Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Lady72

Məhəbbət yolçusu

Recommended Posts

Yen? ?r?yim? doldu q?m-k?d?r,

Yen? d? d??m???m ?midsiz hala.

Yen? d? a?laram, y?qin ki, h?d?r,

G?zl?rim k?r oldu baxmaqdan yola.

G?r?? ?midiyl? ya?ad?m ?b?s,

Aldatd?m ?z?m?, etdim xam x?yal.

Bahar? soyuq q?? eyl?di ?v?z,

Z?l?mkar hicrana yer verdi v?sal.

?midl?r t?dric?n t?rk edir m?ni,

Q?lbim? ??bh?l?r toz kimi qonur.

Qarl? q?? titr?dir ??l?, ??m?ni,

S?nin ?r?yin d? buz kimi donur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?nim ?ad g?n?md? t?k qoydun m?ni,

G?z?md?n axan ya?. Budur h?diyy??

Bu q?d?r bigan? bilm?zdim s?ni,

X?yan?t eyl?din t?miz sevgiy?!

Yolunu g?zl?im, y?qin ki, ?b?s,

?irin x?yallar?m pu? oldu-getdi.

Q?lbim t?nhal??a olubdur q?f?s,

H?sr?td?n varl???m he? oldu-getdi.

Tanr?ma yalvard?m apars?n m?ni,

Bu g?z?l q?? g?n?, qarda, boranda.

T?biyyt y?rtark?n ya da k?f?ni,

D?nyadan k?? dim m?n d? o anda.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?nim ?ad g?n?md? t?k qoydun m?ni,

G?z?md?n axan ya?. Budur h?diyy??

Bu q?d?r bigan? bilm?zdim s?ni,

X?yan?t eyl?din t?miz sevgiy?!

Yolunu g?zl?im, y?qin ki, ?b?s,

?irin x?yallar?m pu? oldu-getdi.

Q?lbim t?nhal??a olubdur q?f?s,

H?sr?td?n varl???m he? oldu-getdi.

Tanr?ma yalvard?m apars?n m?ni,

Bu g?z?l q?? g?n?, qarda, boranda.

T?biyyt y?rtark?n yazda k?f?ni,

D?nyadan k?? edim m?n d? o anda.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Olduqca s?rt idi bu ilin q???,

?z?md? donurdu g?z?m?n ya??.

Soyuqluq etm?, t?k ?t?kd?n da??,

?zizim, d?nm?y?k buz q?f?sin?,

?sinsin sevgimiz yaz n?f?sin?.

Bu soyuq g?nl?rd? g?zl?dim s?ni,

Ayr?l?q q?ss?si ???td? m?ni.

G?ls?n? unudaq ?t?b-ke??ni,

Ha?and?r m?htacam s?nin s?sin?,

?sinsin sevgimiz yaz n?f?sin?.

Qarl? q?? bit?c?k g?l?c?k bahar,

Torpaq oyancaq ?ridikc? qar.

Novruzda tonqallar odlan?b-yanar.

Al??s?n e?qimiz od h?v?sin?,

?sinsin sevgimiz yaz n?f?sin?.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bahan? axtarma, ist?yirs?n get,

N? dey? bil?r?m – s?n? yax?? yol.

N? olar, dinm?d?n s?n m?ni t?rk et,

?g?r bacar?rsan, m?nsiz xo?b?xt ol.

Gedirs?n dayanma bu yol, bu da s?n,

Geriy? d?n?rs?n, eyl?m? g?man.

D???rs?n yad?ma dar?xanda m?n,

S?ni unutmaram ke?s? d? zaman.

Uzatmaq ?b?sdir ayr?l?q d?min,

Dayanmaq, l?ngim?k ta n?y? g?r?k.

Qoy qals?n m?nim??n k?d?rin, q?min,

?st?r?m sin?md? partlas?n ?r?k.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bir daha d?rdimi dem?r?m s?n?,

Bu ax?am qal?ram k?d?riml? t?k.

Ya? dolur g?z?m?, s?x?l?r sin?,

Az qal?r sin?md? partlas?n ?r?k.

S?n? s?yl?m?y? var idi s?z?m,

?st?dim dan???m, qoymad?n m?ni.

Tutuldum, dinm?dim, ya?ard? g?z?m,

Bu q?d?r bigan? bilm?zdim s?ni.

?midim k?sildi s?nd?n h?min an,

?z?m? laz?ms?z t?nha hiss etdim.

G?l?c?k d?rdimin sonu bir zaman,

Bir g?n g?r?c?ks?n d?nyadan getdim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n? f?r?a verin, bir r?sim ??kim,

R?ngb?r?ng boyadan g?tirin m?n?.

