Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Sign in to follow this  
Q???m

Bak?da peyda olmu? peyq?mb?rl?r

Recommended Posts

Allah yalan??ya l?n?t el?sin, ?g?r s?n n?bis?ns?.

ALLAH-?n Salam? olsun, se?ib qald?rd??? b?t?n r?sullar?n?n, n?bil?rinin ?z?rind?!ALLAH-?n Salam? olsun inanaraq ?m?ll?rini islah edib. bir-birin? haqq il? v? s?brl? t?vsiyy? ed?nl?rin ?z?rind?!

ALLAH-?n l?n?ti olsun, Onun d??m?nl?rinin, Onun r?sullar?n?n d??m?nl?rinin, Onun inananlar?n?n d??m?nl?rinin ?z?rind?!Bu g?nd?n axir?tin g?n?n?d?k!Amma, sonra!

ALLAH-dan x?b?r ver?n? sizc?, n? dem?k olar?ALLAH Taala Quranda- n?bi ( bizim dil? ?evir?nd? x?b?r ver?n dem?kdir) deyir!B?lk?. siz d? ALLAH-l?q iddias?na d??m?s?n?z v? buna ba?qa ad verm?k ist?yirsiniz v? yaxud ALLAH-?n ?v?zind?n h?km verirsiniz?!

?g?r Kaz?m A.S. yalan deyirs?, ALLAH ?idd?tli intiqam sahibidir!Qoymaz ki. Onun Nurunu a??z s?zl?ri il? s?nd?rs?nl?r!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Diqq?t

?lav? m?lumat olaraq bildirim ki Bak?da peyda olmu? peyq?mb?rl?r ?zl?rini ?brahimil?r v? yaxud ?brahim oqullar? ad? il? adland?r?rlar.

Bak?da pey??mb?rl?r peyda olmay?b!

Bak?da ALLAH Taala r?sullar?n? se?ib qald?r?b!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

ALLAH-?n Salam? olsun!

Popito,ALLAH-?n dini , h?m d? bizim pis ?m?ll?rimizi islah etm?k ???nd?r!?ox ?adam ki, ?z ?m?linizi islah ed?r?k , ba?qalar?n? da yax?? ?m?ll?r? d?v?t edirsiniz!(T?hqiri v? h?qar?t etm?m?y? ?a??r???n?z? deyir?m)

Ancaq q?lbimizd?kini ALLAH bilir:????? ??????? ??????? ??????? ??????????

Sizin, bizim ?evirm?ni Kra?kovskid?n ?xz etm?yimizi t?n? etm?yiniz? ?sas yoxdur1?r?bl?rd?n ba?qa he? k?s ?r?b do?ulmay?b!H?r bir qeyri dill?ri ?yr?nm?k ist?y?n ??xs, kimd?n is? bu dili ?yr?nir v? ya onun t?rtib etdiyi l???td?n istifad? edir!B?t?n qeyri ?r?bl?r ?r?b dilini kimd?ns? ?yr?nibl?r , bu ?r?b d? ola bil?r, ?r?bin dilini ondan daha yax?? bil?n qeyri mill?t d?. ola bil?r!"Tak ?to"sizin bu istehza arqumentiniz? bir qu?!!!

Quran? bilm?k, dili bilm?kd?n deyil, ALLAH-?n onu kim? ?yr?tm?sind?n qaynaqlan?r!o q?d?r kafir, m??rik, cahil ?r?b var ki. onlar ?r?b dilini bilirl?r. lakin Quran? bilmirl?r!V? yaxud o q?d?r ?z?n? inanan dey?n ?r?b var ki, ?r?b dili onun do?ma dilidir, lakin Quran? bilmir!

Quran? avazla , t?cvidl? oxumaq , bilm?k, onu anlamaq anlam?na g?lm?z!Quran? ALLAH kim? ist?s? ?yr?d?r!

Siz? bir d?f? yazm??am, Hamlet A.S.-? siz dan??ma?a qoymam?s?n?z, s?brsizlik etmisiniz!Maid? sur?sinin 6-c? ay?sini is?, ?n cahil , ?z?n? m?s?lman dey?n bel?, ?z firq?sinin yolunca bilir!O ki, qald? Hamlet A.S kimi canl? Quran ola!N?inki, sizin misal ??kdiyiniz ay?ni. Quran?n dem?k olar ki, b?t?n ay?l?rini- ?r?bic?, rusca, ingilisc?, t?rkc? d?f?l?rl? ayd?nla?d?r?b, deduksiya etmi?ik!Burada elmi biz?, ALLAH ?yr?dib!

Yusif ! Sizi burda g?rm?y? ?ad oldum .El? m?n d? sizin yolda?lar?n?zdan xahi? ed?c?kdim ki sizi bura d?v?t etsinl?r.

Yusif m?n siz? t?n etmir?m tam ?ksin? sizin hal?n?za ac?y?ram v? siz? izah etm?k ist?yir?m ki Qurana sizin kimi yana?maq olmaz.Qurandan bel? t?rzd? h?kml?r ??xartmaq olmaz.Bunun ???n Quran?n dilin? v? onun ?slubuna vaqif olmaq laz?md?r.M?n demir?m ki ?r?b dilini bilm?k do?ru yolda olmaq dem?kdir.M?n deyir?m ki Qurandan h?km ??xarmaq ???n bu kitab?n nazil olduqu dilin inc?likl?rin? vaqif olmal?s?n?z.Onda Quran siz? daha ayd?n olar.Niy? ac?q?n?za g?lir ki,Sizin din yolda?lar?n?z?n iman? var.Onlar il? skypda ?oxlu s?hb?tl?rim olub.Hiss etmi??m ki ?manl?d?rlar.Allah v? onun kitab?na iman edirl?r.Amma n? yaz?q ki elmsizsiniz.M?hz Qurana elmsiz ??kild? yana?d?q?n?z ???n Allah T?al?nin kitab?ndan a?l?n?za g?l?n fikrl?ri h?km olaraq ??xard?rs?n?z v? sonra is? ??xard?q?n?z bu yaln?? h?kml?ri Allah nisb?t edirsiniz . Guya ki Allah siz? bel? ?yr?dib.

Siz? bir misal ??kim.M?n d?n?n din yolda?lar?n?zdan hesab olunan Baba?brahimo?lu il? skaypda s?hb?t etdim.S?hb?t ?snas?nda ondan bu ay?d? (biz s?ni ?l?ml?r? r?hm?t olaraq g?nd?rdik) ke??n al?m s?z?n?n m?nas?n? soru?dum.Ona g?r? soru?dum ki onun verdiyi cavabdan sonra m?lum olcaqd?r ki Muhamm?d (sas) t?k ?r?bl?r? yoxsa dig?r xalqlara da g?nd?rilib.O is? m?n? bax?n g?r?n nec? cavab verdi.Onun cavab?----Al?ml?r? y?ni ki ancaq aliml?r?----

M?nc? art?q n?s? dem?y? ehtiyac yoxdur.?ndi siz? m?lum oldumu ki siz v? sizin dinda?lar?n?z Qurana nec? elmsiz ??kild? yana??rlar?

Edited by al-Fath

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bak?da pey??mb?rl?r peyda olmay?b!

Bak?da ALLAH Taala r?sullar?n? se?ib qald?r?b!!!

[/quo

Sizin olan galan axlinizi da Baki k?leyi s?k?b aparib.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Siz? bir misal ??kim.M?n d?n?n din yolda?lar?n?zdan hesab olunan Baba?brahimo?lu il? skaypda s?hb?t etdim.S?hb?t ?snas?nda ondan bu ay?d? (biz s?ni ?l?ml?r? r?hm?t olaraq g?nd?rdik) ke??n al?m s?z?n?n m?nas?n? soru?dum.Ona g?r? soru?dum ki onun verdiyi cavabdan sonra m?lum olcaqd?r ki Muhamm?d (sas) t?k ?r?bl?r? yoxsa dig?r xalqlara da g?nd?rilib.O is? m?n? bax?n g?r?n nec? cavab verdi.Onun cavab?----Al?ml?r? y?ni ki ancaq aliml?r?----

M?nc? art?q n?s? dem?y? ehtiyac yoxdur.?ndi siz? m?lum oldumu ki siz v? sizin dinda?lar?n?z Qurana nec? elmsiz ??kild? yana??rlar?

Allah?n salam? olsun. ?lqam y?ni q?l?m Qorx Allahdan s?zun duzunu yaz .S?nin m?s?l?n 7sur? 176 ay?dir S?n v? s?nin kimil?rin 9 sur? 33 ay?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah?n salam? olsun. ?lqam y?ni q?l?m Qorx Allahdan s?zun duzunu yaz .S?nin m?s?l?n 7sur? 176 ay?dir S?n v? s?nin kimil?rin 9 sur? 33 ay?

?g?r m?n yalan dan???ramsa skypdak? s?hb?timizi qoyun foruma ham? dinl?sin.Sonra kimin yalan dan??mas? m?lum olacaq

Share this post


Link to post
Share on other sites

ALLAH-?n Salam? olsun!

?lqam, Popito,"Q?l?m", siz ?r?b dilinin inc?likl?rini bilirsiniz, siz s?yl?yin:al?ml?r n?dir?Haralard?r?Zamana s??and?r, zamandan k?nard?r?M?kana s??and?r, m?kandan k?nard?r?

