Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Barmaq

Quranda Allahi gormemeye delil varmi?

Recommended Posts

Ee b?yl?r v? b?lk? xan?mlar, Quranda Allah? g?rm?m?y? d?lil var?

: O g?n ne??-ne?? ?zl?rsevinib baxacaqd?r! (?l-Qiyam?,22-23). O, h?m?inin deyib: Orada onlar ???nist?dikl?ri h?r ?ey vard?r. D?rgah?m?zda is? ondan art??? m?vc?dd?r! (Qaf,35).?li bin ?bu Talib V? ?n?s bin Malik deyibl?r ki, art?q - Q?dr?ti v? Uca Allah?nc?mal?n? g?rm?k olacaq.<br style="mso-special-character:line-break"><br style="mso-special-character:line-break">?bu H?reyr? demi?dir ki,Pey??mb?rd?n soru?urlar: Ey Allah?n R?sulu! Qiyam?t g?n? biz ?z R?bbimizi g?r?bil?c?yikmi. R?sulullah (s.?.v.) deyir: Siz? on d?rd g?nl?k Ay? g?rm?y? n?s?mane olurmu Adamlar dedil?r: Yox, ey Allah R?sulu! O dedi: Siz? G?n??inqar??s?n? he? n? k?smirs? onu g?rm?y? n?s? mane olurmu. Onlar dedil?r: Yox!. Buzaman o dedi: Siz Onu da m?hz bu c?r g?r?c?ksiniz (?l-Buxari, M?slim).

Share this post


Link to post
Share on other sites
O g?n ne??-ne?? ?zl?r sevinib baxacaqd?r! (?l-Qiyam?,22-23).

??????? ?????????? ?????????

?????? ???????? ?????????

O g?n (ne??-ne??) ?zl?r nurlanacaq v? ?z R?bbin? baxacaqd?r.

bir ay?ni do?ru t?fsir ed? bilm?k ???n, ?vv?li v? sonras?na da baxmaq laz?md?r. B?li, ay?d? "n?zir?" s?z? l???td? g?rm?k m?nas?ndad?r, lakin burada s?zl?k m?nas? n?z?rd? tutulmay?b, ?ksin? Allah?n r?hm?tinu ummaq kinay? edilib. ??nki ay?nin davam?nda "O g?n (ne??-ne??) ?zl?r d? tutulub qaralacaq v? y?qin ed?c?k ki, onlara m?sib?t art?q ?z vermi?dir." bunlar?n ?zl?rinin qaralma??n?n s?b?bi ?zab? g?zl?dikl?ri ???nd?r. Bu ay? ?vv?lkinin qar??s?nda oldu?u ???n onlar?n da ?zl?rinin g?lm?yinin s?b?bi Allah?n r?hm?tini g?zl?dikl?rind?ndir.

?r?bl?r bu c?r deyiml?rd?n ?ox istifad? edirl?r, m?s?l?n kor dil?n?i bel? s?sl?nir: "sizin ?ll?riniz? bax?ram."

Orada onlar ???n ist?dikl?ri h?r ?ey vard?r. D?rgah?m?zda is? ondan art??? m?vc?dd?r! (Qaf,35)

bu ay?nin haras?ndan Allah?n g?r?l? bil?c?yini anlay?rs?n?z?

?li bin ?bu Talib V? ?n?s bin Malik deyibl?r ki, art?q - Q?dr?ti v? Uca Allah?n c?mal?n? g?rm?k olacaq.

bunun m?nb?sini yazacaqs?n?z?

