Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
ANTIBIDA

Tovhid behsi.Selefiler ve Shiyeler


Recommended Posts

Lenet hiss?si var e, onu da qoyarsan, Adilin yalandan dan??mas?n?.

aciq yaz,zehmet olmasa ,Adil ne deyib,harada deyib.birde ne qoymaliyamki bura? hamisi yutubda var,1-ci hisseye girib baxan qalanlarinada baxa biler.sen Adilin yalanini mene goster.

Share this post


Link to post
Share on other sites

aciq yaz,zehmet olmasa ,Adil ne deyib,harada deyib.birde ne qoymaliyamki bura? hamisi yutubda var,1-ci hisseye girib baxan qalanlarinada baxa biler.sen Adilin yalanini mene goster.

Xeyr ?zizim! N? q?d?r d? baxsan tapa bilm?y?c?ks?n, ??nk? bunu bir ne?? ay bundan ?nc? s?nin ?xil?rin bu fayl? 10 hiss?y? b?l?b qoymu?dular youtube-ya. Orda m?n baxd?m v? g?rd?m. Sonra n?d?ns? Adil qarda??n halall?q verm?di ?z ?xil?rin? ki, bunu qoymay?n bura.

Ondan sonra g?t?rm??d?l?r bunu saytdan.

2-ci d?f? sayta qoyanda ?xil?rin montaj edib qoyublar ola bilsin, Adilin sifari?i ?sas?nda edibl?r.

M?n indi onu s?nin ???n zakaz etmi??m v? konkret olaraq qoyacam bura.

S?rf m?bahil? hiss?sidir v? Samin d? Adilin yalan?n? orada "x?ta" kimi q?l?m? verir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah razi olsun,eziyetine gore,amma yeqinki uzun ceker,sen ele sozunle de,Adil ne dedi,Samin ne dedi,umudvaramki , daha dogrusu inaniramki qesden yalan yazmarsan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah razi olsun,eziyetine gore,amma yeqinki uzun ceker,sen ele sozunle de,Adil ne dedi,Samin ne dedi,umudvaramki , daha dogrusu inaniramki qesden yalan yazmarsan.

Allah s?nd?n d? raz? olsun!

Yox o video m?nd? b?t?v ??kild? var. VOB fayl?ndad?r. Sad?c? olaraq bilmir?m ??kili?d?ndir ya da ki n?d?n. Onu ba?qa fayllara ?evirib k?sm?k olmur ki, dediyim hiss?ni s?n? g?st?rim.

Amma ?al??acam ki, bunu h?yata ke?irim.

O hiss?ni oldu?u kimi bura yazacam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Adil: V?sil? n?dir? Alah yax?nla?d?ran ?eydir. O da n?dir? ?n birincisi imand?r v?saleh ?m?l?rdir. V? onun ard?nca n? g?lir, onu t?fsir edir. V? cah?du fis?bilillah – Allah yolunda cihad edin, vuru?un. Yax?nla?maq olmad?. S?hb?t iman v? saleh ?m?ld?n gedir.

Hac?Elxan: V?sil?ni s?n hardan ??xartd?n ki, iman dem?kdir?

Adil: Odur.

Samin:O birisi ay?d?n

Adil:?mans?z t?qva olur? Cihads?z iman olur?

Hac?Elxan: Bunu bay?rdak? adamlara dey? bil?rs?n. M?n s?n? deyir?m ki,?l-v?sil?d?ki “?lif Lam” n? ?lif-lam?d?r? Quran ?r?bc?dir, az?rbaycanca deyil.

Adil: Yax?? m?n n? bildim, a??qlad?m.

Hac? Elxan: ?lif-lam “?lif lam? cins” dey?rl?r ?r?b dilind?.

Burada yar?m??q k?silir v? k?nardan qulaq asanlar mane olurlar Hac? Elxan?n s?hb?tin?.Deyirl?r burda he? n? yoxdur.

Adil: A??q-ayd?n Allah deyir ki, “Allahdan qorxun, cihad edin” amma bu f?rladmaq ist?yir ki, bu (y?ni v?sil?) ?L? (r.a)-d?r.

