Jump to content
  Love reading great articles? Visit Elix.com today!
Malik Eshter

?hli-beytin m?sumiyy?ti haqq?nda m?bahis?

Recommended Posts

Bilm?k laz?md?r ki, ?irkabdan t?mizl?nm?k h?min insan?n m?sum olmas?na d?lal?t etmir.

Pey??mb?r dua edirs? v? deyirs? ki, Alah bunlar? pak el?, bu pakd?r ya yox?

Nec? y?ni ondan sonra ondan g?nah ba? ver? bil?rmi?

Ay savadl? de g?r?k ?irkinlikl?rd?n, murdarl?qdan t?mizl?nm?k n?y? d?lal?t edir?

G?l bel? dey?k ki?i kimi s?n? sual verir?m qa?ma cavab ver:

Siy?rd?, h?disl?rd? varid olubmu ki, ?hli-beyt (?.s) g?nah i?l?dib?

Cavab ver. H? ya da ki yox?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pey??mb?r dua edirs? v? deyirs? ki, Alah bunlar? pak el?, bu pakd?r ya yox?

Nec? y?ni ondan sonra ondan g?nah ba? ver? bil?rmi?

Ay savadl? de g?r?k ?irkinlikl?rd?n, murdarl?qdan t?mizl?nm?k n?y? d?lal?t edir?

G?l bel? dey?k ki?i kimi s?n? sual verir?m qa?ma cavab ver:

Siy?rd?, h?disl?rd? varid olubmu ki, ?hli-beyt (?.s) g?nah i?l?dib?

Cavab ver. H? ya da ki yox?

beli var ozu de coxdur meselen bir ikisine deye bilerem.

1)Alinin ilk alti ayda abu bakra beyet etmedikden sonra beyet etmesi.ikisinden biri duz olmalidir .eger alinin once beyet etmemesi doqru idise sonradan beyet etmesi sehvdir.yox eger alinin sonradan beyet etmesi duz emei idise onda birinci beyet etmemesi dikbasliq ve heddi asmaqdan basqa bir sey deyil.

2)Hasenin xilafeti muaviyeye pe?k?? etmesi.(oz aramizdi mesum imam da muselmanlara hakim olmaq ucun kafire macal verer?tesevvur edin ki bir rafizi mesedide imam rzanin qebrini corc busa baqislayir.deyir ki irani idare ele hele mekke medine de senindir .kef ele)

qoy birini de yazim sonra demesinler ki az yazdi.

3)Huseynin 20 il (rafizilerin tebirince desek)*kafir* muaviyenin edaletsizliyini goz yumduqu halda oqlu yezide qarsi cixmaqi.huseyn edaletsizliyi qarsi cixan idise yezidden once muaviyeye qarsi cixmaliydi.yox eger o muaviyeni adil hokmdar hesab edirdise bax bu basqa mesele.

Share this post


Link to post
Share on other sites

beli var ozu de coxdur meselen bir ikisine deye bilerem.

1)Alinin ilk alti ayda abu bakra beyet etmedikden sonra beyet etmesi.ikisinden biri duz olmalidir .eger alinin once beyet etmemesi doqru idise sonradan beyet etmesi sehvdir.yox eger alinin sonradan beyet etmesi duz emei idise onda birinci beyet etmemesi dikbasliq ve heddi asmaqdan basqa bir sey deyil.

2)Hasenin xilafeti muaviyeye pe?k?? etmesi.(oz aramizdi mesum imam da muselmanlara hakim olmaq ucun kafire macal verer?tesevvur edin ki bir rafizi mesedide imam rzanin qebrini corc busa baqislayir.deyir ki irani idare ele hele mekke medine de senindir .kef ele)

qoy birini de yazim sonra demesinler ki az yazdi.

3)Huseynin 20 il (rafizilerin tebirince desek)*kafir* muaviyenin edaletsizliyini goz yumduqu halda oqlu yezide qarsi cixmaqi.huseyn edaletsizliyi qarsi cixan idise yezidden once muaviyeye qarsi cixmaliydi.yox eger o muaviyeni adil hokmdar hesab edirdise bax bu basqa mesele.

Cavab: H?zr?t ?mirin (?) ?shab?ndan nufuz sahibi kimi tan?nan v? imam H?s?n (?) zaman?nda da ?mur surmu? ?sb?q ibni Nubat? H?zr?tin Malik-ul-??t?ri Misir? vali t?`yin ed?rk?n ona yazd??? «?hdnam?»ni v? M?h?mm?d-ul-H?n?fiyy?y? v?siyy?tl?rini r?vay?t etmi?dir. Malik-ul-??t?rl? g?nd?ril?n v? misirlil?r? xitab?n yaz?lan m?ktublar?n? is? C?m?l cihad?nda H?zr?t ?linin (?) yan?nda olan S?`s?? ibni Suhan r?vay?t etmi?dir.

