Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Malik Eshter

Vahabi olan zavall? az?ri soyda?lar?ma

Recommended Posts

Qardash sen bu kaferlerin (hekari user) demishken, rolikin niye goyubsan bura? Bunlarin Islamla hec bir elagesi yoxdurki.)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nese cavablar yoxdu.sakitcilikdi.

Edited by Mezlum

Share this post


Link to post
Share on other sites

V?hhabi olan savads?z v? aldad?lm?? v?t?nda?lar?m?z?n olduqlar? batil ?z?rind?n da??lmamas? v? v?hhabi biznesinin ??km?m?si ???n onlar? ?irk qorxu dair?sind? saxlama?a ?al???rlar.Vaxtil? biz d? bu batil ?z?rind? oldu?umuzdan t?vsiy?m bu soyda?lar?m?za haqq?n t?dric?n v? s?brl? anlat?lmas?d?r.??nki ?ks t?r?fin t?hqir v? bira zda iftiral? ??x??lar? ?ox zaman ?ks effekt verir v? vahabizmin d?yirman?na su t?k?r.?slind? is? bu ill?tin d?rman? ad?ndan ??x?? etdikl?ri ?hli S?nn?tin h?qiqi ??kild? t?msil v? t?bli? olunmas?d?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dem?li bel? bir mahn? oxunulur bu m?vzuda "vahabiliyi q?bul ed?n cahildir, ?i?l?r is? elm ?hlidir" v? bunu el? bir firq?nin n?may?nd?si deyir ki, ?zl?rind? bir d?n? d? olsun s?hih h?dis(hans?n? qurdalasan lax ??x?r) n? d? d?z-?m?lli t?fsir yoxdur.Amma tarixi pis bilirl?r, ??nki ibn Teymiyy?y? vahabi deyirl?r,Buxari d? M?slim d?, ibn K?sir d? vahabidirl?r))))Abdulvahabdak? m?rif?t? bax ki, do?ulmadan 6-7?sr ?vv?l art?q t?riq?t yaratm??d?)))

Bir ne?? sual verir?m he? bir rafa cavab ver? bilmir.M?s?l?n

Vahabilik n?dir?

?hli-s?nn?d?n f?rqi n?dir?

Vahabil?rd? s?hv n?dir?

V? he? bir rafizi izah ver? bilmir,he? bir ?i?(ist?r c?f?ri olsun ist?rs? d? nan?) dey? bilmir ki, ax? bu f?rq n?d?n ibar?tdir.Amma t?kfir edirl?r.Halbuki t?kfir etm?k ???n ?vv?lc? s?but etm?k laz?md?r ki, qar??ndak? kafirdir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Buxari d? M?slim d?, ibn K?sir d? vahabidirl?r))))Abdulvahabdak? m?rif?t? bax ki, do?ulmadan 6-7?sr ?vv?l art?q t?riq?t yaratm??d?)))

Buxari S?hihind? Qasas,88-ci ay?ni t?vil edir.?eyxiniz ?lbani d? bunun bir m?minin s?z? ola bilm?y?c?yini yaz?r.

?bn K?sir t?fvid ?hli olub v? sizin ?qid?nizd? deyil.?raf sur?si 54-c? ay?nin t?fsirini oxuya bil?rsiz.?st?lik "?l Biday? va` Nihay?" d? ?bn Teymiyy?nin b?zi batil g?r??l?rind?n t?vb? etdiyini yaz?r.

H?m?inin vahhabil?rin ta?utiyy? qolu ?bn K?sirin Maid? sur?si 50-ci ay?sini t?fsir ed?rk?n x?ta etdiyini bildirir v? ibn K?sir haqq?nda bildikl?rimin v? siz? zidd olan m?s?l?l?rin d? biri Nisa,64 -?n ay?sinin t?fsirind? sizin ?irk sayd???n?z bir ?m?li r?vay?t etm?sidir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Abdulvahabdak? m?rif?t? bax ki, do?ulmadan 6-7?sr ?vv?l art?q t?riq?t yaratm??d?)

