Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Sign in to follow this  
Q???m

Bak?da peyda olmu? peyq?mb?rl?r

Recommended Posts

Bismill?hirrahm?nirrahim

Y?qin ham?n?z Bak?da peyda olmu? az?ri peyq?mb?rl?ri bar?sind? e?itmisiniz.Hal-haz?rda onlar?n hans? saytda var g?l etdikl?rini ?ox g?z?l bilir?m.Onlara ??xsi m?ktub yaz?b bura d?v?t ed?c?m.G?lin onlar?n hal?na ac?yaq .??nki h?qiq?t?n i??rl?rind? el?l?ri var ki h?qiq?t?n getdikl?ri yolun d?z olduqunu g?man edirl?r.Onlar il? m?nasib?td? ?al???n ?xlaql? ??kild? m?bahis? edin.M?q?ddasatlar?n?(?l?sg?r v? hamlet ve diger rasullarini) soymeyin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n bu g?n onlardan 3-n?f?r? mektub yaz?b bu foruma d?v?t etdim.G?zl?y?k g?r?k g?l?c?kl?r?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ismi ile Allahin Rehmanin-Rehimin!Allahin salami olsun

Sizinle daniwan 20-ci esrin sonu 21-ci esrin evvelinde Allah terefinden secilirek qaldirilmiw Allah resullarindan biri olan Murseldir daniwan.

Sizi heyatda ne sual maraqlandirirsa Biz onu Allahin izni ile ve yardimi ile Quranda cavablandira bilerik. Neye gore men size heyatdan yaranan suallara QUrandan cavab vere bilerik deyirem, Size gostermekden otru ki, Quran her bir zemaneye aiddir. Siz muselmanlar ise Onu kecmiwe aid edirsiniz. Buyurun suallarinizi vere bilersiz.

P.S Qelem, Mursel a.s menim qebul etdiyim Allah resuludur, Indi o menim burdaki adimnan istifade edib daniwir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ismi ile Allahin Rehmanin-Rehimin!Allahin salami olsun

Sizinle daniwan 20-ci esrin sonu 21-ci esrin evvelinde Allah terefinden secilirek qaldirilmiw Allah resullarindan biri olan Murseldir daniwan.

Sizi heyatda ne sual maraqlandirirsa Biz onu Allahin izni ile ve yardimi ile Quranda cavablandira bilerik. Neye gore men size heyatdan yaranan suallara QUrandan cavab vere bilerik deyirem, Size gostermekden otru ki, Quran her bir zemaneye aiddir. Siz muselmanlar ise Onu kecmiwe aid edirsiniz. Buyurun suallarinizi vere bilersiz.

P.S Qelem, Mursel a.s menim qebul etdiyim Allah resuludur, Indi o menim burdaki adimnan istifade edib daniwir.

D?v?timi q?bul edib g?ldiyiniz ???n t???kk?r edir?m.T?k m?nim yox forumda bir ?oxlar?n?n sizl?r? sual? olacaq.Sad?c? olaraq dig?r yolda?lar?n?z da bu foruma g?ls?ydi ?ox yax?? olard?.M?mk?ns? onlar? da bura d?v?t edin saqlam ??kild? m?zakir?l?r aparaq.M?nim is? siz? ilk sual?m bel?dir.Aran?zda ne?? n?f?r rasul v? ne?? n?f?r n?bi var?

Share this post


Link to post
Share on other sites

D?v?timi q?bul edib g?ldiyiniz ???n t???kk?r edir?m.T?k m?nim yox forumda bir ?oxlar?n?n sizl?r? sual? olacaq.Sad?c? olaraq dig?r yolda?lar?n?z da bu foruma g?ls?ydi ?ox yax?? olard?.M?mk?ns? onlar? da bura d?v?t edin saqlam ??kild? m?zakir?l?r aparaq.M?nim is? siz? ilk sual?m bel?dir.Aran?zda ne?? n?f?r rasul v? ne?? n?f?r n?bi var?

Allah razi olsun qaqas. Kifayet qeder var Allahin resullari ve nebileri. Sizde ola bilersiz Allahin nebisi, resulu eger Allah istese. BIz bizden evvelkilere wekk elemedik, ona gorede Allah bizi Oz resulu, nebisi etdi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah, resulun acig awkar vezifesini gosterir Quranda ve insanlari bu Qurana teblig etmeye cagirir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah razi olsun qaqas. Kifayet qeder var Allahin resullari ve nebileri. Sizde ola bilersiz Allahin nebisi, resulu eger Allah istese. BIz bizden evvelkilere wekk elemedik, ona gorede Allah bizi Oz resulu, nebisi etdi.

