Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Malik Eshter

?mam Xomeyni (r.?)-?n f?tvas?

Recommended Posts

Guest ?? ??? ??? ????

  1. Videoda dan??an adam ?m?lli ba?l? yalan dan???r.
  2. ?g?r xat?rlay?rs?n?zsa biraz bundan ?nc? xomeyninin ki?ik u?aqlar il? cinsi ?laq? olmadan erotik s?pkili ?m?ll?rin halal olmas? bar?sind? f?tvas? izl?nm? say?na g?r? rekord h?ddi q?rm??d?.Cavid adl? bu rafizi xomeynini t?miz? ??xarmaq ???n b?zi video rolikl?r haz?rlad? ki guya eyni ?m?l ?hli s?nn?d? d? var.Bu insan o q?d?r t?lk?d?r ki ?z yalan? ?z? ??xanda h?tta ?z? ???n ?l yeri d? saxlay?b.M?s?l?n biz ondan soru?saq ki video rolikd? oxuduqlar?n?n hans?nda yaz?l?b ki s?nni aliml?ri balaca q?z u?aq? il? cinsi ?laq?y? girm?y? icaz? verib ? V? yaxud hans?nda yaz?l?b ki balaca q?z u?aqlar? nigah ba?lad?qlar? ?rl?ri yataqa girib cinsi ?laq? icra etsinl?r? O s?n? cavab ver?c?k ki m?n haz?rlad?q?m video rolikd? el? s?z dem?mi??m ax?.
  3. T?lk?l?y?n ?n maksimal d?r?c?si buna deyirl?r .??nki d?z deyir video rolikd? o el? s?z dem?yib ancaq xomeyninin f?tvas? qar??l?q?nda bel? bir video rolik haz?rlamaq il? el? bir obraz yaratmaq ist?yib ki guya s?nnil?rd? d? xomeyninin verdiyi yan?q f?tvalar kimi f?tvalar var.
  4. M?n burdan ?z?m? b?t?n forumun rafizi ?zvl?rin? tutub deyir?m.Video rolikd? ist?nil?n bir f?tvan? m?zakir? edib isbat ed? bil?r?m ki bu deyil?nl?rin he? birind? s?nni aliml?ri xomeyni kimi manyak f?tva verm?yibl?r.?z?n?z? biz? s?r?may?n.Siz hara biz hara?

Edited by ?? ??? ??? ????

Share this post


Link to post
Share on other sites

1-ci hiss?

Molla Cavid birinci videoda maraql? he?n? dan??m?r,uzun-uzad? dan???r,uzad?r,??r?d?r amma ortada he?n? yoxdur...Amma yenilik ?yr?ndim---.?i?l?rd? namaz cahil v? alim namaz?na b?l?n?rm??FRlol.gif Bir n?v yalvar?? var ki, ?i? m?zh?bini atmay?n)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n ba?a d??m?diyim bir m?qam var:deyilir ki, Xomeyni f?tvan? verm?yib?Ba?qa sual da var,?hli s?nn? qaynaqlar?ndan hap-gop d?lill?r g?tirm?kl? molla cavid s?but etm?k ist?yir ki, xomeyninin f?tvas?nda haqq var?))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

M?n ba?a d??m?diyim bir m?qam var:deyilir ki, Xomeyni f?tvan? verm?yib?Ba?qa sual da var,?hli s?nn? qaynaqlar?ndan hap-gop d?lill?r g?tirm?kl? molla cavid s?but etm?k ist?yir ki, xomeyninin f?tvas?nda haqq var?))

S?brli ol Qoy videonu bura y?kl?y?ni g?zl?y?k.??nki o inan?r ki s?nni aliml?ri balaca q?z u?aq? il? cinsi ?laq?y? girm?k kimi f?tvalar verib .

Share this post


Link to post
Share on other sites

salam olsun cumlenize....T?hrirul v?sil? (cild-2.s?h-241.m?s?l?-12):?Daimi v? yaxud qeyri daimi k?binl? 9 ya??ndan ?nc? z?vc? il? cima etm?k(cinsi ?laq?d?olmaq) caiz deyildir.Lakin dig?r faydalanmalar ??hv?tl? ?l vurmaq,qucaqlamaq v?ya t?fxiz etm?yin eybi yoxdur.H?tta s?d?m?r olsa bel?..........9 ya??na ?atmam?? q?z u?aqlar? il? (h?r c?r k?binba?lamaq caiz olsa da) cima (cinsi ?laq?d? olmaq) caiz deyildir.9 ya??na?atmam?? q?z u?aqlar?na h?tta s??ir? h?ddind? ( s?d?m?r ya?lar?nda) b?t?n ?slamm?zh?bl?rind? k?bin oxunmas?na icaz? verilib.H?tta icaz? verm?l?rin? d? s?b?bkimi Xan?m Ayi?? il? Allah R?sulunun(Ona v? pak ?hlibeytin? Allah?n salam?olsun) 6 ya??nda evl?nm?sini g?st?rill?r.B?zi ?hli s?nn? aliml?rinin f?tvalar?nda9 ya??ndan a?a?? q?z u?a?? il? k?bin etm?k v? (cima etm?k) cinsi m?nasib?t? d?icaz? verilib(bu bar?d? a?a??da f?tvalar? qeyd ed?c?yik).Lakin ?iy? m?k?bind? d?dig?rl?rind?n f?rqli olaraq 9 ya?a ?atmam?? q?z u?aqlar? il? cima etm?k h?disl?ril? d? n?hy (qada?an) edilib:

??mam C?f?r Sadiq (?) ?S?hih?tul H?l?bi? ?d? bel?buyurur:

?Ki?i bir cariy? il? s??ir? ?a??nda izdivac ets?(ki?ik ya?da k?bin ets?) 9 ya?? tamam olmadan onunla cima ed? bilm?z?