Hac?Elxan: Qulaq as! S?n niy? f?rlad?rsan s?hb?ti. T?thir ay?sind?n qa?m?san.?hli-beyt kimdir? M?sumluq n?dir? S?h?rd?n f?rlad?rsa s?hb?ti.

Adil(g?l?-g?l?) M?n gedir?m qarda? (Samini n?z?rd? tutur) cavabland?racaq.

K?nardak?lar:Bayaqdan el? qa??rs?z.

Adil:De g?lsin! Vaxt?m?z yoxdur. 5 d?q. Vaxt?m?z var, tez el?.

Hac?Elxan: ?lif-lam ?lif-lam? cinsdir, tamam v?sil? dem?kdir. Burda n? ?l?, diri s?hb?ti qoyulub burda. V?sil? Allaha yax?nla?maq ???n bir vasit?dir. N? d? ki,burda T? qoyulmay?b.Bismillah! S?n burda hardan ??xartd?n ki, ?l?l?rd?n ist?m?yin.

Samin:S?n haradan ??xartd?n ki, ist?yib?

Adil:Dayan! Dayan! Cinn sur?si 18-ci ay?: V?la t?du m??llahi ?h?d?n! – Allahla yana?? he? kimi ?a??rmay?n! He? k?si!

Hac?Elxan: X?st?l?n?nd? b?s h?kimi niy? ?a??r?rsan?

Adil: M?n s?n? dedim ki, s?hb?t duadan gedir. S?n ba?a d??m?rs?n. Ba?a d??m?k ???n ba? laz?md?r. Allah?n haqq?! ibad?t olan ?eyd?.

Hac? Elxan: Yen? qay?td?n o m?s?l?y? ki, Allahdan ba?qa he? kimd?n ist?m?k olmaz.H?zr?t Y?qubun g?lirl?r Y?qub Pey??mb?r? ki, bizim ???n Alahdan ba???lanmaq ist?! B?s bu “Kafirl?r?” “Kafir” Pey??mb?r (?l-?yazu Billah) niy? ba?a salm?r s?nin s?zl?rini?

Adil: ?st?y?rk?n diriydi? Diriydi ya yox?

Hac?S?xav?t: Adil, 1 d?n? ay? deyim s?n?? Adil dedin “?h?d?n”. V? lillahil ?smaul-husna v?duhu biha! N?dir bu?

Samin: Allah?n adlar?! Alah?n adlar? il? ?a??r?rsan da! Allah?n ad? il? ?a??rmaqla Allah? ?a??rmaq eyni ?eydir.

Hac?S?xav?t: B?s bayaqdan “?h?d?n” deyirdiniz? Ya Allah ?v?zin?, ya Xaliq deyirs?n?

Hac? S?xav?t: Yax??: Ey ?man g?tir?nl?r Allahdan qorxun! Qurtard? burda.

Adil: qurtarmad?:

Hac? S?xav?t: Qulaq as! Ay?nin bir hiss?si qurtar?b. V? v?sil? axtar?n. Vav burada fasil? yarad?r.

Adil: Niy? fasil? oldu ki?

Hac?S?xav?t: S?n v?sil?ni g?t?r?b qoydun t?qvan?n (qorxu) i?in?. ??in? niy? qoyursan? V? ibt??u-. Y?ni m?n g?ldim v? Adil g?ldi. Bunlar ba?qa ba?qa ?eyl?rdir.

Adil:Yax??! Namaz? q?l?n v? orta namaz? q?l?n. Ortada olan “v?” ayr?d?r?

Ba?qa ??xs: Z?hr namaz? ?sr namaz?ndan deyil. Bunlar?n f?rqind?n s?hb?t gedir.

Hac?Elxan: S?n dedin “?h?d?n” burada niy? onlar Y?qubdan ist?yirl?r?

Adil:Ay dad! M?n s?n? ??rtl?ri dem?dim?

Hac?Elxan: Ad? o ??rtl?ri qurandan g?tir.

Adil: Quranda ham?s? var ki, diriydi.

Hac? Elxan: ?l? olmamas?na d?lil g?tir.

Adil: Bir d?n? d?lil g?tir, ?l?d?n olar. Allah bir yerd? deyib ki, “filan ?l?d?nist?yin!”

