Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Malik Eshter

?hli-beytin m?sumiyy?ti haqq?nda m?bahis?

Recommended Posts

ay rafizi kim deir ki biz quranda ad axtaririq.Ali bin ebi talibi oz maliniz hesab etmeyin o ummetin musterek malidir.Alinin adi quranda olmasa da biz onu sevirik onu sevmek onu feziletli insan hesab etmek ucun onun adinin quranda kecmesi sert deyil.

gozde hele bilseydin nece deliller yazacam sene indiden mubahiseni terk edib gederdin .bu gun axsam saat 10 da forumda ol men de olacam

Yadindan cixartma ki , Ehli Beyt nuhun gemisidir.

Nuhun oglu da atasini cox sevirdi. amma gemiye minmediyi ucun nicat tapmadi.

Ne qeder ki, siz Ehli-beyt gemisine minmemiiniz size nicat yoxdur.

Kisi kimi de ki, men savadsizam. Delille gelecem, filan yox e.

Men seni indi behse cagiriam ozu de online gel ora , bilmirsense danisma.

Share this post


Link to post
Share on other sites

indi nazirliye getmeliyem isim var axsam saat onda evde olacam yazacam inseallah

Terbiye hardan geldi sene bele. Behs adi gelen kimi insellahla, zadla yazirsan.

Behse cagiriam yaz gorek.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yadindan cixartma ki , Ehli Beyt nuhun gemisidir.

Nuhun oglu da atasini cox sevirdi. amma gemiye minmediyi ucun nicat tapmadi.

Ne qeder ki, siz Ehli-beyt gemisine minmemiiniz size nicat yoxdur.

Kisi kimi de ki, men savadsizam. Delille gelecem, filan yox e.

Men seni indi behse cagiriam ozu de online gel ora , bilmirsense danisma.

Nuhun o?lu pey??mb?rin o?lu oldu?una baxmayaraq bu onu xilas etm?di bu da onu g?st?rir ki Allah?n dinind? qohumluq ?laq?l?ri ke?mir.He? kimin kimins? qohumudur dey? ona g?z??t edilm?z.V? ?hli-beyt dey?nd? ev ?hli n?z?rd? tutulursa bir ki?inin ev ?hlin? s?zs?z ki onun z?vc?l?ri v??vladlar? daxildir.Odur ki bu ?srl?r sonra ?z?n? "seyid" v? Pey??mb?rin(s.?.s.) n?slind?n oldu?unu dey? iddia ed?nl?r (?slind? is? Allah bilir haradand?r ?sli!)  v? bunu bir n?v biznes hal?na g?tir?n?r y?qin ki Allahdan v? hesab g?n?nd?n qorxmurlar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nuhun o?lu pey??mb?rin o?lu oldu?una baxmayaraq bu onu xilas etm?di bu da onu g?st?rir ki Allah?n dinind? qohumluq ?laq?l?ri ke?mir.He? kimin kimins? qohumudur dey? ona g?z??t edilm?z.V? ?hli-beyt dey?nd? ev ?hli n?z?rd? tutulursa bir ki?inin ev ?hlin? s?zs?z ki onun z?vc?l?ri v??vladlar? daxildir.Odur ki bu ?srl?r sonra ?z?n? "seyid" v? Pey??mb?rin(s.?.s.) n?slind?n oldu?unu dey? iddia ed?nl?r (?slind? is? Allah bilir haradand?r ?sli!) v? bunu bir n?v biznes hal?na g?tir?n?r y?qin ki Allahdan v? hesab g?n?nd?n qorxmurlar.

Aha balaca rafizi demeli m?ni b?hs? d?v?t edirs?n.M?n art?q g?ldim.Dem?li s?n (zeyd bin ?l-?rqam?n peyq?mb?rd?n yox ?z aql?ndan s?yl?diyi s?z? d?lil g?t?r?r?k )m?s?l? qald?rmsan ki ?hli beyt? xadic? ai?? v? sair qad?nlar daxil deyil.Sonra ikinci bir uydurma m?s?l? qald?rm?san ki ?hli beyt? c?mi be? n?f?r daxildir .Sonra da ard?ndan hec bir delil getirmeden imamlarinizin bezi ovladlarini yiqma komandaya daxil edib uydurmusan ki ehli beytin sayi be? n?f?r deyil ehli beyte ?lav? on n?f?r d? daxildir.saylar?n? bunun il? d? 14-? ?atd?rm?san.(delil getir ki niye imam huseynin coxlu ovladi olduqu halda onlardan yaln?z biri ehli beyte daxildir .mene delil getir.)Sonra g?zl?rin kor olduqu ???n ?hzab sur?sinin 28 ci ay?sind?n 33 c? ay?sin?c?n kim? m?raci?t olduqunu g?rm?diyin ???n uydurmusan ki ay?d? m?raci?t olunan ?hli beyt? qad?nlar daxil deyil.Sonra da uydurmsan ki ayede kecen ???? feli k?vni irad?dir . Bununla da uydurmusan ki imamlar m?sumdur .Maid? 6ci sur?ni ??rt? baqlam?san.amma kor olmusan ezhab 33 den qabaq gelen ayelerde(28 den 33 qeder) serti gormemisen.Mene subut ele ki Ehzab 33 de sohbet qadinlardan getmir.Dig?r bir mesele-M?n s?nin m?sumluq iddiani Muhammed suresindeki --(Ey peyqember ) oz gunahina ve momunlerin (gunahina) gore baqislanma dile.--ayesi ile dibinden baltaladim.Allah quranda peyqemberin gunaginin olduqunu bildirib.Amma s?n qanciq iddia edirsen ki sizin guya samir? ??h?rind?ki s?rdab?d? yoxa c?xm?? on ikinci mafiozunuzun hec bir gunahi g?nah? yoxdur.??iyim bel? inanca bel? iddiaya

post-42316-094329400 1292526473_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nuhun oqlu kafir (rafizi)olduqu ucun nuhun ehlinden sayilmadi amma aise kafir deyildi.Aiseni kafir hesab eden rafizinin ise yuz faiz onu dunyaya getiren anasi qanciq itdi.

Sonra ise gah nala vurmusan gah da mixa gah deyirsen zovce daxil deyil sonra da deyirsen ki zovce daxildir.Ozun de bilmirsen ki ne danisirsan gah seyyidleri ehli beytden sayirsan gah deyirsen ki ehli beyt 5 neferdir gah deyirsen ki yox 14 neferdir.Qalmisan osdura-osdura bilmrsen ne danisirsan.

Kistati yaxsi yadima dusdu bu gun asura gunuydu axi rafiziler baslarina lom vurub divara kelle atan gunleri.Bizim hendevermizdeki mescidlerde rafiziler indeiski m?rsiy?l?r oxuyurdular.Bele s?sl?r ??xar?rd?lar.cimi cimi cimi haca haca haca

Bu yaz?dan ayd?n g?r?n?r kim n? c?r anadan do?ulub.

?m?rl?k ban.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu m?nim raz?l???m deyil. Sad?c? olaraq ?rad?nin 2 c?r oldu?una b?t?n ?mm?t aliml?ri ittifaq etmi?l?r. Bu ay?l?rin m?zmunundan ir?li g?l?n m?s?l?dir.

Dedim ki, irad? 2 c?rd?r v? m?nim ??kdiyim ?hzab-33-c? ay?ni t??rri irad? kimi m?naland?rma?a ?al??m?san.

T??rii irad? ad?ndan g?r?nd?y? kimi ??ri ist?kl?rd?n b?hs edir.

Diqq?t: Xahi? edir?m ay?l?ri yazanda ay?nin ?vv?lini k?sm? v? ya b?t?v yaz!<B><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></B>

He? bir d?lil olmadan ay?nin ax?r hiss?sini m?n? d?lil kimi g?tirirs?n. ?g?r ay?d? m?xsusilik yoxdursa, burada biz ay?nin siyaq v? sibaq (?vv?l v? ax?r?na baxmaqla ay?ni ba?a d??m?k) ?na baxaca??q. D?lil kimi g?tirdiyin n?mun? olan maid? -6-ya baxsaq, g?r?rik ki, ay?nin ?vv?li d?st?mazla ?laq?li olan ay?dir. V? sondak? pakl?q ??rtl?ndirilir ?vv?lki ay?d? olan s?nin d?st?maz alma??nla.

Amma m?nim g?tirdiyim ay?d? m?xsusllik var, o da inn?ma ?dat?d?r. Buna cavab yazmam?san. ?st?lik d?, ?hzab 33-d? rics-d?n b?hs edir. O da maddi v? m?n?vi t?mizlik anlam?ndad?r.

T?vb? 103- Ya R?sulum!) Onlar?n mallar?ndan s?d?q? (z?kat) al. Bununla onlar? (g?nahlar?ndan) t?mizl?mi?, pak etmi? (mallar?na b?r?k?t vermi?, ?m?ll?rinin savab?n? art?rm??) olarsan. Onlardan ?tr? dua et, ??nki s?nin duan onlar ???n bir arxay?n??l?qd?r (rahatl?qd?r). Allah (h?r ?eyi) e?id?ndir, bil?ndir.

Burada da yuxar?da qeyd olunan kimi, ay? z?katdan b?hs edir. Z?kat da ??ri h?kml?rd?ndir, bunu onunla qatma. Yen? pakl?q ??rtl?ndirilir onunla ki, z?kat? ver?s?n. Verm?s?n n? pakl?qdan s?nb?t ged? bil?r.<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

sual: Bizim ??kdiyimiz ay?d? ?hli-beytl? ?laq?li hans? ??rtl?ndirm? var ki, bunu el? v? m?n d? s?ni pak edim?

Hans? d?lill? deyirs?n ki, ?hzab -33 d?ki Allah?n m?sum etm?si qullar?n ?m?l?rin? ba?l?d?r ?

Ay?d?ki ??rti g?st?r!

?la s?n ?z?n ?z?n? c?nc?l? sald?n. M?n? d? el? bu laz?m idi.

Qurandan olan ay?ni ?g?r h?dis d? t?sdiql?yirs?, m?na g?cl?nir v? n?ss ayd? olur.

Bir h?dis ??k?c?m, bu h?dis h?m ?hli-beytin m?sumlu?una i?ar?dir, h?m d? o ?hli-beytin zaman?m?zda da davam etm?sin?.\

Amma sonra c??all?q el?yib dem? ki, m?n? niy? h?dis ??kirs?n.

Bu birba?a m?sumiyy?tl? ?laq?li olan h?disdir.

Tirmizinin s?hih kitab?nda ?bu S?id v? Zeyd ibn ?rq?m (r.a) n?ql?n aanlad?r: R?sulullah (s.a.a) buyurdu ki:

"M?n siz? 2 a??r y?k ?man?t qoyuram. ?g?r onlardan yap??san?z he? vaxt z?lal?t? d??m?zsiniz. Bunlardan biri Alah?n kitab?d?r. O Allah?n (s?mai-arz aras?na uzanm?? ipi olub , kim ona sar?l?rsa, dig?ri ?hli-beytimdir. Onlar K?vs?r hovuzunda m?n? Qovu?uncaya q?d?r bir-birind?n ayr?lmazlar.Bax?n g?r?n m?nd?n sonra onlarla nec? r?ftar ed?c?ksiniz.

Biz Zeyd ibn ?rq?md?n soru?duq:

Qad?nlar da ?hli-beytinmidir?

Xeyr, dedi: Allaha and olsun ki, qad?n bir m?dd?t kii il? b?rab?r olur, Sonra (?ri) onu bo?ayar, o da atas?na v? q?vm?n? d?n?r."R?sulullah (s.a.a)-?n ?hl-i Beyt'i ?sli v? ?z?nd?n sonra s?d?q? haram olan ?sab?sidir (ail?sidir)

M?slim, Fezailu's-Sahabe 37, (2408),

H?disin t?hlili

1) ?hli-Beyt a??r ?man?t oldu?u

2) Bu h?m d? "v?`t?simu bihablilahi v? la t?f?rr?qu" ay?sinin t?fsiridir ki, Allah? ipind?n yap???n firq?l?r? ayr?lmay?n. Dem?k ki, ?hli-beytd?n yap??anlar firq?l?r? ayr?lanlar deyil, yap??mayanlar firq?l?r? ayr?lanlard?r. (?bn Teyyimiyy?d?n v? ibn Abdulv?hhabdan yap??anlar yox)

3) ?hli-beyti t?rk ed?n z?lal?t? d???r.

dem?k:

a) Onlar haqla b?rab?rdirl?r.

b) Qiyam?t? q?d?r ?hli-Beytd?n r?hb?r olmal?d?r, ??nk? ?mm?t? ?man?t burax?l?b ( bu da imamlara 14 m?suma d?lildir)

c) m?nd?n sonra onlarla r?ftar?n d?zg?n olmas? t?kid olunub.

4) Z?vc?l?r ?hli-Beytd?n deyildirl?r.

?hzab 33-d?ki ifad? ?vv?la konkret ay? deyil.Ay?d? bir c?ml?dir.?kincisi,m?n yazd?qlar?m ?z s?zl?rim deyil.Aliml?r kitablar?nda bu kimi ay?l?ri bel? izah etmi?l?r.S?n ?al???rsan ki,bu ay?l?rd? olan eyni m?nan? inkar ed?s?n.Halbuki,b?t?n bu ay?l?r eyni m?na verirl?r.Bunu ay?l?ri m?qayis? ed?rk?n d? g?rm?k olar.<BR style="mso-special-character: line-break">

M?n? irad tutursan ki,m?n niy? ay?l?ri tam yazmam??am?Halbuki,sizl?r h?r d?f? ?hzab 33 ay?sini yar?m??q g?tirirsiz.??nki,bilirsiz ki,ay?l?r? ?mumi konteksd?n baxanda bu sizin ?leyhiniz? olacaq.B?t?n m?s?l?l?rd? siz bel?siz.

Maid? 6 ay?si g?rd?y?n kimi h?m maddi,h?m d? m?n?vi t?mizliy? i?ar?dir.Bu m?nada bu ay?l?r eyni m?na verirl?r.?nn?ma ?dat?na g?linc?,m?n qeyd etmi?dim ki,?g?r s?n dey?n kimidirs? onda Maid? v? dig?r ay?l?rd?ki ifad?ni nec? ba?a d???k?Orada da t?mizl?nm?k v? pak olmaqdan b?hs olunur.Konkret ?hli Beyt? g?ldikd? is? ?lb?tt? Allah ist?yir ki,onlar dig?r ay?l?rd? olan kimi t?miz? ??xs?nlar.Rasulullah (s.a.s)-d? bunun ???n dua etmi?di.Sual oluna bil?r ki,?g?r onlar pak idil?rs? niy? g?r? Rasulullah (s.a.s) bunun ???n dua etdi?