Malik?l-??t?ri Misir? vali t?`yin etdiyi zaman misirlil?r? g?nd?rdiyi m?ktub:

(H?md? s?na v? s?lat? salamdan) Sonra do?rudan da n?qsan sif?tl?rd?n m?n?zz?h olan Allah, M?h?mm?di al?ml?r? x?b?rdaredici, pey??mb?rl?r? ?ahid kimi g?nd?rmi?dir. Allah?n s?lat? ona v? soyuna olsun. O k??d?kd?n sonra m?s?lmanlar xilaf?t bar?sind? ayr?l??a d??d?l?r. Bir-biriyl? ??ki?m?y? ba?lad?lar. And olsun Allaha, he? a?l?ma da g?tirm?zdim ki, Pey??mb?rd?n sonra ?r?b bu i?i ?hli-beytind?n al?b, m?nim xilaf?tim? mane olacaq. F?q?t bir d? bax?b, g?rd?m ki, xalq filan adama bey`?t edir. ?limi ??kdim. Ax?rda insanlar?n dind?n d?nd?kl?rini, Allah?n s?lat? ona v? soyuna olsun, M?h?mm?din dinini batil etm?y? qalxd?qlar?n?, xalq? buna ?a??rd?qlar?n? g?r?n?d?k d?zd?m. F?q?t bu i?? ba?lad?qlar? zaman, ?slama yard?m g?st?rm?s?m, onda bir yar?q a??laca??ndan, onun y?x?laca??ndan qorxdum. ??nki az bir vaxt s?r?b sonra il??m kimi itib ged?c?k, yaxud duman kimi da??lacaq xilaf?td?n, siz? ?mirlik etm?kd?n m?hrum qalma?a nisb?t?n, bu m?sib?t m?nim ???n daha b?y?k olard?. Bu hadis?l?r zaman? qalx?b i?? giri?dim, ax?rda batil yox olub getdi, din oldu?u kimi q?rar tutdu.

H?min m?ktubdan:

Vallah, onlarla t?kba??ma qalsam, onlarsa b?t?n yer ?z?n? tutsalar, yen? d? eynim? almaram, qorxmaram. B?sir?t g?z?ml? g?r?r?m, R?bbimin ehsan etdiyi ??bh?siz bir inamla bilir?m ki, onlar dald?qlar? az??nl?qda, m?ns? hiday?t yolundayam. M?n Allaha qovu?ma?? arzu edir?m, onun g?z?l savab?n? g?zl?yir?m, umuram. Ancaq m?ni t??ss?fl?ndir?n, a?l? z?if olan pis adamlar?n bu ?mm?tin ba??na a?al?q etm?l?ri, Allah?n mal?n? ?ld?n-?l? ?t?rm?l?ri, Allah b?nd?l?rini qul etm?l?ri, t?miz v? yax?? adamlarla vuru?malar?, g?nahkarlar? is? ?zl?rin? yard?m?? etm?l?ri, onlara arxalanmal?d?r. Onlar?n i?ind?n sizin aran?zda, g?zl?rinizin ?n?nd? haram olan ?eyi i??n v? ?slam?n h?km?n? g?r? k?t?k yey?n var. Onlar?n i?ind?, mala-m?lk? sahib olmay?nca ?slama g?lm?y?n var. Bunlar, bu hallar olmasayd?, sizi y????ma?a bu q?d?r m?cbur etm?zdim. Sizinl? bu q?d?r ?al???b-?ll??m?zdim. Laqeydlik g?st?r?rk?n sizd?n ?l ??k?rdim.

G?rm?rs?n?zm? ki, ?traf?n?z m?hasir? edilm?kd?, m?ml?k?tiniz al?nmaqda, ?lk?niz z?bt edilm?kd?, ??h?rl?riniz ?linizd?n ??xmaqdad?r? Allah siz? r?hm etsin: d??m?ninizl? d?y??? ??x?n, yurdlar?n?zda oturub qalmay?n. Yoxsa xar olub al?alars?n?z, qism?tiniz daha da miskin olar, p?ri?an bir hala d???rsiniz. ??nki doy???n adam oyaq olar. yatana g?ldikd? is?, su yatar, d??m?n yatmaz, v?ss?lam.

2) Maliki s?n yen? h?ddini a??rsan !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cavab: H?zr?t ?mirin (?) ?shab?ndan nufuz sahibi kimi tan?nan v? imam H?s?n (?) zaman?nda da ?mur surmu? ?sb?q ibni Nubat? H?zr?tin Malik-ul-??t?ri Misir? vali t?`yin ed?rk?n ona yazd??? «?hdnam?»ni v? M?h?mm?d-ul-H?n?fiyy?y? v?siyy?tl?rini r?vay?t etmi?dir. Malik-ul-??t?rl? g?nd?ril?n v? misirlil?r? xitab?n yaz?lan m?ktublar?n? is? C?m?l cihad?nda H?zr?t ?linin (?) yan?nda olan S?`s?? ibni Suhan r?vay?t etmi?dir.

