Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Malik Eshter

?hli-beytin m?sumiyy?ti haqq?nda m?bahis?

Recommended Posts

N?HCUL B?LAG? - ??Q??Q?YY? X?TB?S?

And olsun Allaha ki, filank?s onu bir k?yn?k kimi geyindi, halbuki ?ox yax?? bilirdi ki, m?n xilaf?t? nisb?td? d?yirman da??n?n mili kimiydim. Xilaf?t m?nim ?traf?mda f?rlan?rd?. Sel m?nd?n axard?, u?du?um yer? he? bir qu? u?a bilm?zdi. Xilaf?tl? arama bir p?rd? ??kdim, onu qoltu?umdan sivirib atd?m. D??undum: k?silmi? qolumla h?ml? edim, yoxsa bu z?lm?t korlu?a s?br edim? ?z? d? el? bir korluq ki, qocalar? ?ld?n salar, u?a?? qocaldar. ?nanan is? R?bbin? yeti??n? q?d?r bu z?lm?td? ?zab ??k?r .

G?rd?m ki, s?br etm?k daha do?rudur – s?br etdim. S?br etdim, amma g?z?md? tikan vard?, bo?az?mda s?m?k vard?. Miras?n?n y??maland???n? g?r?rd?m. Birincisi onu filank?s? verib getdi .

MAID?-67

Ya Pey??mb?r! R?bbin t?r?find?n s?n? nazil edil?ni t?bli? et. ?g?r (bunu) etm?s?n, (Allah?n) risal?tini (s?n? h?val? edil?n el?ilik, pey??mb?rlik v?zif?sini) yerin? yetirmi? olmazsan. Allah s?ni insanlardan qoruyacaq. H?qiq?t?n, Allah kafir camaat? d?z yola y?n?ltm?z!

Eb? Said Muhammed b. Ali es-Saffar, Hasan b. Ahmed el-Mahlid?'den, o Muhammed b. Hamdun b. Halid'den, o Muhammed b. ?brahimi Hulvan?'den, o Hasan b. Hammad Siccade'den, o Ali b. ?bis'ten, o A'me?'ten, o Ebu’l-Haccab'dan, o Atiyye'den, o da Eb? Said el-Hudr?'den bize haber verdi?ine g?re bu ?yet, "Gadir Humm" g?n? Ali b. Eb? Talib hakk?nda nazil olmu?tur.-Esbabi Nuzul, Maide suresi 67- ci aye, Abdulvahid Metin

Buradan aydin olur ki, Alinin vilayeti Peygamberin risaleti olan Quranin bir hissesidir.

?li (r.a.) demi?dir: «?bu B?kr?, ?m?r?, Osmana bey?t g?tirmi? adamlar, onlara bey?t g?tirdikl?ri m?s?l?d? m?n? d? bey?t g?tirmi?l?r. Onlarda qayda bel? idi ki, orada i?tirak ed?n adam ?z? ist?y?ni se?? bilm?z, o zaman orada olmayan is? se?ilmi? adam? r?dd ed? bilm?zdi. Yaln?z m?hacirl?rin v? ?nsarlar?n ?uras? bir adam haqq?nda eyni fikird? olub, onu imam adland?randa, Allah?n bu i?? raz?l??? ?lam?ti say?lard?. ?g?r bir n?f?r t?n? ed?r?k v? ya bid?tl? onlar?n i?ind?n ?z?n? k?nara ??ks?ydi, onu fikrind?n da??nd?rard?lar. Etiraz ets?ydi, m?minl?rin yolu il? getm?diyi ???n ona qar?? ?syan ed?rdil?r v? Allah da ona layiq oldu?unu ver?rdi» «N?hcu-l-B?la??», s?h:366-367 (t?rc?m?d? s?h. 298, Tehran ?ap?, 1995).

Ba?qa bir yerd?“Vallah xilaf?t? r??b?tim v? h?km etm?y? h?v?sim yoxdur. Bu i? ???n siz m?ni ?a??rd?n?z, bu y?k? ?z?rim? siz y?kl?diniz.” (N?hcul-b?la??, s?h 225, 205 -ci x?tb?. Mubahil? ?ap?, Baki 2006).

Bu s?zl?r el? s?nin g?tirdiyin n?qli alt-?st edir.Dediyin s?z? il? ?li (r.a) isbat edir ki,Xilaf?t i?i M?hacir v? ?nsarlar?n birg? q?rar?na ba?l?d?r v? bu i?i ?ura ?hli h?ll edir.

?st?lik,N?hc?l B?la?a olan s?n dediyin s?zl?rin ?li (r.a)-? aid olmas?n?n t?sdiqi n?dir?

Bu s?z? r?vayy?t ed?n ravil?r,aliml?r kiml?rdir?Bu s?z?n s?n?di han??

Bu kitab? ?li (r.a)-in v?fat?ndan 300 il sonra yazan m??llif kimdir,hans? alimdir?

Dediyim kimi,?g?r haqql?sansa bu s?z?n ?li (r.a)-? aid olmas?n? t?sdiql?y?n,ravil?rin ondan n?ql etdikl?rini g?tir.

Maid? 67-d?n dan???rsansa,m?s?l?ni geni?l?tdin.?g?r el?dirs?,g?tirdiyin ay?nin t?fsirini kimd?n,hans? m?nb?d?n g?tirirs?n?Bunu g?st?rm?n laz?m idi.

Maid? 67

Share this post


Link to post
Share on other sites

?ksin?,Tirmizinin kitab?n?n ad? S?n?ndir v? bu adla m??hurdur.Bunu ham? bilir.S?n sanki,m?nim yazd?qlar?m? g?rm?k ist?mirs?n.S?n ?z?n? s?rf ed?ni q?bul edirs?n,yoxsa ?mumi d?lill?r? ?saslan?rsan?

Tirmizi ?z kitab?na h?m s?hih v? h?m d? s?n?n deyib- ?l-camius sahih

???? ??? ???? ?? ?????? ?? ??????? ??? ??? ???? ??? ?????? ?????? ?????? ??? ????? ?????? ????? ?? ?????? ??? ????? ?????? ????? ?? ?????? ??? ????? ?????? ????? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ?????? ?????? ?? ???? ??? ????

El-Bidaye ven-nihaye, 11/67 ; Fezailu sunenit-Tirmizi, s.32

......Bu SEHIH musnedi yazdimve onu Hicaz alimlerine teqdim etdim, onlar ondan razi qaldilar. Ve Iraq alimlerine teqdim etdim, razi qaldilar, Xorasan alimlerine teqdim etdim razi qaldilar. Kimin evinde bu kitab olsa, ele bil ki, evinde danishan peygember var.

Diger terefden Tirmizinin kitabina “sehih” deyenler tekce Hakimle Xetib Bagdadi olmayib. Onlarla bele alim tapmaq mumkundur. Onda onlarin elmi chatmayib sen deyen sheylere ki, bele ifade ishledibler?!

Qurtubi tefsirinde o qeder yerde bu ifadeni ishledib ki, bir-iki yerini men yazim, qalanini get ozun oxu.

??? ???? ??????? ? ???? ??????? [ ?? ??? ?? ???????

Tefsir Qurtubi, 2/159

??? ???? ??????? [ ?? ???????? ?????? ??? : ???? ????? ??? ???? ???? ???? ????

Tefsir Qurtubi, 4/310

??? ???? ??????? :

[ ?? ????? ??? ???? ??????

Tefsir Qurtubi, 6/223

Hemchinin Ibn Hecer de Tirmizinin eserine sehih deyib. Buyur oxu:

??? ???? ??????? ?? ?????

Ibn Hecer, el-Isabe fi temyizis-sehabe, 6/484

Hele shix Useymin de Tirmizinin eserine SEHIH Tirmizi deyir:

??? ??? ?????? ??????? ?? ??? ???? ??????? (? 092 ? 6): ????? ??? ?????

Mecmu fatava ve resail Useymin, 17/173

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu h?disd? sizin lehiniz? n? var?

?vv?lc? s?n yuxar?da xeyli y???l?b qalan ?hli Beytin kimliyi v? onlar?n m?sumlu?u barad? suallara cavab ver,sonra bu barad? dan??aq.

M?n s?n? demi?dim,t?krar etm?k ist?mir?m.Biz bir-iki h?dis? ?sas?n h?km ??xarm?r?q,bu bid?t ?hlinin i?idir ki,havalar?na uy?un g?l?n? sar?l?rlar.Qayda budur ki,?mumi n?ssl?r? ?sas?n h?m ??xarmaq laz?md?r.

?g?r s?rf ancaq bu h?dis? ?saslan?rsansa onda dig?r ?hli Beyt ?zvl?rini d? s?nin ifad?n il? g?r?k Qurana b?rab?r tutas?z.

Bura ancaq ?hli-s?nn? m?nb?l?rini yaz?ram.

B?li g?r?c?yik bu h?dis 1-2 h?disdir, yoxsa m?t?vatir, yalan dan??ana da Alah l?n?t el?sin! Amin.

1. M?slim «S?hih» kitab?n?n 7-ci cildinin 122-ci s?hif?sind?,

2. Termezi «S?n?n» kitab?n?n 2-ci cildinin 308-ci s?hif?sind?,

3. ?bni H?c?r «?ss?vaiq» kitab?n?n 1356-c? s?hif?sind?,

4. ?hm?d ibni H?nb?l «M?sn?d» kitab?n?n 3-ci cildinin 14-ci s?hif?sind?

5. ?hm?d ibni H?nb?l «M?sn?d» kitab?n?n 3-c? cild 371-s?h-d? ?l-Hakim ?n Nisaburi – M?st?dr?k ?s?rind? 3-cild 148 s?h-d? (Zeyd ibn ?rq?md?n ) v? sonra o bu h?disi ?eyxeynin ??rtl?rin? g?r? m?qbul sayaraq s?hih hesab etmi?dir.

6. ?bi Y?la “M?sn?d” ?s?rind? 2-ci cild 303-c? s?h-d?

7. T?b?rani ?l-M?c?mul-?vs?t kitab?nda 3-c? cild, 374-s?h-d? v? 33-s?h-d?, Muc?mul-S??ird? 1-cild, 131-ci s?h-d? v? 135-d? M?c?mul K?bird? (5-cild 154 s?h, 122 s?h-d?, 170-d?, 182-d?)

8. T?fsiril B???vi-d? 3-c? cild, 125-d? v? 271-d?

9. Hakim ?l H?skani “??vahidut t?nzil”-d? 2-ci ild, 41-d?

10. S?l?bi T?fsirul S?l?bi-d? 9-cu cild 189-da

11. F?xr?din Razi “T?fsiri Razi”-d? 8-ci cild, 173-d?, 29-cu cild 112-d?

12. ?bn K?sir “T?fsir”d? 4-c? cild, 122-d?

13. Alusi “T?fsir”-d? 22 c, 195-d?, 27-ci cild, 112-d?

14. ?bn ?sakir “Tarixu Dim??qd?” 4-c? cild, 92-s?h-d?

15. S?leyman Qunduzi H?n?fi “Y?nabiul M?v?dd?”-d? 11 yerd?

Yetm?s? de arxas?n? da yaz?m. H? indi s?n? bu h?dis h?cc?t oldusa, H?disi ki?i kimi m?naland?r.

M?n dedim ki, ?g?r haqq axtar?rsansa, ?g?r axtarsayd?n g?r?rdin ki, sizin m?zh?bl?r batildir, ??nk? Quran bunu deyir:

Ali ?mran 103

??????? ???? ???? ????? ??? ?????? ??????? ???? ???? ?????

Ham?l?qla Allah?n ipin? m?hk?m sar?l?n v? (firq?l?r? b?l?n?b bir-birinizd?n) ayr?lmay?n! Allah?n siz? verdiyi nem?tini xat?rlay?n.

O ki Pey??mb?r "habl" s?z?n? burada i?l?dir, Pey??mb?r d? bunu "Quran v? ?hli-Beyt" kimi izah edir bu dediyim m?t?avtir h?dis bunun a?kar d?lilidir.

?g?r Allah s?n? deyirs? d? alah?n ipind?n (Quran v? ?hli-beyt) yap?? v? m?zh?bl?r? b?l?nm?!

Niy? gedib haqq? H?n?fid?, H?nb?lid?, Malikid?, ?afeid?, ???rid?, Maturidid? axtar?rsan!

D?lilin varsa, bunlar haqd?r v? ictihad qap?s? ba?lan?b, g?tir.

G?tirm?y?n? allah l?n?t etsin!

Haqq a?kard?r, ?hli-beyt m?zh?bi.

Edited by Malik Eshter

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sual?na g?linc?,dediyim kimi,h?cc?t b?t?n d?lill?ri bir araya toplad?qdan sonra tamamlan?r v? m?s?l? ayd?nla?m?? olur.?hli Beyt barad? g?l?n b?t?n h?disl?r baxsan g?r?c?ks?n ki,onlar? sevm?k,onlara h?rm?t etm?k buyrulub.

Nec? ki,Quranda da buyrulub:” "De: “M?n sizd?n bu (risal?ti t?bli? etm?k ???n) bir ?ey ist?mir?m. ?st?diyim yaln?z aram?zda olan qohumluq ?laq?l?rini n?z?r? alma??n?zd?r." (?ura 23)

M?t?vatir h?dis var ki, "m?nim ?hli beytim nuhun g?misi kimidir, ona min?n nicat tapar, minm?y?n q?rq olar" ist?s?n s?n?d d? yazaram ki bu h?dis m?t?vatirdir.

Burda hans? sevgid?n dan??maq olar, b?y?m Nuhun o?lu atas?n? sevmirdi, sevirdi.

Amma tabe olmad???na g?r? q?rq oldu, bo?uldu. Buyur g?zl?yir?m cavab?n?

Share this post


Link to post
Share on other sites

?ox q?rib?dir.Siz ki,?hzab 33 barad? dan??anda h?mi?? ay?d? olan bir c?ml?ni ay?nin ortas?ndan ??xar?b g?tirirsiz.?ndi ?bu B?kr (r.a)-? bunu irad tutursan?

S?n isbat ed? bilm?zs?n ki,bu “?mamlar Qurey??ndir”s?z? el? bu l?fzl? Rasulullah (s.a.s)-in a?z?ndan ??xmay?b.M?g?r insan bir fikri dey?nd? bu fikri ayr?-ayr? ifad?l?rl? dey? bilm?z?Yoxsa bu Quran ay?sidir ki,g?r?k bunu ancaq sitat g?tir?s?n.

Bu h?dis ayr?-ayr? l?fzl?rl? g?lmi?dir v? istisna deyil ki,ba?qa deyilm? ??kill?ri d? olub.Bu fikirl?ri Rasulullah (s.a.s) ayr?-ayr? vaxtlarda m?xt?lif ??kild? dey? bil?rdi.

Buna etiraz?n var?

Ad?tin? ?m?l ed?r?k yen? d? b?htan at?rsan.M?s?lman olan ??xs n?inki,S?hab?l?r? he? dig?r insanlara da b?htan atmamal?,haqq?na girm?m?lidir.Bu ki,b?y?k g?nahlardand?r.

S?n bu d?lil? naqis deyirs?ns?,s?n? s?z?m yoxdur.Onda el? ??x?r ki,o q?d?r S?hab?d?n s?n a??ll? ??xm?san.Onlar o vaxt? hadis?l?rin i?ind? ola-ola bilmirdil?r,s?n ?st?nd?n 1400 il sonra deyirs?n ki,b?s bel?,b?s el?.N?is?.

?m?r (r.a) h?disl?r?,h?m?inin Rasulullah (s.a.s)-? nec? ba?l? olmas? ham?ya b?lli idi.Amma,O ham? kimi Allah?n s?z? il? Rasullah (s.a.s)-in v?hy olmayan s?zl?ri aras?nda f?rqi ba?a d???rd?.El?c? ham? bilir ki,?m?r (r.a) Rasulullah (s.a.s)-? el? ba?l? idi ki,onun b?y?nm?diyi v? q?z?bl?ndiyi adam? g?r?nd? tez dey?rdi.”Ya Rasulullah! ?st?yirs?n filank?sin boynunu vurum” v? s.

S?n m?n? bir d?n? misal g?tir ki,Rasulullah (s.a.s)-in s?z? ?m?r (r.a)-? deyilsin v? O bunu Rasulullah (s.a.s)-d?n oldu?unu bildiyi halda bunu q?bul etm?sin.

G?zl?yir?m....

?ftira atmaqla can?n? qurtara bilm?y?c?ks?n.

?mumi olaraq bilinir ki,konkret bir ??xsi X?lif? olaraq t?yin etm?yib.F?q?t,b?zi i?ar?l?rl? ni?an verib ki,buna ?bu B?kr (r.a) daha layiqdir.Misallar ??km?y? ehtiyyac yoxdur.

?m?r N?inki bu s?zl? Pey??mb?r? qar?? ??xd?, Allaha da qar?? ??xd?:

Pey??mb?rin (s) v?fat?ndan 4 g?n ?vv?l ba? vermi? bu hadis?ni Buxari "S?hih" kitab?nda 6 r?vay?tl? qeyd edir.

O, ?bn-Abbasdan r?vay?t ed?r?k deyir: "C?m? ax?am? idi. El? bir c?m? ax?am? idi ki, Pey??mb?rin (s) a?r?lar? ?idd?tl?nmi?di. Bu zaman O (s) dedi: "M?nim ???n q?l?m-ka??z g?tirin. Sizin he? vaxt az??nl??a d??m?m?niz ???n v?siyy?tnam? yaz?m." Lakin yan?nda olanlar m?bahis? etm?y? ba?lad?lar. Halbuki, he? bir pey??mb?rin yan?nda m?bahis? etm?k olmaz. Onlar dedil?r: "Buna n? olub ki, bel? say?qlay?r? Onu ba?a sal?n. Onlar Pey??mb?rin (s) s?z?n? q?bul etm?dil?r. Pey??mb?r (s) dedi: -M?ni t?rk edin. M?nim oldu?um i? sizin d?'v?t etdiyinizd?n xeyirlidir. { S?hihi-Buxari. cild 5. S?h. 511 "?l-M??azi" kitab?. "M?rzun-n?biyy s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? v?fatuhu" bab?. }

Ba?qa bir r?vay?td? is? ?bn-Abbas deyir: "Pey??mb?r (s) can ?st? idi v? evd? bir ne?? n?f?r ki?i d? var idi. Pey??mb?r (s) dedi: - G?lin ?traf?ma c?m olun. Sizin az??nl??a d??m?m?yiniz ???n v?siyy?tnam? yaz?m. Lakin onlar?n b?'zisi dedi: "Pey??mb?rin (s) a?r?lar? ona ?st?n g?lib. Ax? sizin ?linizd? Qur'an var. Allah?n kitab? biz? kifay?tdir. Bu zaman evd? olanlar?n aras?nda ixtilaf d???r?k bir-birl?ril? m?bahis? etm?y? ba?lad?lar. Onlar?n b?'zisi "Az??nl??a d??m?m?niz ???n qoyun sizin ???n v?siyy?tnam? yazs?n" deyir, b?'zisi is? ba?qa s?z deyirdi. ?xtilaf v? bo?-bo? s?hb?tl?r q?z??ark?n Pey??mb?r (s) onlara dedi: - “Durun gedin” ?beydullah deyir: "?bn Abbas dedi: - R?svay??l?q bunda idi ki, onlar?n ixtilaf v? yersiz h?r?k?tl?ri Pey??mb?rin (s) v?siyy?tnam? yazmas?na mane oldu". { S?hih-Buxari. Cild 5. S?h.512. "?l-m??azi" kitab?. "M?r?zun-n?biyy s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? v?fatutu" bab?. }

???nc? d?f? r?vay?td? ?bn-Abbas deyir: "Pey??mb?r (s) can ?st? idi. Evd? bir ne?? ki?i var idi. ?m?r-ibn X?ttabda onlarla idi. Pey??mb?r (s) dedi: - ?traf?ma c?m olun. Az??nl??a d??m?m?niz ???n v?siyy?tnam? yazaca?am. ?m?r dedi: "Pey??mb?r? (s) a?r?lar? ?st?n g?lib. Sizin ki, ?linizd? Qur'an var. Allah?n kitab? biz? kifay?tdir. Bu zaman evd? olanlar?n aras?nda ixtilaf d???r?k bir-birl?ril? m?bahis? etm?y? ba?lad?lar. Onlar?n b?'zisi az??nl??a d??m?m?niz ???n qoyun sizin ???n v?siyy?tnam? yazs?n deyir, b?'zisi is? ?m?rin dediyi s?z? deyirdi. ?xtilaf v? bo?-bo? s?hb?tl?r q?z??ark?n Pey??mb?r (s) onlara dedi: "Durun gedin". ?beydullah deyir: - ?bn Abbas dedi: "R?svay??l?q bunda idi ki, onlar?n ixtilaf v? yersiz h?r?k?tl?ri Pey??mb?r? (s) v?siyy?t yazmaqda mane oldu. { S?hih-M?sl?m. "?l-v?siyy?" kitab?, "T?rkul-v?siyy? lim?n l?ys?l?hu ??y'un yusa fihi" bab?. Cild 4. S?h 175. }

M?sl?m d? "S?hih" kitab?nda s?hab?l?rin cavab?n?n bu c?r oldu?unu qeyd etmi?dir: (Onlar dedil?r: "Pey??mb?r (s) say?qlay?r". Ba?qa r?vay?td? is? deyilir: "...?m?r bir s?z dedi. Onunda m?'nas? bu idi ki, a?r?lar Pey??mb?r? (s) ?st?n g?lib. ?m?r sonra dedi: -Bizim ?limizd? Qur'an var. Allah?n kitab? biz? kifay?tdir". { ?bu B?kr-?l-C?vh?ri "S?qif?" kitab?. } G?rd?y?n kimi "say?qlay?r" s?z? ba?qa r?vay?td? (daha m?d?ni ??kild? olmaq ???n) "a?r?" s?z? il? ?v?z olunub.