Hac? Elxan: S?n ist?m?m?y? d?lil g?tir.

Adil:V? la t?du m??llahi ?h?d?n! – Allahla yana?? he? kimi ?a??rmay?n!

Hac? Elxan: Orda ?l? –diri s?hb?ti var?

Adil:Var.

Hac?Elxan: Han??

Adil:Duad?r. Dua ibad?tdir.

Hac?Elxan: Deyir ki, ?l?d?n ist?m?yin, dirid?n ist?yin?

Samin:Deyir.

Adil:Deyir.

Hac?Elxan: Cinn sur?sind? deyir o s?z?! Yalan dey?n? Allah l?n?t el?sin!

Adil:El?sin!

Hac?Elxan: Amin! A? g?st?r.

Adil:...

Edited by Malik Eshter

Share this post


Link to post
Share on other sites

salam<div>?zr ist?yir?m b?s <i><u>t?v?ss?l</u> </i>s?z?n? nec? anlamaq laz?md?r ki?</div>

[/quote

Salam!

Adil burada t?v?ss?l? t?xsis (xas) edir 2 ?ey?.

1) ?man

2) Saleh ?m?l

?g?r ay?d? bu 2 ?ey? xas etm?k ???n d?lil yoxdusa, he? kim ona qeyd vurub onu xas ed? bilm?z.

Adil c?hd edir ki, burada ilahi ?vliyalara t?v?ss?l etm?k olmaz.

?sas m?s?l?ni bilm?liyik ki, ilahi ?vliyalaraiki formada t?v?ss?l olunur:

1 ? ?vliyalar?n ?zl?rin? t?v?ss?l etm?k:

“?llahumm?, inni ?t?v?ss?l? il?yk? bin?biyyik?M?h?m?din (s) ?n t?qziy? hac?ti.”

?lahi, m?n S?n? Pey??mb?rin M?h?mm?dl? t?v?ss?l edir?m ki, m?nim hac?timi (ist?yimi) ver?s?n.

2 ? Onlar?n Allah yan?nda olan y?ks?k m?qamlar?nat?v?ss?l etm?k:

“?llahumm?, inni ?t?v?ss?l? il?yk? bicahi M?h?mm?din (s) v? h?rm?tihi v? h?qqihi ?n t?qziy? hac?ti.”

?lahi, S?nin yan?nda q?dri-??r?fi, h?rm?tiv? haqq? olan M?h?mm?di (s) vasit? hesab edir v? bununla S?nd?n hac?timi ist?yir?m.

V?hhabil?rin fikrin? g?r?, bu t?v?ss?ll?rin h?r ikisi qada?and?r. Lakin ?slami h?disl?r v? m?s?lman t?riq?tl?ri bu t?v?ss?ll?rin h?r ikisini t?sdiql?yib q?bul edirl?r.

?ndi h?disl?ri v? m?s?lman t?riq?l?rinin fikrini a??qlamaqla bid`?tin (qondarma fikrin) batil olmas?n? s?buta yetir?c?yik.

H?disl?r:

H?dis v? tarix kitablar?nda ilahi ?vliyalara t?v?ss?l etm?k haqq?nda ?oxlu h?disl?r n?ql olunub.

1-ci h?dis:

Osman ibn H?n?yfin h?disi:

Bir kor ki?i Pey??mb?rin h?zuruna g?lib dedi:

? Allahdan ist? m?n? sa?laml?q (afiy?t) versin.

Pey??mb?r (s) buyurdu:

? Dua edim, yoxsa s?bir etm?k ist?yirs?n??lb?tt?, s?bir ets?n, daha yax?? olar.

Kor ki?i dedi:

? Dua edin.

Pey??mb?r (s) ona d?st?maz al?b iki r?k`?tnamaz q?ld?qdan sonra bel? dua etm?yi g?st?ri? verdi:

?lahi, m?n ist?yir?m ki, r?hm?t Pey??mb?rin M?h?mm?din vasit?si il? m?n? n?z?r yetir?s?n. Ey M?h?mm?d, m?n s?nin vasit?n il? Allaha ?z tuturam v? Allahdan hac?timi ist?yir?m. ?lahi, onun (Pey??mb?rin) ??fa?tini m?nim haqq?mda q?bul et.