Abdulvahhab?n vahhabi firq?sinin banisi olan Muhamm?d adl? o?lunun fikirl?rin? g?r? islam ?mm?ti bir qisim istisna onun zaman?na kimi ?irk ?z?rind? olub.Atas?,H?nb?li m?zh?binin b?y?k aliml?rind?n olan Abdulvahhab,h?m?inin qarda?? o da H?nb?li m?zh?binin b?y?k aliml?rind?n olan ?eyx S?leyman Muhamm?din batil fikirl?rin? qar?? ??x?b v? ?eyx S?leyman?n qarda??na r?ddiyy? olan ayr? bir kitab yaz?b.

Edited by anar_ashari

Share this post


Link to post
Share on other sites

Abdulvahhab?n vahhabi firq?sinin banisi olan Muhamm?d adl? o?lunun fikirl?rin? g?r? islam ?mm?ti bir qisim istisna onun zaman?na kimi ?irk ?z?rind? olub.Atas?,H?nb?li m?zh?binin b?y?k aliml?rind?n olan Abdulvahhab,h?m?inin qarda?? o da H?nb?li m?zh?binin b?y?k aliml?rind?n olan ?eyx S?leyman Muhamm?din batil fikirl?rin? qar?? ??x?b v? ?eyx S?leyman?n qarda??na r?ddiyy? olan ayr? bir kitab yaz?b.

))B?lk? bir d?f? d? kitab yaxud bir m?nb? ad? ??k?s?n?Yoxsa el? eyni yer? batil ?qid?y? ss?lka verm?kl? olmur ax?))

Share this post


Link to post
Share on other sites

S?hih Buxarid? Qasas-88`in t?vil edilm?si:

?? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ????? ??? ?? ???? ?? ??? ????

"Qasas Sur?si: "Onun v?chind?n ba?qa h?r ?ey h?lak olacaq" Y?ni m?lk?nd?n ba?qa h?r ?ey. Ba?qa bir g?r?? bildiril?r?k bel? d? deyilmi?dir: Allah?n r?zas? q?sd olunan ?eyl?rd?n ba?qa h?r ?ey."

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8636&idto=8640&bk_no=52&ID=2543

Share this post


Link to post
Share on other sites

?bn K?sird? V?habil?rin ?irk sayd??? ?m?l ay?nin t?fsirind? verilir.

??? ??? ????? ???? ????? ??? ??? ?? ?????? ?? ????? " ?????? " ??????? ???????? ?? ??????? ???: ??? ?????? ??? ??? ????? ??? ???? ???? ???? ???? ?????? ????: ?????? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ????: { ?????? ????????? ??? ??????????? ??????????? ???????? ???????????????? ??????? ????????????? ?????? ?????????? ??????????? ??????? ????????? ????????? } ??? ???? ???????? ?????? ???????? ?? ??? ???. ?? ???? ????:?? ?????? ???? ???????? ???????? ?????????? ?????? ???? ??????????? ?????? ?????????

??????? ???????? ???????? ?????? ???????? ???? ???????? ????? ??????? ?????????

?? ????? ????????? ??????? ????? ????? ????? ??? ???? ???? ???? ?? ?????? ????: ?? ???? ???? ????????? ????? ?? ???? ?? ??? ??

“Bir qrup – onlardan birid? ?eyx ?bu Nasr ?s Sabba?d?r (v. 477 h/1084 m) ki, bunu “?? ?amil” kitab?nda n?ql edir – Utbid?n (v. 255 h/869 m) m??hur hekay?ni zikr etmi?l?r:

Utbi dedi: N?binin – sallallahu aleyhi v? s?ll?m – q?bri yan?nda oturmu?dum. Bir b?d?vi g?ldi v? dedi: ?ssalamu aleyk? ya R?sulallah. Uca Allah?n bel? dediyini duydum:

“…?g?r onlar n?fsl?rin? z?lm etdikl?ri zaman, s?nin yan?na g?lib Allahdan ba???lanma dil?s?ydil?r v? r?sul da onlar ???n ba???lanma dil?s?ydi, Allah? t?vb?l?ri q?bul ed?n, m?rh?m?tli olaraq g?r?rdil?r.” (?n-Nisa: 4/64).