Share this post


Link to post
Share on other sites
<br>Allah yalan??ya l?n?t el?sin, ?g?r s?n n?bis?ns?.<br>
<br><br>

Allah yalan??ya l?n?t el?sin,?g?r s?n Malik Eshtersense.

Ey ?r?b, N?bi-x?b?r ver?n dem?kdir.

M?n Allahdan x?b?r verir?m.M?n n?bi deyil?ms?,dem?k bu Quran Allahdan deyil.??nki m?n Allah?n kitab?ndan n?bilik edir?m.

Edited by Kaz?m ?brahimoglu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kaz?m ?brahimo?lu v? Malik Ashtar s?z?m siz?dir .Xahi? edir?m t?hqiri l?n?tl??m?ni v? h?d? qorxu g?lm?yi bir k?nara qoyas?n?z.Elmi ??kild? m?naqi?? edin.T?hqir etm?k ucuz adamlar?n ad?tidir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

?g?r m?n yalan dan???ramsa skypdak? s?hb?timizi qoyun foruma ham? dinl?sin.Sonra kimin yalan dan??mas? m?lum olacaq

?lqam,bizd? m?xfilik olmad???na g?r? skype yaz??mam?z? m?zakir?y? ??xar?ram.

28.sentyabr-2011

[0:05:49]Ильгам: Bayaq Ayd?n il? yaz??d?m.Ona v?hy g?lib g?lm?diyini soru?dum.O ?z?n?v?hy g?ldiyini iddia etdi.M?n d? ondan V?hy k?lim?sinin n? anlam ifade etdiyinisorusdum.O ise mene vehyin bir a??l?? ilham menasinda olduqunu soyledi.Men iseaz qala g?lmekden ?z?m? saxlaya bilmedim.Bilirsiz mene teeccublu gelen ne oldubu insan vehyin leksik menasini mene izah ede bilmediyi halda ?z?n? vehygeldiyini iddia edir.Heqiqeten de acinacaqli haliniz var.

[0:59:38]Haci Kazim Ibrahimoglu: Yunus--(2).?, olar insanlar ???n t??cc?bl? ki, v?hyimizt?r?fin? ki?inin onlardan ki: «N?z?rin? insanlar?n v? b??ar?t o k?sl?r?inan?rlar, h?qiq?t?n, onlara q?d?m sidqin yan?nda R?bl?rinin!»? Dedil?rkafirl?r: «H?qiq?t?n, bu, sehrkard?r a?kar!»

[1:00:19]Ильгам: Bu n? q?rib? t?rc?m?l?rdir yaz?rs?n?z?

[1:01:04]Haci Kazim Ibrahimoglu: Bu bizim ?z h?rfi ?evirm?mizdir.s?hvimiz varsa-g?st?r..

[1:01:38]Ильгам: Siz savads?zs?n?z incim?yin

[1:02:09]Haci Kazim Ibrahimoglu: biz incimirik-Muh?mm?d e.s da savads?z idi.

[1:03:29]Ильгам: B?li o yaz?b oxumaq? bilmirdi amma sizin kimi yalan?? deyildi

[1:04:09]Haci Kazim Ibrahimoglu: o vaxt? ya?asayd?n?z ona da yalan?? dey?rdiniz.

[1:04:48]Ильгам: Siz zal?ms?n?z v? Allahdan qorxmursunuz

[1:06:06]Haci Kazim Ibrahimoglu: ?lham m??llim,m?n bunu do?ru bilir?m v? sizi d?v?tedir?m.Siz m?ni hara d?v?t edirsiniz? el?dikl?rinizi Qurandan m?n? g?st?r?bil?rsinizmi?

[1:07:09]Ильгам: ?ncim?yin m?n sizi v? ?l?sg?r m??llimin ?traf?na toplananlar? k?tsavads?z v? sad?lov insanlar hesab edirem

[1:08:47]Haci Kazim Ibrahimoglu: m?n kimin dinind? olmal?yam? r?sula nec? ita?tetm?liy?m? ibad?ti nec? etm?liy?m?kiml?ri ?z?m? qarda? bilm?liy?m? v?s..Siz savadl? olaraq bunlar? m?n? ay?l?rl?g?st?r? bil?rsinizmi?

[1:10:06]Haci Kazim Ibrahimoglu: Z?kat?m? kim? verm?liy?m? sual?m olanda kiminl?m?sl?h?tl??m?liy?m?

[1:10:08]Ильгам: ?l?sg?r m??llim hans? rasula iatet etmelidirse siz de o rasula iatetetmelisiniz

[1:10:56]Haci Kazim Ibrahimoglu: tutaq ki,?l?sg?r d? s?hv yoldad?r-siz g?st?rin d?..

[1:10:56]Ильгам: Z?kat?n?z? dil?n?il?r? ve yoxsullara vermelisiniz

[1:11:19]Haci Kazim Ibrahimoglu: h?km hardand?r?

[1:12:33]Ильгам: Siz inamsizsiniz ve sizi oyredibler ki hedisler naqil veuydurmadir.onlara inanmaq olmaz.cunki hedislere inanmaqiniz alesgere serfelemir bu onun ?exsi biznesine xelel getire biler

[1:12:37]Haci Kazim Ibrahimoglu: dil?n?il?r v? yoxsullar Allah? tan?m?rsa nec??

[1:13:14]Ильгам: Allahi taniyirlar sadece biz kominst dovrunden teze ayrilmisiq insanlarinformasiyasizdirlar onlara oyretmek lazimdir

[1:13:18]Haci Kazim Ibrahimoglu: Z?m?r sur?si(39)--23 oxu.

[1:13:49]Ильгам: Abu bakrin omerin tertib etdiyi qurana inanirsiniz amma onlardan gelenhedislere yox

[1:14:31]Haci Kazim Ibrahimoglu: M?n d? insanlar?n d?z?ltdiyi h?disl?ri oxuyum sizinkimi firq?d? olum v? yolumu tapa bilm?yim?

[1:15:20]Haci Kazim Ibrahimoglu: Abu b?kr,?m?r kimdir ki,Quran t?rtib etsin.QuranAllah?nd?r.

[1:15:55]Ильгам: quran? kitab hal?na sal?b dovrumuzecen gelmesinde emeyi olanlar kimdi?

[1:16:34]Haci Kazim Ibrahimoglu: s?n? n? var-kim edibs? Allah bilir d?.. ay?mi oxudun?

[1:16:35]Ильгам: Siz m?n? q?dr gecesinin ne zaman olduqunu qurandan mene deye bilersiniz?

[1:16:51]Ильгам: xeyr oxumadim ayeni

[1:16:58]Haci Kazim Ibrahimoglu: s?n m?nim suallar?ma cavab vermirs?n e..

[1:17:34]Ильгам: hansi suallarina

[1:17:45]Haci Kazim Ibrahimoglu: ??nki,savadl?san.s?n d? savads?z olsayd?n Quran ay?sinoxuyard?n.

[1:18:02]Ильгам: eh eh

[1:18:20]Haci Kazim Ibrahimoglu: getdiyin yolu deyir?m-Qurandan m?n? g?st?r.

[1:18:34]Ильгам: ?l?sg?r muellimecen 1400 ildir zelaletdeymisler

[1:18:48]Ильгам: menim getdiyim yol quran ve sunnedir

[1:19:20]Haci Kazim Ibrahimoglu: s?nin ba?qalar? il? n? i?in var ax?.B?q?r?--134 v? 141oxu-g?zl?yir?m.

[1:20:07]Haci Kazim Ibrahimoglu: 39--23 ? oxudun?

[1:20:27]Ильгам: gozleyin

[1:21:08]Ильгам: oxudum

[1:22:11]Haci Kazim Ibrahimoglu: kecib ged?nl?rl? n? i?in var? Qurandan g?z?l h?dis kitab? ola bil?r?

[1:23:28]Haci Kazim Ibrahimoglu: sizi ?a?d?ran el? o saxta tarixl?rdir ha..

[1:24:41]Haci Kazim Ibrahimoglu: h?dis kitablar? Muh?mm?d e.s-dan 150 il sonrayaran?blar-??bh?li deyilmi?

[1:26:07]Ильгам: sizin tercume ucun m?raci?t etdiyiniz krackovski qurani urus dilinetercume ederken ilk once ayelerin nazil olma sebelerini oxumus ve isalm fiqhineve tarixi hadiselre beled olmus ve muhammed peyqemberin hedislerini bir birgozden kecirmisdir.cunki hedis oxumadan hec bir murtecim qurani tercume edebilmemisdir.siz quranin ingilis farnsiz alman iran rus dillerindekitercumelerindeki onsozleri oxuyun gorun mutercimler qurani tercume etmek ucunne qeder tarixi qaynaqlara ve hedislere ve din alimlerinin teoloqlarin fikr vedusuncelerine onme vermisler .siz ibrahim oqullari ise krackovskiden oxuduqunuzhalda karackovsikin bu etdiklerinin hamisini inkar edirsiniz size gore quranianlamaq ucun her hansi menbeye bas vurmaq olmaz

[1:26:19]Haci Kazim Ibrahimoglu: oxudun o ay?l?ri-n? ?xz etdin?

31-Lo?mansur?si--6 da oxu.

[1:27:03]Ильгам: rasul size neyi verirse onu goturun neden qadaqan edirse ondan cekinin

[1:27:58]Haci Kazim Ibrahimoglu: r?sulu g?rd?n?z ki,siz? n?s? versin?