Malik?l-??t?ri Misir? vali t?`yin etdiyi zaman misirlil?r? g?nd?rdiyi m?ktub:

(H?md? s?na v? s?lat? salamdan) Sonra do?rudan da n?qsan sif?tl?rd?n m?n?zz?h olan Allah, M?h?mm?di al?ml?r? x?b?rdaredici, pey??mb?rl?r? ?ahid kimi g?nd?rmi?dir. Allah?n s?lat? ona v? soyuna olsun. O k??d?kd?n sonra m?s?lmanlar xilaf?t bar?sind? ayr?l??a d??d?l?r. Bir-biriyl? ??ki?m?y? ba?lad?lar. And olsun Allaha, he? a?l?ma da g?tirm?zdim ki, Pey??mb?rd?n sonra ?r?b bu i?i ?hli-beytind?n al?b, m?nim xilaf?tim? mane olacaq. F?q?t bir d? bax?b, g?rd?m ki, xalq filan adama bey`?t edir. ?limi ??kdim. Ax?rda insanlar?n dind?n d?nd?kl?rini, Allah?n s?lat? ona v? soyuna olsun, M?h?mm?din dinini batil etm?y? qalxd?qlar?n?, xalq? buna ?a??rd?qlar?n? g?r?n?d?k d?zd?m. F?q?t bu i?? ba?lad?qlar? zaman, ?slama yard?m g?st?rm?s?m, onda bir yar?q a??laca??ndan, onun y?x?laca??ndan qorxdum. ??nki az bir vaxt s?r?b sonra il??m kimi itib ged?c?k, yaxud duman kimi da??lacaq xilaf?td?n, siz? ?mirlik etm?kd?n m?hrum qalma?a nisb?t?n, bu m?sib?t m?nim ???n daha b?y?k olard?. Bu hadis?l?r zaman? qalx?b i?? giri?dim, ax?rda batil yox olub getdi, din oldu?u kimi q?rar tutdu.

H?min m?ktubdan:

Vallah, onlarla t?kba??ma qalsam, onlarsa b?t?n yer ?z?n? tutsalar, yen? d? eynim? almaram, qorxmaram. B?sir?t g?z?ml? g?r?r?m, R?bbimin ehsan etdiyi ??bh?siz bir inamla bilir?m ki, onlar dald?qlar? az??nl?qda, m?ns? hiday?t yolundayam. M?n Allaha qovu?ma?? arzu edir?m, onun g?z?l savab?n? g?zl?yir?m, umuram. Ancaq m?ni t??ss?fl?ndir?n, a?l? z?if olan pis adamlar?n bu ?mm?tin ba??na a?al?q etm?l?ri, Allah?n mal?n? ?ld?n-?l? ?t?rm?l?ri, Allah b?nd?l?rini qul etm?l?ri, t?miz v? yax?? adamlarla vuru?malar?, g?nahkarlar? is? ?zl?rin? yard?m?? etm?l?ri, onlara arxalanmal?d?r. Onlar?n i?ind?n sizin aran?zda, g?zl?rinizin ?n?nd? haram olan ?eyi i??n v? ?slam?n h?km?n? g?r? k?t?k yey?n var. Onlar?n i?ind?, mala-m?lk? sahib olmay?nca ?slama g?lm?y?n var. Bunlar, bu hallar olmasayd?, sizi y????ma?a bu q?d?r m?cbur etm?zdim. Sizinl? bu q?d?r ?al???b-?ll??m?zdim. Laqeydlik g?st?r?rk?n sizd?n ?l ??k?rdim.

G?rm?rs?n?zm? ki, ?traf?n?z m?hasir? edilm?kd?, m?ml?k?tiniz al?nmaqda, ?lk?niz z?bt edilm?kd?, ??h?rl?riniz ?linizd?n ??xmaqdad?r? Allah siz? r?hm etsin: d??m?ninizl? d?y??? ??x?n, yurdlar?n?zda oturub qalmay?n. Yoxsa xar olub al?alars?n?z, qism?tiniz daha da miskin olar, p?ri?an bir hala d???rsiniz. ??nki doy???n adam oyaq olar. yatana g?ldikd? is?, su yatar, d??m?n yatmaz, v?ss?lam.

2) Maliki s?n yen? h?ddini a??rsan !

bu menim yazima cavab deyil

maliki niki neyneyib ki sene elinden zencir ceyneyirsen heyf ki ban etdiniz yoxsa ozunden sorusardim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

bu menim yazima cavab deyil

maliki niki neyneyib ki sene elinden zencir ceyneyirsen heyf ki ban etdiniz yoxsa ozunden sorusardim.

Eqideni ortaya ??xartd???n ???n ?ox sa? ol.

Bu sizin nasibilerin varisi oldu?unu s?but ???n kifay?tdir.

Maliki neyl?yib, hec ne, o exlaqsiz sherefsizin tekiydi.

Edited by Malik Eshter

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eqideni ortaya ??xartd???n ???n ?ox sa? ol.

Bu sizin nasibilerin varisi oldu?unu s?but ???n kifay?tdir.

Maliki neyl?yib, hec ne, o exlaqsiz sherefsizin tekiydi.