?bu H?reyr? demi?dir ki,Pey??mb?rd?n soru?urlar: Ey Allah?n R?sulu! Qiyam?t g?n? biz ?z R?bbimizi g?r?bil?c?yikmi. R?sulullah (s.?.v.) deyir: Siz? on d?rd g?nl?k Ay? g?rm?y? n?s?mane olurmu Adamlar dedil?r: Yox, ey Allah R?sulu! O dedi: Siz? G?n??inqar??s?n? he? n? k?smirs? onu g?rm?y? n?s? mane olurmu. Onlar dedil?r: Yox!. Bu zaman o dedi: Siz Onu da m?hz bu c?r g?r?c?ksiniz (?l-Buxari, M?slim).

bu h?dis d?lil deyil. ??nk?:

1. Buxari, M?slim v? dig?r ?hli s?nn? m?nb?l?ri biz? qar?? d?lil ola bilm?z nec? ki, ?i? m?nb?l?ri siz? qar?? d?lil deyil. maraql?d?r, m?n "?l-Kafi"d?n, "T?vhid"d?n Allah?n c.c g?r?lm?yinin m?mk?ns?zl?y? haqq?nda h?dis yazsam q?bul ed?c?ks?nmi? ?g?r q?bul ed?c?ks?ns? el? ?i? m?nb?l?ri il? dan??aq. yox ?g?r q?bul etm?y?c?ks?ns? hans? a??lla bizim ?hli s?nn? m?nb?l?rini q?bul ed?c?yimizi d???nm?s?n?z? ist?yirs?n imam?n ibni H?zm ?l-?nd?lusini dinl?:

?? ???? ????????? ????? ????????? ? ??? ?? ????????? ? ??? ???? ????????? ????? ????????? ???? ?? ??????? ? ?????? ??? ?? ????? ?????? ????? ??? ??? ??? ?????? ???? ???? ???? ?????? ??

?i?l?r? qar?? ?z h?disl?rimizi d?lil g?tirm?nin m?nas? yoxdur. ??nki ?i?l?r bu h?disl?ri q?bul etmirl?r.
?i?l?rind? biz? qar?? ?z h?disl?rini d?lil g?tirm?l?rinin m?nas? yoxdur. ??nki bizd? o h?disl?ri q?bul etmirik. bu s?b?bd?n m?xalifl?r il?
m?nazir? ed?rk?n m?xalifin q?bul etdiyi v? m?xalif ???n h?cc?t say?lan m?nb?l?rd?n d?lil g?tirm?k laz?md?r.

ibni H?zm, ????? ?? ??????? ?????? ?????? ? ?4 ? ?159

2. Buxari v? M?sl?m kimi ?hli s?nn? "aliml?ri" h?dis? x?yan?t etmi? ??xsl?rdir, onlar?n s?zl?ri etibarl? deyildir. m?vzu ???n bax?n: nasibi mollalar?n t?hrifl?ri

3. ?bu Hureyr? Kaab ?l-?hbar, T?mimi Dari kimi xristian v? y?hudil?rd?n r?vay?t etmi? bir ??xsdir. y?hudi v? xristian dinind? is? Allah?n ?uzubillah cism olma??, m?kanla s?rh?dli olma??, sevindiyi, ?z?ld?y? v? s. kimi sap?ql?qlar oldu?u bilin?n bir ?eydir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quranda Allah? g?rm?m?y? d?lil var?

??? ?????????? ???????????? ?????? ???????? ???????????? ? ?????? ?????????? ??????????

G?zl?r Onu d?rk etmir. O is? g?zl?ri d?rk edir. O, L?tifdir, (h?r ?eyd?n) X?b?rdard?r.

????? ?????????? ???? ???????

Onlar?n elmi is? Onu ehtiva ed? bilm?z!

?????? ?????????? ??????

Onun he? bir b?nz?ri yoxdur.

Share this post


Link to post
Share on other sites
s?z q?l?b?liyi yaratma t?fsir?il?rin ad?n? yaz.

s?z q?l?b?liyi yoxdur, narahat olma

Molla sistemi is? s?hv etmir?ms? sizd?dir.

molla sistemi bizd?dir? hmm... m?n el? bilirdim ki, d?vl?t qullu?una gir?n, d?vl?td?n maa? alan sizinkil?rdir ax?.

Share this post


Link to post
Share on other sites

s?z q?l?b?liyi yoxdur, narahat olma

molla sistemi bizd?dir? hmm... m?n el? bilirdim ki, d?vl?t qullu?una gir?n, d?vl?td?n maa? alan sizinkil?rdir ax?.

