Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Sign in to follow this  
etutalog

Kitab ?hli v? ya kitab verilmi?l?r kiml?rdir

Recommended Posts

M?n m?vzunu ?brahim o?ullar? il? diskusiya etm?k ???n a?m??am xahi? edir?m he? kim m?daxil? etm?sin.?brahim o?ullar?na sual verir?m ki siz? g?r? Quranda kitab ?hli v? ya kitab verilmi?l?r deyil?nd? kiml?r n?z?rd? tutulur?

Share this post


Link to post
Share on other sites

?brahimoullar?na kitab verilm?yib,?zl?rind? d? el? istedad olmad???ndan Quran? Az?rbaycan dilinin qol-qab?r?as?n? s?nd?r?b t?rc?m? edirl?r ki, ?zl?ri daxil kims? bir ?ey ba?a d??m?r.Buna n? deyirl? bilmir?m.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Onlar bizd?n qorxurlar .Ona g?r? foruma g?lmirl?r.Ancaq qorxaqlar kimi yaz?lar? oxuyub gedirl?r.??nki onlar batilc?sin? yorumlanm?? el? bir ay? yazmazlar ki biz onlara cavab ver? bilm?y?k.Onlar?n el? bir iddias? yoxdur ki bu forumda bo?a ??xm?? olmas?n.Bu forumda onlar?n ba??na ?ox m?sib?tl?r g?ldi.?vv?la ona g?r? ki g?ldil?r burda uduzdular.Sonra i??rl?rind? bir peyq?mb?rl?ri s?y?? s?y?b u?aqbaz olduqunu dilin? g?tirdi.Bundan ?lav? videada ?l?sg?rin qrexl?ri ?z? ??xd?.v? sair.M?hz bu s?b?bd?n qa??b gizl?nibl?r.M?s?l?n qon?u m?vzular?n birind? Etutalog qarda? onlardan biri olan Yusif il? m?bahis? edib.Yusif is? s?hb?ti yar?m??q qoyub qa??b.He? s?b?b d? bilinmir.??xs?n m?n bu q?n?td?y?m ki Etutalog s?hb?td? Yusifi uje divar?n k?nc?n? dir?yib.Nec? ki Firon Musan? d?niz? q?d?r t?qib etmi?di.Amma Allah t?al? Musa ???n bir ??x?? yolu a?d? v? onu d?nizin i??rsind?n ke?irdi.??nki Musa haqq ?zr? idi.Amma Yusif batil ?zr?dir ona g?r? d? o da Firon kimi d?nizd? batacaq v? qalib Etutalog ??xacaq.

Edited by Q?l?m_

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n h?mi?? onlardan soru?maq ist?yir?m amma yad?mdan ??x?r. soru?um ki Hamlet n? ???n ?ks?r vaxt kosa paltar?nda g?zir?

Edited by Q?l?m_

Share this post


Link to post
Share on other sites

?l?g?rin tayfas?nda bir d?n? blatnoy o?lan varsa o da ?sg?rdir.?sg?r ax?rda haqq yolu tapacaq in??Allah.Bu s?z? m?n siz? deyir?m.Salamat??l?q olsun ?sg?rin ?l?sg?rd?n ayr?ld?q?n? g?r?c?ksiniz.??nki o blatnoy o?land?.Pristupni Mirin k?hn? bratvalar?ndand?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Amma Baban? skypda zor qazdam??d?m . t?s?vv?r edin ki Baba il? skypda ilk g?r???m?z idi.?vv?lc? Babaya meydan verdim ki qoy dan??s?n.Baba bildi-bilm?di h?t?l?n-p?t?l?n a?z?na n? g?ldi dan??d? .Guya Baba ?z?n? t?qdim el?yirdi m?n?.Kstati m?vzumuz h?z.Muham?din(sas) hara r?sul g?nd?rilm?sind?n idi.Son n?tic? bel? oldu ki m?n Baban? qazdad?m t?kl?rini yolub buraxd?m.Baban?n a?z?ndan bol-bol axmaq s?zl?r ??xd?.Amma ?n axmaq s?z? bu oldu.Yazsam g?lm?kd?n ?r?yiniz ged?r.Baba dedi ki h?z.Muhamm?d(sas) ?r?b dilli olduqu ???n ancaq ?r?bl?r? m?n Baba is? b?t?n d?nyaya g?nd?rilmi??m.tease.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

?l?sg?ri mo?nu qazdam??am .