(V?sailu?-?iy?,cild-14,s?h-70)

Qeyd: ?mumiyy?tl? bu m?vzufiqh kitablar?nda f?rziyy? ??klind? zikr edilmi?dir.Bu hal ?ox nadir birhald?r.Lakin f?qihl?r c?miyy?td? ehtimal bel? olunan he? bir m?vzuya laqeydqala bilm?zl?r.Bu f?tvalar? ver?n h?r bir f?qih (?iy? v? s?nn?d?) sad?c? ?z i?l?rininkamil sur?td? yerin? yetirm?k namin? bel? bir m?vzular haqq?nda b?hs edirl?r.Yoxsabu hal?n m?mk?n olmayaca??n? onlar bizd?n daha yax?? anlay?rlar.He? kim? sirrdeyilki q?dim zamanlarda 9 ya??nda q?zlar fiziki c?h?td?n art?q ail? qurmaq h?ddin??at?rm??lar.Nec? ki bu bar?d? ?slam tarixind? bu ?mm?tin n?mun?vi xan?mlar? el?bu ya?larda ail? qurublar.N?z?r? almal?y?q ki fiqh elmi Qurana v? s?nn?t?dayanaraq h?km verm?lidir.Bu g?n m?asir zamanda is? 9 ya??n ?z? bel? u?a?l?qm?vs?m? hesab edilir.B?lk? d? el? bu s?b?b? g?r? b?zil?r f?qihl?rin Qurana v?s?nn?t? dayanaraq verdiyi bu kimi f?tvalar? h?zm ed? bilmirl?r.B?zi fitn?karqruplar da xalq?n bu s?mimiyy?tind?n istifad? ed?r?k bu m?vzunu guya qurandan v?s?nn?td?n k?nar bir m?vzu kimi t?qdim edirl?r.H?tta i? o yer? ?at?b ki ?slam c?miyy?tind?fiqhi bir h?km? keyfi bir q?rar ??klin? sal?b bunu h?r yerd? bir ?xlaqs?zl?qkimi t?bli? edirl?r. Bir daha qeyd edirik ki bu c?miyy?td? nadir g?r?l?n birhadis?dir ??nki he? bir m?d?ni c?miyy?td? e?idilm?yib ki (zorak?l?q olmadan)adi v? ya qeyri adi bir ??xs s?d?m?r ya??nda olan bir q?zla evl?nsin.Bunu ed?nolsa bel? zor yolu il? etmi? olmal?d?r ki bu da art?q zina (qeyri qanunim?nasib?t)hesab edilir.Maraql?s? burdad?r ki bu fitn?kar qrup ?zl?rini ?hlis?nn? v? camaatdan hesab edirl?r.Bu halda nec? olurki ?hli s?nn?tin ?z f?qihl?rininbu bar?d? verdiyi daha s?rt f?tvalar? g?m?m?zlikd?n g?lirl?r.Biz d? h?min m?nb?l?riyada salmaq namin? xat?rlatmaq ist?rdik:

Share this post


Link to post
Share on other sites

19:28

1-?hli s?nn? alimi N?v?vi?z ? Rovz?tut-talibin? kitab?nda ,s?d?m?r q?zla k?bin etm?yin caiz olmas? haqq?ndabel? deyir:

??? ???? ?????? ??? ???? ?????? ?? (???? ????????)???? ???:

???????: ???? ??? ?? ????? ????? ?????? ???? ??????????????? ???????? ???? ?????? ?????? ??????? ??? ????? ?????? ???????? ??? ????????????. ??? ?????? ???? ??????? ???????? ?? ?????? ?? ???? ??? ????? ?????? ????????????????? ???? ????? ???? ??????? ??? ???? ???? ???????

???? ???????? 5/314

19:29

...?kincisi:Meyv? ver?n a?aclar,s?d?nd?n,yunundanv? d?risind?n istifad? olunan heyvanlar v? yumurtlayan qu?lar kimi faydal?canl?lar,ev v? torpa? sah?si kimi tam istifad? edil? bil?n bu kimi da??nmazlar?v?qf etm?k (ba???lamaq) caizdir.Bunlar?n hasil? ?atmamas? ??rt deyil.(t?c?m??id?n:meyv?g?tirm?mi? t?z? q?l?m,yumutlama qabiliyy?ti olmayan bir c?c?) Eyni zamandaki?ik ya?larda olan bir n?k?ri,xotu?u(e???yin balas?) v? ya x?st?l?yininsa?alaca??na ?mid edil?n ?il olmu? bir qulu (H?r hans? bir yer? v? ya ??xs?) v?qfetm?k caizdir.Nec?ki s?d?m?r q?z u?a??n? nikah oxutmaq caizdir.(Yuxar?dak?larbuna d?lal?t edir)

?Rovz?tut-talibin? 5/314

19:30

2-?hli s?nn? alimi S?r?xsi?M?bsut? kitab?nda bel? deyir:

???? ??????? ?? ???????: ????? ?????? ???? ???????????? ??? ???? ??????? ?????? ??? ?? ?????? ????? ???? ??????? ??????? ?? ??????????? ???? ?? ??????? ???? ? ??? ??? ????? ? ???? ???? ?????? ??????? ???????15/109.

?Bir sif?tin sonradan ?m?l? g?lm?si (s?d?m?ru?a??n sonradan b?y?y?b qad?n olmas?n? n?z?r? alaraq h?tta o ya? bel? ) ?qdba?lamaq ???n kifay?t edir.Nec?ki r?ziyy?nin(s?d?m?r u?a??n) t?zvici (z?vc?olunmas?) caizdir.??nki bu ?qd onun g?l?c?kd? olan qabiliyy?tin? g?r?ba?lan?r.Bu halal bir m?lkd?r.Zaman?nda ?m?l? g?l?c?k?.