Bir daha t?krar edir?m burada innm?ma ?dat?n?n olmas? yaln?z onlar?n t?mizliyin? d?lal?t etmir.?n az?ndan s?zl?rinin isbat? ???n aliml?rin s?zl?rind?n sitatlar g?tir.

?st?lik,bu t?mizlik siz dey?n m?sumlu?a d?lal?t etmir.?ks t?qdird? dig?r ay?l?rd? ki,insanlar da m?sum olmal? idil?r.H?m?inin ay?d? Allah buyurur ki,sizi pak etm?k ist?yir,demir ki,pak etdi.

Yen? deyir?m.S?zl?rinin isbat? ???n aliml?rin s?z?nd?n sitat g?tir.

H?r ?eyd?n ba?qa bu ay? m?sumlu?a he? c?r? d?lil ola bilm?z.Bunun ???n daha tutarl? d?lill?r laz?md?r.

S?hb?t el? pakl?qdan gedird?.B?t?n bu ay?l?r eyni m?na da??y?r.Bunu yuxar?da yazm??d?m.

Sual?na g?linc?,?lb?tt? Allah ?hli Beyti dig?r insanlardan f?rql?ndirir v? ist?yir ki,onlar onun el?isin? yara?an insanlar olsunlar.Ay?l?r? diqq?t el?.

“Siz ey Pey??mb?rin z?vc?l?ri! Allahdan qorxaca??n?z t?qdird? siz (ba?qa) qad?nlar?n he? biri kimi deyilsiniz….” (?hzab 32)

“Evl?rinizd? q?rar tutun. ?lkin Cahiliyyat d?vr?nd?ki kimi a??q-sa??q olmay?n. (B?r-b?z?yinizi taxaraq evd?n ??x?b ?z?n?z?, g?z?lliyinizi yad ki?il?r? g?st?rm?yin!) Namaz q?l?n, z?kat verin, Allaha v? R?suluna ita?t edin. Ey ?hli-beyt! Allah sizd?n ?irkinliyi (g?nah?) yox etm?k v? sizi t?rt?miz (pak) etm?k ist?r!” (?hzab 33)

Allah?n evl?rinizd? oxunan ay?l?rini (Qur'an?) v? hikm?ti (Pey??mb?rin qoydu?u qayda-qanunu) xat?rlay?n. Allah (m?'minl?r?) l?tfkard?r, (b?nd?l?rinin b?t?n ?m?ll?rind?n) x?b?rdard?r!" (?hzab 34)

Ay?d?ki,s?b?bi v? ??rti g?rd?n?

Sizin problem ondad?r ki,bir ideyan? ?z?n?z? bayraq etmisiz v? ancaq onu g?rm?y? ?al???rs?z.

?lav? ??rh? ehtiyyac var?

H?dis ??km?kd? problem yoxdur.Problem ay? v? h?dis d?zg?n ba?a d??m?kd? v? ?sas da bir-iki d?n? il? yox,b?t?n bura aid olan d?lill?ri ?l? almaqdad?r.

Birincisi,s?n ya bil?r?k,ya da bilm?y?r?k Tirmizinin kitab?na S?hih demis?n.Ham? bilir ki,onun kitab? S?n?ndir.?g?r s?n h?disi s?hih bilirs?ns? bu ba?qa.

H?disi g?z?l t?hlil etmis?n…

Bunlar? niy? n?z?r? alm?rsan?

Yezid bin H?yyan r?vay?t edir ki, “Bir g?n H?seyn bin S?br? v? Amr bin Muslim il? birlikd? Zeyd bin ?rqam?n ® yan?na getmi?dik….“Ey insanlar! M?n ancaq bir b???r ?vlad?, R?bbimin el?isiy?m. Allah qar??s?nda cavab ver?c?yim v? Onun yan?na qay?daca??m g?n yax?nla??r. Siz? iki a??r ?ey t?rk edir?m. Birincisi, Allah?n hiday?t v? nur kitab? olan Qur’and?r. Allah?n kitab?n? tutun v? ondan m?hk?m yap???n”. Qur’an haqq?nda t?’siredici s?zl?r s?yl?dikd?n sonra dedi: “?kincisi ?hli-beytimdir. ?hli-beytim haqq?nda Allahdan qorxma??, x?ta etm?m?yi unutmay?n” – dey?r?k bunu 3 d?f? t?krarlad?.

H?seyn: “Ey Zeyd, pey??mb?rin ?hli-beyti kimdir? Onun z?vc?l?ri ?hli-beytd?n deyilmi?” – dey?r?k soru?du. Zeyd dedi: “Pey??mb?rin qad?nlar? da ?hli-beytd?ndir. H?m?inin ?hli-beyt s?d?q? almalar? haram buyurulan ??xsl?rdir” – dedi. “Onlar kim­dir?” – dey? soru?ulanda Zeyd dedi: “?hli-beyt ?linin, Aqilin, C?’f?rin, Abbas?n ail?sidir”. H?seyn: “Onlar?n ham?s?na s?d?q? almaq haramd?r?” – dey? soru?anda, Zeyd: “B?li” – dedi. (M?slim, Fadailus- s?hab?, 2408).

“Rasulullah (s.a.s) Zeyn?bl? evl?ndiyi ?r?f?d? b?t?n xan?mlar?n?n evini g?z?r?k “Allah?n salam? olsun siz? ey ev ?hli”deyib.” (Buhari, ?mam Abdullah Muhammed b. ?smail, el-Camiu’s-Sahih, Tefsir, 33)

"Rabi? ibn ?l-Haris v? Abbas ibn ?bd?lm?ttalib bir araya g?lib dedil?r: Allaha and olsun ?g?r biz bu iki u?a?? (m?ni v? F?zl ibn Abbas?) Pey??mb?rin (Ona v? ail?sin? Allah?n salavat? v? salam? olsun) yan?na g?nd?r?k gedib onunla dan??s?nlar. B?lk? onlar? s?d?q? ?z?rin? g?z?t?i t?yin ed?r v? onlar da ba?qalar? kimi i? g?r?r v? onlar kimi d? qazanc ?ld? ed?rl?r. R?vay?t?i deyir: Onlar bu s?hb?ti etdikl?ri zaman ?li ibn ?bu Talib g?lib onlar?n ba?? ?z?rind? dayand? v? onlar bu t?klifl?rini ?liy? d? bildirdil?r. ?li dedi: Bunu etm?yin….

Ya r?sul?llah, s?n insanlar?n ?n xeyirxah? v? ?n ?ox qohumluq ?laq?l?rini qoruyan?san. Bizim art?q evl?nm?k vaxt?m?zd?r. Biz d? ba?qalar? kimi s?n? xidm?t g?st?rib bunun m?qabilind? qazanc ?ld? etm?k ???n, bizi s?d?q?l?rin bir hiss?sin? n?zar?t?i t?yin etm?yini ist?rdik. R?vay?t?i deyir: O, uzun m?dd?t susdu v? biz yen? d? ona n? is? dem?k ist?dikd?, Zeyn?b p?rd?nin arxas?ndan biz?, onu dan??d?rmama??m?z? i?ar? il? bildirdi. Daha sonra Pey??mb?r (Ona v? ail?sin? Allah?n salavat? v? salam? olsun) buyurdu: "M?h?mm?din ail?sin? s?d?q? yem?k yara?maz. Do?rudan da s?d?q? insanlar?n ?orkab?d?r"

(M?slim: Kitabuz Z?kat, 1072. Rabi? ibn ?l-Haris, ?bd?lm?ttalib ibn Ha?imin o?ludur)

M?n bura t?fsirl?ri yazm?ram.??nki,bu ?ox yer tutar.

Dem?k Rasulullah (s.a.s)-in ?hli beyti deyil?nd?n daha b?y?kd?r. Ay?nin d?lal?t etdiyi m?naya ?sas?n qad?nlar?, ?ba h?disinin d?lal?tin? g?r? ?li, H?s?n, H?seyn v? Fatim?, Zeyd ibn ?rq?min h?disin? ?sas?n is? ?li ibn ?bu Talib, C?f?r ibn ?bu Talib, ?qil ibn ?bu Talib v? Abbas ibn ?bd?lm?ttalibin ail?l?ri onun ?hli beytd?ndirl?r. Ad? ??kil?nl?rin ham?s? Rasulullah (s.a.s) ?hli beytind?n say?l?rlar. ?mumiyy?tl? Ha?im ?vladlar?n?n ham?s? ?hli beytd?n say?l?rlar v? onlara s?d?q? yem?k haram edilmi?dir. Buna d?lal?t ed?n h?dis, ?bd?lm?ttalib ibn R?bi? ibn ?l-Haris ibn ?bd?lm?ttalibin dediyi r?vay?tdir.

<BR style="mso-special-character: line-break">

Share this post


Link to post
Share on other sites

?hzab 33-d?ki ifad? ?vv?la konkret ay? deyil.Ay?d? bir c?ml?dir.?kincisi,m?n yazd?qlar?m ?z s?zl?rim deyil.Aliml?r kitablar?nda bu kimi ay?l?ri bel? izah etmi?l?r.S?n ?al???rsan ki,bu ay?l?rd? olan eyni m?nan? inkar ed?s?n.Halbuki,b?t?n bu ay?l?r eyni m?na verirl?r.Bunu ay?l?ri m?qayis? ed?rk?n d? g?rm?k olar.<BR style="mso-special-character: line-break">

<BR style="mso-special-character: line-break">

S?n ?r?b dili t?hsili g?rm?s?nmi?

?nanm?ram ki, bunu s?rf v? n?hv-d?n x?b?ri olan biri desin.

33-c? ay? geni? m?fhumlu ay?dir . 1 ay?d? 2 v? ya 3 m?na c?ml??? bil?r.Buna misalar ?oxdur, ist?s?n g?tir? bil?r?m.

M?n deyir?m ki, ay?nin ?vv?li il? sonunun he? bir ?laq?si yoxdur. S?n m?n? ?r?b dilinin qaydas?na g?r? s?but el? ki, ?laq?si var.

33-c? ay?nin d?y?rl?ndirilm?si:

V? aqimn?s salat? va atiin?z zzakat? va ati`n?llah? v? r?sul?hu- Namaz q?l?n, z?kat erin v? Allaha v? r?suluna ita?t edin.

Bu xitab z?vc?l?r?dir. v? ?mr siy??sinin m??nn?sind? g?lmi?dir. V? h?r bir insana ?amil oldu?u kimi, namaz q?l?n?b, z?kat verilm?sini, Allaha v? r?suluna ita?t edilm?sini ?mr buyurmaqdad?r.

sonra xitab d?yi?ir.

inn?ma yuriidullahu liyuzhib? ankumur rics? ?hl?l beyti v? yutahhir?kum rics? - Yaln?z v? yaln?z Allah? ist?yi budur ki, Siz ?hli beytd?n ?irkinliyi yox etsin v? sizi pak etsin.

N?d?ns? s?hv olaraq s?n maid? sur?sinin 6-c? ay?si il? v? bu ay?l?rin ?vv?li bu ay?ni m?qayis? etmis?n.

Maid? 6 a??q a?kar d?st?maz t?har?tind?n b?hs edir.

Bu fikir s?hvdir, ona g?r? ki:

1) bu ay?d? rics-d?n dan???l?r, o da maddi v? m?n?vi pakl?q ifad? edir.

2) inn?ma hasr ?dat?d?r, m?xsusiliy? i?ar?dir v? h?m d? ay?nin m?st?qil olmas?n? t?sdiql?yir.

3) xitab kum-dur v? ki?i c?m -d? g?lmi?dir.

?n ?sas da m?n? g?st?r ki. ?hli-beyt? ?vv?lki ay?l?rd? xitab olub v? burda da xitab olunur?

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n? irad tutursan ki,m?n niy? ay?l?ri tam yazmam??am?Halbuki,sizl?r h?r d?f? ?hzab 33 ay?sini yar?m??q g?tirirsiz.??nki,bilirsiz ki,ay?l?r? ?mumi konteksd?n baxanda bu sizin ?leyhiniz? olacaq.B?t?n m?s?l?l?rd? siz bel?siz.

Maid? 6 ay?si g?rd?y?n kimi h?m maddi,h?m d? m?n?vi t?mizliy? i?ar?dir.Bu m?nada bu ay?l?r eyni m?na verirl?r.

<BR style="mso-special-character: line-break">

1) ?hzab 33 m?xsusi ay?dir v? inn?ma buna d?lildir. Ona g?r? m?n bunu m?st?qil olaraq g?tirmi??m, bunun cavab? yuxar?da deyildi.

2) Maid? 6-n? s?but el? ki, i?ar?dir maddi v? m?n?vi t?mizliy?. Amma ?hzab 33-d?ki rics k?lim?si a?kar d?lildir buna.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ay?d?, Allah?n onlar? ?irkinlikd?n t?mizl?diyi qeyd olunmur. ??nki Allah?n bu ist?yi q?d?r? ba?l? olan ist?k deyil, ??ri?t? v? sevgiy? ba?l? olan ist?kdir.Bu is? o dem?kdir ki, Allah onlar?n ?irkinlikl?rinin t?mizl?nm?sini ist?yir. He? ??bh?siz, Allah Fatim?nin, H?s?nin, H?seynin, ?linin, Rasulullah (s.a.s)-in z?vc?l?rinin, ?qilin, C?f?rin v? Abbas?n ail?sini pakl??a ??xartm??d?. Amma ay?d? n?z?rd? tutulan ist?k ??ri?tl? ba?l? olan ist?kdir.

Dem?li s?nin s?z?nd?n bel? ??x?r ki, pakl??a ??xm??d?lar. D?zd?r? ??nk? yuxar?da bel?dir.

Pakl??a ??xm??d?larsa hans? ay?y? ?sas?n ??xm??d?lar?

Va ma yantiqu anil hava in huv? illla vahyun yuha- Pey??mb?r ?z?nd?n hem? n? dan??m?r, n? deyirs? allah?n v?hyidir. H? bismillah ba?la.

Share this post


Link to post
Share on other sites

H?disi g?z?l t?hlil etmis?n…

Bunlar? niy? n?z?r? alm?rsan?