M?n, g?nahlar?m ???n ba???lanma dil?y?r?k v? s?nd?n R?bbim qat?nda ??fa?t etm?ni ist?y?r?k s?nin yan?na g?ldim. Sonra bel? bir ?er oxuma?a ba?lad?:

Ey s?m?kl?ri ovada d?fn edil?nl?rin ?n xeyirlisi

Onlar?n g?z?l qoxusundan ova v? t?p?l?r ya??lla?d?

S?nin sakin oldu?un q?br? m?nim can?m f?da olsun

Orada iff?t, com?rdlik v? k?r?m var

Sonra d?n?b getdi v? m?ni yuxu tutdu. Yuxuda N?bini – sallallahu aleyhi v? s?ll?m – g?rd?m v? m?n? dedi: Ey Utbi! O b?d?viy? yeti? v? onu Allah?n onu ba???lamas?yla m?jd?l?.”

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

S?hih Buxarid? Qasas-88`in t?vil edilm?si:

?? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ????? ??? ?? ???? ?? ??? ????

"Qasas Sur?si: "Onun v?chind?n ba?qa h?r ?ey h?lak olacaq" Y?ni m?lk?nd?n ba?qa h?r ?ey. Ba?qa bir g?r?? bildiril?r?k bel? d? deyilmi?dir: Allah?n r?zas? q?sd olunan ?eyl?rd?n ba?qa h?r ?ey."

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8636&idto=8640&bk_no=52&ID=2543

bu ??rh?inin s?z?d?r Buxarinin yox

Share this post


Link to post
Share on other sites

))B?lk? bir d?f? d? kitab yaxud bir m?nb? ad? ??k?s?n?Yoxsa el? eyni yer? batil ?qid?y? ss?lka verm?kl? olmur ax?))

Sizin havadan danishdiglariniza bir menbe,gaynag,s?but delil goyursuz.???.Ne oldu da???,sizler danishanda agzinizi acib ve agziniza ne girib cixan varsa hamisin goyursuz ortaya,amma bizlerden biri, bir shey dedikde hemen delil ve subut isteyirsiz? Sen ilk ?nce yuxaridaki video rolika cavab ver exi..Her kesi (Vahabilerden bashga ),shirk ehli sayan sizler ,yegin ki yuxaridaki rolikde olan g?r?nt?lere de cavabiniz var..Yoxsa size aid deyil o g?r?nt?ler?

Edited by Mezlum

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu linki burada yerl??dirm?yim? g?r? Admin xan?m?n dey?s?n x?trin? d?yib, reytinqimi 20 yox, bird?n-bir? 40% art?r?b.

Allah t?ala bu qad?nlara peyg?mb?rlik, imam?t, risal?t, h?kmdarl?q vers?ydi, y?qin ki, yer ?z?nd? ancaq daima m?harib? olar v? bir d?n? d? olsun ki?i qalmazd?. :football:

hec dediyin sozlerin menasina varirsan? Bu ne demekdir? Demek isteyirsen Allah qadina peygenberlik verseydi sehv etmiw olardi? Kefsene...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vehhabi alimlerinin fetvalari silsilesin-den.

Sheyx Cavidin (Allah onu hifz eles?n) cixishlarindan bir parca.

Her Allahini taniyan ve sevenler, bu "Vahabi" alimciklerin resimlerine diggetle nezer yetirin,hec onlarin sifetlerinde, Insani bir "nur" g?r?rs?z?

Sheytan ordusa, simasindan taninar .Hetta Islam Peygemberinden (s.e.s) sehf etmiremse bele bir hedis var.

Onlar (Cehennem ehli) sifetlerinden taninar.InshAllah arashdirib bu barede de link goyaram.

Edited by Mezlum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

Vehhabi alimlerinin fetvalari silsilesin-den.

Sheyx Cavidin (Allah onu hifz eles?n) cixishlarindan bir parca.

Her Allahini taniyan ve sevenler, bu "Vahabi" alimciklerin resimlerine diggetle nezer yetirin,hec onlarin sifetlerinde, Insani bir "nur" g?r?rs?z?

Sheytan ordusa, simasindan taninar .Hetta Islam Peygemberinden (s.e.s) sehf etmiremse bele bir hedis var.

Onlar (Cehennem ehli) sifetlerinden taninar.InshAllah arashdirib bu barede de link goyaram.