??l-M?bsut? 109/15

19:30

3-?hli s?nn? alimi ?bniQuddam? ??l-Mu?ni? kitab?nda az ya?l? q?zlardan(s??ir?l?rd?n) l?zz?t almaqhaqq?nda (?hm?d ?bni H?nb?l? istinad ed?r?k) bel? deyir:

???? ????????? ???????? ??? ??? ??? ????? ?? ??????:

???? ??????? ???? ?? ????? ????? ????? ???? ??????????? ?????? ????????? ????? ??? ?????????? ??? ???? ???? ????? ??? ???? ??????????? ???: ??????? ??? ???? ?? ?????

19:31

?S??ir?l?r (az ya?l? q?z u?aqlar?) ki ad?t?nonlarla cima etmril?r. S??ir? (ki?ik q?z u?a??) ?stibra olmadan (bir ba?qas? il?olandan sonra qad?nlar?n g?zl?diyi m?dd?t? deyilir y?ni idd?si ??xmadan) cimaetm?k (cinsi ?laq?d? olmaq) v? ?pm?k haramd?r dey?n (??xs) a?kar yalan??d?r.?(Y?ni onlarla (s??ir?l?r-az ya?l? q?z u?aqlar? il?) h?r c?r m?nasib?t? girm?kolar H?tta ba?qas?n?n k?binind?n ayr?lsa bel? idd? m?dd?ti g?zl?m?y? ehtiyacyoxdur) Lakin ?hm?din (?hm?d ibni H?nb?l) bir ?ox r?vay?tl?rd? qeyd etdiyis?z?nd?n bel? m?lum olur ki, idd? g?zl?m?si vacibdir h?tta be??kd? olsa bel?!?

(Bu ?hm?d ibni H?nb?lin(s?l?fil?r ?zl?rini ?hlis?nn?tin ?h?nb?li? m?zh?bin? aid etdikl?ri ???n onlar?n fiqh alimi hesabolunur) m?nas?z fetvalar?ndand?r.Fikir verin ?g?r be??ikd? olan s?d?m?r bir q?zu?a?? hamil? qalmaq q?dr?tin? sahib deyils? o nec? istibra ola bil?r?M?g?r ?rind?nbo?anan qad?nlar ???n idd? saxlama?? (istibra olma??) hamil? olub v? yaolmams?na ?min olmaq ???n deyilmi??g?r o ya?da u?a??n istibras?ndan s?hb?tgedirs? dem?k cimas? da caizdir(cinsi ?laq?d? ola bil?r.)

Share this post


Link to post
Share on other sites

19:39

4-?hli s?nn? alimi N?v?vi?S?hihi Muslimin ? ??rhind? bel? deyir:

???? ?????? ?? ??? ???? ????: ???? ??? ???? ???????????????? ??????? ????? ??? ???? ????? ?????? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ???????(4)???? ??? ??? ??????

??qdi oxunmu? s?d?m?rin zifaf?(g?linlikd? ilkgec?si) v? cima (cinsi ?laq?) edilm?si ?g?r h?min u?a??n ?ri il? v?lisi (babas?v? ya atas?) ?g?r k?bind? h?r hans? bir ??rtl? raz?la?salar s?d?m?r ???n he?bir z?r?r yoxdur.(Y?ni atas? s?d?m?r ya?da ?r? verdiyi q?z?n ?ri il? hans?raz?l?q ??klind? raz?la??bsa o ??kild? d? ?m?l olunmal?d?r.?g?r ?ri ?qdd?nsonra cinsi ?laq?ni bel? ??rt ets? ona ?m?l ed? bil?r) H?tta ?ri v? v?lisi cinsi?laq?d?n ba?qa b?t?n l?zz?t almalar bar?d? h?mr?y olaraq raz?la?salar bel? ?qdd?nsonra ?r t?r?fi bu ??rti pozaraq cinsi ?laq?y? gir? bil?r?.(Y?ni ?rinin ?qdd?nsonra u?a??n v?lisi il? ?ld? etdiyi ra?la?maya ?m?l etm?si vacib deyil)

19:40

?hm?d ibni H?nb?l v? ?bu Ub?yd deyib:

???? ???? ???? ????: ???? ??? ??? ??? ??? ???? ????????.

?Bu i?? (cnsi ?laq?y?) 9 ya?da olan q?z u?a?? m?cburedil? bil?r.Ondan a?a?? ya?lar? m?cbur etm?k olmaz.?

(?? ?hli s?nn? m?zh?bl?rinin imamlar? )Malik,?afeyi v? ?bu H?nif? deyib:

???? ???? ???????? ???? ?????: ????? ??? ?? ?????????? ? ?????? ??? ?????????? ??? ????? ????? ???? ?? ?????? ).

???: ??? ??? ?????? ???? ?? ?????? ????? ?????? ????? ???? ?????? ???????? ??????? ?? ??? ?? ?????? ?? ????? ??? ??????? ??????? ????????????? ??? ??? ????? ?? ??? ?? ??? ????????.

??? ?????? ??? ???? ???? 9/206.

19:40

?S??ir?nin (az ya?l? u?a??n?n ) cinsi ?laq?y?girm? taq?ti olarsa bu i? caizdir.2-3 ya??ndan a?a?? olan v? eyni zamanda cinsi?laq?y? d?z?m? olan az ya?l? q?z u?a??na ?rinin daxil etm?si cazidir.Bu h?km azya?l? q?z u?a??n?n m?xt?lif oldu?una g?r? f?rql?nir.He? bir ya? m?hdudiyy?tiyoxdur.(Y?ni az ya?l? il? cinsi ?laq?y? girm?yi m??yy?n bir ya? h?ddin? aid etm?kolmaz.M?mk?nd?r ki b?zi az ya?l?lar ?zl?rinin k?k (canl?) olmas? v? ?rinin al?tininki?ik olmas?na g?r? cinsi ?laq?y? d?z?m? olsun.Ba?qa bir t?r?fd?n d? ?g?r azya?l?n?n ?z? ar?? lakin ya?? nisb?t?n ?ox olarsa , eyni zamanda ?rinin d? al?tib?y?k olsa m?mk?nd?r cinsi ?laq?y? tab g?tirm?sin.)

