Jump to content

Elehdariyam


Recommended Posts

Mut'a Nikahı İslam'da Varmıdır?

Mut'a nikahı : Cahiliyet devrinden kalan bir nikah şeklidir. İslam'ın ilk yıllarında, özxellikle harp zamanlarında, uzun zaman kadınlardan uzak kalan askerler için mut'a nikahına izin verilmiş, HGayber savaşına kadar mübah olan bu nikah Peygamberimizin sünnetiyle yasaklanıp haram kılınmıştır.

Mut'a nikahı ücret karşılığında belli bir vakit için kadınla evlenmektir. Mut^'nın en az müddeti bir cinsel ilişki geçecek zaman parçasıdır. En çok ise 99 senedir.

Erkek kadına hitaben "Beni beş aylık bir zaman için Mut'alandır. Ya da "Şu kadar para karşılığında seninle mut'alandım" deyip kaadın da kabul ederse mut'a olur. Halk dilinde "acem nikahı" denen bu iş fuhuştan başka bir şey değildir. Allah Resulu kesin olarak bunu yasaklamıştır. Ashab'dan, tabiinden ve müçtehidlerden bu tür nikahı kabul eden kimse yoktur.

Mut'a nikahı ile evlenen kadın erkeğe, erkekte kadına varis olamaz. Mut'a nikahının müddetinin az veya çok olması arasında hiç bir fark yoktur.

Allah Resulu buyuruyor:

"Ey insanlar, ben mut'a nikahı ile kadınlardan faydalanmanız için izin vermiştim. Şüphe yol ki, Allah, kıyamete kadar bunu muhakkak haram kılmıştır. Kimin yanında bunlardan bir kadın varsa hemen onu serbest bıraksın, onlara verdiği şeylerden hiçbir şeyi geri almasın".

Dört mezhebe göre böyle bir akit yapmak batıldır. Şia'nın önemli kollarından biri olan Zeydiye de Mut'a nikahının batıl olduğuna inanır ve bu konuda Hanefi alimleri ile hareket eder.

Kaynak:

Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

SHIELIYIN DEHSHET FIKRLERI!

1.Allah tez tez yalan danışır və səhv edir( usul kafi səh

328,yaqub kuleyni,cild1)

2.Munafiqlər( yəni sahabələr) Qurandan çox çıxartdılar

(ayələri çıxartdılar)(Ihtijaj-e-tibri,səh382)

3.Imam Mehdi gələndə o əsl və original quranı

gətirəcək(Ahsan-ul-maqaal,səh 336,safdar Husain najfi).

4.Quranın tam olduğunu deyən şəxs yalançıdir çünki "tam quran"

Əli tərəfindən yığılıb(Fasl-ul-khitaab fee tahreef kitaab rab-ul- arbab, səh #4, Nuri Tibri).

5.Abu Bakr  kafirdir kim ki Abu Bakri sevir o da kafirdir.

(Faq-ul-yaqeen, səh #690, Baqar majlisi)

6.Abu Bakr kafir və zındıq idi. (Kashf-ul-asrar, səh #69, xomeyni).

7.Abu Bakr və mirza Gulam Ahməd Qadiyani arasında fərq yoxdur.

(Jagir fidk, səh #690, Gulam Husain najfi).

8.Xəlifəsi Abu Bakr olan Allaha və peyğəmbərə biz

inanmırıq(Anwar-ul-nomania, səh #278).

9.Hakimiyyəti Osmana və Muaviyyəyə verən Allaha mən

inanmıram(Kashf-ul-asrar, xomeyni, səh #107).

10.Ömər əsl kafir və zındıq idi(Kashf-ul-asrar, xomeyni, səh

#119).

11.İmam Mehdi gələndə o həzrətAaişəni dirildəcək və onu (хлестнет, кнут) edecək(Tafseer saafi, sətir 16, səh #108).

12.Abu Bakr və Ömar iblisin agentləri idi (Hulyat-ul-mateen, mulla

baqar majlisi).

13.Hazrat Khalid bin Valid Seyfullah yox Seyfuşşeytan idi.

(Manazir-o-baghdad, səh #100).

14.Bütün peyğəmbərlər diriləcək və Hz. Əlinin başçılığı

altında cihad edəcəklər(Tafseer ayyashee, səh#181).

15.Əli tərəfindən yığılmı. əsl Quran İmam Mehdi tərəfindən

gətiriləcək(Anwar-ul-nomania, səh #360).

16.Bütün peyğəmbərlər əlinin kandarında dilənçi idilər(khalqat-e-norania, səh#201, Talib Husain karpalwi).

17.Bütün peyğəmbərlər Məhəmməd peyğəmbər istisna olmaqla

və mələklər 12 imamın qulları idilər(kaleed manaazra, səh #35,

barkat ali).

18. 12 imam Məhəmməd (saw) istisna olamaqla bütün peyğəmbərlərin müəllimləri idilər(Majmoa-e-majalis, səh #29).

19.İmam Mehdi gələndə o Hazrat Abu Bakri və Öməri Hazrat

Muhammadin (saw).qəbrinin yanında asacaq(Majma-ul-ma’arif, səh#49).

20. Əgər Cəbrayıl və Mikayıl Əbu Bəkri seviblərsə onlarda

Cəhənnəmə düşəcəklər(Ameer mukhtar, səh#8, mirza basharat Husain).

21 Həzrat Məhammadin (saw) olümündən sonra 3 nəfərdən başqa bütün sahabələr mürtəd oldu(Roza-e-kafee, səh #245)

22.Hazrat Anas Bin Malik, Abu Huraira, Amr bin Aas, Ameer Ma’avia və Aişə ən pis adamlar idilər. (Makalmaat-e-husainia, səh #59).

23. Kişi kişi ilə anası ilə bacısı  ilə qizi ilə nigah edə

bilər(Firqa-ul-shiat, Abi Mohammad-ul-Hasan Bin Moosa).

24.Hazrat Abu Bakr  Mushrik idi, Ömar  munafiq idi, Osman  kafir

idi. (Shia’an-e-ali aur inn kee shaan, səh#54, ghulam husain najfi).

25. İmam Mehdi gələndə o lüt olacaq və ona ilk beyət edən Muhammad (saw) olacaq. (Haq-ul-yaqeen, səh #347, Baqar majlisi).

29. Aişə və Həfsa rasulullaha zəhər verməklə onu şəhid

etdilər(Hayat-ul-quloob, səh #870, Baqar Majlisi).

30. Beləliklə bu 2 kişi münafiq ( Əbu Bakr və Öməri nəzərdə tutur) və 2 qadın  münafiq ( Aişə və Həfsanı nəzərdə tutur) rasulullaha zəhər verməklə onun şəhid olmasına razı oldular(Hayat-ul-quloob, səh #745, Baqar Majlisi)

"Имам Бакир {A.H} использование, чтобы ясно сформулировать, человек, кто верит на Судном дне и Аллахе {Бог}, не должен войти в туалет без trouser {в длинные ящики}, однажды Имам {A.H}, введенный в туалет и хандру непосредственно. {Редактируйте}, когда он сделал полностью хандру непосредственно, он гнал мяч - от его trouser [длинные ящики], его раб {A.H} попросил, "чтобы мои родители были жертвой на Вас", советуют нам носить брюки, но ваша высота раздевала его сам "Имам {{А.Х}}, Ответил, Делают Вас не, знают, что хандра защитила мое тело"

Şiələr islama pis şəkil verirlər və islamın düşmənləri

bundan istifadə edirlər:

http://www.bnp.org.uk/articles/gallery_evil.htm

http://www.kr-hcy.com/forum/index.php?showtopic=1481

Şiə kitablarından siğənin mutanın haram olaması barədə.

Abdullah Bin Senandan rəvayət edilir ki o deyib : Mən Əbu Abdullahdan(Cəfəri Sadiq) mutə barədə soruşdum O dedi: bununla özünüzü Murdarlamayın. (Bihaar Al-Anwar 100/318).

A'maardan rəvayət edilir: Əbu Abdullah(Cəfəri Sadiq) mənə və Suliman Bin xalidə dedi: Mən sizə mutanı haram elədim. (Furoo AlKafi 2/48), (Wasaeel Shia 14/450).

Əli bin Yaqtin muta barədə Əbu Hasandan soruşdu və o cavab verdi : Onu və sizi(ərəb dilində sizinlə nə baş verə bilər ) Allah daha yaxşısı ilə əvəz edib (o qanuni nigahı nəzərdə tuturdu). (Furoo 2/43), (Wasael Alshia 14/449).