A? ka??z ?st?nd? d?rdimi ?kim,

G?y?rib sin?md? q?ss?-q?m yen?.

M?n? varaq verin, bo?als?n i?im,

K???r?m q?lbimi bo?an h?sr?ti.

??kil ??k?n zaman g?z ya?? i?im,

Dan???m d?nyaya bu hekay?ti.

Qoy ??xs?n q?lbimd?n bu q?ss?, bu q?m,

M?ni bird?f?lik t?rk etsin k?d?r.

Qurusun n?h?yat ?z?md?ki n?m,

Oturub bo? yer? a?lamaq yet?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

***

?lahi, h?r s?h?r ?z tutub g?y?,

Oturub diz ?st? yalvarram s?n?.

Bilmir?m d?nyaya g?tirdin niy?,

Bir ?m?r q?m-q?ss? b?x? etdin m?n?.

Q?lbimd? h?r zaman ?im??kl?r ?ax?r,

Dilimdir nal?min geni? m?sk?ni.

?lahi, g?z ya??m sel kimi ax?r,

A?lamaq ???nm? yaratd?n m?ni?

?lahi, can?m? ?zabdan qurtar,

A?lad?b incitm? s?ni sev?ni.

Bu b?db?xt b?nd?ni tezlikl? apar,

Ya da bir balaca xo?b?xt et m?ni.

***

R?hm eyl? s?n Allah, dindirm?, g?l?m,

Oyatma q?lbimd? yatan k?d?ri.

N?d?ns? ist?m?m dan??s?n dilim,

Onsuz da d?rdimin yoxdur q?d?ri.

D?rdimi dan??sam qurtarmaz s?z?m,

?st-?st? y???l?b q?lbimd? d?rd-q?m.

G?l r?va bilm? ki, ya?ars?n g?z?m,

T?z?c? quruyub ?z?md?ki n?m.

Dan??sam ?r?yin d?zm?z, ?z?l?r,

S?br il? dinl?y? bilm?zs?n m?ni.

G?z ya??m h?l? ki, q?lb? s?z?l?r,

Qoy susum, p?ri?an etm?yim s?ni.

Share this post


Link to post
Share on other sites

***

?lahi, h?r s?h?r ?z tutub g?y?,

Oturub diz ?st? yalvarram s?n?.

Bilmir?m d?nyaya g?tirdin niy?,

Bir ?m?r q?m-q?ss? b?x? etdin m?n?.

Q?lbimd? h?r zaman ?im??kl?r ?ax?r,

Dilimdir nal?min geni? m?sk?ni.

?lahi, g?z ya??m sel kimi ax?r,

A?lamaq ???nm? yaratd?n m?ni?

?lahi, can?m? ?zabdan qurtar,

A?lad?b incitm? s?ni sev?ni.

Bu b?db?xt b?nd?ni tezlikl? apar,

Ya da bir balaca xo?b?xt et m?ni.

***

R?hm eyl? s?n Allah, dindirm?, g?l?m,

Oyatma q?lbimd? yatan k?d?ri.

N?d?ns? ist?m?m dan??s?n dilim,

Onsuz da d?rdimin yoxdur q?d?ri.

D?rdimi dan??sam qurtarmaz s?z?m,

?st-?st? y???l?b q?lbimd? d?rd-q?m.

G?l r?va bilm? ki, ya?ars?n g?z?m,

T?z?c? quruyub ?z?md?ki n?m.

Dan??sam ?r?yin d?zm?z, ?z?l?r,

S?br il? dinl?y? bilm?zs?n m?ni.

G?z ya??m h?l? ki, q?lb? s?z?l?r,

Qoy susum, p?ri?an etm?yim s?ni.

Share this post


Link to post
Share on other sites

***

Buludlar m?nim t?k g?z ya?? t?k?r,

Yayin istisind? ya???lar ya??r.

K?l?k d? bir yandan, da??d?r, s?k?r,

T?nhal?q yamanca q?lbimi s?x?r.

Bu g?n m?n bir az da olmu?am k?vr?k,

Leysan ya???lar? k?vr?ltdi m?ni.

Can?m? ???d?r soyuq bir k?l?k,

?r?yim s?xl?r, ist?yir s?ni.

Buludlar a?layir m?niml? birg?,

B?lk? d? d?rdim? ??rik oldular.

Yan?mda n? dost var, n? d? r?fiq?.

M?n? t?k buludlar sadiq qald?lar.

***

Yen? d? yarpaqlar saral?r, solur,

Ya???lar dayanm?r, t?k?r el?c?.

Q?lb? damla-damla q?m, k?d?r dolur,

?m?rd?n ya? gedir x?lv?t, gizlic?.