Bizimkil?r kimdir? m?n iran?n ?i?-molla sistemind?n dan???ram siz kim? la? edirsiz?))

M?vzuya g?r? d?lil g?tir m?n ay?l?ri yazd?m t?fsir?il?rinin ad?n? yaz g?r?m kim el? t?fsir edir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Bizimkil?r kimdir?

sizin ulu liderl?rinizd?n tutmu? lap ax?r?nc?za kimi ham?s?. m?s?l?n ?m?vi agenti ?z-Z?hr?, ?bu H?nif?nin t?l?b?si ?bu Yusif, "?l-?zh?r" ?eyxl?ri, S?ud m?ftil?ri v? s.

m?n iran?n ?i?-molla sistemind?n dan???ram

?ran, ?raq, ?fqan?stan, Suriya, Livan, ?r?bistan, B?hreyn, T?rkiy? v? ba?qalar?. hans? ?lk?d? ?i? alimini d?vl?t t?yin edir? v? ya hans? ?lk?d? ?i? alimi d?vl?td?n maa? al?r?

siz kim? la? edirsiz?))

siz?

M?vzuya g?r? d?lil g?tir

s?nd? eyn?ksizs?n? ?z?n ???n yax?? bir eyn?k se?dikd?n sonra 123-c? posta baxarsa.

m?n ay?l?ri yazd?m t?fsir?il?rinin ad?n? yaz g?r?m kim el? t?fsir edir.

s?n? n? laz?md?r? cavab?n varsa buyur yaz, yoxdursa ?bu ?brahim demi? m?vzunu buland?rma

Share this post


Link to post
Share on other sites

(V? yad?n?za sal?n ki) siz: “Ya Musa, Allah? a?kar sur?td? g?rm?yinc?, he? vaxt s?n? inanmayaca??q”,- dediyiniz zaman g?z?n?z g?r?- g?r? sizi ild?r?m vurmu?du........SIZDE BU AYEYEDEKI KIMI DIRESMISIZ???

Share this post


Link to post
Share on other sites

EL -QIYAME 22-ni delill getirisiz...meger uzun Allaha baxmasi onu gormesi demekdi??? sizin eqideye gore Allah goydedir(NEUZUBILLAH)..siz goye baxanda Allahi gore bilirsiniz ki?axi uzleriniz goye baxir.........

Share this post


Link to post
Share on other sites

eger Musa e. KERIMULLAH Allahi gore bilmedise,eger bizim Peygemberimiz s.a.a MERACA qalxanda Allahini gore bilmedise biz nece goreceyik???

Share this post


Link to post
Share on other sites

zehmet olmasa eraf 143-de Musa e. ayildiqdan sonra neye gore bele buyurur ki: MEN IMAN GETIRENLERIN BIRINCISIYEM...neye iman geitrenlerin birincisi oldugunu deyir???meger ondan evvel Allahin tekliyine iman getiren olmayib???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bakigeceleri. Ehsen qaqaw duz yazmisan bunlarda Musanin s.e.cevresindeki yehudilerle eyni eqidededirler buxari kimi zindiqlarin uydurdugu hedislere esasen neuzubillah Allahi gormek ewqine duwubler. Quranda ele bir aye yoxdur orda deyilsin Allahi goreceyik.

aliml?ri t?hqir etm?yin!

Edited by al-Fath

Share this post


Link to post
Share on other sites

salam olsun cumlenize...ey muselman men bu videoya baxmisam....ve verdiyim suallarin cavablarini orda tapmadimgimcun burdaki suallari vermisem...indi yeniden bu videonu bura yuklemekdense menim verdiyim suallara cavab verseydiz wad olardiq

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

salam olsun cumlenize...ey muselman men bu videoya baxmisam....ve verdiyim suallarin cavablarini orda tapmadimgimcun burdaki suallari vermisem...indi yeniden bu videonu bura yuklemekdense menim verdiyim suallara cavab verseydiz wad olardiq

salam olsun cumlenize...ey muselman men bu videoya baxmisam....ve verdiyim suallarin cavablarini orda tapmadimgimcun burdaki suallari vermisem...indi yeniden bu videonu bura yuklemekdense menim verdiyim suallara cavab verseydiz wad olardiq