Amirul Mua'minin (ra) demişdir: Peyğəmbər (s.a.w) xeybər günü

eşşək əti yeməyi və muta nigahını qadağan etdi(At-tahdheeb 2/186,

Al-Istbsaar 2/142 & Wasael Al-Shia 14/144)

----------------------------------

Şiələrin biabırçı hədisləri:

Şiə əqidəsinə görə Əbu Talib yarım kişi və yarım qadındır..

rəvayətdə deyilir:

"Muhammad b. Yahya,  Sa'd b. Abdullahdan,  Ibrahim b. Muhammad al-Thaqafydan, Ali b. al-Mu'alladan,  qardaşı Muhammaddan, Darast b. Abu Mansourdan, Ali b. AbuHamzadan, Abu Basirdan,  Abu Abdullahdan [as]:

Peyəmbər dünyaya gələndə o1 neçəgün südsüz qaldı,sonra Əbu

Talib ona öz döşünü verdi Allah elə elədi ki oradan süd gəldi.

Abu talib  Halimah al-Sa'diyyahni t.na qədər o onu 1 neçə gün

sordu  [al-Kafi fil-Usool, al-Kulainy, cild.1 al-Hujjah kitabı, Ch. History:

peyğəmbərin doğumu[saw], rəvayət 27]

http://www.allaahuakbar.net/shiites/shia_b...ng_taqiyyah.htm

Şiələr təqiyyə barəsində inancı..

Təqiyyə və ya gizlənmə(yəni bilərəkdən yalan danışmaq) imami şiələrin mühüm əqidələrindən biridir. Bu yalan əqidələrinə dəstək naminə şiələr çoxlu hədis uydurublar ki bunlarda göstərilir ki insan ürəyindəki inanc onun dilindəkinə zidd olmalıdır bu yolla şiələr əhli sünnəni aldadırlarş onlar deyirlər ki Quranı və Sahabələri (R.A) qəbul edirlər ancaq onların əqidəsində bu yoxdu. Onlar peyğəmbəri (SAW) və əhli beyti ittiham edirlər. Onlar təqiyyənin çoxlu xüsusiyyətlərini yazıblar ki, buda onların ən böyük silahıdır.onlar deyirlər:” kim ki öz dinini gizlədir  o dinini qoruyur  kim ki onu bəyan edir o dinini məhv edir

Aşğıdakı sitatlar şiə ədəbiyytından götürülüb^

1. Dinin 10 hissədən 9-u təqiyyədir (yalan)[üsul kafi ,2-ci hissə Kitabul Imaan wal kufr, Babut Taqiyyah,5-ci sətir Riwayah , yeni iran

nəşri].

2. Riyakarlıq etməyən mömin başsız bədən kimidir (Tafseer al-Askari)

3. İmam dedi ki yer üzündə yer üzündə ən sevimli şey təqiyyədir[üsul kafi ,2-ci hissə Kitabul Imaan wal kufr, Babut Taqiyyah, 12–ci sətir, Riwayah 4,səh 217, yeni iran nəşri].

4.İmam dedi ki təqiyyə onun gözlərinin sərinliyidir [üsul kafi ,2-ci hissə Kitabul Imaan wal kufr,1-ci sətir ,Riwayah 14,səh 217, yeni Iran nəşri]

5. Kim ki təqiyyə etmir o imandan çıxıb[Tafseere Safi, 1-ci hissə, Faiz Kashani, səh 253, yeni tehran nəşri]

6.Təqiyyə etməklə nəsibilərin(qeyri-şiələlər) toplantılrına qoşulmağa  icazə verilir [Athare Haideri Urdu, (tafseer hasan askari) müəllif Shareef Husain, sətir 15, səh 500, Imamiyah kutub khana Edition, Lahore].

7.Xaricən onlarla (qeyri-şiələrlə) qarış daxilən onları inkar et (Al-Kafi cild 9,səh 116)

8.”Həqiqətən sizlərdən allahın nəzərində ən alicənabınız ən çox Allahdan qorxandır (atqaakum)” ayəsinə münsasibətdə şiələr "atqaakum" sözünü beləşərh edirlər:”bu sizin təqiyyə ilə edilən əməllərinizdir”

(Al-I'tiqadat) bu bilərərəkdən yalan danışma əqidəsinəəks olaraq Allah Quranda belə deyir:

Kitabda (Quranda) insanlara aşkar etdiyimiz dəlillərdən sonra göndərdiyimiz nişanələri və doğru yol göstərən ayələrimizi gizlədən kimsələr Allahın lə’nətinə düçar olar və bütün

lə’nət edə bilənlər də onlara lə’nət oxuyar. (2:159)Və peyğəmbər (SAS) deyib:

Kimdən ki bilik istəsələr və o onu gizlətsə haqq hesab günü onun kürəklərində alov dilimləri olacaq (Əbu Davud ,Tirmizi)

http://allaahuakbar.net/shiites/shia_belie...rning_rajah.htm

Şiələrin Racə barəsində inamı:

Şiələr inanırlar ki imam Mehdi gələndə Məhəmməd peyğəmbər  (Sallallaho Alayhi Wasallam) daxil olmaqla bütün peyğəmbərlər (A.S) ,butün Aimmə və Xülafə və Aişə (R.A)( kimlər ki  şiə əqidəsinə görə kafirdir) həyata qaytarılacaq və Əbu Bakr Ömar və Aişə qəbirlərindən çıxarılacaq və cəzalandırılacaq..

Əhli sünnəni əqidəsi belədir: Qiyamət günündən əvvəl heç bir kəs heç bir canlı dirilməyəcək. Buna görə də bu əqidə ilə şiələr qiyamət gününü inkar

edirlər..

1. İmam dedi ki kim mutanın halal olamsına və racəyə ( quyamət günündən əvvəldirilməyə) inanmırsa o bizdən deyil [tafseer safi (müəllif Faidh Kashani), hissə1, səh347, sətir18, yeni iran nəşri].

2.Qiyamətdən qabaq nəbi  (sallallaho Alayhi Wasallam), Ali, Fatimah, Hasan, Hussein (R.A ) az miqdarda səmimi müsəlman və digər kafirlər həyata qaytarılacaq[Anwar-e-Naumaniyah by Naimatullah Jazairi,hissə  2, səh 87, Bab: Nur Fi Kayfiyyatir Raj'ah, yeni iran nəşri].

3.Camaat  Hüseynin qəbrinin üstündə ona görə ağlayırlar ki o qətlə yetirilib və mələklər ona kömək edə bilmədilər. Ancaq Mehdi gləndə camaat diriləcək və mələklər ona kömək edəcək[Aqida-e-Raj'ah Ash shafi (müəllif Zafar Husain), hissə 2, səh 196, fəsil 60, Shameem book depot Edition, Nazimabad Karachi, yeni nəşr]

4.Qiyamətdən əvvəl bütün peyğəmbərlər həyata qaytarılacaq və Əliyə kömək edəcəklər [Zamimah Maqbool (müəllif Maqbool Husain Dehlvi), səh 46, Maqbool press Edition, Dehli].

5. Əli həyata qaytarılacaq [Hayatul Quloob (urdu dilinə təcüməsi) (müəllif Basharat Husain), hissə 1, səh 204, Imamiyah kutub khana Edition, Lahore].

6. Racə əqidəsi bütün peyğmbərlərin diriləcəyinə və əliyə kömək edəcəklərinə inanmaq deməkdir [həmin yerdə].

7.Əli racə dövründə döyüşlərdə vuruşacaq[usoolush Shari'ah (müəllif Shiekh Muhammad )Husain Sarghoda, səh 26, Allah Qadeer printing press edition, Sarghoda].

8. İmam Mehdi gələndə o Hz. Əbu Bakri və Öməri Hz. Məhəmmədin müqəddəs qəbrinin yanında asacaq(Majma-ul-ma’arif, səh #49).