xeyr onun yazilarini oxudum exlaqsiz bir kelime bele yazmayib

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ay sa? ol! Dem?li rics ?mumi m?nada ?irkinlikl?rd?n b?hs edir.Bunu l???td?n z?hm?t ??kib yazm?san, ?ox sa? ol!1) G?nah 2) Pis ?m?l 3) K?fr v? s.Ragib ?l ?sf?haninin  M?fr?dat kitab?nda (t?rkc?y? t?rc?m?d?) 598-ci s?hif?d? rics k?lim?sinin a??qlamas?nda bel? izah olunur:Rics murdarl?q anlam?na g?lir: 4 ??kild? olur.1) ya t?bi?t y?n?nd?n2) ya ?ql y?n?nd?n3) ya ??ri y?nd?n4) ya da bunlar?n ham?s? bax?m?ndan:T?vb? 125, Yunus 100, T?vb? 28, ?nam 145 ay?l?rin? c?m ??kild? baxsaq g?r?rik ki, rics  ?mumi olaraq murdarl?q, ?irkinlik m?nalar?n? ifad? etmi?dir.?hzab 33-d? ke??n rics k?lim?sinin n?kr? (?lif lam-s?z) g?lm?si buna d?lildir.Amma bunu s?n n? s?b?bd?ns? d?st?mazla ?laq?li ay?d?ki, s?d?q? il? ay?d?ki t?mizl?nm? il? bir tutursan.Halbuki s?n qeyd etdiyin ay?l?rd? ??ri olaraq t?mizl?nm?d?n s?z gedir.1. Sual: S?nin d?lilin varm? ki, ay?d?(?hzab 33)  Allah ??ri olaraq t?mizl?nm?d?n b?hs edir?2. Yuxar?da qeyd etmis?n ki, bu ay? nazil olandan sonra Pey??mb?r dua etdi ki, "Allah bu ??xsl?ri pak el?!" . a) S?nin fikrinc? bu dua q?bul olunmu?du v?  sonra onlar pak olmu?dular?b) ya Pey??mb?r ?z havas?ndan kefind?n dan??rd?, dua edirdi? c) Pak idil?rs? s?nin d?rdin n?dir ki, onlar? pak kimi q?bul etmirs?n, den?n ?hli-beyt pakd?r d?. N? var bunda. ?sas sual: ?g?r ay?nin deyilm? t?rzi il? (siyaq) n?ss (d?lil) uy?un g?lmirs?, hans?na uy?un h?r?k?t etm?k laz?md?r ?D?lil? g?r? yoxsa siyaqa g?r??
M?n yuxar?dak? postlarda bu barad? yazm??am.G?r?n?r,s?n n?tic? ??xarm?rsan.Ay?d?, Allah?n onlar? ?irkinlikd?n t?mizl?diyi qeyd olunmur. ??nki Allah?n bu ist?yi q?d?r? ba?l? olan ist?k (?r?b. irad?tul q?d?riyy?) deyil, ??ri?t? v? sevgiy? ba?l? olan ist?kdir (?r?b. irad?tun ??riyy?). Bu is? o dem?kdir ki, Allah onlar?n ?irkinlikl?rinin t?mizl?nm?sini ist?yir.Amma ay?d? n?z?rd? tutulan ist?k ??ri?tl? ba?l? olan ist?kdir. Ona g?r? d? Pey??mb?r (s.a.s) onlar? ?ban?n alt?na alark?n bel? demi?di: "Ey Allah?m, bunlar m?nim ?hli beytimdir, onlar? pakl??a ??xart". ?g?r art?q Allah t?ala onlar? (tathir ay?sinin nazil olmas? il?) pakl??a ??xartm??d?sa, n? ???n Pey??mb?r (s.a.s) bir daha bu duan? edirdi?!Pey??mb?rin  (s.a.s) bel? dua etm?si, ay?d?ki ist?yin ??ri?tl? ba?l? olan bir ist?k (?r?b. irad?tun ??riyy?) oldu?unu s?but edir. Bunun bir misal? bu ay?dir: "Allah siz? (bilm?dikl?rinizi) bildirm?k, sizd?n ?vv?lkil?rin getdiyi yollar? siz? g?st?rm?k v? t?vb?l?rinizi q?bul etm?k ist?r. Allah (h?r ?eyi) bil?ndir, hikm?t sahibidir! Allah sizin t?vb?l?rinizi q?bul etm?k ist?yir. ?z n?fsin? uyanlar is? sizi b?y?k bir ?yrilikl? (d?z yoldan) sapd?rmaq ist?yirl?r. Allah ist?r ki, ?z?rinizd? olan? (a??rl???) y?ng?ll??dirsin, ??nki insan (??hv?tini cilovlamaq v? ita?tin ??tinliyin? d?zm?k bax?m?ndan) z?if yarad?lm??d?r" (Nisa 26-28)Allah?n bu ay?d? buyurdu?u ist?kl?r, ??ri?tl? ba?l? olan ist?kl?rdir. Allah b?t?n insanlar?n ?z?rind? olan y?k? y?ng?ll??dirm?k v? onlar?n ham?s?n?n t?vb?sini q?bul etm?k ist?r. Amma b?t?n insanlar?n t?vb?sini q?bul etmi?dirmi??nsanlar ya m?min ya da kafir olurlar. Allah b?t?n insanlar?n t?vb?sini q?bul etm?mi?dir. Allah t?ala buyurur: "Sizin yaradan Odur. Kiminiz kafirsiniz, kiminiz m?min. Allah n? etdikl?rinizi g?r?ndir!" (T??abun 2)Allah t?ala h?r bir m?mini ?irkinlikl?rd?n t?mizl?m?k ist?r. Ona g?r? d? Pey??mb?r (Ona v? ail?sin? Allah?n salavat? v? salam? olsun) namaz q?lmaq ist?y?n m?s?lmana nat?miz yerl?rd?n uzaq olma?? ?mr etmi?dir. Ay?l?rin birind? Allah t?ala bel? buyurur: "Libas?n? t?mizl?!" (Mudd?sir 4) H?m?inin Allah t?ala biz? d?st?maz alma?? ?mr etmi?, boynuna c?nab?t d???nl?rin q?sl almalar?n? buyurmu?dur.?irkablardan t?mizl?nm?k ?liy?, Fatim?y?, H?s?n? v? H?seyn? xas olan bir v?sf deyil. Bu x?susiyy?t? dig?r insanlar da nail olmu?lar. Bel? ki, Allah t?ala buyurur: "(Ya R?sulum!) Onlar?n mallar?ndan s?d?q? (z?kat) al. Bununla onlar? (g?nahlar?ndan) t?mizl?mi?, pak etmi? (mallar?na b?r?k?t vermi?, ?m?ll?rinin savab?n? art?rm??) olarsan. Onlardan ?tr? dua et, ??nki s?nin duan onlar ???n bir arxay?n??l?qd?r (rahatl?qd?r). Allah (h?r ?eyi) e?id?ndir, bil?ndir." (T?vb? 103)“...Allah sizi ??tinliy? salmaq ist?m?z, lakin O sizi pak, t?miz etm?k v? siz? olan nem?tini tamamlamaq (art?rmaq) ist?r ki, b?lk?, ??k?r ed?siniz!" (Maid? 6)"O vaxt (B?dr vuru?unda) ?z t?r?find?n (k?m?yind?n) arxay?nl?q ?lam?ti olaraq, Allah sizi x?fif bir uy?uya dald?rm??, sizi (?irkd?n-pasdan) t?mizl?m?k (v? ya d?st?maz almaq), ?eytan?n v?sv?s?sini sizd?n ??xartmaq, ?r?kl?rinizi (q?l?b?y? inamla) doldurmaq v? (quma batmas?n dey?) ayaqlar?n?z?n alt?n? m?hk?m etm?k ???n g?yd?n ?st?n?z? ya??? ya?d?rm??d?." (?nfal 11)B?t?n bu deyil?nl?r onu g?st?rir ki,?irkabdan t?mizl?nm?k h?min insan?n m?sum olmas?na d?lal?t etmir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pey??mb?r dua edirs? v? deyirs? ki, Alah bunlar? pak el?, bu pakd?r ya yox?