Edited by Malik Eshter

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n bil?n yazd?q?n?z h?disd?ki kimi Adil t?v?ss?l etm?yin aleyhin? deyil.M?n bil?n t?v?ss?l Allah?n qadaqalar?nda ??kinm?k ?mrl?rini yerin? yetirm?k h?m?inin ibad?t v? elm il? olur h?yatdan k??m?? insanlar il? yox.??nki m?n indi q?dim ?i? t?fsir kitablar?na n?z?r sald?m v? eyn?n bu fikrikin t?sdiqini tapd?m.?st?s?niz siz? bir iki numun? yaza bil?r?m.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hac?Elxan: Bunu bay?rdak? adamlara dey? bil?rs?n. M?n s?n? deyir?m ki,?l-v?sil?d?ki “?lif Lam” n? ?lif-lam?d?r? Quran ?r?bc?dir, az?rbaycanca deyil.

Adil: Yax?? m?n n? bildim, a??qlad?m.

Hac? Elxan: ?lif-lam “?lif lam? cins” dey?rl?r ?r?b dilind?.

Hac? Elxan? bu s?z?n? m?dafi? ed? bil?rsiniz?

Edited by Q???m

Share this post


Link to post
Share on other sites

G?lin siz? bir ?ey deyim.M?n q?dim ?i? t?fsirl?rin? baxd?m.M?s?l?n Tab?rsinin M?cm? ?l-b?y?n fi t?fsir ?l-quran , Tusinin ?t-tibyan ?l cami li ulum ?l quran , Tabatabainin ?l-mizan fi t?fsir ?l-quran kitablar?na baxd?m.bu yazd?q?m ?? alim ?n q?dim ?i? t?fsir?il?ridir.Amma bu kitablar?n he? birind? vefat etmi? ??xsl?r il? t?v?ss?l etm?k bar?sind? ?mr v? g?st?ri? yox idi.M?n? maraql?d?r ki q?dim t?fsir?il?r v?sil?ni siz dey?n ??kild? izah etm?dikl?ri halda b?s sizin bu d???nc?l?riniz hardan formala??b ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hac?Elxan: Bunu bay?rdak? adamlara dey? bil?rs?n. M?n s?n? deyir?m ki,?l-v?sil?d?ki “?lif Lam” n? ?lif-lam?d?r? Quran ?r?bc?dir, az?rbaycanca deyil.

Adil: Yax?? m?n n? bildim, a??qlad?m.

Hac? Elxan: ?lif-lam “?lif lam? cins” dey?rl?r ?r?b dilind?.

Hac? Elxan? bu s?z?n? m?dafi? ed? bil?rsiniz?

Teze videonu qoymusam bura bax sonra de!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Teze videonu qoymusam bura bax sonra de!

Baxd?m.V? yen? d? eyni sual? verir?m siz ?lif-lam?n cinsi olmas? fikrini m?dafi? edirsiniz?

Share this post


Link to post
Share on other sites

n? ???n utanmal?yam ki

1.Utan?n ona g?r? ki, ?xil?rin quran?n ad?ndan yalandan s?z dan???r.

2.Bu videonu yar?m??q qoymaqla g?st?rm?k ist?yirdiz ki, ?i?l?ri s?nd?r?bs?n?z. A?kar oldu ki, s?nan sizsiniz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.Utan?n ona g?r? ki, ?xil?rin quran?n ad?ndan yalandan s?z dan???r.

2.Bu videonu yar?m??q qoymaqla g?st?rm?k ist?yirdiz ki, ?i?l?ri s?nd?r?bs?n?z. A?kar oldu ki, s?nan sizsiniz.

orda yalan konkret n? oldu? q?sa yaza bil?rsiniz?

m?n? el? g?lir orda yalan dan??an hac? Elxan oldu .??nki qurandaki v?sil? s?z?n?n evv?lind?ki ?lif lam?n cinsi olduqu dedi

Share this post


Link to post
Share on other sites

orda yalan konkret n? oldu? q?sa yaza bil?rsiniz?

m?n? el? g?lir orda yalan dan??an hac? Elxan oldu .??nki qurandaki v?sil? s?z?n?n evv?lind?ki ?lif lam?n cinsi olduqu dedi

Cinn sur?sinin 18-ci ay?sind? haras?nda yaz?l?b ki, ?l?d?n yox, dirid?n ist?m?k olar?

