Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
alparslan

Si?? ?i?l?rin f?xridir?

Recommended Posts

Salam aleykum.

Si??nin ?i?likd? ?h?miyy?tli v? g?z??tsiz olmas? m?ni bu sual? verm?y? m?cbur edir

Sizc? Si?? ?i?l?rin f?xridir? v? n? ???n?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

?Aleykum ?s-Salam

?lb?tt? si?? ?i?l?rin ba? ucal?q?d?r.Onlarda si??nin 14 n?v? var .

1)- ???? ???????

2- ???? ??????

3- ?????? ?? ??? ??????? :

4- ?????? ?? ??? ??????? ??????? :

5- ?????? ????? ????? :

6- ?????? ???????? :

7 ? ???? ??????? :

8 ? ???? ?????? :

9 ? ????? ????? :

10 ? ???? ??????? :

11 ? ???? ???????? :

12 ? ???? ?????? :

13 ? ???? ?????? :

14 ? ???? ??????? :

D?lixan?d?r.

?randa bir milyondan ?ox v?l?dusi??(si??d?n ?m?l? g?lmi?) atas? bilinm?y?n u?aq var.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

M?n rafizil?r forumuna bir zamanlar Arab niki il? yaz?rd?m.Onlar da m?n? uduzurdular sonra da m?ni forumdan qovurdular.

?ndi Rafizil?r m?nim ad?mdan ?z forumlar?na yaz?lar yaz?rlar.Bu nec? olur.

Bir klon rafizi h?r hans? bir nik il? foruma girib yaz?r .dig?r klon rafizi d? onun il? b?hs edir.sonra h?min klon o biri klondan soru?ur ki s?n t?sad?f?n Arab nikli user deyil?sn? O biri klon da n? h? deyir n? d? ki yox.Y?ni ?z?n? el? apar?r ki y?ni ki bizi pazlayan Arab nikli m?n?m.Ola bil?r ki el? h?r iki niki bir klon t?msil etsin.?z? d? m?nim onlara paz vurduqum m?vzularda yaz?rlar .Sonra el?si d? olur ki iki nik il? girib iki adam?n ad?ndan yaz?r.

O g?n girib forumlar?na oxuyub ?lm???m g?lm?kd?n.Do?urdan da rafizil?r biz? g?r? ya?ay?rlar.

Edited by ?? ??? ??? ????

Share this post


Link to post
Share on other sites

?r?vanda, Nax??vanda v? ?ran m?ml?k?tind? ?vr?t almaq ad?t deyil; ??nki buralarda h?mi?? v? h?r c?r ?vr?t si?? etm?k m?mk?nd?r, m?dd?ti d? bir saatdan ?? il? kimi. N? c?r meylin olsa, d?z?l?r.

Molla N?sr?ddin

“Molla N?sr?ddin” 19 may 1908, №20

P?K EY?

M?nim dava-m?r?k?yn?n i?im yoxdur; m?n bir fa??r adamam…

Ancaq bunu g?cn?n q?zetd? oxudum ki, ?sk?nd?rb?y M?likov deyir:

g?r?k biz t?rk dilimizd?n “?ox yax??” s?zl?rini ataq, onun ?v?zin?

osmanl?n?n “p?k eyi” s?zl?rini i?l?d?k.

M?n el? haz?r idim ?sk?nd?rb?yin n?sih?tini q?bul el?y?m v?

yen? el? haz?ra yav??am, amma bir i? qaba??m? k?sib.

D?n?n k???d? bir g?nc?li mollaya rast g?ldim; x?yal?mda da bu

idi g?r?m, s?z d??s? bu axund n? t?vr dan??acaq: “p?k eyi” l?fzini

i?l?d?c?k, yainki “?ox yax??”.

– H?, n? var, n? yox?

– Sa?l???n.

– G?nc?d? n? var, n? yox?

– Sa?l???n.

– K?rb?lay? S?kin? xalan?n kefi nec?dir?

Axund cavab verdi ki:

– ?ox yax??d?r.

Bay, g?r bu n? dan???r! B?s niy? dem?di “p?k eyi”?

M?n ?z-?z?m? g?man el?dim ki, b?lk? axund bu d?f? s?hv el?di,

yen? soru?dum ki:

– Axund, do?rudurmu ki, K?rb?lay? S?kin? xala indiy?d?k iki y?z

d?f? si?? olub?

– B?li, b?li, do?rudur v? ?ox yax?? el?yib; ??nki bu bir xeyir i?dir,

feyzi ?oxdur.

Dedim:

– C?nab axund, K?rb?lay? S?kin? xalan?n h?l? s?hb?ti qals?n,

amma t??cc?b ki, siz bilmirsiniz ki, g?r?k bundan sonra “?ox yax??”

s?zl?rini i?l?tm?y?k, “p?k eyi” dey?k?

Amma axund m?n? bir m?nas?z cavab verdi. Axund cavab verdi ki:

– B?s bel? olanda biz? ata-anadan qalan “?ox yax??” s?zl?rini hara

qoyaq?

M?n buna bir cavab tapa bilm?yib dinm?dim.

“Molla N?sr?ddin”, 13 yanvar 1912, №2

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?s?lman i?ind? h?r k?ndd? v? h?r ??h?rd? bir Molla ?sa var.

?ox vaxt ?zl?ri ???n mit?* si??l?rini mollalar k???d? oxuyurlar.

?vr?tin topu?una baxan kimi zal?m o?lu bilir ki, bu ?vr?t kimdir v?

f?rs?ti f?vt? verm?yib ni?an?y? qoyur.