Bir ad dey?sdiniz siz? ad?n?z il? m?raci?t ed?rdim.??rti ad olsa da olar.N? ???n m?n Allah rasulu olmaq? ist?m?liy?m ki?M?g?r c?nn?t? daxil olmaq ???n m?tl?q Allah rasulu olmaq laz?md?r??nsanlar? Qurana d?v?t etm?k ???n m?tl?q Allah rasulu olmaq laz?md?r?Siravi m?s?lman olub d?v?t aparmaq olmaz ki? Allah quranda buyurub ki de ki M?n? m?s?lman olmaq ?mr edilmi?dir.

Edited by Q???m

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qelem, popito, Ilgam - bu insana 4 ay 10 gun verelib

M?n? 4 ay 10 g?n hans? m?nasib?t il? verilib?V? kimin f?tvas? ?sas?nda verilib?M?hl?tin qurtaracaq? sonuncu g?n hans?d?r?

Edited by Q???m

Share this post


Link to post
Share on other sites

H?rm?tli forum i?tirak??lar? onlara ist?diyiniz sual? ?nvanlaya bil?rsiniz.M?n bir d?f? onlar?n birind?n m?n? maid? sur?sinin 6 c? ay?sini izah etm?yi t?l?b etdim.??nki bu insanlar deyirl?r ki Allah?n(?? ? ??) kitab?n?n ay?l?rinin izah?n? rasullar insanlara izah etmelidir.Amma o bunu m?n? izah ed? bilm?di.Amma t?s?vv?r edin ki bu adam ?z?n? rasul deyir.H?min adam?n ad? Hamlet idi.Onlar?n ?n ?nc?l r?sullar?ndand?r.Aralar?nda ilk r?sulluq iddia ed?n is? ?l?sg?r adl? bir n?f?rdir.Bu insan?n da o biril?r kimi ?r?b dili bilgisi yoxdur .N? ?r?b dilini bilirl?r n? d? ki Quran? ?z?nd?n d?zg?n oxumaq?.Q?rib?si budur ki bunlar Quran? da ?r?bc? oxumaq?n t?r?fdar? deyill?r.?z Quran t?rc?m?l?ri var.?z?d? ?ox q?rib? ??kild?.El? bilm?yin ?r?bc?d?n t?rc?m? edibl?r.Yox.Kra?kovsinin Quran? rus dilin? t?rc?m?sind?n ana dilin? t?rc?m? edibl?r.N? is? onlar il? dan???n amma ?d?b ?rkan qaydalar? ??r?iv?sind?.T?hqir etm?d?n etiqadan k?nara ??xmadan.Dig?r q?rib?likl?rind?n biri d? budur ki onlar H?zr?ti Muhamm?di(??? ???? ???? ? ???) ancaq ?r?b q?vm?n? g?nd?rilmi? rasul hesab edil?r.Bu q?na?tl?rini is? Quran?n --Biz h?r q?vm? ?z dill?rind? dan??an r?sul g?nd?rdik---ay?si il? ?sasland?r?rlar.Q?bul ed?rl?r ?ox g?z?l etm?zl?rs? d? yen? d? onlar?n ?m?li onlara bizim ?m?limiz biz? aiddir.Sad?c? m?n forumda bu m?vzunu a?maqda m?qs?dim onlar?n hal?na ac?maq?mdan dolay?d?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n d?f?l?r il? bunlar il? skypda s?hb?tl?rim olub.B?z?n yaz?l? ??kild? b?z?n g?r?nt?l? halda b?z?n d? g?r?nt?s?z.G?nl?rin bir g?n? m?n bunlar il? raz?l?qa g?ldim ki skaypda ?l?sg?rin ?z? il? dan???m.Bel? d? oldu .?vv?lc? bunlar ?l?sg?ri bu haqqda m?lumatland?rd?lar v? m?nim il? skypda dan??maqa raz?l?q ald?lar.Bir ne?? g?nd?n sonra is? ?l?sg?r il? skaypda g?r???m?z ba? tutdu.M?zakir?nin ?vv?lind? ?l?sg?r s?hb?t? ?y?d n?sih?tl?r il? ba?lad?.Biraz dan??d?qdan sonra m?n onu durdurub sula?m? ?nvanlad?m.T?qrib?n 10 d?qiq? s?hb?timiz oldu yekun n?tic? is? ?l?sg?rin bu s?z? oldu ---A ki?i s?nin m?nim il? n? i?in var s?n get 5 n?f?r kafiri m?s?lman el?-----