Yezid bin H?yyan r?vay?t edir ki, “Bir g?n H?seyn bin S?br? v? Amr bin Muslim il? birlikd? Zeyd bin ?rqam?n ® yan?na getmi?dik….“Ey insanlar! M?n ancaq bir b???r ?vlad?, R?bbimin el?isiy?m. Allah qar??s?nda cavab ver?c?yim v? Onun yan?na qay?daca??m g?n yax?nla??r. Siz? iki a??r ?ey t?rk edir?m. Birincisi, Allah?n hiday?t v? nur kitab? olan Qur’and?r. Allah?n kitab?n? tutun v? ondan m?hk?m yap???n”. Qur’an haqq?nda t?’siredici s?zl?r s?yl?dikd?n sonra dedi: “?kincisi ?hli-beytimdir. ?hli-beytim haqq?nda Allahdan qorxma??, x?ta etm?m?yi unutmay?n” – dey?r?k bunu 3 d?f? t?krarlad?.

H?seyn: “Ey Zeyd, pey??mb?rin ?hli-beyti kimdir? Onun z?vc?l?ri ?hli-beytd?n deyilmi?” – dey?r?k soru?du. Zeyd dedi: “Pey??mb?rin qad?nlar? da ?hli-beytd?ndir. H?m?inin ?hli-beyt s?d?q? almalar? haram buyurulan ??xsl?rdir” – dedi. “Onlar kim­dir?” – dey? soru?ulanda Zeyd dedi: “?hli-beyt ?linin, Aqilin, C?’f?rin, Abbas?n ail?sidir”. H?seyn: “Onlar?n ham?s?na s?d?q? almaq haramd?r?” – dey? soru?anda, Zeyd: “B?li” – dedi. (M?slim, Fadailus- s?hab?, 2408).

“Rasulullah (s.a.s) Zeyn?bl? evl?ndiyi ?r?f?d? b?t?n xan?mlar?n?n evini g?z?r?k “Allah?n salam? olsun siz? ey ev ?hli”deyib.” (Buhari, ?mam Abdullah Muhammed b. ?smail, el-Camiu’s-Sahih, Tefsir, 33)

"Rabi? ibn ?l-Haris v? Abbas ibn ?bd?lm?ttalib bir araya g?lib dedil?r: Allaha and olsun ?g?r biz bu iki u?a?? (m?ni v? F?zl ibn Abbas?) Pey??mb?rin (Ona v? ail?sin? Allah?n salavat? v? salam? olsun) yan?na g?nd?r?k gedib onunla dan??s?nlar. B?lk? onlar? s?d?q? ?z?rin? g?z?t?i t?yin ed?r v? onlar da ba?qalar? kimi i? g?r?r v? onlar kimi d? qazanc ?ld? ed?rl?r. R?vay?t?i deyir: Onlar bu s?hb?ti etdikl?ri zaman ?li ibn ?bu Talib g?lib onlar?n ba?? ?z?rind? dayand? v? onlar bu t?klifl?rini ?liy? d? bildirdil?r. ?li dedi: Bunu etm?yin….

Ya r?sul?llah, s?n insanlar?n ?n xeyirxah? v? ?n ?ox qohumluq ?laq?l?rini qoruyan?san. Bizim art?q evl?nm?k vaxt?m?zd?r. Biz d? ba?qalar? kimi s?n? xidm?t g?st?rib bunun m?qabilind? qazanc ?ld? etm?k ???n, bizi s?d?q?l?rin bir hiss?sin? n?zar?t?i t?yin etm?yini ist?rdik. R?vay?t?i deyir: O, uzun m?dd?t susdu v? biz yen? d? ona n? is? dem?k ist?dikd?, Zeyn?b p?rd?nin arxas?ndan biz?, onu dan??d?rmama??m?z? i?ar? il? bildirdi. Daha sonra Pey??mb?r (Ona v? ail?sin? Allah?n salavat? v? salam? olsun) buyurdu: "M?h?mm?din ail?sin? s?d?q? yem?k yara?maz. Do?rudan da s?d?q? insanlar?n ?orkab?d?r"

(M?slim: Kitabuz Z?kat, 1072. Rabi? ibn ?l-Haris, ?bd?lm?ttalib ibn Ha?imin o?ludur)

M?n bura t?fsirl?ri yazm?ram.??nki,bu ?ox yer tutar.

Dem?k Rasulullah (s.a.s)-in ?hli beyti deyil?nd?n daha b?y?kd?r. Ay?nin d?lal?t etdiyi m?naya ?sas?n qad?nlar?, ?ba h?disinin d?lal?tin? g?r? ?li, H?s?n, H?seyn v? Fatim?, Zeyd ibn ?rq?min h?disin? ?sas?n is? ?li ibn ?bu Talib, C?f?r ibn ?bu Talib, ?qil ibn ?bu Talib v? Abbas ibn ?bd?lm?ttalibin ail?l?ri onun ?hli beytd?ndirl?r. Ad? ??kil?nl?rin ham?s? Rasulullah (s.a.s) ?hli beytind?n say?l?rlar. ?mumiyy?tl? Ha?im ?vladlar?n?n ham?s? ?hli beytd?n say?l?rlar v? onlara s?d?q? yem?k haram edilmi?dir. Buna d?lal?t ed?n h?dis, ?bd?lm?ttalib ibn R?bi? ibn ?l-Haris ibn ?bd?lm?ttalibin dediyi r?vay?tdir.

<BR style="mso-special-character: line-break">

?hli-beyt k?lim?sinin m?fhumunun bu q?d?r geni? oldu?unu s?nin kitablar?nda h?ft?-bec?r edibl?r. H?dis elmi o dem?k deyildir ki, h?r g?l?ni q?bul ed?s?n. Bundan ?tr? ?sul, rical v? s yollar qoyulub.

M?n deyim sizin probleminiz n?d?dir?

Siz s?hih adland?rd???n?z kitablar? ??ksiz v? ??bh?siz q?bul edirsiniz v? ona g?r? d? qar??s?na g?l?n, m?nalar? bir-birini tutmayan, bir-birini t?kzib ed?n h?disl?ri q?bul etm?k zorunda qalm?s?n?z.

Dediyim ziddiyy?t? d?lil:

1) "T?fsiri-ibni-K?sir" kitab? s?nn? aliml?rinin n?z?rind? m?t?b?r say?l?r v? m??hur t?fsirl?rd?n biridir. O kitabda n?ql olunan bir h?disd? (ixtisara riay?t etm?k ???n s?n?dl?rini n?ql etmirik) ?mm? S?l?m? deyir:

??????? ?????????? (?) ????? ??? ????????? ?????????? ????????? ?????? ????? ??????? ?????????? ?????? ????????? ?????????? ???????? ????? ?????? ????? ???????? ???????? ????????????? ???????: ??????? ??????? ???????? ????????? ?????? ????? ???????? ?????????? ???????? ?????????? ??????????? ???? ?????? ????????????? ?? ???? ????? ?????? ???? ?? ????? ???????? (?) ??????? ??????????? ??????? ?? ????? ??? ??????????? ????????? ?????????? ????? ????? ??????? : ??????? ??????? ????? ?????????? ???????? ????????? ?????? ????????? ???????? ?????? ????? ???????: ???????? ?????? ?????????? ???????????? ???? ????? ???????? ?????? ????????? ????? ????? ?????????? ????? ????? ???????? ?????? ??????? ?? ?????????? ?????????? ???????? ???????? ? ?? ??????????? ?????????? ???????: ??????????? ???????? ???????? ????????: ?? ????? ???????? ??? ??????? ????? ???????: ??????? ????? ?????? ??????? ???? ??????

"Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) m?nim evimd? idi. O H?zr?tin ?ziz q?z? Fatim? da?dan haz?rlanm?? bir qabda yem?k g?tirdi. Bu yem?k un, ya? v? b?zi vaxtlar is? ?tl? haz?rlan?rd?. Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) Fatim?y? buyurdu: ?rin ?lini v? ?vladlar?n? (r?ziy?llahu ?nhum) ?a??r g?lsinl?r, bir yerd? yem?k yey?k. Fatim? (r?ziy?llahu ?nha) onlar? ?a??rd?. S?fr? sal?nd?. Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) ?st?n? xeyb?r par?as? ??kilmi? yataqda oturmu?du. M?n d? evin bir k?nc?nd? namaz q?l?rd?m. El? bu vaxt "T?thir" ay?si ("inn?ma yuridullah...") nazil oldu. Ay? nazil olan kimi, Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) ?z ?zizl?rini h?min par?an?n alt?nda oturdub, ?ll?rini g?y? qald?rd? v? buyurdu: "P?rv?rdigara! Bu d?rd n?f?r m?nim ?hli-beytim v? ?n yax?n adamlar?md?r. P?rv?rdigara, b?t?n ?irkinlikl?ri bunlardan uzaq et, onlar?n q?lbl?rini daha da pakla?d?r."(?mm? S?l?m? ?lav? edir:) Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) dua ed?n vaxt, m?n onlara yax?nla??b dedim: "Ey Allah?n R?sulu, etdiyin bu dua m?n? d? ?amildirmi?" Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) buyurdu: "Xeyr! Lakin, s?nin aqib?tin ?ox yax?? olacaq."2-H?kim ibni S?id deyir:

???? ??????? ???? ???????????? ???????????????? ???? ????? ??????? ?????? ??????????? ?????? ????? ???????? ?????? ???????????? ????????? ??? ??????? ????????: ??????? ??????? ?????... ?????? ????? ????????: ????? ??????? ????? (?) ????? ??????? ??????? ??? ????????? ??????? ????????? ????????? ?????? ????? ??????? ?????? ?????????? ???? ??????????? ???? ????????????? ????? ????????? ?????? ??????????? ?????? ?????????? ???? ?????????? ???? ???? ???? ????? ??????? ?? ??????? ????? ????? ??????????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????? ? ???? ?????????? ???? ??????? ?? ??????? ????? ???????????? ?????? ????? ????? ?????? ?????????? ???? ????????? ???????????? ???????????? ??????? ????? ????????? ????? ???????? ????? ?????:????????? ?????? ??????? ?????????? ???????? ????????? ????????????? ?????????? ????????? ????? ??????? ????? ??????????? ????? ?????????? ?????: ???????? ??? ??????? ????? ?? ????? ????? ????????? ??? ??????? ?? ????? ??????? ???? ?????

?mm? S?l?m?nin yan?nda ?li (r?ziy?llahu ?nhu) haqq?nda s?hb?t gedirdi. ?mmi S?l?m? bu m?nasib?tl? "T?thir" ay?sini oxudu, sonra dedi: "Bu ay? m?nim evimd? nazil oldu. Bir g?n Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) -? xidm?t etm?k iftixar? m?n? n?sib olmu?du. H?zr?t ist?yirdi ki, bu g?n evd? t?k olsun v? ba?qas? bizim evimiz? g?lm?sin. M?n? tap??rd? ki, bu g?n he? k?sin ev? g?lm?sin? icaz? verm?yim. Amma Fatim? (r?ziy?llahu ?nha) g?ldi. M?n onu geri qaytarma?a utand?m. O, ev? daxil oldu. Bir azdan sonra H?s?n, sonra H?seyn, daha sonra is? ?li (r?ziy?llahu ?nhum) bizim evimiz? g?ldil?r v? Pey??mb?rin ?traf?nda oturdular. El? bu vaxt ay? nazil oldu. Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) bu d?rd n?f?ri bir yer? y???b ?bas?n? onlar?n ba??na ??kdi, buyurdu: "P?rv?rdigara! M?nim ?hli-beytim bu d?rd n?f?rd?n ba?qa he? k?s deyildir. ?lahi, onlar? ?irkinlikl?rd?n uzaq et!" Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) onlar?n bar?sind? dua ed?nd?n sonra, m?n dedim: "Ay Allah?n R?sulu, b?s m?n?!" Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) buyurdu: "Bu ay? v? dua s?n? ?amil deyil. Lakin, bil ki, s?nin g?l?c?yin parlaqd?r."?mm? S?l?m? bu s?hb?tin ax?r?nda dedi: "Onlar?n y???nca?? ?ox b?r?k?tli idi!"3-?bu S?id Xudri ?mm? S?l?m?nin bel? dediyini n?ql edir:

???? ????? ??????? ???? ????? ???????? ?????? ????? ??????? ???????: ????? ????? ???????? ???????? ??? ??????? ???????? ??????? ?????...??????? ??????? ????????? ????? ???? ???????? ???????? ??? ??????? ????? ???????? ???? ????? ????????? ??????? (?) ??????? ????? ?????? ?????? ???? ????????? ?????????? ?????? ?? ??? ????????? ??????? ????? ?? ??????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ??????????? ?????? ????? ???????

"T?thir" ay?si m?nim evimd? nazil oldu. Bu ay? nazil olan g?n? ?li, Fatim?, H?s?n v? H?seyn (r?ziy?llahu ?nhum) Pey??mb?rin d?vr?sin? topla?m??d?lar. M?n d? qap?n?n astanas?nda oturmu?dum. Ay? nazil olandan sonra Pey??mb?rd?n soru?dum: "Ey Allah?n R?sulu! M?n d? ?hli-beytd?n hesab olunuramm??" Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) buyurdu: "S?nin aqib?tin xeyrdir. S?n Pey??mb?rin z?vc?sis?n, l?yaq?tli qad?nsan. (Amma ?hli-beytd?n hesab olunmursan.)"4-?bu S?id deyir, Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) buyurdu:

???? ????? ??????? ?????? ????? ?????? ?????: ????? ??????? ????? (?) ??????? ????? ???????? ????? ?? ??? ??????? ?? ?????? ?? ???????? ?? ?????????: ????? ??????? ?????

"T?thir" ay?si be? n?f?rin?m?n, ?li, Fatim? v? iki ?vlad? H?s?n v? H?seynin haqq?nda nazil olmu?dur."5-??yb?nin q?z? S?fiyy? Ayi??nin bel? dediyini n?ql edir:

???? ????????? ?????? ???????? ???????: ??????? :????????? ?????? ????? ???????: ?????? ??????????? ????? ??????? ?? ???????? ?????? ????????? ???? ?????? ???????? ??????? ????????? ?????? ????? ?????? ???????????? ?????? ????? ????? ?????????? ?????? ????? ?????? ???????????? ?????? ????? ??????? ????????? ?????? ????? ??????? ????????????? ?????? ????? ????? ??????? ?????? ????? ?????? ???????????? ?????? ????? ?????: ??????? ??????? ?????

."Bir g?n s?bh tezd?n, Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) nax??l? toxunmu? yun paltar?n? geyib, evd?n ??xd?. H?s?n, H?seyn, Fatim? v? ?li d? ona qo?uldular. Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) onlar? bir-bir ?bas?n?n alt?na salandan sonra "T?thir" ay?sini oxudu."6-?bni H?v??bin ?misi o?lu deyir:

???? ????? ????? ????? ???????? ????? ???????? ???? ????? ????? ????????? ?????? ????? ?????? ????????????? ???? ??????? ?????? ????? ?????? ????????? ?????? ? ???? ??????? ??????????? ???? ?????? ????? ???? ??????? ???????? ????? ??????? ????? (?)????????? ???????? ????????? ????????? ???????? ???????? ?????? ???????? ??????? ?????(?)????? ???????? ?? ????????? ?? ??????? ??????????? ?????? ????????????? ?????????? ?????????? ??????? ???????:????????? ????????? ?????? ??????? ?????????? ???????? ????????? ????????????? ?????????? ??????? ?????????? ???????? ???????? ??? ??????? ????? ?? ????? ???? ?????? ???????? ??????? ???????? ????????? ????? ??????

