v? s?nnil?rin b?t?n h?dis m?nb?l?rin? ehtiramla yana??r?q. Ancaq m?nb?yi Pey??mb?r? isnad edil?n b?t?n z?if h?disl?ri x?susil? Quran i????nda elmi yollarla ara?d?rma?a ?a??r?r?q. 19. S?nnil?r? v? ?i?l?r? m?xsus elm ocaqlar?n? birg? proqramlar, t?dbirl?r t??kil etm?y?, birl??m?y? ?a??r?r?q. 20. M?zh?b z?minind? par?alanma??n q?ti ?leyhin?yik. 21. M?bahis?l?r?, islam?n r?mzl?rin? - s?hab?l?r, ?hli-beyt v? m?zh?b imamlar? haqda nalayiq s?zl?r i?l?dilm?sin? bird?f?lik son qoyulmas?n? t?l?b edirik. 22. 1743-c? ild? ke?iril?n v? fars, t?rk, ?r?b v? ?fqan aliml?rinin i?tirak etdiyi N?c?f?l-??r?f Konqresini salamlay?r?q. Bu toplant?da s?hab?l?r? s?ym?nin yolverilm?zliyin? dair b?yannam? q?bul edilmi?di. Habel? s?z?ged?n toplant?da iki m?s?lman m?zh?bi aras?nda qan ax?d?lmas?n?n haram oldu?una dair fitva verilmi?di. 23. ?nan?r?q ki, s?hab?l?rin v? dig?r tan?nm?? m?s?lman ??xsiyy?tl?rin s?y?lm?si v? bar?l?rind? nalayiq ifad?l?rin i?l?dilm?si m?s?lmanlar? z?ifl?d?c?k ?n b?y?k fitn?dir. Bu s?b?bd?n bu x?st?likd?n bird?f?lik xilas olmal?y?q. 24. Ke?mi?d? ba? ver?n tarixi hadis?l?ri ibr?t almaq istisna olmaqla ?ox “qurdalamamaq” laz?md?r. 25. “?lahi imam?t” n?z?riyy?sini v? bu n?z?riyy?y? dair Allah t?r?find?n h?r hans? m?tn–d?lil oldu?unu q?bul etmirik. 26. ?nan?r?q ki, z?kat f?rzdir. X?ms is? h?rbi q?nim?t n?qteyi-n?z?rind?n m?vcuddur. 27. C?m? namaz? onu q?la bil?c?k g?cd? v? ya?da olan h?r bir m?s?lman ???n f?rzi-eyndir. 28. Azanda ???nc? ??had?ti – “??h?du ?nn? ?liyy?n v?liyullah” ?lav?sini r?dd edirik. Bu ?lav?nin radikal ?i? - qulat?n i?i oldu?una inan?r?q. 29. ?mam Sadiqin s?z? kimi m??hur olmu?: “T?qiyy? m?nim v? atalar?m?n dinidir. T?qiyy? etm?y?nin dini d? yoxdur” ifad?sini r?dd edirik. Bu ifad?nin ?mam Sadiqin ad?ndan dan??anlar?n iftiras? oldu?una inan?r?q. 30. ?frat??lar t?r?find?n uydurulmu? dualara v? ziyar?tl?rin ?ks?rin? d? inanm?r?q. “Came”, “A?ura” ziyar?tl?ri bel?l?rind?ndir. 31. ?mamlar?n q?birl?rini ziyar?t etm?k, ?mam H?seyn ???n a?lamaq, sin? d?ym?k, ba? yarmaq kimi ayinl?rin ?oxunun arxas?nda imamlar?n guya qiyam?t g?n? ??fa?t ed?c?kl?ri inanc? yat?r ki, buna da inanm?r?q. Biz ?ksin? ?mam C?f?r ?s-Sadiqin imamlar haqq?ndak? bu s?z?n? inan?r?q: “Onlar (qiyam?t g?n?) g?zl?dil?r, hesaba ??kil?rl?r v? onlar (etdikl?ri ?m?ll?r? g?r?) m?suliyy?t da??y?rlar. 32. ?mamlara “isti?as?”ni v? ya onlara dua v? n?zir etm?yi q?tiyy?tl? r?dd edir v? bunu ?irk say?r?q. 33. Allah?n kainat? “?ba ?shab?” olan be? n?f?rin h?rm?tin? yaratd???n? iddia ed?n Qulat? q?tiyy?tl? r?dd edirik. Allah m?xluqlar? yaln?z onlara m?rh?m?t etm?k v? onlar? imtahana ??km?k ???n yaratm??d?r. 34. H?r k?si s?hab?l?r aras?nda tarixd? ba? vermi? x?rda fikir ayr?l?qlar?n? ?i?irtm?m?y? ?a??r?r?q. Bel? m?s?l?l?r? H?zr?ti Fatim? v? H?zr?ti ?bu B?kir aras?ndak? “F?d?k” ?razil?ri il? ba?l? m??hur hadis?ni misal g?st?r? bil?rik. H?m?inin, H?zr?ti ?m?rin H?zr?ti ?linin evin? soxularaq H?zr?ti Fatim?y? hamil? ik?n vurmas?, bunun n?tic?sind? Fatim?nin b?tnind?ki k?rp?sini (M?hs?n) salmas? kimi uydurmalar? v? na??llar? r?dd edir, bu uydurmalarla ba?l? qurulan t?ziy?, a?lama v? dig?r x?suslardan ??kinm?y? ?a??r?r?q. Bel? ki, bu uydurma x?lif? ?m?r ibn X?ttab? pisl?m?kd?n daha ?vv?l ?mam ?linin ??xsiyy?tini pisl?m?kdir. /timeturk/ DIQQET!
 11. http://www.youtube.com/watch?v=YDshs4RLTgk&feature=related sozuve quvvet
 12. http://www.youtube.com/watch?v=aPfrDGNTsy0&feature=relmfu bu videodaki zinqidlari gorursuz.kafir esedin ve ona mali cani ve dali ile yardim eden kafir ve muwriklerin esgerleridir.islami dini ve namazi nece ele salirlar.turkiye metbuatinin verdiyi xebere gore bu videodaki kafirler ALLAHIN izni ile musulmanlarin eli ile mehv edilib ))) razifilerin kafirlerin zindiglarin "basi sag olsun" esed atanizin sonudur INSHALLAH!
 13. yoooooooox siz ne daniwirsiz...bu videolari munafiqler montaj eliyibler..)) rafizi dininde bele wey yoxdu )))))))))o tarixi senedleri de munafiqler yalandan yazib qirmiyin rafkalarin qelbini
 14. artistliye,teqiyyeye ve cindirliga ehtiyac yoxdu.her wey goz gabadinda.mezlum da zalim da.ALLAH lenet etsin!
×
×
 • Create New...