G?nc?d? Hac? Seyid Ba??r ?z? ???n si?? el?diyi ?vr?tl?ri k???l?rd?

tap?r. Nax??vanda Pirq?mi?li m?rhum bir molla, xo?una g?l?n

?vr?t? k???d? dey?rdi:

– M?n? si?? olarsan?

M?n ?ox g?rm???m ki, m?t?b?r v? sahibi-ehtiram bir axund

k???d? yad ?vr?td?n soru?ur ki:

– S?n kimin ?vr?tis?n?

S?z yox, ?vr?tl?rimizin qulaqlar? o q?d?r q?z???b ki, bel?-bel? ?eyl?rd?n

incimirl?r; ??nki el? bilirl?r ki, bu ?z? d? Allah ?mridir. B?lk?

nam?nasib bir cavan o?lan k???d? bir dul ?vr?t? sata?sa, ?vr?t da??

g?t?r?b ??rpar u?a??n ba??na, amma hac?ya v? mollaya s?z yoxdur;

??nki ?vr?t g?r?r ki, burada si?? olmaq m?s?l?si var. V? ?vr?tl?rimiz

d? ?yr?nibdirl?r.

G?nc?d? K?rb?lay? S?kin? ?mr?nd? iki y?z adama si?? olub. Hac?

Seyid Ba??r k???d? hans? dul ?vr?tin bald?r?n? yo?un g?r?nd?, ?vr?t?

bel? deyir:

– ?g?r m?n? si?? olmasan, c?ddim ciy?rini ??xardacaq!

Onun??n h?r ??h?rd? K?rb?lay? S?kin? xalalar az deyil. Ruhani

atalar?m?z?n t?rbiy?sinin b?r?k?tind?n, indi bizim ?vr?tl?rin i?ind?

el?l?ri d? var ki, si?? olma?? ?zl?rin? bir pe?? kimi el?yibl?r. ?oxusu

b?lk? ?z? ki?iy? deyir ki:

– M?ni si?? el?.

Xorasan? demir?m, orada bel? i?l?r h?r q?d?md? g?r?n?r. Bizim

i?imizd? d? h?r k?ndd? v? h?r ??h?rd? bel? xalalar tap?lar.

Margilanda Cur?xan ad?nda bir sart q?z? k???d?n ke??n iranl? v?

qafqazl?n? zornan tutur ki, g?r?k m?ni si?? el?y?s?n.

* * *

Amma laz?md?r bunu bilm?k ki, ?i??yi d?y?l?n u?a?? soyuq yerd?

saxlamaq yax?? deyil.

Molla N?sr?ddin

“Molla N?sr?ddin”, 20 yanvar 1912, №3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Si??ni bu q?d?r m?dafi? etdikl?rin? g?r? y?qin ki, n?inki f?xrdir h?tta b?lk? d? bir n?v biznesdir.Bir ?i?y? dey?s?n ki, b?s si?? haramd?r az qal?r alt paltar?n? ??xar?b ba??na ke?irsin,?z?n? c?r?b-da??d?r ki, b?s s?n n? dan???rsan si?? f?zil?tdir,savabd?r.G?r indi iran v? dig?r bu ad?tl?r olan yerl?rd? n? q?d?r "savab" ya?ay?r))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Si??ni bu q?d?r m?dafi? etdikl?rin? g?r? y?qin ki, n?inki f?xrdir h?tta b?lk? d? bir n?v biznesdir.Bir ?i?y? dey?s?n ki, b?s si?? haramd?r az qal?r alt paltar?n? ??xar?b ba??na ke?irsin,?z?n? c?r?b-da??d?r ki, b?s s?n n? dan???rsan si?? f?zil?tdir,savabd?r.G?r indi iran v? dig?r bu ad?tl?r olan yerl?rd? n? q?d?r "savab" ya?ay?r))

http://www.youtube.com/watch?v=YDshs4RLTgk&feature=related

sozuve quvvet

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salam aleykum.

Si??nin ?i?likd? ?h?miyy?tli v? g?z??tsiz olmas? m?ni bu sual? verm?y? m?cbur edir

Sizc? Si?? ?i?l?rin f?xridir? v? n? ???n?

Senin xelifen, YezITde eyni senin kimi d?sh?nd?y?ne g?re Cehennem ehli oldu.Sizde inshAllah onun daliycan cehenneme varis olacagsiniz,hec sh?bheniz olmasin. Sigenin en azindan Qurandan ve s?nneden delil ve s?butu var ay YezIt! Bes senin zindig teke saggal ,iyrenc sifetli "Selef"Xelef"Vahabi" t?r-t?k?nt?lerinin "misyar" hagginda ne kimi delilleri var? Ve hansi Quran ve s?nneye esaslanarag bu zina ishine el atir arvad -gizlarinizi aldadarag 5-10 g?nl?y?ne kimese icareye verir ve yaxud icareye alursuz? Misyar hakkinda qurana ve s?nneden delil getire bilersen? Bosh bogazlig yerine gedib kitab oxusan ve arashdirsan ,yegin ki,kimin neden fexr etdiyini ?yrenerdin,g?r?n?r Allah sizin gulag ,g?z ve agziniza ele m?h?r? vurub ki, texribatdan ve islamin adina leke getirmekden bashga bir ishiniz yoxdur.

Birde agzini acsan ,senin mavi ve sapik alimcikler?v?n nece balaca oglan ushagina mescitde daldan barmag eleyib ve burnuna cekib iylediyini ve agzina soxdugu videonu g?sterecem.Sherefsizler.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?zlum s?n do?urdan da s?fehs?n ona g?r? d? beynind?ki sarsaq fantaziyalar? bura k???rtm?s?n

Bel? yerd? deyirl?r si?? olmam?sansansa i?in niy? g?yn?yir?