"M?n atamla birlikd? Ayi??nin (r?ziy?llahu ?nha) evin? getdik. Ondan ?li (r?ziy?llahu ?nhu) haqq?nda sual etdim. Ayi?? (r?ziy?lllahu ?nha) dedi: S?n el? bir ??xs haqq?nda soru?ursan ki, Pey??mb?r? (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) ham?dan sevimli idi. Pey??mb?rin q?z? da onun ixtiyar?nda idi. Hans? ki, o da Pey??mb?rin ?n ?ox ist?diyi ??xs idi. Bir g?n g?rd?m ki, Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) ?lini, Fatim?ni, H?s?nl? H?seyni (Allah onlardan raz? olsun) ?z yan?na ?a??rd?, ?z ?bas?n? onlar?n ba??n?n ?st?n? ??kib buyurdu: "P?rv?rdigara! M?nim ?hli-beytim bu ?ban?n alt?nda olanlardan ba?qa he? k?s deyil. P?rv?rdigara! Bunlar? ?irkinlikl?rd?n, g?nahlardan qoru!" M?n onlara t?r?f yax?nla?d?m v? Allah?n R?suluna dedim: "M?n d? s?nin ?hli-beytind?n?m?" Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) buyurdu: "Xeyr! Buradan uzaqla?! S?n m?nim ?hli-beytimd?n deyils?n. Amma yax?? adamsan!"

v? bunun qar??s?nda s?n g?tiris?n ki, ba?qa h?disl?r var. H?min h?disl?rd? deyilir ki, ?hli-beytin m?nas? geni?dir.

S?n t??cc?b etmirs?n ki, aya, bu ?mumi hesab etdiyim bir-biri il? ziddiyy?t t??kil edir.

alt?n? x?tl?diyim s?zl?r? diqq?t? bax.

Pey??mb?r b?y?m ikiz?l?d?r(n?uzubillah) , ondan sonra da dey? ki, z?vc?l?r d? bunlara aiddir.

Ya h?disl?rin bir qismini alma, ya da ham?s?n? g?t?r?nd? bel? problem olacaq.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dediyim ziddiyy?t? d?lil:

1) "T?fsiri-ibni-K?sir" kitab? s?nn? aliml?rinin n?z?rind? m?t?b?r say?l?r v? m??hur t?fsirl?rd?n biridir. O kitabda n?ql olunan bir h?disd? (ixtisara riay?t etm?k ???n s?n?dl?rini n?ql etmirik) ?mm? S?l?m? deyir:

??????? ?????????? (?) ????? ??? ????????? ?????????? ????????? ?????? ????? ??????? ?????????? ?????? ????????? ?????????? ???????? ????? ?????? ????? ???????? ???????? ????????????? ???????: ??????? ??????? ???????? ????????? ?????? ????? ???????? ?????????? ???????? ?????????? ??????????? ???? ?????? ????????????? ?? ???? ????? ?????? ???? ?? ????? ???????? (?) ??????? ??????????? ??????? ?? ????? ??? ??????????? ????????? ?????????? ????? ????? ??????? : ??????? ??????? ????? ?????????? ???????? ????????? ?????? ????????? ???????? ?????? ????? ???????: ???????? ?????? ?????????? ???????????? ???? ????? ???????? ?????? ????????? ????? ????? ?????????? ????? ????? ???????? ?????? ??????? ?? ?????????? ?????????? ???????? ???????? ? ?? ??????????? ?????????? ???????: ??????????? ???????? ???????? ????????: ?? ????? ???????? ??? ??????? ????? ???????: ??????? ????? ?????? ??????? ???? ??????

"Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) m?nim evimd? idi. O H?zr?tin ?ziz q?z? Fatim? da?dan haz?rlanm?? bir qabda yem?k g?tirdi. Bu yem?k un, ya? v? b?zi vaxtlar is? ?tl? haz?rlan?rd?. Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) Fatim?y? buyurdu: ?rin ?lini v? ?vladlar?n? (r?ziy?llahu ?nhum) ?a??r g?lsinl?r, bir yerd? yem?k yey?k. Fatim? (r?ziy?llahu ?nha) onlar? ?a??rd?. S?fr? sal?nd?. Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) ?st?n? xeyb?r par?as? ??kilmi? yataqda oturmu?du. M?n d? evin bir k?nc?nd? namaz q?l?rd?m. El? bu vaxt "T?thir" ay?si ("inn?ma yuridullah...") nazil oldu. Ay? nazil olan kimi, Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) ?z ?zizl?rini h?min par?an?n alt?nda oturdub, ?ll?rini g?y? qald?rd? v? buyurdu: "P?rv?rdigara! Bu d?rd n?f?r m?nim ?hli-beytim v? ?n yax?n adamlar?md?r. P?rv?rdigara, b?t?n ?irkinlikl?ri bunlardan uzaq et, onlar?n q?lbl?rini daha da pakla?d?r."(?mm? S?l?m? ?lav? edir:) Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) dua ed?n vaxt, m?n onlara yax?nla??b dedim: "Ey Allah?n R?sulu, etdiyin bu dua m?n? d? ?amildirmi?" Pey??mb?r (s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? s?ll?m) buyurdu: "Xeyr! Lakin, s?nin aqib?tin ?ox yax?? olacaq."2-H?kim ibni S?id deyir:

men siye kitablarinda oxumusam ki imamlariniz deyib ki pisikler ehli beytden sayilir bes buna una sozun nedir.siz aiseni ehli beytden saymadiniz halda pisikleri ehli beytden sayirsiniz.Bu qeder de olmaz da

post-42347-002928900 1292697511_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

kim menim sualima cavab vere biler Allah muahammed suresinde buyurur ki ey peyqember oz gunahina gore ve momunlerin gunahina gore baqislanma dile .Bu aye ile gosterilir ki Muhammed sas gunahis deyil bes nece olur ki ali hasen huseyn gunahsiz olur

Share this post


Link to post
Share on other sites
M?n deyir?m ki, ay?nin ?vv?li il? sonunun he? bir ?laq?si yoxdur. S?n m?n? ?r?b dilinin qaydas?na g?r? s?but el? ki, ?laq?si var.33-c? ay?nin d?y?rl?ndirilm?si:V? aqimn?s salat? va atiin?z zzakat? va ati`n?llah? v? r?sul?hu- Namaz q?l?n, z?kat erin v? Allaha v? r?suluna ita?t edin.Bu xitab z?vc?l?r?dir. v? ?mr siy??sinin m??nn?sind? g?lmi?dir. V? h?r bir insana ?amil oldu?u kimi, namaz q?l?n?b, z?kat verilm?sini, Allaha v? r?suluna ita?t edilm?sini ?mr buyurmaqdad?r. sonra xitab d?yi?ir.inn?ma yuriidullahu liyuzhib? ankumur rics? ?hl?l beyti v? yutahhir?kum rics? - Yaln?z v? yaln?z Allah? ist?yi budur ki, Siz ?hli beytd?n ?irkinliyi yox etsin v? sizi pak etsin.
M?n ay?l?r aras?ndak? ?laq?ni t?fsirl?r? g?r? deyir?m.Bunu t?fsir aliml?ri kitablar?nda qeyd edibl?r.M?n burda alimlik ed? bilm?r?m.S?n d? y?qin ki,bu iddiada deyils?n.El? is? ?z s?zl?rini yazmaqdansa aliml?rin fikirl?rin? istinad el?.S?n ?ox ?al???rsan ki,bu ay?l?r aras?ndak? ?laq?ni inkar ed?s?n.Bu ancaq ona g?r?dir ki,s?nin m?vqeyin z?ifl?m?sin.M?n s?ni ba?a d??m?r?m.Hans? ?sasla,hans? m?ntiql? deyirs?n ki,ay?d? bir m?raci?t z?vc?l?r?dir,onun ard? il? g?l?n c?ml?d? is? z?vc?l?r bura ?amil olunmurlar?Fakt budur ki,s?n ancaq inadkarl?q edirs?n.
N?d?ns? s?hv olaraq s?n maid? sur?sinin 6-c? ay?si il? v? bu ay?l?rin ?vv?li bu ay?ni m?qayis? etmis?n.Maid? 6 a??q a?kar d?st?maz t?har?tind?n b?hs edir.Bu fikir s?hvdir, ona g?r? ki:1) bu ay?d? rics-d?n dan???l?r, o da maddi v? m?n?vi pakl?q ifad? edir.2) inn?ma hasr ?dat?d?r, m?xsusiliy? i?ar?dir v? h?m d? ay?nin m?st?qil olmas?n? t?sdiql?yir.3) xitab kum-dur v? ki?i c?m -d? g?lmi?dir.?n ?sas da m?n? g?st?r ki. ?hli-beyt? ?vv?lki ay?l?rd? xitab olub v? burda da xitab olunur??hzab 33 m?xsusi ay?dir v? inn?ma buna d?lildir. Ona g?r? m?n bunu m?st?qil olaraq g?tirmi??m, bunun cavab? yuxar?da deyildi.2) Maid? 6-n? s?but el? ki, i?ar?dir maddi v? m?n?vi t?mizliy?. Amma ?hzab 33-d?ki rics k?lim?si a?kar d?lildir buna.
Maid? 6-da h?m maddi,h?m d? m?n?vi t?mizlik,pakl?qdan dan???l?r.H?m?inin ?hzab 33-d? bu bel?dir.?nn?ma s?z?n? g?ldikd?.bunu ?vv?ld? yazm??d?m.Allah ?lb?tt? ?hli Beyti dig?r insanlardan se?mi?dir v? onlar? pak etm?k ist?yir.Bu ay? misald?r.” Siz ey Pey??mb?rin z?vc?l?ri! Allahdan qorxaca??n?z t?qdird? siz (ba?qa) qad?nlar?n he? biri kimi deyilsiniz….” (?hzab 32)M?hz bu ay?l?rd? buyruqlar onlar?n t?mizl?nm?si ???nd?r.Ay?d?ki qad?n cinsi ??kl?il?rinin ki?i cinsi ??kl?il?ri il? ?v?z edilm?si Rasulullah (s.a.s)-d? ?hli beytl? birg? qeyd edilm?sin? g?r?dir. Bel? ki, Allah t?ala ?brahim pey??mb?rin z?vc?si haqq?nda bel? buyurmu?dur: "(M?l?kl?r ?brahimin arvad?na) dedil?r: “Allah?n ?mrin? (?mr etdiyi bir ?ey?) t??cc?bm? edirs?n? Ey ev ?hli! Allah?n b?r?k?ti v? m?rh?m?ti ?st?n?zd? olsun. Allah t?rifl?nib ??k?r olunma?a, ?y?l?b m?dh edilm?y? layiqdir!" (Hud 73) ?brahim v? z?vc?si, h?r ikisi ev ?hliydil?r. Amma Allah t?ala onlara ki?i cinsini bildir?n ??kil?il?rl? xitab etmi?dir. Musa haqq?nda is? bel? demi?dir: "Musa (onillik xidm?t) m?dd?tini ba?a vurub ail?si il? birlikd? (Misir? t?r?f) yola ??xd??? zaman Tur da?? t?r?fd? bir od g?rd?. O, ail?sin? dedi: “Siz (m?n qay?danad?k burada) durun. M?n bir od g?rd?m. B?lk?, gedib ondan siz? bir x?b?r, yaxud bir k?z g?tirim ki, q?z?nas?n?z!" (Qasas 29) Musa il? z?vc?si vard?. Lakin Allah t?ala xitab? ki?i cinsini bildir?n ??kil?il?rl? etmi?dir."Ey ?hli-beyt! Allah sizd?n ?irkinliyi (g?nah?) yox etm?k v? sizi t?rt?miz (pak) etm?k ist?r!" Qeyd olunan ay?d? ??kil?il?rin ki?i cinsind? i?l?dilm?sin? s?b?b, ?li, Fatim?, H?s?n v? H?seynin ay?y? aid olmalar?na g?r? deyil, ?ksin? orada Rasulullah (s.a.s) qad?nlar? il? birlikd? xat?rlanmas?d?r. ?slind? ?li, Fatim?, H?s?n v? H?seyn bu ay?nin d?lal?t etdiyi m?naya g?r? deyil, ?ba h?disinin d?lal?tin? g?r? Rasulullah (s.a.s) ?hli beytind?n say?l?rd?lar. ?li, Fatim?, H?s?n v? H?seynin ?hli beyt?n olmalar?na d?lil, ?ba h?disidir. Dem?k, Rasulullah (s.a.s) ?bas?n? a??b onlar? ?bas?n?n alt?na alaraq bu ay?ni: "Ey ?hli-beyt! Allah sizd?n ?irkinliyi (g?nah?) yox etm?k v? sizi t?rt?miz (pak) etm?k ist?r!" oxumaqla, onlar?n ?z ?hli beytind?n olduqlar?n? isbatlam??d?r.
Dem?li s?nin s?z?nd?n bel? ??x?r ki, pakl??a ??xm??d?lar. D?zd?r? ??nk? yuxar?da bel?dir.Pakl??a ??xm??d?larsa hans? ay?y? ?sas?n ??xm??d?lar??hli-beyt k?lim?sinin m?fhumunun bu q?d?r geni? oldu?unu s?nin kitablar?nda h?ft?-bec?r edibl?r. H?dis elmi o dem?k deyildir ki, h?r g?l?ni q?bul ed?s?n. Bundan ?tr? ?sul, rical v? s yollar qoyulub. M?n deyim sizin probleminiz n?d?dir?Siz s?hih adland?rd???n?z kitablar? ??ksiz v? ??bh?siz q?bul edirsiniz v? ona g?r? d? qar??s?na g?l?n, m?nalar? bir-birini tutmayan, bir-birini t?kzib ed?n h?disl?ri q?bul etm?k zorunda qalm?s?n?z.
H?r halda h?dis elmind?n kim dan??sa da siz g?r?k dan??mayas?z.?vv?la bu sah?nin ?ox b?y?k aliml?ri var v? qiym?tli ?s?rl?r m?vcuddur.?ndiy? q?d?r h?dis sah?sind? minl?rl? kitablar yaz?lm??d?r v? dahi aliml?r bu sah?s? ?oxlu t?dqiqatlar aparm?? v? s?hih h?disl?ri dig?rl?rind?n ay?rm??lar v? biz h?r zaman ?al???r?q ki,S?hih S?nn?y? istinad ed?k.Yax?? olard? ki,sizin aliml?r ?z h?disl?rini inc?l?sinl?r v? S?hih bir m?cmua ortaya qoysunlar.Sonra baxaq g?r?k kim-kimdir.
Dediyim ziddiyy?t? d?lil:1) "T?fsiri-ibni-K?sir" kitab? s?nn? aliml?rinin n?z?rind? m?t?b?r say?l?r v? m??hur t?fsirl?rd?n biridir. ...v? bunun qar??s?nda s?n g?tiris?n ki, ba?qa h?disl?r var. H?min h?disl?rd? deyilir ki, ?hli-beytin m?nas? geni?dir.S?n t??cc?b etmirs?n ki, aya, bu ?mumi hesab etdiyim bir-biri il? ziddiyy?t t??kil edir.alt?n? x?tl?diyim s?zl?r? diqq?t? bax.Pey??mb?r b?y?m ikiz?l?d?r(n?uzubillah) , ondan sonra da dey? ki, z?vc?l?r d? bunlara aiddir.Ya h?disl?rin bir qismini alma, ya da ham?s?n? g?t?r?nd? bel? problem olacaq.
M?n s?hih h?disl?ri misal olaraq g?tirmi?dim v? qeyd etmi?dim ki,t?fsirl?ri yam?ram,??nki yaz? uzun olar.S?n is? s?n?di,m?nb?yi bilinm?y?n,t?fsirl?rd? y?zl?rl? h?disin aras?nda ke??n r?vayy?tl?ri d?lil olaraq g?tirirs?n.Bir s?hih h?disi ?oxlu z?if,m?rfu h?dis he? vaxt l??v ed? bilm?z.?ndi g?r?n?r,s?nin g?c?n buna ?at?r....A? ist?nil?n t?fsir kitab?n? v? ara?d?r v? ?dal?tli ol.G?tirdiyin r?vayy?tl?rin ?oxunun s?n?dini,m?nb?yini g?st?rm?mis?n.He? k?s? sirr deyil ki,t?fsirl?rd? ke??n r?vayy?tl?rin he? d? ham?s? ke??rli deyil.T?fsir elmi ba?qa,h?dis elmi ba?qa.T?fsir?il?r ?ox zaman kitablar?nda yazd?qlar? r?vayy?tl?rin s?n?dl?rini ara?d?rmaz,?sas?n m?vzuya uy?un olaraq g?tir?rdil?r.Yuxar?da da yazm??d?m ki,aliml?rin ?ks?riyy?tinin g?r???n? ?sas?n ?hli Beyt m?fhumu geni?dir v? siz dey?n kimi deyildir.Bunu ay?l?r,h?disl?r v? aliml?rin s?zl?ri d? t?sdiq edir.Sonuncu c?ml?n s?n? aiddir.Ya h?disl?ri elmi ??kild? al?n,ya da indiki kimi problem ya?ayacaqs?z.S?n ?g?r ?ba h?disin? g?r? ?hli Beyti 4-5 n?f?r hesab edirs?ns?,m?n d? dey? bil?r?r?m ki,ax? ba?qa s?hih h?disl?r var ki,orada z?vc?l?rin v? Rasulullah (s.a.s)-in dig?r qohumlar?n?n ?hli Beytd?n oldu?u bildirilir.?g?r s?n ?z?n? s?rf ed?ni g?t?rs?n b?y?k haqqs?zl?q etmi? olarsan.M?n h?l? Quran ay?l?rind?n dan??m?ram.H?disl?r? m?raci?t etm?d?n d? asanl?qla g?rm?k olar ki,z?vc?l?r ?hli Beyt? daxildir.Misal ???n bi d? yaz?ram."(M?l?kl?r ?brahimin arvad?na) dedil?r: “Allah?n ?mrin? (?mr etdiyi bir ?ey?) t??cc?bm? edirs?n? Ey ev ?hli! Allah?n b?r?k?ti v? m?rh?m?ti ?st?n?zd? olsun. Allah t?rifl?nib ??k?r olunma?a, ?y?l?b m?dh edilm?y? layiqdir!" (Hud 73) ?brahim v? z?vc?si, h?r ikisi ev ?hliydil?r. Amma Allah t?ala onlara ki?i cinsini bildir?n ??kil?il?rl? xitab etmi?dir. Musa haqq?nda is? bel? demi?dir: "Musa (onillik xidm?t) m?dd?tini ba?a vurub ail?si il? birlikd? (Misir? t?r?f) yola ??xd??? zaman Tur da?? t?r?fd? bir od g?rd?. O, ail?sin? dedi: “Siz (m?n qay?danad?k burada) durun. M?n bir od g?rd?m. B?lk?, gedib ondan siz? bir x?b?r, yaxud bir k?z g?tirim ki, q?z?nas?n?z!" (Qasas 29) Musa il? z?vc?si vard?. Lakin Allah t?ala xitab? ki?i cinsini bildir?n ??kil?il?rl? etmi?dir.M?g?r bu ay?l?r a??q-a?kar d?lil deyil?Siz h?mi?? ?ba h?disini misal g?tirirsiz.Siz? g?r? m?sumlar niy? m?hz 14 n?f?rdir.Bunu konkret d?lill?rl? a??qla.Bir halda ki,bu sizd? iman?n ??rtl?rind?n say?l?r.Dem?li,bunun isbat? a??q-a?kar v? ??bh?y? yer verm?y?n d?lill?r olmal?d?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