R?sulunuzsiz? h?disl?ri qoydu-Quran??

[1:28:41]Ильгам: quran tekce 7 ci esre aid deyil ki bu aye ancaq o zamanki insanlarasamil edilsin

[1:28:57]Ильгам: rasulun dedikleri bize gelib catmisdir

[1:29:04]Haci Kazim Ibrahimoglu: 31--6 oxudun?

[1:29:21]Ильгам: Allah rasulunun qiyametin elametleri baresinde soyledikleri hamisidoqru cixib

[1:29:52]Ильгам: o demisdir ki qiyamete yaxin uca binalar tikilecek ve yalanci rasul venebiler cixacaq bele de oldu

[1:30:06]Haci Kazim Ibrahimoglu: r?sulun dedikl?rini ?atd?ran r?sul q?d?r m?t?b?radamd?rm??

Onundo?rulu?una ??had?t ver? bil?rs?nmi?

[1:30:18]Ильгам: o demisdir ki xristian qosunlari koalisiya halinda muselman diyarlarinabasqin edecek bele de oldu

[1:30:39]Ильгам: o demisdir ki menim mescidim q?sr? donecek bele de oldu

[1:30:52]Ильгам: o demisdir ki mescidler bezenecek bele de oldu

[1:31:38]Ильгам: o demisdir ki icki muselmanlar arasinda muxtelif adlar altindasatilacaq(meslen araq viski sapan caxir pive ve sair) bele de oldu

[1:31:48]Haci Kazim Ibrahimoglu: Yen? na??l dan???rsan ay savadl? molla?

b?sdird?..Quran? qaba??nda qoyub tan?mad??n adamlar?n na??llar?n? dan??ma..

[1:32:10]Haci Kazim Ibrahimoglu: O dey?nd? yan?nda idin?

[1:32:28]Haci Kazim Ibrahimoglu: Lo?man--6 oxu.

[1:32:43]Ильгам: o demisdir ki ereb yarmadasininin altindaki qara su (neft)uze cixacaqve erebler varlanacaq bele de oldu qatarin adambasina illik geliri 88 mindollardir

[1:33:17]Ильгам: bu hedisler coxdur siz inanmirsiniz biz neyniyek sizin ucun demeliallah qelbini mohurleyib

[1:33:50]Haci Kazim Ibrahimoglu: ?r?bistandak? kas?blar? g?rm?s?n he?? amma m?n g?rm???m v? ?ox t??ss?f edir?m.

[1:33:53]Ильгам: o demisdir ki fitne her bir eve girecek kisiler qadin paltari qadinlarkisi paltari geyecek

[1:34:18]Ильгам: peyqember demeyib ki butun erebler varlanacaq

[1:34:47]Ильгам: ereb yarmadasindaki ereblerin diger xalqlardan varli yasamasi gozonundedir

[1:35:06]Ильгам: vay sizin haliniza qiyamet gunu nece cixacaqsiniz Allahin huzuruna

[1:35:13]Haci Kazim Ibrahimoglu: Allah?n dedikl?ri siz? kifay?t deyilmi ki,hans?sar?vay?t dan??ana qulaq as?rsan,ay savadl?.

[1:35:33]Haci Kazim Ibrahimoglu: 31-6 oxu

[1:36:15]Ильгам: Quran allahin kelamidir muhammed sas ise onun izah edicisi allahquranda buyurur ki biz senin dilin ile qurani asanlasdirdiq

[1:36:26]Haci Kazim Ibrahimoglu: Allah r?suluna nec? bu q?d?r iftira at?rs?n?z?

[1:37:22]Ильгам: Siz rasulluq iddia etmek ile eslinde hazreti muhammedi tehqir edirsinizve insanlarin aqlina gelen ilk sey bu olur ki belke muhammed de bunlar kimiartislik edib

[1:37:37]Haci Kazim Ibrahimoglu: Ona g?r? 73 firq?y? b?l?nd?n?z? h?l? asan el?di bel?etdiniz,??tin olsayd? g?r neyn?rdiniz...

[1:37:42]Ильгам: sizin emelleriniz insanlar icersinde muhammedin peyqemberliyine sekksubhe salir

[1:38:21]Ильгам: 73 firqeye bolunenler mutleq sizden bir iz dasiyir onlarin bizim ilehec bir elaqesi yoxdur

[1:39:50]Haci Kazim Ibrahimoglu: Kim? ??bh?li g?lirs? o imanda z?ifdir.M?n Muh?mm?de.s-a sizd?n ?ox h?rm?t edir?m v? ona endiril?n Qurana tabey?m.Siz is? onanazil olan Qurana inananmamaqla onu yalan?? say?rs?n?z-el? deyilmi?

[1:40:46]Ильгам: Sizd? problem bilirsiniz nededir?siz rasul ve nebi sozunun ne anlamifade etmeyini derk ede bilmirsiniz

[1:40:52]Haci Kazim Ibrahimoglu: ?raf sur?si--35 oxu v? izah el?,z?hm?t olmasa.

[1:41:59]Ильгам: o ayenin size ne adiyyati var belke mene adiyyati var ola biler?

[1:42:48]Haci Kazim Ibrahimoglu: ?g?r Muh?mm?d e.s-dan sonra r?sullar olmayacaqd?sa,buay?ni Muh?mm?d e.s niy? s?yl?yirdi----cavab?n? g?zl?yir?m

[1:43:19]Haci Kazim Ibrahimoglu: M?n inkar el?mir?m-s?n? d? aid ola bil?r..

[1:44:44]Ильгам: Bu Allah?n ?mumi b???r? olan xitab?d?r muhammedden sonra ise rasulunolmasina ehtiyac yoxdur cunki o alemlere gonderilib

[1:46:00]Haci Kazim Ibrahimoglu: umumi b???rin s?z? T?vratda,?ncild? olsayd?-ba?qam?s?l?.Muh?mm?d e.s niy? inananlara bunu s?yl?di?

[1:46:41]Haci Kazim Ibrahimoglu: Lo?man--6 oxumad?n dey?s?n?

[1:47:18]Ильгам: Bu butun insanlara xitab olunur .Quranin bir ayesini oxuyub digerayesini buraxmayin en gozel tefsir quranin quran ile olna tefsiridir.Allahhazereti muhammedi son rasul olaraq alemlere gonderib ona gore de size menealesgere ehtiyac yoxdur

[1:48:03]Ильгам: oxudum

[1:48:38]Haci Kazim Ibrahimoglu: yen? cavabdan yay?n?rsan e..n? is? 31-6 oxu v? d???n.

Gec?nxeyr? qals?n.

[1:48:47]Ильгам: loqman altini basa dusmek ucun loqman 6 ni oxumaq lazimdir

[1:49:01]Ильгам: 5 oxumaq lazimdir

[1:49:07]Ильгам: loqman bes

[1:49:10]Ильгам: 5

[1:49:33]Ильгам: Muhammed alemlere gonderilib

[1:49:46]Ильгам: ve azerbaycan xalqida o alemlerin icindedir

[1:49:56]Haci Kazim Ibrahimoglu: 5-d? s?n z?kat vermirs?n ax?.

[1:50:23]Haci Kazim Ibrahimoglu: 4 d? oxu da.

[1:50:35]Ильгам: menim pulum yoxdur zekat vermeye

[1:52:51]Haci Kazim Ibrahimoglu: el? qa?arsan bax-maddiyat adam? tan?td?r?r.Dem?k ?slamancaq varl?lar ???nd?r.Allah bilmirdi ki,pulun olmayacaq? bu ay?ni niy? naziledirdi? n? is?..6-dak? h?dis m?s?l?sin? m?nasib?tin?

[1:53:41]Ильгам: hansi 6

[1:53:50]Haci Kazim Ibrahimoglu: lo?man-6

[1:54:05]Haci Kazim Ibrahimoglu: ?r?biy? bax

[1:54:34]Ильгам: bu siz? aiddir

[1:54:46]Haci Kazim Ibrahimoglu: biz h?dis oxumuruq

[1:55:17]Ильгам: siz hedis deyende ancaq hedis kitablarini niye basa dusursunuz baxbisavad olmaqiniz budu ya

[1:55:37]Ильгам: siz ele bilirsiniz ki hedis deyende ancaq hedis kitabi nezerde tutulur

[1:55:47]Ильгам: size islami gerek sifirdan izah etmek lazimdir

[1:56:10]Haci Kazim Ibrahimoglu: yen? savaddan dan??d?n.T?k?bb?rl?s?n bax..getyat.salamat qal.

[2:10:26]Ильгам: Yalc?na deyin ki men onunla danismaq isteyirem skaypda amma hele indiyox size xeber verecem vaxtini

Edited by Kaz?m ?brahimoglu

Share this post


Link to post
Share on other sites

ALLAH-?n Salam? olsun!

?lqam, Popito,"Q?l?m", siz ?r?b dilinin inc?likl?rini bilirsiniz, siz s?yl?yin:al?ml?r n?dir?Haralard?r?Zamana s??and?r, zamandan k?nard?r?M?kana s??and?r, m?kandan k?nard?r?