9.Molla baqir məclisi yazir: Imam Mahdi gələndə Aişə diriləcək ki nəzərdə tutulmuş  cəzansını alsın ki bu da Fatiməyə sübut olunsun(Haqqul Yaqeen: 347)

http://www.kr-hcy.com/board/hcf/index.php?showtopic=659

Onlayn rafidi sayt rafidiləri qəbrlərə ibadət etməyi öyrədir

http://www.russkhan.com/home/messengerx1/Graveworship.mpeg

prostration5su.th.jpg

Urdu dilindəki ifadəni oxu : İmama 1000 dəfələrlə səcdə azdir

url=http://img37.exs.cx/my.php?loc=img37ℑ=balanoar315da.jpg]balanoar315da.th.jpg[/url]

İşərisindəki bəzi şeylərin tərcüməsi--

Ziyarət necə edilir: Onun( ölünün) baş tərəfində 2 rükət namaz qıl birinci

rükətdə fatihə və yasini 2-ci rükətdə fatihə və ərrəhmanı oxu. əgər istəsən qəbrin arxasındada namaz qila bilərsən ancaq yaxşı olar ki onu başınnın yaxınlığında  yaxınlığında ( qarşısında ) namaz qılasan. Və qurtaranda neşə rükət istəyirsən qil. ANCAQ QƏBRİ ZİYARƏT EDƏNDƏ MÜTLƏQ 2 RÜKƏT NAMAZ QİLMALISAN və arxası qibləyə tərəfdirsə  üzü qəbrə tərəf namaz qılmağına icazə verilir

http://www.bnp.org.uk/images/newsarchive9/mollahkiss.jpg

http://www.bnp.org.uk/images/newsarchive9/ashura2.jpg

http://www.bnp.org.uk/images/newsarchive9/ashura4.jpg

ORIGINALDAN TƏRCÜMƏ!

Xomeyni Iraqda qalarkən biz onun yanına hər gün gedər və elm öyrənərdik,o vaxta ki bizim əlaqələrimiz möhkəmləndi.Bir dəfə Xomeyni uzaq bir yerdən dəvətnamə aldı və məndən onun səyyahətinə qoşulmağı xahiş etdi və mən razı oldum.Biz ora çatanda bizi çox isti qarşıladılar və biz qayıdanda imam(Xomeyni) dedi ki biz Bağdadda  dayanacağıq və adı Seyid Sahib olan iranlının yaşadığı ‘Etaifeya’( eger səhv yazdımsa üzr istəyirəm) adlanan yerə gedək.Bu kişi və xomeyni şox möhkəm dost idilər.Kişi Xomeynin bu gözlənilməz gəlişindən çox şad oldu.Günorta vaxtı idi kişi yemək hazırladı vəöz yaxın qohumlarına zəng etdi.Bina xomeynini görməyə gələnlərlə dolu idi.Kişi Xomeynidən gecəni onlarda qalmağı xahiş etdi və Xomeyni razı oldu.Yemək vaxtı onlar hamısı bizim yanımıza gəldilər və Xomeynin əlindən öpüb ona suallar verdilər. Yatmaq vaxtı gələndə ev adamlarından başqa  yəni Seyid Sahibin ailəsindən başqa hamı çıxıb getdi. Xomeyni Seyid Sahibin 4 yaşı olan kiçik qızını gördü və qız çox gözəl idi.Xomeyni evdə böyük qızların olmasına əhəmiyyət verməyərək Seyid Sahibdən qızı müvəqqəti nigah üçün onun otağına gətirməsini xahış etdi.Mənim təəccübümə rəğmən qızın atası üzündə sevinc ifadəsi ilə  buna razı oldu.Xomeyni qızı öz otağına .rdı və biz bütün gecəni həmin otaqdan kiçik qızın dəhşətli qışqırığını eşitdik.Səhər vaxtı biz hamımız yemək üçün stol ətrafında oturduq .Xomeyni mənim gözlərimdən gecə etdiyi hərəkətdən narazı olduğumu aydınca sezdi.O sonra məndən soruşdu "O! Seyid Hüseyn sən uşaq ilə müvəqqəti nigah barədə

nə deyə bilərsən? " Mən dedim "O! Imam cavab ancaq sənin cavabın olacaq mən ancaq tələbəyəm " (mən o vaxt onu açıq tənqid edə bilməzdim). Xomeyni sonar cavab verdi ki, kiçik uşaq ilə müvəqqəti nigah etmək olar,ancaq bunu edən qızın cinsi orqanına toxunaraq oynamalı və öpməli və öz cinsi orqanını onun ombaları arasına qoymalı və ehtiyatlı olmalıdır ki ,  onun bakirəliyini qırmasın ,çünki onlar buna dözə bilməzlər.Xomeyni həmçinin yeniyetmə ilə müvəqqəti nigahın qanuniliyinə inanırdı.

http://www.kr-hcy.com/forum/index.php?showtopic=458&st=10

Şiələr inanır ki Quran  təhrif olunub

Rəvayətlərdə deyilir ki,Onlar (Aimmah) öz ardıcıllarına əmr ediblər ki ,Sahibəzzaman( Mehdi) gələnəcən Quranı öz namazlarında və digər yerlərdə oxusunlar ona əməl etsinlər , Sahibəzzaman( Mehdi) gələndə quran əllərdən götürüləcək və Əlinin yazdığı Quran peyda olacaq  və o oxunacq və ona əməl ediləcək.(Al-Anwar Al-Nu3maniyya, cild. 2, səh. 360)

Abi Al-Hassan deyir ki(ona belə deyiblər) : “Sənə qurban olum,BİZ QURANDAN ELƏ AYƏLƏR EŞİTDİK Kİ( onu sən  oxuyurdun)HƏMİN AYƏLƏR BİZDƏ YOXDUR VƏ BİZ O NLARI SƏN OXUDUĞUN KİMİ OXUYA  BİLMİRİK  , biz bununla günah edirikmi? ” O cavab verdi:”xeyr sizə DEYİLDİYİ KİMİ OXUYUNVƏ BİR NƏFƏR GƏLİB SİZƏ ÖYRƏDƏCƏK(ƏSL QURANI)” (Al-Kafi, CİLD. 2, SƏH. 619)

Və müasir dövrdə böyük rafidi alimi Ayətuşşeytan Al-Uzma Al-Ha'irinin çıxışı , o bu çıxışında deyir ki, əlimizdəki Quran dəyişilib ,ancaq originalı Mehdi gətirənəcən qəbul olunur.

http://www.albrhan.com/arabic/video/7a2eri.ram

http://www.kr-hcy.com/forum/index.php?showtopic=851

Assalamu alaikum wa Rahmatullahi wa Barakaatuh! Biz tez tez şiələrdən belə sözlər eşidirik ki, əhli sunnə və şiələr qardaşdırlar əqidə birdir fərq yalnız əhli beyt məsələsindədir ki , şiələr deyirlər ki onlar əhli beyti bizdən çox sevirlər .və  bir cox müsəlmanlar şiələrə bu məsələdə aladnıblar ki, bunun səbəbi  şiələrin təqiyyə ( yalançılıq) sənətinin ustası olmalarindadır..

Və əgər kim ki şiələrin təqiyyəsinə aldanıbsa  o şiələrin əqidəsini araşdırsa başa düşər ki heç bizim allahımız və peyğəmbərimiz belə bir deyil .

Ayatollah Ni'matullah Al-Jazaa'eri bunu "al-Anwaar al-Nu'maaniyyah” kitabında  təsdiqləyir : “bu məsələ başqa baxış isə belədir ki mən müxtəsər yazmaq üçün bizim onlarla nə Allahla ,nə peyğəmbərlə ,nə də imamla bir olmadığımızı göstərən konkret

deyilən rəvayətləri xırdalamıram.bunun səbəbi odur ki onlar deyirlər ki ,Allah odur ki peyğəmbəri Muhəmməd[saw]Və onun xəlifəsi Əbu bəkrdir ,biz deyirik ki,belə Allahı və belə peyğəmbəri tanımırıq .biz  deyirik ki,peyğəmbərinin Xəlifəsi Əbu Bəkr olan Allah və peyğəmbər bizim Allahimız  peyğəmbərimiz deyil.”

http://alhajjaj.jeeran.com/ال&...610;ة.jpg

http://alhajjaj.jeeran.com/عد&...10;ن2.jpg

İraqda şiə alimi britaniya zabitinin alnından öpür

http://alhajjaj2.jeeran.com/aljzera-d-s.jpg

Şiələr amerikalıları basrada(şəhər adıdır)  belə

qarşıladılar

http://alhajjaj.jeeran.com/basra-rose.jpg

http://www.kr-hcy.com/forum/index.php?showtopic=1563

Şiələrin əliyə ibadət etməsi barədə sübut Xomeyniye sual verilir

“sual 325: Belə bir firqə var ki deyir ki Əli Allah deyil , ancaq o Allahdan kiçik deyil ,onlara qarşı mövqe necə olmalıdır ?

Cavab: Əgər onlar Allaha şərik qoşmadan deyirlərsə  ........onda mövqe belə olamalıdır ki onlar müşrik deyillər.”

