Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Sign in to follow this  
molla tulku

Джихад!

Recommended Posts

davami

Çünkü kendilerine anlatıldığına göre halifenin öcünün kendilerinden alınmasından korkmuşlardı. Başka bir rivayete göre ise halife boğazı sıkılarak yahut suda boğularak öldürülmüştür. Doğrusunu Allah bilir.Halifenin ve maiyetindeki alimlerin, kadıların, devlet büyükleri­nin, reislerin, emirlerin, ehl-i hail ve'1-akd'ın günahlarına girdiler. Halifenin biyografisi, bu sene ölen meşhur şahsiyetlerden bahsedilirken anlatılacaktır. Tatarlar, Bağdat şehrine dağıldılar. Ele geçirebildikleri erkek, kadın, çocuk, yaşlı, ihtiyar, genç herkesi öldürdüler. İnsanlar korkularından kuyulara, ot ambarlarına, çöplüklere girip oralarda günlerce gizlendiler. Ortaya çıkmadılar. Bazı insan toplulukları da hanlara girip toplanıyorlar, kapılan üzerlerine kilitliyorlardı. Tatarlar, bu kapıları kırarak, ya da yakarak içeri giriyorlar, içerideki insanlar binaların damına kaçıyorlar, Tatarlar onları orada yakalayıp öldürüyorlardı. Öyle ki bu damların oluklarından sokaklara kanlar akıyordu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun (doğrusu biz Allah'a aidiz ve O'na dönücüleriz.) Mescitlerde, camilerde ve hankâhlarda aynı hal cereyan ediyordu. Tatarların elinden sadece zımmî olan Yahudi ve Hristiyanlar ile onlara ve Vezir İbn Alkamî denen Rafîzî'nin evine sığınan ve kendilerinden aman alan tüccar topluluğundan başkası kurtulamamıştı. Tüccarlar da kendi canlarını ve mallarını korumak için Tatarlara bol miktarda haraç vermişlerdi. Babed şehri, şehirlerin en şen ve en mamuru iken harabeye dönmüş, orada az sayıda insan kalmıştı, onlar da korku, açlık ve zillet içindeydiler. Bu hadiseden önce Vezir İbn Alkamî, askerleri dağıtmak, isimlerini divandan düşürmek için epey uğraşmıştı. Müstansır'm son zamanlarında askerlerinin sayısı 100.000 kadardı. Bunların bazı komutanları, kisralan andıran büyük hükümdarlar gibi bir tavır içine girmişlerdi. Vezir İbn Alkamî bunların sayısını azaltmış, sadece 10.000 asker bırakmıştı. Sonra Tatarlarla mektuplaştı ve onları ülkeyi ele geçirmeğe tamahlandırdı. Bu işin kolay olacağını söyledi. İşin hakikatini kendilerine anlattı. Adamlarının zayıflığını açıkladı. Bütün bunları, Rasûlullâh'ın sünnetini külliyen yok etmek, Rafizîler'in bid'atmı ortaya koymak, Fatımîler'den bir halifeyi tahta geçirmek, alimleri ve müftüleri helak etmek arzusuyla yapmıştı. Oysa Allah kendi işinin hakimidir. Tuzağım başına geçirdi. Sarsılmaz bir izzetten sonra onu zelil kıldı. Halifenin veziri iken onu Tatarların uşağı haline getirdi ve o, Bağdat'ta öldürülen erkek, kadın ve çocukların günahına girdi. Hüküm, göklerle yerin Rabbi olan yüce Allah'ındır.

Bağdatlıların başına gelen bu felakete yakın bir felaket de Kudüs'teki İsrail oğullarının başına gelmişti. Yüce Allah bu hadiseyi şöyle beyan buyuruyor:

«Biz, Kitap'ta İsrailoğullan'na: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik. Bunlardan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar, evlerin arasında dolaşarak (sizi) aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaad'idi.» (ei-isrâ, 4-5).

İsrail oğullarından bir grup salih insan öldürüldü. Peygamber çocuklarından bir cemaat de esir alındı. Daha önceleri abid, zahid, din alimi ve peygamberlerle şen ve mamur olan Beyt-i Makdis tahrip edildi; binaları çöktü, ıssız hale geldi.

İnsanlar bu hadisede Bağdat'ta öldürülen Müslümanların sayısının ne kadar olduğunu değişik rakamlarla ifade etmişlerdir. Kimi 800.000, kimi 1.800.000, kimi de 2.000.000 Müslümanm Öldürüldüğünü söylemişlerdir. înna lillahi ve inna ileyhi raciun (doğrusu biz Allah'a aidiz ve O'na dönücüleriz.) Güç ve kuvvet, ancak yüce Allah'ındır.