NIye esas meseleni kenara qoyub diger meseleler ile uqrasirsiniz.men size deyirem ki allah quranda buyurur ki Ey pqeyqember oz gunahinin baqislanmasi ucun istiqfar et ve momunler ucun demeli peyqemberin gunahi var demeli peyqember mesum deyil o ki qaldi siyelerin imamalari

Share this post


Link to post
Share on other sites

19 - (Ya R?sulum!) Bil ki, Allahdan ba?qa he? bir tanr? yoxdur. (Ondan) h?m ?z g?nahlar?n?n, h?m d? m?min ki?il?rin v? qad?nlar?n ba???lanmas?n? dil?. Allah g?zib-doland???n?z yeri d?, dayan?b-duraca??n?z yeri d? bilir! (Sizin g?nd?zl?r-gec?l?r d?nyada n? i?l? m???ul oldu?unuz, axir?td? harada olaca??n?z Allaha m?lumdur. Ondan he? n? gizli qalmaz!)

Muhammad sur?si.

Share this post


Link to post
Share on other sites

19 - (Ya R?sulum!) Bil ki, Allahdan ba?qa he? bir tanr? yoxdur. (Ondan) h?m ?z g?nahlar?n?n, h?m d? m?min ki?il?rin v? qad?nlar?n ba???lanmas?n? dil?. Allah g?zib-doland???n?z yeri d?, dayan?b-duraca??n?z yeri d? bilir! (Sizin g?nd?zl?r-gec?l?r d?nyada n? i?l? m???ul oldu?unuz, axir?td? harada olaca??n?z Allaha m?lumdur. Ondan he? n? gizli qalmaz!)

Muhammad sur?si.

salam aleykum

Qardas Allah razi olsun .Gozleyirem gorum ?iy?ler bu ay?y? nec? cavab verecekler .Ya etiraf edecekler ki beli peyqemberin gunahi olduqu halda imamlarimizin da gunahi ola biler cunki ayede aciq askar ???? ve ??????? kelimesi kecir.Bu kelimeler de baqislanmaqi dilemek ve gunah menasini verir.Ve aye isbat edir ki peyqemberin gunahi var.Ya da ki kufr edib demelidirler ki peyqemberin gunahi olsada bizim imalarimizin gunahi ola bilmez.Eger siyeler bele deseler onda men derhal onlara sual verecem ki

(eslinde bele deseler onlar ile mubahise etmeyin he? faydasi yoxdu) bes ayenin davaminda deyilir ki -- h?m d? m?min ki?il?rin v? qad?nlar?n ba???lanmas?n? dil? -- bes sizin imamlariniz(xususen Ali Huseyn Hasen ) momun kisiler zumresine ve Fatimede momun qadinlar zumresine daxil deyil ? Yoxsa Bu aye nazil olanda Imam Ali ve Fatime hele momun deyildiler ? Eger deseler ki yox imamlarimiz momunler zumresine daxil deyil onda oz etiqadlarina gore kafir olmus olarlar.Yox deseler ki beli onlar da momunlerin zumresine daxildir. Onda ayedeki baqislanma onlara da aid olacaq ve yenede imamlardan mesumiyyet sifetini goturdukleri ucun yene de oz etiqadlarina gore kafir olmus olacaqlar.G?r ?iy?l?r ?zl?rini nec? cxilmaz veziyyete saliblar.??nki yalan ayaq tutar amma yerimez.

post-42347-045086200 1292798945_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nuhun o?lu pey??mb?rin o?lu oldu?una baxmayaraq bu onu xilas etm?di bu da onu g?st?rir ki Allah?n dinind? qohumluq ?laq?l?ri ke?mir.He? kimin kimins? qohumudur dey? ona g?z??t edilm?z.V? ?hli-beyt dey?nd? ev ?hli n?z?rd? tutulursa bir ki?inin ev ?hlin? s?zs?z ki onun z?vc?l?ri v??vladlar? daxildir.Odur ki bu ?srl?r sonra ?z?n? "seyid" v? Pey??mb?rin(s.?.s.) n?slind?n oldu?unu dey? iddia ed?nl?r (?slind? is? Allah bilir haradand?r ?sli!) v? bunu bir n?v biznes hal?na g?tir?n?r y?qin ki Allahdan v? hesab g?n?nd?n qorxmurlar.

Xeyr bu ay? onu dem?k ist?yir ki, h?r qohum dedikl?rin ?hli-beyt ola bilm?z.

Siz m?ntiqi haram bildiyiniz? g?r? bel? ?eyi bilm?zsiniz.

?hli Beyt Pey??mb?rin n?slidir, amma h?r n?slind?n olan ?hli-Beyt ola bilm?z.

S?nin s?z?n?n s?hvliyin? d?lil:

1) Ali imran 33 -Allah Ad?mi, Nuhu, ?brahim ?vlad?n? v? ?mran ail?sini al?ml?r (m?xluqat, insanlar, b???r ?vlad?) ?z?rind? se?ilmi? (?st?n) etdi.

O s?z ki, s?n deyirs?n "Allah?n dinind? qohumluq ?laq?l?ri ke?mir" ?ox s?hv s?zd?r.

Qohumluq var, amma h?r qohum aid deyildir.

2) B?q?r? 124- (Ya R?sulum!) Yad?na sal ki, ?brahimi ?z R?bbi bir ne?? s?zl? (b?zi ?mrl?ri il?) imtahana ??kdiyi zaman o, (Allah?n ?mrl?rini) tamamil? yerin? yetirdi. (Bel? olduqda Allah ona: ) “S?ni insanlara imam (dini r?hb?r, ba???) t?yin ed?c?y?m”, -dedi. (?brahim is?: ) “N?slimd?n nec??” – dey? soru?du. (Allah onun cavab?nda: ) “(S?nin n?slind?n olan) zal?mlar m?nim ?hdim? (imaml???ma) nail olmazlar”, -buyurdu.

V? ?n az? biz q?bul ets?k ki, Pey??mb?r ?brahim ?vladlar?ndan idi v? imam idi. O zaman ayd?n olur ki, Pey??mb?rin n?slind?n zal?mlar da ??xacaq onlara imaml?q aid deyil.

M?ry?m -

5-M?n ?z?md?n sonra g?l?n qohum-?qr?bamdan (yerim? ke??c?k ?mio?lular?m?n v? dig?r v?r?s?l?rimin m?sl?kimi l?yaq?tl? davam etdirm?y?c?yind?n) qorxuram. Z?vc?m d? ki, q?s?rd?r. Buna g?r? d? m?n? ?z d?rgah?ndan bir o?ul (v?li) b?x? et ki,

6-O h?m m?n?, h?m d? Y?qub n?slin? (onlara l?tf edilmi? pey??mb?rliy?) varis olsun. Ey R?bbim! H?m d? el? et ki, o (?z ?qid?si, ita?ti v? g?z?l ?xlaq? il?) riza (S?nin rizan?) qazanm?? olsun!”

Dem?k ki, Allah?n dinind? qohumluq ?laq?si ke?ir.

Taha sur?si

29-V? m?n? ?z ail?md?n bir v?zir (k?m?k?i) ver –

30-Qarda??m Harunu!

31-Onunla arxam? m?hk?ml?ndir.

32-Onu i?im? ortaq et (ona da pey??mb?rlik ver) ki,

Bunun cavab? Quranda bel?dir.

Ke??k s?z?n?n 2-ci t?r?fin?

B?lk? dem?k ist?yirs?n ki, Pey??mb?r n?slin? x?ms d??m?r?

Cavab ver.

"?hli-beyt dey?nd? ev ?hli n?z?rd? tutulursa bir ki?inin ev ?hlin? s?zs?z ki onun z?vc?l?ri v??vladlar? daxildir." s?z?n? g?linc? bunu s?z aras? soxub i?in i?ind?n ??xma, o h?l? b?hs olunur v? yuxar?da m?zakir? olunur.

Cavablar da verilib.

Share this post


Link to post
Share on other sites

[

men siye kitablarinda oxumusam ki imamlariniz deyib ki pisikler ehli beytden sayilir bes buna una sozun nedir.siz aiseni ehli beytden saymadiniz halda pisikleri ehli beytden sayirsiniz.Bu qeder de olmaz da

H?ddini a?ma, m?nb?ni g?st?r v? h?disin s?hihliyin? dair ?i? m?nb?l?rind?n d?lil g?tir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n ay?l?r aras?ndak? ?laq?ni t?fsirl?r? g?r? deyir?m.Bunu t?fsir aliml?ri kitablar?nda qeyd edibl?r.M?n burda alimlik ed? bilm?r?m.S?n d? y?qin ki,bu iddiada deyils?n.El? is? ?z s?zl?rini yazmaqdansa aliml?rin fikirl?rin? istinad el?.S?n ?ox ?al???rsan ki,bu ay?l?r aras?ndak? ?laq?ni inkar ed?s?n.Bu ancaq ona g?r?dir ki,s?nin m?vqeyin z?ifl?m?sin.M?n s?ni ba?a d??m?r?m.Hans? ?sasla,hans? m?ntiql? deyirs?n ki,ay?d? bir m?raci?t z?vc?l?r?dir,onun ard? il? g?l?n c?ml?d? is? z?vc?l?r bura ?amil olunmurlar?Fakt budur ki,s?n ancaq inadkarl?q edirs?n.