Cavidd? a??l azl?q? var .Biz? irad tutur ki niy? biz bayraqa salam vermirik.Birincisi salam verm?k Quranda canl?lara xass edilmi?dir.Ancaq Cavid? g?r? bayraqa televizora xolodennik? paltaryuyanma??na lamp??kaya salam verm?k olar .

Salam verm?k Allah?n ?mri olduqu ???n savab ?m?ldir v? dind?n say?l?r v? canl?lara xas edilib .Ancaq cans?zlara salam verm?k y?ng?l formada des?k bid?t a??r formada des?k ?zefeniriya paronoyluqun alametidir.

Y?qin cavid ?z? evd? ??ng?l? b??aqa salam verir.?s salau aleykum va rahm?tullahi ey qa??qlar v? ??m??l?r

Edited by ?? ??? ??? ????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cavidd? a??l azl?q? var .Biz? irad tutur ki niy? biz bayraqa salam vermirik.Birincisi salam verm?k Quranda canl?lara xass edilmi?dir.Ancaq Cavid? g?r? bayraqa televizora xolodennik? paltaryuyanma??na lamp??kaya salam verm?k olar .

Salam verm?k Allah?n ?mri olduqu ???n savab ?m?ldir v? dind?n say?l?r v? canl?lara xas edilib .Ancaq cans?zlara salam verm?k y?ng?l formada des?k bid?t a??r formada des?k ?zefeniriya paronoyluqun alametidir.

Y?qin cavid ?z? evd? ??ng?l? b??aqa salam verir.?s salau aleykum va rahm?tullahi ey qa??qlar v? ??m??l?r

Donuzda canlilar sinfine aiddir.Sen ona salam verirsen? Yegin sende evinde it,donuz saxlayirsan ki,canlidir deye,salam verib savab gazanasan.

Edited by Mezlum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Her Allahini taniyan ve sevenler, bu "Vahabi" alimciklerin resimlerine diggetle nezer yetirin,hec onlarin sifetlerinde, Insani bir "nur" g?r?rs?z?

Bunlar?n i?ind? M?c?ssim?nin ulduzu ?bn Useyminin yeri ?ksikdir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

Bunlar?n i?ind? M?c?ssim?nin ulduzu ?bn Useyminin yeri ?ksikdir.

S?nin kimil?rin ba??n? kanalizasiya l?kuna sal?b dzenfeksiya etm?k laz?md?r.

B?l? Quran? ?z?nd?n d?zg?n oxuya bilmirs?n amma ?bni Useymin? la? edirs?n.

"EY ?MAN G?T?R?NL?R! B?R Q?VM D?G?R?N? LA?A QOYMASIN.OLA B?LS?N K?,LA?A QOYULANLAR,LA?A QOYANLARDAN (ALLAH yan?nda) DAHA YAX?I OLSUNLAR.QADINLAR DA B?R-B?R?N? R??X?ND ETM?S?NL?R.B?LK?,R??X?ND OLUNANLAR,R??X?ND ED?NL?RD?N DAHA YAX?IDIRLAR.B?R-B?R?N?Z? T?N? ETM?Y?N,EY?B TUTMAYIN V? B?R-B?R?N?Z? P?S L?Q?BL?RL? ?A?IRMAYIN.

(Hucurat sur?si,11-ci ay?)

Edited by ?? ??? ??? ????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cavidd? a??l azl?q? var .Biz? irad tutur ki niy? biz bayraqa salam vermirik.Birincisi salam verm?k Quranda canl?lara xass edilmi?dir.Ancaq Cavid? g?r? bayraqa televizora xolodennik? paltaryuyanma??na lamp??kaya salam verm?k olar .

Salam verm?k Allah?n ?mri olduqu ???n savab ?m?ldir v? dind?n say?l?r v? canl?lara xas edilib .Ancaq cans?zlara salam verm?k y?ng?l formada des?k bid?t a??r formada des?k ?zefeniriya paronoyluqun alametidir.

Y?qin cavid ?z? evd? ??ng?l? b??aqa salam verir.?s salau aleykum va rahm?tullahi ey qa??qlar v? ??m??l?r

:-):-) comcelerde salami alib,yemekle onlara wefe verirler.:-) bura komediyadir:-):-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zavalli Vahabi soydashlarima.