Tatarlar, muharrem ayının sonlarında Bağdat'a girmişler, kılıçları kırk gün müddetle adam öldürmüşlerdi. Mü'minlerin emiri halife Muştasını Billah da bu sene safer ayının ondördünde çarşamba günü Öldrülmüş, mezarının izi kaybedilmişti. Öldürüldüğünde kırkyedi yaşından dört ay almıştı. Onbeş sene, sekiz ay ve birkaç gün süreyle halifelik yaptı. Kendisiyle birlikte büyük oğlu Ebü'l-Abbas Ahmed de öldürülmüştü. Ebü'l-Abbas o zaman yirmibeş yaşındaydı. Daha sonra yirmiüç yaşında olan ortanca oğlu Ebü'1-Fadl Abdurrahman öldürüldü. Küçük oğlu Mübarek ile kızkardeşleri Fatıma, Hatice ve Meryem esir alındılar. Anlatıldığına göre hilafet sarayından 1.000'e yakın da bakire esir alın­mıştır. Doğrusunu Allah bilir, inna lillahi ve inna ileyhi raciun (doğrusu biz Allah'a aidiz ve O'na dönücüleriz).

Hilafet sarayının üstadı Şeyh Muhiddin Yusuf b. Şeyh Ebü'l-Ferec b. Cevzî de öldürüldü. Bu zat vezirin düşmanıydı. Oğulları Abdullah, Abdurrahman ve Abdülkerim de Öldürülmüşlerdi. Bu arada devlet erkânı da peşpeşe öldürülmüştü. Öldürülenler arasında küçük mabeyinci Mücahidüddin Aybek ile Şihabüddin Süleymanşah ve ehl-i sünnet emirlerinden ve beldenin büyüklerinden bir topluluk da vardı. Abbas oğullarından öldürülecek bir kişi hilafet sarayından çağırılıyor, o da çouk çocuğunu, kadınlarını alıp saraydan çıkarak Hallal mezarlığına gidiyordu. Burası sarayın balkonunun karşısında bulunuyordu. Sonra orada koyun boğazlanır gibi boğazlanıyordu. Tatarlar, seçtikleri kızları ve cariyeleri ise öldürmeyip, esir alıyorlardı. Halifenin eğitmeni Şeyhü'ş-Şüyûh Sadreddin Ali b. Neyar, hatipler, imamlar ve Kur'an hafızları da öldürüldüler. Bu yüzden Bağdat'taki mescitler birkaç ay k.lı kaldı. Cemaat camilerde toplanıp cuma namazlarını dahi kılamadılar. Vezir îbn Alkamî -Allah ona lanet etsin ve onu kahretsin- Bağdat'taki mescitleri, medreseleri ve hankâhlan k.tmak istedi. Meşhedlerin ve Rafizî mahallelerinin ise açık kalmasını, Rafizîler için de muazzam bir medrese yapılmasını arzu etti. Burada ilimlerini yaymayı ve bayrakla-nnı damına dikmeyi diliyordu. Ancak Cenâb-ı Allah bunu ona nasib etmedi. Aksine nimetini elinden aldı. Ömrünü kısalttı. Bu hadiseden birkaç ay sonra öldü. Peşi sıra oğlu da öldü. Allah bilir ya ikisi cehennemindip çukurunda bir araya gelmişlerdir.

Mukadder olan bu iş tamamlanıp Bağdat'da kırk günlük felaket sona erince şehrin altı üstüne gelmişti. Orada tek tük insandan başkası kalmamıştı. Yollarda ölü yığınları tepecikler meydana getirmiş, yağmur yağınca suretler değişmişti. Bu ölülerden ötürü şehir kokuşmuş, hava bozulmuş, bundan dolayı şiddetli bir veba salgını meydana gelmiti. Bu salgın hava zerrecikleri vasıtasıyla Şam ülkesine de sirayet etmiş, havanın bozulması ve kokunun pis oluşu nedeniyle bir çok insan ölmüştü. İnsanlar kıtlık, veba, ölüm ve taun belalarına maruz kalmışlardı. İn-na lillah ve inna ileyhi raciun (doğrusu biz Allah'a aidiz ve O'na dönücüleriz.)

Edited by amir Saleh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nahaq eziyyet chekib bu hecmde materiali bura yapishdirdin. Bu menim uchun yenilik deyil. Men axi dedim Turk ve rus dilinde sunnulerin bu barede yazilari ve iftiralari ile internetde chox rastlashmaq olur. Meni en azindan biteref tarixchilerin bu barede yazilari maraqlandirir. Biz nece size Qurandan ve ya esasen sizin menbelerden sitat getiririkse siz de zehmet olmasa bunu edin. Eger men sene yalniz Guran ve oz menmelerimizden sitatlar getirsem onda gerek siz shele-shulenizi yiqib Azerbaycandan gedesiniz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men bunu senin üçün yox,verilen suala cavaben yerleşdirdim.Eslinde bu tek deyil.Daha başqa nailiyyetlerinizi görmek isteyirsense burda göre bilersen.Men bu cür meselelerin detallarına gederdim,feqet buna ne vaxtım ne de hevesim var.Eslinde menim bu foruma gelmeyimin meqsedi bu deyil.Bu söhbetleri qızışdıran özün oldun.Men cadugerlik barede mövzu açıram sen hemin mövzuda da teriqet söhbeti eleyirsen.Hansıki bir şie bu cür şarlatanlara qarşı bir mövzu açsaydı ve yazsaydı men bele etmezdim.Bu da sizin kininizin göstericisidir.Quran ve sünneden danışmağın ise gülüncdür.Onlar da öz eleyhinizedir.Eqidenizin esası olan sehabe düşmençiliyini Quran redd edirse bunu özünüz görmelisiniz.