Fasiq xomeynin fətvasının nəticəsi belədir ki  hər kəs Əlini hər sahədə Allahdan kiçik saymaya bilər: 

http://www.almjos.com/data/media/4/Alikhamaini.jpg

http://www.kr-hcy.com/forum/index.php?showtopic=1736

Hz. Imam Baqir atasından rəvayət edir ki Hz. Fatima Bint Muhammad [ra] vəfat edəndə Hazrat Abu Bakr[ra] və Hz. Ömar[ra] gəlib cənazə namazını qilmaq istədilər . Hz. Abu Bakr [ra]  Hz. Əlidən[ra] namza imamlıq etməyi xahiş elədi.Hz. Ali [ra] dedi:” mən sənin qarşına keçə bilmərəm,  sən burda Allah elçisinin xəlifəsisən “Və o Hz. Abu bakrdan  [ra] namaza imamlıq etməyi xahiş etdi və namaz 4 təkbirdən ibarət idi. [Kanzal Amal cild:6, kitab Fazail mun Qasim alfaal, səh #318.]

http://www.kr-hcy.com/forum/index.php?showtopic=1875

http://img64.exs.cx/img64/4858/talqee71.jpg

http://img54.exs.cx/img54/2870/638.jpg

Ayatullah Xomeyni tərəfindən yazılmış “Suallara cavab” 

kitabından

Sual: Əri sonsuz olan qadının  mayalandırmaq üçün yad kişının spermasını ora yerləşdirməyə icazə varmı?

Cavab: Hüquqi cəhətdən qadını yad adamın spermasından istifadə etməklə mayalandırmaqda heç bir ziyan yoxdur.Ancaq  qadın və yad kişi gərək harama gətirəcək hərəkətlərdən–baxmaqdan,toxunmaqdan və buna oxşar şeylərdən qaçmalıdırlar.Əgər bu üsuldan istifadə edib dünyaya uşaq gətirilsə həmin uşaq arvadın ərinin deyil , həmin qadını sperma ilə təmin etmiş  yad kişiyə və yumurtalığını və cinsiyyət orqanını  istifadə edilmiş qadina məxsus olacaq  .Yaxşı olar ki belə hallarda vərəsəliyi biləsiniz ..

Ayətulla Xomeyni “Təhrir əl-Vəsilə “ kitabında şiələrə aşağıdakı linkdə görəcəyiniz südəmər uşaqlarla cinsi əlaqəyə girməyə icazə verir:

http://alhajjaj2.jeeran.com/toddler.jpg

Məqalə 11:

Qəbul edilən və çox güclü rəyə görə arvadla dəhşətli nifrətlə anal cinsi əlaqəyə girməyə icazə verilir,ancaq yaxşı olar ki,qadının imtina etməsi ilə ilə olmasın

Məqalə 12:

Arvadla onunla daimi və ya müvəqqəti nigaha girməkdən asılı olmayaraq onun 9 yaşının tamam olmaına qədər onunla cinsi əlaqəyə girmək olmaz.Digər həzz alma hərəkətlərinə qaldıqda isə hətta o körpə uşaq olsa belə şəhvətlə toxunmağa ,qucaqlamağa və kişi cinsi oraqnını onun ombalarına yerləşdirmə çox gözəldir .əgər kişi qadınla onun 9 yaşının tamam olmasına qədər bu cür cinsi əlaqəyə girsə, onun bakirəliyini qırmasa ona heç 1 cəza tədbiri görülməz.

http://img126.exs.cx/img126/7563/Shia.jpg

http://img5.exs.cx/img5/5166/post-17-10894723671.jpg

http://img74.exs.cx/img74/3464/2016803201.jpg

http://img79.exs.cx/img79/1050/jalad2.jpg

http://www.kr-hcy.com/forum/index.php?showtopic=1821

Hər gün biz şiə əqidəsində sürprizlər tapırıq bu dəfə ki tapıntı əlinin məqbərəsində ibadətə görə düşən savabın sayı barəsindədir.Biz bilirik ki ,Peyğəmbər [saw] deyib ki,məscid ul həramda qılınan namaz digər məscidlərdə  100 000 qılınan namaza =dir.

Peyğəmbər in[saw] məscidində qılınan namaz digər məscidlərdə 

1000 qılınan namaza =dir. al-Masjid al-Aqsada qılınan namaz digər

məscidlərdə  500 qılınan namaza =dir. Ancaq bu şiələri qane etmir .onlar öz ardicilllarını  Əlinin məqbərəsinə cəlb etmək istəyirlər,ancaq necə?

http://alhajjaj2.jeeran.com/Minhaajussaliheen.jpg

http://alhajjaj2.jeeran.com/masjidAli.jpg

Məqalə  562:

Əlinin məqbərəsində namaz qılmaq dəstəklənir(müstəhəbdir),əslində orada qılınan namaz digər məscidlərdə qılınnan namazlardan üstündür.Belə deyilir ki, əlinin məqbərəsində qılınan namaz digər yerlərdə qılınan 200 000namaza =dir.

979248[/snapback]

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 416
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

fedai_mevlana

Allah Sizi hidayet eylesin!

Bu qeder Sizleri birliye chagiriram, Allahin "HAMINIZ BIRLIKDE ALLAHIN IPINDEN YAPISHIN VE AYRILMAYIN" ayesine davet edirem, Siz ise yene oz ayrimchiliq fealiyyetinizden el chekmirsiniz. Bele olarmi, qardash?..

Dushunun, mubahise yalniz samimi sheraitde .rila biler. Muselmanin muselmanla fikir ayriligi olsa da, mubahiseni qardashcasina etmelidir.

Bele olarsa, mubahise etmek, fikir mubadilesi .rmaq olar. Eks halda, gorduyunuz ish texribatchiliqdan bashqa bir shey olmaz, aziz dost....

Ugurlar...

Link to comment
Share on other sites

dunen oxudum ki, Muaviye Peygmeberin (sav) minberini sokub Shama getirmeye, vali Mervana tapshirir. Herhalda ozu onun ustune cixib hutbe demek isteyibmish. Mervan minberi sokur, lakin o gun ay tutulur ve kasirga galxir, bunun uzerine Mervan. guya ki o minberi temir ucun sokluduyunu gosterme ucun, ona bir nece pileken daha edir, amma yerine qoyur.

Sunen İbni-Mace, Tom 4.

Edited by agsaqqal
Link to comment
Share on other sites

bunlar sizin acizliyinize bir daha subutdur

ele ki gordunuz mentiqle cavab vere bilmirsiniz bashaldiniz yeniden yalan ve bohtanlara

menim dunen yazdiqlarim bilmirem niye gorsenmedi

ancaq mentiqden kenar adamlardan bele yazilar cox gozlemek olar

cefer kor senden bir xususi sualim var

sen muselmanlarin arasina ixtialf salmaqdan ve shieleri ifsha etmekden ne qazanirsan?

bunu da yafddan cixarma ki peyqember neslinden olan alimlerin hamisi shie mezhebinden olublar ve sen bir sunnu alimi t. bilmezsen ki peyqember neslinden olsun

shielere bohtan atanda bir balaca da olsun fikirlesh

Link to comment
Share on other sites

sen muselmanlarin arasina ixtialf salmaqdan ve shieleri ifsha etmekden ne qazanirsan?

Bir kor ozu de qebul edir ve korlar arasinda kor oldugunu bilir ve boynuna alir! Amma ona cemiyyetde KOR deyende qayidir uzune ki, NIYE DEDIN?

Shieler yazdigim o axmaqliqlar gizlinde inanir, amma ele ki, DOGRUNU UZE dedin hirslenirler! Axi o HEQIQET adam arasina chixasi fikir deyil!

sen bir sunnu alimi t. bilmezsen ki peyqember neslinden olsun

980920[/snapback]

SAID NURSI!

Alimin mezhebi de olur? Belke Resulullah(sas)-da shie olub?

GULDURDUN MENI, Allah razi olsun!

BELE CHIXIR KI, RESULULLAHIN NESLI YUXARIDA YAZDIGIM POZGUNLUQ VE AXMAQLIQLARI EDIBLER? SEN HECH DUSHUNURSEN?