S?n bir ?i? kimi si??ni Tehran d?vl?tinin r?smil?ri il? onlar?n proqram?na salmaq ?v?zin? g?lib burda gic-gic yaz?rsan. Qar??dan sizi D?nya ?lk?l?rinin embarqosu g?zl?yir bel? v?ziyy?td? sizi m?g?r Mehdi xilas ed?c?k yoxsa si??? ona g?r? deyir?m ki, 12 ?s mehdi hardasa yoxa ??x?b b?lk? si?? il? m???uldur v? h?l? onun si??sinin vaxt? bitm?yib ki, siz ?i?l?r? d? vaxt ay?rs?n. sizi yetim u?aqlar kimi at?b himay?siz qoyub. M?hz buna g?r? q?rbin m?harib? t?hl?k?si qar??s?nda tehran parlamenti si??ni qanunil??dirdi ki, sabah m?harib? vaxt? ?sg?ri itkil?ri bu c?r inkubasiya metodu il? t?nziml?sin . Ax? h?r bir ?i? onlar ???n qiym?tlidir. Siz m?harib?d? si??d?n bir silah kimi istifad? ed? bil?rsiz . T?s?vv?r s?nin ?st?n? Amerikanl? silahla g?lir s?n is? ona ?z si??ni t?klif edirs?n . Onun da a?z?n?n suyu axa-axa raz? qalmas? s?ni d? raz? sal?r. bu sizin h?r 2nizin q?ti arzusudur. sonda ?ox g?man ki, Amerikanl? ?i?liyi bu c?r g?r?b ?z? ?i?liyi q?bul ed? bil?r. Ax? onu v?t?nind? tehran d?vl?ti haqq?nda tamam ba?qa m?lumat vermi?dil?r. S?n indi de bundan sonra si?? sizin ???n f?xr deyil? Mehdi qay?danda s?nd?n raz? olmaz? ?lb?td? olar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n t?klif edir?m Axund v? k?rb?layi s?kinin?nin xatir?sini ?b?dil??dirilm?si ???n tehran d?vl?tind? Parklar sal?ns?n v? si?? abid?l?ri qoyulsun. M?s?l?n abid?nin biri bel? olsun k?rb?layi s?kin? "Г" formasInda

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?zlum s?n do?urdan da s?fehs?n ona g?r? d? beynind?ki sarsaq fantaziyalar? bura k???rtm?s?n

Bel? yerd? deyirl?r si?? olmam?sansansa i?in niy? g?yn?yir?

S?n bir ?i? kimi si??ni Tehran d?vl?tinin r?smil?ri il? onlar?n proqram?na salmaq ?v?zin? g?lib burda gic-gic yaz?rsan. Qar??dan sizi D?nya ?lk?l?rinin embarqosu g?zl?yir bel? v?ziyy?td? sizi m?g?r Mehdi xilas ed?c?k yoxsa si??? ona g?r? deyir?m ki, 12 ?s mehdi hardasa yoxa ??x?b b?lk? si?? il? m???uldur v? h?l? onun si??sinin vaxt? bitm?yib ki, siz ?i?l?r? d? vaxt ay?rs?n. sizi yetim u?aqlar kimi at?b himay?siz qoyub. M?hz buna g?r? q?rbin m?harib? t?hl?k?si qar??s?nda tehran parlamenti si??ni qanunil??dirdi ki, sabah m?harib? vaxt? ?sg?ri itkil?ri bu c?r inkubasiya metodu il? t?nziml?sin . Ax? h?r bir ?i? onlar ???n qiym?tlidir. Siz m?harib?d? si??d?n bir silah kimi istifad? ed? bil?rsiz . T?s?vv?r s?nin ?st?n? Amerikanl? silahla g?lir s?n is? ona ?z si??ni t?klif edirs?n . Onun da a?z?n?n suyu axa-axa raz? qalmas? s?ni d? raz? sal?r. bu sizin h?r 2nizin q?ti arzusudur. sonda ?ox g?man ki, Amerikanl? ?i?liyi bu c?r g?r?b ?z? ?i?liyi q?bul ed? bil?r. Ax? onu v?t?nind? tehran d?vl?ti haqq?nda tamam ba?qa m?lumat vermi?dil?r. S?n indi de bundan sonra si?? sizin ???n f?xr deyil? Mehdi qay?danda s?nd?n raz? olmaz? ?lb?td? olar.

Sen indi ne demek isteyirsen,Shiyelerde sizin kimi Ana -Bacilarin halal bilib ve her gelene icareye vermelidir?.Amerika dilinden dushm?r.G?r?n?r Dede-babalarun yaduva d?shd?..)))

Seveh olan sensen ay bedbext.Garishdurdun ,Tehrani,Amerikani,M?haribeni hamisin bir-birine..Cashma gaga,cashma. Tehrandakilar senin Ana-.Bacilarini sige edeibler,sen bele d?shmen m?vgede deyanmisan,yoxsa onlari gisganirsan?

YezIZ sen sigenin Qurandan haramina delil getir,sonra cix burda agzinin iyini her kese ?f?r. Eyer bir kimse Allahin buyurdugu halal bir sheyi harama istifade edirse,burda shiyelerin ve m?selmanlarin g?nahi ne ???..

Sene bele bir ?rnek.Meselen : El-Kaida ve Vahabiler b?t?n d?nyaya m?selmanlari,yeni Islami terorist ve gorxunc bir inanc kimi tanitdiriblar.Biz indi durub Vahabilere ve El-Kaidaya g?re Islami tanimaliyug?