Yuxar?da deyil?n r?vay?tl?r? diqq?t yetirs?k y?qin?n bel? q?na?t? g?l?rik ki, Pey??mb?ri (s) say?qlamaqla v?sf ed?n ?n birici ??xs ?m?r-ibn-X?ttab olub. Halbu ki, m?clisd? i?tirak ed?n b?'zi s?hab?l?rd? onun (y?'ni ?m?rin) s?z?n? d?st?kl?yibmi?. Bu da Pey??mb?rin (s) q?z?bl?n?r?k onlar? m?clisd?n qovmas?na s?b?b oldu. Pey??mb?r (s) onlara dedi: "Durun m?ni t?rk edin".

H?qiq?t?nd? bu hadis?d?n bel? m?'lum olur ki, ??kksiz Pey??mb?rin (s) ??xsiyy?tin? istehza olunub. Bu hadis?ni bildikd?n sonra m?nim ???n b?y?k q?lb yaras?na ?evrildi. Bu m?s?l? b?y?k ?h?miyy?t k?sb etm?sin? baxmayaraq, s?nnil?rin ?ks?riyy?ti bu hadis?d?n x?b?rsizdirl?r. M?n, bu ?r?k yand?r?c? hadis?ni ?oxlar?na e?itdir?rk?n inanm?rd?lar. H?tta b?'zil?ri ?ox m?dhi? andlar ed?r?k deyirdil?r ki, ?g?r h?qiq?t?nd? bu hadis? S?hihi-Buxarid? varsa, bundan sonra onun r?vay?t etdiyi he? bir h?dis? inanmayacaq. B?'zil?ri is? bu r?vay?ti t?sdiql?yirdil?r. Lakin bil?nd? ki, Pey??mb?r? (s) ilk d?f? "say?qlayan" s?z?n? X?lif? ?m?r demi?dir, d?rhal q?z?bl?n?r?k onu t?sdiql?m?yi r?dd edirdil?r. H?tta bel? q?rara g?lmi?dil?r ki, saleh s?hab?y? l?k? g?tir?n bu c?r h?disl?ri r?vay?t ed?n Buxariy? v? ya h?r hans? h?dis kitab?na inanmas?nlar!!

Bu hadis?nin d?h??tinin sirri ondan ibar?t idi ki, g?r?k m?clisd? olan b?t?n s?hab?l?r Pey??mb?rin (s) ?mrini gecikdirm?d?n h?yata ke?ir?ydil?r. Hans? ki, O H?zr?t (s) ?z?n?n v?siyy?tini yazacaqd?. R?vay?td?n bel? m?'lum olur ki, ?g?r m?s?lmanlar o ?mr? ita?t ed?r?k yerin? yetirs?ydil?r Pey??mb?rd?n (s) sonra az??nl??a d??m?kd?n amanda olard?lar. S?nnil?rd?n kim g?zl?y?rd? ki, Pey??mb?rin (s) s?hab?l?rin b?y?kl?ril? son g?r???, ona (s) incikli s?z dedikd?n sonra ?z m?clisind?n onlar? qovmaqla sona yet?c?k. Hans? ki, bu s?z?n yaln?z bir m?'nas? vard?r. N?v?bid? M?sl?m?n "S?hih" kitab?na yazd??? ??rhind? bunu "say?qlamaq" kimi qeyd etmi?dir. (Allaha p?nah apar?ram) ?mam ??r?fuddin deyir: (?g?r Pey??mb?rin (s) s?yl?diyi: "M?nim ???n q?l?m-ka??z g?tir. Sizin he? vaxt az??nl??a d??m?m?niz ???n v?siyy?tnam? yaz?m" s?z? v? "S?q?leyn" h?disind? dediyi: - M?n sizin ???n Allah?n kitab?n? v? ail?md?n olan ?hli-Beytimi (?) t?rk edir?m. ?g?r onlardan yap??san?z z?lal?t? d??m?rsiniz" s?z? bar?d? fikirl??s?n, bil?rs?n ki, h?r iki h?disin yaln?z bir m?qs?di vard?r. Nec? ki, Pey??mb?r (s) x?st?liyinin o vaxt?nda "S?q?leyn" h?disind? onlara vacib bildikl?rinin t?fsilini yazmaq ist?mi?dir. Lakin Pey??mb?r (s) yazmaqdan ?l g?t?rd?. Bu ona g?r? idi ki, onlar o s?z? dey?nd?n sonra, ?l g?t?rm?y? na?ar oldu. ??nki, kims?nin "pey??mb?rliy?" t?'n? etm?si ???n qap? a??lmas?n v? o s?zl?rd?n sonra yazmaq, ?z?nd?n sonra fitn? v? ixtilaflardan ba?qa bir ?s?r qoymayacaq idi. Eyni zamanda ??ki?m? ba?layacaqd? ki, O H?zr?t (s) bu yaz?da (?l-?yazu-billah) say?qlay?b ya yox? Ke??n h?disl?rd?n bel? m?'lum olur ki, onlar Pey??mb?rin (s) h?zurunda ixtilafa d??m??l?r. Onlar ?ll?rind? olan Qur'anla kifay?tl?n?r?k Pey??mb?rin (s) x?st? hal?nda onun s?z?nd?n vaz ke?m?yi ?zl?ri ???n caiz bilmi?l?r. Sanki Allah?n ?z Pey??mb?ri (s) haqq?nda dediyi s?zl?ri unutmu?durlar:

O, kefi ist?y?ni dan??m?r... Onu ?ox q?vv?tli olan (C?brail) ?yr?tdi. { 53.N?cm sur?si, 3-5 }

Pey??mb?r siz? n?yi ?mr edirs?, ?m?l edin; n?yi qada?an edirs?, ondan ?l ??kin.{ 59.H??r s?r?si, 7 }

Bu Qur'an (Allah d?rgah?nda) ?ox m?ht?r?m olan bir el?inin g?tirdiyi k?lamd?r. El? bir el?i ki ?ox q?vv?tlidir; ?r?in sahibi yan?nda ?ox h?rm?tli, izz?tlidir. El? bir el?i ki ita?t edil?ndir, h?m d? e'tibarl? m?v?kkildir. (Ey M?kk? ?hli!) H?qiq?t?n, sizin dostunuz (he? d? m??rikl?rin dediyi kimi) divan? deyildir! { 81.T?kvir sur?si, 19-22 }

?bn-Abbas bu hadis?ni v?sf ed?rk?n ?ox g?z?l demi?dir: "M?sib?t bunda idi ki, onlar?n ixtilaf v? yersiz h?r?k?tl?ri Pey??mb?rin (s) v?siyy?t yazmas?na mane oldu".

B?t?n bunlara baxmayaraq, Buxari "S?hih" kitab?nda ?bn-Abbasdan r?vay?t ed?r?k deyir ki, Pey??mb?r (s) v?siyy?t etm?mi? ?lm?di: (...Pey??mb?r (s) dedi: - M?ni t?rk edin. M?nim oldu?um i?, sizin d?'v?t etdiyinizd?n xeyrlidir". Pey??mb?r (s) onlara ?? ?eyi v?siyy?t ed?r?k deyir: - M??r?kl?ri ?r?bistan yar?madas?ndan ??xar?n, g?l?n n?may?nd?l?rl? m?n nec? davrand?msa, sizd? o c?r davran?n v? ???nc? v?siyy?td? is? susdu v? yaxud dedi ki, onu unutmu?am." { S?hihi-Buxari. Cild 5. S?h. 511. "?l-M??azi" kitab?. "M?r?zun-n?biyy v? v?fatuhu" bab?. }

M?'lumdur ki, Pey??mb?r (s) v?siyy?ti ail? ?zvl?ri v? b?'zi qohumlar?n?n haz?r oldu?u bir m?clisd? etmi?dir. O qohumlardan biri d? onun ?misi o?lu Abdullah-ibn-Abbas idi. Bu hadis? "c?m? ax?am? m?sib?ti"nd?n sonrak? g?nl?rin birind? ba? vermi?dir. Lakin q?rib?dir, Buxarinin dediyin? g?r? ?bn-Abbas ???nc? v?siyy?ti dem?k ist?yibmi?. H?r halda, ?i?l?r, ?hli-Beytd?n (?) r?vay?t olunan h?disl?r? ?sas?n s?yl?yirl?r ki, unudulan v? yaxud susulan v?siyy?t ?linin (?) xilaf?t? t?'yin olunmas?d?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

He? ??bh?siz Tirmizinin kitab?nda h?m s?hih,h?m h?s?n,h?m d? z?if h?disl?r vard?r v? bu kitab Kutubi Sitt?d?n say?l?r ki,bu alt? kitablardan bu kitab “S?n?n” olaraq adlan?r.

Tirmizi h?disl?ri yazark?n onlar?n ha?iy?sind? onlar?n kateqoriyalar?n? qeyd ed?rdi.?oxlu h?disin ha?iy?sind? Tirmizi m??yy?n h?disl?ri z?if v? q?rib h?dis adland?r?b.M?s:

Eb? Musa (r.a.)’den riv?yete g?re, Ras?lullah (s.a.v.) ??yle buyurmu?tur: Allah ?mmetim i?in bana iki emniyet indirdi: (Enfal s?resi 33. ayet) “Oysa ey peygamber! Sen onlar?n aras?nda iken, Allah onlara az?b edecek de?ildir. Ve onlar?n aras?nda bulunan m?’minler, Allah’tan ba???lanmalar?n? isterlerken yine Allah onlara az?b edici de?ildir.” Ben ahirete g???p gitti?imde ikinci emniyet olan isti?far k?yamete kadar ?mmetime b?rakaca??m. (Tirmiz?.Bu hadis garibtir. ?smail b. Muh?cir hadiste zay?f say?lan biridir.

Enes b. M?lik (r.a.)’den riv?yete g?re, Ras?lullah (s.a.v.) ??yle buyurdu: “Her m?’minin iki kap?s? vard?r bir kap?dan ameli ??kar di?er kap?dan r?zk? iner ?ld??? zaman bu iki kap? onun i?in a?larlar Duhan s?resi 29. ayeti bunun i?in inmi?tir: “Onlar?n yok olu?lar?na ne g?k, ne de yer sakinleri a?lamad? ve tevbe edebilmeleri i?in zaman da tan?nmad?.” (Tirmiz? riv?yet etmi?tir.)

? Tirmiz?: Bu hadis garibtir. Bu hadisi merfu olarak sadece bu ?ekliyle bilmekteyiz. Musa b. Ubeyde ve Yez?d b. Eb?n er Ruk??? hadis konusunda zay?f say?l?rlar.

Diger terefden Tirmizinin kitabina “sehih” deyenler tekce Hakimle Xetib Bagdadi olmayib. Onlarla bele alim tapmaq mumkundur. Onda onlarin elmi chatmayib sen deyen sheylere ki, bele ifade ishledibler?!

Qurtubi tefsirinde o qeder yerde bu ifadeni ishledib ki, bir-iki yerini men yazim, qalanini get ozun oxu.<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

M?n bunu inkar etmir?m.Dediyim kimi bu kitab ?sas?n S?n?n ad? il? m??hurdur v? Buxari,Muslimin kitab? il? bir s?viyy?d? deyildir.Aliml?r bu kitabda da s?hih h?disl?r oldu?una g?r? bel? ifad? i?l?dibl?r.M?s?l?y? ?mumi v? obyektiv bax.

“S?n?ni-Tirmizid? S?hih H?disl?rd?n daha ?ox H?s?n h?disl?r vard?r. Tirmizi ?s?rl?rind? laz?m olan yerl?rd? c?rh v? t?’dil? aid terminl?rd?n istifad? etmi?dir. B?’zi z?if r?vay?tl?r? yer verdiyi ???n alt? kitab i?ind? be?inci yerd?dir. “(S?nn? v? h?dis elmi,s?h 94)

Bura ancaq ?hli-s?nn? m?nb?l?rini yaz?ram.

B?li g?r?c?yik bu h?dis 1-2 h?disdir, yoxsa m?t?vatir, yalan dan??ana da Alah l?n?t el?sin! Amin.

1. M?slim «S?hih» kitab?n?n 7-ci cildinin 122-ci s?hif?sind?,

2. Termezi «S?n?n» kitab?n?n 2-ci cildinin 308-ci s?hif?sind?, <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

S?n n? dan??d???n? bilirs?n??hli Beyt barad? g?l?n r?vayy?tl?ri kim q?bul etmirki?

Onlar?n aras?nda h?m s?hih,h?m z?if,h?m d? uydurma olanlar? vard?r.?hli Beyt ?iy?l?r? m?xsus bir ?mlakd?r ki,onu ?z?ll??dirmisiz?

S?n y???b bu m?nb?l?ri bura yazmaqla n?yi dem?k ist?yirs?n,t?z? bir ?ey tapm?san?

S?hih m?nb?l?rd?n dan???rsansa dan??aq.S?n Tirmizid? g?l?n

C?bir b. Abdullah (r.a.)’tan riv?yete g?re, ??yle demi?tir: Ras?lullah (s.a.v.)’i Hacta arefe g?n? Kasva isimli devesine binmi? hutbe verirken g?rd?m ??yle diyordu: “Ey ?nsanlar! Size iki ?ey b?rak?yorum onlara uyarsan?z asla sap?tmazs?n?z, Allah’?n kitab? ve yak?nlar?m olan ehli beytim.” Bu h?dis? ?saslan?rsan.H?disin ??rhind? Tirmizi:Bu h?dis bu ??kli il? h?s?n q?ribdir deyir.

H?disin s?n?dind? Atiyy? ibn ?l Aufi ?bu Saidd?n n?ql edir z?nciri var.H?r iki ravi etibarl? say?lm?r.

Z?h?bi “Duafa”(1/88) kitab?nda qeyd edir ki,”aliml?r ittifaq edibl?r ki,Atiyy? z?if ravi hesab olunur”

Bir ?ox aliml?r onun h?dis uydurdu?unu qeyd edibl?r.

?mam ?hm?d “Siz? iki miras qoyuram” r?vayy?ti haqq?nda deyir: “Kuf? h?disidir v? m?nk?rdir” (Tarix ?l Saqir c.1,s?h 267)

?kinci ravi ?bu S?id ?l K?lbidir.

N?sai onun haqq?nda:”O etibarl? ravi hesab hesab olunmur v? onun r?vayy?tl?ri yaz?lmamal?d?r.»

?l K?lbi nin yazd??? ?z t?fsir kitab? var idi.Aliml?r onu bu kitab?n? etibarl? saym?r v? qeyd etm?zdil?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

He? ??bh?siz Tirmizinin kitab?nda h?m s?hih,h?m h?s?n,h?m d? z?if h?disl?r vard?r v? bu kitab Kutubi Sitt?d?n say?l?r ki,bu alt? kitablardan bu kitab “S?n?n” olaraq adlan?r.

Tirmizi h?disl?ri yazark?n onlar?n ha?iy?sind? onlar?n kateqoriyalar?n? qeyd ed?rdi.?oxlu h?disin ha?iy?sind? Tirmizi m??yy?n h?disl?ri z?if v? q?rib h?dis adland?r?b.M?s:

Eb? Musa (r.a.)’den riv?yete g?re, Ras?lullah (s.a.v.) ??yle buyurmu?tur: Allah ?mmetim i?in bana iki emniyet indirdi: (Enfal s?resi 33. ayet) “Oysa ey peygamber! Sen onlar?n aras?nda iken, Allah onlara az?b edecek de?ildir. Ve onlar?n aras?nda bulunan m?’minler, Allah’tan ba???lanmalar?n? isterlerken yine Allah onlara az?b edici de?ildir.” Ben ahirete g???p gitti?imde ikinci emniyet olan isti?far k?yamete kadar ?mmetime b?rakaca??m. (Tirmiz?.Bu hadis garibtir. ?smail b. Muh?cir hadiste zay?f say?lan biridir.

Enes b. M?lik (r.a.)’den riv?yete g?re, Ras?lullah (s.a.v.) ??yle buyurdu: “Her m?’minin iki kap?s? vard?r bir kap?dan ameli ??kar di?er kap?dan r?zk? iner ?ld??? zaman bu iki kap? onun i?in a?larlar Duhan s?resi 29. ayeti bunun i?in inmi?tir: “Onlar?n yok olu?lar?na ne g?k, ne de yer sakinleri a?lamad? ve tevbe edebilmeleri i?in zaman da tan?nmad?.” (Tirmiz? riv?yet etmi?tir.)

? Tirmiz?: Bu hadis garibtir. Bu hadisi merfu olarak sadece bu ?ekliyle bilmekteyiz. Musa b. Ubeyde ve Yez?d b. Eb?n er Ruk??? hadis konusunda zay?f say?l?rlar.

Diger terefden Tirmizinin kitabina “sehih” deyenler tekce Hakimle Xetib Bagdadi olmayib. Onlarla bele alim tapmaq mumkundur. Onda onlarin elmi chatmayib sen deyen sheylere ki, bele ifade ishledibler?!

Qurtubi tefsirinde o qeder yerde bu ifadeni ishledib ki, bir-iki yerini men yazim, qalanini get ozun oxu.<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

M?n bunu inkar etmir?m.Dediyim kimi bu kitab ?sas?n S?n?n ad? il? m??hurdur v? Buxari,Muslimin kitab? il? bir s?viyy?d? deyildir.Aliml?r bu kitabda da s?hih h?disl?r oldu?una g?r? bel? ifad? i?l?dibl?r.M?s?l?y? ?mumi v? obyektiv bax.

“S?n?ni-Tirmizid? S?hih H?disl?rd?n daha ?ox H?s?n h?disl?r vard?r. Tirmizi ?s?rl?rind? laz?m olan yerl?rd? c?rh v? t?’dil? aid terminl?rd?n istifad? etmi?dir. B?’zi z?if r?vay?tl?r? yer verdiyi ???n alt? kitab i?ind? be?inci yerd?dir. “(S?nn? v? h?dis elmi,s?h 94)

Bura ancaq ?hli-s?nn? m?nb?l?rini yaz?ram.

B?li g?r?c?yik bu h?dis 1-2 h?disdir, yoxsa m?t?vatir, yalan dan??ana da Alah l?n?t el?sin! Amin.

1. M?slim «S?hih» kitab?n?n 7-ci cildinin 122-ci s?hif?sind?,

2. Termezi «S?n?n» kitab?n?n 2-ci cildinin 308-ci s?hif?sind?, <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

S?n n? dan??d???n? bilirs?n??hli Beyt barad? g?l?n r?vayy?tl?ri kim q?bul etmirki?