Yusif b?y!M?n siz? dey?r?m al?m s?z?n?n m?nas? n?dir.Amma ilk ?nc? siz biz? deyin ki n?bi olduqunuz g?nd?n ta bu g?n? q?d?r Quranda yaz?lm?? al?m s?z?n? hans? m?nada anlam?s?n?z ki bunun n?tic?si olaraq bel? yaln?? q?na?t? g?lmisiniz ???nki siz al?m s?z?n? Allah?n k?m?kliyi il? do?ru ??kild? ba?a d??s?niz n?bi olmaq?n?z iddias?ndan ?l ??k?rsiniz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yusif ! Sizi burda g?rm?y? ?ad oldum .El? m?n d? sizin yolda?lar?n?zdan xahi? ed?c?kdim ki sizi bura d?v?t etsinl?r.

Yusif m?n siz? t?n etmir?m tam ?ksin? sizin hal?n?za ac?y?ram v? siz? izah etm?k ist?yir?m ki Qurana sizin kimi yana?maq olmaz.Qurandan bel? t?rzd? h?kml?r ??xartmaq olmaz.Bunun ???n Quran?n dilin? v? onun ?slubuna vaqif olmaq laz?md?r.M?n demir?m ki ?r?b dilini bilm?k do?ru yolda olmaq dem?kdir.M?n deyir?m ki Qurandan h?km ??xarmaq ???n bu kitab?n nazil olduqu dilin inc?likl?rin? vaqif olmal?s?n?z.Onda Quran siz? daha ayd?n olar.Niy? ac?q?n?za g?lir ki,Sizin din yolda?lar?n?z?n iman? var.Onlar il? skypda ?oxlu s?hb?tl?rim olub.Hiss etmi??m ki ?manl?d?rlar.Allah v? onun kitab?na iman edirl?r.Amma n? yaz?q ki elmsizsiniz.M?hz Qurana elmsiz ??kild? yana?d?q?n?z ???n Allah T?al?nin kitab?ndan a?l?n?za g?l?n fikrl?ri h?km olaraq ??xard?rs?n?z v? sonra is? ??xard?q?n?z bu yaln?? h?kml?ri Allah nisb?t edirsiniz . Guya ki Allah siz? bel? ?yr?dib.

Siz? bir misal ??kim.M?n d?n?n din yolda?lar?n?zdan hesab olunan Baba?brahimo?lu il? skaypda s?hb?t etdim.S?hb?t ?snas?nda ondan bu ay?d? (biz s?ni ?l?ml?r? r?hm?t olaraq g?nd?rdik) ke??n al?m s?z?n?n m?nas?n? soru?dum.Ona g?r? soru?dum ki onun verdiyi cavabdan sonra m?lum olcaqd?r ki Muhamm?d (sas) t?k ?r?bl?r? yoxsa dig?r xalqlara da g?nd?rilib.O is? m?n? bax?n g?r?n nec? cavab verdi.Onun cavab?----Al?ml?r? y?ni ki ancaq aliml?r?----

M?nc? art?q n?s? dem?y? ehtiyac yoxdur.?ndi siz? m?lum oldumu ki siz v? sizin dinda?lar?n?z Qurana nec? elmsiz ??kild? yana??rlar?

?lqam, Popito, "Q?l?m"!Siz bizim hans? hal?m?za ac?y?rs?n?z?! Bizl?r ?z?m?z? ALLAH-a t?slim etm?y? ?al???r?q!B?zil?rimiz h?yatlar?n? v? islahatlar?n? s?rf ALLAH-a xatir etm?y? yax?nd?rlar! B?zil?rmizin v?fat? da, ALLAH ???n olub!Dind? anam?z (ALLAH-?n Salam? olsun o g?n ki, do?ulib, o g?n ki, v?fat edib, o g?n ki, dirilib qalxacaq!) yim?z vaxt?(sizin t?birinizc? orucluqda) x?st?l?nmi?di! B?t?n ciddi-c?hdl?r? baxmayaraq d?rman q?bul ed?r?k ??fa tapma?? q?bul etm?di! Dedi ki: Qoy m?nim v?fat?m ALLAH ???n olsun!V? ALLAH Taaala ona yim?s (oruc) olan halda v?fat ba???lad?!

?ndi siz bizim hans? hal?m?za ac?y?rs?n?z?!ALAH-a t?slim olan halda v?fat etm?yimiz?mi?H?yat?m?z? ALLAH-a xatir ya?ama??m?zam??

Deyirsiniz ki. siz Quran? s?hv ba?a d???rs?n?z!Yax??. biz s?hv ba?a d???r?k hans? pis ?m?li etmi?ik? ?ld? d?rd ??hr yim?s ( oruc) oluruq (b?zil?rimiz daimi, fasil?siz yim?sdirl?r),Paklanmaq ???n z?kat veririk, i?imizi ALLAH-a v? onun r?suluna h?val? edirik, ALLAH-dan qeyrisi ???n k?silmi? heyvanlar?n ?tini v? m?hsullar?n? yemirik, siqaret ??kmirik, zina bizim ???n unudulmu? bir g?nahd?r(y?ni onu a??l?m?zdan bel? ke?irmirik),bizim i?l?rimizin h?lli ?ura il?dir , ?ks?riyy?timiz ???n inananlar h?qiqi qarda?lad?r(?lb?tt? insan z?if x?lq olundu?undan bizim i??rimizd? d? z?ifl?ri var v? olacaq, onlara h?r zaman islah olunmaq t?vsiyy? edilir) v? s.

?ndi bu sadalad?qlar?m?n i??risind? pis ?m?ll?ri, hal?na yanmaq laz?m olan ?m?ll?ri m?nim ???n sadalay?n, o ?m?ld?n ?limi g?t?r?m!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kaz?m ?brahimo?lu bu yazd?q?n?z m?nim sizin il? olan skaypda yaz??mam?zd?r.Bu m?nim Baba?brahimo?lu il? skayp yaz??mam deyil.M?n Baba?brahimo?lu il? yaz??mam??am s?sli ??kild? skaypda dan??m??am.Ona deyiniz ki m?nim onun il? olan s?sli dan???qm?z? foruma qoysun.??nki Babaibrahimo?lu al?m s?z?n?n m?nas?n?n alim olduqunu dediyini inkar edir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kaz?m ?brahimo?lu v? Malik Ashtar s?z?m siz?dir .Xahi? edir?m t?hqiri l?n?tl??m?ni v? h?d? qorxu g?lm?yi bir k?nara qoyas?n?z.Elmi ??kild? m?naqi?? edin.T?hqir etm?k ucuz adamlar?n ad?tidir.

Bizi islaha d?v?t etdiyin ???n Allah s?nd?n raz? olsun!

Allah m?n? ?yr?dir ki,kafiri kafirin ?z silah? il? vurum.Bizim silah?m?z Qurand?r.Bizi Quranla vura bil?rsiniz-incim?r?m.

Malik Eshter kimil?rin silah? is? h?disl?rdir.

?hli-beytd?n dan??ark?n niy? Muh?mm?d ?.s-?n deyil,Hz ?li ?.s-?n ?hli beytini sevirl?r.Ax? ?hzab sur?si-6 ba?qa ?ey deyir.Niy? Muh?mm?d ?.s-?n z?vcl?rini ?z analar? saym?rlar-?v?zind? Fatim?ni ?z analar? say?rlar.Hz H?seyni,Hz H?s?n Hz ?linin ?hli-beytidir ax?...

?ox t??ss?f edir?m ki,sizin alim,m?ct?hid,ay?tulla dediyiniz elm d?ryalar? da bel? d???n?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

<br><br>

Allah yalan??ya l?n?t el?sin,?g?r s?n Malik Eshtersense.

Ey ?r?b, N?bi-x?b?r ver?n dem?kdir.

M?n Allahdan x?b?r verir?m.M?n n?bi deyil?ms?,dem?k bu Quran Allahdan deyil.??nki m?n Allah?n kitab?ndan n?bilik edir?m.

ALLAH-?n Salam? olsun, ya ALLAH-?n el?isi!ALLAH siz? ??fa versin!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yusif b?y!M?n siz? dey?r?m al?m s?z?n?n m?nas? n?dir.Amma ilk ?nc? siz biz? deyin ki n?bi olduqunuz g?nd?n ta bu g?n? q?d?r Quranda yaz?lm?? al?m s?z?n? hans? m?nada anlam?s?n?z ki bunun n?tic?si olaraq bel? yaln?? q?na?t? g?lmisiniz ???nki siz al?m s?z?n? Allah?n k?m?kliyi il? do?ru ??kild? ba?a d??s?niz n?bi olmaq?n?z iddias?ndan ?l ??k?rsiniz.

?lqam,m?nim fikrimc? al?m-elmi ?z?nd? ehtiva ed?ndir.

G?lin sizin m?ntiqd?n yana?aq:

?g?r s?nin fikrinc? al?m h?r yer v? yaxud h?r ?ey dem?kdirs?,onda Muh?mm?d ?.s-?n torpa?a,da?a,a?aclara,planetl?r? v? ba?qa dill?rd? dan??an xalqlara n? aidiyyat?.Muh?mm?d ?.s olmasayd? planetl?r,yer k?r?si,a?aclar olmayacaqd?? V? yaxud Muh?mm?d ?.s planetl?r?,da?lara r?sulluq etdi?

Quran a??l sahibl?ri ???nd?r-d???n?k.

S?n o m?ta?abeh ay?ni s?yl?y?r?k 100-l?rl? ay?ni t?kzib edirs?n ax?..