Share this post


Link to post
Share on other sites

orda yalan konkret n? oldu? q?sa yaza bil?rsiniz?

m?n? el? g?lir orda yalan dan??an hac? Elxan oldu .??nki qurandaki v?sil? s?z?n?n evv?lind?ki ?lif lam?n cinsi olduqu dedi

De g?r?k n?dir orada ?lif-lam?

Share this post


Link to post
Share on other sites

??? ???????? ????????? ???????? ????????? ??????? ????????????? ??????? ???????????? ???????????? ??? ????????? ??????????? ??????????? }

?????: ??? ??????? ?? ????? ????? ??? ??????? ????

???? ????? ?????? ????? ????? ?????? ???? ???????? ????? ?? ?????? ????? ???? ?? ????? ??? ????? ?? ????:

????? ??? ???? ?? ???? ??? ????:

????? ??????? ?????? ???????.

??????: ????? ??????? ??? ????? ?????????? ?????? ??? ???????? ?????? ??????? ????: { ?? ???? ????? ????? ????? ???? } ?? ????? ?????? ????????? { ??????? ???? ??????? } ?? ?????? ???? ?????? ???????? ?? ????? ?????? ????? ?????? ?????? ????? ??? ?????? ???? ??? ????? ?? ???????. ????: ??????? ???? ????? ????? ?? ???? ????? ???? ?? ????? ??? ???? ???? ???? ??? ???: " ????? ???? ?? ??????? ????? ???? ?? ????? ?? ?????? ??? ??? ???? ????? ?? ???? ??? ?? " ???? ??? ?? ???? ?? ??????? ?? ????? ?? ??? (?) ???: ?? ????? ??????? ??? ?????? ????? ??????? ????? ??????? ????? ?? ?? ????? ????? ????? ??? ???? ??????? ???????? ?? ??? ????? ???????? ??????? ????? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ???????? ???????? ???? ????.

{ ??????? ?? ????? } ?? ?? ???? ???? ?? ??????? ??? ?????? ??????? ?? ??? ???? ???? ???? ??? ????? ??????? ??? ????? ???? ??? ????? ?? ??????? ????? ???? ??? ?????? ??? ?????? ???? ??? ???? ???? ??????? ?? ???? ???? ?? ???? ????? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????? { ????? ?????? } ?? ??? ?????? ????? ????? ??????? ?????? ??? ???? ?????? ?????? ???? ??? ???? ?? ???? ???? ????? ??? ?????? ???????

(Ay?nin )Dil (bax?m?ndan izah?.)

Dild? ittiqa k?lim?sinin ?sli iki ?eyi aras?nda mani? tutmaq il? bir-birind?n ay?rmaq dem?kdir.(Tab?rsinin ittiqa k?lim?sin? verdiyi bu t?rif eyn?n videoda Adilin dediyi kimi dir.).Misal olaraq q?l?nc?n? sip?r etdi deyilmi?dir.V? yaxud borcu olan il? borcunu bir-birind?n ay?r?n.V?sil? f?il? v?znind?dir.Onlar?n s?z?nd?n anla??lan budur ki m?n kim?s? t?v?ss?l etdim dey?nd? y?ni yax?nla?d?m anlam? verir.V?sil? s?z?n?n m?nas? ba?lant? v? yax?nla?ma dem?kdir.

(Ay?nin) M?na (bax?m?ndan izah?)