?mr?m?n q?rx ili arxada qald?,

Yolumun yar?dan ?oxunu getdim.

Q?lbimi ??bh?li sor?ular ald?,

H?yatda ya?ayib n?l?ri etdim?

D?nyadan k???rk?n qalacaq n?yim,

Qazana bildimmi ?z?m? h?rm?t?

Son d?f? d?y?n?b dursa ?r?yim,

Olacaqm? dey?n, “?l?n? r?hm?t”?

Share this post


Link to post
Share on other sites

**

M?n art?q gedir?m, qaytarma m?ni.

Bir az da dayansam dolacaq g?z?m.

Yaman incidirs?n s?ni sev?ni,

?zabl? naz?na n? q?d?r d?z?m.

Q?mli-q?ss?lidir e?qimin yolu,

M?htacam xo? s?z?, inc? bir s?s?.

K?s?l? gedir?m ?r?yim dolu,

Art?q ist?mir?m dan???m n?s?.

Q?lbimd? h?yacan, yana??mda ya?,

Yen? bo?ur m?ni hicran q?h?ri,

?l?m? gedir?m m?n yava?-yava?,

B?lk? d? ?a??rsan d?n?r?m geri.

***

S?nsizliyin m?ni s?x?r,

G?zl?rimd?n qan-ya? ax?r,

D?rdin m?ni yer? y?x?r,

S?n yan?ma g?lm?z oldun.

?r?yimi ?z?r k?d?r,

G?z?m yolda qal?b h?d?r,

G?zl?diyim daha yet?r,

S?n yan?ma g?lm?z oldun.

Sevdiyimd?n bezim nec?,

Deyib-g?l?b g?zim nec?,

M?n bilmir?m d?z?m nec?,

S?n yan?ma g?lm?z oldun.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tut m?nim ?limd?n, buraxma gedim,

?ll?rin i?ind? ?lim isinsin.

Qoyma ki bu halda s?ni t?rk edim,

T?skinlik ver m?n?, k?nl?m sevinsin.

Bir az ?irin-?irin m?niml? dan??,

Bir az naz?m? ??k, ?zizl? m?ni.

S?n m?nd?n inciyib k?ss?n d? bar??,

Bilirs?n d?nyaca sevir?m s?ni.

Qoyma ki q?lbimi ???ds?n h?sr?t,

Da??lsl?n ?st?m? yen? g?z ya??.

Qoy g?ls?n ?z?m? daim saad?t,

Ya?masin ba??ma k?d?r, q?m da??.

Share this post


Link to post
Share on other sites

D?rd divar i?ind? m?n n?l?r ??kdim,

D?rdimi kim bil?r Allahdan ba?qa.

Gec?l?r gizlic? g?z ya?? t?kd?m,

Onlar? kim sil?r Allahdan ba?qa.

Ayr?l?q d?rdin? n? g?d?r d?z?m,

H?sr?td?n az qal?b kor olsun g?z?m.

D?rdimin ?ar?sin bilmir?m ?z?m,

K?m?ya kim g?l?r Allahdan ba?qa.

?iynimd? q?m y?k? ??xm??am yola,

Gah sa?a gedir?m, gah da ki, sola.

D?vr?md? bir ne?? dost ola-ola,

“Yax?? yol” kim dil?r Allahdan ba?qa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

***


 

Ayr?l?q q?ss?si ?ox ?z?r m?ni,

Sin?md? az  qal?r partlas?n ?r?k.

Heyif ki, yan?mda g?rm?r?m s?ni,

Bu h?yat ta m?nim n?yim? g?r?k.

 

G?n?? par?ldad?, bahar da g?ldi,

??m?nl?r g?l a?d?, ba??a-ba? ?i??k.

Qay?td? k???ri qu?lar da g?ldi,

S?nsiz bu g?z?llik n?yim? g?r?k.

 

Yen? d? q?lbimd? ?im??kl?r ?ax?r,

D?rd divar i?ind? oturmu?am t?k.

Yen? d? g?z?md?n sel-sular ax?r,

S?nsiz ya?ama??m n?yim? g?r?k.

Edited by Lady72

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ömür yollarımız ayırdı bizi,

Sən sola gedirsən mən isə sağa.

Qaldı bu yollarda bir sevgi izi,

Biz gedə bilmədik çox da uzağa.

 

Deyirdik dönmərik eşqin yolundan,

Bu yol nədən belə dar gəldi bizə?

Deyirdik gedərik daim yanbayan,

Bir ülvi sevgini gətirdik gözə!?

 

İnan ki, bezmişəm özümdən özüm,

Hara gedirəmsə mən gedirəm tək.