Hamleti d? r?zil el?mi??m.Onu Maid? sur?sinin 6 c? ay?sind? kr??oka ke?irib barmaq?ma sar?m??d?m.

Edited by Q?l?m_

Share this post


Link to post
Share on other sites

?st?y?rdim Yusif il? dan???m Yal??n il? dan???m bir d? ?sg?r il? dan???m.Rasim he? o ****** onun il? i?im yoxdu.O ancaq ******** kimi bilal-bin-rabbah emailini qurdalas?n.

N?z?riniz? ?atd?r?ram ki, reytinqiniz 80%. Bir d?f? d? c?za alsaz reytinqiniz 100% ?atacaq v? Siz ?m?rl?k ban edil?c?ksiz. Qaydalara riay?t edin!

Edited by al-Fath

Share this post


Link to post
Share on other sites

iBabaya bax e.Camaata ?ik?st deyir.Baba! panetkan olsun biraz .Bilmirs?n insan insan ???n ?ik?st dem?z.Guya s?n d?z-?m?llis?n ki .Ujesa ox?uyursan.

Edited by Q?l?m_

Share this post


Link to post
Share on other sites

elesgerden mocuze isteyirdiler,cunki her peygenber bir mocuze gostererdi..

elesgerin de mocuzesi onun tercumesidir...)))

:goodL:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ay camaat !

?l?sg?r evini taxtadan d?z?ldib ki guya onun evi Nuhun g?misidir i?ind?ki mut?n?bbil?r d? s?rni?inl?ri.???rl?rind? 12 n?f?r d? Musan?n ?omaq?n? da?a vurduqu da?dan f??q?rm?? 12 bulaqd?.Sar?ya-sar?ya gedir mill?ti bu zal?m.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siz ?g?r forumda ?l?sg?rin qoydurtduqu video rolikl?r? diqq?t il? baxsan?z g?r?rsiniz ki ?l?sg?r videoda deyir ki ---Q?l?m deyir ba??na adamlar?n? y?q?b ?st?m? g?l?c?k xox qorxtduq ondan--dig?r videoda is? --Bizi ?ld?rm?k il? h?d?l?yir qoy ?ld?rs?n m?ni --- deyir.Yad?ma bilirsiniz n? d??d? ?M?n u?aq olanda bizim m?hl?d? bir d?n? ?rini bo?am?? sonradan fahi??lik el?mi? bir l???r qad?n var idi.Tez-tez qon?uluqda olan ki?il?ri ??rl?yib polis idar?sin? sal?rd?.

??nki o da ?l?sg?r kimi olmayan deyilm?y?n s?zl?ri dig?rl?rinin ?st?n? ??rr kimi at?rd?.

Ay forum ?hli ! M?n forumda harda yazm??am ki ?l?sg?rin ?st?n? adam y?q?b ged?c?m v? yaxud onu ?ld?r?c?m?Xahi? edir?m harda yazm??amsa o yaz?n? m?n? g?st?rin ?l?sg?r l???r olduqundan b?ra?t qazans?n.S?z?m siz? d? aiddir ay ?l?sg?rin tayfas? M?n harda bel? s?z i?l?tmi??m?

?l?sg?r ! Ay ??rr yaxan L???r ! G?st?r g?r?m m?n o s?zl?ri harda demi??m.G?st?r? bilm?s?n onda daha s?nin polis? i?l?y?n ??rr?i l???rl?rd?n f?rqin n? oldu ki?

Share this post


Link to post
Share on other sites

?liyullah ki?i videoda yax?? deyir.Deyir m?g?r ?l?sg?r biz? m?c?z? g?st?rdimi ki biz d? onu inkar ed?k?Biz ondan Allah?n ona verdiyi m?c?z?ni t?l?b edirik kafirl?r kimi Allah?n peyq?mb?r? verdiyi m?c?z? il? qane olmay?b ba?qa m?c?z? ist?mirik ki.