Share this post


Link to post
Share on other sites
İnsanlar bu hadisede Bağdat'ta цldьrьlen Mьslьmanların sayısının ne kadar olduğunu değişik rakamlarla ifade etmişlerdir. Kimi 800.000, kimi 1.800.000, kimi de 2.000.000 Mьslьmanm Цldьrьldьğьnь sцylemişlerdir.

Yaman maraqli reqemlerdir.

İbn-i Alkami, Halife'ye ”Ben kendisini ikna ederi”, diyerek barış iзin Hulвgь'nьn yanına gitti ve onunla, Bağdat'ı aldığında kendisini vezir yapması iзin gizlice anlaştı. Halife'ye; ”Teslim olursak serbest bırakılacağız” diyerek yalan sцyledi. Bu hileden sonra teslim olan halife esir alınarak yanındakilerle beraber оdвm edildi. Ayrıca, 400 000 fazla Mьslьman kılıзtan geзirildi.

Eger bu da doqru bir reqemdirse? Sen ise ashaqidakina nezer yetir:

Один из следующих Аббасидов, халиф Насыр (1180 — 1225), не рассчитывая более на одни свои силы, обратился к Чингиз-хану, уже закончившему покорение северного Китая, за помощью против Хорезм-Шаха Мухаммед ибн Такаш. Новый «бич Божий», давно косившийся на своего могущественного соседа, не заставил просить себя вторично, и в 1219 г. монголы вторглись в пределы Хорезма, который в короткое время из цветущей и культурной страны был превращен в пустыню. После этого дикие монгольские орды обрушились всесокрушающей на своем пути лавиной на соседнюю Персию, затем на Месопотамию и, наконец, в начале 1258 г. очередь дошла и до Багдада. Халифский престол занимал тогда Абу Ахмед Абдулла аль-Мустасим-биллахи, тридцать седьмой и последний багдадский халиф, про которого историк Dr. G. Well, в своей известной книге «Geschichte der Chalifen», выражается таким образом: «Он отличался пороками и слабостями трех своих предшественников, но без их добродетелей». Такой человек не мог, конечно, дать должного отпора монголам, когда полчища их, под предводительством Хулагу-хана, внука Чингиз-хана, обложили столицу Аббасидов, и не нашел ничего лучшего, как сдаться на милость победителя. Беспощадный монгол велел казнить халифа с двумя его сыновьями и со всеми родственниками из дома Аббаса после того, как аль-Мустасим выдал Хулагу-хану местонахождение сокровищ, накопленных халифом Насыром за его 46-летнее правление.

Gorduyun kimi kafir monqollara muselmanlari qirmaq uchun devetnameni Abbasi xelifesi Nasir yazmishdir. Maraqlidir Xorezmde ne qeder muselman qirilib?

Bele chixir ki, Axmaq Abbasi xelifeleri ozleri qazdiqi quyuya ozleri dushmushdur.

Helelik bu qeder.

Edited by Abu Sufyan ordusu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eslinde bu tek deyil.Daha başqa nailiyyetlerinizi gцrmek isteyirsense burda gцre bilersen.Men bu cьr meselelerin detallarına gederdim,feqet buna ne vaxtım ne de hevesim var.

Gozel saytdir. InshaALLAH yaxindan tanish olum beraber muzakire ederik.

Edited by Abu Sufyan ordusu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Eslinde menim bu foruma gelmeyimin meqsedi bu deyil.Bu sцhbetleri qızışdıran цzьn oldun.Men cadugerlik barede mцvzu aзıram sen hemin mцvzuda da teriqet sцhbeti eleyirsen.Hansıki bir şie bu cьr şarlatanlara qarşı bir mцvzu aзsaydı ve yazsaydı men bele etmezdim.Bu da sizin kininizin gцstericisidir.

Foruma xosh gelmisen! Men senin movzunu destekleyirem. Lakin ashaqidaki ifadeleri gorunce anladim ki, bizim bostana yene dash atilir. InshaALLAh senin niyyetin bu deyilmish. Men sehv basha dushmushem.

Такой человек может быть еретиком или взывающим к мертвым праведникам, главой суфийского тариката или рафидитским шейхом. Будучи уважаемым человеком, подобный еретик или поклоняющийся могилам сводит с прямого многих неграмотных мусульман, ввергая их в тьму язычества и ереси.

Ele bilersen bunlari men ozume gotururem yox esla bele deyil. Lakin teessufler olsun ki, sizin ustadlar bunu неграмотных мусульманlara bezeyerek biz 12 imam shiyelerine aid olduqunu chatdirir.

Menim kinim yox sizin ustadlara boyuk nifretim var. Tekrar edirem ustadlara, qurbanlara yox.

Edited by Abu Sufyan ordusu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quran ve sünneden danışmağın ise gülüncdür. Onlar da öz eleyhinizedir.

Neye esasen deyirsen?

Eqidenizin esası olan sehabe düşmençiliyini Quran redd edirse bunu özünüz görmelisiniz.