Ali-?mran sur?si--7 ni oxu,z?hm?t olmazsa..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yusif b?y!M?n siz? dey?r?m al?m s?z?n?n m?nas? n?dir.Amma ilk ?nc? siz biz? deyin ki n?bi olduqunuz g?nd?n ta bu g?n? q?d?r Quranda yaz?lm?? al?m s?z?n? hans? m?nada anlam?s?n?z ki bunun n?tic?si olaraq bel? yaln?? q?na?t? g?lmisiniz ???nki siz al?m s?z?n? Allah?n k?m?kliyi il? do?ru ??kild? ba?a d??s?niz n?bi olmaq?n?z iddias?ndan ?l ??k?rsiniz.

M?n al?m s?z? bar?d? d?rind?n d???nm?mi??m! ??nki, al?ml?rin R?bbi ALLAH-d?r!Al?ml?r n? olur olsun, ?g?r onun R?bbi ALLAH-d?rsa, m?nim onun n? oldu?unu bilm?yim vacib deyil!ALLAH-?n m?n? a??b ?yr?tm?diyini m?n ancaq subyektiv fikriml? izah ed? bil?r?m!?g?r Quranda al?ml?rin n? oldu?u bar?d? ALLAH ?yr?tm?si varsa, biziml? bilikl?rinizi payla??n!

Share this post


Link to post
Share on other sites

?brahimo?ullar? h?l? burdas?n?z?Niy? gedib yatm?rs?n?z?Gedin yat?n yuxunuzu al?n sabah dan??ar?q ? ????? ????? ????? -Biz yuxunuzu da istirah?t etdik.78-9 ay?y? ?m?l edin

Edited by Q???m

Share this post


Link to post
Share on other sites
<br>?brahimo?ullar? h?l? burdas?n?z?Niy? gedib yatm?rs?n?z?Gedin yat?n yuxunuzu al?n sabah dan??ar?q ? ????? ????? ????? -Biz yuxunuzu da istirah?t etdik.78-9   ay?y? ?m?l edin<br>
<br><br><br>

73 --(1).Ismi il? Allah?n – R?hman?n, R?himin! Ay b?r?nm??!

(2).Qalx gec?l?rd?, ancaq azca –

(3)yar?s?n? onun, ya ondan azca azalt,

(4) ya art?r ?z?rin? onun v? tilavat etQur’an? tilavatla!

(5).H?qiq?t?n, Biz g?nd?r?c?yik s?n? a??r s?z?.

(6).H?qiq?t?n, gec? aya?a qalxmaq – o, ?idd?tli t?sir ed?ndir v? aya?a qalx?bd?z dan???qd?r.

(7).H?qiq?t?n, s?nin g?nd?z uzun-uzad? b?y?k i?l?rin vard?r.

(8).Zikr et ismini R?bbinin v? ?al?? Ona t?r?f b?t?n ?al??ma??nla.

Edited by Kaz?m ?brahimoglu

Share this post


Link to post
Share on other sites

?lqam,m?nim fikrimc? al?m-elmi ?z?nd? ehtiva ed?ndir.

G?lin sizin m?ntiqd?n yana?aq:

?g?r s?nin fikrinc? al?m h?r yer v? yaxud h?r ?ey dem?kdirs?,onda Muh?mm?d ?.s-?n torpa?a,da?a,a?aclara,planetl?r? v? ba?qa dill?rd? dan??an xalqlara n? aidiyyat?.Muh?mm?d ?.s olmasayd? planetl?r,yer k?r?si,a?aclar olmayacaqd?? V? yaxud Muh?mm?d ?.s planetl?r?,da?lara r?sulluq etdi?

Quran a??l sahibl?ri ???nd?r-d???n?k.

S?n o m?ta?abeh ay?ni s?yl?y?r?k 100-l?rl? ay?ni t?kzib edirs?n ax?..

Ali-?mran sur?si--7 ni oxu,z?hm?t olmazsa..

M?nim m?ntiqim n?dir? M?n m?g?r Al?m s?z?n? ?z m?ntiqim il? yana??ram?

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n al?m s?z? bar?d? d?rind?n d???nm?mi??m! ??nki, al?ml?rin R?bbi ALLAH-d?r!Al?ml?r n? olur olsun, ?g?r onun R?bbi ALLAH-d?rsa, m?nim onun n? oldu?unu bilm?yim vacib deyil!ALLAH-?n m?n? a??b ?yr?tm?diyini m?n ancaq subyektiv fikriml? izah ed? bil?r?m!?g?r Quranda al?ml?rin n? oldu?u bar?d? ALLAH ?yr?tm?si varsa, biziml? bilikl?rinizi payla??n!

Allah sizi hid?y?t etsin .Doyunca g?ld?m.Ax?r ki yava?-yava? etiraf edirsiniz ki Quran? ?z subyektiv fikrl?riniz il? izah edirsiniz.Y?ni bunun Allah?n ?yr?tm?si il? he? bir ?laq?si yoxdur.??nki Allah s?bhan?hu t?al? h?r ?eyin bilicisi olduqu ???n siz? s?hv ?yr?tm?zdi.T?s?vv?r edin ki m?n sizl?r? Quran bar?sind? n? sual vermi??ms? ham?s?na s?hv cavab alm??am.M?s?l?n Hamlet ?brahimo?lu Sal?t (????)s?z? il? islahat (???????)s?z?n? bir-birin? qar??d?r Ayd?n ?brahimo?lu ?z?n? v?hy g?ldiyini iddia edir amma soru?andak? v?hy n?dir ?ox antikvar v? ?caib cavab verir ki v?hy a??qlama dem?kdir.Kaz?m ?brahimo?lu ?hs?n?(????????) s?z? il? ?hs?nu(???????) s?z?n? bir -birind?n ay?rd ed? bilmir.Baba ?brahimo?lu Al?m?(??????) Alim deyir .Siz is? Al?m? elmi ?z?nd? ehtiva ed?n deyirsiniz .Bir d? dem?k ist?yir?m ki ?g?r siz al?m s?z?n?n m?nas? bar?sind? ara?d?rma aparsayd?n?z Muhamm?din (sas) siz? d? rasul olaraq g?nd?rildiyini anlayard?n?z.

?ox q?rib? d???nc? v? m?hakim? yeritm?k bacar?q?n?z var.Demir?m imans?zs?n?z.Xeyr inanans?n?z.Amma elmsizsiniz.Dini ?yr?nm?k ???n t?kc? kro?kovskini yox ba?qa m?nb?l?r? d? ba? vurmal?s?n?z.Demir?m gedin h?dis oxuyun.He? olmasa ?n az?ndan Qurana dil?ilik bax?m?ndan yana??n .

Edited by Q???m

Share this post


Link to post
Share on other sites
<br>M?nim m?ntiqim n?dir? M?n m?g?r Al?m s?z?n? ?z m?ntiqim il? yana??ram?<br>

S?nin m?ntiqin budur ki, Muh?mm?d ?.s b?t?n d?nyalara,qalaktikalara,okeanlara,b?t?n mill?tl?r?,xalqlara,?mm?tl?r? v? s.. r?sul olaraq g?nd?rilib.Daha bundan sonra r?sul laz?m deyil-Muh?mm?d sonuncudur.

Bel? ??x?r ki,  ?brahim sur?si -4 oxunmamal?d?r,

?raf sur?si -35 oxunmamal?d?r,

Yunus sur?si -47 oxunmamal?d?r v? s..

Onda Quran? neynirik? S?n q?rar ver! Hans? sur?ni oxuyaq,hans? sur?ni,ay?ni oxumayaq h??

Edited by Kaz?m ?brahimoglu

Share this post


Link to post
Share on other sites

<br><br><br><br>S?nin m?ntiqin budur ki, Muh?mm?d ?.s b?t?n d?nyalara,qalaktikalara,okeanlara,b?t?n mill?tl?r?,xalqlara,?mm?tl?r? v? s.. r?sul olaraq g?nd?rilib.Daha bundan sonra r?sul laz?m deyil-Muh?mm?d sonuncudur.<div><br></div><div>Bel? ??x?r ki,  ?brahim sur?si -4 oxunmamal?d?r,</div><div><br></div><div>?raf sur?si -35 oxunmamal?d?r,</div><div><br></div><div>Yunus sur?si -47 oxunmamal?d?r v? s..</div><div><br></div><div>Onda Quran? neynirik? S?n q?rar ver! Hans? sur?ni oxuyaq,hans? sur?ni,ay?ni oxumayaq h??<br><br>

</div>

Kaz?m b?y !N? m?ntiqd?n dan???rs?n?z?Hans? m?ntiqd?n dan???rs?n?z? M?g?r m?n al?m s?z?n? ?z m?ntiqim? uy?un olan m?nan? y?kl?yir?m ki? H?rm?tli insan al?m s?z? n? m?nan? verirs? m?n ancaq onu s?yl?yir?m m?ntiqimi i??-zada salm?ram.

Share this post


Link to post
Share on other sites
<br>Kaz?m b?y !N? m?ntiqd?n dan???rs?n?z?Hans? m?ntiqd?n dan???rs?n?z?   M?g?r m?n al?m s?z?n? ?z m?ntiqim? uy?un olan m?nan? y?kl?yir?m ki?   H?rm?tli insan al?m s?z? n? m?nan? verirs? m?n ancaq onu s?yl?yir?m m?ntiqimi  i??-zada salm?ram.<br>

Bu g?n c?miyy?timizd? biz?m?nasib?t birm?nal? deyil.