Xahi? edir?m ham? videoya baxs?n.?liyullah lap ?l?sg?ri pazor el?yir

Edited by Q?l?m_

Share this post


Link to post
Share on other sites

D?zd? ?liyullah ki?i d?zd?.Bunlar Quran ay?l?rini g?t?r?b ?z kefl?ri ist?y?n kimi m?na verirl?r.Ona g?r? d? bunlar?n 7 ci sur?nin 3 -c? ay?sini verdikl?ri m?nan? do?ru hesab ets?k m?cburuq ki etiraf ed?k ki Quran petuxa da nazil olur.

Bu m?s?l?ni Etutalog qarda? forumda yax?? izah edib

Edited by Q?l?m_

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ay camaat siz a?aq?da yazd?q?m bu c?ml?l?rd?n n? ba?a d??d?n?z?

?, v? hesab?n?z ki, x?lqiniz sizi ?b?s v? ki siz t?r?fimiz? yox rucunuz?

Dedi:«Xosu orada v? yox k?lm?niz M?n?!

Kimin?li il?d?dir o malikliyi k?lli ?eyin v? O caridir v? yox carilik ?z?rin? Onun, ?g?r oldunuz bil?nl?r?»

V?ay qoumum! Yox c?rim? siz? ??qav?t ki, isbat? siz? misli n? isbat? qoumuna Nuhun,ya qoumuna Hudun, ya qoumuna Salehin v? deyil qoumu Lutun sizd?n uzaqla.

Sanki deyil q?nil?r orada. ?, yox? Uzaql?q? Midiya ???nd?r n? q?d?r uzaql?q? S?mudun.mu Lut

H?l? bu ?ox az qismidir.T?s?vv?r edin Kra?kovskid?n b?t?n Quran? bel? halda copypaster edibl?r.M?nim aql?m? ba?qa ?ey d? m??qul etdi .?g?r t?rc?m?d? Az?rbaycan dilinin sintaktik v? morfoloji qanunlar?an tabe olmursunuzsa onda t?rc?m?nizd? bu verg?l n?qt? nida sual i?ar?si n?dir qoymusunuz?M?g?r Quranda bu i?ar?l?r var?

Edited by Q?l?m_

Share this post


Link to post
Share on other sites

?l?sg?r ?l-?mircani uydurub ki Allahdan ba?qas?ndan qorxmaq m??rik olmaq dem?kdir.Amma m?n h?l?ki ortada quru v? bo? iddialar g?r?r?m.Hardad?r Quranda bel? ay? ki orda yaz?ls?n ki "Kim Allahdan ba?qas?ndan qorxsa o mu?rikdir."

Onda ?l?sg?r ?l-badimcanin s?z?nd?n bel? ??x?r ki Musa peyq?mb?r mu?rik olubmu?.

???? ??????? ???? ?????? ???? ??????????-onlar?n qar??s?nda boynumda bir g?nah da var. Bunun ???n m?ni ?ld?r?c?kl?rind?n qorxuram”.(?uara 14)

????? ?????? ???? ???????? ????? ?? ??? ???????--Biz, onun biz? ?idd?tli c?za verm?sind?n v? ya (biz? qar??) h?ddini a?mas?ndan qorxuruq”.(taha 45)

Edited by Q?l?m_

Share this post


Link to post
Share on other sites

?l-bad?mcani deyir ki guya Allahdan ba?qas?n? t?rifl?m?k ?irkdir.Yalan??n?n sortuna l?n?t ay bad?mcani.Dediyin s?z? Qurandan d?lil g?tir g?r?k h?l?.