Nec? y?ni ondan sonra ondan g?nah ba? ver? bil?rmi?

Ay savadl? de g?r?k ?irkinlikl?rd?n, murdarl?qdan t?mizl?nm?k n?y? d?lal?t edir?

G?l bel? dey?k ki?i kimi s?n? sual verir?m qa?ma cavab ver:

Siy?rd?, h?disl?rd? varid olubmu ki, ?hli-beyt (?.s) g?nah i?l?dib?

Cavab ver. H? ya da ki yox?

Yuxar?da bu sual?na cavab vermi??m.Quran ay?l?rin? diqq?t el?.H?disl?rd?n d? m?lumdur ki,bir m?s?lman t?vb? ed?rs? o h?tta u?aq q?d?r g?nahdan t?mizl?nmi? olur olur.Y?ni,g?nahlardan t?mizl?nmi? hesab olunur.T?rk leksikonunda da g?nahs?z v? ya t?vb? ed?n insana “m?sum” deyirl?r.

He? ??bh?siz, Allah Fatim?nin, H?s?nin, H?seynin, ?linin, Pey??mb?rin (s.a.s)-in z?vc?l?rinin, ?qilin, C?f?rin v? Abbas?n ail?sini pakl??a ??xartm??d?. Amma ay?d? n?z?rd? tutulan ist?k ??ri?tl? ba?l? olan ist?kdir. Ona g?r? d? Pey??mb?r (s.a.s) onlar? ?ban?n alt?na alark?n bel? demi?di: "Ey Allah?m, bunlar m?nim ?hli beytimdir, onlar? pakl??a ??xart".

Pey??mb?rin (s.a.s) bel? dua etm?si, ay?d?ki ist?yin ??ri?tl? ba?l? olan bir ist?k (?r?b. irad?tun ??riyy?) oldu?unu s?but edir.Misallar? da yuxar?da yazm??am.

Share this post


Link to post
Share on other sites

G?l bel? dey?k ki?i kimi s?n? sual verir?m qa?ma cavab ver:

Siy?rd?, h?disl?rd? varid olubmu ki, ?hli-beyt (?.s) g?nah i?l?dib?

Cavab ver. H? ya da ki yox?

Pey??mb?r (s.a.s) ist?yi daha m?qbuldur,yoxsa Allah-T?alan?n?

?g?r el? olsa idi Allah?n h?r ist?yi ger??kl??mi? olard?.Halbuki,bunun bel? olmad???n? ham? bilir.

Konkret sual?na g?linc?,siz? g?r? ?hli Beyt n?inki g?nah,he? s?hv d? etm?yib.

?ndi is? misallara diqq?t el?.A?ag?dak? r?vayy?tl?r birba?a m?sumiyy?t m?s?l?sin? aiddirl?r.

Bundan sonra yek?-yek? dan??ma...