(Allah v? rasuluna) harb elan ed?nl?rin v? (onlar?n )q?tl olunmas? ?nc?ki ay?l?rd? zik edildikd?n sonra (ay?nin) ard? olaraq (Allah t?al?d?n m?m?nl?r?) t?qval? olmaq ?mri v? ?y?d -n?sih?t verilir.V? (Allah ay?d?) dedi * Ey iman ed?nl?r Allahdan qorxun * y?ni ona ita?tsizlik etm?k il? aran?zda mani? tutun.(ita?tsizlik etm?yin) ??????? ???? ??????? y?ni ita?tl?r il? ona yax?nla?maq? arzulay?n.H?s?n Mucahid v? Suddid?n r?vay?t edilmi?dir ki O(Allah) sanki (ay?d?) ita?tl?rd?n onu raz? salacaq ?ey il? ?z?n? yax?nla?maq? s?yl?mi?dir.H?m?inin Atadan v?sil?nin c?nn?tin ?n ?st?n d?r?c?si olmas?n?n r?vay?t edilm?si s?yl?nilmi?dir.H?m?inin N?binin(sas) bel? dediyi revay?t edilmi?dir.Allahdan v?sil?nin m?n? qism?t edilm?sini dil?yin .??nki o c?nn?td? el? bir d?r?c?dir ki onu yaln?z Allah?n bir qulu ?ld? ed? bil?c?k.?m?d edir?m ki o m?n olum.?Sad bin Tarifd?n o da Asba? bin n?batadan o

?li d?n (as) r?vay?t edir ki c?nn?td? d?z ?r?in ortas?nda iki d?r vard?r onlardan biri a? dig?ri is? sar?d?r.Onlar?n h?r birind? qap?lar? v? piyal?l?ri eyni s?d?fd?n olan yetmi? min otaq vard?r.A? r?ngli olanlar Muhamm?din(sas) v? onun ?hli betinin v?sil?si (ikii d?rrd?n biri) Sar? r?ngli is? ?brahimin(as) v? ?hli beytinin v?sil?sidir(iki d?rrd?n biri)

M?nb? ,Tab?rsi ,M?cmu ?l-b?yan fi t?fsir ?l-quran

?n??Allah g?l?n d?f? is? dig?r q?dim ?i? aliml?rinin bu ay? bar?sind?ki t?fsirl?rini yazacam

Edited by Q???m

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cinn sur?sinin 18-ci ay?sind? haras?nda yaz?l?b ki, ?l?d?n yox, dirid?n ist?m?k olar?

onun il? yana?? bir ?h?d ?a??rmay?n .(78-12 )?h?d h?m diridir h?m ?l?. H?md? d? cans?z ??yalar bu kateqoriyaya daxildir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

?lif-lam ?l-ahdi ?z-zihni

Yagub Peyg?mberin g?z?n?n acilmasinda v?sil? olan k?yn?yin diri oldugunu ispat el?...M?g?r Allah k?yn?k olmadan Yagubun g?zlerini aca bilmezdi? N? ?c?n k?yn?g vasit?sil? acdi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yagub Peyg?mberin g?z?n?n acilmasinda v?sil? olan k?yn?yin diri oldugunu ispat el?...M?g?r Allah k?yn?k olmadan Yagubun g?zlerini aca bilmezdi? N? ?c?n k?yn?g vasit?sil? acdi?

K?yn?y? v?sil? des?niz siz? ?r?bl?r g?l? bil?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

K?yn?y? v?sil? des?niz siz? ?r?bl?r g?l? bil?r.

Sual s?n? oldu ?r?bl?r? deyil..S?n cavab vers?n daha yaxshi olar. Bu g?d?r elmin varsa aciglig ver , yox bilmirs?ns? acig den?n ki,bilmir?m.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sual s?n? oldu ?r?bl?r? deyil..S?n cavab vers?n daha yaxshi olar. Bu g?d?r elmin varsa aciglig ver , yox bilmirs?ns? acig den?n ki,bilmir?m.

n?y? a??ql?q verim?g?rm?diniz ki Tab?rsi v?sil? s?z?n? nec? ??rh etdi?Bundan sonra nec? k?yn?y? v?sil? dey? bil?rsiniz ax???n az?ndan s?z yerind? d?z i?l?dilmir.B?y?k inamla k?yn?yin v?sil? olduqunu diliniz? g?tirisiniz .M?g?r sizd?n k?yn?yin v?sil? olduqunu kim q?bul etdi ki h?l? bir Yaqub peyq?mb?rin koyneyi niy? v?sil? tutduqunu soru?ur ve onun diri olduqunun isbatini teleb edirsiniz

Share this post


Link to post
Share on other sites

K?yn?y? v?sil? dey?nl?r s?z?m siz?dir. A??n Tab?rsinin t?fsirini bax?n g?r?n 12 ci sur?nin 93,96 , ci ay?l?rin t?fsirind? k?yn?y? v?sil? deyib??lb?tt? ki yox.