Aye zehmet olmasa! Biz sehabeleri mutleq shekilde yox bir qrup munafiq sehabeleri sevmirik.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Selçuklulardan sonra Cengiz'in torunlarından Hülâgû, M.1258 senesinde İslam memleketlerine saldırarak Bağdat'ı kuşattı. Çaresiz kalan halîfe Mu'tasım, veziri ibn-i Alkamî'nin tesiriyle teslim oldu. Hülâgû, halîfeyi yanındakilerle birlikte idam ettirdi.

Dünyâ târihinde en büyük tahribâtı y.n Hülâgû, 400.000'den fazla müslümanı kılıçtan geçirdi. Mescidler ve medreseler yerle bir edildi. Milyonlarca dînî ve ilmî eserler yakılarak Dicle nehrine atıldı. Mezhepsiz ve iki yüzlü olan vezir Alkamî ise o sene zillet içinde öldü.

Burda ise Ibn Alqaminin dinsiz olduqu bildirilir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hülagu'nun 1258'da Irak üzerine yaptığı seferde Tusi de onun yanındaydı. Söylentiye göre Hülagu'yu İstanbul (Konstantiniyye) üzerine y.cağı seferden vazgeçirerek Bağdat'a yönlendiren ve Abbasi halifeliğine son vermeye teşvik eden oydu. Fakat bunun doğruluğunu destekyleyecek kanıtlar yoktur. Ancak şurası kesindir ki, Hülagu'nun yanında itibarı çok büyüktü. Zaptettiği tüm memleklerde evkaf işini Tusi'ye bırakmıştı.

Nasireddin bu nüfuzundan yararlanarak Bağdat'ta bulunduğu sırada eğitim için Hülagu'ya pek çok evkaf ve hayrat yaptırdı ve buradan Azerbaycan'da Meraga kentinde 1258'de bir gözlemevi ve kütüphane kurdurdu.

Buda Nesreddin Tusi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Musta'sım, sağlam inançlı, dindar, tedbirli bir halife idi. Hiçbir za­man içkiye, haramlara yaklaşmadı. Her haftanın pa­zartesi ve perşembe günlerinde ve Receb ayının tama­mında oruç tutardı. Kur'an-ı Kerim'in hafızıydı. Namazı vaktinde kılmaya şiddetle bağlıydı. Fakat tarihçi İbn Esîr'in anlattığına göre, gerektiğinden daha çok yumu­şak huyluydu ve zekâ keskinliği azdı. Para ve servet konusunda bir ölçüde hırslı ve cimri olduğu da saklam-lamayacak kadar gerçekti. 642 H. yılında İbn Alkamî'ye, Abbasî halifeliğinin başvezirlik şansı vurdu. Halifeliğin idaresinde, işlerin yürütülüp düzene konmasında o andan itibaren bir bo­zulma başladı. 655 H. yılında Bağdat'ta Şiî-Sünnî ça­tışması olduğunda İbn Alkamî'nin yakınlarının evleri­ne varıncaya kadar Şiilerin evleri yağmalandı. Bu olay­dan dolayı onların içinde öfke ve nefret doğması ve inti­kam duygusu kabarması tahmin dışı değildir. Bu sıra­da her ne kadar Moğol tehlikesi Bağdat kapılarına da­yanmış ve Moğol orduları bütünüyle Bağdat'a yönelmiş ise de vezir îbn Alkamî'nin emir ve kararı ile Bağdat ordusunda büyük miktarda indirim yapıldı ve süvarile­rin sayısı kısıtlanarak onbinde donduruldu.

Bele Chixir muselman Abbasi xelifelerinde ichki ichmek, haramlara yaxinlashmaq adi hal imish?

Burda da bildirilir ki, qanqarachiliqa birinci sunnuler bashlamishdi.

Maraqli fakt odur ki, internetde Ibn-Alqami barede melumatlarin chox boyuk hissesinin "Noviy muselmanlar" terefinden yerleshdirildiyi mushahide edilir. Bashqa bir maraqli fakt da burasidirki, Azerbaycanda olduqu kimi diger dillerde de "Yeni muselmanlar" shiyelerin unvanina dehshetli iftiralar yaqdirirlar. Men ele bilirdim bu bize xass bir sheydir sen deme butun dunyada beledir.

Ele bilersen men Alqamini mudafie edirem. Yox esla bele deyil. Men sadece olaraq bu barede muxtelif fikirlerin olduqunu gostermek istedim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Amir Saleh, men burada sizlere mensub olanlarin tarix sehnesindeki cinayetlerini ve xeyanetlerini buraya achib tokmek istemirem. Bu aktlar muxtelif shexslere ve qruplara mexsus olduqu uchun mutleq shekilde hansisa mezhebin ayaqina yazmaq duzgun olmazdi. Bunu normal behs adlandirmaq olmaz. Cavablarimda meqsed ise ittihamlarinizin bir menali shekilde teessubden ireli geldiyini sene gostermek idi.