Siz Mikroblar ne geder ceht etsenizde,bilin ki,Allah dinini goruyacag ve siz Amerika ve Ingilis cariglari,Vahabi t?r-t?k?nt?leri Cehennem ehlisiniz.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

M?zlum b?sdir ana bac? s?hb?ti el?din.Bil?n bilir ki bizd? v? sizd? bu s?hb?t n? yerd?dir.Siz si?? edirsiniz biz is? yox.Biz ancaq nigah il? evl?nirik v?ssalam.

?d?bli olun .Bu s?z?m h?r k?s? ?amildir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?zlum ay tehran?n si??si. G?r?r?m Tehranda si?? olunmu? anan bac?n bar?nd? q???ng m?lumat yazm?san s?n buna g?r? ?z?n? m?zlum hesab edirs?n . Niy?? h?r bir ?i? buna g?r? ?z?n? xo?b?xt hesab edir. m?s?l?n danaba? k?ndind?ki Xudayar b?y . s?nin baban Xudayar b?y n?n?n K?rb?layi s?kin? olan halda s?n m?nd?n Qurandan si??y? qar?? s?but ist?yirs?n? Bizd? "?li Quran?" yoxdu o sizd? Mehdid? olmal?d?r ged tap onu s?n? ay?ni versin s?n g?st?r biz?.

Amerikanl?lar?n tehrana h?cum etm?yind?n narahat olma bu siz? xeyirdir qohum olacaqs?z. M?hz si?? sizi birl??dir?c?k

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

H?r bir halda ?i?l?rd? si??nin olmas? dan?lmaz faktd?r.Sad?c? bunlara dey?nd?ki siz si?? edirsiniz n?s? xo?lar?na g?lmir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

?i? m?zh?bind? olub c?nn?t? daxil olmaq olmaz.??nki bu m?zh?bd? h?r c?r g?nah var.?irk var si?? ad? alt?nda Zina var .s?nn?tl?rin t?rki var t?qiyy? ad? alt?nda yalan var Siqaret ??km?y? icaz? var ?lini(ra) peyq?mb?rl?rd?n(as) ?st?n tutmaq kimi k?fr s?zl?r var Quran?n t?hrif edilm?si kimi k?fr var sahab?(ra) s?ym?k var Ai??nin(ra) namusuna dil uzatmaq var daha n?l?r var n?l?r...

Edited by ?? ??? ??? ????

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?zlum b?sdir ana bac? s?hb?ti el?din.Bil?n bilir ki bizd? v? sizd? bu s?hb?t n? yerd?dir.Siz si?? edirsiniz biz is? yox.Biz ancaq nigah il? evl?nirik v?ssalam.

?d?bli olun .Bu s?z?m h?r k?s? ?amildir.

Edeb dersi veren "Araba" bir bax..))))) ARAB HARA,CORAB HARA...Ay " NASIBI" hec olmasa sen danishma..Bunu bil ki,YezIt ve YezIt yandashlarina ,b?t?n m?selmanlar lenet oxuyurlar. 1-2 Veledizinalar yigishibsuz bura ,agziniza geleni yazir ve danishirsuz...Ay M?rtedler,siz eger elim adamlarisuzsa ,elimle danishun ve m?zakire edin,yox k?ce veledizinalarsuzsa bunu acig etiraf edin ki,her kes sizin yazdiglarinizin kim terefinden oldugunu bils?n.

Edited by Mezlum

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?zlum ay tehran?n si??si. G?r?r?m Tehranda si?? olunmu? anan bac?n bar?nd? q???ng m?lumat yazm?san s?n buna g?r? ?z?n? m?zlum hesab edirs?n . Niy?? h?r bir ?i? buna g?r? ?z?n? xo?b?xt hesab edir. m?s?l?n danaba? k?ndind?ki Xudayar b?y . s?nin baban Xudayar b?y n?n?n K?rb?layi s?kin? olan halda s?n m?nd?n Qurandan si??y? qar?? s?but ist?yirs?n? Bizd? "?li Quran?" yoxdu o sizd? Mehdid? olmal?d?r ged tap onu s?n? ay?ni versin s?n g?st?r biz?.

Amerikanl?lar?n tehrana h?cum etm?yind?n narahat olma bu siz? xeyirdir qohum olacaqs?z. M?hz si?? sizi birl??dir?c?k

Tehrandan yaman yarali oldugunu yavash-yavash biruze verirsen, ay YezIT....Tehranda olan sige melumatlarin sizde coxdur,axmag.Hele bir bax g?r kimler terefinden melumatlar goyulur..? Siz Tehran ve Turan biclerinden.

Bunu sen yazdiklarunda g?rm?rsen? Senin bic seni..)) Amerikanin Seudide senin Ana bacina misyari ?ze coxdan coxib ay YezIZ. Sherietden,Islamdan ,Dinden siz hec olmasa danishmayun.

Sizinle elmi yox ,k?ce danishigi aparmag lazimdi.K?ce danishigida bilirsen de nece olur?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sizin kimi YezITLER,Islam D?shmanleri yer ?zerinde olmasaydi,biz hakk yolunda olan m?selmanlar taninmazdi.

Satilmish siz YezITler her zaman lenetli oldugunuz kimi,giyamet g?n?ne geder de lenetlisiniz.Hec ?z?n? gizledib,m?selman maskasi geymeyin.

8/22

????? ????? ??????????? ????? ?????? ???????? ????????? ????????? ??? ???????????

"H?qiq?t?n Allah yan?nda, t?rp?n?n canl?lar?n ?n pisi d???nm?y?n (haqq? e?itm?kd?) kar v? (haqq? dem?kd?) lal (olan) insanlard?r".