?l-bad?mcaninin s?z?nd?n bel? ??x?r ki Allah h?z.Muhamm?di mu?rik ad? il? isml?ndirib.??nki ?r?b dilind? Muhamm?d (????) s?z?n?n m?nas? t?rifl?nmi? dem?kdir. Bu s?z ?r?b dilind? k?k? ?? samitd?n y?ni ? ? ? ibar?t olan sahih feill?rin s?lim n?v?nd?n olan feill?rin ismi m?fuludur..T?rifl?m?k m?nas? ver?n hamm?d? (???) feilind?n ?m?l? g?lmi?dir.Muhamm?d k?lim?si d? bu feilin ismi m?fuludur. ?l-bad?mcaniy? g?r? h?tta ?sa peyq?mb?r d? mu?rik olub ??nki insanlara ?z?nd?n sonra g?l?n peyq?mb?ri m?jd? ver?rk?n onun ?hm?d olduqunu deyib.?hm?d ???? s?z? ?r?b dilind? eyn?n Muhamm?d s?z?n?n yarand?q? k?kd?n ?m?l? g?lib.???? modelind?dir v? buna qramatikada ismi tafdil deyirl?r.?ngilis qrmatikasi il? uzla?d?rsaq y?ni sif?tin ?st?nl?k d?r?c?si kimi t?rif ed? bil?rik.Bu s?z?n d? m?nas? t?rifl?nmi? v? ya ?ox t?rifl?nmi? dem?kdir. ???????????? ????????? ??????? ??? ??????? ??????? ???????? Bir zaman M?ry?m o?lu ?sa demi?­­di: “Ey ?srail o?ullar?! H?qiq?t?n, m?n Allah?n siz? g?nd?rdiyi, m?nd?n ?vv?l (naziledilmi?) T?vrat? t?sdiql?y?n v? m?n­­d?n sonra g?l?c?k ?hm?d adl? el?isi il? (sizi) m?jd?l?y?n bir el?isiy?m!”

?l-Bad?mcani mill?ti sar?ya-sar?ya gedir.Sar? ?l-?mircani sar?.??nki bu mill?t? bu da azd?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

?l-?mircani uydurub ki Fatih? sur?sind?ki -?lh?mdu lill?hi rabbil-al?min-ay?sinin m?nas? odur ki t?rif ancaq Allaha aiddir.Kim Allahdan ba?qas?n? t?rfil?s? mu?rikdir.M?n d? cavab?nda deyir?m S?n ancaq ?traf?ndak?lar? sar?ya bil?rs?n.

Ay?d? ke??n ??? k?lim?si ?lif-lam artikl? il? i?l?ndiyi ???n t?rifin xususi n?v?n? bildirir.Bu da t?rifin ibad?t n?v?d?r.Amma dig?r t?rifl?rin insana deyilm?si ?irk deyil.Bunu ?mircani ?z?nd?n k??f edib ki Nobel m?kafat? als?n.

Edited by Q?l?m_

Share this post


Link to post
Share on other sites

?vv?l ki yaz?da da qeyd etdim ki ?l?sg?r ?z?n? M?rd?kanda taxtadan imar?t ucald?b ki guya o Nuhun g?misidir.Amma ?l?sg?rin Titanikinin Nuhun g?misind?n ?sas f?rqi odur ki Nuhun g?misinin s?rni?inl?ri haqq v? iman ?hli idi amma ?l?sg?rin Titanikinin s?rni?inl?ri is? obman?ikl?r v? u?aqbazlard?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n d?n?n gec? ??h?rd? avtomobilim il? ??t?y?rd?m.???qfoun q?rm?z? ???q? yand?q? ???n ?yl?ci bas?b dayanmal? oldum.Bird?n sol t?r?f? baxanda qad?n paltar?nda bir ?zd?n-ira? g?rd?m.M?nim yax?nl?q?mdan ke?irdi.Ona s?sl?nib ?aq?rd?m v? dedim .M?n sizd?n bir ?ey soru?maq ist?yir?m.O dedi ki soru?.Dedim ki s?n? Quran nazil olmur? Dedi ki n?????? Dedim ki bizim m?q?dd?s kitab?m?zda bel? bir ay? var ?????? ?? ???? ????? .-Siz? nazil olana tabe olun.

Dedi ki m?n peyq?mb?r deyil?m ax? m?n? Quran nazil olsun.Dedim ki s?nin x?b?rin yoxdu ?mircanda bir d?n? xortdan peyda olub deyir ki Quran Muhamm?d peyq?mb?rd?n ba?qas?na da nazil olur.Ona g?r? m?n sizd?n soru?dum ki siz? nazil olur yoxsa yox.