Onlar?n aras?nda h?m s?hih,h?m z?if,h?m d? uydurma olanlar? vard?r.?hli Beyt ?iy?l?r? m?xsus bir ?mlakd?r ki,onu ?z?ll??dirmisiz?

S?n y???b bu m?nb?l?ri bura yazmaqla n?yi dem?k ist?yirs?n,t?z? bir ?ey tapm?san?

S?hih m?nb?l?rd?n dan???rsansa dan??aq.S?n Tirmizid? g?l?n

C?bir b. Abdullah (r.a.)’tan riv?yete g?re, ??yle demi?tir: Ras?lullah (s.a.v.)’i Hacta arefe g?n? Kasva isimli devesine binmi? hutbe verirken g?rd?m ??yle diyordu: “Ey ?nsanlar! Size iki ?ey b?rak?yorum onlara uyarsan?z asla sap?tmazs?n?z, Allah’?n kitab? ve yak?nlar?m olan ehli beytim.” Bu h?dis? ?saslan?rsan.H?disin ??rhind? Tirmizi:Bu h?dis bu ??kli il? h?s?n q?ribdir deyir.

H?disin s?n?dind? Atiyy? ibn ?l Aufi ?bu Saidd?n n?ql edir z?nciri var.H?r iki ravi etibarl? say?lm?r.

Z?h?bi “Duafa”(1/88) kitab?nda qeyd edir ki,”aliml?r ittifaq edibl?r ki,Atiyy? z?if ravi hesab olunur”

Bir ?ox aliml?r onun h?dis uydurdu?unu qeyd edibl?r.

?mam ?hm?d “Siz? iki miras qoyuram” r?vayy?ti haqq?nda deyir: “Kuf? h?disidir v? m?nk?rdir” (Tarix ?l Saqir c.1,s?h 267)

?kinci ravi ?bu S?id ?l K?lbidir.

N?sai onun haqq?nda:”O etibarl? ravi hesab hesab olunmur v? onun r?vayy?tl?ri yaz?lmamal?d?r.»

?l K?lbi nin yazd??? ?z t?fsir kitab? var idi.Aliml?r onu bu kitab?n? etibarl? saym?r v? qeyd etm?zdil?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yetm?s? de arxas?n? da yaz?m. H? indi s?n? bu h?dis h?cc?t oldusa, H?disi ki?i kimi m?naland?r.

M?n dedim ki, ?g?r haqq axtar?rsansa, ?g?r axtarsayd?n g?r?rdin ki, sizin m?zh?bl?r batildir, ??nk? Quran bunu deyir:

Ali ?mran 103

??????? ???? ???? ????? ??? ?????? ??????? ???? ???? ?????

Ham?l?qla Allah?n ipin? m?hk?m sar?l?n v? (firq?l?r? b?l?n?b bir-birinizd?n) ayr?lmay?n! Allah?n siz? verdiyi nem?tini xat?rlay?n.<B><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></B>

O ki Pey??mb?r "habl" s?z?n? burada i?l?dir, Pey??mb?r d? bunu "Quran v? ?hli-Beyt" kimi izah edir bu dediyim m?t?avtir h?dis bunun a?kar d?lilidir.

Ald???n t?hsil? uy?un dan??.A?z?ndan k?p?kl?r t?k?l?r.Kimin haqq,kimin batil oldu?unu s?n t?yin etmirs?n.S?n ?z?n? C?nn?tlik oldu?unu z?nn el?.

M?n s?n? h?l? yuxar?da yazm??d?m.Amma,s?n sanki ?z?n? korlu?a qoymu? kimi m?nim yazd?qlar?m?n,verdiyim suallar?n ?st?nd?n ke?irs?n.Onlara cavab verm?mi?,m?zakir? edib h?ll etm?mi? s?n n? q?na?t? g?lmis?n ki,bel? arxay?n dan???rsan.M?n s?zl?ri havaya deyir?m,yoxsa divara.

Siz ?hli Beytin yolunda olsayd?z

1)?hli Beyti par?alamaz,onlar? bir-birind?n ay?rmazd?z.Birini dig?rind?n ?st?n tutub,dig?rin? d??m?n olmazd?z.H?r add?m?n?zda t??s?b,q?r?z olmazd?.

Ham? bilir ki,?hli Beyt dey?nd? siz ?li (r.a)-n?n Fatim? (r.a)-dan olan be? ?vlad?ndan ancaq ikisini,daha sonra is? H?s?n (r.a)-?n yox,n?d?ns? H?seyn (r.a)-?n ?vladlar?n? ?hli Beytd?n hesab edirsiz.H?l? m?n Rasulullah (s.a.s)-in dig?r q?zlar? haqda,onun z?vc?l?ri v? dig?r yax?n qohumlar? haqqda dan??m?ram.

H?r k?sin ?z ?hli Beyti vard?r.Bura ?r,h?yat yolda??,?vladlar v? yax?n qohumlar daxildir.Br adam?n 5 ?vlad? varsa v? onlardan ancaq ikisini se?ib,dig?r ?ks?riyy?tini k?nara atma??n ad? n?dir?

H?l? m?n demir?m ki,o ?hli Beyt hesab etdiyiniz ?mamlara qar?? siz nec? olmusuz.Bir ne?? misal yaz?m ?z?n d? bax.

C?f?r Sadiq deyib: “?q?r insanlar?n ham?s? bizim ?i?l?rimiz olsayd?, onlar?n ? biz? ??bh? il? yana?ard?lar, ? is? axmaq olard?” (Ri?al K??i” s?hif? 253)

C?f?r Sadiq deyib: “Allah m?nafiql?r bar?sind? ay? nazil etdikd? yaln?z t?r?fdar (?i?) olduqlar?n? iddia ed?nl?ri n?z?rd? tutub” (Ri?al K??i” s?hif? 154)

Musa Kaz?m deyib: “???r onlar? imtahan ets?n (yani ?i?l?ri), onlar?n m?rt?d oldu?lar?n? g?r?rs?n. ?g?r lap ara?t?rsan yaln?z 1000 n?f?r sadiq oldu?unu g?r?rs?n” (“K?fi” 8 ?ild, s?hif? 107)

?bu Abdullahdan: “?bu C?f?rd?n qabaq ?i?l?r n? h?cc qaydalar?n? n? d? halal v? haram? bilirdil?r. ?bu C?f?r q?lib onlara, halal v? haram?, h?cc qaydalar? ?yr?tdi” (K?fi” 2 ?ild, 20 s?hif?. “Biharul anvar” M?clisi, 65 ?ild, 337 s?hif?)

«M?n ?z ?i?l?rimi ba?qalar? il? m?qayis? ed?nd? onlar? ancaq bo? dan??an g?rd?m, onlar? imtahan etdim, yaln?z m?rt?d (d?n?k) g?rd?m» «K?leyni. "Kitab ?r-r?vz?", s?h.107, Hindistan ?ap?»

?ox uzatmaq ist?mir?m.El? uza?a getm? H?seyn (r.a)-? ?a??rb,sonra ona qar?? ??xanlar kiml?r idi?

2)?iy? firq?l?rinin tarix boyu say? hesab? olmay?b.H?r?si d? bir-birini z?lal?td? olmaqda,bir qismi d? k?frd? ittiham edib.

F?q?t ?randa S?f?vi d?vl?ti qurulandan sonra v? onun ?razisi m?asir ?ran,?raq,Az?rbaycan v? s.b?lg?l?ri ?hat? ed?nd?n sonra ?iy?liyin ?mami qolu ?z rolunu bu ?razil?rd? indiy? kimi qoruyub saxlad?.Biz bilirik ki,?smaili,Zeydi ?iy?l?rin ayr?-ayr? vaxtlarda ?z d?vl?tl?ri olmu?du.Siz he? bu ad?n? ??kdiyim ?iy?l?ri d? ?iy? saym?rs?z.?smailil?ri is? kafir hesab edirsiz.M?n h?l? ba?qa ?iy? qollar?ndan dan???ram.Onlardan ?l?vil?r var ki,?lini ilahil??dirirl?r.Xomeyni onlar haqq?nda

“sual 325

"Bel? bir firq? var ki deyir ki ?li Allah deyil ,ancaq o Allahdan ki?ik deyil ,onlara qar?? m?vqe nec? olmal?d?r ?

Cavab: ?g?r onlar Allaha ??rik qo?madan deyirl?rs? ........onda m?vqe bel? olamal?d?r ki onlar m??rik deyill?r.”

<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?g?r Allah s?n? deyirs? d? alah?n ipind?n (Quran v? ?hli-beyt) yap?? v? m?zh?bl?r? b?l?nm?!

Niy? gedib haqq? H?n?fid?, H?nb?lid?, Malikid?, ?afeid?, ???rid?, Maturidid? axtar?rsan!

D?lilin varsa, bunlar haqd?r v? ictihad qap?s? ba?lan?b, g?tir.

G?tirm?y?n? allah l?n?t etsin!

Haqq a?kard?r, ?hli-beyt m?zh?bi.

S?n Allah?n ipini Quran v? ?hli Beyt kimi ba?a d???rs?ns?,?z?n bil?rs?n.B?li,biz ?hli Beyti sevir v? onlara ita?t edirik.Onlar? sizd?n f?rqli olaraq b?lm?r,ay?rm?r ham?s?na h?rm?t edirik v? onlar?n yolu il? d? gedirik.

S?nin irad?na g?linc?,bu irad ?ox yersiz bir iradd?r.Ad?n? ??kdiyin aliml?r ?z d?vrl?rind? ya?am?? b?y?k aliml?r olublar ki,m?s?lmanlar onlar?n f?tvalar?na ?m?l edibl?r.Onlar da dig?r aliml?r kimi insan olublar v? s?hvl?ri d? olub.S?hv olan m?s?l?d? onlara ita?t olunmaz.Bu h?min aliml?rin s?z?nd?n d? m?lumdur.Onlar he? bir m?zh?b yaratmay?blar.Onlardan sonra m?s?lmanlar v? onlar?n t?l?b?l?ri bu b?y?k aliml?rin f?tvalar? v? h?kml?ri ?sas?nda dinin anla??lmas? v? m??yy?n m?s?l?l?rin izah? ???n bir m?kt?b yaratm??lar.

H?m?inin siz d? ?mam C?f?rin m?zh?bin? ?z?n?z? aid edirsiz.Halbuki,onun yazd??? bir kitab? bel? ?linizd? yoxdur.

Bir d? deyir?m.?hli Beyt ad?ndan dan??may?n.Halva-halva dem?kl? a??z ?irin olmur.

M?t?vatir h?dis var ki, "m?nim ?hli beytim nuhun g?misi kimidir, ona min?n nicat tapar, minm?y?n q?rq olar" ist?s?n s?n?d d? yazaram ki bu h?dis m?t?vatirdir.

Burda hans? sevgid?n dan??maq olar, b?y?m Nuhun o?lu atas?n? sevmirdi, sevirdi.

Amma tabe olmad???na g?r? q?rq oldu, bo?uldu. Buyur g?zl?yir?m cavab?n?

?hli Beyt barad? g?l?n r?vayy?tl?rd? sizin lehiniz? n? varki?

?g?r siz dey?n kimi sizin “?hli Beyt” m?fhumu haqq?nda irad?n varsa uyur.S?but olundu ki,sizin ?hli Beyt anlay???n?z tamamil? batildir v? sizin ?hli Beyt? aidiyyat?n?z yoxdur.Sad?c? onlar?n ad?ndan dan???rs?z.Xristianlar ?sa (?)-n?n ad?ndan dan??d??? kimi.

Bu h?dis? g?linc? bu h?dis Albaniy? g?r? z?ifdir.(Camius Saqir №4784,12028)

?trafl? burda

Nuhun g?misi h?disi

Share this post


Link to post
Share on other sites
?m?r N?inki bu s?zl? Pey??mb?r? qar?? ??xd?, Allaha da qar?? ??xd?:

Pey??mb?rin (s) v?fat?ndan 4 g?n ?vv?l ba? vermi? bu hadis?ni Buxari "S?hih" kitab?nda 6 r?vay?tl? qeyd edir.

O, ?bn-Abbasdan r?vay?t ed?r?k deyir: "C?m? ax?am? idi. El? bir c?m? ax?am? idi ki, Pey??mb?rin (s) a?r?lar? ?idd?tl?nmi?di. Bu zaman O (s) dedi: "M?nim ???n q?l?m-ka??z g?tirin. Sizin he? vaxt az??nl??a d??m?m?niz ???n v?siyy?tnam? yaz?m." Lakin yan?nda olanlar m?bahis? etm?y? ba?lad?lar. Halbuki, he? bir pey??mb?rin yan?nda m?bahis? etm?k olmaz. Onlar dedil?r: "Buna n? olub ki, bel? say?qlay?r? Onu ba?a sal?n. Onlar Pey??mb?rin (s) s?z?n? q?bul etm?dil?r. Pey??mb?r (s) dedi: -M?ni t?rk edin. M?nim oldu?um i? sizin d?'v?t etdiyinizd?n xeyirlidir. { S?hihi-Buxari. cild 5. S?h. 511 "?l-M??azi" kitab?. "M?rzun-n?biyy s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? v?fatuhu" bab?. }

Dem?li,h?disin t?rkc? versiyas?nda bel? ifad? var. “Kendisind en bu yaz? yazmak iste?ini iyice sorup anlay?n, dediler.

Bunun ?zerine s?yledi?i yaz? malzemesi iste?ini iyice tesb?t etmek maksad?yle, o s?z?n? tekrar ettirmeye giri?tiler. Bu sefer Peygamber:

— "Beni (kendi h?lime) b?rak?n?z! Benim ?u i?inde bulundu?um i? sizin beni davet etdiyinizden hay?rl?d?r.”<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

T?rc?m?d? t?hrif var.

?kinci,s?n bunu ?m?r (r.a)-I ittiham etm?k ???n g?tirmis?n.?ndi buna ?trafl? baxaq.

?iy?l?r bu hadis? il? ?ox t?hl?k?li bir m?s?l?y? giri?irl?r. Bu m?s?l? R?sulullah?n (s.a.s)- s?hab?l?rin? t?n? etm?kdir. Bu hadis?nin onlara bu i?d? ?ox yararl? oldu?unu g?man edirl?r. Onlar buradan a?a??dak? n?tic?l?r ??xar?rlar:

1. Pey??mb?rin (s.a.s)-in kitab yazmaq t?l?bin? niy? s?hab?l?r ?m?l etm?dil?r?

2. Pey??mb?r (s.a.s) ?li (r.a) v? ondan sorna onun ?vladlar?n? v?siyy?t etm?k ist?yirdi.

3. Bu kitabda ?mm?tin hiday?t m?s?l?si h?ll olunurdu.

4. S?hab?l?r bunu yazmaqda mane olma?a m?v?ff?q oldular.

5. T?l?bin? ?m?l etm?diyin? g?r? R?sulullah (s.a.s) s?hab?l?r? q?z?bl?ndi.

6. ?m?r "o say?qlay?r dem?kl? Pey??mb?ri (s.a.s)-I ittiham etdi.<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

1. S?hab?l?r Pey??mb?r (s.a.s)-in ?idd?tli a?r?lar i?ind? oldu?unu g?r?b, ona yaz?qlar? g?ldiyin? g?r? ona yaz? yazma?a qoymad?lar. M?n s?nd?n soru?uram.

Bu yaz?lmal? olan kitab Allah?n ona ?atd?rma?? ?mr etdikl?rind?n idi yoxsa yox?

?g?r "b?li" des?n onda bel? ??x?r ki, R?sulullah (s.a.s) vacib? ?m?l etm?yibdir. Bu da R?sulullah (s.a.s)-? qar?? olan b?htand?r. "Bu g?n dininizi sizin ???n kamil etdim..."(Quran, Maid?, 3) dey?n Allah? t?kzib etm?kdir.

?kinci sual da verir?m: Bu hadis?d? ?li (r.a.) harada idi? O da orda idi, yoxsa, yox? Onda niy? ?li(r.a.) ?z? bu kitab? yazmad??

?hm?din "M?sn?d"ind? ?lid?n(r.a.) r?vay?t olunur. O (r.a.) demi?dir: Pey??mb?r(s.a.s) m?n? bir v?r?q g?tirm?yi ?mr etdi ki, oraya bundan sonra ?mm?tin he? azmayaca?? bir yaz?n? yazs?n. M?n bunu yazma?a vaxt?n olmayaca??ndan qorxub dedim: M?n yax?? anlayaram v? yadda saxlayaram. O is? dedi: Siz? namaz?, z?kat? v? ?liniz alt?nda olanlar? v?siyy?t edir?m. "(?hm?d ibn H?nb?l,"M?sn?d",?hm?d ?akirin t?dqiqat? il?, cild 2, s?h.84, 693. h?s?n h?disdir)

Bu r?vay?td?n g?r?nd?y? kimi R?sulullah (s.a.s) ?liy?(r.a.) d? yazma?? ?mr etmi?dir. Onda niy? o bunu etm?mi?dir? "R?sulullah (s.a.s)-?n ?lini (r.a.) v?siyy?t etm?k ist?yirdi" dem?n d? d?z deyildir. ??nki yuxar?dak? ?linin (r.a) h?disi Pey??mb?rin (s.a.s) n? yazmaq ist?diyini g?st?rir.

3. H?disd? Pey??mb?rin (s.a.s) dem?k ist?diyini ?atd?rmamaqdan b?hs olunmur. ?ksin?, ?linin(r.a.) h?disind?n ayd?n olur ki, Pey??mb?r (s.a.s) yazmaq ist?diyini ?liy? x?b?r vermi?dir.

4. "S?hab?l?r Pey??mb?r? (s.a.s) yazmaq ist?diyind? mane oldurlar" s?z? d? d?z deyildir. ??nki,sonradan Pey??mb?r(s.a.s) bunu ?ifahi olaraq ?atd?rd?.

5. Pey??mb?rin (s.a.s) s?hab?l?r? q?z?bl?nm?si is? Hudeybiyy? s?lh?nd? ?liy? "poz!" dey?r?k, q?z?bl?nm?sin? oxay?r. ?li (r.a) pozmaqdan boyun qa??rd?qda, R?sulullah (s.as.s) yaz?n? onun ?lind?n g?t?r?b ?z ??r?fli ?li il? pozdu.

6. ?m?rin (r.a.) R?sulullah?(s.a.s) say?qlamaqda ittiham etm?yi d? yaland?r. Bu k?lam? o dem?yibdir. Ondan sabit olan is? "Pey??mb?r? a?r?s? g?c g?libdir" k?lam?d?r. Bel?likl?, ayd?n olur ki, R?sulullah?n (s.a.s) yazmaq ist?diyi bu k?lam ya istihbab y?n?nd?dir ya da (din?) ayd?nl?q ???nd?r. Ba?qa bir ?ey deyildir.

V?siyy?t m?s?l?si

Ona g?r? q?lbinizd? S?hab?l?r? qar?? olan kini k?dur?ti bizim kitablarda axtarmay?n.Get ?z kitablar?n? t?dqiq el?.

H?qiq?t?nd? bu hadis?d?n bel? m?'lum olur ki, ??kksiz Pey??mb?rin (s) ??xsiyy?tin? istehza olunub. Bu hadis?ni bildikd?n sonra m?nim ???n b?y?k q?lb yaras?na ?evrildi. Bu m?s?l? b?y?k ?h?miyy?t k?sb etm?sin? baxmayaraq, s?nnil?rin ?ks?riyy?ti bu hadis?d?n x?b?rsizdirl?r. M?n, bu ?r?k yand?r?c? hadis?ni ?oxlar?na e?itdir?rk?n inanm?rd?lar. H?tta b?'zil?ri ?ox m?dhi? andlar ed?r?k deyirdil?r ki, ?g?r h?qiq?t?nd? bu hadis? S?hihi-Buxarid? varsa, bundan sonra onun r?vay?t etdiyi he? bir h?dis? inanmayacaq. B?'zil?ri is? bu r?vay?ti t?sdiql?yirdil?r. Lakin bil?nd? ki, Pey??mb?r? (s) ilk d?f? "say?qlayan" s?z?n? X?lif? ?m?r demi?dir, d?rhal q?z?bl?n?r?k onu t?sdiql?m?yi r?dd edirdil?r. H?tta bel? q?rara g?lmi?dil?r ki, saleh s?hab?y? l?k? g?tir?n bu c?r h?disl?ri r?vay?t ed?n Buxariy? v? ya h?r hans? h?dis kitab?na inanmas?nlar!!<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

S?nin kimil?rin problemi ondad?r ki,g?rm?k ist?diyinizi g?rm?y? ?al???rs?z.?oxlu misallar ??km?k olar ki,S?hab?l?r ?z canlar?n?,mallar?n? Rasulullah (s.a.)-in yolunda qurban veribl?r v? ona ba?l? olublar.Q?lbl?rind? x?st?lik olanlar izah?n? bilm?diyi m?s?l?l?rl? S?hab?l?r? b?htan at?rlar.