Saytla tanish oldum ve imkan olduqca da oradan istifade edirem. Saytda 3 esas shey nezere charpir:

1-yuxarida qeyd etdiyim kimi ayri-ayri shexslerin fikirlerini ve aktlarini butun mezhebin ayaqina yazmaq. Nece deyerler qurunun oduna yashi yandirmaq. Eger bu metodla behsler olsa chetin ki, sizler bizim qarshimizda tab getire bilesiniz. Buna misal olaraq xeyanet ve cinayet meselesi, Quranin tehrifi meselesi ve s. Quranin tehrif olunmamasi butun dunya muselmanlarinin yekdillikle qebul etdiyi meseledir. Kimise bunda zerre qeder shekk ve shubhesi yoxdur. Butun muselmanlar tamemile eyni Qurandan istifade edir. Hansi muselman olkesine getsek gozumuzu yumaraq Quran kitabini aliriq. Mesele bu cur olduqu halda hansisa mezhebin Quranin tehrif olunduquna inandiqlarini iddia ederek butunlukle onlari kufrde ittiham etmek hansi mentiqe uyqundur. Butun menbelerde ister sunnu ola istersede shiye bu sehvlere rast gelmek olur. Ve hetta say etibarile muqayise etsek ehli-sunnede bu daha choxdur. Bu barede kitablar yazib Mekkede hacilara paylamaqin ne menasi olduqunu man anlamiram. Bu ne metoddur?

2-Umimiyyetle aidiyyati olmayan sheylerden delil kimi istifade etmek.

3-Bir basha aq yalanlar.

Men haziram ALLAHin komekliyi ile seninle o saytdaki meseleler barede behsler etmeye. Bu barede movzular achaq InshaALLAH.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gah Əlqaminin xəyanəti deyirsiz, gah da Tusinin köməyi sayəsində ??? Bunlar olmasaydı Monqollar bura gəlib çıxmayacaqdılar, hə?

Bu yazdığınızın mənbəsini gətirə bilərsiz?

Bütün bu haller Vezir Ibn Alkamî denen Rafızî'nin tavsiyesi üzerine meydana gelmişti. Çünkü geçen senede Ehl-i Sünnet ile Rafizîler arasında büyük bir savaş meydana gelmiş, bu savaşta Kerh mıntıkası ile Rafızî mahallesi yağmalanmış, hatta vezirin yakınlarının evleri bile talan edilmişti. Bu yüzden Müslümanlara öfkesi gittikçe şiddetlenmiş, Bağdat'ta bu zamana kadar tarihin yazmadığı, içinde Müslümanlara ve İslâm'a karşı feci sonuçlar doğuracak unsurlar bulunan bir plan kurmaya teşebbüs etmişti. Bunun gereği olarak adamları, ailesi, hizmetçisi ve mabeyncileri ile birlikte yola çıktı. Hülaguhan'la buluştu. Allah ona lanet etsin.

Allah yalançılara lənət etsin. Amin!

Bu da Sizin cavab:

591 Rebiülevvelinde (Fevral 1195) Şiə bir ailənin uşağı olaraq dünyaya gəldi; 592 və ya 593də doğulduğu da rəvayət edilər. Babası, Firat çayına bağlı Alkami kanalını açdırdığı üçün Alkami nisbesiyle tanınmışdır. [707] Mənşəyi haqqında fərqli görüşlər irəli sürülməkdədir. Handmir, onun Qum şəhərində oturan İranlı bir ailənin uşağı olduğunu söyləyərkən [708] İbnÜ't-Tık-taka, Kifə yaxınlarındakı Nil şəhərində yaşayan Məni Esed Ərəb qəbiləsinə mənsub bir ana-atadan doğulduğunu yazar. [709]

İbnü'l-Alkami, Hilledə Şiə alimi Amidür-rüesa İbn Eyyubdan zəif və ədəbiyyat oxudu və bu sahədə böyük bir müvəffəqiyyət göstərdi. Ardından Bağdada getdi; orada Ebü'l-Beka Abdullah b. Hüseyin el-Ukbe-ri"dən dini elmləri öyrəndi. Bu vaxt Xəlifə Müstansir-Billahın üstadüddarı olaraq vəzifə yerinə yetirən dayısı Adudüddin Əbu Nasr Mübarək İbnü'd-Dahhak'İn yanında qalaraq onun əxlaq və elmindən, xüsusilə də dövlət idarəsindəki təcrübəsindən təsirləndi. Divanü'l-ebniye'de vəkalət etdiyi dayısının ölümündən sonra yerinə yetirilən Şemseddin Ebü'l-Ezher Əhməd b. Na-kıdın himayəsinə girdi və sarayda teşrifat nazın oldu; daha sonra onun 629da (1232) vəzir təyin edilməsi üzərinə üstə-düddarlığa, vəfatı üzərinə də (643/1245) vəzirliyə gətirildi. Müstasım- Billahın etibarını qazanaraq Abbasi xilafətinin yıkılışına qədər mövqesini qorumağı bacaran və vəzirliyi müddətin tərəfindən dilədiyini edən İbnü'l-Alkami, Şiəliyini hər səbəblə bildirdiyi üçün Sünnilər tərəfindən çox sevilməmiş və Rafıziliklə ittiham edilmişdir; ayrıca əsgərlərlə və digər dövlət adamlarıyla da davamlı bir mübarizə içində olmuşdur.