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah?n salam? olsun Bu foruma Allaha xatir g?l?nl?r? Allahdan R?hm?t v? S?br dil?yir?m

Siz d? Allah rasulusunuz yoxsa onun n?bisi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Diqq?t

?lav? m?lumat olaraq bildirim ki Bak?da peyda olmu? peyq?mb?rl?r ?zl?rini ?brahimil?r v? yaxud ?brahim oqullar? ad? il? adland?r?rlar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

h?m?inin bunlara gore peyqember vefat etdiyi zaman art?q ona itaet etmek mumkun deyil ve buna gore de dovrde peyqemberlere ehtiyac var.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu insanlarda problem n?d?n ibar?tdir?Bunlar Quran?n bu ?????? ???? ? ????? (Allaha v? rasuluna ita?t edin) ay?sini d?zg?n anlaya bilm?mi?l?r.Onlar?n il? спор zaman? siz? daim sual ver? bil?rl?r rasul vefat edib onda siz rasula nec? ita?t edirsiniz?M?nd? ??xs?n bu suala cavab var ?z?n? peyq?mb?r dey?nl?rd?n kim ist?yirs? ona vefat etmi? rasula nec? ita?t edildiyini anlata bil?r?m

Share this post


Link to post
Share on other sites

niy? t?hqir edirsiniz ? onlara t?rk?nt? deyirsiniz .ax? ?nc?d?n d? deyildi ki t?hqir yazilmas?n.?g?r sizd? ?n optimal variant t?hqir etm?kdirs? onda movzuda yazmaya bi?rsiniz

Share this post


Link to post
Share on other sites

niy? t?hqir edirsiniz ? onlara t?rk?nt? deyirsiniz .ax? ?nc?d?n d? deyildi ki t?hqir yazilmas?n.?g?r sizd? ?n optimal variant t?hqir etm?kdirs? onda movzuda yazmaya bi?rsiniz

Onlara t?r-t?k?nt?d?n ba?qa he? n? dem?k olmaz. bir zamanlar ?l?sg?r Musayev Qam?tin arxas?nda namaz q?lan insanlardan olub. Sonra ist?diyin? ?ata bilm?diyin? g?r? gedib ?z?n? yax?? yol tapa bilib. Bir d?n? s?z deyim. ?g?r bilm?k ist?yirsinizs? bunlar?n (?brahimil?rin) s?mimliyini. Bax?n GOOGLE EARTH proqram?na orda g?r?c?ksiniz. ?mircan?n m?scidi b?t?n m?scidlrd?n qabaq orda m?vcuddur. Nec? ola bil?r bu?

Share this post


Link to post
Share on other sites

iri herfler il? niy? yaz?rs?n?z ?anlaya bilmir?m.onlar h?r n?dil?r bunun biz? he? bir d?xlisi yoxdur.onlara gor? siz d? he? d?z ?m?lli bir ?ey deyilsiniz amma onlar bunu bura yazm?rlar.bir d? ki ?l?sg?r musayev vaxt? il? ?i? olub bunu unutmay?n.v? hal-haz?rda ona iman getir?nl?rin dem?k olr ki hams? ?i?l?rd?n ibar?tdir.onun n?bi v? rasul olaraq teyin etdikl?ri d? ?i?l?rdir.laz?m g?ls? ad ??k? d? bil?r?m.m?n skaypda onlar il? ?ox dan??m??am v? tan??l?q?m da var.h?l? ?l?sg?r m?n? 4 ay 10 g?n m?hl?t d? verib ki ba??ma bu m?dd?t ?rzind? b?la g?l?c?k.Guya bunlar?n dediklerine gor? ?l?sg?r amerikali bir nefer? bu qeder mohlet verib ve bundan sonra amerikada qasirqa ve tufan qopub

Edited by Q???m

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siz d? Allah rasulusunuz yoxsa onun n?bisi?