Share this post


Link to post
Share on other sites

K?yn?y? v?sil? dey?nl?r s?z?m siz?dir. A??n Tab?rsinin t?fsirini bax?n g?r?n 12 ci sur?nin 93,96 , ci ay?l?rin t?fsirind? k?yn?y? v?sil? deyib??lb?tt? ki yox.

Yaqub Peygemberin (e) ?z oglnalari ucun dua etmesi vesiledirmi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yaqub Peygemberin (e) ?z oglnalari ucun dua etmesi vesiledirmi?

beli dua vesil? ola bil?r amma biz duadan dan??m?r?q ki k?yn?kd?n dan???r?q sonacan da bel? olacaq

Share this post


Link to post
Share on other sites

beli dua vesil? ola bil?r amma biz duadan dan??m?r?q ki k?yn?kd?n dan???r?q sonacan da bel? olacaq

?la! indi dayan g?r?k

S?n bayaq "?h?d?n"in m?nas?nda dedin ki, dirid?n d? ist?m?k olmaz.

Allahla yana?? he? kimi ?a??rmay?n-Cinn 18

Sizin verdiyiniz m?naya g?r?, n? diri n? ?l?.

M?n h?l? "?l?n?" qoyuram q?ra?a.

Bu qaydan?za ?sas?n Yaqubu ?a??rmaq ?irkdir.

Yaqub ki, diriydi.

Buna izah ver.

Edited by Malik Eshter

Share this post


Link to post
Share on other sites

?la! indi dayan g?r?k

S?n bayaq "?h?d?n"in m?nas?nda dedin ki, dirid?n d? ist?m?k olmaz.

Allahla yana?? he? kimi ?a??rmay?n-Cinn 18

Sizin verdiyiniz m?naya g?r?, n? diri n? ?l?.

M?n h?l? "?l?n?" qoyuram q?ra?a.

Bu qaydan?za ?sas?n Yaqubu ?a??rmaq ?irkdir.

Yaqub ki, diriydi.

Buna izah ver.

m?n ?h?d s?z?n?n m?nas?nda el? s?z dem?mi??m.(25 ci posat baxin)

?ksin? demi??m ki dua v?sil? ola bil?r(35 ci posta bax?n).

Edited by Q???m

Share this post


Link to post
Share on other sites

H?m?inin qeyd edim ki cin -18 d? dua (?aq?r??) s?z?nd? n?z?rd? tutulan m?na ibad?t anlam?ndad?r.Amma bizim bir-birimizi ?aq?rmaq?m?z anlam?nda ba?a d???lm?si d?z deyil.

Share this post


Link to post
Share on other sites

onun il? yana?? bir ?h?d ?a??rmay?n .(78-12 )?h?d h?m diridir h?m ?l?. H?md? d? cans?z ??yalar bu kateqoriyaya daxildir.

Allahla yana?? dirini ?a??rmaq olmaz d?zd?r?

Niy? b?s Y?qub Pey??mb?rin yan?na g?ldil?r, ged?ydil?r birba?a ist?y?ydil?r d??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allahla yana?? dirini ?a??rmaq olmaz d?zd?r?

Niy? b?s Y?qub Pey??mb?rin yan?na g?ldil?r, ged?ydil?r birba?a ist?y?ydil?r d??

Yox d?z deyil.Dirini kim dedi ki ?aq?rmaq olmaz?

Dirini Allah il? yana?? ?aq?rmaq olmaz.Bu ay?d? dua (?aq?rmaq) ibad?t m?nas?ndad?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yox d?z deyil.Dirini kim dedi ki ?aq?rmaq olmaz?

Dirini Allah il? yana?? ?aq?rmaq olmaz.Bu ay?d? dua (?aq?rmaq) ibad?t m?nas?ndad?r.

Dem?k Allahl??a gedm?y?n? q?d?r ?a??rmaq olmaz, el?mi?

Allah s?viyy?sin? q?d?r, d?zd?rm??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...