Allah Subhan?hu T?al?ni g?rm?k bar?sind? b?hs etm?k v? ya bu m?vzuya burnunu soxmaqa ancaq ?r?b dilini bil?nl?r? icaz? verilir.Onsuz da ?r?b dilini bilm?y?n adam bu m?vzudan ba? ??xara bilm?y?c?k movzunun icind? itib batacaq.?r?b dilini bilmirs?ns? he? olmasa bu movzuda b?hs etm?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

Allah Subhan?hu T?al?ni g?rm?k bar?sind? b?hs etm?k v? ya bu m?vzuya burnunu soxmaqa ancaq ?r?b dilini bil?nl?r? icaz? verilir.Onsuz da ?r?b dilini bilm?y?n adam bu m?vzudan ba? ??xara bilm?y?c?k movzunun icind? itib batacaq.?r?b dilini bilmirs?ns? he? olmasa bu movzuda b?hs etm?

Allah Subhan?hu T?al?ni g?rm?k bar?sind? b?hs etm?k v? ya bu m?vzuya burnunu soxmaqa ancaq ?r?b dilini bil?nl?r? icaz? verilir.Onsuz da ?r?b dilini bilm?y?n adam bu m?vzudan ba? ??xara bilm?y?c?k movzunun icind? itib batacaq.?r?b dilini bilmirs?ns? he? olmasa bu movzuda b?hs etm? s?nin suallar?n?n da n? olduqunu bilmir?m .uzaq ba?? c?hal?td?n qaynaqlanacaq

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah Subhan?hu T?al?ni g?rm?k bar?sind? b?hs etm?k v? ya bu m?vzuya burnunu soxmaqa ancaq ?r?b dilini bil?nl?r? icaz? verilir.Onsuz da ?r?b dilini bilm?y?n adam bu m?vzudan ba? ??xara bilm?y?c?k movzunun icind? itib batacaq.?r?b dilini bilmirs?ns? he? olmasa bu movzuda b?hs etm?

hmmmm.asigin sozu qurtaranda nanay nanay deyir....senden icaze almaliyam nese yazanda,ya burun iwine sen baxirsan???bura ereb dili kursu deyil ki...sen verilen suallara cavab ver sonra danisarsan basqa seylerden....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

hmmmm.asigin sozu qurtaranda nanay nanay deyir....senden icaze almaliyam nese yazanda,ya burun iwine sen baxirsan???bura ereb dili kursu deyil ki...sen verilen suallara cavab ver sonra danisarsan basqa seylerden....

hmmmm.asigin sozu qurtaranda nanay nanay deyir....senden icaze almaliyam nese yazanda,ya burun iwine sen baxirsan???bura ereb dili kursu deyil ki...sen verilen suallara cavab ver sonra danisarsan basqa seylerden....

a??? sizl?rsiniz.?b?s yer? ?z?n?z? ?hli beyt a???lar? adland?rm?rs?n?z ki.

Share this post


Link to post
Share on other sites

a??? sizl?rsiniz.?b?s yer? ?z?n?z? ?hli beyt a???lar? adland?rm?rs?n?z ki.

casib suallara cavab verersen aaaaaa....ele sey zad eleme

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

casib suallara cavab verersen aaaaaa....ele sey zad eleme

hans? suallardan dan???rsan ay yaz?q ?

guya m?n s?nin suallar?n? g?rs?m onlara cavab ver?c?m ki ? s?n n? qoyub n? axtar?rsan ay yaz?q?

b?lk? he? Quran? ?z?nd?n d?z oxuya bilmirs?n amma g?lib burda sual zad yaz?rsan

Share this post


Link to post
Share on other sites

hans? suallardan dan???rsan ay yaz?q ?

guya m?n s?nin suallar?n? g?rs?m onlara cavab ver?c?m ki ? s?n n? qoyub n? axtar?rsan ay yaz?q?