B?zil?ri bizi Quranil?r,b?zil?ri ?l?sg?rilil?r,b?zil?ri is? ?brahimil?r adland?r?rlar.

Bizi Quranil?r adland?rmalar?n?n ba?l?ca s?b?bi Allah?n m?bar?k Quran?na

istinad etm?yimizdir.B?li,bu g?n aliml?rin,?l?malar?n,m?ct?hidl?rin

risal?l?rinin insanlar aras?nda ?a?q?nl?q yaratd??? bir d?vrd? Qurana m?raci?t

etm?k t??cc?bl? g?r?n? bil?r.?z?n? din adam?(dindar)sayan insanlar Qurandan o

q?d?r uzaqla??blar ki, onlara Qurandan h?r hans? bir a??l???n oldu?unu

bildir?nd? istehza il? yana??rlar.Onlar ???n Quran t?kc? nazil oldu?u d?vr? aid

olan bitmi? kitabd?r.Onlara el? g?lir ki, daha Allah he? kimi ?yr?d? bilm?z v?

Quran ba?a d???lm?si ?ox ??tin olan bir kitabd?r.Biz? iradlar? da budur ki, siz

t?kc? Quran il? bu yolu ged? bilm?zsiniz, bunun ???n aliml?r v? ba?qa din

xadiml?rinin kitablar?na v? Allah r?sulu Muh?mm?din(a.s.o.)d?vr?n? t?sad?f

edil?n h?disl?rin? istinad etm?k lazimd?r.Ancaq unudurlar ki, biz aliml?r-alimi

olan,daimi biziml? olan(58-ci sur?-7-ci ay?) b?t?n t?rifl?rin layiq oldu?u Uca

v? Q?dr?tli Allah?n biz? nazil etdiyi Quran il? h?km etm?liyik v? t?kc? bununla

yol getm?liyik.

Bizi ?l?sg?ril?r adland?rmalar?n?n s?b?bi is? bizim ?l?sg?ri(a.s.o.)Allah r?sulu q?bul etm?yimizdir.B?li, bizim???n ?l?sg?r Allah?n r?suludur.

Allah?n biz? ?yr?tdiyi qanunlara g?r? bizim r?sulumuz var v? biz ?z r?sulumuza(bu g?nki m?s?lmanlardan f?rqli olaraq) ita?tedirik.G?r?k b?t?n insanlar ?z r?sullar?n? tan?y?b,ona ita?t etsinl?r.Allahb?t?n ?mm?tl?rin v? mill?tl?rin ?zdilind? r?sul g?nd?rir.

Bu g?n d? Allah el?il?ri(pey??mb?r-fars s?z?) vard?r v? ?z ?mm?tl?rind? bu v?zif?ni icra edirl?r.Allah?n bu ?raziy? verdiyi nem?tl?rd?n biri d? el? bu r?sullard?r.Ona

g?r? d? t?bii f?lak?tl?rin t??yan etdiyi bir d?vrd? B?kk?(3-c? sur?(?mran ail?si)96-c? ay?)-y?ni Bak? v? onun ?traf?

?min-amandad?r.T?sad?f? deyil ki, bu Allah r?sullar?n?n Pey??mb?rl?r ?uras? da

f?aliyy?t g?st?rir.Bu ?urada on yeddi r?sul-?ura ?zv? ?mm?tin idar? olunmas?

il? m???ul olur.Bu on alt? ?ura ?zv?n?n r?sulu ?l?sg?rdir(a.s.o.)lakin bu

?zvl?rin h?r biri ?z? r?suldur.?ura ?zvl?rind?n ?lav? h?r ?mm?tin ?z r?sullar?

var.Burada qeyri-adi he? n? yoxdur-sad?c? Allah ay?si ya?an?r.

Bizi ?brahimil?r adland?rmaqlar?n?n s?b?bi is? bizim Allah?n ?yr?tdiyi kimi h?nif ?brahim

mill?tin? tabe olma??m?zd?r.

Edited by Kaz?m ?brahimoglu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kaz?m b?y ! M?n bil?n siz? Qurani dem?k haramd?r.??nki siz Qurana istinad etmirsiniz.Ancaq s?zd? bel? deyirsiniz.M?nc? sizin ???n ?n g?z?l ad mut?n?bbi olard?.??nki siz do?urdan da mut?n?bbil?rsiniz.Siz guya Qurana istinad ed?r?k guya B?kk?nin Bak? olduqunu isbat etdiniz.M?n is? bunu oxuyanda az qald? g?lm?kd?n ?r?yim getsin.Buyurun izah edin ki niy? Ali ?mran sur?sinin 96 c? ay?sind?ki B?kk? s?z?n?n Bak? olmas? Q?na?tin? g?lmisiniz?Y?qin siz? g?r? Ali-imra sur?si d? ?mircan dem?kdir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
<br>Kaz?m b?y ! M?n bil?n siz? Qurani dem?k haramd?r.??nki siz Qurana istinad etmirsiniz.Ancaq s?zd? bel? deyirsiniz.M?nc? sizin ???n ?n g?z?l ad mut?n?bbi olard?.??nki siz do?urdan da mut?n?bbil?rsiniz.Siz guya Qurana istinad ed?r?k guya B?kk?nin Bak? olduqunu isbat etdiniz.M?n is? bunu oxuyanda az qald? g?lm?kd?n ?r?yim getsin.Buyurun izah edin ki niy? Ali ?mran sur?sinin 96 c? ay?sind?ki B?kk? s?z?n?n Bak? olmas? Q?na?tin? g?lmisiniz?Y?qin siz? g?r? Ali-imra sur?si d? ?mircan dem?kdir.<br>

Q?l?m b?y, biz ?z?m?z? Qurani demirik-biz? deyirl?r.

Bizim istinad?m?z ancaq Qurand?r.

Biz? hans? ad? yamaq el?s?niz d? Biz Allah?n r?sullar? v? n?bil?riyik.Sizin t?sdiqiniz? d? ehtiyac?m?z yoxdur.

B?kk? is? h?r halda M?kk? d? deyil.??nki M?kk? s?z? F?th sur?si-24-d? var.

Biz? g?r? Ali-?mran sur?si d? ?mircan deyil.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yusif b?y ! Kaz?m b?y suala cavab verm?kd?n imtina etdi.B?lk? siz B?kk?nin Bak? olduqunu isbat ed?siniz.Amma bu d?f? s?z yazmadan ?nc? min ?l??b bir bi?in.Sonra biabr??l?q olmas?n.G?n?-g?nd?n imiciniz a?aq? d???r.Bu sizin mut?n?bbi olmaq?n?z il? ?laq?dard?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah sizi hid?y?t etsin .Doyunca g?ld?m.Ax?r ki yava?-yava? etiraf edirsiniz ki Quran? ?z subyektiv fikrl?riniz il? izah edirsiniz.Y?ni bunun Allah?n ?yr?tm?si il? he? bir ?laq?si yoxdur.??nki Allah s?bhan?hu t?al? h?r ?eyin bilicisi olduqu ???n siz? s?hv ?yr?tm?zdi.T?s?vv?r edin ki m?n sizl?r? Quran bar?sind? n? sual vermi??ms? ham?s?na s?hv cavab alm??am.M?s?l?n Hamlet ?brahimo?lu Sal?t (????)s?z? il? islahat (???????)s?z?n? bir-birin? qar??d?r Ayd?n ?brahimo?lu ?z?n? v?hy g?ldiyini iddia edir amma soru?andak? v?hy n?dir ?ox antikvar v? ?caib cavab verir ki v?hy a??qlama dem?kdir.Kaz?m ?brahimo?lu ?hs?n?(????????) s?z? il? ?hs?nu(???????) s?z?n? bir -birind?n ay?rd ed? bilmir.Baba ?brahimo?lu Al?m?(??????) Alim deyir .Siz is? Al?m? elmi ?z?nd? ehtiva ed?n deyirsiniz .Bir d? dem?k ist?yir?m ki ?g?r siz al?m s?z?n?n m?nas? bar?sind? ara?d?rma aparsayd?n?z Muhamm?din (sas) siz? d? rasul olaraq g?nd?rildiyini anlayard?n?z.

?ox q?rib? d???nc? v? m?hakim? yeritm?k bacar?q?n?z var.Demir?m imans?zs?n?z.Xeyr inanans?n?z.Amma elmsizsiniz.Dini ?yr?nm?k ???n t?kc? kro?kovskini yox ba?qa m?nb?l?r? d? ba? vurmal?s?n?z.Demir?m gedin h?dis oxuyun.He? olmasa ?n az?ndan Qurana dil?ilik bax?m?ndan yana??n .

ALLAH-?n Salam? olsun!

Ax? siz n? al?m s?z?n?n n? oldu?unu ?z t?birinizc? izah edirsiniz, n? d? ki, m?nim yazd???m? d?zg?n ??rh edirsiniz! M?n yazm??am ki, ALLAH-?n m?n? ?yr?tm?diyini ?z subyektiv fikriml? izah etm?liy?m!Lakin g?rd?y?n?z kimi elmim olmayan bir ?ey bar?d? fikir y?r?tm?dim!??nki, bu bar?d? R?bbim m?ni ?yr?tm?yib!