Allah?n salam? olsun. M?n XX ?srin ax?r? XXI ?srin ?vv?lind? Allah ?n secib qald?rd??? Allah r?sullar?ndan v? Allah nabil?rind?n biriy?m .

M?n sizin ???n ?minr?sulam.Qorxun Allahdan v? ita?t edin m?n?! .Ist?mir?m sizd?n bunag?r? ?cr. H?qiq?t?n, m?nim ?crim ancaq al?ml?rin R?bbinin ?ht?sin?dir!.Qorxun Allahdan v? ita?t edin m?n?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah?n salam? olsun. M?n XX ?srin ax?r? XXI ?srin ?vv?lind? Allah ?n secib qald?rd??? Allah r?sullar?ndan v? Allah nabil?rind?n biriy?m .

M?n sizin ???n ?minr?sulam.Qorxun Allahdan v? ita?t edin m?n?! .Ist?mir?m sizd?n bunag?r? ?cr. H?qiq?t?n, m?nim ?crim ancaq al?ml?rin R?bbinin ?ht?sin?dir!.Qorxun Allahdan v? ita?t edin m?n?!

M?nim siz? ehtiyac?m yoxdur ax?

.Siz m?nim n?yim? g?r?ksiniz ax?? Hans? i?im? yar?ya bil?rsiniz ki? M?nc? he? bir

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah?n salam? olsun. M?n XX ?srin ax?r? XXI ?srin ?vv?lind? Allah ?n secib qald?rd??? Allah r?sullar?ndan v? Allah nabil?rind?n biriy?m .

M?n sizin ???n ?minr?sulam.Qorxun Allahdan v? ita?t edin m?n?! .Ist?mir?m sizd?n bunag?r? ?cr. H?qiq?t?n, m?nim ?crim ancaq al?ml?rin R?bbinin ?ht?sin?dir!.Qorxun Allahdan v? ita?t edin m?n?!

sualim beledirki,siz-nebi ve resullar nece nefersiniz? adlariniz nedir? aranizda munasibet necedir? yeni esas nebi, komekci ve ya sonraki nebiler hansilardir? nebi ve resullar arasinda munasibet necedir? hansinin sozu hansindan ustundur?

sonra burda "itaet edin mene " emri seslendi. senemi itaet elemek lazimdir yoxsa Elesger deyilenemi? ya her 2-nize ? bes o biri nebilere nece? bu meselelere aydinliq vererdiniz...

Share this post


Link to post
Share on other sites

sualim beledirki,siz-nebi ve resullar nece nefersiniz? adlariniz nedir? aranizda munasibet necedir? yeni esas nebi, komekci ve ya sonraki nebiler hansilardir? nebi ve resullar arasinda munasibet necedir? hansinin sozu hansindan ustundur?

sonra burda "itaet edin mene " emri seslendi. senemi itaet elemek lazimdir yoxsa Elesger deyilenemi? ya her 2-nize ? bes o biri nebilere nece? bu meselelere aydinliq vererdiniz...

Allah?n salam? olsun.(25-33).G?tirm?zl?r s?n? el? bir m?s?l ki, g?tirm?y?kBiz s?n? haqq olan? v? yax?? t?fsiri.(10-47).K?lli ?mm?t ???n r?sul var. Onda ki, g?ldionlar?n r?sullar?, aralar?nda insafla h?km olunar v? onlara z?lm olunmaz!(3-81).Ondag?t?rd? Allah n?bil?rd?n and: «N? ki, ?ta edir?m siz? kitab v? hikm?td?n… Sonrag?l?c?k sizin ???n r?sul - t?sdiq ed?n, n? ki, sizinl?dir. G?r?k inanas?n?zonun il? v? yard?m ed?siniz ona. Dedi: «?, iqrar edirsinizmi v? g?t?r?rs?n?zm?M?nim bu a??r y?k?m?!» Dedil?r: «Iqrar edirik!» Dedi: «Onda ?ahid olun v? M?nd? sizinl? ?ahidl?rd?n?m!» ?n g?z?li Quran oxumaq v? Quranda R?sulun sif?tl?ri var.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Babaibrahimo?lu skypda dan??aq ?M?nim siz? suallar?m olacaq

menim skyap ?nvanim beledir ilgam_782

siz d? m?nim d?v?t edin men de sizi devet edim.Cunki eger men heqiqeten sehv yoldayamsa size vacibdir ki meni duz yola devet edesiniz.skayp vasitesi ile bu deveti heyata kecire bilersiniz