Nece hidayet oldum-Ticani-1_ci hisse [www.ehliwie-samux.tr.gg]

Share this post


Link to post
Share on other sites

R?sulullah (s) Muaviy?ni v? onun kimil?ri l?n?tl?yir, ?m?vi sev?rl?r is? onlar?n adlar?n? gizl?dir!

Bismillahir-R?hmanir-R?him.

?slam tarixi il? az-?ox tan?? olan ??xsl?r? gizli deyildir ki, ?slama B?ni-?m?yy? tayfas? q?d?r z?rb? vuran ikinci bir tayfa olmam??d?r. Pey??mb?rin (s) s?nn?sini d?yi?m?kd?n tutmu? b?t?n ?irkin ?m?ll?ri h?yata ke?irmi?dirl?r. Bununla bel? onlar?n davam??lar? da bu tayfan?n i? ?z?n? a??b g?st?r?n d?lill?ri ya gizl?tm?y? ?al??m??, ya da dig?r t?hrif ?sullar?na ?l atm??d?rlar. Biz d?f?l?rl? bunlar? g?st?rs?k d?, bu c?r faktlar?n ard?-aras? k?silmir. Bu g?n?m?zd? d? B?ni-?m?yy? a?iql?rinin ?ap etdikl?ri klassik kitablarda ya h?disl?rin, ya m?xt?lif adlar?n, ya da s?zl?rin ??xar?ld???n?n ?ahidi oluruq. ?ndi is? bir klassik Muaviy? m?dafi?sin? c?hdin ?ahidi olacaqs?n?z.

??? ????? ?? ????? ??? ???? ???? ? ??? ??? ????? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ????? ???? ???? : ??? ???? ?????? ??????? ???????

???? ?????? ?????? ????

S?fin?d?n r?vay?t edilir ki, Pey??mb?r (s) oturmu?du, bu zaman bir ki?inin d?v?nin ?st?nd? oturdu?unu, bir n?f?rin d?v?ni qabaqdan ??kdiyini, bir n?f?rin d? arxadan s?rd?y?n? g?rd? v? dedi: "Allah d?v?nin ?st?nd? oturana da, onu ??k?n? d?, arxadan s?r?n?d? l?n?t el?sin".

(Hafiz Heys?mi deyir:) B?zzar r?vay?t etmi?dir, ricallar? siq?dir.

M?cm?uz-Z?vaid, c.1, s.308, №437

R?vay?tin ravil?rinin etibarl? v? do?rudan??an ??xsl?r oldu?u bildirilir. Maraql?d?r, b?s g?r?s?n niy? Pey??mb?rin (s) l?n?tin? tu? g?l?n bu ??xsl?rin adlar? ??kilm?yib?

????? ??? ????? ??? ?????? ?? ???? ?? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ??? ????? (?) ??? ?????? ???? ??? ????? ??? ???? ???? ?????? ??? ?? ?????? ???? ?????? ?????? ????? ? ???? ???? ???? (?) : ?????? ???? ?????? ???????? ??????? ???????

Biz? X?l?f r?vay?t etdi, biz? ?bd?l-Varis, S?id b. Cumhandan, o da ?mm? S?l?m?nin azad etdiyi k?l? S?fin?d?n r?vay?t etdi ki, R?sulullah (s) oturmu?du, bu zaman ?bu S?fyan d?v?nin ?st?nd? oradan ke?di, yan?nda M?aviy? v? qarda?? var idi. Biri d?v?ni qabaqdan ??kdir, dig?ri is? arxadan s?r?rd?. R?sulullah (s) dedi: "Allah d?v?nin ?st?nd? oturana da, onu ??k?n? d?, arxadan s?r?n?d? l?n?t el?sin".