Link to comment
Share on other sites

etiraf etmek lazimdir ki, muta haqq olmaqdan cixib.

mutanin tarixi koklerina baxsaniz gorersiniz ki, bu cehilliye vaxtindan qalan bir adet olub. Peygember (sav) de, uzun muharibelerde mecbur ona icaze verib.

yoxsa islamin getirdiyi nigah anlayisi exlaqi teleb edir.

diger terefden, muta olmasaydi dahi, adi nigah ile de, muta ile etmek istedyinizi ede bilersiniz.

muta ile normal nigah arasinda ferq 3 denedir - birincisi sahide ehtiyac yoxdur, 2 dene shahid lazim deyildir. ikincisi toy meclisi etmeye ehtiyac yoxdur. ucuncusu ayrica boshanmaya ehtiyac yoxdur, vaxtin dolmasi ile evlilik qutarir.

indi gelin ferz edek ki, muta umumiyetle oxdur, lakin men bir qadinla 2-3 ayliq beraber olmaq isteyirem. ne edebilerem? evelenrem, 2 sahid huzurunda kebin keserem. 15 neferlik dostlarima gonaqliq vererem. 3 ay sonra da `boshadim seni` deyerem ish biter. iddet muddeti icinde qadin evlene bilmez? sohbet 3ayliq iddet muddetinden gedir.

bax bele. ozuvuzu cox yormayin. vacib bir mesele deyil o qeder

Link to comment
Share on other sites

mutanin tarixi koklerina baxsaniz gorersiniz ki, bu cehilliye vaxtindan qalan bir adet olub. Peygember (sav) de, uzun muharibelerde mecbur ona icaze verib.

yoxsa islamin getirdiyi nigah anlayisi exlaqi teleb edir.

"MUTA ILE OZUNUZU MURDALAMAYIN!" Imam Cefer Sadiq(ra)

"Size mutani icaze vermishdim, dunyanin sonuna kimi onu haram edirem!" Hz. Muhammed(sas)

Link to comment
Share on other sites

Nur_yolcusu ve ya G@F@R_NUR ve ya fedai_mevlana ve ya _dindar_ leqebli İslamı parçalayan, Quran ayesini inkar ederek o ayenin müelliflerinin neuzubillah "cehennem layiq" olduğunu iddia eden, Quranda cennetle müjdelenmiş Peygember (s) nevesinin şehadeti gününde "Aşura gününde" bayram eden, Quranda Allah terefinden lenetlenmiş ve Peyğemberimiz (s) terefinden lenetlenmiş Beni-ümeyye (Allah lenet elesin!) tayfasının nümayendesi olan , Peygember (s) nevesini şehid eden, Quran vereqlerini cırıb nizelere taxdıran lenete gelmiş Müaviyye baresinde "Allah razı olsun" deyen, dahi Füzulini atesit kimi qeleme veren mexluq!

Sen buralara redc elediyin cındır yazılarınla bir daha sübut eledin ki, münafiq ve fasiqsen. Kül olsun sene inananın başına! Budurnu Nurçunun İslam dediyi? Sen bu cür nursiliyi tebliğ edirsen? Mence Nursinin en böyük düşmeni ele sensen!

Niye söhbetden qaçırsan? Sen Quranı inkar elemeyini haqq adlandırırsan? Sen Allahı tanımırsan, ibadet elediyin ise şeytandır, Allah deyil! Allaha ibadet eden onun gönderdiyi Quranı qebul eder, daha müxalifet elemez! Allaha ve Qurana müxalif olan şeytandır, bu barede ele Quranda da yazılıb. Buyur sene Quran ayesini teqdim edirem, dediklerivi sübut ele. Sübut ele ki, Quranda MUTA yoxdur.

QURANDA "MUTE" SOZU YOXDUR! Bu tercumechinin FITVA-sidir!

Bu da sene Quran ayesi :

Quranın "Nisa" suresinin 24-cü ayesi:

4-024.gif

Ayedeki kökü "muta" sözü olan "tamta'tum" kelmesini gördünmü?

İndi ise senin "muta" sözünü Quranda yazanlar baresinde yazdığın fikri teqdim edirem:

BAX, ELE BUNU YAZAN BARMAQLAR CEHENNEM ODUNA LAYIQDIR!  

İndi cavab ver görüm kim cehennem oduna layiqdir? İndi hamı gördü ki, İslamı parçalamaq üçün ortaya atılan seni kimilerin heqiqi üzü nedir!

Hünerin varsa, arab dilindeki ayeni inkar ele. Ya da sehv etdiyini etiraf ele!

Allah Quranı inkar edenlere, İslamı parçalayanlara lenet elesin!!!

"Bunlar (bu delilleri tesdiq eden müselmanlar) Qur’ana inanırlar. (Ya Resulum!) Qur’anı inkar eden zümrenin (bütün müşriklerin ve kafirlerin) ve’d olunduğu yer Cehennemdir. " ("Hud" suresi, 17-ci aye)

Söhbetden qaçma, ayeye münasibetini bildir. Dediyin sözleri sübut ele!

Allaha and iç ki, Quranda MUTA baresinde yazılmayıb!

Hasan.

Link to comment
Share on other sites

Hesen qardash

sozun eyni koke sahib olmasi, onun o menaya geldiyi demek deyildir.

bunu men sene deqiq deyirem.

muta meselesi, uzerinde ixtilaf olan meseledir.

buna gore bu qeder ter tokmek duzgun deyildir.

taqvaya gore hereket edib mutadan uzaq durmaq lazimdir.

sunnete gore, belkem muharibe zamanlarinda dushman erazisinde mutaya icaze vermek mumkun olar.

Link to comment
Share on other sites

MUT'Ani exlaqsizliq hesab ederek inkar eden qardashlarima...

:bigstarr:

Salamun aleykum, aziz qardashlarim!

Xeyli muddetdir gorurem burada MUT'A NIKAHI haqqinda ele hey yazirsiniz. Dogrusu, mubahiseye girishmek niyyetim yox idi. Chalishirdim, umumiyyetle derin mubahisilerden chekinib el-ele verek ve daha vacib ishlerle meshgul olaq. Amma surekli mubahiselerin davam etdiyinin shahidi oluram. Indi Size bele bir qardashyana sual vermek qerarina geldim. Lutfen, cavabinizda samimi olun!

---------------------------------------------------------

Ehli-sunnenin butun mezheblerine gore ashagidaki hal tam olaraq shariata uygun hesab edilir:

BIR KISHI EYNI ZAMANDA (meselen) 7 CARIYE ALAB EVINE GETIRE BILER. SONRA O, OZ DOSTUNU EVINE QONAQ CHAGIRIB CARIYELERINDEN 3-UNU ONA HEDIYYE EDE BILER. BU DOSTLARIN HERESI BIR OTAGA CHEKILIB BU CARIYE QADINLARLA BUTUN GECENI SUBHEDEK KEF CHEKE, ONLARDAN HER CUR HEZZ ALA BILERLER. SONRA SEHER DE GEDIB HEMIN CARIYE QADINLARI BASHQASINA SATA VE YA BAGISHLAYA BILERLER.

---------------------------------------------------------

Aziz qardashlarim, samimi soyleyin, burada soylenilenler ve ehli-sunne alinmerinin meqbul hesab etdikleri bu ishler, tereflerin qarshiliqli raziligi esasinda baglanan nikah eqdi, mehriyye ve sairin movcud oldugu MUT'A NIKAHIndanda ne derecede abirli ishdir, Sizin fikrinizce? Meger MUT'A bundan da abirsizdir?

Samimi cavabinizi gozleyirem. Lutfen, telesmeden, meselenin mahiyyetini deqiqleshdirerek cavab verin...

Link to comment
Share on other sites

BIR KISHI EYNI ZAMANDA (meselen) 7 CARIYE ALAB EVINE GETIRE BILER. SONRA O, OZ DOSTUNU EVINE QONAQ CHAGIRIB CARIYELERINDEN 3-UNU ONA HEDIYYE EDE BILER. BU DOSTLARIN HERESI BIR OTAGA CHEKILIB BU CARIYE QADINLARLA BUTUN GECENI SUBHEDEK KEF CHEKE, ONLARDAN HER CUR HEZZ ALA BILERLER. SONRA SEHER DE GEDIB HEMIN CARIYE QADINLARI BASHQASINA SATA VE YA BAGISHLAYA BILERLER.

Hansi delile isnad edib bunu deyirsen?

1)Indi CARIYELER yoxdur! {EGER BILIRSENSE CARIYE NEDIR!}

2)Bunu hansi alimn, hansi kitabindan goturmusen?

3)Cariyeleri zinaya mecbur etmek olmaz, amma onlarin uzerinde onun yiyesinin haqqi var: ISTENILEN MEZHEBDE!

4)EGER SUNNILER BUNU EDIRSE, BU SIZE SIGEYE HAQQ VERIR?

Meger MUT'A bundan da abirsizdir?

MUTA--->Bir qadinin ve ya kishinin OZ SHEHVETINI DOYURMAQ UCHUN MOLLADAN ICAZE ALMASIDIR! MEDENI ZINA!

Imam Cefer Sadiqe sual etdler: "Muta evliliyi Islamda varmi?"

Hezret cavab verdi:

"BUNUNLA OZUNUZU MURDARLAMAYIN!"

Mut'a Nikahı İslam'da Varmıdır?