Bu ??bh?l?riniz il? ancaq elmi az olanlar? v? avamlar? aldada bil?rsiz.

Allaha and olsun ki,siz Rasulullah (s.a.s)-in z?vc?l?rini,s?hab?l?rini s?ym?kl? ona ?ziyy?t edirsiz.Bir adam?n h?yat yolda?lar?n?,silahda?lar?n? ondan sonra s?ym?k h?min adama ?ziyy?t olmazm??

Kitablar?n?zda is? Pey??mb?r (s.a.s)-? t?hqir say?lacaq r?vayy?tl?r vard?r.

M?s:

?lid?n r?vay?t olunur ki, o dedi: «Pey??mb?r (s.a.s)-l? birlikd? s?f?r? ??xd?m.Ona xidm?t etm?k ???n yaln?z m?n var idim.Ai??d? onunla idi.Amma bizim ???m?z? yaln?z bir yor?an var idi.Buna g?r? d? ?st?m?z? bu yor?an? atd?q, Pey??mb?r (s.a.s) d? bizim ikimizin (?li v? Ai??nin) aras?nda yatd?.Pey??mb?r (s.a.s) gec? namaz?na qalxark?n, ?li il? yor?an?n ortas?ndan d???y? ?atana kimi ?ydi.(y?ni s?rh?d ??kdi)» «"Biharu-l-?nvar", cild 40, s?h. 2»

?bu Abdullahdan r?vay?t olunur ki, o dedi: “?m?rin yan?na bir qad?n g?tirdil?r.O qad?n, ?nsarlardan olan bir ki?iy? vurulmu?du v? onu ?l? almaq ist?yirdi.O (buna nail olmaq ???n) yumurtan?n a??n? g?t?r?b paltar?n?n ?st?n? v? ayaqlar?n?n aras?na t?kd?.?li qalx?b o qad?n?n ayaqlar? aras?na baxd? v? onu (b?htan??l?qda) ittiham etdi”.(“Biharu-l-?nvar”, cild 4, s?h. 303)

Kafi kitab?na s?yah?t

Share this post


Link to post
Share on other sites

He? ??bh?siz Tirmizinin kitab?nda h?m s?hih,h?m h?s?n,h?m d? z?if h?disl?r vard?r v? bu kitab Kutubi Sitt?d?n say?l?r ki,bu alt? kitablardan bu kitab “S?n?n” olaraq adlan?r.

Tirmizi h?disl?ri yazark?n onlar?n ha?iy?sind? onlar?n kateqoriyalar?n? qeyd ed?rdi.?oxlu h?disin ha?iy?sind? Tirmizi m??yy?n h?disl?ri z?if v? q?rib h?dis adland?r?b.M?s:

Eb? Musa (r.a.)’den riv?yete g?re, Ras?lullah (s.a.v.) ??yle buyurmu?tur: Allah ?mmetim i?in bana iki emniyet indirdi: (Enfal s?resi 33. ayet) “Oysa ey peygamber! Sen onlar?n aras?nda iken, Allah onlara az?b edecek de?ildir. Ve onlar?n aras?nda bulunan m?’minler, Allah’tan ba???lanmalar?n? isterlerken yine Allah onlara az?b edici de?ildir.” Ben ahirete g???p gitti?imde ikinci emniyet olan isti?far k?yamete kadar ?mmetime b?rakaca??m. (Tirmiz?.Bu hadis garibtir. ?smail b. Muh?cir hadiste zay?f say?lan biridir.

Enes b. M?lik (r.a.)’den riv?yete g?re, Ras?lullah (s.a.v.) ??yle buyurdu: “Her m?’minin iki kap?s? vard?r bir kap?dan ameli ??kar di?er kap?dan r?zk? iner ?ld??? zaman bu iki kap? onun i?in a?larlar Duhan s?resi 29. ayeti bunun i?in inmi?tir: “Onlar?n yok olu?lar?na ne g?k, ne de yer sakinleri a?lamad? ve tevbe edebilmeleri i?in zaman da tan?nmad?.” (Tirmiz? riv?yet etmi?tir.)

? Tirmiz?: Bu hadis garibtir. Bu hadisi merfu olarak sadece bu ?ekliyle bilmekteyiz. Musa b. Ubeyde ve Yez?d b. Eb?n er Ruk??? hadis konusunda zay?f say?l?rlar.

M?n bunu inkar etmir?m.Dediyim kimi bu kitab ?sas?n S?n?n ad? il? m??hurdur v? Buxari,Muslimin kitab? il? bir s?viyy?d? deyildir.Aliml?r bu kitabda da s?hih h?disl?r oldu?una g?r? bel? ifad? i?l?dibl?r.M?s?l?y? ?mumi v? obyektiv bax.

“S?n?ni-Tirmizid? S?hih H?disl?rd?n daha ?ox H?s?n h?disl?r vard?r. Tirmizi ?s?rl?rind? laz?m olan yerl?rd? c?rh v? t?’dil? aid terminl?rd?n istifad? etmi?dir. B?’zi z?if r?vay?tl?r? yer verdiyi ???n alt? kitab i?ind? be?inci yerd?dir. “(S?nn? v? h?dis elmi,s?h 94)

S?n n? dan??d???n? bilirs?n??hli Beyt barad? g?l?n r?vayy?tl?ri kim q?bul etmirki?

Onlar?n aras?nda h?m s?hih,h?m z?if,h?m d? uydurma olanlar? vard?r.?hli Beyt ?iy?l?r? m?xsus bir ?mlakd?r ki,onu ?z?ll??dirmisiz?

S?n y???b bu m?nb?l?ri bura yazmaqla n?yi dem?k ist?yirs?n,t?z? bir ?ey tapm?san?

S?hih m?nb?l?rd?n dan???rsansa dan??aq.S?n Tirmizid? g?l?n

C?bir b. Abdullah (r.a.)’tan riv?yete g?re, ??yle demi?tir: Ras?lullah (s.a.v.)’i Hacta arefe g?n? Kasva isimli devesine binmi? hutbe verirken g?rd?m ??yle diyordu: “Ey ?nsanlar! Size iki ?ey b?rak?yorum onlara uyarsan?z asla sap?tmazs?n?z, Allah’?n kitab? ve yak?nlar?m olan ehli beytim.” Bu h?dis? ?saslan?rsan.H?disin ??rhind? Tirmizi:Bu h?dis bu ??kli il? h?s?n q?ribdir deyir.

H?disin s?n?dind? Atiyy? ibn ?l Aufi ?bu Saidd?n n?ql edir z?nciri var.H?r iki ravi etibarl? say?lm?r.

Z?h?bi “Duafa”(1/88) kitab?nda qeyd edir ki,”aliml?r ittifaq edibl?r ki,Atiyy? z?if ravi hesab olunur”

Bir ?ox aliml?r onun h?dis uydurdu?unu qeyd edibl?r.

?mam ?hm?d “Siz? iki miras qoyuram” r?vayy?ti haqq?nda deyir: “Kuf? h?disidir v? m?nk?rdir” (Tarix ?l Saqir c.1,s?h 267)

?kinci ravi ?bu S?id ?l K?lbidir.

N?sai onun haqq?nda:”O etibarl? ravi hesab hesab olunmur v? onun r?vayy?tl?ri yaz?lmamal?d?r.»

?l K?lbi nin yazd??? ?z t?fsir kitab? var idi.Aliml?r onu bu kitab?n? etibarl? saym?r v? qeyd etm?zdil?r.

S?nin s?z?nd?n bel? ba?a d??d?m ki, bu h?dis sizin kitablar?n?za v? ?qid?niz? ?sas?n q?bul olunmur.

D?zd?r?

Edited by Malik Eshter

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dem?li,h?disin t?rkc? versiyas?nda bel? ifad? var. “Kendisind en bu yaz? yazmak iste?ini iyice sorup anlay?n, dediler.

Bunun ?zerine s?yledi?i yaz? malzemesi iste?ini iyice tesb?t etmek maksad?yle, o s?z?n? tekrar ettirmeye giri?tiler. Bu sefer Peygamber:

— "Beni (kendi h?lime) b?rak?n?z! Benim ?u i?inde bulundu?um i? sizin beni davet etdiyinizden hay?rl?d?r.”<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

T?rc?m?d? t?hrif var.

?kinci,s?n bunu ?m?r (r.a)-I ittiham etm?k ???n g?tirmis?n.?ndi buna ?trafl? baxaq.

?iy?l?r bu hadis? il? ?ox t?hl?k?li bir m?s?l?y? giri?irl?r. Bu m?s?l? R?sulullah?n (s.a.s)- s?hab?l?rin? t?n? etm?kdir. Bu hadis?nin onlara bu i?d? ?ox yararl? oldu?unu g?man edirl?r. Onlar buradan a?a??dak? n?tic?l?r ??xar?rlar:

1. Pey??mb?rin (s.a.s)-in kitab yazmaq t?l?bin? niy? s?hab?l?r ?m?l etm?dil?r?

2. Pey??mb?r (s.a.s) ?li (r.a) v? ondan sorna onun ?vladlar?n? v?siyy?t etm?k ist?yirdi.

3. Bu kitabda ?mm?tin hiday?t m?s?l?si h?ll olunurdu.

4. S?hab?l?r bunu yazmaqda mane olma?a m?v?ff?q oldular.

5. T?l?bin? ?m?l etm?diyin? g?r? R?sulullah (s.a.s) s?hab?l?r? q?z?bl?ndi.

6. ?m?r "o say?qlay?r dem?kl? Pey??mb?ri (s.a.s)-I ittiham etdi.<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

1. S?hab?l?r Pey??mb?r (s.a.s)-in ?idd?tli a?r?lar i?ind? oldu?unu g?r?b, ona yaz?qlar? g?ldiyin? g?r? ona yaz? yazma?a qoymad?lar. M?n s?nd?n soru?uram.

Bu yaz?lmal? olan kitab Allah?n ona ?atd?rma?? ?mr etdikl?rind?n idi yoxsa yox?

?g?r "b?li" des?n onda bel? ??x?r ki, R?sulullah (s.a.s) vacib? ?m?l etm?yibdir. Bu da R?sulullah (s.a.s)-? qar?? olan b?htand?r. "Bu g?n dininizi sizin ???n kamil etdim..."(Quran, Maid?, 3) dey?n Allah? t?kzib etm?kdir.

?kinci sual da verir?m: Bu hadis?d? ?li (r.a.) harada idi? O da orda idi, yoxsa, yox? Onda niy? ?li(r.a.) ?z? bu kitab? yazmad??

?hm?din "M?sn?d"ind? ?lid?n(r.a.) r?vay?t olunur. O (r.a.) demi?dir: Pey??mb?r(s.a.s) m?n? bir v?r?q g?tirm?yi ?mr etdi ki, oraya bundan sonra ?mm?tin he? azmayaca?? bir yaz?n? yazs?n. M?n bunu yazma?a vaxt?n olmayaca??ndan qorxub dedim: M?n yax?? anlayaram v? yadda saxlayaram. O is? dedi: Siz? namaz?, z?kat? v? ?liniz alt?nda olanlar? v?siyy?t edir?m. "(?hm?d ibn H?nb?l,"M?sn?d",?hm?d ?akirin t?dqiqat? il?, cild 2, s?h.84, 693. h?s?n h?disdir)

Bu r?vay?td?n g?r?nd?y? kimi R?sulullah (s.a.s) ?liy?(r.a.) d? yazma?? ?mr etmi?dir. Onda niy? o bunu etm?mi?dir? "R?sulullah (s.a.s)-?n ?lini (r.a.) v?siyy?t etm?k ist?yirdi" dem?n d? d?z deyildir. ??nki yuxar?dak? ?linin (r.a) h?disi Pey??mb?rin (s.a.s) n? yazmaq ist?diyini g?st?rir.

3. H?disd? Pey??mb?rin (s.a.s) dem?k ist?diyini ?atd?rmamaqdan b?hs olunmur. ?ksin?, ?linin(r.a.) h?disind?n ayd?n olur ki, Pey??mb?r (s.a.s) yazmaq ist?diyini ?liy? x?b?r vermi?dir.

4. "S?hab?l?r Pey??mb?r? (s.a.s) yazmaq ist?diyind? mane oldurlar" s?z? d? d?z deyildir. ??nki,sonradan Pey??mb?r(s.a.s) bunu ?ifahi olaraq ?atd?rd?.

5. Pey??mb?rin (s.a.s) s?hab?l?r? q?z?bl?nm?si is? Hudeybiyy? s?lh?nd? ?liy? "poz!" dey?r?k, q?z?bl?nm?sin? oxay?r. ?li (r.a) pozmaqdan boyun qa??rd?qda, R?sulullah (s.as.s) yaz?n? onun ?lind?n g?t?r?b ?z ??r?fli ?li il? pozdu.

6. ?m?rin (r.a.) R?sulullah?(s.a.s) say?qlamaqda ittiham etm?yi d? yaland?r. Bu k?lam? o dem?yibdir. Ondan sabit olan is? "Pey??mb?r? a?r?s? g?c g?libdir" k?lam?d?r. Bel?likl?, ayd?n olur ki, R?sulullah?n (s.a.s) yazmaq ist?diyi bu k?lam ya istihbab y?n?nd?dir ya da (din?) ayd?nl?q ???nd?r. Ba?qa bir ?ey deyildir.

V?siyy?t m?s?l?si

Ona g?r? q?lbinizd? S?hab?l?r? qar?? olan kini k?dur?ti bizim kitablarda axtarmay?n.Get ?z kitablar?n? t?dqiq el?.

S?nin kimil?rin problemi ondad?r ki,g?rm?k ist?diyinizi g?rm?y? ?al???rs?z.?oxlu misallar ??km?k olar ki,S?hab?l?r ?z canlar?n?,mallar?n? Rasulullah (s.a.)-in yolunda qurban veribl?r v? ona ba?l? olublar.Q?lbl?rind? x?st?lik olanlar izah?n? bilm?diyi m?s?l?l?rl? S?hab?l?r? b?htan at?rlar.

Bu ??bh?l?riniz il? ancaq elmi az olanlar? v? avamlar? aldada bil?rsiz.

Allaha and olsun ki,siz Rasulullah (s.a.s)-in z?vc?l?rini,s?hab?l?rini s?ym?kl? ona ?ziyy?t edirsiz.Bir adam?n h?yat yolda?lar?n?,silahda?lar?n? ondan sonra s?ym?k h?min adama ?ziyy?t olmazm??

Kitablar?n?zda is? Pey??mb?r (s.a.s)-? t?hqir say?lacaq r?vayy?tl?r vard?r.

M?s:

?lid?n r?vay?t olunur ki, o dedi: «Pey??mb?r (s.a.s)-l? birlikd? s?f?r? ??xd?m.Ona xidm?t etm?k ???n yaln?z m?n var idim.Ai??d? onunla idi.Amma bizim ???m?z? yaln?z bir yor?an var idi.Buna g?r? d? ?st?m?z? bu yor?an? atd?q, Pey??mb?r (s.a.s) d? bizim ikimizin (?li v? Ai??nin) aras?nda yatd?.Pey??mb?r (s.a.s) gec? namaz?na qalxark?n, ?li il? yor?an?n ortas?ndan d???y? ?atana kimi ?ydi.(y?ni s?rh?d ??kdi)» «"Biharu-l-?nvar", cild 40, s?h. 2»

?bu Abdullahdan r?vay?t olunur ki, o dedi: “?m?rin yan?na bir qad?n g?tirdil?r.O qad?n, ?nsarlardan olan bir ki?iy? vurulmu?du v? onu ?l? almaq ist?yirdi.O (buna nail olmaq ???n) yumurtan?n a??n? g?t?r?b paltar?n?n ?st?n? v? ayaqlar?n?n aras?na t?kd?.?li qalx?b o qad?n?n ayaqlar? aras?na baxd? v? onu (b?htan??l?qda) ittiham etdi”.(“Biharu-l-?nvar”, cild 4, s?h. 303)

Kafi kitab?na s?yah?t

1.S?n h?disi original v?ziyy?td? yaz, ?z m?nb?l?rind?n!

K?lim? k?lim? t?rc?m? ed?k.

2.Bunu ?i?l?r yox , s?nin ?qid?n. ?xlaq?n, fiqhin olan s?hiheyn (Buxari v? M?slim) kitablar?n yaz?r. V? original?n yaz. Baxaq.

3.?v?lc? baxsan, h?disl?r? g?r?, Pey??mb?r bu v?siyy?ti demi?dir (Q?diri Xumda, ?r?f?d?, C?hf?d? v? s.) amma bu da ilahinin hikm?tind?ydi ki, Pey??mb?r bu s?z? dey?nd?, ?m?r kimi insanlar?n i? ?z? ortaya ??xd?, O h?min ?m?r idi ki ?z ?qid?sind? qald? v? h?dis? qada?a qoyulms? da bunun a?kar d?lilidir.

4.?la s?z dedin, o hans? g?n idi ki, Pey??mb?r dedi, bu g?n sizin dininizi tamam etdim v? hans? s?z idi deyildi, nem?t tamamland?.

5.?m?r n? idi, Pey??mb?r idi, n? bilirdi ki, bu ki?i say?qlay?r.

6.O ki, h?dis ??kmis?n a, Biharul ?nvardan(40cild-s?h2)o h?disd? t?hqir n?dir?

7.?li (?.s) il? ba?l? v?siyy?t h?disini yaz geni? ara?d?raq.(M?nb?sini skan el? oldu?u kimi, m?n m?sn?d? baxd?m tapa bilm?dim, ?g?r s?nd? varsa d?qiq yaz, bilim)

8. O ki, ?li (?.s) ki, s?z? pozmad?, o onun dind?n ??xmas?na s?b?b deyildi. ?g?r s?b?bdirs? yaz. S?b?b deyils? aidiyyat? olmayan? bura yazma.

9.“Biharu-l-?nvar”, cild 4, s?h. 303-bu h?disin d?qiq yerini g?st?r, m?nd? bu kitab var, amma tapa bilmir?m.

Share this post


Link to post
Share on other sites

S?nin s?z?nd?n bel? ba?a d??d?m ki, bu h?dis sizin kitablar?n?za v? ?qid?niz? ?sas?n q?bul olunmur.

D?zd?r?

?st?nil?n sah?d? olur olsun ?g?r d?lil m?hk?mdirs?,onun q?bul olunma??nda he? bir mane? yoxdur.H?m?inin,h?disin q?bulu ???n onun kateqoriyas? t?yin olunmal?d?r.Ondan sonra b?t?n d?lill?r ?sas?nda fikir formala?d?rmaq olar.

?mumiyy?tl? ?hli S?nn? aliml?ri bir m?s?l?d? yekun q?rara konkret bir m?s?l?d? olan d?lill?ri bir araya g?tirdikd?n sonra g?lirl?r.Bid?t ?hli is? havalar?na n? uy?un g?lirs?,ondan yap???rlar.Baxmayaraq ki,onun ?ksi olan s?hih d?lill?r vard?r.Bu tendensiya bu qaydaya ?saslan?r.

?hli S?nn? bir m?s?l?d? olan b?t?n d?lill?ri inc?l?dikd?n sonra yekun q?rara g?l?r?k bir ?ey? etiqad edir.

Bid?r ?hli is? ?vv?lc? m??yy?n bir ideyaya inan?r,ona etiqad edir.Sonra is? ona d?lil axtarma?a ba?lay?r.Nec? ki,Xristian ?z? ???n Qurandan d?lil g?tirm?y? ?al???r.

Yuxar? postlarda yazm??d?m.?hli Beyt barad? olan ist?nil?n h?dis ?g?r s?hihdirs? ?hli S?nn? onu q?bul edir.