Bu deyil?n h?km s?hihdir?

N?v?vinin ?S?hihi Muslim?? ??rhi.206/9

Share this post


Link to post
Share on other sites

19:33

?hli s?nn? ?mam? ?hm?d ibniH?nb?ld?n n?ql olunur ki :

???? ??? ??? ???: ?? ???? ????? ??? ??? ??????? ??????? ??????

?S??ir? (az ya?l? q?z u?a??) s?d?m?r olarsa nec?idd? saxlamal?d?r??

Ba?qa bir r?vay?td?(?hm?d ?bni H?nb?l ?z sual?n?bel? cavabland?raraq ) deyir:

???? ?? ????? ????: ??????? ????? ??? ???? ??? ????????? ?????? ???? ?? ???? ??? ???? ?????.

19:34

(R?iyy?l?rin ?az ya?l? q?z u?aqlar?)Heyz g?r?n(ayl?q qad?n x?st?liyi) olsa bir d?f? heyz olmaqla,cinsi ?laq?y? girm? qabiliyy?tiolan v? yaxud hamil? qalma g?c? olan olsa 3 ay m?dd?tind? istibra olar.?Bufetva bunu g?st?rir ki ?g?r onun (s??ir?-az ya?l? q?z u?a??) istibras? (idd?si)vacib deyils? cima (cinsi ?lqad? olmaq) da etm?k haram deyil.(Y?ni s?d?m?r? idd?yoxdursa cima etm?k d? haram deyil.??nki o heyz olmaq v? hamil? olmaq h?ddind?deyil.)

19:34

Davam?:

????? ??? ??? ?? ??? ????????? ??? ???? ????????? ???? ?????? ??? ??? ???? ???? ????? ??? ?????? ? ??? ??? ??????? ??????? ? ??????? ??????? ????? ???? ?? ?? ??? ??? ???? ?? ? ??? ????? ?????? ??????? ???? ???????? ?????? ??? ????? ???????? ?? ???? ?? ???? ????? ? ??? ????? ? ??? ???????????? ?? ??? ? ???? ????? ?????? ???????

?????? ???? ????? 9/160.

19:38

Burdan bel? anla??l?r ki (s?z?n zahiri budur) onun(s??ir? v? r?ziyy?l?rin) idd?si vacib olmad??? kimi onlarla cinsi m?nasib?tharam deyil.(??nki heyz v? hamil? h?ddind? deyil) Bu eyni zamanda ?bni ?biMusan?n se?imi v? Malik ibni ?n?sin s?z? oldu?u ???n s?hihdir.

( ?dd? g?zl?m?d?n s?d?m?r q?z u?a?? il? cinsi ?laq?y?girm?k v? onu ??hv?tl? ?pm?yin icaz?si ?bni ?bi Musa v? Malik ibni ?n?s? m?xsusdur.?bniQuddam? d? bunu ixtiyar edib.

??nki bu i?in mubah olmas? h?qiq?t? uy?undur.(Bus?zl? s?d?m?r il? idd?si tamam olmadan cima etm?yin haram olmad???na ill?t(s?b?b)kimi g?st?rib.Bel?likl? s?d?m?rl? cima etm?k v? onu ??hv?tl? ?pm?k caizdir.Bui? ?qd? ?saslan?r.?st?r z?vc? onun ixtiyar?nda olan qad?n v? yaxud s?d?m?r k?nizolsun)Onun haram olmas? haqq?nda d?lil yoxdur.N? bir ba?a haram ed?n n? d?haram olmas?na m?na edil?c?k bir s?z yoxdur.(y?ni s?d?m?ri ??hv?tl? ?pm?k v?cima etm?k etm?yin haram olmas? v? yaxud haraml???na istifad? edil?c?k bir d?lilyoxdur)

B?y?k qad?nla cima etm?k ona g?r? haramd?r kiiddia edil? bil?r ki h?min qad?n?n idd? m?dd?ti ba?a ?atmay?b v? ya o ba?qa birki?inin u?a??na hamil? t?hl?k?si var.Ba?qa ki?inin u?a??na hamil? olan qad?n il?d? cima etm?k haramd?r.Lakin bu i?i s?d?m?r q?z u?a?? haqq?nda he? d???nm?k bel?m?mk?n deyil.(Y?ni s?d?m?rin hamil? qalmaq v? yaxud onunla cima etm?kd? haramad??m?k ehtimal? yoxdur.)Bu ?m?l (s?d?m?r il? cima) bel? olan sur?td? mubahd?r.

?bni Quddam?.??l-Mu?ni?-160/9

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu sunnilerin menbelerinde necur iyrenc fetva desen var. Ona gorede sunnilerin ozleri hec vaxt fiqhden wielerle behs etmirler. Prosta bu selefi vehabilerde boynun ardina iwlemek debdededir ona gore vecni yalandan kuce arvadlari kimi donquldanirlar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Menim sualim nasibi selefileredir. Umumiyyetle ehli sunnetin fikhinde heddi buluga yetmemiw qizla nigah baglamaq caizdirmi? Cinsi elaqe demirema prosta nigah deyirem olar yoxsa yox? Cavab verin gorum hele.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

Ham? ekrana yax?n ?yl??sin .?ndi sizi g?ld?r?c?m.Siz bu rafizil?rin ba?dan d?l??r olmaq?na h?m d? yalan?? olmaq?na ?ahid olacaqs?n?z.Onuncu postda bel? bir m?nb? yerl??dirilib alt?nda da t?rc?m?si .?ox g?man ki bu t?rc?m? En?teyn Cavidin t?rc?m?sidir.T?rc?m? ed?n bel? t?rc?m? edib.