Mut'a nikahı : Cahiliyet devrinden kalan bir nikah şeklidir. İslam'ın ilk yıllarında, özxellikle harp zamanlarında, uzun zaman kadınlardan uzak kalan askerler için mut'a nikahına izin verilmiş, HGayber savaşına kadar mübah olan bu nikah Peygamberimizin sünnetiyle yasaklanıp haram kılınmıştır.

Mut'a nikahı ücret karşılığında belli bir vakit için kadınla evlenmektir. Mut^'nın en az müddeti bir cinsel ilişki geçecek zaman parçasıdır. En çok ise 99 senedir.

Erkek kadına hitaben "Beni beş aylık bir zaman için Mut'alandır. Ya da "Şu kadar para karşılığında seninle mut'alandım" deyip kaadın da kabul ederse mut'a olur. Halk dilinde "acem nikahı" denen bu iş fuhuştan başka bir şey değildir. Allah Resulu kesin olarak bunu yasaklamıştır. Ashab'dan, tabiinden ve müçtehidlerden bu tür nikahı kabul eden kimse yoktur.

Mut'a nikahı ile evlenen kadın erkeğe, erkekte kadına varis olamaz. Mut'a nikahının müddetinin az veya çok olması arasında hiç bir fark yoktur.

Allah Resulu buyuruyor:

"Ey insanlar, ben mut'a nikahı ile kadınlardan faydalanmanız için izin vermiştim. Şüphe yol ki, Allah, kıyamete kadar bunu muhakkak haram kılmıştır. Kimin yanında bunlardan bir kadın varsa hemen onu serbest bıraksın, onlara verdiği şeylerden hiçbir şeyi geri almasın".

Dört mezhebe göre böyle bir akit yapmak batıldır. Şia'nın önemli kollarından biri olan Zeydiye de Mut'a nikahının batıl olduğuna inanır ve bu konuda Hanefi alimleri ile hareket eder.

Kaynak:

Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

Link to comment
Share on other sites

BIR KISHI EYNI ZAMANDA (meselen) 7 CARIYE ALAB EVINE GETIRE BILER. SONRA O, OZ DOSTUNU EVINE QONAQ CHAGIRIB CARIYELERINDEN 3-UNU ONA HEDIYYE EDE BILER. BU DOSTLARIN HERESI BIR OTAGA CHEKILIB BU CARIYE QADINLARLA BUTUN GECENI SUBHEDEK KEF CHEKE, ONLARDAN HER CUR HEZZ ALA BILERLER. SONRA SEHER DE GEDIB HEMIN CARIYE QADINLARI BASHQASINA SATA VE YA BAGISHLAYA BILERLER.

Bu fikir menim de aglima gelmishdi. Heqiqeten de agla bele bir sual gelir. Amma bu sual daha derin sulara gedir. Mesele budur ki, cariye, qul olan qadindir. Ona qalsa cariye bayirda gezende, onun avret yerleri, yeni ayib yerleri, kishide olan kimidir, yeni sinesi aciq gezebiler. Bes onda niye deyilmir ki, neye gore azad qadinlar bashi ortulu gezmelidir, cariyeler ise yari-lut gezebilerler?

Cariyelerin tek menbeyi islama gore muharibedir, yeni muharibede alinan esirlerdir. BURADA MESELE ONDAN iBARETdiR ki, mumkunmudur deyek ki, cariyelik islama zid bir sheydir ve aradan qalxmalidir, yoxsa bu, mominler ucun bir haqq midir - gedib muharibeden cariye getirmek? Menim fikrimce, bir qadin eline silah alib sene qarsi vurushmadiqca onu cariye etmek duzgun deyildir. Yox eger islama qarshi bele gelse onu esir de edersen, o senin malin olar.

Tak chto bu mesele uzerinde fikirleshmek lazimdir.

Link to comment
Share on other sites

Ona qalsa cariye bayirda gezende, onun avret yerleri, yeni ayib yerleri, kishide olan kimidir, yeni sinesi aciq gezebiler.

SEN BUNU HARDAN OXUMUSAN? :dancep6:

Cariye oz sahibinin (er qeder uzerinde haqqi olanin) yaninda YARICHILPAQ yox, sadece azca achiq geze biler, buna kebin gerekmez! QURANDA YAZILIB! Aydindi?

Link to comment
Share on other sites

fedai qardash, burda menasiz $ekilde mubahise etmekden ise, fiqh oxusan daha yaxshi olar.

Quranda aye bezen her $eyi tam aydinlatmir - mesela ayet deyir ki ayaqlari mesh edin, amma Peygember sunneti o olub ki ayaq yuyulur.

cariyenin avret yeri, ki$ide olan kimidir (ehli sunnet mezhebine gore). bunun sirri nedir? cariye bildiyin kimi maldir, ozu de alinib satilan, mala da almadan evvel baxarlar, nece maldir )

buna gore de, belkem kinolarda gormusen, orta esr padisah saraylarinda reqqaseler yaricilpaq reqs edirdiler. men demirem ki, bu duzgundur, amma onlarda reqs edenler - orasi burasi aciq - mehz cariyeler idi. bax beleeeee

Edited by agsaqqal
Link to comment
Share on other sites

fedai, ermenistana cihada getsen, ordan cavan ermeni qizlarini cariye kimi getirersen mi?

men getirmezdim, istemezdim o mene yari ermeni u$aq dogsun. duzdur, u$aq senin olacaq ve onu muselman kimi boyutmek senin elinde olacaq. eslinde pis fikir deyil, cunku ba$qa yolnan murted ermenileri islama getirmek mumkun olmayacaq. ancaq gerek oz qanindan onlara biraz vurasan

Link to comment
Share on other sites

ESSELAM QARDASHLAR, NIKIM YENI OLSA DA, BIR NECHE NIKLE YAZSAM DA MEN ELE HEMINKI NUR-AM! Axi menden bir denedi... :blushL:

men hicabin terefdari deyilem cunku cemiyyetde yaxshi qarshilanmir

Hansi cemiyyetde? Allahsiz ve ya dinsiz bir cemiyyetde? Hicabdan daha once sohbet achilmishdi, amma onu deyim ki, hicabin vacibliyini qebul etmemek, ondan imtina etmek, spirti ve ya mdiger haramlari qebul etmemeye ve Tanriya qarshi getmeye eyni shekilde beraberdir! SENE CEMIYYETIN FIKRI DAHA ONEMLIDIR, YOXSA ALLAHIN? Bir oglan qiz sevende onun uchun her shey edir ve cemiyyetin fikrini eshitmek bele istemir, amma sira Allahin qanunlarina gelende yox, cemiyyet nemlidir! OZUDE TANRISIZ BIR CEMIYYET!

Hicab qadinin qalxanidir! SEN HECH HICABLI BIR QIZA BAXAN, SATASHAN VE YA HICABLI BIR QIZ UCHUN TERBIYESIZ SOZLER DEYEN OGLANLARI GORMUSEN? YOX! (Az-az olar ki, exlaqsizlardir) Amma diger qizlara her gun ve her yerde QESHENG QIZ, TANISH OLAQ? VE YA SENIN NE GOZEL ... VAR! Her bir qardash oz bacisinin hicab geymesine teref chixmalidir! QIZ CHILPAQ GEZIR, BAXANDA DEYIR KI< NEYE BAXIRSAN? Bu kimi hallar tez-tez olur! Bilirsen ki, ele bmuselman olkeleri var ki, zorlanmaya gore qadina da ish, cerime kesir? Insani tehrik etmek de var! Bilirem ki, deyeceksen chilpaq olmasin, amma hicabli da olmasin! Her bir kishi bunu bilir ki, qadinin sachlari, boyunu, sinesi shehvet oyadir, inkar etme! HER SHEYIN EN DOGRUSUNU ALLAH BILIR! Quranda FAIZ qadagan olunanda onun ziyanini qebul etmirdiler ve banklar faizle ishleyirdi, amma men iqtisadiyyatdan oyrenmishem ki, faiz dovlete ve onun sahibkarina chooox ziyan vurur! Bu kimi bir chooox Quran hokmleri bir neche yuz ilden sonra keshv olunub!

Quranda aye bezen her $eyi tam aydinlatmir - mesela ayet deyir ki ayaqlari mesh edin, amma Peygember sunneti o olub ki ayaq yuyulur.