Sonra i??qforun ya??l i??q? yand? v? m?n yoluma davam etdim.

Edited by Q?l?m_

Share this post


Link to post
Share on other sites

M??yy?n suallar var ki, ibrahimo?ullar? onlardan qa??rlar, v? h?tta m?har?tl? s?hb?ti ba?qa t?r?f? apar?rlar ki, cavab verm?sinl?r.A??q qalan suallar is? ?oooox ?eyd?n x?b?r verir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M??yy?n suallar var ki, ibrahimo?ullar? onlardan qa??rlar, v? h?tta m?har?tl? s?hb?ti ba?qa t?r?f? apar?rlar ki, cavab verm?sinl?r.A??q qalan suallar is? ?oooox ?eyd?n x?b?r verir.

umumiyyetle,son gunler olnari burda gormurem...qurbaga golune daw atildi deyesen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

?l?sg?rin birinci m?avini Hamlet Cabiri nec? ?l? ke?irdi? Cabirin h?r d?f? u?aq? do?ulduqdan sonra ?l?rd?.hamlet Cabir? bunu Cabirin onlar?n d?st?sin? qo?ulmamas? il? izah etdi.guya ki cabirin u?aq? ona g?r? ?l?r ki cabir haqq ?hlin? y?ni ?l?sg?rin partiyas?na ?zv deyil.Buna g?r? d? Allahdan bir c?za olaraq Cabirin yeni do?ulmu? k?rp?l?ri ?l?r.Cabir d? hamlet? inand? bundan sonra onlara qo?uldu.hamlet? d? el? bu laz?m idi.??nki Cabir pul qaynaq? idi.Bundan sonra hamlet ba?lad? cabirin pullar?n? ?mm?y?.Zarafat deyil Cabirin ma??n salonu var ?lin? g?l?n pulun be?d?n bir hiss?sini Hamlet ?mir.?lb?tt? adam?n ?lind? pul qalmaz .?lb?tt? Cabir bundan sonra m?flis olmay?ld?.Borca d??m?liydi.B?s siz n? g?zl?yirdiniz ki? ?ndi Cabirin borcu b?lk? d? 100 min dollar? a??b.S?b?bkar da ?l?sg?rdi v? hamletdir.??nki onlar Cabirin pulunu ?mm?s?ydil?r Cabir bu q?d?r z?r?r? d??m?zdi .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hamlet kas?b vaxtlar?nda G?nclikd? s?l?nirdi ki b?lk? bir xam adam pulunu ?msin.Hamlet Bakirin atas?na bir norka papaq ba???lam??d?.Sonra h?min adam bunu iti qovan kimi ordan qovanda Hamlet ona dedi ki onda s?n? verdiyim norka papaq?m? ?z?m? qaytar o da Hamletin papaq?na bir t?pik vurub Hamletin ?st?n? atd?.Bir d?f? d? bu b?db?xtin ?st?n? Nardarandan ?i?l?r ba?lar?na ?z?rind? ya Huseyn yaz?lan lentl?r baqlay?b g?lmi?dil?r.Hamlet d? h?yas?z arvadlar kimi ba?lad? ??v?n salmaqa h?tta o q?d?r h?yas?zla?d? ki K???nin ortas?nda M?N ALLAHIN R?SULUYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM dey?r?k ??q?rmaqa ba?lad? ki ?i?l?r ondan ?l ??ksinl?r.

..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bir d?f? d? Nizami m??llim hamleti vurub b?db?xt eliy?c?kdir.Hamlet ?z? bilir niy? g?r? .daha h?r ?eyi a??b a?artmaq ist?mir?m.Bazl?q s?hb?ti idi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

H?r g?n bar?nizd? m?n? x?b?rl?r s?z?r.

Qam?t,ba???la q?l?m,dey?s?n s?n d? ?l?sg?r?il?rd?n olmusan.

cox yan?ql? yaz?rsan.obijnikl?r bel? qisas?? olur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qam?t,ba???la q?l?m,dey?s?n s?n d? ?l?sg?r?il?rd?n olmusan.

cox yan?ql? yaz?rsan.obijnikl?r bel? qisas?? olur.