Edited by Q???m

Share this post


Link to post
Share on other sites

Babaibrahimo?lu skypda dan??aq ?M?nim siz? suallar?m olacaq

menim skyap ?nvanim beledir ilgam_782

siz d? m?nim d?v?t edin men de sizi devet edim.Cunki eger men heqiqeten sehv yoldayamsa size vacibdir ki meni duz yola devet edesiniz.skayp vasitesi ile bu deveti heyata kecire bilersiniz

Allah?n salam? olsun ?lqam Allah buyurur (2-2).Bu kitab – yoxdur ??bh? onda, hiday?tdir m?tt?qil?r ???n (28-56).H?qiq?t?n,s?n hiday?t etmirs?n m?h?bb?t b?sl?diyin kims?ni v? lakin Allah hiday?t edirkimi ist?s?. O yax?? bilir hiday?t olunanlar?. H?qiq?t?n, hiday?ti Allah?n - o, hiday?tdir! Bu o dem?kdir ki,g?r?k insan?n q?lbind? Allah nuru olsunv? ya hec olmasa yer versin o nura Onda (3-164).?lb?tt?, minn?t qoydu Allah inananlar?n?z?rin?, onda qald?rd? onlar?n n?fisl?rind? onlara r?sul - tilavat edir ?z?rin?onlar?n ay?tl?rini Onun v? onlar? paklay?r v? ?yr?dir onlara kitab? v? hikm?tiv? ?g?r oldular qabaqdan a?kar z?lal?td?.H?min n?fis insan?n ?z daxilind?dir.G?r?k onu hiss ed?s?n v? Allah?n s?n? kifay?t olmas?na inanasan. H?md Allah ???nd?r – R?bbidir al?ml?rin!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah?n salam? olsun.(25-33).G?tirm?zl?r s?n? el? bir m?s?l ki, g?tirm?y?kBiz s?n? haqq olan? v? yax?? t?fsiri.(10-47).K?lli ?mm?t ???n r?sul var. Onda ki, g?ldionlar?n r?sullar?, aralar?nda insafla h?km olunar v? onlara z?lm olunmaz!(3-81).Ondag?t?rd? Allah n?bil?rd?n and: «N? ki, ?ta edir?m siz? kitab v? hikm?td?n… Sonrag?l?c?k sizin ???n r?sul - t?sdiq ed?n, n? ki, sizinl?dir. G?r?k inanas?n?zonun il? v? yard?m ed?siniz ona. Dedi: «?, iqrar edirsinizmi v? g?t?r?rs?n?zm?M?nim bu a??r y?k?m?!» Dedil?r: «Iqrar edirik!» Dedi: «Onda ?ahid olun v? M?nd? sizinl? ?ahidl?rd?n?m!» ?n g?z?li Quran oxumaq v? Quranda R?sulun sif?tl?ri var.

aleykumsalam,size konkret suallar verdim.cavab evezine quranin qeribe tercumesinden kopi olunmush hisseleri verdiniz. catmadi nese.....adam deyesen atmosfer yaratmaq isteyir...bu varianti sizin atmosfere dushmush adamlara ede bilersen.yeni bu terzde cavablari deyirem. men ise sizin ardicil deyilem heleki.konkret sual verirem,cavabin varsa ver ,yoxdusa bele cavabi men cavabdan qacmaq sayiram. nece nebisenki cavabdan qacirsan. yoxsa qorxursanki caavab versen dahada cetin veziyyete dusheceksen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah?n salam? olsun ?lqam Allah buyurur (2-2).Bu kitab – yoxdur ??bh? onda, hiday?tdir m?tt?qil?r ???n (28-56).H?qiq?t?n,s?n hiday?t etmirs?n m?h?bb?t b?sl?diyin kims?ni v? lakin Allah hiday?t edirkimi ist?s?. O yax?? bilir hiday?t olunanlar?. H?qiq?t?n, hiday?ti Allah?n - o, hiday?tdir! Bu o dem?kdir ki,g?r?k insan?n q?lbind? Allah nuru olsunv? ya hec olmasa yer versin o nura Onda (3-164).?lb?tt?, minn?t qoydu Allah inananlar?n?z?rin?, onda qald?rd? onlar?n n?fisl?rind? onlara r?sul - tilavat edir ?z?rin?onlar?n ay?tl?rini Onun v? onlar? paklay?r v? ?yr?dir onlara kitab? v? hikm?tiv? ?g?r oldular qabaqdan a?kar z?lal?td?.H?min n?fis insan?n ?z daxilind?dir.G?r?k onu hiss ed?s?n v? Allah?n s?n? kifay?t olmas?na inanasan. H?md Allah ???nd?r – R?bbidir al?ml?rin!