655 (1257-ci) ildə Bağdadın Şiələrlə məskun Kerh məhəlləsi Sünnilərin hücumuna məruz qaldı və bir çox adam öldürülüb irəli gələnlərdən bəziləri əsir alındı. Bunun üzərinə İbnü'l-Alkami Sünniler1-den intiqam almaq üçün fürsət gözləməyə başladı; ancaq hadisələrin içində xəlifənin oğlu Əbu Bəkir ilə devatdar-ı sagir Mücahidüddin Aybekin də ol/tapıldığını bilir və bir şey edə bilmirdi. Sünni tarixçilər onun bu əzikliklə, İraqa hücum etməyə hazırlanan Hülaguya gizlicə xəbər göndərərək Bağdadı zəbtə təşviq etdiyini söyləyərlər. İbn Kəsr və İbnü'l-İmad kimi tarixçilərə görə İbnü'l-Alkami Hülagunun nezdində etibar qazanmaq, onun Bağdaddakı naibi olmaq və Sünnilərin Kerhə hücum etmələrinin intiqamını al/götürmək, hətta Sünni Abbasi xəlifəliyinin yerinə bir Şiə xilafəti qurmaq istəmiş, ancaq Hülagu bu təklifi qəbul etməmişdir. [710] Lakin İbnü'l-Alkami, özünün də bir şeirində dilə gətirdiyi kimi etdiklərinə peşman olmuş və əməlinə çata bilməmişdir; necə ki Moğol əsgərlərinin atlarıyla mövqesinə qədər çıxıb ona istədikləri şeyləri etdirdikləri bilinməkdədir. [711]

Xəlifə Müsta'sım-Billah, İraq üzərinə getməkdə olan Moğollardan hədə məktubları alın tərəfindən İbnü'l-Alkami özünə qiymətli hədiyyələr göndərərək Hülagunun könülünü qazanmasını təklif etdi. Xəlifə başlanğıcda bu təklifi qəbul etdisə dəmi-cəhididdin Aybek, vəzirin şəxsi çıxar arxasında qaçdığı üçün bu tövsiyə etdiyini söyləyib xəlifənin hədiyyə göndərməsinə mane oldu. [712] Hülagu Bağdada yaxınlaşdığı zaman xəlifədən Vəzir İbnü'l-Alkami, əmr-i aləm Süleyman Şah və devatdar-j sagir Mücahidüddin Ay-beki dincliyinə göndərməsini istədi; lakin Müsta'sım-Billah onun bu istəyini geri çevirdi. [713] Məhərrəm 686da (Yanvar/ocaq 1258) Moğol ordusu Bağdad önlərinə gəldiyində İbnü'l-Alkami yaxın adamlarıyla gedib Hülagu ilə görüşdü və dönüşündə xəlifəyə şəxsən hökmdarın dincliyinə çıxmasını və İraq xəracının yarısını özünə verəcəyini bildirməsini tövsiyə etdi, lakin xəlifə onun tövsiyələrini dinləmədi. Ancaq Hülagu da bu mərhələdə edilən təklifləri qəbula yanaşmadı və 4 Saferdə (10 Fevral) qeydsiz şərtsiz təslim olan xəlifəni işgəncəylə xəzinələrinin yerini dedirtdikdən sonra öldürtdü.

İbn Kəsrə görə xəlifəni öldürtməsi üçün özünü qışqırdan İbnü'l-Alkami'yi isə köhnə vəzifəsində buraxdı. [714] İbnü'l-Alkami, Moğolların şəhərdən ayrılmasından üç ay qədər sonra 1 və ya 2 Cemaziyelahir 656da (5 və ya 6 İyun 1258) vəfat etdi [715] 657 ili başlarında (Aralıq/dekabr 1258-Yanvar/ocaq 1259) öldüyü də rəvayət edilər. [716]

İbnü'l-Alkami, xüsusilə həddindən artıq bir ŞİƏ olması səbəbiylə bəzi Sünni tarixçilərin, Mo-ğollarla əməkdaşlıq etdiyi və xəlifəni Bağdadda az sayda əsgər saxlamağa istiqamətləndirdiyi kimi ağır günahlandırmalarına məruz qalmışdır. İbn Kəsr onun şəhərdəki məscid. mədrəsə və ribatlan bağlayıb yerlərinə Şiə mədrəsələri qurmaq istədiyini, ancaq bunu bacara bilmədiyini söyləyər. [717] Şiə tarixçilərinə görə isə fəzilətli, ağıllı və irəli fikirli, idarəçilik qabiliyyətinə sahib, dövlətin və xalqın malına əl uzatmayan ədalətli bir vəzir idi; şairlər onu tərifləyən şeirlər yazmışlar. [718] İbnü't-Tıktaka, Musul hakimi Bedreddin Lü'lü'-ün İbnü'l-Alkamrye 10.000 dayanar dəyərində hədiyyələr göndərdiyini, ancaq onun bunları qəbul etmək istəmədiyini və geri çevirməkdən utandığı üçün xəlifəyə gedib özünün al/götürməsi xahişində ol/tapıldığını və Bedreddin Lü'lü'e də 12.000 dayanar qiymətində müqabil hədiyyə göndərərək bu hərəkəti bir daha təkrarlamamasını istədiyini ifadə edər. [719] Bəzi araşdırmaçılar da İbnü'I-Alkamrnin təriqət fanatizminə və rəqibi devatdar-ı sa-girin mənfi təbliğatına qurban getdiyini, əslində onun Hülagu ilə əməkdaşlıq edərək Bağdadın zəbt və yağma edilməsinə səbəb olmadığını və bu cür günahlandırmalara müstahak olacaq bir hərəkətdə ol/tapılmadığını ifadə edərlər. [720]