?li bir q?vm? odda yand?rd?. Bu x?b?ri ?bn Abbas(r.a.) e?id?nd? dedi: M?n olsayd?m, yand?rmazd?m. ??nki Pey??mb?r (s.a.s) buyurmu?dur:"Allah?n ?zab? il? (odda) ?zab verm?yin"

(Buxari, "S?hih", "kitab istitadati-l-murtaddin", "bab H?km?l-m?rtad", 6922)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?Li bin ?bu Talibd?n r?vay?t olunur. O dedi: Bir gec? Pey??mb?r (s.a.s) m?nim v? Fatim?nin (ota??n?n qap?s?n? d?yd?. "Namaz q?lm?rs?n?z?" dey? soru?du. M?n d? dedim:"Ya Pey??mb?r! Can?m?z Allah?n ?lind?dir. ?g?r bizi dirilts? (y?ni yuxudan dursaq), namaza qalxar?q. Bunu e?id?n Pey??mb?r (s.a.s) m?n? bir s?z dem?d?n qay?td?. Sonra e?itdim ki, O "Vay-vay" dey?r?k, ?lini dizin? vurur v? deyir.(Va k?n?l insanu aksara ?ey?n qadal?).

(Buxari, "Fathul-bari", "Kitabu-t-tahccud-tahdiru-n-nabiyyi ala giyamu-l-l?yl, 1127)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

Pey??mb?r (s.a.s) minb?rd? dedi:"H?qiq?t?n Hi?am bin Mu?iran?n ail?si m?nd?n q?zlar?n? ?li bin ?bu Talib? verm?k ???n icaz? ist?yirl?r, m?n d? icaz? vermir?m! V? yen? icaz? vermir?m. Yaln?z ?g?r ?li q?z?m? (Fatim?ni) bo?ay?b, onlar?n q?zlar? il? evl?nm?k ist?yirs?, bu ba?qa m?s?l?. ??nki,q?z?m m?nim bir par?amd?r. Onu ??bh?y? salan m?ni d? sal?r. Ona ?ziyy?t ver?n ?ey m?n? d? ?ziyy?t verir."

(M?slim, "Kitab Fadaili-s-sahaba, 93)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

Ba?qa bir r?vay?td? is? bunu e?id?n Fatim? Pey??mb?rin (s.a.s) yan?na g?l?r?k, dedi: S?nin q?vm?n deyir ki, q?zlar?n? q?z?bl?ndirmis?n. Amma bax, ?li ?bu C?hlin q?z? il? evl?nir.

(M?slim, "Kitab Fadaili-s-sahaba, 96)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

Ibn Babaveyh Al Qummi (Sadug l?g?bi il? tan?nan) oz kitabinda r?vayy?t edir.

”Yaziglar?n yaz???,bir g?n Fatim? (a.s) yan?na g?lib dedi:”S?n bilirs?n ki, ?li ?bu C?hlin q?z?n? almaq ist?yirdi?” O,cavab verdi: ”S?n dediyin d?zd?rm??”. O, 3 d?f? cavab verdi ”B?li, m?n dediyim d?zd?r”. Fatim?nin q?lbin? q?sqancil?q girdi, v? o s?viyy?y? q?d?r ?atd? ki, o onu idar? ed? bilmirdi. Allah qad?nlara qisqancl? olma?? ?mr etdi v? ki?il?r? cihad etm?yi ?mr etdi.

V? buna s?br ed?n? qad?nlar?n m?kafat?, Allah yolunda m?hacir v? m?rabitl?r? b?rab?rdi.

Fatim?nin ?ziyyi?ti ?oxald?, v? o bu barad? gec? g?nd?z fikirl??irdi. U?aqlar? g?t?r?b, atas?n?n evin? getdi. ?li ev? qay?td?qda Fatim?ni g?rm?di, q?z?bl?nib, bilmirdi n? etsin.Atas?n?n evind?n soru?may?b, m?scid? gedib namaz , Allah ist?diyi q?d?r namaz q?l?rd?, sonra bir qar?? torpaq ?z?rin? uzand?.

N?bi (s.a.s) Fatim?nin hal?n? g?r?b, d?st?maz al?b, giyimini geyib, M?scid? girdi. Ruku edib, s?cd? edirdi, ve h?r iki r?k?td? dua edirdi ki,Fatim?nin h?zn?n? s?b?b olan ?ey yox olsun.

Fatim?ni uzanaraq g?r?nd? N?bi (s.a.s) ona dedi:”Aya?a dur”.U?aqlar? g?t?r?b g?ldil?r ?li uzanan yer?.N?bi (s.a.s) aya?? il? ?liy? toxunub dedi:Dur aya?a ey ?bu Turab.?oxlu sakit olan adamlar? narahat etdin.Get ?bu B?kr,?m?r v? Talhan? m?n? ?a??r.?li gedib onlar? ?a??rd? v? onlar N?bi (s.a.s)-in yan?na y????d?lar.N?bi (s.a.s) dedi: Ey ?li.M?g?r s?n bilmirs?n ki,Fatim? m?nd?n bir par?ad?r,m?n d? ondanam.Kim Fatim?ni naraz? ets?,m?ni naraz? etmi? olur.M?ni naraz? ed?n Allah? naraz? etmi? olur... (Ibn Babaveyh ?l Qummi ”?lal ?l-??rae” s?h 185-186)

Pey??mb?r (s.a.s) H?deybiyy?d? s?lh m?qzvil?si imzalayanda ?liy? m?qavil?ni yazma?? ?mr etdi. O da "M?h?mm?d r?sulullah" k?lm?sini (s?lh m?qavil?sinin ?vv?lind?) yazd?. M??rikl?r dedil?r: S?ni Allah?n r?sulu kimi q?bul ets?ydik, onda s?ninl? niy? vuru?urduq? Pey??mb?r (s.a.s) d? ?liy? dedi (bu k?lm?ni) poz! ?li dedi: M?n onu pozmaram. Pey??mb?r g?t?r?b, ?z ??r?fli ?li il? pozdu.