???? ??????? ???? ?? ????? ????? ????? ???? ??????????? ?????? ????????? ????? ??? ?????????? ??? ???? ???? ????? ??? ???? ??????????? ???: ??????? ??? ???? ?? ??????S??ir?l?r (az ya?l? q?z u?aqlar?) ki ad?t?nonlarla cima etmril?r. S??ir? (ki?ik q?z u?a??) ?stibra olmadan (bir ba?qas? il?olandan sonra qad?nlar?n g?zl?diyi m?dd?t? deyilir y?ni idd?si ??xmadan) cimaetm?k (cinsi ?laq?d? olmaq) v? ?pm?k haramd?r dey?n (??xs) a?kar yalan??d?r.?(Y?ni onlarla (s??ir?l?r-az ya?l? q?z u?aqlar? il?) h?r c?r m?nasib?t? girm?kolar H?tta ba?qas?n?n k?binind?n ayr?lsa bel? idd? m?dd?ti g?zl?m?y? ehtiyacyoxdur) Lakin ?hm?din (?hm?d ibni H?nb?l) bir ?ox r?vay?tl?rd? qeyd etdiyis?z?nd?n bel? m?lum olur ki, idd? g?zl?m?si vacibdir h?tta be??kd? olsa bel?

(Bu ?hm?d ibni H?nb?lin(s?l?fil?r ?zl?rini ?hlis?nn?tin ?h?nb?li? m?zh?bin? aid etdikl?ri ???n onlar?n fiqh alimi hesabolunur) m?nas?z fetvalar?ndand?r.Fikir verin ?g?r be??ikd? olan s?d?m?r bir q?zu?a?? hamil? qalmaq q?dr?tin? sahib deyils? o nec? istibra ola bil?r?M?g?r ?rind?nbo?anan qad?nlar ???n idd? saxlama?? (istibra olma??) hamil? olub v? yaolmams?na ?min olmaq ???n deyilmi??g?r o ya?da u?a??n istibras?ndan s?hb?tgedirs? dem?k cimas? da caizdir(cinsi ?laq?d? ola bil?r.

G?r?n bu adam n? q?d?r qanmazd? ki ?mam ?l-Xarqinin ad?n? t?rc?m?d? "Yalan" s?z? il? t?rc?m? edib.Halbuki veril?n m?nb?d? "Yalan" s?z?nd?n ?mumiyy?t il? istifad? edilmir.Siz bir daha rafizinin t?rc?m?sini oxuyun v? indi d?zg?n t?rc?m?ni m?n a?aq?da yazacam v? m?qayis? edin ki ?sl t?rc?m? il? En?teynin etdiyi t?rc?m?si aras?nda n? q?d?r f?rq var.

Cinsi ?laq?y? girilm?y?c?k kimi ki?ik q?z u?aq? il? evl?nm?y? g?linc? ?l-Xariqinin s?z?n?n zahirind?n anla??lan onun istibra olmadan ?nc? onu ?pm?yin, v? ??hv?t xatirin? onun il? cinsi c?tl??m?nin haram olmas?d?r .Bu ?hm?din s?z?n?n zahiridir.Ondan g?l?n ?ks?r r?vay?tl?rd? o demi?dir.H?tta be?ikd? olsa da bel? onun istibra olmas?n? (g?zl?m?k laz?md?r).

En?teynin t?rc?m?sin? g?r? guya ibni Qudam? balaca q?z u?aq?na ??hv?t il? yax?nla?maqa icaz? verib.??nki En?teyn m?nb?d?ki ?mam ?l-Xariqin ad?n? yalan s?z? il? t?rc?m? edib.?z?nd?n t?rc?m? d?z?b qo?ub.Yatsayd?m yuxumada girm?zdi ki ?z?n? a??ll? hesab ed?n bir k?s bel? h?r?k?t etsin.Bu onun son d?r?c? cahil olmas?ndan qaynaqlan?r.Heyvan?va ??kr.

Umumiyy?t il? g?lin ?bni Qudam?nin veril?n m?nb?d? ad?n? ??kdiyi ?mam ?l-Xariqin kim olmas?n? ?yr?n?k.?mam ?l Xariqinin tam ad? bel?dir.?bul Qasim ?m?r bin ?l Huseyn bin Abdullah bin ?hm?d ?l-Xarqi.Hicri 334 c? ild? v?fat edib.B?y?k H?nb?li f?qihi olub .?bni Qudam? is? hicri 541 ci ild? do?ulub.Ona g?r? ?bni Qudam? fiqhi m?s?l?d? ?mam ?l-Xariqinin s?z?nd?n b?hs edir.??nki o b?y?k h?nb?li f?qihi idi.?mam ?hm?din is? h?tta be?ikd? olsa bel? istibra olmaq?n? g?zl?m?k laz?md?r s?z?n?n m?nas? balaca q?z u?aq? il? cinsi ?laq?d? olmaq olmaz dem?kdir.??nki m?lum m?s?l?dir ki be?ikd? olan u?aq h?ddi bulu?a ?atd?qdan sonra istibra olur.?mam ?hm?d is? t??didd?n istifad? edib.?r?bl?rin dilind? h?tta ba?qa dill?rd? d? dilin bel? uslubu var.Bir ?eyin q?bul edilm?z olduqu bilindikd? onun ???n m?mk?n olmayan bir ifad? ??kilir ki h?min ?eyin he? zaman ba? tutmayacaq? h?r k?s? m?lum olsun.Bel? bir misal Quranda ??kilib m?s?l?n:D?v? iyn? d?liyind?n ke?m?dikc? c?nn?t? gir? bilm?zl?r.M?lum m?s?l?dir ki d?v? iyn? d?liyind?n he? zaman ke?? bilm?z.N?z?rd? tutulan m?na is? kafirl?rin c?h?nn?m? daxil ola bilm?y?c?yidir. .Eyn?n ?mam ?hm?din d? s?z? bu q?bild?ndir.Y?ni balaca q?z u?aq? il? ?laq?d? olmaq olmaz.