S?n yaz g?r?m h?l? onlara g?r?m n?s? ed? bil?rs?n? Xoruzunu qoltuquna verib g?nd?r?rl?r.B?rc? forumda m?n?m onlar?n ?hd?sind?n g?l?n.1996 c? ild?n 2011 ci il?d?k Az?rbaycanda ham?ya b?hsd? qalib g?libl?r.S?n n? g?n?n? sevinirs?n?Forumda onlar il? b?hs etdiyim m?vzular? oxu sonra m?n? v? ?z?n? qiym?t ver.Bax g?r s?n m?nim etdikl?rimi ed? bil?rdin?

Share this post


Link to post
Share on other sites

S?n yaz g?r?m h?l? onlara g?r?m n?s? ed? bil?rs?n? Xoruzunu qoltuquna verib g?nd?r?rl?r.B?rc? forumda m?n?m onlar?n ?hd?sind?n g?l?n.1996 c? ild?n 2011 ci il?d?k Az?rbaycanda ham?ya b?hsd? qalib g?libl?r.S?n n? g?n?n? sevinirs?n?Forumda onlar il? b?hs etdiyim m?vzular? oxu sonra m?n? v? ?z?n? qiym?t ver.Bax g?r s?n m?nim etdikl?rimi ed? bil?rdin?

Q?l?m m??llim,onlara he? n? etm?k fikrim yoxdur,?zl?ri bil?rl?r.A???? onlara ac?ql? da deyil?m.B?zil?rini ??xmaq ??rtil? m?d?ni diskusiya apar?rlar.

S?n onlar? t?hqir etdikc? onlar ?zl?rini qalib bil?c?kl?r.?nsaf?n,onlar ?ox m?s?l?l?rd? ?i?l?rd?n,v?hhabil?rd?n m?ntiqlidirl?r.

Siz v?hhabil?r il? d? m??yy?n ox?arl?qlar? var.Onlara ?z silahlar? il?-Quranla h?cum el?m?k laz?md?r.

M?n onlar?n Quran? ?l?l?r? oxumama??n?,pirl?r? getm?m?l?rini,biri-biril?rin? yard?m etm?l?rini,?oxarvadl? olmalar?n?,d?fni t?mt?raql? etm?m?l?rini b?y?nir?m.Allah var da-d?z deyirl?r.

Araya sald?n m?n? d? atmaca atd?n.dey?s?n ?yr??mis?n

M?nim xoruzum yoxdur qoltu?uma versinl?r...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Q?l?m m??llim,onlara he? n? etm?k fikrim yoxdur,?zl?ri bil?rl?r.A???? onlara ac?ql? da deyil?m.B?zil?rini ??xmaq ??rtil? m?d?ni diskusiya apar?rlar.

S?n onlar? t?hqir etdikc? onlar ?zl?rini qalib bil?c?kl?r.?nsaf?n,onlar ?ox m?s?l?l?rd? ?i?l?rd?n,v?hhabil?rd?n m?ntiqlidirl?r.

Siz v?hhabil?r il? d? m??yy?n ox?arl?qlar? var.Onlara ?z silahlar? il?-Quranla h?cum el?m?k laz?md?r.

M?n onlar?n Quran? ?l?l?r? oxumama??n?,pirl?r? getm?m?l?rini,biri-biril?rin? yard?m etm?l?rini,?oxarvadl? olmalar?n?,d?fni t?mt?raql? etm?m?l?rini b?y?nir?m.Allah var da-d?z deyirl?r.

Araya sald?n m?n? d? atmaca atd?n.dey?s?n ?yr??mis?n

M?nim xoruzum yoxdur qoltu?uma versinl?r...

M?n? el? g?lir ki el? s?n d? onlardansan.Sad?c? m?ni i?imd?n yay?nd?rmaq ist?yirs?n.Bunu s?nin yaz?lar?nda onlara olan h?sn?-r??b?tind?n hiss etm?k olur.Daha yazma m?n? onsuz da cavab ver?n deyil?m.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...