?hli S?nn?t v? m?h?ddisl?r arzular?na uy?un olsa da yalana riza g?st?rm?mi?l?r.

N?qqa?,Katii,S?l?bi,Ehvaz,?bu Nuaym,Hatib,Ibn Asakir v? s.aliml?r ?bu B?kr,?m?r,Osman h?tta Muaviyy?nin f?zil?tl?ri il? ba?l? ?oxlu h?disl?r r?vayy?t etmi?l?r ki,?hli S?nn?tin m?h?ddisl?ri onlar? q?bul etm?mi?dir.?st?lik onlar?n aras?nda olan uydurma h?disl?ri d? ortaya ??xartm??lar.Amma,?iy?l?rin hal? bel? deyil.?hli S?nn? he? bir alim? toxunulmazl?q ?nvan? verm?yib.

Ibn Cevzi deyir: Hz.?linin f?zil?tl?ri il? ba?l? s?hih h?disl?r ?oxdur.Ancaq ?iy?l?r bunlar? kifay?t g?rm?dil?r,h?dis uydurmaga ba?lad?lar.Hz.?lini ucaltmaq ist?yi il? onu al?altd?lar.Ehtiyac vard?r dey? batil isnadlarla onun haqq?nda cildl?r doldurdular.

M?n d?f?l?rl? s?n? m?vzu il? ba?l? suallar vermi??m v? s?nd?n cavab ist?mi??m.S?n is? h?mi?? m?n yazd?qlar?m ?ox yaz?lar?n ?st?nd?n ke?mis?n.M?nasib?t bildirm?d?n dig?r m?s?l?l?r? ke?mi?,ba?qa m?vzulara ke?mis?n.M?n h?r d?f? s?nin h?r s?z?n? ?trafl? cavab verir,s?n is? m?nim suallar?ma cavab vermirs?n.Art?q g?r?r?m ki,m?vzu art?q m?cras?ndan ??x?b v? k?nar m?s?l?l?r m?zakir? olunur.M?vzu n?dir?

?hli Beytin m?sumiyy?t iddias?...

Bu iddia,bu etiqad,y?ni ?mam?t sizin ?qid?nizin ?sas?n? t??kil edir ki,onu q?bul etm?y?n kafir hesab olunur.

?ddian? ortaya atan onu isbat etm?kd? m?k?ll?fdir.?ndi s?n d? bu iddian?z? Qurandan a??q a?kar m?na ver?n,m?hk?m ay? olan,ist?r alim,ist?rs? d? avam adam?n ba?a d???c?yi ay? il?,s?hih h?disl?rd?n,aliml?rin icmas?n?n s?z? il? isbat etm?lis?n...

Yuxar? postlarda s?n b?t?n d?lill?rinizi yazd?n v? cavab verildi ki,sizin d?lill?r yum?aq des?k, kafi deyil v? d?lil say?la bilm?z.

?st?r ay?,ist?r h?disl?rl?,ist?r s? d? aliml?rin s?z? il? iddialar?n r?dd olundu.

Suallar?n is? tamam ba?qa m?vzudur v? cavablar? da burda qism?n verilib.Daha geni? baxmaq ist?s?n...

Tarixd?n

Share this post


Link to post
Share on other sites

?st?nil?n sah?d? olur olsun ?g?r d?lil m?hk?mdirs?,onun q?bul olunma??nda he? bir mane? yoxdur.H?m?inin,h?disin q?bulu ???n onun kateqoriyas? t?yin olunmal?d?r.Ondan sonra b?t?n d?lill?r ?sas?nda fikir formala?d?rmaq olar.

?mumiyy?tl? ?hli S?nn? aliml?ri bir m?s?l?d? yekun q?rara konkret bir m?s?l?d? olan d?lill?ri bir araya g?tirdikd?n sonra g?lirl?r.Bid?t ?hli is? havalar?na n? uy?un g?lirs?,ondan yap???rlar.Baxmayaraq ki,onun ?ksi olan s?hih d?lill?r vard?r.Bu tendensiya bu qaydaya ?saslan?r.

?hli S?nn? bir m?s?l?d? olan b?t?n d?lill?ri inc?l?dikd?n sonra yekun q?rara g?l?r?k bir ?ey? etiqad edir.

Bid?r ?hli is? ?vv?lc? m??yy?n bir ideyaya inan?r,ona etiqad edir.Sonra is? ona d?lil axtarma?a ba?lay?r.Nec? ki,Xristian ?z? ???n Qurandan d?lil g?tirm?y? ?al???r.

Yuxar? postlarda yazm??d?m.?hli Beyt barad? olan ist?nil?n h?dis ?g?r s?hihdirs? ?hli S?nn? onu q?bul edir.

?hli S?nn?t v? m?h?ddisl?r arzular?na uy?un olsa da yalana riza g?st?rm?mi?l?r.

N?qqa?,Katii,S?l?bi,Ehvaz,?bu Nuaym,Hatib,Ibn Asakir v? s.aliml?r ?bu B?kr,?m?r,Osman h?tta Muaviyy?nin f?zil?tl?ri il? ba?l? ?oxlu h?disl?r r?vayy?t etmi?l?r ki,?hli S?nn?tin m?h?ddisl?ri onlar? q?bul etm?mi?dir.?st?lik onlar?n aras?nda olan uydurma h?disl?ri d? ortaya ??xartm??lar.Amma,?iy?l?rin hal? bel? deyil.?hli S?nn? he? bir alim? toxunulmazl?q ?nvan? verm?yib.

Ibn Cevzi deyir: Hz.?linin f?zil?tl?ri il? ba?l? s?hih h?disl?r ?oxdur.Ancaq ?iy?l?r bunlar? kifay?t g?rm?dil?r,h?dis uydurmaga ba?lad?lar.Hz.?lini ucaltmaq ist?yi il? onu al?altd?lar.Ehtiyac vard?r dey? batil isnadlarla onun haqq?nda cildl?r doldurdular.

M?n d?f?l?rl? s?n? m?vzu il? ba?l? suallar vermi??m v? s?nd?n cavab ist?mi??m.S?n is? h?mi?? m?n yazd?qlar?m ?ox yaz?lar?n ?st?nd?n ke?mis?n.M?nasib?t bildirm?d?n dig?r m?s?l?l?r? ke?mi?,ba?qa m?vzulara ke?mis?n.M?n h?r d?f? s?nin h?r s?z?n? ?trafl? cavab verir,s?n is? m?nim suallar?ma cavab vermirs?n.Art?q g?r?r?m ki,m?vzu art?q m?cras?ndan ??x?b v? k?nar m?s?l?l?r m?zakir? olunur.M?vzu n?dir?

?hli Beytin m?sumiyy?t iddias?...

Bu iddia,bu etiqad,y?ni ?mam?t sizin ?qid?nizin ?sas?n? t??kil edir ki,onu q?bul etm?y?n kafir hesab olunur.

?ddian? ortaya atan onu isbat etm?kd? m?k?ll?fdir.?ndi s?n d? bu iddian?z? Qurandan a??q a?kar m?na ver?n,m?hk?m ay? olan,ist?r alim,ist?rs? d? avam adam?n ba?a d???c?yi ay? il?,s?hih h?disl?rd?n,aliml?rin icmas?n?n s?z? il? isbat etm?lis?n...

Yuxar? postlarda s?n b?t?n d?lill?rinizi yazd?n v? cavab verildi ki,sizin d?lill?r yum?aq des?k, kafi deyil v? d?lil say?la bilm?z.

?st?r ay?,ist?r h?disl?rl?,ist?r s? d? aliml?rin s?z? il? iddialar?n r?dd olundu.

Suallar?n is? tamam ba?qa m?vzudur v? cavablar? da burda qism?n verilib.Daha geni? baxmaq ist?s?n...

Tarixd?n

?hli-S?nn? yekun olaraq bu h?dis bar?d? n? deyib?

v? ya q?bul v? r?dd bax?m?ndan:

a) m?qbuldur.

b) m?rduddur.

T?fsilatl? yazmaq laz?m deyil,

Konkret yaz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

?hli-S?nn? yekun olaraq bu h?dis bar?d? n? deyib?

v? ya q?bul v? r?dd bax?m?ndan:

a) m?qbuldur.

b) m?rduddur.

T?fsilatl? yazmaq laz?m deyil,

Konkret yaz.

Muslimun!

Cavab ver g?r?k bu h?disi siz q?bul edirsinizmi?

N? oldu?

Cavab ver!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Muslimun!

Cavab ver g?r?k bu h?disi siz q?bul edirsinizmi?

N? oldu?

Cavab ver!

Bismillah,?ssalamu aleykum.?xi,nec?siz?)Bu qarda?,deyir "Nuhun g?misi" v? "iki ?man?t" h?disl?ri s?hih,daha do?rusu m?t?vatir deyil???-d?z ba?a d??d?m????g?r el? bilibs?,qoy desin sonra s?n?dl?ri doldurar?q)

P.S 313news.net-d?n link qoymaq olar???orda da al-fath moderdir!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bismillah,?ssalamu aleykum.?xi,nec?siz?)Bu qarda?,deyir "Nuhun g?misi" v? "iki ?man?t" h?disl?ri s?hih,daha do?rusu m?t?vatir deyil???-d?z ba?a d??d?m????g?r el? bilibs?,qoy desin sonra s?n?dl?ri doldurar?q)

P.S 313news.net-d?n link qoymaq olar???orda da al-fath moderdir!

?ss?lamu ?leyk? ! qarda?!

?ox sa? ol siz d? yax?? olun!

Yox bu yuxar?dak? postlarda m?n s?q?leyn h?disi il? ba?l? m?nb?l?r ??kmi?dim. Muslimun ?al??d? ki, bu m?nb?l?rin z?if oldu?unu ?n? ??ksin.

Sual qoymu?am, o da fakt qar??s?nda qal?b. G?z?yir?m g?r?m bu s?ssizlik n? vaxta q?d?r davam ed?c?k.

?z? d? s?q?leyn h?disi ?hli-beytin m?sumiyy?ti il? ?laq?li birba?a d?lildir.

H? in?allah laz?m olsa link qoyaca??q, g?zl?y?k g?r?k n? olur.

P.S Bird? s?n? bu a?a??da yazd???n s?zl? ba?l? maraql? bir m?s?l? dan???m.

M?din?d? olanda (Allah h?r k?s? n?sib etsin, o c?ml?d?n S?n? d?) Pey??mb?rimizin q?brini ziyar?t etm?y? getdik. M?n hac?lara ucal? salavat dey?r?k ke?m?si ???n Qurandak? salavat ay?sini oxudum . Ham? bir a??zdan v? m?n d? ucadan Pey??mb?rimiz? salavat ??kdik. Bu zaman Pey??mb?rin q?brini qoruyan ??r?fsizin biri (v?habi-Allah n? b?y?k Allahd?r ki ?z Pey??mb?rini d??m?n ?li il? qoruyur-Musa v? Firovn kimi) uzadqan bunu g?rd? v? h?zm ed? bilm?di bu salavat? m?nim qolumdan ?imdik g?t?rd?. Hac?lar qar??d? araya m?ni ordan ??xartd?lar.

M?n onlar?n bir daha xisl?tinin n? oldu?unu g?rd?m.

Edited by Malik Eshter

Share this post


Link to post
Share on other sites

?ss?lamu ?leyk? ! qarda?!

?ox sa? ol siz d? yax?? olun!

Yox bu yuxar?dak? postlarda m?n s?q?leyn h?disi il? ba?l? m?nb?l?r ??kmi?dim. Muslimun ?al??d? ki, bu m?nb?l?rin z?if oldu?unu ?n? ??ksin.

Sual qoymu?am, o da fakt qar??s?nda qal?b. G?z?yir?m g?r?m bu s?ssizlik n? vaxta q?d?r davam ed?c?k.

?z? d? s?q?leyn h?disi ?hli-beytin m?sumiyy?ti il? ?laq?li birba?a d?lildir.

H? in?allah laz?m olsa link qoyaca??q, g?zl?y?k g?r?k n? olur.

P.S Bird? s?n? bu a?a??da yazd???n s?zl? ba?l? maraql? bir m?s?l? dan???m.

M?din?d? olanda (Allah h?r k?s? n?sib etsin, o c?ml?d?n S?n? d?) Pey??mb?rimizin q?brini ziyar?t etm?y? getdik. M?n hac?lara ucal? salavat dey?r?k ke?m?si ???n Qurandak? salavat ay?sini oxudum . Ham? bir a??zdan v? m?n d? ucadan Pey??mb?rimiz? salavat ??kdik. Bu zaman Pey??mb?rin q?brini qoruyan ??r?fsizin biri (v?habi-Allah n? b?y?k Allahd?r ki ?z Pey??mb?rini d??m?n ?li il? qoruyur-Musa v? Firovn kimi) uzadqan bunu g?rd? v? h?zm ed? bilm?di bu salavat? m?nim qolumdan ?imdik g?t?rd?. Hac?lar qar??d? araya m?ni ordan ??xartd?lar.

M?n onlar?n bir daha xisl?tinin n? oldu?unu g?rd?m.

Bismillah,h???,S?q?leyn siz demi?k?n birba?a d?lildir.Nec? Ad?m(?) Pey??mb?r?(s) t?v?ss?l ed?nd?,Allah soru?du ki,s?n onu(Muhemmed(s))hardan tan?d?n?Ad?m(?) cavab verir ki,g?yd? l? il?h? ill?llah,Muhemmeden resulullah yaz?lm??d?.Dedim,s?nin ad?n?n yan?ndad?rsa,dem?li,ona and vers?m ba???larsan.El?c? d? ?hli-beyt(?) Quran?n yan?nda deyilib,dem?li el? m?sumdur ki,Quranla birg? ??kilib v? ?man?t qoyulub!

Qald? ki,S?udiyy?y?,ora d?h??tdir eee.Camaat ?z ?mamlar?n?(?),Pey??mb?rini(s) ziyar?t ed? bilmir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

?hli-S?nn? yekun olaraq bu h?dis bar?d? n? deyib?

v? ya q?bul v? r?dd bax?m?ndan:

a) m?qbuldur.

b) m?rduddur.

T?fsilatl? yazmaq laz?m deyil,

Konkret yaz.

Bu m?vzunu s?n a?m??d?n v? m?vzuya uy?un da dan??maq laz?md?r.?ndiy? kimi bu barad? ?oxlu yaz?lar yaz?ld? v? ?z?n d? g?rd?n ki,t?m?l ?sas?n?z olan m?sumluq anlay???n?z nec? d? qurmad?r.?ndi s?n m?vzunu ba?qa s?mt? ??km?y?,?laq?si olmayan s?hb?tl?r etm?y? ba?lay?rsan.Buna offtop deyirl?r.

M?n sizin kimi bo?-bo?,yersiz m?bahis? etm?yi xo?lam?ram.?ndiy? kimi d? qoydu?um suallara cavab verm?mis?n.D?f?l?rl? s?nd?n t?l?b etdim.S?n is? ?z?n? g?rm?m?zliy? vurdun.Saqaleyn h?disi barad? d? m?n s?n? ?trafl? yaz?,m?qal? vermi?dim.T?krar etm?kd? fayda yoxdur.

M?bahis?y? qalsa,bel? m?bahis?ni ill?rl? aparmaq olar.

“Onlar h?qiq?tin yalan oldu?unu s?buta yetirm?k ???n batil s?zl?rl? m?bahis? apar?rd?lar.” (?afir 5)

Bu amma,inadkarl?qdan v? haqq? etiraf etm?m?k ???n deyil?n s?zl?rd?n ba?qa bir ?ey olmayacaq.

M?n indiy? kimi s?nd?n f?rqli olaraq b?t?n suallar?na ?trafl? cavab vermi??m.

M?vzuya uy?un dan??aqsansa,dan??aq.?ks halda....

H?r m?s?l? barad? oldu?u kimi ?hli Beyt barad? ist?r s?hih,ist?r z?if v? uydurma h?disl?r vard?r.Bunu aliml?r b?yan edirl?r.?hli Beyt haqq?nda olan h?disl?rin sizin lehiniz? oldu?unu g?man edirs?ns?,b?y?k s?hvin var.Bunu demi?dim.??nki,sizinl? bizim ?hli Beyt anlay???m?zda b?y?k f?rql?r var.

Bu m?vzuda da kifay?t q?d?r yaz?lar yaz?ld?,d?lill?r g?tirildi.Dediyin b?t?n ??bh?l?r? cavab verildi.S?hb?ti uzatma?a n? hac?t var?

Allaha and olsun ki,?hli Beyt sizd?n uzaq oldu?u kimi,siz d? ?hli Beytd?n uzaqs?z.

Bir adam ?hli Beyti sevdiyini iddia edib,dig?r ?hli Beyt m?nsublar?na nifr?t ed?rs?,bu nec? h?rm?t ola bil?r??li (r.a)-? ilahla?d?ran s?l?fl?riniz d? onu “sevirdil?r”.?li (r.a) onlar? odla c?zaland?rm??d?.

H?r ?eyd?n ba?qa,siz o q?d?r ifrata varm?s?z ki,dini Allaha m?xsus etm?kd?n daha ?ox dini ?mamlar?n?za m?xsus etmisiz.

“Bil ki, xalis din (s?rf ibad?t, t?miz ita?t) ancaq Allaha m?xsusdur. Allah? qoyub (b?tl?ri) ?zl?rin? dost tutanlar: "Biz onlara yaln?z bizi Allaha yax?nla?d?rmaq ???n ibad?t edirik!" (deyirl?r). ??bh?siz ki, Allah ixtilafda olduqlar? m?s?l?l?r bar?sind? (qiyam?t g?n?) onlar?n aras?nda h?km ed?c?kdir. Allah yalan??, nankor olan kims?ni do?ru yola m?v?ff?q etm?z!” (Zum?r-3)

Siz ?z uydurulmu? etiqad?n?z? ?hli S?nn? h?disl?rin? ?sasland?rmaq ist?yirsiz.Bu is? g?lm?lidir.Bu Xristian?n v? ya h?r hans? bir dinin m?nsubunun Qurandan ?z lehin? d?lil g?tirm?yin? b?nz?yir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu m?vzunu s?n a?m??d?n v? m?vzuya uy?un da dan??maq laz?md?r.?ndiy? kimi bu barad? ?oxlu yaz?lar yaz?ld? v? ?z?n d? g?rd?n ki,t?m?l ?sas?n?z olan m?sumluq anlay???n?z nec? d? qurmad?r.?ndi s?n m?vzunu ba?qa s?mt? ??km?y?,?laq?si olmayan s?hb?tl?r etm?y? ba?lay?rsan.Buna offtop deyirl?r.

M?n sizin kimi bo?-bo?,yersiz m?bahis? etm?yi xo?lam?ram.?ndiy? kimi d? qoydu?um suallara cavab verm?mis?n.D?f?l?rl? s?nd?n t?l?b etdim.S?n is? ?z?n? g?rm?m?zliy? vurdun.Saqaleyn h?disi barad? d? m?n s?n? ?trafl? yaz?,m?qal? vermi?dim.T?krar etm?kd? fayda yoxdur.

M?bahis?y? qalsa,bel? m?bahis?ni ill?rl? aparmaq olar.

“Onlar h?qiq?tin yalan oldu?unu s?buta yetirm?k ???n batil s?zl?rl? m?bahis? apar?rd?lar.” (?afir 5)

Bu amma,inadkarl?qdan v? haqq? etiraf etm?m?k ???n deyil?n s?zl?rd?n ba?qa bir ?ey olmayacaq.

M?n indiy? kimi s?nd?n f?rqli olaraq b?t?n suallar?na ?trafl? cavab vermi??m.

M?vzuya uy?un dan??aqsansa,dan??aq.?ks halda....

H?r m?s?l? barad? oldu?u kimi ?hli Beyt barad? ist?r s?hih,ist?r z?if v? uydurma h?disl?r vard?r.Bunu aliml?r b?yan edirl?r.?hli Beyt haqq?nda olan h?disl?rin sizin lehiniz? oldu?unu g?man edirs?ns?,b?y?k s?hvin var.Bunu demi?dim.??nki,sizinl? bizim ?hli Beyt anlay???m?zda b?y?k f?rql?r var.