QURANDA ZINAKARI DASHLAMAQ YOXDUR, AMMA SUNNELERDE VAR! Chunki o zamanda insanlar Allahi tanimirdi ve qorxu az idi ve Resul insanlari bu yolla pozgunlugu mehv edirdi, indi ise zinakar 100 chubuqla doyulur! Ama eyni shey deyilmi? :P

Mesh etmek olar, amma baxir ne zaman! Eger imkanin yumaga varsa mesh etmek yox, mumkun qeder yumaq daha xosh olar! Bu haldan asilidir, imkandan asilidir! Anlayirsan?

cariyenin avret yeri, ki$ide olan kimidir (ehli sunnet mezhebine gore). bunun sirri nedir? cariye bildiyin kimi maldir, ozu de alinib satilan, mala da almadan evvel baxarlar, nece maldir )

CARIYE YALNIZ SAHIBI UCHUN MEHREMDIR!

ISTENILEN MEZHEBDE!

buna gore de, belkem kinolarda gormusen, orta esr padisah saraylarinda reqqaseler yaricilpaq reqs edirdiler. men demirem ki, bu duzgundur, amma onlarda reqs edenler - orasi burasi aciq - mehz cariyeler idi. bax beleeeee

BUNUN DOGRU OLDUGUNU KIM DEYIR? Bu haramdir ve cahillik dovrunden qalib! ISTENILEN MEZHEBDE! Ehli Sunneye bohtan atma ay agsaqqal! Hansi sunni alimi bunu yazib?

fedai, ermenistana cihada getsen, ordan cavan ermeni qizlarini cariye kimi getirersen mi?

MENIM BUNA EHTIYACIM YOXDUR! Her zamanin oz hokmu var! Cariye goturmek EMR deyil, sadece IZAZE-dir!

men getirmezdim, istemezdim o mene yari ermeni u$aq dogsun. duzdur, u$aq senin olacaq ve onu muselman kimi boyutmek senin elinde olacaq. eslinde pis fikir deyil, cunku ba$qa yolnan murted ermenileri islama getirmek mumkun olmayacaq. ancaq gerek oz qanindan onlara biraz vurasan

Muselmanliq qanla kechmir! Shielikde bele bir adet var ki, IMAM-lari onun genetik qohumluguna gore sechirler, amma Ahli Sunna imamlari AGLINA, DININE, TERBIYESINE gore sechir! Imamet atadan-ogula kechmir,m elece de shahliq kimi!

NE MILLIYYET N E IMAN QANDAN KECHMIR! TERBIYE VE AGIL ONEMLI!

Edited by _-_NUR_-_
Link to comment
Share on other sites

fedai_mevlana

Salamun aleykum, qardashim!

Sual: 1)Indi CARIYELER yoxdur! {EGER BILIRSENSE CARIYE NEDIR!}

Cavab: Evvela, kim Size deyir indi cariyeler yoxdur? Siz meger KIV-i izlemirsiniz? Chechenistanda camaat cariye al-veri edirdi, Siz ise deyirsiz yoxdur. Ikincisi, bunun metlebe ne dexli var ki, cariye indi bu anda var, yoxsa yox. Axi biz sherietin bu hadiseye munasibetinden danishiriq. Yani, tarix boyu ehli-sunnede bu ish icra edilib, Osmanli tarixile maraqlanin, gorun cariye bazari nece rovneq olub yaxin kechmishimizde. Indi sunnilerin halal saydiqlari ve 1000 ilden artiq heyata kechirdikleri bu ishe qiymet verin! Konkret! Mut'a ondan da abirsizdi, Sizce?

Sual 2)Bunu hansi alimn, hansi kitabindan goturmusen?

Cavab: Bu, istisnasiz, butun mezheblerin qebul etdiyi bir qaydadir...

Sual 3)Cariyeleri zinaya mecbur etmek olmaz, amma onlarin uzerinde onun yiyesinin haqqi var: ISTENILEN MEZHEBDE!

Cavab: Dogrudur. Kim dedi ki mecbur etmek? Xoshluqla kishi ehli-sunneye gore rahatca neche cariye ile isteyerse, cinsi elaqede ola biler. Amma Sen deme, bu abirlidir, muveqqeti arvad alma ise, abirsizliq. Qeribe mentiqdir, vallah... hmm

Sual 4)EGER SUNNILER BUNU EDIRSE, BU SIZE SIGEYE HAQQ VERIR?

Cavab: Xeyr, sohbet haqqdan getmir. Ishin mahiyyetinden gedir. Ozu de sohbet MENDEN DE GETMIR! Men oz movqeyimi yazmamisham ki, bunu soyleyesiniz. Sadece qeyd edirem ki, bazardan gedib bir neche cariye alaraq onlarnla cinsi elaqeye girmeyi halal sayanlar, bunu exlaqa uygun sayanlar, gelib muveqqeti evlenmeyi exlaqsizliq adlandirirlar. Sohbet bundan gedir. Yani, ikili standartlardan...

Yazirsiniz: MUTA--->Bir qadinin ve ya kishinin OZ SHEHVETINI DOYURMAQ UCHUN MOLLADAN ICAZE ALMASIDIR! MEDENI ZINA!

Cavab: Inshaallah, men Size Mut'anin Kutubi-Sittede verilen terifini yazacagam. Gorersiniz ki, ehli-sunneye gore mut'a nikahi tamamile ferqli terife malikdir! Helelik ise meshhur sunni mufessiri Suyutinin "Ad-Durrul-mansur" tafsirinde Nisa suresinin 24-cu ayesinin tefsirinde dediklerinden chixarilmish sitatlarla tanish olun. Her halda, o rehmetlik Sizden pis bilmirmish mut'anin menasini:

وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: هذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريئة، وعليها أن تستبرىء ما في رحمها، وليس بينهما ميراث. ليس يرث واحد منهما صاحبه.

"Ibn Cerir Sudeyden neql edir ki, Mut'e kishinin mueyyen shertlerle qadinla kebin baglamasidir. Muddet qurtardiqdan sonra kishinin onunla hech bir elaqesi qalmir ve hemin qadin ondan qirilir. Qadin ushqliginda olanin temizlenmesini (idde) gozlemelidir. Onlarin arasinda vereselik yoxdur. Onlardan hech birine digerinden irs dushmur."

Zina adlandirdiginiz mut'a Kutubi-Sittede bir nikah novu kimi terif edilir. Hetta peygember defelerle sehabelere gosterish verir ki, "mut'a edin!" Peygember de sehabeye zinani emr edermi, qardashim? Amma bu haqda gelen yazida isnadla, inshaallah...

Allah amaninda, qardash...

:bigstarr:

Link to comment
Share on other sites

NUR, incime, sen islami hardan oyrenirsen ? bele deyim de, islami 14 ildir oyrenirem, ona gore meslehet elemirem mene nese oyredesen.

ayaq ustune su ile mesh edilmez. su ile mesh MEST uzerine etmek olar. Imam Ebu Hanifeye gore, corab uzerine de mesh elemek olar, amma bu corab en az 3 mil qeder yeriyebilmeilisen ve cirilmamalidir 3 mil. cilpaq ayaga ehli sunnetde mesh yoxdur. su yoxdursa, torpaqla mesh edirsen.

ozunde shielik dushmenliyini birax. senin hormet elediyin F.G. deyib ki, eyer shielik Hz.Elini sevmekdirse, hami bilsin biz shieiyik. ne ilishmisen bu shieliye ??? cox bele meleksen meger??? men senden sorushuram, gunde 5 defe namaz qilmaqdan bashqa, mesela duha namazi qilirsan mi, ya da heftede 1 defe oruc tutursan mi? besdir de ay kishi sheytana oyuncaq oldun !!!!

Link to comment
Share on other sites

NUR, incime, sen islami hardan oyrenirsen ? bele deyim de, islami 14 ildir oyrenirem, ona gore meslehet elemirem mene nese oyredesen.

ozunde shielik dushmenliyini birax. senin hormet elediyin F.G. deyib ki, eyer shielik Hz.Elini sevmekdirse, hami bilsin biz shieiyik. ne ilishmisen bu shieliye ??? cox bele meleksen meger??? men senden sorushuram, gunde 5 defe namaz qilmaqdan bashqa, mesela duha namazi qilirsan mi, ya da heftede 1 defe oruc tutursan mi? besdir de ay kishi sheytana oyuncaq oldun !!!!

983084[/snapback]

ozunde shielik dushmenliyini birax. senin hormet elediyin F.G. deyib ki, eyer shielik Hz.Elini sevmekdirse, hami bilsin biz shieiyik. ne ilishmisen bu shieliye ???

sen yani fikirleshirsen ki bu sozlerle bu koru basha sala bileceksen

bu gunde filan qeder pul xercliyir nece saat da omrunu qoyur feqet shieliyi ifsha etsin

ancaq atdiqi bohtanlarin hamisi puc cixir

qardash sen ozuvu yorma.

cunki allah quranda buyurub

o kesler ki bu dunyada kordular o dunyada da kor olacaqlar belke ondan da pis veziyyetde olacaqlar

bu korda qiyamete dek kor qalacaqdir

cunki insanin gozlerini feqet teessubu kenara qoyub her bir eqideni o eqidenin terefdarlarinin dilinden eshitmek acar ki o da bunda yoxdur feqet bashqalarinin atdiqi bohtanlari bu eshidir ve papuqay kimi tekrar edir bir defe de olsun fikirleshmir ki qoy deqiqleshdirim gorum bu bohtandi ya yox

Link to comment
Share on other sites

meslehet elemirem mene nese oyredesen.