Raz?san skypda dan??maqa?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah?n salam? olsun ?lqam Allah buyurur (2-2).Bu kitab – yoxdur ??bh? onda, hiday?tdir m?tt?qil?r ???n (28-56).H?qiq?t?n,s?n hiday?t etmirs?n m?h?bb?t b?sl?diyin kims?ni v? lakin Allah hiday?t edirkimi ist?s?. O yax?? bilir hiday?t olunanlar?. H?qiq?t?n, hiday?ti Allah?n - o, hiday?tdir! Bu o dem?kdir ki,g?r?k insan?n q?lbind? Allah nuru olsunv? ya hec olmasa yer versin o nura Onda (3-164).?lb?tt?, minn?t qoydu Allah inananlar?n?z?rin?, onda qald?rd? onlar?n n?fisl?rind? onlara r?sul - tilavat edir ?z?rin?onlar?n ay?tl?rini Onun v? onlar? paklay?r v? ?yr?dir onlara kitab? v? hikm?tiv? ?g?r oldular qabaqdan a?kar z?lal?td?.H?min n?fis insan?n ?z daxilind?dir.G?r?k onu hiss ed?s?n v? Allah?n s?n? kifay?t olmas?na inanasan. H?md Allah ???nd?r – R?bbidir al?ml?rin!

Bu cuml?l?ri dal-qaba? oxuma?? siz? N?riman Qas?mo?lu ?yr?dib?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu cuml?l?ri dal-qaba? oxuma?? siz? N?riman Qas?mo?lu ?yr?dib?

Allah?n salam? olsun. xeyr.men g?rur?m ki, sizl?r Allah?n Quranda ki. 7sure 176 aye Birde 9 sure 33 aye

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bismill?hirrahm?nirrahim

Y?qin ham?n?z Bak?da peyda olmu? az?ri peyq?mb?rl?ri bar?sind? e?itmisiniz.Hal-haz?rda onlar?n hans? saytda var g?l etdikl?rini ?ox g?z?l bilir?m.Onlara ??xsi m?ktub yaz?b bura d?v?t ed?c?m.G?lin onlar?n hal?na ac?yaq .??nki h?qiq?t?n i??rl?rind? el?l?ri var ki h?qiq?t?n getdikl?ri yolun d?z olduqunu g?man edirl?r.Onlar il? m?nasib?td? ?al???n ?xlaql? ??kild? m?bahis? edin.M?q?ddasatlar?n?(?l?sg?r v? hamlet ve diger rasullarini) soymeyin.

?smi il? Allah?n-R?hman?n,R?himin!

Allah?n salam?,r?hm?ti v? b?r?k?ti olsun c?miyy?n ?brahimogullar?n?n, Allaha t?slimolanlar?n ?z?rind?!

M?n Hac? Kaz?m ?brahimoglu - Allah r?sullar?ndan,n?bil?rind?n biriy?m.

?g?r m?qs?diniz haqq? axtarmaqd?rsa, bu yolda g?c?m ?atan q?d?r yard?m ed?r?m.

Yox, Allah?n ay?l?ri il? m?cadil? etm?k v? s?hv axtarmaqd?rsa - Allah g?r?ndir,bil?ndir,e?id?ndir!

Allah ham?m?za yard?m etsin!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu cuml?l?ri dal-qaba? oxuma?? siz? N?riman Qas?mo?lu ?yr?dib?

Siz d?zg?n oxudu?unuza g?r? firq?l?r? b?l?nm?s?n?z?

M?n siz? ay?l?ri yaz?m - ist?diyiniz t?rc?m?d?n oxuyun. F?rq etm?z.