Bu m?vzuda da kifay?t q?d?r yaz?lar yaz?ld?,d?lill?r g?tirildi.Dediyin b?t?n ??bh?l?r? cavab verildi.S?hb?ti uzatma?a n? hac?t var?

Allaha and olsun ki,?hli Beyt sizd?n uzaq oldu?u kimi,siz d? ?hli Beytd?n uzaqs?z.

Bir adam ?hli Beyti sevdiyini iddia edib,dig?r ?hli Beyt m?nsublar?na nifr?t ed?rs?,bu nec? h?rm?t ola bil?r??li (r.a)-? ilahla?d?ran s?l?fl?riniz d? onu “sevirdil?r”.?li (r.a) onlar? odla c?zaland?rm??d?.

H?r ?eyd?n ba?qa,siz o q?d?r ifrata varm?s?z ki,dini Allaha m?xsus etm?kd?n daha ?ox dini ?mamlar?n?za m?xsus etmisiz.

“Bil ki, xalis din (s?rf ibad?t, t?miz ita?t) ancaq Allaha m?xsusdur. Allah? qoyub (b?tl?ri) ?zl?rin? dost tutanlar: "Biz onlara yaln?z bizi Allaha yax?nla?d?rmaq ???n ibad?t edirik!" (deyirl?r). ??bh?siz ki, Allah ixtilafda olduqlar? m?s?l?l?r bar?sind? (qiyam?t g?n?) onlar?n aras?nda h?km ed?c?kdir. Allah yalan??, nankor olan kims?ni do?ru yola m?v?ff?q etm?z!” (Zum?r-3)

Siz ?z uydurulmu? etiqad?n?z? ?hli S?nn? h?disl?rin? ?sasland?rmaq ist?yirsiz.Bu is? g?lm?lidir.Bu Xristian?n v? ya h?r hans? bir dinin m?nsubunun Qurandan ?z lehin? d?lil g?tirm?yin? b?nz?yir.

He? d? yaxan? q?ra?a ??km?!

Bu h?disin birba?a m?vzuya d?lal?ti var. Cavab verirs?ns? ver, ?z? d? konkret. Yox vermirs?ns? m?vzunu ba?layaq.

Sual: S?q?leyn h?disinin ?hli-s?nn? m?nb?l?rin? v? icmaya g?r? h?km? n?dir?

Share this post


Link to post
Share on other sites

He? d? yaxan? q?ra?a ??km?!

Bu h?disin birba?a m?vzuya d?lal?ti var. Cavab verirs?ns? ver, ?z? d? konkret. Yox vermirs?ns? m?vzunu ba?layaq.

Sual: S?q?leyn h?disinin ?hli-s?nn? m?nb?l?rin? v? icmaya g?r? h?km? n?dir?

Siz ?iy?l?r niy? bu q?d?r t?rs v? inadc?ls?z?S?n dey?s?n m?nim yaz?lar?m? oxumursan,el? hey ?z bildiyini yaz?rsan.M?n art?q ba?a d??d?m ki,s?nin kimisi il? s?hb?t etm?k m?nas?zd?r.??nki,s?n m?nim suallar?ma cavab verm?d?n eyni ?z s?zl?rini yaz?rsan.M?n suallar? s?n? vermi?dim,yoxsa divara?

Halbuki,burda olan ?iy?l?r i??risind? s?nin h?ms?hb?t oldu?una ?mid edirdim.?ndi g?r?r?m ki,bu bel? deyil.S?n h?r d?f? m?n? eyni ?eyi yazma?a m?cbur edirs?n.Ya onlara cavab ver,ya da yazma.??rt deyil ki,tez cavab yazasan.?g?r bir-iki c?ml? il? cavab yazacaqsansa,yazmasan yax??d?r.M?n s?nin sullar?na nec? ?trafl? cavab verir?ms?,s?n d? el? cavab ver.M?n s?nd?n bunu ist?yir?m...

M?vzuya g?linc?.

Yen? deyir?m.?slamda nasslardan h?km ??xarmaq nec? olur?

Bir-iki nassla,yoxsa ?mumi nasslara ?sas?n?

?g?r des?n ki,bir ne?? nass kifay?t edir,dig?rl?rini n?z?r? almamaq da olar.Onda bu elmi yana?ma olmur.Bu s?z oyunu oynayanlar?n dueli olur.B?t?n elm ?hli bu barad? h?mr?ydirl?r.

?g?r des?n ki,b?t?n m?s?l?y? aid nasslar? ?la almaq laz?md?r.Onda bu m?nim s?nd?n ist?diyimdir.Amma,g?r?r?m ki,n? s?n,n? sizin b?y?kl?riniz bu qaydaya ?m?l etmirl?r.??nki,bir nass? g?t?r?b,ist?diyin yozumu verm?k ?ox asand?r.

Saqaleyn h?disi barad? dan???rsansa,qoy s?n dey?n olsun.S?nin qaydalar?nla dan??aq.

Bu h?dis Tirmizid? g?libdir v? s?hih deyildir.Onun s?n?di barad? yuxar?da s?n? yazm??d?m.S?hih Muslimd? Pey??mb?r (s.a.s)vida h?ccind? x?tb? ver?rk?n demi?di: "M?n siz? bir ?eyi, Allah?n kitab?n? t?rk edib gedir?m, siz ondan tutunsan?z m?nd?n sonra he? vaxt yolunuzu azmazs?n?z" (S?hihi M?slim: Kitabul H?cc, 1218)

Ba?qa yerd? is? Pey??mb?r (s.a.s)Allah?n kitab? haqq?nda dan???b, insanlar? ona r??b?tl?ndirdi v? sonra dedi: "(?kinci t?vsiy?m) ?hli beytimdir. Allah?n ad? il? ?hli beytimi siz? xat?rlad?ram. Allah?n ad? il? ?hli beytimi siz? xat?rlad?ram. Allah?n ad? il? ?hli beytimi siz? xat?rlad?ram".(Muslim)

Pey??mb?r (s.a.s)Allah?n kitab?ndan tutunma?? ?mr etmi?, ?hli beytin? qar?? n?vazi? g?st?rm?yi, Allah?n onlara verdiyi h?ququ onlara ?atd?rma?? ?mr etmi?di.

Birincisi Saqaleyn h?disi ?hli Beytin f?zil?tin? d?lal?t ed?n h?disl?rd?n biridir.?kincisi,m?n s?n? n? q?d?r yazd?msa s?n cavab verm?mi?din.?hli Beyt? b?t?n Rasulullah (s.a.s)-in qohumlar? daxildir.Siz is? ?hli Beytin ?ox ki?ik sayda ?zvl?rini ?hli Beytd?n say?rs?z.Ona g?r? ?n az?ndan bu h?dis sizin lehiniz? ola bilm?z.Bu ?ox m?h?m m?s?l?dir.M?vzumuz da bu barad?dir.Siz ?vvala s?but etm?lisiz ki,?hli Beyt siz dey?n ??xsl?rdir.Sonra bu h?dis barad? dan??a bil?rsiz.H?disd? ?m?mi olaraq ?hli Beyt? i?ar? var.

Ondan ba?qa dem?k laz?md?r ki,Quran ay?l?rin? ?sas?n ancaq Allaha v? R?suluna s?zs?z ita?t etm?k ?mr olunmu?dur.Bunu da bu h?dis t?sdiq edir.

"M?n sizin ???n el? bir ?ey qoyub gedir?m ki, ondan tutunsan?z he? vaxt haqq yoldan azmazs?n?z; Allah?n kitab? v? m?nim s?nn?m" (M?st?dr?kul Hakim: 1, 92)

Bu h?dis h?m?inin Malikin “Muvatta”?s?rind? d? vard?r.

H?m?inin Pey??mb?r (s.a.s)dig?r bir h?disd? buyurur: "M?nim s?nn?m? v? m?nd?n sonra g?l?c?k ra?idi x?lif?l?rin s?nn?sin? sar?l?n v? ondan az? di?l?rinizl? tutunun"

(S?n?ni ?bu Davud. Kitabus s?nn?. Bab, luzumus s?nn?, 4607. Camiut Tirmizi: Kitabul elm. Bab, m? ca? fil ?xzi bis s?nn?, 2676.)

Bu barad? ?ox misallar ??km?k olar.Amma,m?s?l? ondad?r ki,siz bu h?disi h?m m?sumiyy?t?,h?m d? ?mam?t? d?lil olaraq g?tirirsiz.M?sumiyy?t? g?linc? he? bir alim v? s?hab? bunu bel? ba?a d??m?yib.Yuxar? postlarda da bu barad? ?trafl? dan???l?b.?mumiyy?tl? ?slamda m?sumiyy?t anlay??? ancaq R?sullara xassd?r.O da,v?hyi ?atd?rmaqda.X?taya g?ldikd?,h?r bir Pey??mb?rin x?tas? olub.Amma,t?vb? etdikd?n sonra pak olublar.?mimilikd? is? ist?nil?n m?min t?vb? etdikd?n sonra pak olur.Buna misallar ?oxdur.T?vb?nin q?bul olmas? is? Allaha aiddir.

?mam?t? g?linc? is?,bu h?disi ?li (r.a) daxil olmaqla dig?r ?mamlar harda v? nec? ?z xeyrl?ri ???n deyibl?r?

Deyibl?rs?,misallarla g?tir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

??? ???? ???? ??????? : ???? ???? ??? ????? ?? ??? ?????? ?????? ? ?????? ??? ???? ? ? ????? ?? ?????? ??? ???? ??? ?????

??????: ???????? - ??????: ???? ?????? - 2457

????? ??? ??????: ????

M?n sizin aran?zda iki x?lif? qoyub gedir?m: g?yd?n yer? q?d?r uzanan bir ip kimi olan Quran v? itr?tim, ?hli-beytim. Onlar Hovuzun yan?nda m?n? qovu?mayana q?d?r bir-birind?n he? zaman ayr?lmayacaqlar.

M?h?ddis: AlbaniM?nb?: S?hih ?l-Cami, №2457

H?disin sihh?ti: S?hih L2N1c3RvbWVycy93aWxheWF0Lm5ldC93aWxheWF0Lm5ldC9odHRwZC53d3cvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvYXplcmlfaW1hZ2VzL3hhbGlmYXRheV9tYW56aWxhdF8yLmpwZw==.jpg xalifatay_manzilat_2 L2N1c3RvbWVycy93aWxheWF0Lm5ldC93aWxheWF0Lm5ldC9odHRwZC53d3cvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvYXplcmlfaW1hZ2VzL3hhbGlmYXRheW5fbWFuemlsYXRfMS5qcGc=.jpg xalifatayn_manzilat_1

Bu h?disi sizin ?eyxiniz Albani s?hih hesab edibdir.

Bird? ki, xo?un g?lir m?vzudaqn q?ra?a ??xma?a!

M?vzu imam?t v? ya 12 imam m?s?l?si deyil. Yuxar?da bunlar m?nas?z kimi soru?musunuz. M?vzu ism?t m?s?l?sidir.

Bu h?dis d? onu t?sdiql?yir. ?g?r bir ?ey ki Quranla b?rab?r tutuldu o dem?k m?sumiyy?t? i?ar?dir.

S?n h?l? g?r?k buna n? deyirs?n, cavab ver, arxas?n? davam etdir?k.

Sual: N? deyirs?n Albani s?hv deyib?

Edited by Malik Eshter

Share this post


Link to post
Share on other sites

2. M?st?dr?kd?ki h?disi g?z?m? soxursan, dem?li M?st?dr?k sahibi Hakim ?l-Ni?aburinin ??rtl?rini q?bul edirs?n.

Q?bul etm?y? bilm?zs?n, ??nk? o ?eyxeynin (Buxari v? M?slm) ??rtl?ri il? o kitabda olmayan h?disl?ri ?z kitab?na y??m??d?r.

Hakim ?l Ni?apuri M?st?dr?k - (Hafiz Z?h?binin t?lxisi il?) - Beyrut- L?bnan - Darul m?rif? n??riyyat? - 3-c? cild, 110

post-26020-067454200 1297321905_thumb.jpg

"Ey insanlar m?n sizin aran?zda iki ?mir qoyub gedir?m, ?g?r onlara tabe olsan?z, z?lal?t d??m?zsiniz, onlar Allah?n kitab? v? itr?tim ?hli beytimdir. Sonra 3 d?f? dedi: M?n Siz? ?z n?fsinizd?n ?st?n?mmi?

Dedil?r: B?li.

Sonra R?sulullah (s.a.a) dedi: M?n kimin m?vlas?yamsa, ?li d? onun m?vlas?d?r.

Qaralanan yerd? d? o h?disi s?hih bilmi?dir v? bunu ?eyxeynin (Buxari v? M?slimin) ??rtl?rin? g?r? oldu?unu q?bul etmi?dir.

Sual: Hakim ?l Ni?apuri s?hv etmi?dir?

Edited by Malik Eshter

Share this post


Link to post
Share on other sites

3. Hakim ?l Ni?apuri M?st?dr?k - (Hafiz Z?h?binin t?lxisi il?) - Beyrut- L?bnan - Darul m?rif? n??riyyat? - 3-c? cild, 148

Zeyd ibn ?rq?m:R?sulullah dedi:

"Ey insanlar m?n sizin aran?zda iki a??r y?k qoyub gedir?m, Allah?n kitab? v? ?hli beytim , onlar H?vzi k?vs?r? q?d?r bir-birind? ayr?lmazlar.

post-26020-072925400 1297323200_thumb.jpg

Qaralanan yerd? d? o h?disi s?hih bilmi?dir v? bunu ?eyxeynin (Buxari v? M?slimin) ??rtl?rin? g?r? oldu?unu q?bul etmi?dir.

Sual: Hakim ?l Ni?apuri s?hv etmi?dir?

Share this post


Link to post
Share on other sites

"M?n sizin ???n el? bir ?ey qoyub gedir?m ki, ondan tutunsan?z he? vaxt haqq yoldan azmazs?n?z; Allah?n kitab? v? m?nim s?nn?m" (M?st?dr?kul Hakim: 1, 92)

Yuxar?da m?n? h?dis yaz?bsan, amma hakim h?min h?disin "s?nn? hiss?sini" qarib hesab etmi?dir. Hakimin s?hih hesab etm?diyi h?disi niy? bura yaz?rsan?

M?st?dr?ki Hakim 1-ci cild 93 s?h -

Beytut, l?bnan, darul m?rif?

qaralanan yeri diqq?tl? oxu!

post-26020-049422300 1297326786_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qarda?lar vilayat.net sayt?na maraql? bir fakt qoyublar, bu fakt? bura qoymaq?? ?z?m? borc bildim.

?eyx Salih ?l-Fauzan?n yalan?

V?hhabil?rin ?hli-beyt (?.s) yolunu getm?k ist?m?dikl?ri h?r k?s? g?n kimi yad?nd?r. Buna g?r? d? S?q?leyn h?disinin m?nas?n? h?r zaman t?hrif etm?y? ?al???rlar. Art?q insanlar?n d???nm?y? ba?lad?qlar?n? g?rd?kld? ?hli-beytin (?.s) c?zbedici q?vv?si qar??s?nda ?ar?siz qald?qlar? ???n a??q-ayd?n zahiri t?hrifl?r? d? ?l atma?a ba?lay?blar. G?lin bu ?eytan firq?sinin n?ay?nd?l?rinin S?q?leyn h?disini nec? t?hrf etdikl?rin? baxaq.

V?hhabil?rin m?asir ?eyxl?rind?n olan ?l-Fauzan ?z?n?n "Muhaziratun fil-?qid? v?d-d?`v?" (4/253) kitab?nda qeyd edir.

"(Pey??mb?r) buyurub: "M?n sizin aran?zda el? ?ey saxlay?ram ki, ondan yap??san?z m?nd?n sonra z?lal?t? d??m?zsiniz: Allah?n kitab? (Quran) v? s?nn?m". (Ha?iy?d? qeyd edir ki, bu h?disi ?t-Tirmizi (№ 3788) n?ql edib)

L2N1c3RvbWVycy93aWxheWF0Lm5ldC93aWxheWF0Lm5ldC9odHRwZC53d3cvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZW5nX2ltYWdlcy9mYXd6YW4xLmpwZw==.jpg fawzan1 L2N1c3RvbWVycy93aWxheWF0Lm5ldC93aWxheWF0Lm5ldC9odHRwZC53d3cvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZW5nX2ltYWdlcy9mYXd6YW4yLmpwZw==.jpg fawzan2

Bu yaland?r! ?t-Tirmizi h?min h?disi v?hhabi ?l-Fauzan?n dediyi kimi n?ql etm?yib. "S?hih S?n?n ?t-Tirmizi"-d?ki h?dis (3788) a?a??dak? kimidir:

"M?n sizin aran?zda iki qiym?tli ?ey qoydum. N? q?d?r ki, onlardan m?hk?m yap??acaqs?n?z, m?nd?n sonra he? vaxt azmayacaqs?n?z. Onlardan biri dig?rind?n daha b?y?k v? ?st?nd?r. (Biri) Allah?n kitab?d?r ki, o g?yd?n yer? uzanm?? v? birl??mi? ipdir. (?kincisi) m?nim itr?t v? ?hli-Beytimdir. Bilin ki, bu iki ?ey, hovuzun k?nar?nda m?nim yan?ma g?l?n? kimi he? vaxt bir-birind?n ayr?lmaz. Bu iki ?ey haqq?nda m?n? nec? ita?t ed?c?yiniz? diqq?t edin."L2N1c3RvbWVycy93aWxheWF0Lm5ldC93aWxheWF0Lm5ldC9odHRwZC53d3cvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZW5nX2ltYWdlcy90aXJtaWRoaTEuanBn.jpg tirmidhi1 L2N1c3RvbWVycy93aWxheWF0Lm5ldC93aWxheWF0Lm5ldC9odHRwZC53d3cvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZW5nX2ltYWdlcy90aXJtaWRoaTIuanBn.jpg tirmidhi2 L2N1c3RvbWVycy93aWxheWF0Lm5ldC93aWxheWF0Lm5ldC9odHRwZC53d3cvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvZW5nX2ltYWdlcy90aXJtaWRoaTMuanBn.jpg tirmidhi3

Bu ?hli-beyt (?) d??m?ni, ?l-Fauzan n?y? ?sas?n "itr?t v? ?hli-beytim (?)" (????? ??? ????) c?ml?sinin yerin? "s?nn?m" (????) s?z?n? qeyd edir?! V? yaxud n?y? ?sas?n bunu ?t-Tirmiziy? nisb?t verir?! V?hhabil?r t?r?find?n yaz?lm?? m?asir kitablar?n bir ?oxunda, h?m?inin v?hhabil?r t?r?find?n "t?liqi" apar?lm?? bir ?ox klassik h?dis kitablar?nda bu c?r t?hrifl?r n?z?r? ?arp?r v? in?Allah b?t?n bu t?hrifl?ri bir-bir qeyd ed?c?yik. V?hhabil?r m?qs?dy?nl? ??kild? ?hli-beyt? (?) ita?ti vacib ed?n h?disl?ri t?hrif etm?kd?dirl?r.

Edited by Malik Eshter

Share this post


Link to post
Share on other sites

?mam?t? g?linc? is?,bu h?disi ?li (r.a) daxil olmaqla dig?r ?mamlar harda v? nec? ?z xeyrl?ri ???n deyibl?r?

Deyibl?rs?,misallarla g?tir.

Bu bar?d? h?dis g?tirm?k olar v? tarixi m?nb?l?rd?n d?lill?r g?tirm?k m?mk?nd?r.

M?n bu bar?d? h?dis g?tirs?md? siz bunu q?bul etm?y?c?ksiniz.

??nk? dey?c?ksiniz ki, aliml?riniz ittifaq etm?yib.

Amma bir ?eyi q?bul el? ki, siz d? ?h?d h?dis d? q?bul olunur. ?g?r d?zg?n m?nb?d?ndirs?.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Seyid ?l Xoyi - Muc?mu Ricalul H?dis kitab?nda s?q?leyn h?disini yazm?? v? h?disin ravisi Nuveyr ibn ?bil Fatih? -nin rical?nda bu h?disinin t?riqini ara?d?rmas?n? etmi? v? h?disin t?riqinin d?zg?n oldu?unu s?buta yetirmi?dir. V? h?m d? burada h?disin m?zmunundan ayd?n olur ki, o ?hli-beyt ki, onlar q?tl edil?c?kl?r, bunlar imam?t? i?ar?dir. S?nin dediyin ?hli-beytd?n f?rqli olaraq.

post-26020-062468900 1297338433_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Malik Eshter

sunnuler - musulmandi, bunu qebul edirsiz???

