Jump to content

Mirik

Members
 • Posts

  56
 • Joined

 • Last visited

Mirik's Achievements

Приживающийся

Приживающийся (4/12)

0

Reputation

 1. здраствуйте, а кто знает сколько стоит инсеминация у нас в Баку?
 2. Знатоклара! Чох хахиш едирем, мене бир шейи изах един. Автомобилин мухеррики 1600 кубсм-дир. Машын кохне олдугуна горе хер куб сантиметр 0,7 долларла хесабланаджаг. Бу мене айдындыр, Бес НДС тутуларкен хансы регем есас оладжаг? Йани- гомрукде машынын дейеринин узерине гомрук русуму да елаве едиленден сонра НДС тутуладжаг, йохса НДС комрук русумундан айрыдыр?
 3. Наданлыг баш алыб гедир! Демели гаршысында "ел" гелмирсе бу адлар оз езели меналарыны итирмиш олурлар, сенин фикриндже.... муселман дунйасы текдже веххабилерден ибарет дейил, Дедийин адлары исе муселманлар догурданда оз ушагларына гоймурлар....онлар бу адлара мураджиет еденде, гаршысына Абдул-келмесини елаве едирлер.... Гет сене дерс кечен муеллими мехкемейе вер.....вахтында сене дуз ойретмейиб...
 4. кстати...йегин бурада форумда отуранларын бир гисми артыг аиле гуруб бир гисми хазырлашыр, ИншаАллах хейирли олсун, ушаглара ад сечеркен ехтийатлы олун.... та гедимден бизде адет олуб ки, Аллахын адларыны ушаглара гоймушуг, Рехман, Рехим, Сямяд, Езиз, Азим, Хемид, пейгемдерин ады Ресул ---беле адлар муселман дунйасында гебул олунмур, бу адлары ешидеркен ексер муселманларын гюзлери келлесине чыхыр, йегин ки бюир гырх дефе де егстефируллах дейирлер....
 5. Ну его вся республика знает ,
 6. Вобщим халгымызын ад гойма йарадыжылыгына гибте елемек олар )
 7. Mirik

  Proshay Baku!

  Я с вами отчасти согласен, спасибо Есенину за душевные слова в честь нашей родины, НО... я был в дестве несколько раз в этом саде, в этом доме .... Сейчас не знаю в каком он состоянии, но нельзя забывать этот дом и сад принадлежал Муртуза Мухтарову, великому сына Азербайджана.... большому меценату, и я не вижу ничего предасудительного если имя музея поменяли... Недже дейерлер кишинин хаггы вар.... О исе есил киши олуб , Азербайджан тарихинде де из гойуб
 8. Дельбази- гешенг аддыр
 9. Дунен емиратдакы офислерден бирине хиндистанлы йени ишчи гелиб. Ады -Пидарам. Гунун сонунда шеф чагырыб ону дейиб ки, адын чох узундур, гел ону гысалдаг-Пидар, орада ишлейен рус ики саат озуне геле билмирди..
 10. Дурмуш- Азярбайджанда беле ад да вар, Бести- гадын ады, Бизим мектебин директорунун ады Саат иди.(Аллах рехмет елесин) Гиймет -адлы едебиййат муеллимеси де вар иди о мектебде.... Тукезбан - адынын етимологийасы исе чох мараглыдыр. Кечмишде ушаг оланда валидейнлер моллайа мураджиет едирдилер ки, она Гурани-Керимден бир ад сечсин, йегин бир зарафтджыл молла ачыб Гуранын бир сехифесини ве орадан Тукезбан созуну готуруб. Менасынын исе ада хеч бир аидиййети йохдур- терджумеси беледир: сиз икиниз йаланчысыныз
 11. В сообщении я не упомянул, машины могу отправить из Дубая,
 12. Ну Максима не четырех литровая а трехлитровая, и действительно она на 100 км. ест порядка 15 литров.
×
×
 • Create New...