(Buxari, "Fathul-bari", "Kitabu-s-s?lh, "bab Keyf? yaktubu h?z? m? s?l?h? ful?n", 2698)

Bu r?vay?ti M?clisi d? qeyd etmi?dir. ("Biharul-?nvar", cild 38, s?h. 328)

?li v? Abbas ?m?rin yan?na getdil?r. Abbas dedi: Ey m?minl?rin ?miri! Bizim i?imiz? h?km ver! (onlar b?ni N?deyr q?bil?sind?n al?nm?? q?nim?tin b?l?nm?sind? m?bahis? edirdil?r). ?li Abbas? s?yd?.

(Buxari, "Fathul-bari","Kitabul-ma?azi", "bab h?dis banu-Nadir", 4033). <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?li ?z ?misini nec? s?y?r?<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?lid?n r?vay?t olunur ki, o dedi: M?nd?n m?zi ?ox g?l?rdi. Q?z?n?n (Fatim?ni n?z?rd? tutur) atas?n?n yan?nda olan (y?ks?k) m?qam?na g?r? Pey??mb?rd?n (s.a.s) (bunun h?km?n?) soru?ma?? utan?rd?m. Miqdad bin ?svada tap??rd?m, o da soru?du. Pey??mb?r (s.a.s) dedi: "?vr?t yerini yusun v? d?st?maz als?n.

(M?slim "S?hih", "Kit?bul h?yz", 17)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

H?s?n bin ?li babas? Pey??mb?rin (s.a.s) yan?na kefsiz bir halda g?ldi v? ona gizlinc? n? is? dedi. Onun r?ngi d?yi?di. Qalx?b Fatim?nin evin? g?ldi. Sonra ?li d? g?ldi. O ?linin(r.a.) ?lind?n tutub yava?ca silk?l?di v? dedi: Ey H?s?nin atas?! Fatim?ni q?z?bl?ndirm?! H?qiq?t?n m?l?kl?r onun q?z?bin? q?z?bl?n?r, raz? oldu?una raz? olarlar! ("Biharul-?nvar", cild 43, s?h.42)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?bn Abbasdan r?vay?t olunur ki, Fatim? (bir g?n) evin? g?ldikd?, ?linin ba??n? C?f?rin ona ba???lad??? k?nizin quca??nda g?rd?. H?r bir qad?nda olan q?sqancl?q hissi ona g?c g?ldi. Ba? ?rt?y?n? ba?lay?b, Pey??mb?rin yan?na ?ikay?t? getdi.("Biharul-?nvar", cild 39, s?h. 207)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?bu Abdullahdan r?vay?t olunur ki, o dedi:"Bir d?f? ?li bir d?st? yax?nlar?n?n aras?nda olark?n, bir ki?i ona yax?nla?araq, dedi: Ey m?minl?rin ?miri! M?n qulumla ?irkin ?m?l etmi??m, m?ni pakla?d?r. O da ki?iy? iki d?f? r?dd cavab? verdi. ???nc? d?f? o g?ldikd? dedi: Ey ki?i! Pey??mb?r s?nin kimisin? ?? c?r h?km ver?rdi. Bunlardan hans?n? ist?s?n se?: 1-q?l?ncla ba??n? k?sm?k; 2-da?dan ba?? ?st? yer? atmaq; 3-odla yand?rmaq. O a?layaraq, ?linin(r.a.) onun ???n qazd???, i??risind? alovlar olan ?alan?n ba??nda durdu. Bunu g?r?n ?li(r.a.) a?lad? v? dedi: Ey filank?s! Qalx! Uca Allah art?q s?ni ba???lad?. Bir daha bel? etm?!

"("?l-Kafi, cild 7, s?h.201)

Bu Allah?n ?mrini t?rk etm?k deyilmi?<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?bu Abdullahdan r?vay?t olunur ki, o dedi:"?m?rin yan?na bir qad?n g?tirdil?r. O qad?n ?nsarlardan olan bir ki?iy? vurulmu?du v? onu ?l? almaq ist?yirdi. O(buna nail olmaq ???n) yumurtan?n a??n? g?t?r?b, paltar?n?n ?st?n? v? ayaqlar?na t?kd?. ?li qalx?b o qad?n?n ayaqlarna baxd? v? onu (b?htan??l?qda) ittiham etdi"("Biharul-?nvar", cild4, s?h.303)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

H?bib bin Sabitd?n r?vay?t olunur ki, o dedi: ?li v? Fatim? aras?nda naraz???l?q var idi. Pey??mb?r (s?ll?ll?hu ?leyhi v? s?ll?m) onlara (m?sl?h?t verm?k ???n) misallar ??kdi, sonra da uzan?b yatd?. O (Pey??mb?r ) yatandan sonra ?li g?lib onun bir t?r?find? Fatim? d? o biri t?r?find? uzand?, onalr?n aras d?z?ldi.(""K??v?l-??mm?", cild 1., s?h 467)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?li dedi:“M?n? h?qiq?ti deyin v? adil olun.??nki,m?n d? s?hv ed? bil?r?m.Allah m?ni qorumazsa m?n bundan s??ortanmam??am.”