Yani sunnuler eger siz gorduyuvuz kimi ehlibeyti gormurler ve qebul etmirler -bu o demekdi ki sunnuler musulman deyil?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Malik Eshter

sunnuler - musulmandi, bunu qebul edirsiz???

Yani sunnuler eger siz gorduyuvuz kimi ehlibeyti gormurler ve qebul etmirler -bu o demekdi ki sunnuler musulman deyil?

Movzudan qiraga cixmayiniz, yazirsinizsa mozuyla bagli yazin. Eks halda size cavab verilmeyecek.

Share this post


Link to post
Share on other sites

??? ???? ???? ??????? : ???? ???? ??? ????? ?? ??? ?????? ?????? ? ?????? ??? ???? ? ? ????? ?? ?????? ??? ???? ??? ?????

??????: ???????? - ??????: ???? ?????? - 2457

????? ??? ??????: ????

M?n sizin aran?zda iki x?lif? qoyub gedir?m: g?yd?n yer? q?d?r uzanan bir ip kimi olan Quran v? itr?tim, ?hli-beytim. Onlar Hovuzun yan?nda m?n? qovu?mayana q?d?r bir-birind?n he? zaman ayr?lmayacaqlar.

M?h?ddis: AlbaniM?nb?: S?hih ?l-Cami, №2457

H?disin sihh?ti: S?hih   L2N1c3RvbWVycy93aWxheWF0Lm5ldC93aWxheWF0Lm5ldC9odHRwZC53d3cvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvYXplcmlfaW1hZ2VzL3hhbGlmYXRheV9tYW56aWxhdF8yLmpwZw==.jpg xalifatay_manzilat_2   L2N1c3RvbWVycy93aWxheWF0Lm5ldC93aWxheWF0Lm5ldC9odHRwZC53d3cvaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvYXplcmlfaW1hZ2VzL3hhbGlmYXRheW5fbWFuemlsYXRfMS5qcGc=.jpg xalifatayn_manzilat_1

Bu h?disi sizin ?eyxiniz Albani s?hih hesab edibdir.

Bird? ki, xo?un g?lir m?vzudaqn q?ra?a ??xma?a!

M?vzu imam?t v? ya 12 imam m?s?l?si deyil. Yuxar?da bunlar m?nas?z kimi soru?musunuz. M?vzu ism?t m?s?l?sidir.

Bu h?dis d? onu t?sdiql?yir. ?g?r bir ?ey ki Quranla b?rab?r tutuldu o dem?k m?sumiyy?t? i?ar?dir.

S?n h?l? g?r?k buna n? deyirs?n, cavab ver, arxas?n? davam etdir?k.

Sual: N? deyirs?n Albani s?hv deyib?

B?li,Albanibu h?disi s?hih hesab edib.O,alim adamd?r v? sizin kimi  n?fsi v? havas?na uymay?b.Lakin,yuxar?postlarda yazd???m kimi h?disin s?n?dind? z?if ravi var.Aliml?rin m?xt?lif r?yl?rininolmas? normald?r.H?disin s?hih olmas? sizin lehiniz? deyil.M?n art?q yazmaqdanyoruldum ki,h?km ?m?mi nasslara g?r? ??xar?l?r.S?n ax? cahil deyils?n.Amma,g?r?n?rRafizil?rin hava ?hli olmas? burda da ?z?n? g?st?rir.

M?n fikirl??irdim ki,s?ninl? normal t?rzd? m?zakir?apara bil?rdim.Amma,g?r?r?m ki,s?n ancaq ?z bildiyini yaz?rsan.M?nimyaz?lar?ma,suallar?m? g?rm?m?zliy? vurursan.Bilmir?m ?z?n? n? hesab edirs?n.Adaman? q?d?r eyni ?eyi yazmaq olar?

M?n s?nin h?r iddiana cavab verm?liy?m,s?n is??z?n? g?rm?m?zliy? vurub,m?nim yazd?qlar?ma cavab verm?m?lis?n?

M?vzu uzand?,s?n suallar? cavabs?z qoydun.M?n s?ninh?r iddiana cavab verdim v? ax?rda g?ldin ??xd?n Saqaleyn h?disin?.El? bildinki,burda n?y?s? nail oldun?

H?r m?s?l?nin h?ll edilm? qaydas? vard?r.

S?n birinci s?but etm?liydin ki,?hli Beyt m?hz sizdey?n 14 “m?sum”??xsl?dir.

?kinci,m?hz onlar?n ?hli Beyt olmas?n? s?but ed?nd?nsonra onlar?n m?sum olmalar?n? isbat etm?yin g?r?kirdi.

Saqaleyn barad? o vaxt dan??maq olard?ki,yuxar?dak? suallara cavab verilsin.

S?n h?r iki sualda aliml?rin kimi acizqalm?san.?ndi ke?mis?n ?hli Beytin f?zil?ti il? ba?l? r?vayy?tl?r?.M?n yen?deyir?m.Allaha and olsun ki,?hli Beyt sizd?n,siz d? onlardan tam uzaqs?z v?Qiyam?t g?n? onlar sizin ?leyhiniz? ?ahidlik ed?c?kl?r.

Bundan ba?qa,s?n dig?r h?disl?ri niy? g?rm?m?zliy?vurursan?

?g?r s?n dey?n qayda il? gets?k onda h?r k?s ?zhavas?na uy?un bir ?eyd?n yap??ar.Az qala unutmu?dum.Sizd? ax? qayda deyil?nanlay?? yoxdur.Havan?za n? uy?undursa onu deyirsiz.

Siz bu h?disd?n batil n?tic? ??xard?b,deyirsiz ki,?hliBeyt Quranla bir tutulub.Dem?li ?hli Beyt Qurana b?rab?rdir v? dolay?s il? m?sumdur.

Birincisi,?hli Beyt v? Quran?n ?man?t olaraqburax?lmas?nda anla??lmayan he? n? yoxdur.Ayd?nd?r ki,Pey??mb?r (s.a.s) ?z?nd?nsonra dig?r insanlar kimi d?nya mal? miras qoymay?b.Buraxd??? ?n b?y?k mirasAllah?n Kitab? v? ?z?nd?n sonra t?rk etdiyi qohum ?qrabas?d?r.M?s:Abu Talibd??l?nd? o?lu ?li (r.a)-i Pey??mb?r? (s.a.s) ?man?t qoymu?du.

?kinci c?ml?y? g?ldikd? is? yuxar? postlarda bubarad? g?l?n h?disl?r n?mun? olaraq g?tirildi ki,Pey??mb?r (s.a.s) ?z?nd?nsonra ?mm?tinin Qurana v? S?nn?y? sar?lmas?n? ?mr etmi?dir.

Bu barad? ?ox sayl? ay?l?r v? h?disl?r d? vard?r.H?m?ininS?nn? dedikd? bura Rasulullah (s.a.s)-in yolu il? yana?? ?hli Beyt b?y?kl?ri,Ra?idiX?lif?l?r v? S?hab?l?rin icmas? daxildir.Bel?c?,bu barad? g?l?n b?t?n h?disl?r??sas?n Qurandan sonra S?nn?y? tabe olmaq m?tl?qdir.S?nn?nin n? oldu?unu dadedim.

?g?r s?rf bu h?disi g?t?rs?k dig?r h?disl?ri k?naraatsaq,onda bu s?rf cahillik v? z?lal?t olar ki,he? bir alim bel? n?tic???xartmay?b.?g?r sizin havan?za uy?un olsun dey? ancaq bu h?disd?n n?tic???xartsaq yen? d? bu sizin ?leyhiniz? olur.??nki,siz ?hli Beytin b?y?k ?ks?riyy?tinin?inki q?bul etmir,onlara d??m?n?ilik edirsiz.

?hli Beytin yolu il? ged?n m?hz ?hli S?nn?dir.Onlaraistisnas?z h?rm?t edir v? sevir v? ?hli S?nn?y? g?r? ?hli Beyti sevm?kimandand?r.Amma,biz Xristian v? Rafizil?r kimi h?ddi a?m?r?q.

Biz onlar? sevir,S?hab? v? ?hli Beytin yolu il?gedirik ki,bu ?hli beyt m?nsublar? eyni zamanda da s?hab?l?rdir.??nki,bunu biz?Allah T?ala Quranda ?mr etmi?dir.

“H?r k?sdo?ru yol ona b?lli olduqdan sonra Pey??mb?r? qar?? ??xsa v? m?minl?rin yolundan ba?qa bir yolla gets?, onu ?ztutdu?u yola y?n?ld?r v? C?h?nn?md? yand?rar?q. Ora n? pis d?n?? yeridir.”(Nisa115)

Sualolunsa ki,hans? m?minl?rd?n s?hb?t gedir?

Cavab:“?man g?tir?n, hicr?t ed?n v? Allah yolunda cihad ed?nl?r v? s???nacaq veribk?m?klik g?st?r?nl?r – m?hz onlar h?qiqi m?minl?rdir. Onlar ???n ba???lanma v? bolluca ruzi vard?r.” (?nfal 74)

Bubizim m?vzu deyil.Amma,xat?rlatma?? laz?m bildim.?g?r bu s?n? kifay?t etmirs?,ondabu m?naca a?kar Quran ay?sind?n t?sirli bir d?lilin olmas?n? m?n bilmir?m.

H?m?ininAllah Quranda Rasulullah (s.a.s)-in z?vc?l?rin? (?hli Beytin?) buyurur: “Evl?rinizd?oxunan Allah?n ay?l?rini v? hikm?ti yada sal?n. H?qiq?t?n, Allah L?tfkard?r, h?r?eyd?n X?b?rdard?r.” (?hzab 34)

?hliS?nn? S?hab? v? ?hli Beyt b?y?kl?rind?n olan Ai?? (r.a),?li (r.a),?bn Abbas(r.a) v? s.insanlar?n yolu il? gedir ki,bunlar vasit?si il? ?ks?r h?disl?rvarid olmu?dur.

H?m?ininh?disl?rd? d? hans? yola tabe olmaq da ?trafl? bildirilib.

 Pey??mb?r (s.a.s) vida h?ccind? x?tb? ver?rk?n demi?di: "M?n siz? bir ?eyi,Allah?n kitab?n? t?rk edib gedir?m, siz ondan tutunsan?z m?nd?n sonra he? vaxtyolunuzu azmazs?n?z" (S?hihi M?slim: Kitabul H?cc, 1218)

"M?n sizin ???n el? bir ?ey qoyubgedir?m ki, ondan tutunsan?z he? vaxt haqq yoldan azmazs?n?z; Allah?n kitab? v?m?nim s?nn?m" (M?st?dr?kul Hakim: 1, 92)

Bu h?dis h?m?inin Malikin “Muvatta”?s?rind? d? vard?r.

"M?nim s?nn?m? v? m?nd?nsonra g?l?c?k ra?idi x?lif?l?rin s?nn?sin? sar?l?n v? ondan az? di?l?rinizl?tutunun"

(S?n?ni ?bu Davud. Kitabus s?nn?.Bab, luzumus s?nn?, 4607. Camiut Tirmizi: Kitabul elm. Bab, m? ca? fil ?xzi biss?nn?, 2676.)

Bu s?hihh?disl?r Quran ay?l?ri il? tam uy?unluq t??kil edir.

Saqaleynh?disi d? bu h?disl?r i????nda izah edilm?lidir ki,bunu yuxar?da q?sa da olsaizah etmi??m.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1951-ci ilin yanvar ayinda bir qrup Rus m?t?x?ssisi t?dqiqat aparmaq m?qs?di il? yeralti qazintilar aparark?n anid?n ??r?m?? taxta l?vh?l?r? rast g?lirl?r. Bir az yeri qazdiqdan sonra orada ?oxlu taxta l?vh?l?rin basdirildi?i m?lum olur. Lakin o taxta par?alari uzun m?dd?t ke?diyin? g?r? ??r?y?r?k m?hv olmu?du. Lakin, qazinti zamani m?t?x?ssisl?r dig?rl?rind?n f?rql?n?n v? taxta l?vh?l?rin sirrini ?hat? ed?n qeyri-adi bir i?ar?y? rast g?lirl?r. B?y?k bir diqq?tl? yerin qazintisi bitdikd?n sonra m?t?x?ssisl?r orda olan qiym?tli l?vh?l?ri v? dig?r ??yalari ?ixarirlar. Onlarin i?ind? olan uzun bir taxta par?asina diqq?t yetirildikd? hami d?h??t? g?lir.??nki, uzun m?dd?t ?rzind? b?t?n taxta par?alarinin ??r?m?sin? baxmayaraq ?l??s? 12x10 olan bu uzun l?vh? par?asi sa?lam ??kild? qalmi?di. Onun ?z?rind? b?zi q?dim h?rfl?r var idi. Bu s?b?bd?n Rusiya d?vl?ti 1953-c? ild? bu taxta l?vh?l?ri ara?dirmaq v? t?dqiq etm?k ???n bir komit? yaradir. Bu komit?nin ?zvl?ri d?nyanin m?xt?lif ?lk?l?rind?n olan arxeoloq v? q?dim yazilar ?zr? m?t?x?ssisl?r idi. 8 ay ara?dirma v? t?dqiqat aparildiqdan sonra bu taxta l?vh?l?rin sirri a?ilir. M?lum olur ki, o Nuh (?)-in g?misind?n bir par?a imi?. Taxta l?vh?nin ortasinda Sami dilind? bir ne?? ifad?d?n ibar?t ?l i?ar?si ??kilibmi?. 8 ay m?dd?tind? Komit? ?zvl?ri orada olan yazilari oxuma?a v? t?dqiq etm?y? ?ali?mi? v? sonda h?min ifad?l?rin sirri a?ilaraq Rus v? ?ngilis dill?rin? t?rc?m? edilmi?dir.

Mutexessiler-

1) Savlot Naoyev- Moskva Universitetinin professoru

2) Tanmova Xurov - Kevenzo kollecinin linqvistik uzre profeesoru

3) De Racon - Lenin adina Institun arxeologiya professoru

4) Mr Taymol Goru - Gafezud Kolllecinin muellimi

5) Major kottor - Stalin Kolleci

6) Pr.Ifa Han Xeno - Cinin Lu Lu Han Coleci

A?a?ida h?min m?tnin Az?rbaycan dilind? t?rc?m?si t?qdim olunacaq.

“ Ey R?bbim v? ?ar?sizl?rin himay?dari olan uca Allah! r?hm?tin?, l?tf?n? v? be? m?q?dd?s ??xs olan Muhamm?d ( s ) , ?li ( ? ) , H?s?n ( ? ) , H?seyn ( ? ) v? Fatim?y? ( ? ) xatir m?n? k?m?k ol. Onlarin h?rm?ti v? ehtirami z?ruridir. H?qiq?t?n b?t?n d?nya onlara xatir yaradilmi?dir. Ey al?ml?rin r?bbi o be? ??xs? xatir m?n? k?m?k ol. H?qiq?t?n s?n b?t?n m?xluqati ?n d?zg?n yola y?n?ltm?y? qadirs?n.”

Bu haqda d?nyanin m?xt?lif jurnallarinda d?rc olunmu?dur. A?a?ida siz? bunlarin bir ne??si misal olaraq qeyd edil?c?k:

Weekly - Mirror: U.K., December 28,1953.

Star of Britain: London, Manchester, January 23,1954.

Manchester Sunlight: January 23,1954.

London Weekly Mirror: February 01,1954.

Bathrah Najaf: Iraq, February 02,1954.

AI-Huda: Cairo, March 31,1954.

Ellia - Light, Knowledge, & Truth, Lahore, July 10,1964

http://www.paklinks.com/gs/religion-and-scripture/39718-hazrat-nooh-a-s-s-arc-ship-found-world-stunned.html

Ehli Beyti xelq eden onlari mesum eden, onlara xatir dunyani yaradan Allaha hemd olsun! Ve bizi de onlarin shefaetine nail eylesin!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu qeder umumi yazmagdansa bir dene ehli sunne nezerini yaz ki bu hedis sirf "ehli-beyte itisam hedisi" size gore nece hedisdir. Zeifdir, ya sehih.

Men yuxarida getirdiyin hedislere fikrimi bildirmisem ve sunneti hedisi menani deyismir, eksine bildirir ki ehli beytden almaq lazimdir sunneni, basqalarindan yox.

Niye gore haqqi gizledirsen.

Gizletmek senin xeyrine olmayacaq, bu hedisin hokmunu mene de!

Konkret!

Deye bilmirsen alimleriniz bu barede ne deyib?

Icmanin fikrini de!

Edited by Malik Eshter

Share this post


Link to post
Share on other sites

1951-ci ilin yanvar ayinda bir qrup Rus m?t?x?ssisi t?dqiqat aparmaq m?qs?di il? yeralti qazintilar aparark?n anid?n ??r?m?? taxta l?vh?l?r? rast g?lirl?r. Bir az yeri qazdiqdan sonra orada ?oxlu taxta l?vh?l?rin basdirildi?i m?lum olur. Lakin o taxta par?alari uzun m?dd?t ke?diyin? g?r? ??r?y?r?k m?hv olmu?du. Lakin, qazinti zamani m?t?x?ssisl?r dig?rl?rind?n f?rql?n?n v? taxta l?vh?l?rin sirrini ?hat? ed?n qeyri-adi bir i?ar?y? rast g?lirl?r. B?y?k bir diqq?tl? yerin qazintisi bitdikd?n sonra m?t?x?ssisl?r orda olan qiym?tli l?vh?l?ri v? dig?r ??yalari ?ixarirlar. Onlarin i?ind? olan uzun bir taxta par?asina diqq?t yetirildikd? hami d?h??t? g?lir.??nki, uzun m?dd?t ?rzind? b?t?n taxta par?alarinin ??r?m?sin? baxmayaraq ?l??s? 12x10 olan bu uzun l?vh? par?asi sa?lam ??kild? qalmi?di. Onun ?z?rind? b?zi q?dim h?rfl?r var idi. Bu s?b?bd?n Rusiya d?vl?ti 1953-c? ild? bu taxta l?vh?l?ri ara?dirmaq v? t?dqiq etm?k ???n bir komit? yaradir. Bu komit?nin ?zvl?ri d?nyanin m?xt?lif ?lk?l?rind?n olan arxeoloq v? q?dim yazilar ?zr? m?t?x?ssisl?r idi. 8 ay ara?dirma v? t?dqiqat aparildiqdan sonra bu taxta l?vh?l?rin sirri a?ilir. M?lum olur ki, o Nuh (?)-in g?misind?n bir par?a imi?. Taxta l?vh?nin ortasinda Sami dilind? bir ne?? ifad?d?n ibar?t ?l i?ar?si ??kilibmi?. 8 ay m?dd?tind? Komit? ?zvl?ri orada olan yazilari oxuma?a v? t?dqiq etm?y? ?ali?mi? v? sonda h?min ifad?l?rin sirri a?ilaraq Rus v? ?ngilis dill?rin? t?rc?m? edilmi?dir.

Mutexessiler-

1) Savlot Naoyev- Moskva Universitetinin professoru

2) Tanmova Xurov - Kevenzo kollecinin linqvistik uzre profeesoru

3) De Racon - Lenin adina Institun arxeologiya professoru

4) Mr Taymol Goru - Gafezud Kolllecinin muellimi

5) Major kottor - Stalin Kolleci

6) Pr.Ifa Han Xeno - Cinin Lu Lu Han Coleci

A?a?ida h?min m?tnin Az?rbaycan dilind? t?rc?m?si t?qdim olunacaq.

“ Ey R?bbim v? ?ar?sizl?rin himay?dari olan uca Allah! r?hm?tin?, l?tf?n? v? be? m?q?dd?s ??xs olan Muhamm?d ( s ) , ?li ( ? ) , H?s?n ( ? ) , H?seyn ( ? ) v? Fatim?y? ( ? ) xatir m?n? k?m?k ol. Onlarin h?rm?ti v? ehtirami z?ruridir. H?qiq?t?n b?t?n d?nya onlara xatir yaradilmi?dir. Ey al?ml?rin r?bbi o be? ??xs? xatir m?n? k?m?k ol. H?qiq?t?n s?n b?t?n m?xluqati ?n d?zg?n yola y?n?ltm?y? qadirs?n.”