BELKE BIR SILLE DE VURASAN?

Bagishla!

shielik Hz.Elini sevmekdirse, hami bilsin biz shieiyik.

Eger yalniz budursa............!

cox bele meleksen meger???

INSAN MEQAMIYLA MELEKDEN MUKEMMEL!

Amma men yalniz gunahkar bir bendeyem: Ismim NUR, dinim ISLAM, mezhebim Ahli Sunnadan birisi, mesleyim Risalei-NUR, meqsedim BOYUK NUR-DAN BIR PARCHA!

gunde 5 defe namaz qilmaqdan bashqa, mesela duha namazi qilirsan mi, ya da heftede 1 defe oruc tutursan mi? besdir de ay kishi sheytana oyuncaq oldun !!!!

Islam yalniz ibadet deyil!

"1 saat ELM oyrenmek 60 il (nafile) ibadete ferzdir"

Link to comment
Share on other sites

Indi de menim imzama ilishirsen? :ayayay:

984307[/snapback]

isteyirem gorem yazdiqlarin barede fikirleshirsen?

axi imam huseynin zamaninda islamin gelishinden 61 il kecmishdi yani medinede islam dovleti qurulmasindan.

ve hami da muselman idi

goresen zalimler deyende kimi nezerde tutrdu?

zelalet de hidayedin ziddidir goresen zelaletden hedefi ne idi?

gozel bir sozu ozune imza goturmusen ancaq tessebun inanmiram imkan vere ki zalimleri taniyasan

Link to comment
Share on other sites

ЛЕС БЕЗ ВОЛКА НЕ ВЫВАЕТ

984333[/snapback]

axi siz deyirsiniz peyqemberin zamaninda olan muselmanlarin hamisi heqiqi menada muselman olubdur oz eqidevizin ziddine niye gedirsen?

olmaya onlardan hansisa adda muselman idi?

olmaya da coxu adda muselman idi ve imam huseyn a onlarla bir zamanda yashamaqi zelalet bilirdi

IMAM HUSEYN a dediyi zalimler kimler idi bes? saya bilersen?

imam neye gore onlarla yashamaqi zelalet bilirdi?

Link to comment
Share on other sites

oz eqidevizin ziddine niye gedirsen?

CAVABIM:

3) Sunnu ve shie diologunu, debatlari nece teshkil edek?

3--->Men bu dialoqu mumkun bilmirem! Mumkun olardi o anda ki, ya sunni, ya shie arashdira bilsin! Meselen: Sunni hansisa sehvini derk ede bilsin ve ya shie oz mezhebindeki sehvi gore biulsin! Kor-korane qebul etmesin!

IMAM HUSEYN a dediyi zalimler kimler idi bes? Saya bilersen?

O zalimlar ki, Resulullahin Sehabe ve Xeliflerine XOR ve QISQANC BAXIDILAR!

Edited by _-_DINDAR_-_
Link to comment
Share on other sites

IMAM HUSEYN a dediyi zalimler kimler idi bes? Saya bilersen?

O zalimlar ki, Resulullahin Sehabe ve Xeliflerine XOR ve QISQANC BAXIDILAR!

986025[/snapback]

yene de movzudan qacdin

imam huseyn a bunu kerbala da demishdir

ve ozude sizin xelife saydiqiniz bir adamla mubarize zamani demishdir nece olur ki ozu sizin xelife dediyiniz yezide qarshi qiyami vacib bilir.

ancaq siz o yezidi zalim ve onunla bir yerde yashamaqi zelalat bilir?

her kes imam huseynin zalimden meqsedi yezid ve onun etrafindakilar olduqunu qebul etmirse desin utanmasin

elbetde teessublu korlara bu sozler tesir etmez

Link to comment
Share on other sites

YANINDA IDIN?

987147[/snapback]

bu cahilliyin ashkara bir delilidir

onu eshiden adam yaninda idi

imama yol gosterenler dunyani feqet maddi yasyishda gorenler iamama deyirdiler ki yezide qarshi cixma onun qoshunu gucludur seni oldurer

o da cavabinda bu sozu deyerek olumuneyle yashayishdan ustun olduqunu bildirirdi

"Ölümü seadet, zalımlarla yaşamağı zəlalət hesab edirəmƏ"

.....Hz. Hüseyn ibn Ali (ra)

duzdur ki zalimleri taniyirsan ancaq teessubun tesdiq etmeye imkan vermir

ancaq zelaletin menasinin ne olduqunu inanmiram derk edesen

cunki ishiqlidan xeberi olmayan kora qaranliqin ne olduqunu basha salmaq olmaz

Link to comment
Share on other sites

SEN ELE BIL...! Senin beynin proqramlashdirilib, yazigim gelir sene!

987197[/snapback]

sen niye ozunu burada gulunc veziyyete qoyursan?

hami bilir ki imam zalim yezide deyirdi sen tesdiq etmemekle ele bilirsen ki yezidi zalim kimi tanimayacaqlar

duzdur ki zalimleri taniyirsan ancaq teessubun tesdiq etmeye imkan vermir

ancaq zelaletin menasinin ne olduqunu inanmiram derk edesen

cunki ishiqlidan xeberi olmayan kora qaranliqin ne olduqunu basha salmaq olmaz

Link to comment
Share on other sites

Nur_yolcusu ve ya G@F@R_NUR ve ya fedai_mevlana ve ya _-_DİNDAR_-_ ve ya _-_NUR_-_ ve ya Aisha-NUR leqebli İslamı parçalayan, Quran ayesini inkar ederek o ayenin müelliflerinin neuzubillah "cehennem layiq" olduğunu iddia eden, Quranda cennetle müjdelenmiş Peygember (s) nevesinin şehadeti gününde "Aşura gününde" bayram eden, Quranda Allah terefinden lenetlenmiş ve Peyğemberimiz (s) terefinden lenetlenmiş Beni-ümeyye (Allah lenet elesin!) tayfasının nümayendesi olan , Peygember (s) nevesini şehid eden, Quran vereqlerini cırıb nizelere taxdıran lenete gelmiş Müaviyye baresinde "Allah razı olsun" deyen, dahi Füzulini atesit kimi qeleme veren, evveli fahişe olan qadını alıb özüne arvad elemeye hazır olan, böhtanlar atıb sübut ede bilmeyerek vicdansızlığı, biqeyretliyi ve nakişiliyi qebul eden mexluq!

QURANDA "MUTE" SOZU YOXDUR! Bu tercumechinin FITVA-sidir!

Bu da sene Quran ayesi :

Quranın "Nisa" suresinin 24-cü ayesi:

4-024.gif

Ayedeki kökü "muta" sözü olan "tamta'tum" kelmesini gördünmü?

İndi ise senin "muta" sözünü Quranda yazanlar baresinde yazdığın fikri teqdim edirem:

BAX, ELE BUNU YAZAN BARMAQLAR CEHENNEM ODUNA LAYIQDIR!  

İndi cavab ver görüm kim cehennem oduna layiqdir? İndi hamı gördü ki, İslamı parçalamaq üçün ortaya atılan seni kimilerin heqiqi üzü nedir!

Hünerin varsa, arab dilindeki ayeni inkar ele, ya da sehv etdiyini etiraf ele!

"Bunlar (bu delilleri tesdiq eden müselmanlar) Qur’ana inanırlar. (Ya Resulum!) Qur’anı inkar eden zümrenin (bütün müşriklerin ve kafirlerin) ve’d olunduğu yer Cehennemdir. " ("Hud" suresi, 17-ci aye)

Kişisense, söhbetden qaçma, ayeye münasibetini bildir. Dediyin sözleri sübut ele!

Allaha and iç ki, Quranda MUTA baresinde yazılmayıb!

Hasan.

Link to comment
Share on other sites

Allaha and iç ki, Quranda MUTA baresinde yazılmayıb!

988352[/snapback]

O bir olan Allahima, o meni ve her sheyi, her kesi yaradan, mene heya ve namus oyreden, Qiyamet gununun sahibine and ichirem ki, ALLAH QURANI KERIMDE MUTANI HALAL ETMEYIB!

Edited by _-_NUR_-_
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...