De g?r?k hans? t?fsiridir el?, ki ?laq?d?n b?hs edirl?r. Bu ancaq m?al v? ya t?rc?m? ola bil?r.

bunun d?lili d? sizin aliml?rinizin fikir ayr?l???na d??m?sidir.

??nk?, h?dis m?nb?l?riniz xan?mlar?n aid oldu?u v? olmad??? bar?sind? 2 ba?l?d?r.

M?n ?sas d?lilim budur ki, s?n ki deyirs?n z?vc?l?r bura daxildir.

O zaman niy? Allah "vaqarn? fi buyutikunn?" - "evl?rinizd? " deyir z?vc?l?r? xitab?n, amma ?hli-beyt dey?nd? bir evd?n dan???r?

?g?r dediyiniz kimi ki?inin ev ?hli onun qad?nlar?d?rsa niy? ?hlil buyut g?lm?yib?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ey ?hli-beyt! Allah sizd?n ?irkinliyi (g?nah?) yox etm?k v? sizi t?rt?miz (pak) etm?k ist?r!" Qeyd olunan ay?d? ??kil?il?rin ki?i cinsind? i?l?dilm?sin? s?b?b, ?li, Fatim?, H?s?n v? H?seynin ay?y? aid olmalar?na g?r? deyil, ?ksin? orada Rasulullah (s.a.s) qad?nlar? il? birlikd? xat?rlanmas?d?r. ?slind? ?li, Fatim?, H?s?n v? H?seyn bu ay?nin d?lal?t etdiyi m?naya g?r? deyil, ?ba h?disinin d?lal?tin? g?r? Rasulullah (s.a.s) ?hli beytind?n say?l?rd?lar. ?li, Fatim?, H?s?n v? H?seynin ?hli beyt?n olmalar?na d?lil, ?ba h?disidir. Dem?k, Rasulullah (s.a.s) ?bas?n? a??b onlar? ?bas?n?n alt?na alaraq bu ay?ni: "Ey ?hli-beyt! Allah sizd?n ?irkinliyi (g?nah?) yox etm?k v? sizi t?rt?miz (pak) etm?k ist?r!" oxumaqla, onlar?n ?z ?hli beytind?n olduqlar?n? isbatlam??d?r.[/quote]

Ay ?nsan! Bu n? erm?ni budaq c?ml?sidir yazm?san. ?ba h?disi el? bu ay?nin s?b?bi n?zuludur d?.

V? ay?d?ki ?hli-beytin kiml?rd?n oldu?unun a??qlanmas?d?r. ?vv?l deyirs?n ay? deyil, h?dis d?lildir. Sonra deyirs?n ki, ?ba h?disi zaman? ay? oxundu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

H?r halda h?dis elmind?n kim dan??sa da siz g?r?k dan??mayas?z.?vv?la bu sah?nin ?ox b?y?k aliml?ri var v? qiym?tli ?s?rl?r m?vcuddur.?ndiy? q?d?r h?dis sah?sind? minl?rl? kitablar yaz?lm??d?r v? dahi aliml?r bu sah?s? ?oxlu t?dqiqatlar aparm?? v? s?hih h?disl?ri dig?rl?rind?n ay?rm??lar v? biz h?r zaman ?al???r?q ki,S?hih S?nn?y? istinad ed?k.Yax?? olard? ki,sizin aliml?r ?z h?disl?rini inc?l?sinl?r v? S?hih bir m?cmua ortaya qoysunlar.Sonra baxaq g?r?k kim-kimdir.M?n s?hih h?disl?ri misal olaraq g?tirmi?dim v? qeyd etmi?dim ki,t?fsirl?ri yam?ram,??nki yaz? uzun olar.S?n is? s?n?di,m?nb?yi bilinm?y?n,t?fsirl?rd? y?zl?rl? h?disin aras?nda ke??n r?vayy?tl?ri d?lil olaraq g?tirirs?n.Bir s?hih h?disi ?oxlu z?if,m?rfu h?dis he? vaxt l??v ed? bilm?z.?ndi g?r?n?r,s?nin g?c?n buna ?at?r....A? ist?nil?n t?fsir kitab?n? v? ara?d?r v? ?dal?tli ol.

?g?r sual? m?n? y?n?ldirs?ns?, m?n ?hli-s?nn? universitetini bitirmi??m v? ?ox g?z?l bilir?m s?nin dan??d???n o s?hihl?ri v? s?nn?l?ri.

O ki qald? ?i? m?nb?l?rin? orada ist?nil?n q?d?r s?hih h?disl?r var v? biz? kifay?tdir. Biz sad?c? olaraq siz? d?lil olsun dey? m?nb?l?rinizd?n h?dis g?titirik.

Qiym?tli h?disl?r deyirs?n a, a?z?m? a?d?rma Buxarini ba?layaram burada t?hlil etm?y? qoyaram ortal??a ziddiyy?tli h?disl?ri.

Buxarinin yek?xanal??? onda idi ki, o d?vr?n aliml?rinin alimind?n ?mam C?f?ri Sadiq (?.s)-dan h?dis g?tirm?yibdir.

M?nim m?nb?yimd? ?hli-beytin kiml?r oldu?u ziddiyy?tli g?lm?yib, bu s?nin m?nb?nd?dir. sonra m?nb?yiniz? s?hih deyirsiniz.

M?sl?md?n d?lil g?tirir?m deyirs?n, ki h?dis z?ifdir. Onda niy? ona s?hih deyirs?n?

Share this post


Link to post
Share on other sites

hazqil

gardash adamin aglina batmir - bir agizdan guran ayeleri ve bele sozler , hec yarashmadi sizedeyim ,bele devet , mubahise hec gormemishem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

H?ddini a?ma, m?nb?ni g?st?r v? h?disin s?hihliyin? dair ?i? m?nb?l?rind?n d?lil g?tir.

niye sualimdan qacirsan.Muhammed 19 cu ayenin cavabini gozleyirem.Men deyirem ki Muhammed 19 cu aye Sizin Imamlarinizin hamisinin mesum olmasi etiqadina dibinden balta vurur.sen ise baslamisan mene hede qorxu gelmeye ki heddini asma .Guya ki men siyelere iftira atmisam .Demisem ki siye kitablarinda yazilib ki pisikler ehli beytdendir.Ve menden menbe ve hedisin sehih olmasi baresinde cavab gozleyirsen.Men sene indi menbeni yaziram .Amma o ki qaldi hedisin sehih olmasi meselesine hal-hazirki incilin icersinde tovhid olmadiqi kimi sizin de kitablarinizda sehih deyilen bir sey az qala yox derecesindedir.

???? ?? ????? ???????? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ??? ??????? (???? ??????) ?? ????? ???? ?? ??? ????? ?????? ?? ?????.

[583] 5 ? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ?????? ?? ??? ??????? (???? ??????) ?? ???? (???? ??????) ???: ???? ?? ?? ??? ?????.

????? ??????

?????? ???????

?????

?????? ?? ?????? (????? ??????) ?????? ?????????

???????

?????? ?????????? ?????? ??????? ?? ????? ????? ???????

??????? ???? 1104 ??

2 ? ??? ????? ??? ?????? ???? ??????

( 227 )( 237 )

*******

(652) 35 ?? ?????? ?? ????? ???? ???? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ?????? ?? ???? ?? ???? ?? ?????? ?? ???? ?? ??? ??????? ???? ?????? ?? ????? ???? ?? ??? ????? ?????? ?? ?????.

(654) 37 ????? ??????? ?? ?????? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ??????? ???? ?????? ?? ???? ???? ?????? ???: ???? ?? ?? ??? ?????.

????? ??????? ?? ??? ??????? ????? ?????? ????? ???? ????

?????

??? ??????? ??? ???? ???? ?? ????? ?????? ???

??????? 460 ??

????? ?????

10 ??? ?????? ???????? ??? ???? ?????? ?? ??? ?? ????)

[215][231]

gorursen men heddimi asmiram .amma aiseni ehli beytden hesab etmeyib pisikleri ehli beytden sayanlar esl heddini asanlardir

post-42347-063164500 1292861706_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

.

O zaman niy? Allah "vaqarn? fi buyutikunn?" - "evl?rinizd? " deyir z?vc?l?r? xitab?n, amma ?hli-beyt dey?nd? bir evd?n dan???r?

?g?r dediyiniz kimi ki?inin ev ?hli onun qad?nlar?d?rsa niy? ?hlil buyut g?lm?yib?

beyt kelimesi cem formada olan bitisen evezlik (kunne) ile islendiyi ucun cem formaya dusub .ehli beyt kelimesinde olan beyt kelimesi ise cem formada olan soz ile izafete girmediyi ucun mufred olaraq gelib----misal olaraq sene quranda bu ayeleri cekirem .

??????? ??????? ----baslariniza mesh cekin.Halbuki insanlari baslari yox bir basi var.bu aye bele basa dusulur ??????? ??????

Veyaxud diger misal

? ?????? ---ve ellerinize de mesh cekin.halbuki muraciet olunan sexslerin elleri yox heresinin iki eli var.amma burda cem formada olan kum evezliyi yene de oz isini gorub.

hemcinin ???????? ??? ???????????? ayesine nezer salsaq gorerik ki xanimlarin hamisi bir evde yasamasina baxmayaraq ?? kelimesi ??? kelimesini cem formaya (????) salib halbuki xanimlarin heresinin otdelni evi yox idi hamisi bir evde qalirdilar

post-42347-020693700 1292867943_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

beyt kelimesi cem formada olan bitisen evezlik (kunne) ile islendiyi ucun cem formaya dusub .ehli beyt kelimesinde olan beyt kelimesi ise cem formada olan soz ile izafete girmediyi ucun mufred olaraq gelib----misal olaraq sene quranda bu ayeleri cekirem .

??????? ??????? ----baslariniza mesh cekin.Halbuki insanlari baslari yox bir basi var.bu aye bele basa dusulur ??????? ??????

Veyaxud diger misal

? ?????? ---ve ellerinize de mesh cekin.halbuki muraciet olunan sexslerin elleri yox heresinin iki eli var.amma burda cem formada olan kum evezliyi yene de oz isini gorub.

hemcinin ???????? ??? ???????????? ayesine nezer salsaq gorerik ki xanimlarin hamisi bir evde yasamasina baxmayaraq ?? kelimesi ??? kelimesini cem formaya (????) salib halbuki xanimlarin heresinin otdelni evi yox idi hamisi bir evde qalirdilar

M?n? na??l dan??ma e, savads?z, h?r bir xan?m?n ayr?ca evi var idi ya yox?

Ya Allah burada s?n dey?n kimi dem?k ist?yir.

S?n buna cavab ver, m?n s?n? ba?qa d?lill?r qoyacam

Share this post


Link to post
Share on other sites

beyt kelimesi cem formada olan bitisen evezlik (kunne) ile islendiyi ucun cem formaya dusub .ehli beyt kelimesinde olan beyt kelimesi ise cem formada olan soz ile izafete girmediyi ucun mufred olaraq gelib----misal olaraq sene quranda bu ayeleri cekirem .

??????? ??????? ----baslariniza mesh cekin.Halbuki insanlari baslari yox bir basi var.bu aye bele basa dusulur ??????? ??????

Veyaxud diger misal

? ?????? ---ve ellerinize de mesh cekin.halbuki muraciet olunan sexslerin elleri yox heresinin iki eli var.amma burda cem formada olan kum evezliyi yene de oz isini gorub.

hemcinin ???????? ??? ???????????? ayesine nezer salsaq gorerik ki xanimlarin hamisi bir evde yasamasina baxmayaraq ?? kelimesi ??? kelimesini cem formaya (????) salib halbuki xanimlarin heresinin otdelni evi yox idi hamisi bir evde qalirdilar

M?n? na??l dan??ma e, savads?z, h?r bir xan?m?n ayr?ca evi var idi ya yox?

Ya Allah burada s?n dey?n kimi dem?k ist?yir.

S?n buna cavab ver, m?n s?n? ba?qa d?lill?r qoyacam ki,

Share this post


Link to post
Share on other sites

.

1) ??? ???????? ????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ?????????? ?????? ??? ???????? ?????? ????? ??????? ?????? ?????????? ??????? - ?hzab -53

Burada da ay? m?cm?l g?lib, ?g?r dem?s?n s?ni biab?r ed?c?m.

??nk? s?n yuxar?da Quran ay?sini ?z kefinl? m?na etmis?n.

</font>

Edited by Malik Eshter

Share this post


Link to post
Share on other sites

niye sualimdan qacirsan.Muhammed 19 cu ayenin cavabini gozleyirem.Men deyirem ki Muhammed 19 cu aye Sizin Imamlarinizin hamisinin mesum olmasi etiqadina dibinden balta vurur.sen ise baslamisan mene hede qorxu gelmeye ki heddini asma .Guya ki men siyelere iftira atmisam .Demisem ki siye kitablarinda yazilib ki pisikler ehli beytdendir.Ve menden menbe ve hedisin sehih olmasi baresinde cavab gozleyirsen.Men sene indi menbeni yaziram .Amma o ki qaldi hedisin sehih olmasi meselesine hal-hazirki incilin icersinde tovhid olmadiqi kimi sizin de kitablarinizda sehih deyilen bir sey az qala yox derecesindedir.

???? ?? ????? ???????? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ??? ??????? (???? ??????) ?? ????? ???? ?? ??? ????? ?????? ?? ?????.

[583] 5 ? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ?????? ?? ??? ??????? (???? ??????) ?? ???? (???? ??????) ???: ???? ?? ?? ??? ?????.

????? ??????

?????? ???????

?????

?????? ?? ?????? (????? ??????) ?????? ?????????

???????

?????? ?????????? ?????? ??????? ?? ????? ????? ???????

??????? ???? 1104 ??

2 ? ??? ????? ??? ?????? ???? ??????

( 227 )( 237 )

*******

(652) 35 ?? ?????? ?? ????? ???? ???? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ?????? ?? ???? ?? ???? ?? ?????? ?? ???? ?? ??? ??????? ???? ?????? ?? ????? ???? ?? ??? ????? ?????? ?? ?????.

(654) 37 ????? ??????? ?? ?????? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ??????? ???? ?????? ?? ???? ???? ?????? ???: ???? ?? ?? ??? ?????.

????? ??????? ?? ??? ??????? ????? ?????? ????? ???? ????

?????

??? ??????? ??? ???? ???? ?? ????? ?????? ???

??????? 460 ??

????? ?????

10 ??? ?????? ???????? ??? ???? ?????? ?? ??? ?? ????)

[215][231]

gorursen men heddimi asmiram .amma aiseni ehli beytden hesab etmeyib pisikleri ehli beytden sayanlar esl heddini asanlardir

S?n n? q?d?r savads?z adam imi?s?n.