b?lk? he? Quran? ?z?nd?n d?z oxuya bilmirs?n amma g?lib burda sual zad yaz?rsan

men yaziq olsam sen bedbext olarsan....danisigina fikir ver..senin qoydugun videoya aid suallar vermisdim mende,amma ki senin gormeyle bagli problemin var.....bir de ki tekebburlusen yaman....Allah axirini xeyirli elesin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mesele tekce ereb dilini bilmekle xulaselenmir. Sen dili bilsende sohbet en elementar ve besit meselelerde ele sehvlere yol verirsen ki bunu dinden agah insan etmez. Dil bilmekle deyil ki.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bax ?L-Qiyam? sur?si 22, 23. Bu ay? Allah t?al?ni g?rm?k haqda a??q-a?kar d?lildir. H?m?inin Qaf sur?sinin 35-ci ay?sind? deyil?n art?q m?kafat Allah t?al?ni g?rm?kdir. ?l-Mutaffifin sur?sinin 15-ci ay?sind? Allah t?al? buyurur ki, Kafirl?r Allah? g?r? bilm?y?c?kl?r v? onlarla Allah?n ars?nda p?rd? olacaqd?r. Imam ?afii (Allah ona r?hm?t etsin!) deyir ki, M?minl?rl? Allah t?al? aras?nda p?rd? olmayacaqd?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hekari. Qiyame 22-23de uzler hemin gun waddir, Rebbine teref baxacaqdir deyilir burda gozle Allahi gormekden sohbet bele getmir. Muteffifin 15dede Allahi gore bilmeyeceyler sozu yoxdur Qurani tehrif etme.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

hekari. Qiyame 22-23de uzler hemin gun waddir, Rebbine teref baxacaqdir deyilir burda gozle Allahi gormekden sohbet bele getmir. Muteffifin 15dede Allahi gore bilmeyeceyler sozu yoxdur Qurani tehrif etme.

??? s?z? il? ??? h?rfi c?rri i?l?ndiyi ???n ???? deyildikd? ?zd?ki g?zl?r n?z?rd? tutulur.??nki ?r?bl?r g?z? ?zd?n hesab edirl?r .?r?bl?r ??? dedikd? h?m d? g?z? n?z?rd? tuturlar.??nki ?z g?zd? yerl??ir.Buna g?r? d? ???? s?z?nd?n g?z xali deyildir.Xusus?nd? ??? ??? feil v? h?rfinin yana?? g?lm?si isbat edir ki g?zl?r n?z?rd? tutulur.

?g?r s?n bunun il? raz?la?m?rsansa de g?r?m ay?nin m?nas? n?dir? s?n? g?r?

Share this post


Link to post
Share on other sites

??? s?z? il? ??? h?rfi c?rri i?l?ndiyi ???n ???? deyildikd? ?zd?ki g?zl?r n?z?rd? tutulur.??nki ?r?bl?r g?z? ?zd?n hesab edirl?r .?r?bl?r ??? dedikd? h?m d? g?z? n?z?rd? tuturlar.??nki ?z g?zd? yerl??ir.Buna g?r? d? ???? s?z?nd?n g?z xali deyildir.Xusus?nd? ??? ??? feil v? h?rfinin yana?? g?lm?si isbat edir ki g?zl?r n?z?rd? tutulur.

?g?r s?n bunun il? raz?la?m?rsansa de g?r?m ay?nin m?nas? n?dir? s?n? g?r?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tebii ki senin izahinla razi deyilem. Cunki senin izahin ilk novbede oz eqidenle uygun gelmir. Siz ayelerin zahirine muvafiq hokm etmeyi iddia edirsizse uz sozunu goze aid ede bilmezsiz. Ustelik 23cu ayedede Rebbine teref baxacaqdir deyilir ki bu sozdende Rebbini gormek anlawilmir. Diger bir terefden hemin ayedeki nezira sozunun bir menasida intizarin cekmek demekdir hansi ki bu cur qebul etdikde aye tam mena kesb edir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mene gore yox bizim eqidemize gore bu aye uzler hemin gun waddir ve oz Rebbinin nemetlerine baxacaqdir, intizarinda olacaqdir kimi izah edilir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hekari. Qiyame 22-23de uzler hemin gun waddir, Rebbine teref baxacaqdir deyilir burda gozle Allahi gormekden sohbet bele getmir. Muteffifin 15dede Allahi gore bilmeyeceyler sozu yoxdur Qurani tehrif etme.