Share this post


Link to post
Share on other sites

n? q???ng ??v?nlik edir bu m?zlum???az. ?sl iran lotular?n?n mal?d?r ki, var . bir d?f? isfahandan lotular g?lmi?dil?r bir oyun el?dil?r ki, h?min hadis?ni Mirz? C?lililin ?l?l?r ?s?rind?n oxuya bil?rs?n nec? orda kefli isg?nd?r t?p?r?r sizin sif?tiniz? deyir bu hadis? tarixd? qanla yaz?lm?? bir v?r?qdir.

Amma indi art?q binamuslu?unuzdan kitablar yaz?l?r kinolar ??kilir m?hz siz ?i?l?r? Qurandan ay?d? var

(6:159)

Dinl?rini par?alay?b ?i? olanlarla s?nin he? bir ?laq?n yoxdur. Onlar?n i?i Allaha aiddir. Sonra (Allah) onlara etdikl?ri ?m?ll?r bar?d? x?b?r ver?c?kdir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

n? q???ng ??v?nlik edir bu m?zlum???az. ?sl iran lotular?n?n mal?d?r ki, var . bir d?f? isfahandan lotular g?lmi?dil?r bir oyun el?dil?r ki, h?min hadis?ni Mirz? C?lililin ?l?l?r ?s?rind?n oxuya bil?rs?n nec? orda kefli isg?nd?r t?p?r?r sizin sif?tiniz? deyir bu hadis? tarixd? qanla yaz?lm?? bir v?r?qdir.

Amma indi art?q binamuslu?unuzdan kitablar yaz?l?r kinolar ??kilir m?hz siz ?i?l?r? Qurandan ay?d? var

(6:159)

Dinl?rini par?alay?b ?i? olanlarla s?nin he? bir ?laq?n yoxdur. Onlar?n i?i Allaha aiddir. Sonra (Allah) onlara etdikl?ri ?m?ll?r bar?d? x?b?r ver?c?kdir.

Allahin leneti olsun ,siz Vahhabi t?r-t?k?nt?lerine.!

(6:159)-a geldikde ise,sen ?z?n? ve irgenc sifetli,Sheytan ordusu "Vahhabileri" g?rmedin orda? Belke sen,Allahin leneti olsun YezITe,Muaviye ve Amr As kimi Islam d?shmenlerine ve onlarin zamanemizde olan davamcilari (Lenetullahlari) Islami b?t?n d?nyaya gorxunc tanitdiran ve her yerde ?z?lerine bomba baglayib ,g?nahsiz insanlari getle yetiren,?z?n?z? demek isteyirsen?

Yox bel?ke demek isteyirsen o yazdigin ayede shiyeler nezerde tutulur? Nasraniler de sizin kimi Allah nazil etdiyini ?z kef ehvallari kimi firladilar ve serf edeni gebul etdiler ,serf etmeyeni g?md?ler.Nece ki,sizi Islam d?nyasi g?m?b.

Sen ve senin kimi Vahhabi mikroblari negeder Quran ayeleri getirsenizde bu sizin haggli olmaginiza delalet olmayacag,nece ki,Dayuz Muaviyye Quran ayelerin nizelere taxdigda yardimcisi olmadigi kimi.

Sh?venlik senin m?shrik Dede-Babalarindadir.Sen de onlarin t?r-t?k?nt?sisen. Ingilis d?l? olan sizler ,hec olmasa danishmayin.Sizin kim oldugunuzu neinki insanlar,hetta ershi-ela bilir.Seud m?shrik Kralimniza bir nezer yetir...Siz teke saggalilarin hamisin axtalayib ve eleyib Mavi.Arvad gizlarinizi da misyarlayib..Bagishla mismarlayib,sehfimi d?zeltdim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Si?? ?sl biab?r??l?qd?r, bunu he? n? b?ra?t qazand?ra bilm?z

1.Allah?n r?sulunun(s.?.s.) qada?as?na m?h?l qoymamaq

2 si??ni bir institut v? ?slamdanm?? kimi reklam etm?k

3 si??nin t?r?tdiyi f?sadlar? ?srl?rdir inkar etm?k

?i?l?r? bir sual?m var

Qad?n ?ri uzunm?dd?tli s?f?rd? ik?n si?? edil? bil?r?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Si?? ?sl biab?r??l?qd?r, bunu he? n? b?ra?t qazand?ra bilm?z

1.Allah?n r?sulunun(s.?.s.) qada?as?na m?h?l qoymamaq

2 si??ni bir institut v? ?slamdanm?? kimi reklam etm?k

3 si??nin t?r?tdiyi f?sadlar? ?srl?rdir inkar etm?k

?i?l?r? bir sual?m var

Qad?n ?ri uzunm?dd?tli s?f?rd? ik?n si?? edil? bil?r?

Bunu suali sen Anana ver..Belke o sene bu barede degig cavab verer. Eyer m?selmandirsa,yox m?selman deyilse sizin kimi m?nafigdirse,onda cavab vere bilmeyecek.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Azerbaycanda yashayan zavalli "Vahabi" soydashlarimin nezerine.