Edited by ?? ??? ??? ????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vaqqulu Eynwteyn sozunu enwteyn yazmagindan aglinin tutumunun anusunun eni qeder olmasi melum olur. Menbeleri delilleri ozunuze serf eden wekilde firlatmaq sizin uzunqulagin inadkarligda heyran qalacagi ibn hacer,fexri razi kimi nasibi ecdadlariniza xas olan bir uslubdur ki bu gunde siz ondan yararlanmaq isteyirsiz. Lakin ha gucenirsiz alinmir cunki alimleriniz ele quwdamiyib ki onlarin goyercinlerini siz havadan endire bilesiz. Sen yaz gorum ehli sunnetin heddi buluga catmamiw qizla nigah baglamaq haqda nezeri nedir sonra gucenersen.

t?hqir? g?r? reytinqiniz 20% art?r?l?r.

Edited by al-Fath

Share this post


Link to post
Share on other sites
  1. Videoda dan??an adam ?m?lli ba?l? yalan dan???r.
  2. ?g?r xat?rlay?rs?n?zsa biraz bundan ?nc? xomeyninin ki?ik u?aqlar il? cinsi ?laq? olmadan erotik s?pkili ?m?ll?rin halal olmas? bar?sind? f?tvas? izl?nm? say?na g?r? rekord h?ddi q?rm??d?.Cavid adl? bu rafizi xomeynini t?miz? ??xarmaq ???n b?zi video rolikl?r haz?rlad? ki guya eyni ?m?l ?hli s?nn?d? d? var.Bu insan o q?d?r t?lk?d?r ki ?z yalan? ?z? ??xanda h?tta ?z? ???n ?l yeri d? saxlay?b.M?s?l?n biz ondan soru?saq ki video rolikd? oxuduqlar?n?n hans?nda yaz?l?b ki s?nni aliml?ri balaca q?z u?aq? il? cinsi ?laq?y? girm?y? icaz? verib ? V? yaxud hans?nda yaz?l?b ki balaca q?z u?aqlar? nigah ba?lad?qlar? ?rl?ri yataqa girib cinsi ?laq? icra etsinl?r? O s?n? cavab ver?c?k ki m?n haz?rlad?q?m video rolikd? el? s?z dem?mi??m ax?.
  3. T?lk?l?y?n ?n maksimal d?r?c?si buna deyirl?r .??nki d?z deyir video rolikd? o el? s?z dem?yib ancaq xomeyninin f?tvas? qar??l?q?nda bel? bir video rolik haz?rlamaq il? el? bir obraz yaratmaq ist?yib ki guya s?nnil?rd? d? xomeyninin verdiyi yan?q f?tvalar kimi f?tvalar var.
  4. M?n burdan ?z?m? b?t?n forumun rafizi ?zvl?rin? tutub deyir?m.Video rolikd? ist?nil?n bir f?tvan? m?zakir? edib isbat ed? bil?r?m ki bu deyil?nl?rin he? birind? s?nni aliml?ri xomeyni kimi manyak f?tva verm?yibl?r.?z?n?z? biz? s?r?may?n.Siz hara biz hara?

1-ci cavab

2-ci cavab

3-c? cavab

t?hqir? v? rafiziy? g?r? h?l?lik 20% reytinq

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vaqqulu Eynwteyn sozunu enwteyn yazmagindan aglinin tutumunun anusunun eni qeder olmasi melum olur. Menbeleri delilleri ozunuze serf eden wekilde firlatmaq sizin uzunqulagin inadkarligda heyran qalacagi ibn hacer,fexri razi kimi nasibi ecdadlariniza xas olan bir uslubdur ki bu gunde siz ondan yararlanmaq isteyirsiz. Lakin ha gucenirsiz alinmir cunki alimleriniz ele quwdamiyib ki onlarin goyercinlerini siz havadan endire bilesiz. Sen yaz gorum ehli sunnetin heddi buluga catmamiw qizla nigah baglamaq haqda nezeri nedir sonra gucenersen.

t?hqir? g?r? reytinqiniz 20% art?r?l?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

amma yen? d? videodan he? bir ?ey ayd?n deyil,m?g?r hans?sa guya ?hli s?nn? qaynaqlar?nda olan d?lill?ri g?tirm?kl?(?min?m ki, molla cavid? qulaq asanlar he? vaxt n? orda ad? ??kil?n kitablar? oxuyublar n? d? m??llifl?rin ad?n? e?idibl?r))) xomeyninin f?tvas?na haqq qazand?rmaq olar?))Bu ki, g?lm?lidir h?tta geni? ?i? k?tl?si d? ?z "aliml?ri"-xomeyninin kitablar? v? f?tvalar?ndan x?b?rsizdirl?r...