H? s?n y?qin buludlara bax?b sevin?nl?rd?ns?n))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

H? s?n y?qin buludlara bax?b sevin?nl?rd?ns?n))))

sende 8 neferin ciyninde gelen mebuduna baxib sevinersen))))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

Mene gore yox bizim eqidemize gore bu aye uzler hemin gun waddir ve oz Rebbinin nemetlerine baxacaqdir, intizarinda olacaqdir kimi izah edilir.

Mene gore yox bizim eqidemize gore bu aye uzler hemin gun waddir ve oz Rebbinin nemetlerine baxacaqdir, intizarinda olacaqdir kimi izah edilir.

?ksin? bizim ?qid?y? g?r? Quran?n nazil olduqu dilin zahiri el? Quran?n zahiri hesab olunur.Bu dild? ?z?n bax?lmas? deyildikd? g?z?n bax?lmas? n?z?rd? tutulur.??nki g?z ?zd?n say?l?r.?zd? baxmaq qabiliyy?ti olan iki ?zv var.O da iki ?zvd?r.Ancaq ?r?bin dilind? suyun elm kimi ba?a d???lm?si yoxdur.Bunu kim deyibs? ?z?nd?n deyib.

Deyirs?n ki r?bbinin nem?tin? baxacaqlar m?nas?ndad?r.Bu s?z? nec? deyirs?n? Ax? ?nc? inkar etdin ki ?z baxa bilm?z .sonra da deyirs?n ki intizar m?nas?ndad?r.?ntizar m?nas?nda olsayd? h?rfi c?rrsiz g?lm?liydi .M?s?l?n bel? ?? ?????? ??? ????

Share this post


Link to post
Share on other sites

?ksin? bizim ?qid?y? g?r? Quran?n nazil olduqu dilin zahiri el? Quran?n zahiri hesab olunur.Bu dild? ?z?n bax?lmas? deyildikd? g?z?n bax?lmas? n?z?rd? tutulur.??nki g?z ?zd?n say?l?r.?zd? baxmaq qabiliyy?ti olan iki ?zv var.O da iki ?zvd?r.Ancaq ?r?bin dilind? suyun elm kimi ba?a d???lm?si yoxdur.Bunu kim deyibs? ?z?nd?n deyib.

Deyirs?n ki r?bbinin nem?tin? baxacaqlar m?nas?ndad?r.Bu s?z? nec? deyirs?n? Ax? ?nc? inkar etdin ki ?z baxa bilm?z .sonra da deyirs?n ki intizar m?nas?ndad?r.?ntizar m?nas?nda olsayd? h?rfi c?rrsiz g?lm?liydi .M?s?l?n bel? ?? ?????? ??? ????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Onu men deye bilerem gozle baxacaqdir cunki men Quranda zahiri menalarla yanawi mecazi menada ifadeler oldugunuda qebul edirem. Odur ki menim ucun uzler Rebbine teref baxacaqdir dedikde bunu mecazi olaraq gozler kimi qebul etmek hec bir problem deyil. Lakin siz ki deyirsiz ayelerde mecaz yoxdur bunu hec bir yere firlada bilmezsiz. Ayenin hemde intizarinda olmaq kimi qebul edile bileceyise menim fikirim deyil Qazi Abdulcabbarin nezeridir ve tebii ki Qazi Abdulcabbar erebin dilini anlamaq baximindan sene nisbetde en azindan ustad seviyyesindedir.