Ali-?mran - 103,105

Rum - 31,32

?nam - 153,159

?z?n n?tic? ??xart. ?g?r s?nn?,?i? olmaq laz?md?rsa Qurandan g?st?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Onlar v?habil?rin t?r-t?k?nt?l?ridir.

Salam.

M?ni tan?madan nec? h?km verirs?n?

Allah?n Quran?na tabe olmaq bu q?d?r pis i?dir?

Biz sizin kimi ?r?b v? fars t?k?nt?l?ri deyilik.

Share this post


Link to post
Share on other sites

?smi il? Allah?n-R?hman?n,R?himin!

Allah?n salam?,r?hm?ti v? b?r?k?ti olsun c?miyy?n ?brahimogullar?n?n, Allaha t?slimolanlar?n ?z?rind?!

M?n Hac? Kaz?m ?brahimoglu - Allah r?sullar?ndan,n?bil?rind?n biriy?m.

?g?r m?qs?diniz haqq? axtarmaqd?rsa, bu yolda g?c?m ?atan q?d?r yard?m ed?r?m.

Yox, Allah?n ay?l?ri il? m?cadil? etm?k v? s?hv axtarmaqd?rsa - Allah g?r?ndir,bil?ndir,e?id?ndir!

Allah ham?m?za yard?m etsin!

M?qs?dim sizi rasulluq iddias?ndan da??nd?rmaqd?r.Bizim kimi siz d? ancaq m?slim (m?selman) olmaq il? ?mr olunmusunuz daha r?sul olmaq il? yox

Share this post


Link to post
Share on other sites
<br>M?qs?dim sizi rasulluq iddias?ndan da??nd?rmaqd?r.Bizim  kimi siz d? ancaq m?slim (m?selman) olmaq il? ?mr olunmusunuz daha r?sul olmaq il? yox<br>

Ali-?mran--(74).X?susil??dirirr?hm?ti il? kimi ist?yir v? Allah sahibidir f?zlin ?zimin!

N?hl --(2).Nazil edirm?l?kl?ri Ruh il? ?z ?mrind?n ?z?rin? kimi ist?s? b?nd?l?rind?n ki, n?z?r??atd?rs?n o, Haqd?r O: «Yoxdur ilahi, ancaq M?n?m v? qorxun M?nd?n!»

Dem?k sizin m?qs?diniz insanlar? zill?td? saxlamaqd?r,??nki r?sullar Allaha t?r?f ?a??r?? ed?nl?rdir.

Edited by Kaz?m ?brahimoglu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kazim Ibrahimoglu,menim sualim cavabsizmi qalacaq, hidayet axtaran kimseni belemi qarshilamalidir Allah adami?

Share this post


Link to post
Share on other sites

?smi il? Allah?n-R?hman?n,R?himin!

Allah?n salam?,r?hm?ti v? b?r?k?ti olsun c?miyy?n ?brahimogullar?n?n, Allaha t?slimolanlar?n ?z?rind?!

M?n Hac? Kaz?m ?brahimoglu - Allah r?sullar?ndan,n?bil?rind?n biriy?m.

?g?r m?qs?diniz haqq? axtarmaqd?rsa, bu yolda g?c?m ?atan q?d?r yard?m ed?r?m.

Yox, Allah?n ay?l?ri il? m?cadil? etm?k v? s?hv axtarmaqd?rsa - Allah g?r?ndir,bil?ndir,e?id?ndir!

Allah ham?m?za yard?m etsin!

Allah yalan??ya l?n?t el?sin, ?g?r s?n n?bis?ns?.