Şiə və Sünni qaynaqlarının ittifaqla fəlsəfə, məntiq, şeir və nəsrdə ustad olaraq tanıtdıqları İbnü'l-Alkami'nin 10.000 dərilik zəngin bir kitabxanası vardı. Onun alim, edib və şairləri qoruduğu, işlərini mükafatlandırdığı bilinməkdədir. [721] Radıyyüddin Həsən b. Məhəmməd əs-Sagani Ərəb dilinə dair əl-'Ubab'ım və İzzeddin Abdulhəmid b. Ebü'l-Hadid iyirmi dərilik Kitabı Şərhi Nehci'l-belağa'sını İbnü'l-Alkami üçün qələmə almışdır. Şiə alimi İbn Tovuz da onun dostları arasında iştirak edirdi.

Tarih Öğretmeni & Tarih Dersi Forumu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ibn Teymiyyenin منهاج السنة kitabina nezer saldiqdan sonra sizdeki Tusi ve Alqamiye olan "mehebbet" mene aydin oldu.

Yaziq Ibn Teymiyye Nesreddin Tusinin telebesi Ellame Hillinin ustadindan getirdiyi delillere elmi cavab vere bilmediyi uchun kechibdir "selef metoduna" yeni bohtan ve yalan metoduna. Metnden bezi hisseleri bura yerleshdirim ve esas meqamlari tercume edib mesele aydin olsun:

، كان هذا منجّماً مشيراً لملك الترك المشركين هولاكو ، أشار عليه بقتل الخليفة وقتل أهل العلم والدين ، واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين ينفعونه في الدنيا

bu shexs (yani Nesreddin Tusi) mushriklerin Meliki Hulaku xanin muneccimi idi ve ona xelifenin (yani Mustesimin), elm ve din ehlinin qetle yetirmesini bildirdi. Ancaq bu dunyada faydalari olan senetkarlar ve tacirlerin saq qalmasini istedi.

وأنّه استولى على الوقف الذي للمسلمين ، وكان يعطي منه ما شاء الله لعلماء المشركين وشيوخهم من البخشية السحرة وأمثالهم.

O, (yani Nesreddin Tusi) muselmanlara mexsus olan veqfleri mushriklerin alimlerine, sheyxlerine hediyye edirdi.

لا يحافظون على الفرائض كالصلوات ، ولا ينزعون عن محارم الله من الفواحش والخمر وغير ذلك من المنكرات

Onlar (yani Nesreddin Tusi ve onun tabe olanlar) namaz kimi vacibatlari yerine yetirmirdiler. ALLAHIn haramlarindan, sherabdan ve s. kimi qadaqalardan chekinmirdiler.

ومع هذا فقد قيل : إنّه في آخر عمره يحافظ على الصلوات الخمس ، ويشتغل بتفسير البغوي وبالفقه ونحو ذلك ، فإن كان قد تاب من الالحاد

Amma bunlarla beraber omrunun axirinda namaz qilmasi, tovbe etmesi, tefsir, fiqh ve s. ile meshqul olmasi, dinsizlikden tovbe etmesi de deyilir.icon1.gif

لم يكن قد تاب من الرفض ، بل من الالحاد وحده

Rafizilikden (yani shiyelikden) tovbe etmedi, sadece olaraq dinsizlikden tovbe etdi. icon1.gif

Uzun sozun qisasi bu ve bundan da pis olan Ibn Teymiyye fantaziyasi. Maraqlananlar uchun unvan verim achib oxusunlar. منهاج السنة 3 / 445 ـ 451 Minhacus-sunne 3/445-451

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yuxarida yazdiqlarimi oxuyun sonra sizleri qismet olsa Ibn Teymiyyenin telebeleri ve hemin dovrde yashamish sunnu tarixchilerinin fikirleri ile tanish edecem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sənin bacını zorlayırlar sən əmr gözləyəcəksən?

İmzamdakı ilk ayə əmr yerinə keçməzmi?

Assalamu Aleykum.

Seninde Qardashlarini Qarabagda zorlayirlar bes senneyi gozliyirsen??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ozunu selefi adlandiranlarin sheyxul-islami Ibn Teymiyyenin fantaziyalarina qisa nezer saldiqdan sonra hemin hadise vaxti monqollar terefinden esir goturulmush sunnu tarixchisi كمال الدين ابن الفوطي أبوالفضل عبدالرزاق (Kemaluddin ibn Fovtiy Abulfedl Abdurrazzaq h.642-723) bu hadiseden az sonra yazdiqi لحوادث الجامعة (al-Hevadisul-camie) kitabina nezer saldiqda umumiyyetle Nesreddin Tusi barede hech neye rast gelmirik. Bu shexs barede maraqlansaniz Ibn Kesirin البداية والنهاية 14 / 106Al-Bidayatu ven-Hahaya 14/106 muraciet ede biler.