Sizin v?hyin n? oldu?u bar?d?ki d???nc?nizin nec? oldu?unu bilmir?m!Onu bilir?m ki, v?hy ALLAH ?yr?tm?sidir,ALLAH-dan g?l?ndir!

Muh?mm?din A.S. r?sul, n?bi oldu?unu bir kims? inkar etmir!Onun ?z?rin? nazil olanla h?r birimiz yol tutub gedirik!Bu ?zg? bir ?eydir, r?sulluq etm?k bir ?zg? ?eydir!R?sul ?z ?z?rin? d???n v?zif?l?ri yerin? yetirm?lidir, bunun ???ns?, o diri v? insanlar?n aras?nda olmal?d?r!Muh?mm?d A.S-sa bu v?zif?l?ri faktiki olaraq yerin? yetir? bilmir, ??nki o, ALLAH-?n Haqq olaraq g?nd?rdiyi v? h?r bir b???r ???n olan ?c?ll? v?fat edib!V? q?bird?dir!ALLAH-?n Salam? olsun o g?n ki. do?ulub, o g?n ki. v?fat edib, o g?n ki. dirilib qalxacaq!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah sizi hid?y?t etsin .Doyunca g?ld?m.

G?zl?yin ki, g?lm?kd?n do?urdan da ?l? bil?rsiniz!!!!

9(82).Indi g?r?k az g?l?l?r v? ?ox a?layalar, c?zalanacaqlar n? il? ki, oldular k?sblil?r!

13(32).?lb?tt? s?nd?n qabaqk? r?sullar il? istehza etdil?r v? M?n m?hl?t verdim o k?sl?r? ki, kafir idil?r, sonra onlar? yaxalad?m v? nec? oldu M?nim iqab?m!

25(41).Onda ki, s?ni g?r?rl?r, tuturlar ?yl?nc?y?: «?, bu o k?sdirmi Allah r?sul qald?r?b?

Edited by Yusif A.S.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ALLAH-?n Salam? olsun!

Ax? siz n? al?m s?z?n?n n? oldu?unu ?z t?birinizc? izah edirsiniz, n? d? ki, m?nim yazd???m? d?zg?n ??rh edirsiniz! M?n yazm??am ki, ALLAH-?n m?n? ?yr?tm?diyini ?z subyektiv fikriml? izah etm?liy?m!Lakin g?rd?y?n?z kimi elmim olmayan bir ?ey bar?d? fikir y?r?tm?dim!??nki, bu bar?d? R?bbim m?ni ?yr?tm?yib!

Sizin v?hyin n? oldu?u bar?d?ki d???nc?nizin nec? oldu?unu bilmir?m!Onu bilir?m ki, v?hy ALLAH ?yr?tm?sidir,ALLAH-dan g?l?ndir!

Muh?mm?din A.S. r?sul, n?bi oldu?unu bir kims? inkar etmir!Onun ?z?rin? nazil olanla h?r birimiz yol tutub gedirik!Bu ?zg? bir ?eydir, r?sulluq etm?k bir ?zg? ?eydir!R?sul ?z ?z?rin? d???n v?zif?l?ri yerin? yetirm?lidir, bunun ???ns?, o diri v? insanlar?n aras?nda olmal?d?r!Muh?mm?d A.S-sa bu v?zif?l?ri faktiki olaraq yerin? yetir? bilmir, ??nki o, ALLAH-?n Haqq olaraq g?nd?rdiyi v? h?r bir b???r ???n olan ?c?ll? v?fat edib!V? q?bird?dir!ALLAH-?n Salam? olsun o g?n ki. do?ulub, o g?n ki. v?fat edib, o g?n ki. dirilib qalxacaq!

Yusif b?y ! M?n sizin t??ss?bke? birisi olmad?q?n?z? yaz?lar?n?zdan sezir?m.Bu ?ox yax?? hald?r.Dem?k aran?zdak? b?zi adamlardan f?rqli olaraq bilm?diyiniz halda bil?c?yiniz m?dd?t? q?d?r susmaqa ?st?nl?k verirsiniz.Sizin bu xususiyy?tiniz t?qdir? layiqdir.

Al?m s?z?n?n izah?

???? - ?? ????? ??? -B?t?n yarad?lm??lar -Y?ni Allahdan ba?qa h?r ?ey ??nki yarad?lmayan t?kc? Allahd?r.

Rasula ita?t v? onun sa? v? ya ?l? olma m?s?l?si.Yen? d? m?s?l?y? k?lim?l?rin verdiyi anlam bax?m?ndan yana?acay?q.?????? ???? ? ????? ay?d? ?????? k?lim?si i?l?nmi?dir.Problem yaln?z bundad?r ki siz ?????? k?lim?sinin verdiyi anlam? ba?a d??m?misiniz.

Bu k?lim?nin izah?

?????? k?lim?si ?r?b dilind? k?k? ?? samitd?n ibar?t olan ? ? ? h?rfl?rind?n meydana g?lib bo? feill?r kateqoriyasina daxildir.???? is? ???? v?znind?dir.Bu s?z?n m?nas? he? d? siz fikrl??diyiniz kimi ita?t olunan?n m?tl?q olaraq sa? olmas? m?nas?n? da??m?r

????? bu felin m?sd?ridir.Anlam? is? bel?dir .?????? ??????? -Y?ni kimin is? ist?yin? ?m?l etm?k .Burda ??rt qoyulmur ki ?ta?t olunan saq olsun yoxsa ?l? .Saq olmaq m?sl?sini is? siz ?z?n?zd?n ?lav? etmisiniz.M?n Babaibrahimoqluna da izah etdim .Tutaq sizin atan?z ?l?r siz? deyir ki onu bak?da yox l?nk?randa d?fn edesiniz siz d? atan?z ?ld?kd?n sonra onun ist?yin? ?m?l edirsiniz bu da olur sizin atan?za ita?tiniz baxmayaraq ki ata yoxdur uje ?l?b.Art?q siz bunun il? ?????? ???????? t?tbiq etmi? say?l?rs?n?z.(y?ni ist?y? ?m?l etm?k) bunun da m?nas? olur ????? (y?ni ita?t )

Dem?li atan?z ?ld?y?n?z halda ona ita?t etm?yiniz m?mk?n oldu.Sad?c? sizd? problem ita?t s?z?n leksik m?nas?n? d?zg?n ba?a d??m?m?yiniz idi.

Edited by Q???m

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yusif b?y !Allah subah?n?hu t?al? g?lm?yi n? ???n yarad?b??nsanlar g?lm?li ?ey? g?ls?nl?r.G?lm?k ?z? bir nem?tdir.Mut?nibbil?r? g?lm?kd? he? bir problem yoxdur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yusif b?y ! M?n sizin t??ss?bke? birisi olmad?q?n?z? yaz?lar?n?zdan sezir?m.Bu ?ox yax?? hald?r.Dem?k aran?zdak? b?zi adamlardan f?rqli olaraq bilm?diyiniz halda bil?c?yiniz m?dd?t? q?d?r susmaqa ?st?nl?k verirsiniz.Sizin bu xususiyy?tiniz t?qdir? layiqdir.

Al?m s?z?n?n izah?

???? - ?? ????? ??? -B?t?n yarad?lm??lar -Y?ni Allahdan ba?qa h?r ?ey ??nki yarad?lmayan t?kc? Allahd?r.

Rasula ita?t v? onun sa? v? ya ?l? olma m?s?l?si.Yen? d? m?s?l?y? k?lim?l?rin verdiyi anlam bax?m?ndan yana?acay?q.?????? ???? ? ????? ay?d? ?????? k?lim?si i?l?nmi?dir.Problem yaln?z bundad?r ki siz ?????? k?lim?sinin verdiyi anlam? ba?a d??m?misiniz.

Bu k?lim?nin izah?

?????? k?lim?si ?r?b dilind? k?k? ?? samitd?n ibar?t olan ? ? ? h?rfl?rind?n meydana g?lib bo? feill?r kateqoriyasina daxildir.???? is? ???? v?znind?dir.Bu s?z?n m?nas? he? d? siz fikrl??diyiniz kimi ita?t olunan?n m?tl?q olaraq sa? olmas? m?nas?n? da??m?r

????? bu felin m?sd?ridir.Anlam? is? bel?dir .?????? ??????? -Y?ni kimin is? ist?yin? ?m?l etm?k .Burda ??rt qoyulmur ki ?ta?t olunan saq olsun yoxsa ?l? .Saq olmaq m?sl?sini is? siz ?z?n?zd?n ?lav? etmisiniz.M?n Babaibrahimoqluna da izah etdim .Tutaq sizin atan?z ?l?r siz? deyir ki onu bak?da yox l?nk?randa d?fn edesiniz siz d? atan?z ?ld?kd?n sonra onun ist?yin? ?m?l edirsiniz bu da olur sizin atan?za ita?tiniz baxmayaraq ki ata yoxdur uje ?l?b.Art?q siz bunun il? ?????? ???????? t?tbiq etmi? say?l?rs?n?z.(y?ni ist?y? ?m?l etm?k) bunun da m?nas? olur ????? (y?ni ita?t )

Dem?li atan?z ?ld?y?n?z halda ona ita?t etm?yiniz m?mk?n oldu.Sad?c? sizd? problem ita?t s?z?n leksik m?nas?n? d?zg?n ba?a d??m?m?yiniz idi.