Share this post


Link to post
Share on other sites

H?rm?tli forum i?tirak??lar? onlara ist?diyiniz sual? ?nvanlaya bil?rsiniz.M?n bir d?f? onlar?n birind?n m?n? maid? sur?sinin 6 c? ay?sini izah etm?yi t?l?b etdim.??nki bu insanlar deyirl?r ki Allah?n(?? ? ??) kitab?n?n ay?l?rinin izah?n? rasullar insanlara izah etmelidir.Amma o bunu m?n? izah ed? bilm?di.Amma t?s?vv?r edin ki bu adam ?z?n? rasul deyir.H?min adam?n ad? Hamlet idi.Onlar?n ?n ?nc?l r?sullar?ndand?r.Aralar?nda ilk r?sulluq iddia ed?n is? ?l?sg?r adl? bir n?f?rdir.Bu insan?n da o biril?r kimi ?r?b dili bilgisi yoxdur .N? ?r?b dilini bilirl?r n? d? ki Quran? ?z?nd?n d?zg?n oxumaq?.Q?rib?si budur ki bunlar Quran? da ?r?bc? oxumaq?n t?r?fdar? deyill?r.?z Quran t?rc?m?l?ri var.?z?d? ?ox q?rib? ??kild?.El? bilm?yin ?r?bc?d?n t?rc?m? edibl?r.Yox.Kra?kovsinin Quran? rus dilin? t?rc?m?sind?n ana dilin? t?rc?m? edibl?r.N? is? onlar il? dan???n amma ?d?b ?rkan qaydalar? ??r?iv?sind?.T?hqir etm?d?n etiqadan k?nara ??xmadan.Dig?r q?rib?likl?rind?n biri d? budur ki onlar H?zr?ti Muhamm?di(??? ???? ???? ? ???) ancaq ?r?b q?vm?n? g?nd?rilmi? rasul hesab edil?r.Bu q?na?tl?rini is? Quran?n --Biz h?r q?vm? ?z dill?rind? dan??an r?sul g?nd?rdik---ay?si il? ?sasland?r?rlar.Q?bul ed?rl?r ?ox g?z?l etm?zl?rs? d? yen? d? onlar?n ?m?li onlara bizim ?m?limiz biz? aiddir.Sad?c? m?n forumda bu m?vzunu a?maqda m?qs?dim onlar?n hal?na ac?maq?mdan dolay?d?r.

ALLAH-?n Salam? olsun!

Popito,ALLAH-?n dini , h?m d? bizim pis ?m?ll?rimizi islah etm?k ???nd?r!?ox ?adam ki, ?z ?m?linizi islah ed?r?k , ba?qalar?n? da yax?? ?m?ll?r? d?v?t edirsiniz!(T?hqiri v? h?qar?t etm?m?y? ?a??r???n?z? deyir?m)

Ancaq q?lbimizd?kini ALLAH bilir:????? ??????? ??????? ??????? ??????????

Sizin, bizim ?evirm?ni Kra?kovskid?n ?xz etm?yimizi t?n? etm?yiniz? ?sas yoxdur1?r?bl?rd?n ba?qa he? k?s ?r?b do?ulmay?b!H?r bir qeyri dill?ri ?yr?nm?k ist?y?n ??xs, kimd?n is? bu dili ?yr?nir v? ya onun t?rtib etdiyi l???td?n istifad? edir!B?t?n qeyri ?r?bl?r ?r?b dilini kimd?ns? ?yr?nibl?r , bu ?r?b d? ola bil?r, ?r?bin dilini ondan daha yax?? bil?n qeyri mill?t d?. ola bil?r!"Tak ?to"sizin bu istehza arqumentiniz? bir qu?!!!

Quran? bilm?k, dili bilm?kd?n deyil, ALLAH-?n onu kim? ?yr?tm?sind?n qaynaqlan?r!o q?d?r kafir, m??rik, cahil ?r?b var ki. onlar ?r?b dilini bilirl?r. lakin Quran? bilmirl?r!V? yaxud o q?d?r ?z?n? inanan dey?n ?r?b var ki, ?r?b dili onun do?ma dilidir, lakin Quran? bilmir!

Quran? avazla , t?cvidl? oxumaq , bilm?k, onu anlamaq anlam?na g?lm?z!Quran? ALLAH kim? ist?s? ?yr?d?r!

Siz? bir d?f? yazm??am, Hamlet A.S.-? siz dan??ma?a qoymam?s?n?z, s?brsizlik etmisiniz!Maid? sur?sinin 6-c? ay?sini is?, ?n cahil , ?z?n? m?s?lman dey?n bel?, ?z firq?sinin yolunca bilir!O ki, qald? Hamlet A.S kimi canl? Quran ola!N?inki, sizin misal ??kdiyiniz ay?ni. Quran?n dem?k olar ki, b?t?n ay?l?rini- ?r?bic?, rusca, ingilisc?, t?rkc? d?f?l?rl? ayd?nla?d?r?b, deduksiya etmi?ik!Burada elmi biz?, ALLAH ?yr?dib!

Edited by Yusif A.S.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...