Onu bil ki, bu bizim ?i? kitablar?nda g?l?n bu h?dis t?har?t b?lm?sind? g?lmi?dir.

V? ?vv?lki h?disl?r? diqq?t yetirs?n g?r?rs? ki, itin n?cis oldu?undan v? qaba toxunarsa n?cis oldu?undan b?hs edilir.

Amma bu8 h?disd? is? pi?iyin ?hli-beytd?n olmas? o anlamdad?r ki, o evd? ya?ay?r, evin sakinl?rind?ndir.

H?m bu ittifaq?n q?bul olunur ki, pi?ik n?cus deyildir.

Bu h?dis ?sas etibaril? onu deyir ki, pi?ik evd? b?sl?n? bil?r v? n?cis deyil.

S?n bunu x?susi ay?d? g?l?n ?hli-beyt qavram?n?n i?in? niy? qoyursan.

A?a???dak? h?dis d? buna i?ar?dir.

"Bir kad?n, ?l?nceye kadar hapsetti?i bir kedi y?z?nden az?ba u?rad? ve bu sebeple cehenneme girdi. Hayvan? hapsetti?inde ona bir ?ey yedirmemi?, i?irmemi?, yerdeki ha?ereleri yemesine bile izin ve imk?n vermemi?ti." (Buh?r?, Enbiy?, 54; M?slim, Sel?m, 151)

Buna kar??l?k hadislerde kedi, ?deta evin aile fertleri gibi tel?kk? edilmi? ve onun necis olmad??? bildirilmi?tir. Bu durum ?u rivayetten a??k?a anla??lmaktad?r. Sah?beden Eb? Kat?de -rad?yall?hu anh-'?n gelini Keb?e han?m bir g?n ona abdest suyu getirmi?ti. Bu esnada susam?? bir kedi geldi. Eb? Kat?de, su kab?n? e?erek kediye su i?irdi.

Keb?e diyor ki, benim kendisine bakt???m? g?r?nce Eb? Kat?de:

- Ey karde?imin k?z? bu senin tuhaf?na gitti de?il mi? dedi.

Ben de:

- Evet, dedim.

Bunun ?zerine o, ??yle s?yledi:

- Res?lullah ??yle buyurmu?tur:

"Kedi pis de?ildir. O, devaml? olarak etraf?n?zda d?n?p dola?an hayvanlardand?r." (Eb? D?v?d, Tah?re, 38; Tirmiz?, Tah?re, 69)

H?disd? ki ?hli-beyt qavram? ?mumi m?nada i?l?nmi?dir v? pi?ik h?r bir insan?n evinin ?hlind?n say?la bil?r.

Ancaq s?nin o dar d???nc?yl? anlad???n "Pey??mb?rin ?hli-beyti" anlam?nda deyil.

Share this post


Link to post
Share on other sites

niye sualimdan qacirsan.Muhammed 19 cu ayenin cavabini gozleyirem.Men deyirem ki Muhammed 19 cu aye Sizin Imamlarinizin hamisinin mesum olmasi etiqadina dibinden balta vurur.sen ise baslamisan mene hede qorxu gelmeye ki heddini asma .Guya ki men siyelere iftira atmisam .Demisem ki siye kitablarinda yazilib ki pisikler ehli beytdendir.Ve menden menbe ve hedisin sehih olmasi baresinde cavab gozleyirsen.Men sene indi menbeni yaziram .Amma o ki qaldi hedisin sehih olmasi meselesine hal-hazirki incilin icersinde tovhid olmadiqi kimi sizin de kitablarinizda sehih deyilen bir sey az qala yox derecesindedir.

???? ?? ????? ???????? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ??? ??????? (???? ??????) ?? ????? ???? ?? ??? ????? ?????? ?? ?????.

[583] 5 ? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ?????? ?? ??? ??????? (???? ??????) ?? ???? (???? ??????) ???: ???? ?? ?? ??? ?????.

????? ??????

?????? ???????

?????

?????? ?? ?????? (????? ??????) ?????? ?????????

???????

?????? ?????????? ?????? ??????? ?? ????? ????? ???????

??????? ???? 1104 ??

2 ? ??? ????? ??? ?????? ???? ??????

( 227 )( 237 )

*******

(652) 35 ?? ?????? ?? ????? ???? ???? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ?????? ?? ???? ?? ???? ?? ?????? ?? ???? ?? ??? ??????? ???? ?????? ?? ????? ???? ?? ??? ????? ?????? ?? ?????.

(654) 37 ????? ??????? ?? ?????? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ??????? ???? ?????? ?? ???? ???? ?????? ???: ???? ?? ?? ??? ?????.

????? ??????? ?? ??? ??????? ????? ?????? ????? ???? ????

?????

??? ??????? ??? ???? ???? ?? ????? ?????? ???

??????? 460 ??

????? ?????

10 ??? ?????? ???????? ??? ???? ?????? ?? ??? ?? ????)

[215][231]

gorursen men heddimi asmiram .amma aiseni ehli beytden hesab etmeyib pisikleri ehli beytden sayanlar esl heddini asanlardir

Aidiyy?ti olmayan h?disl?rl? m?vzunu buland?rma.

Tirmizinin s?hih kitab?nda ?bu S?id v? Zeyd ibn ?rq?m (r.a) n?ql?n aanlad?r: R?sulullah (s.a.a) buyurdu ki:

"M?n siz? 2 a??r y?k ?man?t qoyuram. ?g?r onlardan yap??san?z he? vaxt z?lal?t? d??m?zsiniz. Bunlardan biri Alah?n kitab?d?r. O Allah?n (s?mai-arz aras?na uzanm?? ipi olub , kim ona sar?l?rsa, dig?ri ?hli-beytimdir. Onlar K?vs?r hovuzunda m?n? Qovu?uncaya q?d?r bir-birind?n ayr?lmazlar.Bax?n g?r?n m?nd?n sonra onlarla nec? r?ftar ed?c?ksiniz.

Biz Zeyd ibn ?rq?md?n soru?duq:

Qad?nlar da ?hli-beytinmidir?

Xeyr, dedi: Allaha and olsun ki, qad?n bir m?dd?t kii il? b?rab?r olur, Sonra (?ri) onu bo?ayar, o da atas?na v? q?vm?n? d?n?r."R?sulullah (s.a.a)-?n ?hl-i Beyt'i ?sli v? ?z?nd?n sonra s?d?q? haram olan ?sab?sidir (ail?sidir)

M?slim, Fezailu's-Sahabe 37, (2408),

Bu h?disi s?nin kitablar?n deyir, ?g?r h?disin s?n?dini v? m?tnini m?zakir? etm?k ist?yirs?ns? buyur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xeyr bu ay? onu dem?k ist?yir ki, h?r qohum dedikl?rin ?hli-beyt ola bilm?z.

Siz m?ntiqi haram bildiyiniz? g?r? bel? ?eyi bilm?zsiniz.

?hli Beyt Pey??mb?rin n?slidir, amma h?r n?slind?n olan ?hli-Beyt ola bilm?z.

S?nin s?z?n?n s?hvliyin? d?lil:

Yoxaa! De g?r?m bir adam?n ail?si onun o?lu v? z?vc?sidir ?Lutun z?vc?sini xat?rla! Kims? kimins? qohumudur dey? ona g?z??t edilm?z.?mr? boyu h?tta harama qur?ansa da b?t?n g?nahlar? ba???lanacaq dey? bir qanun yoxdur.Ay?l?ri d? ?z?n ist?diyin kimi yozmaq ist?yirs?ns? ?z i?indir.Amma s?n? burda 1 yox 10 d?f? yazsaq da ki m?zh?bin batildir fayda etm?z, ??nki dinl?m?zs?n.S?ninki ancaq el? inadla dir??m?kdir.?z?n? aldatma?a davm ed? bil?rs?n...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yoxaa! De g?r?m bir adam?n ail?si onun o?lu v? z?vc?sidir ?Lutun z?vc?sini xat?rla! Kims? kimins? qohumudur dey? ona g?z??t edilm?z.?mr? boyu h?tta harama qur?ansa da b?t?n g?nahlar? ba???lanacaq dey? bir qanun yoxdur.Ay?l?ri d? ?z?n ist?diyin kimi yozmaq ist?yirs?ns? ?z i?indir.Amma s?n? burda 1 yox 10 d?f? yazsaq da ki m?zh?bin batildir fayda etm?z, ??nki dinl?m?zs?n.S?ninki ancaq el? inadla dir??m?kdir.?z?n? aldatma?a davm ed? bil?rs?n...

Problem n?d?dir bunu bilmirsiniz e.

M?s?l? l???t kitab?ndan istifad? etm?k deyil e. M?s?l? ?hli-Beyt dedikd? Allah?n kiml?ri n?z?rd? tutdu?udur.

Lap ?vv?ld? s?n g?t?r?b ay?ni Ragib ?l ?sfahaninin m?fr?dat? kitab? il? izah etm?k ist?yirdin v? deyirdin ki, ki?inin ?hli ?z arvad?d?r.

T?kzibi ?z cavab?nd?r, g?ldi.

??nk? Lutun z?vc?si onun ?hlind?n deyildi.

H? cavab?n? ?z?n verdin.

H? yad?mdan ??xm??d? hardayd?n ?vv?ll?r.

S?n? m?n suallar ver?nd?.

Bu m?vzu s?n? ?sas aiddir.

Yoxsa oturub burda s?zl?rimd? s?hv axtar?rsan.

Puqsuda durub cavab vermirs?n, bir d?n? anla??qs?z s?z (onu da ?g?r tapsan) g?r?nd? h?cuma ke?irs?n.

Share this post


Link to post
Share on other sites

.

1) ??? ???????? ????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ?????????? ?????? ??? ???????? ?????? ????? ??????? ?????? ?????????? ??????? - ?hzab -53

Burada da ay? m?cm?l g?lib, ?g?r dem?s?n s?ni biab?r ed?c?m.

??nk? s?n yuxar?da Quran ay?sini ?z kefinl? m?na etmis?n.

</font>

sen ?iy? olduqun ???n meni biabr ede bilmezsen cunki ozunuz en azi ilde bir defe a?ura g?n? biabr olursunuz.

sen basa dusmedin. senin yazdiqin ayede beyt sozunun muzaf ileyhi cem halinda olan evezlik deyil.sohbeti ise men basqa cur izah etmisdim .demisdim ki quranda bele bir qayda var eger cem halinda olan evezlike her hansi bir isim muzaf olarsa hemin isim derhal muzafun ileyhine uyaraq cem formaya dusur. basqa sualin varsa ver.

post-42347-049800700 1292924896_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

S?n n? q?d?r savads?z adam imi?s?n.

Onu bil ki, bu bizim ?i? kitablar?nda g?l?n bu h?dis t?har?t b?lm?sind? g?lmi?dir.

V? ?vv?lki h?disl?r? diqq?t yetirs?n g?r?rs? ki, itin n?cis oldu?undan v? qaba toxunarsa n?cis oldu?undan b?hs edilir.

Amma bu8 h?disd? is? pi?iyin ?hli-beytd?n olmas? o anlamdad?r ki, o evd? ya?ay?r, evin sakinl?rind?ndir.

H?m bu ittifaq?n q?bul olunur ki, pi?ik n?cus deyildir.

Bu h?dis ?sas etibaril? onu deyir ki, pi?ik evd? b?sl?n? bil?r v? n?cis deyil.

S?n bunu x?susi ay?d? g?l?n ?hli-beyt qavram?n?n i?in? niy? qoyursan.

H?disd? ki ?hli-beyt qavram? ?mumi m?nada i?l?nmi?dir v? pi?ik h?r bir insan?n evinin ?hlind?n say?la bil?r.

Ancaq s?nin o dar d???nc?yl? anlad???n "Pey??mb?rin ?hli-beyti" anlam?nda deyil.

zelalete bax pisik evde yasadiqi ucun ehli beytden sayila biler amma aise evde yasadiqi ucun ehli beytden sayila bilmez.demeli evde yasayan milcekler ve aqcaqanadlar da ehli beytden sayilir.Size gore hetta dosemenin altindaki sicanlar da ehli beytdendir.Moldes.

Sene gulurem

post-42347-096844400 1292925283_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

sen ?iy? olduqun ???n meni biabr ede bilmezsen cunki ozunuz en azi ilde bir defe a?ura g?n? biabr olursunuz.

sen basa dusmedin. senin yazdiqin ayede beyt sozunun muzaf ileyhi cem halinda olan evezlik deyil.sohbeti ise men basqa cur izah etmisdim .demisdim ki quranda bele bir qayda var eger cem halinda olan evezlike her hansi bir isim muzaf olarsa hemin isim derhal muzafun ileyhine uyaraq cem formaya dusur. basqa sualin varsa ver.

Xeyr!

s?n bu sz?, qaydan? ??km?kl? m?nim sual?ma cavab verm?k ist?mi?din. V? demi?din ki, m?mk?nd?r ki, burada buyut s?z? i?l?nsin.

Bununla da s?z?nd?n bel? ?x?rd? ki, he? bir xan?m?n ?z evi yoxdur.S?n bunu dem?k ist?mi?din.

Amma ay? yazm??am ki, orada a??q a?kar xan?mlar?n evin? gir?n zaman edil?n ?d?bd?n s?z a??l?r.

?hzab-53- Ey iman g?tir?nl?r! Pey??mb?rin evl?rin? siz? yem?y? icaz? verilm?d?n (yem?y? d?v?t olunmadan) girib onun bi?m?sini g?zl?m?yin. Lakin d?v?t olunduqda gedin v? (yem?yinizi) yedikd?n sonra (orada bir-birinizl?) s?hb?t? qap?lmay?b da??l?n. Bu (sizin ?ox oturma??n?z), Pey??mb?r? ?ziyy?t verir, amma o sizd?n (bunu siz? dem?kd?n) utan?rd?. Lakin Allah do?ru s?zd?n ??kinm?z. Onlardan (Pey??mb?rin z?vc?l?rind?n) bir ?ey soru?duqda, p?rd? arxas?ndan soru?un (evl?rin? daxil olmay?n). Bu h?m sizin, h?m d? onlar?n ?r?kl?rin? daha ?ox t?mizlik b?x? ed?r. Siz? Allah?n Pey??mb?rini incitm?k, ?z?nd?n sonra onun z?vc?l?ri il? evl?nm?k ?sla yara?maz. H?qiq?t?n, bu, Allah yan?nda b?y?k g?nahd?r!

Burada da s?n dey?n kimi g?lib?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aidiyy?ti olmayan h?disl?rl? m?vzunu buland?rma.