Sizin al?ml?r bar?d?ki izahat?n?z tutars?zd?r!Yarad?lm??lar el? yarad?lm??lard?r, daha buna al?ml?r ad?n? niy? qoyursunuz?ALLAH Taala al?ml?r dey?nd? n?yi n?z?rd? tutur? Buna dair ALLAH-dan tutarl? d?liliniz varsa buyurun! B?t?n yarad?lm??lar?n bir yerd? al?ml?r omas?n? q?bul ets?k, onda, ALLAH-?n onlara R?bb olmas?n? q?bul etm?k m?ntiqli g?r?n?r.Lakin, Muh?mm?d A.S.-?n uzaq Andromeda dumanl?qlar?na r?hm?t olaraq g?nd?rilm?si m?ntiqd?n k?nar olar! V? yaxud uza?a getm?y?k , ?brahim A.S. v? ya Nuhun A.S. qoumuna r?hm?t olaraq g?nd?rilm?si d? m?ntq? s??m?r!??nki, onlar n? Muh?mm?d A.S. bar?d? e?itmi?dil?r v? yaxud g?rm??d?l?r!

H?m?inin, sizn r?sula ita?t bar?d? yazd?qlar?n?z.Sizin ?r?b dili savad?n?za v? sintaktik t?hliliniz? etiraz?m yoxdur!Lakin izahat?n?z tutars?zd?r!??nki, r?sulun v?zif?l?ri onun diri olmas?n? tl?b edir!?ta?t etm?k, v?siyy?t? ?m?l etm?kl? eyni anlama g?lmir!Muh?mm?d A.S. n?yis? v?siyy?t ed? bil?r!Ancaq Quran Muh?mm?d A.S.-?n yarad?c?l?q m?hsulu deyil!O, H?yy v? Q?yyum olan ALLAH-?n nazil etdiyidir v? yan?nda m?hafiz? olunan yz?da - L?vhil m?hfuzda olanlard?r!ALLAH H?yydir v? onu e?idib ita?t etm?liyik!Dem?li Onun r?sulu da diri olmal?d?r ki, onu e?edib ita?t ed?k !M?hz E ? ? D ? B!!! Siz bu s?z? diqq?t edin!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sizin al?ml?r bar?d?ki izahat?n?z tutars?zd?r!Yarad?lm??lar el? yarad?lm??lard?r, daha buna al?ml?r ad?n? niy? qoyursunuz?ALLAH Taala al?ml?r dey?nd? n?yi n?z?rd? tutur? Buna dair ALLAH-dan tutarl? d?liliniz varsa buyurun! B?t?n yarad?lm??lar?n bir yerd? al?ml?r omas?n? q?bul ets?k, onda, ALLAH-?n onlara R?bb olmas?n? q?bul etm?k m?ntiqli g?r?n?r.Lakin, Muh?mm?d A.S.-?n uzaq Andromeda dumanl?qlar?na r?hm?t olaraq g?nd?rilm?si m?ntiqd?n k?nar olar! V? yaxud uza?a getm?y?k , ?brahim A.S. v? ya Nuhun A.S. qoumuna r?hm?t olaraq g?nd?rilm?si d? m?ntq? s??m?r!??nki, onlar n? Muh?mm?d A.S. bar?d? e?itmi?dil?r v? yaxud g?rm??d?l?r!

H?m?inin, sizn r?sula ita?t bar?d? yazd?qlar?n?z.Sizin ?r?b dili savad?n?za v? sintaktik t?hliliniz? etiraz?m yoxdur!Lakin izahat?n?z tutars?zd?r!??nki, r?sulun v?zif?l?ri onun diri olmas?n? tl?b edir!?ta?t etm?k, v?siyy?t? ?m?l etm?kl? eyni anlama g?lmir!Muh?mm?d A.S. n?yis? v?siyy?t ed? bil?r!Ancaq Quran Muh?mm?d A.S.-?n yarad?c?l?q m?hsulu deyil!O, H?yy v? Q?yyum olan ALLAH-?n nazil etdiyidir v? yan?nda m?hafiz? olunan yz?da - L?vhil m?hfuzda olanlard?r!ALLAH H?yydir v? onu e?idib ita?t etm?liyik!Dem?li Onun r?sulu da diri olmal?d?r ki, onu e?edib ita?t ed?k !M?hz E ? ? D ? B!!! Siz bu s?z? diqq?t edin!

H?rf s?hvl?rin? g?r? ?zr ist?yir?m, redakt? etm?k ist?dim. h?r d?f?d? error verdi!

Share this post


Link to post
Share on other sites

G?v?nirik Allah il? ?eytandan m?r?ci?t etmi?d?n.

Yuxar?da q?rm?z? h?rfl?r il? yazd?q?m c?ml?ni sizin saytn?zdan bura kopyalad?m.Bu s?z n? dem?kdir ? ???? ????? ?? ??????? ?????? c?ml?sinin az?rbaycan dilin? t?rc?m?sidir?

Share this post


Link to post
Share on other sites

G?v?nirik Allah il? ?eytandan m?r?ci?t etmi?d?n.

Yuxar?da q?rm?z? h?rfl?r il? yazd?q?m c?ml?ni sizin saytn?zdan bura kopyalad?m.Bu s?z n? dem?kdir ? ???? ????? ?? ??????? ?????? c?ml?sinin az?rbaycan dilin? t?rc?m?sidir?

El?dir ki, var!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sizin al?ml?r bar?d?ki izahat?n?z tutars?zd?r!Yarad?lm??lar el? yarad?lm??lard?r, daha buna al?ml?r ad?n? niy? qoyursunuz?ALLAH Taala al?ml?r dey?nd? n?yi n?z?rd? tutur? Buna dair ALLAH-dan tutarl? d?liliniz varsa buyurun! B?t?n yarad?lm??lar?n bir yerd? al?ml?r omas?n? q?bul ets?k, onda, ALLAH-?n onlara R?bb olmas?n? q?bul etm?k m?ntiqli g?r?n?r.Lakin, Muh?mm?d A.S.-?n uzaq Andromeda dumanl?qlar?na r?hm?t olaraq g?nd?rilm?si m?ntiqd?n k?nar olar! V? yaxud uza?a getm?y?k , ?brahim A.S. v? ya Nuhun A.S. qoumuna r?hm?t olaraq g?nd?rilm?si d? m?ntq? s??m?r!??nki, onlar n? Muh?mm?d A.S. bar?d? e?itmi?dil?r v? yaxud g?rm??d?l?r!

H?m?inin, sizn r?sula ita?t bar?d? yazd?qlar?n?z.Sizin ?r?b dili savad?n?za v? sintaktik t?hliliniz? etiraz?m yoxdur!Lakin izahat?n?z tutars?zd?r!??nki, r?sulun v?zif?l?ri onun diri olmas?n? tl?b edir!?ta?t etm?k, v?siyy?t? ?m?l etm?kl? eyni anlama g?lmir!Muh?mm?d A.S. n?yis? v?siyy?t ed? bil?r!Ancaq Quran Muh?mm?d A.S.-?n yarad?c?l?q m?hsulu deyil!O, H?yy v? Q?yyum olan ALLAH-?n nazil etdiyidir v? yan?nda m?hafiz? olunan yz?da - L?vhil m?hfuzda olanlard?r!ALLAH H?yydir v? onu e?idib ita?t etm?liyik!Dem?li Onun r?sulu da diri olmal?d?r ki, onu e?edib ita?t ed?k !M?hz E ? ? D ? B!!! Siz bu s?z? diqq?t edin!

Bu m?nim izah?md?r ?M?nim izah?m deyil?m bir ?ey yoxdur.M?n siz? al?m s?z?n?n verdiyi anlam? s?yl?dim v? bundan oyanasa? yoxdur.Allahdan ist?yir?m ki biri durub desin ki al?m s?z?n?n m?nas? ????? ??? b?t?n yarad?lm??lar dem?k deyil.?ta?t s?z?n?n m?nas?n? da eyn?n olduqu kimi ?ox d?qiq formada yaz?b n?z?riniz? ?atd?rm??am.M?n sizin kimi a?l?ma n? g?ldi onu s?yl?mir?m .M?n h?r ?ey? elmi ??kild? d?lil il? yana??ram.Sizin boynunuza d???n is? odur ki m?ni dinl?yib dedikl?rimi doqru hesab ed?siniz.??nki m?n sizd?n f?rqli olaraq bil?n?m.Allah Quranda buyurur ki bilm?diyinizi bil?nl?rd?n soru?un.Muhamm?d peyq?mb?rin ?l?sg?r Musayevd?n f?rqli olaraq Quran ay?l?rin? verdiyi izahlar vard?r.?g?r Qurana tabe olub Muhammed peyqemberin izahlar?n? kenara atacaqsinizsa onda Allah teale hezreti Muhammede niye gondermisdi?Demeli Quran? Alesger Musayevin ecaib izahatinda yox Muhammed peyqemberin izahinda basa dusmelisiniz.?g?r ancaq Qurana tabe olursunuzsa onda Alesger Musayevin Bakiya bekke demesini niye qebul edirsiniz.Ay yolda?lar Hamlet ve Alesger Musayev kimi insanlardan rasul ola bilmez.Bunlar qurani istedikleri kimi mena?andirirlar siz ise tesdiq edirsiniz.Ba?a d???n siz qurana yox Alesgere tabesiniz

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...