Edited by Vehabi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

Onu men deye bilerem gozle baxacaqdir cunki men Quranda zahiri menalarla yanawi mecazi menada ifadeler oldugunuda qebul edirem. Odur ki menim ucun uzler Rebbine teref baxacaqdir dedikde bunu mecazi olaraq gozler kimi qebul etmek hec bir problem deyil. Lakin siz ki deyirsiz ayelerde mecaz yoxdur bunu hec bir yere firlada bilmezsiz. Ayenin hemde intizarinda olmaq kimi qebul edile bileceyise menim fikirim deyil Qazi Abdulcabbarin nezeridir ve tebii ki Qazi Abdulcabbar erebin dilini anlamaq baximindan sene nisbetde en azindan ustad seviyyesindedir.

Onu men deye bilerem gozle baxacaqdir cunki men Quranda zahiri menalarla yanawi mecazi menada ifadeler oldugunuda qebul edirem. Odur ki menim ucun uzler Rebbine teref baxacaqdir dedikde bunu mecazi olaraq gozler kimi qebul etmek hec bir problem deyil. Lakin siz ki deyirsiz ayelerde mecaz yoxdur bunu hec bir yere firlada bilmezsiz. Ayenin hemde intizarinda olmaq kimi qebul edile bileceyise menim fikirim deyil Qazi Abdulcabbarin nezeridir ve tebii ki Qazi Abdulcabbar erebin dilini anlamaq baximindan sene nisbetde en azindan ustad seviyyesindedir.

siz m?cbursunuz m?caza qa?as?n?z ??nki i?in h?qiq?tind?n bix?b?rsiniz. ?r?bin dilind? bel? bir ifad? var.?st?r siz buna m?caz deyin v? ya ba?qa bir ?ey.Qazi AbdulCabbar M?t?zil? olub .H?r n? q?d?r dili yax?? bils? d? .X?lil bin ?hm?dd?n ?bu Zeydd?n Sibaveyhid?n ?st?n olmay?b.Onlardan he? kim Quranda m?caz?n olduqunu dem?yib.

Share this post


Link to post
Share on other sites

siz m?cbursunuz m?caza qa?as?n?z ??nki i?in h?qiq?tind?n bix?b?rsiniz. ?r?bin dilind? bel? bir ifad? var.?st?r siz buna m?caz deyin v? ya ba?qa bir ?ey.Qazi AbdulCabbar M?t?zil? olub .H?r n? q?d?r dili yax?? bils? d? .X?lil bin ?hm?dd?n ?bu Zeydd?n Sibaveyhid?n ?st?n olmay?b.Onlardan he? kim Quranda m?caz?n olduqunu dem?yib.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Burda deyibler kor kora kor demese bagri catlar))) o ittiham ki sizin eqidenin ustune surulur onu mene deyirsen? Mecazi siz qebul etmirsiz ve bu haqda yuxaridaki postdada iwletdiyin ifade ki var dilin zahiri Quranin zahiridir buna bir daha eyani subutdur. Ve mecazi qebul etmediyiniz ayelerin zahirindeki mecazlarla uzlewib cixilmaz veziyyetde qaldiginiz zaman bunu erebin daniwigi ve ya bawqa bir wey deyib yozursuz ve biz dediyimizin ustune gelirsiz. Halbuki mehz siz selefilerin tebiriyle yanawsaq qiyame 22-23de gozle gormekden sohbet bele gede bilmez cunki ayede uzler deyilir gozler deyilmir. Zahir demirsiz? Bu da size zahir. Qazi Abdulcabbarida men mecaza gore yox hemin ayedeki nezira sozunun hemde intizarinda olmaq anlaminda iwlendiyini diqqete catdirmaq ucun misal cekdim.

Edited by Vehabi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

?sas odur ki h?r ikimiz ay?d? baxmaq?n g?zl?r? ?amil edildiyini q?bul etdik.F?rq buras?ndad?r ki m?n d?lil? dayanaraq bunu etdim siz is? f?rziy?l?r? qap?laraq bunu etdiniz.?sas odur ki siz q?bul etdiniz ki g?zl?r baxacaq.yax?? g?zl?r n?y? baxacaq?R?bbin? yoxsa R?bbinin nem?tin? ? Bunun nec? t?yin edirsiniz?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...