Tirmizinin s?hih kitab?nda ?bu S?id v? Zeyd ibn ?rq?m (r.a) n?ql?n aanlad?r: R?sulullah (s.a.a) buyurdu ki:

"M?n siz? 2 a??r y?k ?man?t qoyuram. ?g?r onlardan yap??san?z he? vaxt z?lal?t? d??m?zsiniz. Bunlardan biri Alah?n kitab?d?r. O Allah?n (s?mai-arz aras?na uzanm?? ipi olub , kim ona sar?l?rsa, dig?ri ?hli-beytimdir. Onlar K?vs?r hovuzunda m?n? Qovu?uncaya q?d?r bir-birind?n ayr?lmazlar.Bax?n g?r?n m?nd?n sonra onlarla nec? r?ftar ed?c?ksiniz.

Biz Zeyd ibn ?rq?md?n soru?duq:

Qad?nlar da ?hli-beytinmidir?

Xeyr, dedi: Allaha and olsun ki, qad?n bir m?dd?t kii il? b?rab?r olur, Sonra (?ri) onu bo?ayar, o da atas?na v? q?vm?n? d?n?r."R?sulullah (s.a.a)-?n ?hl-i Beyt'i ?sli v? ?z?nd?n sonra s?d?q? haram olan ?sab?sidir (ail?sidir)

M?slim, Fezailu's-Sahabe 37, (2408),

Bu h?disi s?nin kitablar?n deyir, ?g?r h?disin s?n?dini v? m?tnini m?zakir? etm?k ist?yirs?ns? buyur.

yuxarida bir qardas izahi cox duzgun verib zeyd bin erqamin sozu delil ola bilmez cunki onun sozu quran ve sunneye zidddir

Share this post


Link to post
Share on other sites

Talaq-1:-Ya Pey??mb?r!) ?vr?tl?ri bo?ad???n?z zaman onlar? g?zl?m? m?dd?tl?rind? (heyzd?n pak olduqdan sonra) bo?ay?n. G?zl?m? m?dd?tini say?n. R?bbiniz olan Allahdan qorxun. Onlar? – a??q-a?kar bir pis i? (zina) etm?y?n? q?d?r – (g?zl?m? m?dd?ti qurtarmam??) ya?ad?qlar? evl?rd?n ??xartmay?n v? onlar ?zl?ri d? ??xmas?nlar. Bu, Allah?n h?dl?ridir (h?kml?ridir). Allah m??yy?n etdiyi h?dl?ri a?an kims? ?z?n? z?lm etmi? olar. N? bilirs?n, ola bilsin ki, Allah bundan sonra bir i? icad etsin (?rin ?r?yin? yenid?n z?vc?sinin m?h?bb?tini sals?n v? onlar bar??s?nlar).

Share this post


Link to post
Share on other sites

yuxarida bir qardas izahi cox duzgun verib zeyd bin erqamin sozu delil ola bilmez cunki onun sozu quran ve sunneye zidddir

S?n n? dan???rsan ?hli-beytin s?rf 5 n?f?rd?n ibar?t oldu?u sizin qaynaqlarda m?t?vatir h?dd?dir.

?st?s?n saya bil?r?m.

Share this post


Link to post
Share on other sites

S?n n? dan???rsan ?hli-beytin s?rf 5 n?f?rd?n ibar?t oldu?u sizin qaynaqlarda m?t?vatir h?dd?dir.

?st?s?n saya bil?r?m.

Hadisenin ba?lang?c?:

Hz. Peygamber-i Ekrem'in rahmetin ini?ine dikkati

"Hakim"[2] "M?stedereku's-Sahiheyn" adl? tan?nm?? eserinde Cafer bin Ebi Talb'in o?lu Abdullah'tan[3] rivayetle ??yle nakletmektedir: "Allah Resul?, Allah'?n rahmetinin ini?ini g?rd???nde ??yle buyurdular: "?a??r?n; Safiye; "Kimi ?a??ral?m ey Allah'?n Resul?!" deyince "Benim Ehlibeyt'imi; Ali, Fat?ma, Hasan ve H?seyn'i ?a??r?n! Buyurdular. Onlar geldi?inde Peygamber-i Ekrem kendi "Kisa"s?n?[4] onlar?n ?zerine ?rtt? ve daha sonra m?barek ellerini g??e kald?rarak ??yle buyurdular: "Allah'?m! Onlar benim soyum ve evlatlar?md?r Allah'?m! Muhammed ve onun soyuna selam g?nder!" ??te bu s?rada Allah Teala ?u ayeti nazil buyurdular: "Ger?ekten Allah, siz Ehlibeyt'ten kiri (g?nah ve her t?rl? ?irkinli?i) uzakla?t?rmakve sizi tertemiz k?lmak ister."[5]

Hakim bu hadisin senedinin sahih oldu?unu kabul etmi?tir.[6]

Kis?'n?n ?e?idi:

a) Ay?e'nin rivayetine g?re:

M?slim "Sahih"inde, Hakim "M?stedrek"inde, Beyhaki "Es-s?nen?'l Kubra"s?nda ve Taberi, ?bni Kesir ve Suyuti tefsirlerinde Ay?e'den ??yle nakletmektedirler (metin "Sahih-i M?slim"e aittir.) "Ay?e[7] ??yle dedi:

"Bir g?n Allah Resul? (s.a.a) d??ar? ??kt? ve s?rt?nda siyah ke?i k?l?ndan ?r?lme, desenli bir aba vard?. ?nce Hasan geldi, onu abas?n?n alt?na ald?lar, ondan sonra da H?seyin geldi, onu da abas?n?n alt?na ald?; daha sonra Fat?ma geldi ve aban?n alt?na girdi ve daha sonra Ali geldi, onu da di?erleriyle birlikte aban?n alt?na ald? ve ??yle buyurdu "Ey Ehlibeyt, ger?ekten Allah, sizden kiri (her t?rl? g?nah ve ?irkinli?i) gidermek ve sizi tertemiz k?lmak ister."[8]

b) ?mm? Seleme'nin (r.a) rivayetine g?re:

Taberi ve Kurtubi Tuthir Ayeti'nin tefsiri hakk?nda ?mm? Seleme'den[9] (r.a) ??yle rivayet ederler:

"Tathir Ayeti indi?indeResulullah (s.a.a) Ali, Fat?ma, Hasan ve H?seyn'i (a.s) ?a??rarak onlar? Hayber Kisas?'n?n alt?na alarak..."[10]

Yine ?mm? Seleme'den (r.a) gelen bir di?er rivayette de "... Onlar? abas?yla ?rterek..." ?eklinde ge?er.[11]

Hz. Resulullah'?n (s.a.a) Ehlibeyt'i ve Kisa'n?n alt?na girmeleri:

a- Ebu Seleme'nin o?lu ?mer'in rivayeti:

Taberi ve ?bn-i Kesir'in tan?nm?? tefsirlerinde, Sahih-i Tirmizi'de ve Tahavi'nin M??kil'?l Asar'?nda Ebu Seleme'nin o?lu ?mer[12]'den ??yle rivayet edilir Taberi'deki metinden naklen-:

"Tathir Ayeti ?mm? Seleme'nin (r.a) evinde Hz. Resulullah'a (s.a.a) nazil oldu, Hazresullah Hz. Ali (a.s), Hasan, H?seyin ve Fat?ma'y? (s.a) ?a??rarak Fat?ma, Hasan ve H?seyn'i ?n?ne oturttu ve Hz. Ali'ye de arkas?nda oturmas?n? buyurarak bir aba ile hepsinin ?zerini ?rtt? ve ??yle buyurdu:

"Bunlar benim Ehlibeyt'imdir. Allah'?m, her t?rl? k?t?l?k, pislik, hata ve g?nah? bunlardan uzakla?t?r ve bunlar? tertemiz k?l"[13]

B- Aska o?lu Vasile, [14] ve ?mm? Selemenin, [15] rivayetinde ise ??yle ge?er:

"Hz. Resulullah (s.a.a) Ali'ile Fat?ma'y? ?n?ne ve Hasan'ile H?seyn'i de dizlerine oturtarak ?mm? Seleme hadisini buyurdular."

Yine Hakim'in M?stedrek'I ve Hesemi'nin Mecme'ul Zevaid'inde bu hadis Vasile'den nakledilir ve Hakim "?eyheyn ?art?yla bu hadis sahihtir." der.[16]

Taberi, ?bn-i Kesir ve Suyuti'nin tefsirlerinde ve Beyhaki'nin es-S?nen'?l- Kubra's?nda ve Ahmed'in M?sned'inde ayn? hadis bizzat ?mm? Seleme'den (r.a) nakledilir.

Ehlibeyt'in Topland??? Yer:

a) Ebu Said-i Hudri, nin rivayeti

Suyuti, ed- D?rr'?l-Mensur da Ebu Said-i Hudri'den[17] ??yle rivayet eder:

"?mm? Seleme'nin s?ras? oldu?u bir g?n Cebrail Hz. Muhammed'e (s.a.a) nazil olarak;

"Ey Ehlibeyt, Allah sizden her t?rl? kiri ve pisli?i gidermek ister...." ayetini indirdi"

Ebu Said der ki: "Hz. Peygamber Ali, Fat?ma, Hasan ve Husey'i (a.s) ?a??r?p onlar? yan?na oturttuktan sonra ?zerlerine bir par?a ?rterek "Allah'?m, bunlar benim Ehlibeyt'imdir. Bunlar? her t?rl? kir ve pislikten temizleyerek mutahhar k?l" buyurdu. Bu s?rada ?mm? Seleme de (r.a) hicap i?inde (?rt?l? olarak) oradayd?; Peygamber'e, "Ya Resulallah, ben de bunlardan m?y?m?" diye sordu. Hz. Resulullah (s.a.a): "Hay?r!"Sen hay?r ?zeresin ve iyi bir konumun var.buyurdular!![18]

b) ?mm? Seleme'nin (r.a) rivayetine g?re:

Tathir Ayeti'nin tefsirinde, ?bn-i Kesir, Suyuti, Beyhaki, Hatib-i Ba?dadi ve Tahavi, ??yle rivayet edilmi?tir, hadis (?bn-i Kesir'dendir): ?mm? Seleme'den (r.a) ??yle rivayet etmi?lerdir:

"Tathir" ayeti "benim evimde nazil oldu; Fat?ma, Hasan, H?seyin ve Ali (a.s) da benim evimdeydiler. Allah Resul? onlar? giydikleri Kis? ile ?rtt?ler ve sonra ??yle buyurdular: "Allah'?m bunlar benim Ehlibeytimdir, onlardan k?t?l??? gider ve onlar? ter temiz k?l!"[19]

Hakim de M?stedrek'inde ?mm? Seleme'den (r.a) ??yle rivayet eder: "Bu ayet benim evimde nazil oldu."

Ve Sahih-i Tirmizi, de Hz. Fat?ma'n?n (s.a) fazileti' b?l?m?nde, keza "Riyaz'un Nazire" ve "Tehzib'ut Tehzib"de bu rivayet ??yle ge?mektedir: "Hz. Resulullah (s.a.a) ??yle buyurdular:

"Allah'?m! Bunlar benim Ehlibeyt'im ve ?z soyumdurlar; ?z?md?rler, bunlar? her t?rl? ki ve pislikten temizleyerek mutahhar k?l! [20]"[21]

Ahmed'in M?sned'inde ?mm? Seleme'den (r.a) ??yle rivayet edilir:

"Ben ba??m? kap?dan i?eriye uzatt?m ve dedim ki:

"Ya Resulullah! Ben de onarlardan m?y?m?" Resulullah benim soruma cevaben iki kez ??yle buyurdular: "Sen do?ru yol ?zeresin."[22]

Hakim'in M?stedrek'inde ge?en rivayet ise ??yledir:

"Ya Resulellah! Ben de sizin Ehlibeyt'inizden de?il miyim?" Hz. Peygamber (s.a.a) "Sen hay?r ?zeresin" buyurdular, "ama benim Ehlibeyt'im bunlard?r. Allah'?m, benim Ehlibeyt'im ve soyum en liyakatli olanlard?r."[23]

Tathir Ayeti Nazil Oldu?unda Evde Kimler Vard??

Suyuti ve M??kil-?l- Asar tefsirinde ?mm? Seleme'den ??yle nakledilir (lafz Suyuti'ye aittir): "Peygamber'e Tathir Ayeti nazil oldu?unda benim evimde yedi ki?i vard?: Cebrail, Mikail, Ali, Fat?ma, Hasan, H?seyin (a.s) ve ben de evin kaps?nda bekliyordum.

Allah Resul?ne dedim ki: "Ben de sizin Ehlibeyt'inizden miyim?" Bana cevaben iki kez ??yle tekrarlad?: "Senin ak?betin hay?r ?zeredir. Sen Peygamber'in han?mlar?ndans?n (Peygamber'in Ehlibeyt'inden de?ilsin)."[24]

Tathir Ayetinin N?zul?nde Ehlibeyt Nas?l Bir Durumdayd??:

Taberi Tefsir'inde Ebu Said-i Hudri ve ?mm? Seleme'den ??yle nakletmektedir: "Tathir Aayeti ?mm? Seleme'nin evinde nazil oldu. ?mm? Seleme: "Ben kap?da oturmu?tum."[25] dedi."

Yine Taberi, Tefsirinde ?mm? Selem'den ??yle rivayet ediyor.

"Ehlibeyt Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) yan?nda sofran?n kenar?nda oturmu?lard?. Allah Resul? (s.a.a) onlar? s?rtlar?ndaki bir kisa ile ?rtt? ve sonra ??yle buyurdu: "Allah'?m! Bunlar benim Ehlibeyt'imdir, onlardan her t?rl? k?t?l??? gider ve onlar? tertemiz k?l!" Daha sonra herkesin sofrada oturdu?u bir s?rada Tathir Ayeti nazil oldu. ?mm? Selemede ki: "Hz. Peygamberse: "Ey Allah'?n Resul?! Ben de Ehlibeyt'ten miyim?" diye sordum, "Ama Allah'a andolsun ki Hz. Peygamber bu imtiyaz? bana vermediler ve beni de Ehlibeyt'ten saymad?lar; sadece "Sen hay?r ?zeresin" buyurdular."[26]

Share this post


Link to post
Share on other sites

men siye kitablarinda oxumusam ki imamlariniz deyib ki pisikler ehli beytden sayilir bes buna una sozun nedir.siz aiseni ehli beytden saymadiniz halda pisikleri ehli beytden sayirsiniz.Bu qeder de olmaz da

Yerini d? g?st?r? bil?rsiz?

B?lk? ?hlibeytd?n yox, ev heyvan?d?r yaz?l?b? He? n?yi ?a?d?rm?rs?z?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...