?bul-Fida ?l-B?lazuri, ?nsab ?l-??r?f, c.2, s.121

R?vay?tin s?n?dinin ara?d?r?lmas?:

1. X?l?f b. Hi?am ?l-B?zzaz

M?slim v? ?bu Davudun ravisidir. ?l-B?lazurinin ?eyxidir. ?bn H?c?r ?l-?sq?lani deyib: siq?dir (T?qrib ?t-T?hzib, 1/194, №1737). Z?h?bi deyib: imamd?r, hafizdir, h?cc?tdir, ?eyxul-islamd?r. (?z-Z?h?bi, Siy?r ?lam ?n-Nub?la, 10/577-578) ?hm?d b. H?nb?l, Y?hya b. Muin, Nisai onun siq? oldu?unu bildiribl?r. ?d-Dar?qutni deyib: ?oxlu ibad?t ed?rdi, f?zil?tli ??xs idi (?bn H?c?r, T?hzib ?t-T?hzib, 3/134, №297)

2. ?b?l-Varis b. S?id b. Z?kvan

Kutubi-Sitt?nin ravisidir. ?bn H?c?r deyib: siq? s?btdir (T?qrib ?t-T?hzib, 2/367, №4251). ?z-Z?h?bi deyib: imamd?r, hafizdir, s?btdir (Siy?r ?lam ?n-Nub?la, 8/301-302). ?bu Zur?, ?bn Numeyr, ?l-?cli onun siq? oldu?unu bildiribl?r. ?n-Nisai deyib: siq? s?btdir. ?bn Sad deyib: siq?dir, h?cc?tdir. ?bu Hatim deyib: s?duqdur, m?mundur. ?bn Hibban onu "?s-Siq?t" kitab?nda zikr ed?r?k h?disd? mutqin oldu?unu qeyd etmi?dir. (T?hzib ?t-T?hzib, 6/391-392, №826).

3. S?id b. Cumhan

S?n?n ?bu Davud, S?n?n ?bn Mac?, S?n?n Tirmizi v? S?n?n Nisainin ravisidir. ?bn H?c?r deyib: s?duqdur. (T?qrib ?t-T?hzib, 1/234, №2279). Z?h?bi deyib: s?duqdur (?l-Ka?if, 1/433, №1861). ?bu Hatim, ?bu Davud, ?hm?d b. H?nb?l onu siq? heasb edibl?r. Nisai deyib: onda pis bir ?ey yoxdur. ?bn Hibban onu "?s-Siq?t" kitab?nda zikr edib. (T?hzib ?t-T?hzib, 4/13, №15).

4. S?fin?

S?hab?dir.

G?r?nd?y? kimi, h?disin ravil?ri etibarl? v? do?rudan??an ??xsl?rdir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

?bu H?nif?, ??-?afei, Malik v? ?hm?d b. H?nb?l? g?r? s?l?fil?r KAF?RD?!

S?l?fil?r ?hli-s?nn? deyill?r!

"????? ?? ????????? ????? ???? ?? ??????? ????? ????? ???? ????? ??? ???? ????? ????? ???? ??????? ?????? ????????? ??? ?????? ????"

Bil ki, ?l-Q?rafi (626-684 h.) v? dig?rl?ri ?mam ??-?afei, Malik, ?hm?d v? ?bu H?nif?d?n n?ql etmi?l?r ki, "Allah h?r hans? bir t?r?fd?di" v? ya "Allah cismdir" dey?n k?s k?fr etmi?dir v? onlar bu h?km? layiqdirl?r.

?bn H?c?r ?l-Heyt?mi, M?nh?c ?l-Qavim, s.224

?? ??? ??? ????- ?? ?? ?????- ??? ????? ?? ????? ????? ???? ??? ??? ?? ???????? ????: ??? ??? ???? ????? ????? ???????? ???????? ??????????

H?tta onlar?n ham?s? (y?ni, s?l?fl?r - ilk d?vr m?s?lmanlar) x?l?fl?r (sonrak? d?vr m?s?lmanlar) kimi demi?l?r ki, "Allah m??yy?n c?h?td?dir" dey?n k?s kafirdir. Nec? ki, ?l-?raqi ?bu H?nif, Malik, ??-?afei, ?l-???ri v? ?l-Baqillaninin bu fikird? oldu?unu bildirmi?dir.

?li ?l-Qari ?l-H?n?fi, Mirqat ?l-M?fatih ??rf miskat ?l-m?sabih, s.300

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vahabilerin g?zleri aydin. Alimciklerine "Alma suresi" nazil olub..)))

Bu sapik Vahabi alimcigin, Qurani ele salmagina bir fikir verin...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...