Edited by Abu Sufyan ordusu

Share this post


Link to post
Share on other sites

ابن الطقطقي المولود سنة 660 والمتوفّى سنة 709 Ibn Taqtaqi (h.660-709) muellifi olduqu الفخري في الاداب Al-fexriy fil-adab (seh.338) Nesreddin Tusinin adini bir defe chekir ve bildirir ki, Ibn Alqaminin Hulaku xanla gorushmesinde vasitechi Nesreddin Tusi olmushdur:

وكان الذي تولّى ترتيبه في الحضرة السلطانيّة الوزيرنصيرالدين محمّد الطوسي قدّس الله روحه

Share this post


Link to post
Share on other sites

O ki, qaldi Ibn Teymiyyenin shagirdlerine:

الذهبي Azzahabi Ibn alqami barede yazir amma Nesreddin Tusi barede bir shey yoxdur:

كان المؤيد ابن العلقمي قد كاتب التتر ، وحرّضهم على قصد بغداد ، لاجل ما جرى على إخوانه الرافضة من النهب والخزي.

Tatarlari Baqdada hucuma heveslendiren Ibn Alqami idi, chunki, onun rafizi qardashlarini bashina musibet getirilmishdi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ابن كثير Ibn Kesir ustadi Ibn Teymiyye kimi Nesreddin Tusinin barede aqlina geleni yazmayib:

ومن الناس من يزعم أنّه ـ الخواجه نصيرالدين ـ أشار على هولاكو خان بقتل الخليفة ، فالله أعلم

Bezileri bele fikirleshirler ki, Xace Nesreddin Tusi Hulaku xana xelifenin oldurulmesini demishdir, doqrunu bilen ALLAHdir.

13/267 البداية والنهاية

Share this post


Link to post
Share on other sites

ابن قيّم الجوزيّة Ibn Qayyum Coziyya ise ustadi Ibn Teymiyyenin dediklerinin ustune beshini qoyum gozunu yumub aqzini achib:

نصير الشرك والكفر والالحاد ...........................................

Nesir-usshirk, ve Nesirul-kufr ve Nesirul-ilhad............................. ardini selefiler yaxshi bilir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ibn Teymiyye kimilerinin bu cur fantaziyalari adamda hech bir teeccub doqurmur. Teeccubu doquran onu sheyxul-islam adlandiran camaatdir. Bu adam Ali a.s. dil uzadandan sonra Nesreddin Tusi onun uchun nedir ki,? Bu da Ibn Teymiyyenin Ali a.s. barede fantaziyasi:

تِلْكَ الدَّارُ الاْخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الاَْرْضِ وَلاَ فَسَاداً والعَاقِبَةُ للمُتَّقِينَ

Biz o Axirət yurdunu yer üzündə təkəbbürlük etmək və fitnə-fəsad törətmək istəməyənlərə nəsib edirik. (Gözəl) aqibət müttəqilərindir.(28-83)

Bu quran ayesini ozunun ashaqidaki sozleri ile izah edir:

فمن أراد العلوّ في الارض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الاخرة

Yer uzunde tekebburluk etmek ve fitne fesad toretmek isteyenler axiretde seadet ehli olmayacaqlar.

وعلي إنّما قاتل لانْ يكون له العلوّ في الارض ، إنّه إنّما قاتل ليطاع هو

Ali tekebbur ve ona itaet etmeleri uchun vurushurdu.

Bundan da pis sozlerin muellifi Ibn teymiyyenin sozlerini nece doqru kimi qebul etmek olar? Neyse movzudan kenarlashmayim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
وعلي إنّما قاتل لانْ يكون له العلوّ في الارض ، إنّه إنّما

Ali tekebbur ve ona itaet etmeleri uchun vurushurdu.

Yuxaridaki bu cumle esl metnden deyil sherhdendir. Xahish edirem nezere alin. Esl metn bu curdur.

وليس هذا كقتال الصديق للمرتدين ولمانعي الزكاة فإن الصديق إنما قاتلهم على طاعة الله ورسوله لا على كاعته فإن الزكاة

فرض عليهم فقاتلهم عللا الإقرار بها وعلى أدائها بخلاف من قاتل ليطاع هو

Yuxarida yazdiqi ayeni ve sherhi qeyd edenden sonra Ibn Teymiyye bu cur davam edir:

Bu vurushlar (ya'ni Ali a.s. vurushlari) Siddiqin murteddlere ve zekat vermeyenlere qarshi vurushu kimi deyildi. Siddiq onlarla Allaha ve rasuluna itaet etmeleri uchun vurushurdu ozune itaet uchun yox, zekat onlara vacib idi ve onlarda bunu bilirdiler, Ondan (ya'ni Ali a.s.) dan ferqli olaraq. O ise ozune itaet uchun vurushurdu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...