Bu haqda d?nyanin m?xt?lif jurnallarinda d?rc olunmu?dur. A?a?ida siz? bunlarin bir ne??si misal olaraq qeyd edil?c?k:

Weekly - Mirror: U.K., December 28,1953.

Star of Britain: London, Manchester, January 23,1954.

Manchester Sunlight: January 23,1954.

London Weekly Mirror: February 01,1954.

Bathrah Najaf: Iraq, February 02,1954.

AI-Huda: Cairo, March 31,1954.

Ellia - Light, Knowledge, & Truth, Lahore, July 10,1964

<a href="http://www.paklinks.com/gs/religion-and-scripture/39718-hazrat-nooh-a-s-s-arc-ship-found-world-stunned.html" class="bbc_url" title="External link" rel="nofollow external">http://www.paklinks....ld-stunned.html

Ehli Beyti xelq eden onlari mesum eden, onlara xatir dunyani yaradan Allaha hemd olsun! Ve bizi de onlarin shefaetine nail eylesin!

Yax?? ?fsan?dir.Bel? na??llara ancaq bel? ?eyl?r? inanmaq ist?y?nl?r inanar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu qeder umumi yazmagdansa bir dene ehli sunne nezerini yaz ki bu hedis sirf "ehli-beyte itisam hedisi" size gore nece hedisdir. Zeifdir, ya sehih.

Men yuxarida getirdiyin hedislere fikrimi bildirmisem ve sunneti hedisi menani deyismir, eksine bildirir ki ehli beytden almaq lazimdir sunneni, basqalarindan yox.

Niye gore haqqi gizledirsen.

Gizletmek senin xeyrine olmayacaq, bu hedisin hokmunu mene de!

Konkret!

Deye bilmirsen alimleriniz bu barede ne deyib?

Icmanin fikrini de!

S?n el? eyni ?eyl?ri yaz?rsan.F?rz et ki,s?hihdir.Dig?r s?hih h?disl?ri b?s n? ed?k.Dediyim odur ki,b?t?n bu nasslar? ?mumilikd? d?y?rl?ndirm?k laz?md?r.?g?r s?n s?rf ancaq Saqaleyn h?disini g?t?r?rs?ns?,m?n d? s?n? deyir?m ki,orada ?hli Beytin yolu il? getm?k buyrulub.M?g?r siz ?hli Beytd?n olan Rasulullah (s.a.s)-in z?vc?l?ri,dig?r b?y?k ??xsiyy?tl?rin yolu il? gedirsiz.Siz h?tta ?mam dediyiniz adamlar?n yolu il? d? getmirsiz.Onlar?n ad?na uydurulan yalanlar? ?lind? bayraq etmisiz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

S?n el? eyni ?eyl?ri yaz?rsan.F?rz et ki,s?hihdir.Dig?r s?hih h?disl?ri b?s n? ed?k.Dediyim odur ki,b?t?n bu nasslar? ?mumilikd? d?y?rl?ndirm?k laz?md?r.?g?r s?n s?rf ancaq Saqaleyn h?disini g?t?r?rs?ns?,m?n d? s?n? deyir?m ki,orada ?hli Beytin yolu il? getm?k buyrulub.M?g?r siz ?hli Beytd?n olan Rasulullah (s.a.s)-in z?vc?l?ri,dig?r b?y?k ??xsiyy?tl?rin yolu il? gedirsiz.Siz h?tta ?mam dediyiniz adamlar?n yolu il? d? getmirsiz.Onlar?n ad?na uydurulan yalanlar? ?lind? bayraq etmisiz.

G?z?l buyurdun ki, s?q?leyn h?disi s?hihdir, ??nk? bunu ?hli-s?nn?  aliml?ri d? t?sdiql?mi?l?r. B?li nassi ?mumi ??kild? d?y?rl?ndirm?k laz?md?r. V? ?g?r "itisam biss?n?ti" s?z?n? d? bura qat?b, s?hihliyini q?bul ets?k o zaman m?na d?yi?mir, ?ksin? h?dis biz? a?a??dak? m?s?l?l?ri a??qlay?r.

1) S?nn? ?hli-beytd?n al?nmal?d?r.

2) ?hli-beyt (?.s) m?sum olmal?d?r, ??nk? h?dis h?m d? onlar?n Quranla ba?l? olduqlar?n?, Qurandan he? bir zaman (H?vzi K?vs?r? q?d?r) ayr?lmayacaqlar?n?, onlar?n bizim ???n m?rce (m?raci?t yeri) v? h?cc?t oldu?unu izah edir.

3) O zaman ?hli-beyt (?.s)  b?lli ki?i olmal?d?r, ??nk? h?r yoldan ?t?ni bu q?bild?n saymaq olmaz, ??nk? m?s?l? Quran?n m?rc?yind?n gedir.

4) Bu ?hli-beyt (?.s)  k?sintisiz insanlar?n aras?nda olmal?d?r ki, insanlar oan t?m?ss?k ed? bilsin.

Sual: Biz bu " O (Pey??mb?r) ?z?nd?n he? n? dan??maz, n? dan??arsa v?hydir - N?cm 3-4" ay?ni bilirik v? siz d? bilirsiniz.

S?nc? bu saqaleyn h?disi hans? ay?nin a??qlamas?d?r?

Share this post


Link to post
Share on other sites

G?z?l buyurdun ki, s?q?leyn h?disi s?hihdir, ??nk? bunu ?hli-s?nn? aliml?ri d? t?sdiql?mi?l?r. B?li nassi ?mumi ??kild? d?y?rl?ndirm?k laz?md?r. V? ?g?r "itisam biss?n?ti" s?z?n? d? bura qat?b, s?hihliyini q?bul ets?k o zaman m?na d?yi?mir, ?ksin? h?dis biz? a?a??dak? m?s?l?l?ri a??qlay?r.

1) S?nn? ?hli-beytd?n al?nmal?d?r.

2) ?hli-beyt (?.s) m?sum olmal?d?r, ??nk? h?dis h?m d? onlar?n Quranla ba?l? olduqlar?n?, Qurandan he? bir zaman (H?vzi K?vs?r? q?d?r) ayr?lmayacaqlar?n?, onlar?n bizim ???n m?rce (m?raci?t yeri) v? h?cc?t oldu?unu izah edir.

3) O zaman ?hli-beyt (?.s) b?lli ki?i olmal?d?r, ??nk? h?r yoldan ?t?ni bu q?bild?n saymaq olmaz, ??nk? m?s?l? Quran?n m?rc?yind?n gedir.

4) Bu ?hli-beyt (?.s) k?sintisiz insanlar?n aras?nda olmal?d?r ki, insanlar oan t?m?ss?k ed? bilsin.

Sual: Biz bu " O (Pey??mb?r) ?z?nd?n he? n? dan??maz, n? dan??arsa v?hydir - N?cm 3-4" ay?ni bilirik v? siz d? bilirsiniz.

S?nc? bu saqaleyn h?disi hans? ay?nin a??qlamas?d?r?

H?disi ?z bildiyin v? aliml?rinin ?z kitablar?n?zdan ??xard??? m?na il? izah etmis?n.S?n bu s?zl?rin iki d?nizi ?li v? Fatim?y? yozan ?iy?l?rin s?z? kimidir.?vv?l deyirs?n ki,b?li nasslar? ?mimi konteksd? d?y?rl?ndirm?k laz?md?r,sonra is? ?z bildiyin kimi izah verm?y? ?al???rsan.S?n yax?? olard? ki,yerd? qalan onlarla dig?r d?lill?ri d? n?z?rd?n qa??rmayasan.Yoxsa bu Kitab?n bir hiss?sini g?t?r?b,dig?r hiss?sini t?rk etm?k kimidir.M?n bu h?disi yuxar?da izah etmi??m.Ay?l?rd?n d? g?r?nd?y? kimi Allah?n kitab?ndan sonra m?tl?q ??kild? Allah?n Rasuluna ita?t etm?k vacibdir.Bundan sonra is? ay?d? a??qland??? kimi

“Ey iman g?tir?nl?r! Allaha v? El?isin? ita?t edin, h?m d? ?z?n?zd?n olan r?hb?rl?r? ??ri?t? uy?un ??kild? ita?t edin. ?g?r bir ?ey haqq?nda m?bahis? ets?niz, Allaha v? Axir?t g?n?n? inan?rs?n?zsa, Allaha v? Onun El?isin? m?raci?t edin. Bu, sizin ???n daha xeyirli v? n?tic? etibaril? daha yax??d?r.”(Nisa 59)

G?r?ld?y? kimi s?zs?z ita?t ancaq Allah v? R?sulunad?r.Ona g?r? d? biz m?sum olaraq ancaq Allah Rasulunu q?bul edirik.

S?n h?m?inin buna da cavab ver.

“H?r k?sdo?ru yol ona b?lli olduqdan sonra Pey??mb?r? qar?? ??xsa v? m?minl?rin yolundan ba?qa bir yolla gets?, onu ?ztutdu?u yola y?n?ld?r v? C?h?nn?md? yand?rar?q. Ora n? pis d?n?? yeridir.”(Nisa115)

N?cm sur?si haqq?nda is?,he? ??bh?siz ki,Rasulullah (s.a.s)-in dedikl?ri b?t?n s?zl?rin ham?s? v?hy deyil idi.V?hy olanlar Qurana sal?n?rd? b?zi hallarda is? C?bray?l ona b?zi izahlar g?tirirdi.Bir ?ox hallarda is? y?ni,g?nd?lik h?yatda onun ?z r?yl?ri v? fikirl?ri olmu?du ki,bunlar he? bir v?hy? ?saslanm?rd?.Ay?d? s?hb?t Rasulullah (s.a.s)-in risal?ti ?atd?rmada ancaq v?hy? dayand???n? isbat edir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Muslimun al s?n? bir soyuq du?!

B?h b?h n? g?z?ldir, bu lap yerin? d??d?, Pey??mb?rimizin (s.a.a) m?bar?k m?vludu m?nasib?til? b?t?n ?hli beytsev?rl?ri t?brik edir?m.

S?nin bu ba? mollan? g?r?nd?n sonra bizim mollalar? q?nama??n n? q?d?r s?hf oldu?u anla??l?r.S?nin bu ?eyxin haqq?nda s?n? soyuq yox,isti du? verm?k ist?yir?m.Amma,bu du? ??tin s?ni ?irkd?n t?mizl?sin.

http://www.youtube.com/watch?v=3CalwnGkB5k

?vv?la deyim ki,sizin ?eyx S?ffar ?z?n?n "?l-B?sair" kitab?nda yaz?r"Biz? ?li ibn M?h?mm?d Qasim ibn M?h?mm?dd?n, o da S?leyman ibn Davuddan, o da Y?hya ibn ?dimd?n, o da ??rikd?n, o da Cabird?n bir d?f? ?bu C?f?rin bel? dediyini s?yl?mi?dir: — R?sulullah Minada ?z ?shab?l?rini yan?na ?a??rd? v? onlara dedi: —M?n siz? Allah?n m?q?dd?s ?eyl?rini: Allah Kitab?n?, ?z ail? ?zvl?rimi v? M?q?dd?s K?b?ni qoyub gedir?m. Guya sonra ?bu C?f?r demi?dir: Indi bax?ram: Pey??mb?rd?n sonra Allah?n Kitab?n? t?hrif etmi?l?r, K?b?ni da??tm??lar, Pey??mb?rin ail? ?zvl?rini is? ?ld?rm??l?r. Bel?likl?, Allah?n b?t?n ?man?tl?rinin ax?r?na ??xm??lar". (B?sair ?d-d?racat", 2-ci hiss? 17-ci f?sil, Iran ?ap?, 1285 h.)

?kincisi,sizin laz?m olanda r?vayy?tl?ri ay?l?rd?ki q?qiqlik kimi izah etm?yiniz adam? t??c?b? sal?r.Bu ?eyxd?n soru?maq laz?md?r ki,s?n bel? c?hdl? m?hk?m olan ay?ni izah edirs?n,yoxsa r?vayy?tl?rd? f?rqli nasslarda g?l?n h?disl?ri?Halbuki,az da olan m?lumat? olan bilir ki,bir ?ox h?dis ayr?-ayr? yollarla n?ql olunanda m?tnl?rd? az da olsa b?zi m?xt?liflikl?r v? f?rql?r yaran?rd?.Bunu bir misal il? izah edim.

Rasulullah (s.a.s) buyurur ki:”M?nd?n sonra ?mm?tim 73 firq?y? b?l?n?c?k.......Soru?dular onlar kiml?rdir?Dedi:Onlar m?nim v? S?hab?l?rimin yolu il? ged?nl?r.Dig?r r?vayy?td? is? “Onla Camaatd?r” ifad?si ke?ir.El?c? d? bir h?dis m?xt?lif kanallarla g?l?nd? bel? f?rql?r ?z?n? g?st?rir.

Ham?ya m?lumdur ki,Quranla S?nn?t ayr?lmazd?r.Kim onlar? ay?rarsa z?lal?t? d???r.??nki,onlar bir-birin? ba?l?d?rlar.H?m?inin,S?nn? b?y?kl?ri olan ?hli Beyt v? S?hab?l?ri d? Qurandan ay?rmaq olmaz.??nki,n?inki S?nn?ni,Quran? da biz? ?atd?ran m?hz onlard?r.?hli Beyt v? S?hab?l?ri Qurandan ay?rsaq Allaha ged?n yolumuz ba?lanm?? olar.

?g?r s?n bu ay? ?z?rind? yax?? d???ns?ydin,s?n? ?ox ?ey ayd?n olard?.H?r??nd hiday?ti ver?n Allahd?r.

“H?r k?sdo?ru yol ona b?lli olduqdan sonra Pey??mb?r? qar?? ??xsa v? m?minl?rin yolundan ba?qa bir yolla gets?, onu ?ztutdu?u yola y?n?ld?r v? C?h?nn?md? yand?rar?q. Ora n? pis d?n?? yeridir.”(Nisa115)

?hli Beyti v? S?hab?l?r S?nn?nin b?y?kl?ridir v? onlar ayr?lmazd?r,b?t?n t??kil edirl?r.

Onlar? ay?rmaq binan?n da?lar?n? alt?ndan ??xartma?a b?nz?yir ki,bu binan?n u?mas?na s?b?b ola bil?r.Siz n?inki,S?hab?l?ri h?tta,?hli Beytd?n olan onlarla ??xsl?rd?n bir ne??sini ?z?n?z? “r?hb?r”se?misiz.M?lumdur ki,bu ?bn S?ba kimil?rin ?li (r.a) ad?ndan yayd??? fitn?l?rin davam?d?r ki,ba?lan??c? ta o zamanlara gedib ??x?r.

Qals?n S?hab?l?r,?hli Beyti par?alamaqla onun ad?ndan dan??ma?a sizin n? haqq?n?z var?

Bir halda ki,siz onlar?n bir qismin? d??m?n?ilik edirsiz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

S?nin bu ba? mollan? g?r?nd?n sonra bizim mollalar? q?nama??n n? q?d?r s?hf oldu?u anla??l?r.S?nin bu ?eyxin haqq?nda s?n? soyuq yox,isti du? verm?k ist?yir?m.Amma,bu du? ??tin s?ni ?irkd?n t?mizl?sin.

http://www.youtube.com/watch?v=3CalwnGkB5k

?vv?la deyim ki,sizin ?eyx S?ffar ?z?n?n "?l-B?sair" kitab?nda yaz?r"Biz? ?li ibn M?h?mm?d Qasim ibn M?h?mm?dd?n, o da S?leyman ibn Davuddan, o da Y?hya ibn ?dimd?n, o da ??rikd?n, o da Cabird?n bir d?f? ?bu C?f?rin bel? dediyini s?yl?mi?dir: — R?sulullah Minada ?z ?shab?l?rini yan?na ?a??rd? v? onlara dedi: —M?n siz? Allah?n m?q?dd?s ?eyl?rini: Allah Kitab?n?, ?z ail? ?zvl?rimi v? M?q?dd?s K?b?ni qoyub gedir?m. Guya sonra ?bu C?f?r demi?dir: Indi bax?ram: Pey??mb?rd?n sonra Allah?n Kitab?n? t?hrif etmi?l?r, K?b?ni da??tm??lar, Pey??mb?rin ail? ?zvl?rini is? ?ld?rm??l?r. Bel?likl?, Allah?n b?t?n ?man?tl?rinin ax?r?na ??xm??lar". (B?sair ?d-d?racat", 2-ci hiss? 17-ci f?sil, Iran ?ap?, 1285 h.)

?kincisi,sizin laz?m olanda r?vayy?tl?ri ay?l?rd?ki q?qiqlik kimi izah etm?yiniz adam? t??c?b? sal?r.Bu ?eyxd?n soru?maq laz?md?r ki,s?n bel? c?hdl? m?hk?m olan ay?ni izah edirs?n,yoxsa r?vayy?tl?rd? f?rqli nasslarda g?l?n h?disl?ri?Halbuki,az da olan m?lumat? olan bilir ki,bir ?ox h?dis ayr?-ayr? yollarla n?ql olunanda m?tnl?rd? az da olsa b?zi m?xt?liflikl?r v? f?rql?r yaran?rd?.Bunu bir misal il? izah edim.

Rasulullah (s.a.s) buyurur ki:”M?nd?n sonra ?mm?tim 73 firq?y? b?l?n?c?k.......Soru?dular onlar kiml?rdir?Dedi:Onlar m?nim v? S?hab?l?rimin yolu il? ged?nl?r.Dig?r r?vayy?td? is? “Onla Camaatd?r” ifad?si ke?ir.El?c? d? bir h?dis m?xt?lif kanallarla g?l?nd? bel? f?rql?r ?z?n? g?st?rir.

Ham?ya m?lumdur ki,Quranla S?nn?t ayr?lmazd?r.Kim onlar? ay?rarsa z?lal?t? d???r.??nki,onlar bir-birin? ba?l?d?rlar.H?m?inin,S?nn? b?y?kl?ri olan ?hli Beyt v? S?hab?l?ri d? Qurandan ay?rmaq olmaz.??nki,n?inki S?nn?ni,Quran? da biz? ?atd?ran m?hz onlard?r.?hli Beyt v? S?hab?l?ri Qurandan ay?rsaq Allaha ged?n yolumuz ba?lanm?? olar.

?g?r s?n bu ay? ?z?rind? yax?? d???ns?ydin,s?n? ?ox ?ey ayd?n olard?.H?r??nd hiday?ti ver?n Allahd?r.

“H?r k?sdo?ru yol ona b?lli olduqdan sonra Pey??mb?r? qar?? ??xsa v? m?minl?rin yolundan ba?qa bir yolla gets?, onu ?ztutdu?u yola y?n?ld?r v? C?h?nn?md? yand?rar?q. Ora n? pis d?n?? yeridir.”(Nisa115)

?hli Beyti v? S?hab?l?r S?nn?nin b?y?kl?ridir v? onlar ayr?lmazd?r,b?t?n t??kil edirl?r.

Onlar? ay?rmaq binan?n da?lar?n? alt?ndan ??xartma?a b?nz?yir ki,bu binan?n u?mas?na s?b?b ola bil?r.Siz n?inki,S?hab?l?ri h?tta,?hli Beytd?n olan onlarla ??xsl?rd?n bir ne??sini ?z?n?z? “r?hb?r”se?misiz.M?lumdur ki,bu ?bn S?ba kimil?rin ?li (r.a) ad?ndan yayd??? fitn?l?rin davam?d?r ki,ba?lan??c? ta o zamanlara gedib ??x?r.

Qals?n S?hab?l?r,?hli Beyti par?alamaqla onun ad?ndan dan??ma?a sizin n? haqq?n?z var?

Bir halda ki,siz onlar?n bir qismin? d??m?n?ilik edirsiz.

S?n h?l? Seyyid H?s?n Amulinin sual?na cavab ver!

Ya da fikirl??, vaxt verilib s?n?!

Burdan ??x?b abubakr mescidinin forumunda Qamete bu suali ver!

Qoy o da fikirleshsin!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...