Share this post


Link to post
Share on other sites

<p>

<br />

Salam aleykum.<br />

Si??nin ?i?likd? ?h?miyy?tli v? g?z??tsiz olmas? m?ni bu sual? verm?y? m?cbur edir<br />

Sizc? Si?? ?i?l?rin f?xridir? v? n? ???n?<br />

<br />

<br />

</p> sigenin wielikde ehemiyyetli ve guzewtsiz olduguna delil getir. eks halda ibne teymiyye kimi kezzebsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

<p>

<br />

M?s?lman i?ind? h?r k?ndd? v? h?r ??h?rd? bir Molla ?sa var.<br />

?ox vaxt ?zl?ri ???n mit?* si??l?rini mollalar k???d? oxuyurlar.<br />

?vr?tin topu?una baxan kimi zal?m o?lu bilir ki, bu ?vr?t kimdir v?<br />

f?rs?ti f?vt? verm?yib ni?an?y? qoyur.<br />

G?nc?d? Hac? Seyid Ba??r ?z? ???n si?? el?diyi ?vr?tl?ri k???l?rd?<br />

tap?r. Nax??vanda Pirq?mi?li m?rhum bir molla, xo?una g?l?n<br />

?vr?t? k???d? dey?rdi:<br />

– M?n? si?? olarsan?<br />

M?n ?ox g?rm???m ki, m?t?b?r v? sahibi-ehtiram bir axund<br />

k???d? yad ?vr?td?n soru?ur ki:<br />

– S?n kimin ?vr?tis?n?<br />

S?z yox, ?vr?tl?rimizin qulaqlar? o q?d?r q?z???b ki, bel?-bel? ?eyl?rd?n<br />

incimirl?r; ??nki el? bilirl?r ki, bu ?z? d? Allah ?mridir. B?lk?<br />

nam?nasib bir cavan o?lan k???d? bir dul ?vr?t? sata?sa, ?vr?t da??<br />

g?t?r?b ??rpar u?a??n ba??na, amma hac?ya v? mollaya s?z yoxdur;<br />

??nki ?vr?t g?r?r ki, burada si?? olmaq m?s?l?si var. V? ?vr?tl?rimiz<br />

d? ?yr?nibdirl?r.<br />

G?nc?d? K?rb?lay? S?kin? ?mr?nd? iki y?z adama si?? olub. Hac?<br />

Seyid Ba??r k???d? hans? dul ?vr?tin bald?r?n? yo?un g?r?nd?, ?vr?t?<br />

bel? deyir:<br />

– ?g?r m?n? si?? olmasan, c?ddim ciy?rini ??xardacaq!<br />

Onun??n h?r ??h?rd? K?rb?lay? S?kin? xalalar az deyil. Ruhani<br />

atalar?m?z?n t?rbiy?sinin b?r?k?tind?n, indi bizim ?vr?tl?rin i?ind?<br />

el?l?ri d? var ki, si?? olma?? ?zl?rin? bir pe?? kimi el?yibl?r. ?oxusu<br />

b?lk? ?z? ki?iy? deyir ki:<br />

– M?ni si?? el?.<br />

Xorasan? demir?m, orada bel? i?l?r h?r q?d?md? g?r?n?r. Bizim<br />

i?imizd? d? h?r k?ndd? v? h?r ??h?rd? bel? xalalar tap?lar.<br />

Margilanda Cur?xan ad?nda bir sart q?z? k???d?n ke??n iranl? v?<br />

qafqazl?n? zornan tutur ki, g?r?k m?ni si?? el?y?s?n.<br />

* * *<br />

Amma laz?md?r bunu bilm?k ki, ?i??yi d?y?l?n u?a?? soyuq yerd?<br />

saxlamaq yax?? deyil.<br />

Molla N?sr?ddin<br />

“Molla N?sr?ddin”, 20 yanvar 1912, №3<br />

sen molla nesreddine teqlid edirsen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

<p>

<br />

n? q???ng ??v?nlik edir bu m?zlum???az. ?sl iran lotular?n?n mal?d?r ki, var . bir d?f? isfahandan lotular g?lmi?dil?r bir oyun el?dil?r ki, h?min hadis?ni Mirz? C?lililin ?l?l?r ?s?rind?n oxuya bil?rs?n nec? orda kefli isg?nd?r t?p?r?r sizin sif?tiniz? deyir bu hadis? tarixd? qanla yaz?lm?? bir v?r?qdir.<br />

Amma indi art?q binamuslu?unuzdan kitablar yaz?l?r kinolar ??kilir m?hz siz ?i?l?r? Qurandan ay?d? var<br />

(6:159)<br />

Dinl?rini par?alay?b <strong>?i?</strong> olanlarla s?nin he? bir ?laq?n yoxdur. Onlar?n i?i Allaha aiddir. Sonra (Allah) onlara etdikl?ri ?m?ll?r bar?d? x?b?r ver?c?kdir.<br />

wieler sigenin wertlerinden agahdir lotular wieleri sigeyle aldada bilmez))))))))))))))) lotular weyx nesrullahin bawciligiyla sizin nasibi ecdadlarinizin namusunu misyar etmiwdiler)))))) dediyin ayenin eli e.s.wielerine aid oldugunu isbat etmeyenin anasini osman xemis misyar etsin. isbat et binamus gede!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

<p>

<br />

M?n t?klif edir?m Axund v? k?rb?layi s?kinin?nin xatir?sini ?b?dil??dirilm?si ???n tehran d?vl?tind? Parklar sal?ns?n v? si?? abid?l?ri qoyulsun. M?s?l?n abid?nin biri bel? olsun k?rb?layi s?kin? "Г" formasInda<br />

<br />

sekineni o formada qoysaq hinde mamana oxwayar)))) bawqa forma fikirlew

Share this post


Link to post
Share on other sites

<p>

<br />

M?zlum b?sdir ana bac? s?hb?ti el?din.Bil?n bilir ki bizd? v? sizd? bu s?hb?t n? yerd?dir.Siz si?? edirsiniz biz is? yox.Biz ancaq nigah il? evl?nirik v?ssalam.<br />