Share this post


Link to post
Share on other sites

hekari. Birce kelme buna cavab yaz Ehli sunnetin heddi buluga yetmemiw qizla nigah haqda nezeri nedir?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

hekari. Birce kelme buna cavab yaz Ehli sunnetin heddi buluga yetmemiw qizla nigah haqda nezeri nedir?

hekari. Birce kelme buna cavab yaz Ehli sunnetin heddi buluga yetmemiw qizla nigah haqda nezeri nedir?

burda m?zakir? olunan m?s?l? h?ddi bulu?a ?atmam?? q?z u?aq? il? nigah ba?lamaq olar yoxsa yox deyil.Kim deyir ki olmaz?Peyq?mb?r(sas) Ai?? (ra) il? be? ya??nda nigah etmi?dir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vessalamda ele esas meselede budurda. Nigah ozluyunde erle arvad arasinda mueyyen wertleri ehate edir ki bunlara intim munasibetde daxildir. Lap 1 yawdada olsa qizla nigah baglamisan o artiq senin zovcendir. Heddi buluga kimi cinsi elaqe olmaz. Lakin cinsi elaqede olmamaq wertile opmek wehvetle toxunmagin hec bir iwkali yoxdur. Hansi alim bunu inkar edir? Ve yaxud hansi hedisde,ayede var ki olmaz? Varsa yazin bilek.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

Vessalamda ele esas meselede budurda. Nigah ozluyunde erle arvad arasinda mueyyen wertleri ehate edir ki bunlara intim munasibetde daxildir. Lap 1 yawdada olsa qizla nigah baglamisan o artiq senin zovcendir. Heddi buluga kimi cinsi elaqe olmaz. Lakin cinsi elaqede olmamaq wertile opmek wehvetle toxunmagin hec bir iwkali yoxdur. Hansi alim bunu inkar edir? Ve yaxud hansi hedisde,ayede var ki olmaz? Varsa yazin bilek.

Vessalamda ele esas meselede budurda. Nigah ozluyunde erle arvad arasinda mueyyen wertleri ehate edir ki bunlara intim munasibetde daxildir. Lap 1 yawdada olsa qizla nigah baglamisan o artiq senin zovcendir. Heddi buluga kimi cinsi elaqe olmaz. Lakin cinsi elaqede olmamaq wertile opmek wehvetle toxunmagin hec bir iwkali yoxdur. Hansi alim bunu inkar edir? Ve yaxud hansi hedisde,ayede var ki olmaz? Varsa yazin bilek.

sizd? i?kal? yoxdur amm bizd? var.

Share this post


Link to post
Share on other sites

sizd? i?kal? yoxdur amm bizd? var.

hec sizdede yoxdur gozuvun icine kimi yalan deyirsen. Nihah baglanib sen camaata deyeceksen ki zovcene toxunma? Alimlerivin reyi yazilib gosterilib ve senede dedim ki eger bu emeli nehy eden bir delil varsa buyur yaz baxaq.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

hec sizdede yoxdur gozuvun icine kimi yalan deyirsen. Nihah baglanib sen camaata deyeceksen ki zovcene toxunma? Alimlerivin reyi yazilib gosterilib ve senede dedim ki eger bu emeli nehy eden bir delil varsa buyur yaz baxaq.

hec sizdede yoxdur gozuvun icine kimi yalan deyirsen. Nihah baglanib sen camaata deyeceksen ki zovcene toxunma? Alimlerivin reyi yazilib gosterilib ve senede dedim ki eger bu emeli nehy eden bir delil varsa buyur yaz baxaq.

bizd? qadaqand?r bu h?tta peyq?mb?rd?n h?dis d? var.

?? ??? ????? ???? ????? ?????? ????? ? ?? ??? ??? ????? ?? ????? ? ??? ???????? ?????} ???? ??? ???? .

Share this post


Link to post
Share on other sites

hekari. Birce kelme buna cavab yaz Ehli sunnetin heddi buluga yetmemiw qizla nigah haqda nezeri nedir?

H?ddi bulu?a ?atmam?? q?zla nigah ba?lamaq ayr?,s?d?m?r u?aqdan m?d?ni dild? des?k l?zz?t almaq ba?qa m?s?l?..Y?ni ?z?n ba?a d???rs?n ki, f?rq n?d?dir..

Share this post


Link to post
Share on other sites

hekari. Hemin fetvadada zovceden behs olunur. Nigahda yaw heddi yoxdur sadece buluga yetmemiwle cinsi elaqe haramdir. Wehvetle toxunmagin halal oldugunu sizin alimlerde qebul edir. Eger bu meselede qadaga varsa yazin eks halda oz naqis aglinizin mehsulunu ortaya qoymayin. Weriet sizin naqis agliniza tabe deyil.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hekari. Hemin fetvadada zovceden behs olunur. Nigahda yaw heddi yoxdur sadece buluga yetmemiwle cinsi elaqe haramdir. Wehvetle toxunmagin halal oldugunu sizin alimlerde qebul edir. Eger bu meselede qadaga varsa yazin eks halda oz naqis aglinizin mehsulunu ortaya qoymayin. Weriet sizin naqis agliniza tabe deyil.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hekari. Hemin fetvadada zovceden behs olunur. Nigahda yaw heddi yoxdur sadece buluga yetmemiwle cinsi elaqe haramdir. Wehvetle toxunmagin halal oldugunu sizin alimlerde qebul edir. Eger bu meselede qadaga varsa yazin eks halda oz naqis aglinizin mehsulunu ortaya qoymayin. Weriet sizin naqis agliniza tabe deyil.

Nigahda ya? h?ddi var.He? kim gedib s?d?m?r u?aqla nigah ba?lam?r.Bilirs?n nigahda q?z?n raz?l??? vacibdir.Ona qalsa adamlar h?l? d?l hal?nda olan q?zlar?n? da evl?ndir?rdil?r d?.N? var ki.S?n d?lil g?tir ki, bizim aliml?r h?ddi bulu?a ?atmayan u?aqlardan cinsi h?zz alma?? ?n az? icaz?li g?r?r.O zaman dan??ar?q.Yoxsa ki, molla cavidin gedib 1-2 zavall?n?n g?z?n? k?l ?f?rm?sin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hekari. Axi ustadin yuxarida yazib yaw heddi yoxdur hetta Peygember s aiweni 5 yawinda almiwdi. indi senin dediyini qebul edek yoxsa onun?)))) alimlerinizin fetvalarinin bir qismi bu movzuda aciglanib gormek istesen gore bilersen))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ?? ??? ??? ????

hekari. Axi ustadin yuxarida yazib yaw heddi yoxdur hetta Peygember s aiweni 5 yawinda almiwdi. indi senin dediyini qebul edek yoxsa onun?)))) alimlerinizin fetvalarinin bir qismi bu movzuda aciglanib gormek istesen gore bilersen))

hekari. Axi ustadin yuxarida yazib yaw heddi yoxdur hetta Peygember s aiweni 5 yawinda almiwdi. indi senin dediyini qebul edek yoxsa onun?)))) alimlerinizin fetvalarinin bir qismi bu movzuda aciglanib gormek istesen gore bilersen))

nigah dem?k il? s?n cinsi ?laq?ni n?z?rd? tutursansa burda ya? h?ddi var .Yox nigah dem?k il? cinsi ?laq?ni n?z?rd? tutmursansa burda ya? h?ddi yoxdur.