Sən yada düşdükcə yaşarır gözüm,

Hələ də barışmır hicranla ürək.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yenə boş otağda oturmuşam tək,

Masanın üstündə əriyir bir şam.

Ağlayir sızlayir həsrətdən ürək.

Tənhalıq baş çəkdi mənə bu axşam.

Səni yola saldım, səni ötürdüm,

Xeyli vaxt gözlərim arxanca baxdı.

Elə bil ömürlük səni itirdim,

Qəlbimi qəm-qüssə odlara yaxdı.

Dörd divar içində sıxıldım yaman

Şam da yavaş-yavaş axırda söndü.

Ümidlər puç olub, qalmadı qüman,

Otağım boş qalmış yuvaya döndü.

Edited by Maestro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yenə təkəm, sıxır məni dörd divar,

Kədərimi məndən başqa kim bilir?

Ürəyimə sığışmayan həsrət var.

Dünya mənə özü boyda dar gəlir.
 

Zamanədə sualıma cavab yox.

Gələcəkdə hər şey sirli, bilinnməz.

Mən tamam gücsüzəm, dərdim isə çox,

Olunca qəlbimdə bu dərd  silinməz.

 

Ayağımda yoxdur artıq taqətim,

Yerə yıxır məni bu dərd bu kədər

Əldən   salır, üzür məni həsrətim

Bu əzаbа ürək dözsün nə qədər?

Edited by Maestro

Share this post


Link to post
Share on other sites
 

Şiddətlə döyünmə, nədir bu üsyan,

Ey ürək, eyləmə narahat məni.

Nədəndir bu qədər təşviş, həyacan?...

İncitdim vaxtilə mən də çox səni.

 

Yazığım gəlməzdi sənə çox zaman,

Verərdim çəkəsən dərdi, kədəri.

Axırda sızladın, ağladın yaman,

Dözümün də varmış sonu, qədəri.

 

Nə olar sakit ol, birazca dincəl,

Sakitlik içində yuxuya gedim.

Yaşamaq şirindir, həyat çox gözəl,

İstəməzdim onu indi tərk edim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sozum coxdur...lakin demeye soz tapamiram...

Devamli sizi oxuyuram... Cox beyenirem.

И я знаю что всё будет хорошо!) Хямищя бу истигамяти тутун.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sozum coxdur...lakin demeye soz tapamiram...

Devamli sizi oxuyuram... Cox beyenirem.

И я знаю что всё будет хорошо!) Хямищя бу истигамяти тутун.

спасибо большое, буду стараться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

  Bir azca da döz

·       
Diz üstə dualar edirəm Sənə,

Qəlbimdə bir istək, dilimdə bir söz.

İlahi, qovuşsun sevən sevənə...

Elə bil eşitdim: ”Bir azca da döz”.

 

Nə olar sevgimi mənə görmə çox,

Sevgisiz bir günüm olmayaydı kaş.

 Ümidim tək Sənsən, başqa kimsə yox …

Elə bil eşitdim: ”Bir az da qatlaş”.

 

Nə olar, Ya Rəbbim, rəhm eylə bizə,

Bizdən uzaq olsun ayrılıq, həsrət.

Xoşbəxtlik payından ver ikimizə…

Elə bil eşitdim: ”Bir az da səbr et”.

Share this post


Link to post
Share on other sites

**/

Təklik məni yaman sıxır,

Dərd-qəm qovub yerə yıxır.

Gözlərimdən qan-yaş axır,

Yordu məni, yordu həyat,

Ora-bura vurdu həyat.

 

Ya rəb, məni qəmdən qurtar,

Ürək artıq edib qubar.

Gəlir mənə bu dünya dar,

Yordu məni, yordu həyat.

Ora-bura vurdu həyat.

 

Küskün ömür nəyə gərək?

Xəyal imiş arzu-dilək.

Qəddarlığa dözmür ürək,

Yordu məni, yordu həyat.

Ora-bura vurdu həyat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Həsrət

Sən getdin, o gündən ağlar ürəyim,

 Baharım qış oldu, payıza döndü. 

Sən idin istəyim, arzum, diləyim, 

Sənin gedişinlə ümidim söndü.

 

 Mənasız görünür sənsiz bu həyat, 

Aylarım, illərim nigaran keçir. 

Yox olub xoş günlər, sevinc, zarafat. 

Həsrətin gecələr qanımı içir. 

 

Daha sevindirmir məni gül-çiçək, 

Bilmirəm indi mən sənsiz nə edim. 

Deyirlər dünyadan hamı köçəcək, 

Mən bu gün istərəm dünyadan gedim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...