<br />

?d?bli olun .Bu s?z?m h?r k?s? ?amildir.<br />

beli siz ana bacinizla daimi nigahla evlenirsiz duz buyurdun

Share this post


Link to post
Share on other sites

<p>

<br />

bu b?db?xt m?zlum niy? amerkanl?lara q?z?blidir ayd?n deyil. Adic? Xomeyni ?z? ingilisin belind?n g?lib. a?a??da linkd? ??kill?r var internetd? d? bu bar?d? m?lumat var. Dem?k ?erez xomeyni ?i?l?r ingilisl?rl? qohum olublar<br />

<a href='http://aangirfan.blogspot.com/2008/10/was-khomeini-agent-of-us-and-uk.html' class='bbc_url' title='Внешняя ссылка' rel='nofollow external'>http://aangirfan.blo...-us-and-uk.html</a><br />

<br />yalancinin var yoxuna lenet

<br />

</p>

Share this post


Link to post
Share on other sites

<p><p>

<br /><br />

Bunu suali sen Anana ver..Belke o sene bu barede degig cavab verer. Eyer m?selmandirsa,yox m?selman deyilse sizin kimi m?nafigdirse,onda cavab vere bilmeyecek.<br /><br />

anasi fahiwedir. fahiweler zinadan daha agahdirlar neinki sigeden)))))))))))))))))))00 Edited by Vehabi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Burda bir ince meqam var. Bu qeyretsiz nasibilerin kitablarinda var ki Ebubekrin qizi Esma sehabe Zubeyre sige oldu ve bu elaqeden Abdullah ibn Zubeyr doguldu. Indi bir nece wubhe yaranir. ebubekr qizini sige olunmaga qoydugu ucun sizin nezerinizde got hesab olunur? demeli ebubekr gozuyle goren ograwdir, esma qehbedir, zubeyr zinakar ve bazmendir, abdullah ibn zubeyr de qehbe-gotverenin zinasindan emele gelen bicbaladir?)) bu meseleye nece aydinliq getire bilersiz?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Burda bir ince meqam var. Bu qeyretsiz nasibilerin kitablarinda var ki Ebubekrin qizi Esma sehabe Zubeyre sige oldu ve bu elaqeden Abdullah ibn Zubeyr doguldu. Indi bir nece wubhe yaranir. ebubekr qizini sige olunmaga qoydugu ucun sizin nezerinizde got hesab olunur? demeli ebubekr gozuyle goren ograwdir, esma qehbedir, zubeyr zinakar ve bazmendir, abdullah ibn zubeyr de qehbe-gotverenin zinasindan emele gelen bicbaladir?)) bu meseleye nece aydinliq getire bilersiz?

Salam aleykum Qardash!

Qardash bir g?zel "mesel" var bu zindig Vahabiler cekerdim, amma menim terbiyem buna icaze vermir. Senin yazdigin bu hegigetlere bunlarin cavabi var.Indi deyecekler ki, bu hadise Peygemberin sigeni gadaga etmeden gabag olub ve bir ishgali yoxdur...)))))

Burda bele bir sual ortaya cixir: Ay Nasibi Vahabiler,meger Peygember (s.e.s) Qurana garshi cixib ve Allahin buyurdugun gadaga edib..?

Bilirs?z Qardash,bunlar o geder heddlerin ashiblar ki,?merin gadaga etdiyini sheyi Peygemberin (s.e.s) adina yazirlar.

yene de sual olunur: - ?mer kimiydi Qurana garshi cixsun ve Peygemberin etmediyi gadagani peygember adindan ets?n?

?mer o ?meriydi ki,Tarixde yazilir,?mer glincin beline vurub getdi Peygemberin ?st?ne ve onun bashin bedeninden ayirmaga,amma iceri ,peygemberin yanina giren kimi onun nurun g?r?b ona ashig oldu,t?vbe edib m?selman oldu..Nagillara bir fikir ver?n.

?merin Peygemberin ?st?ne gilincla getmeyi d?zd?t,amma ona ashig olub islami gebul etmeyi nagildir...Gerekirse tefferuatiyla yaza bilerem bu hadiseni.Amma ne faydasi.

He birde istedim biles?z.Vahabilerin yeni fetvasi cixib.Pamidor yemek haramdir.Onu kesdikde icinde xac shekli oldugundan yeyilmesi gadaga olub ve haramdir.))))