?hli s?nn? s?d?m?r q?zdan h?zz almaq? qadaqan g?r?r siz ?i?l?rd? is? m?s?l? ba?qa c?rd?r.Ona g?r? Xomeyni deyir ki balaca q?z u?aq?n? t?gxiz el?m?k olar.S?d?m?r q?z? T?fxiz etm?k o dem?kdir ki ki?i ?z cinsi al?tini balaca k?rp? q?z?n budlar?n?n aras?na yerl??dirib ??hvatamiz h?r?k?tl?r edir.Bu a??q a?kar pedofiliyad?r

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nigahda ya? h?ddi var.He? kim gedib s?d?m?r u?aqla nigah ba?lam?r.Bilirs?n nigahda q?z?n raz?l??? vacibdir.Ona qalsa adamlar h?l? d?l hal?nda olan q?zlar?n? da evl?ndir?rdil?r d?.N? var ki.S?n d?lil g?tir ki, bizim aliml?r h?ddi bulu?a ?atmayan u?aqlardan cinsi h?zz alma?? ?n az? icaz?li g?r?r.O zaman dan??ar?q.Yoxsa ki, molla cavidin gedib 1-2 zavall?n?n g?z?n? k?l ?f?rm?sin.

Heyzd?n k?silmi? (ya?l?) qad?nlar?n?z?n (idd?si bar?sind?) ??bh?niz varsa, onlar?n, el?c? d? h?l? heyz g?rm?mi? q?zlar?n g?zl?m? m?dd?ti ?? ayd?r. Hamil? qad?nlar?n g?zl?m? m?dd?ti is? onlar hamil?likd?n azad olana q?d?rdir. Kim Allahdan qorxarsa, (Allah) onun i?ini asanla?d?rar

he sizin eqideye gore heddi buluga catmamis qizla evlenmek olmaz,bu ola biler:)))amma Quran buyurur ki:HELE HEYZ GORMEMIS QIZLARI BOSAYANDA......

Share this post


Link to post
Share on other sites

salam olsun cumlenize.....aganin verdiyi fitvada hec bir problem yoxdu...eger heddi buluga catmamis qizla evlenirsense onda onu ope de bilersen,qucaqlaya da bilersen...eger bunlari eliye bilmirsense demek o senin halalin deyil

Share this post


Link to post
Share on other sites

b?s s?d?m?r q?z?n bualar?n?n aras?na t?fxiz etm?y? nec? bax?rsan?

ay muselman senin menim baxmagimla deyil eeee......hec bir qadin isdemez ki erinin 4 arvadi olsun,amma buna icaze var......eger etirazin varsa buyur delilini getir bizde bilek ki olmaz....sen hardasa gormusen ki kimse 1 yasinda usaqla evlensin?

Share this post


Link to post
Share on other sites

b?s s?d?m?r q?z?n bualar?n?n aras?na t?fxiz etm?y? nec? bax?rsan?

sen eger ereb dilini bilirsense bilmelisen ki sudemer sozu 2 menada iwlenir ki bunlardan biride erebin daniwiq terzine muvafiq heddi buluga yetmemiw azyawli qiza deyilir. Yeni ki sudemer dedikde tekce belekdeki korpe deyil hemde yetiwmemiw qiz nezerde tutulur. Bu cur daniwiq terzi hetta bizdede movcuddur. Hetta 3-4 yawli uwagada bezen deyirik bu lap sudemerdiki.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hekari. Axi ustadin yuxarida yazib yaw heddi yoxdur hetta Peygember s aiweni 5 yawinda almiwdi. indi senin dediyini qebul edek yoxsa onun?)))) alimlerinizin fetvalarinin bir qismi bu movzuda aciglanib gormek istesen gore bilersen))

M?nim ustad?m burda yazm?r.H?m d? Ai??® nigah ba?lananda s?d?m?r deyildi,onun da raz?l???n? almaq olard?.Yeri g?lmi?k?n 9 ya??nda h?ddi bulu?a ?atan q?z 5 ya??nda t?s?vv?r etm?k el? d? ??tin deyil.S?n Pey??mb?rl?(s.?.s.) xomayni h?yat?n? bir tutma.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?nim ustad?m burda yazm?r.H?m d? Ai??® nigah ba?lananda s?d?m?r deyildi,onun da raz?l???n? almaq olard?.Yeri g?lmi?k?n 9 ya??nda h?ddi bulu?a ?atan q?z 5 ya??nda t?s?vv?r etm?k el? d? ??tin deyil.S?n Pey??mb?rl?(s.?.s.) xomayni h?yat?n? bir tutma.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hekari. heddi buluga yetmemiw yaxwini pisden ayira bilmeyen azyawli qizin nigahi velisinin raziligiyla baglana biler burda qizin raziligi wert deyil. aiwenin raziligi alina bilerdi yazmisan bu sadece senin versiyandir. Ustelik qizlarin ekseriyyeti 9-10 yawinda bulug heddine catir. Bu da siz vehabilerin teze hoqqasidir ki guya o vaxtin insanlari neheng olublar?))))))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...