Allah sizi hifz eles?n.Amin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mezlum. aleykum es salam Qardaw! Hetta bunlarin dediyi qadaga sohbetini nezere alsaq da, bu selefi kopeyuwaqlarinin sigeye bu cur munasibetinden bele cixir ki o qadagadan qabaq sehabeler fahiwelikle mewgul olurdular ve neuzubilleh Allah Rasulu s.v.s.fuhuwa izn vermiwdi? Cunki sige islam doneminde caiz buyrulmuw nigah novudur cahiliyyeden qalma adet deyil, onda bu misyardan dogulmuw vehabilerin dediyini esas gotursek, bele cixir ki o qadagaya kimi islamda fahiwelik caiz olub? Tebii ki bunu yalniz vehabiler kimi veleduzzinalardan bawqa kimse diline getirmez. O qadagaya qayitdiqda ise bunlarin menbelerinde qadaga haqda olan hedislerin hamisi bir birine ziddir. Bu qadagani Peygemberin s deyil, omer leinin etdiyi wekksizdir. Cunki buxari ve muslim kimi moteber menbelerinde var ki sehabeler Peygemberden s sonra da mute edirdiler ve Imam Eli e buyurmuwdu ki omer l.e.sigeni qadagan etmeseydi bedbextlerden bawqa kimse zina etmezdi. Biz Quran ayesine ve sunneye esasen bu iwin caizliyini qebul edirik. Bu necis vehabiler ise peyser ebubekrle omerin sunnesini qebul edirler))) Allahin halal etdiyi Muteni zina hesab edirler, lakin bacilariyla, qizlariyla nigah baglayirlar bu biqeyretler. Pomidoru qadagan etmeleri teeccublu deyil qardawim. Bunlar yumwaq terevezlerle cinsi elaqeye girmeyi daha cox xowlayirlar. Yeqin hansisa vehabi weyxi pomidoru diger vehabilere qisqandigi ucun bele fetva verib))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mezlum. aleykum es salam Qardaw! Hetta bunlarin dediyi qadaga sohbetini nezere alsaq da, bu selefi kopeyuwaqlarinin sigeye bu cur munasibetinden bele cixir ki o qadagadan qabaq sehabeler fahiwelikle mewgul olurdular ve neuzubilleh Allah Rasulu s.v.s.fuhuwa izn vermiwdi? Cunki sige islam doneminde caiz buyrulmuw nigah novudur cahiliyyeden qalma adet deyil, onda bu misyardan dogulmuw vehabilerin dediyini esas gotursek, bele cixir ki o qadagaya kimi islamda fahiwelik caiz olub? Tebii ki bunu yalniz vehabiler kimi veleduzzinalardan bawqa kimse diline getirmez. O qadagaya qayitdiqda ise bunlarin menbelerinde qadaga haqda olan hedislerin hamisi bir birine ziddir. Bu qadagani Peygemberin s deyil, omer leinin etdiyi wekksizdir. Cunki buxari ve muslim kimi moteber menbelerinde var ki sehabeler Peygemberden s sonra da mute edirdiler ve Imam Eli e buyurmuwdu ki omer l.e.sigeni qadagan etmeseydi bedbextlerden bawqa kimse zina etmezdi. Biz Quran ayesine ve sunneye esasen bu iwin caizliyini qebul edirik. Bu necis vehabiler ise peyser ebubekrle omerin sunnesini qebul edirler))) Allahin halal etdiyi Muteni zina hesab edirler, lakin bacilariyla, qizlariyla nigah baglayirlar bu biqeyretler. Pomidoru qadagan etmeleri teeccublu deyil qardawim. Bunlar yumwaq terevezlerle cinsi elaqeye girmeyi daha cox xowlayirlar. Yeqin hansisa vehabi weyxi pomidoru diger vehabilere qisqandigi ucun bele fetva verib))))

))))))))))))))))))))))))))) Allah seni hifz eles?n..Meni yaman g?ld?rd?n..Allah seni ve emvatini,hem bu d?nyada nem axiretde Peygember (s.e.s) ve onun pak olan Ehli-beyti (e.s) mehshur elesin.Amin!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bunu suali sen Anana ver..Belke o sene bu barede degig cavab verer. Eyer m?selmandirsa,yox m?selman deyilse sizin kimi m?nafigdirse,onda cavab vere bilmeyecek.

Dem?li bel? cavabdan qa??rsan, onda m?n deyim.Olar, h?tta ki?i ?mumiyy?tl? si?? ed?nd? maraqlanmamal?d?r qad?n?n ?ri var ya yox.Bu haqda sizin ?z h?disl?riniz var.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dem?li bel? cavabdan qa??rsan, onda m?n deyim.Olar, h?tta ki?i ?mumiyy?tl? si?? ed?nd? maraqlanmamal?d?r qad?n?n ?ri var ya yox.Bu haqda sizin ?z h?disl?riniz var.

Siz axmag ve sapik Vahabilerle elmi dille cavab vermeyin ,menasiz oldugunu bizler bilirik.Bilsem ki,sen menim sene vereceyim cavabdan ders alib ve Allahin buyurdugu kimi ,d?sh?neceksense,men bunu seve-seve ederem.

Sen hegigeten dini arashdirma aparirsansa ve bunu m?zakire etmeyi hegigeten isteyirsense,buyur Qurandan ve s?nneden delil getir M?tenin (M?veggeti nigahin) haramligi hakda.

Elmi arashdirmada bele bir gayda var.Iddiaci etdiyi iddianin delil ve s?butun ortaya goymalidir.Eyer bunu ede bilmirse,demeli sizin megsediniz arashdirma ve ?yrenmek deyil,sadece dini alay etmekdir.

Vessalam

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

H?rbi kommisarl?qda yeni qanun q?vv?y? minib.Si??d?n ?m?l? g?lmi?l?ri ?sg?r aparmayacaqlar.?i?l?rin b?xti g?tirdi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

vehabi ve mezlum tehranda a??zdan si?? edildikl?ri ???n a??zlar?n?n dan???qlar?n? bilmirl?r bu ayd?nd?. bu adamlar irana i?l?y?n fahi?i?l?rdir. in?allah ax?rlar?na iran q?d?r az qal?b . sizin poz?un iran mollakrat d?vl?tini 30ildir zorlanm?? al?alm?? iran xalq? devir?nd?n sonra t?s?vv?r edirsiz d? ax?r?n?z n? olacaq? indi qudurmusunuz. i? o yer? ?at?b ki, v?t?nda?lar?m?z? irana ?a??rtd?r?b tutub damlay?rs?n?z . indi t?s?vv?r edin , b?dbaxt d?vl?tiniz devrili?nd?n sonra sizi n? c?r si??l?r g?zl?yir. q?z?b art?r. burda biz? h?r?rs?z ordanda siz? dollar g?nd?rirl?r. ?sl fahi?i?lik budur . ?mr? boyu satq?n??l?q .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...