(N?hcul B?la?a s?h 227 Tehran 1995 Az?ri dilind?)

Misallar? ?ox saymaq olar.Amma,bu q?d?r d? kifay?tdir.

N?hay?t bir n?f?r dey? bil?r ki...

1)?li Osman? q?tl? yetir?nl?rin c?zas?n? verm?di.

2)?z qohumlar?na v?zif?l?r verdi. V?zif?l?r verdiyi k?sl?r? misal olaraq: O?ullu?u M?h?mm?d bin ?buB?kr, ?misi Abbas?n o?ullar?, Abdullah, ?beydullah, Qas?m? v? S?mam?.

3)H?deybiyy?d? Pey??mb?rin (s.a.s) ?mr etm?sin? baxmayarq sa??n? q?rxmad?, qurban? k?sm?di.

4) S?ffeyn hadis?sind? H?s?nl? fikir ayr?l???na d??d?.

5) V?lid bin ?qban? c?zaland?rmaq ?st?nd? H?s?nl? ixtilaf etdi

6)Fatim? ?l?nd?n doqquz g?n sonra ba?qas? il? evl?ndi ("Biharul-?nvar", cild 42, s?h. 92)

B?t?n bunlara baxmayaraq, ?hli S?nn?d?n bir n?f?r d? olsun bel? ?liy? (r.a.) t?n? etdiyini g?rm?zs?n. Amma,Nasibl?r v? Xaricil?r? g?linc?,onlar ?hli S?nn?d?n say?lm?rlar!

<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pey??mb?r (s.a.s) ist?yi daha m?qbuldur,yoxsa Allah-T?alan?n?

?g?r el? olsa idi Allah?n h?r ist?yi ger??kl??mi? olard?.Halbuki,bunun bel? olmad???n? ham? bilir.

Konkret sual?na g?linc?,siz? g?r? ?hli Beyt n?inki g?nah,he? s?hv d? etm?yib.

?ndi is? misallara diqq?t el?.A?ag?dak? r?vayy?tl?r birba?a m?sumiyy?t m?s?l?sin? aiddirl?r.

Bundan sonra yek?-yek? dan??ma...

?li bir q?vm? odda yand?rd?. Bu x?b?ri ?bn Abbas(r.a.) e?id?nd? dedi: M?n olsayd?m, yand?rmazd?m. ??nki Pey??mb?r (s.a.s) buyurmu?dur:"Allah?n ?zab? il? (odda) ?zab verm?yin"

(Buxari, "S?hih", "kitab istitadati-l-murtaddin", "bab H?km?l-m?rtad", 6922)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?Li bin ?bu Talibd?n r?vay?t olunur. O dedi: Bir gec? Pey??mb?r (s.a.s) m?nim v? Fatim?nin (ota??n?n qap?s?n? d?yd?. "Namaz q?lm?rs?n?z?" dey? soru?du. M?n d? dedim:"Ya Pey??mb?r! Can?m?z Allah?n ?lind?dir. ?g?r bizi dirilts? (y?ni yuxudan dursaq), namaza qalxar?q. Bunu e?id?n Pey??mb?r (s.a.s) m?n? bir s?z dem?d?n qay?td?. Sonra e?itdim ki, O "Vay-vay" dey?r?k, ?lini dizin? vurur v? deyir.(Va k?n?l insanu aksara ?ey?n qadal?).

(Buxari, "Fathul-bari", "Kitabu-t-tahccud-tahdiru-n-nabiyyi ala giyamu-l-l?yl, 1127)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

Pey??mb?r (s.a.s) minb?rd? dedi:"H?qiq?t?n Hi?am bin Mu?iran?n ail?si m?nd?n q?zlar?n? ?li bin ?bu Talib? verm?k ???n icaz? ist?yirl?r, m?n d? icaz? vermir?m! V? yen? icaz? vermir?m. Yaln?z ?g?r ?li q?z?m? (Fatim?ni) bo?ay?b, onlar?n q?zlar? il? evl?nm?k ist?yirs?, bu ba?qa m?s?l?. ??nki,q?z?m m?nim bir par?amd?r. Onu ??bh?y? salan m?ni d? sal?r. Ona ?ziyy?t ver?n ?ey m?n? d? ?ziyy?t verir."

(M?slim, "Kitab Fadaili-s-sahaba, 93)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

Ba?qa bir r?vay?td? is? bunu e?id?n Fatim? Pey??mb?rin (s.a.s) yan?na g?l?r?k, dedi: S?nin q?vm?n deyir ki, q?zlar?n? q?z?bl?ndirmis?n. Amma bax, ?li ?bu C?hlin q?z? il? evl?nir.

(M?slim, "Kitab Fadaili-s-sahaba, 96)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

Ibn Babaveyh Al Qummi (Sadug l?g?bi il? tan?nan) oz kitabinda r?vayy?t edir.

”Yaziglar?n yaz???,bir g?n Fatim? (a.s) yan?na g?lib dedi:”S?n bilirs?n ki, ?li ?bu C?hlin q?z?n? almaq ist?yirdi?” O,cavab verdi: ”S?n dediyin d?zd?rm??”. O, 3 d?f? cavab verdi ”B?li, m?n dediyim d?zd?r”. Fatim?nin q?lbin? q?sqancil?q girdi, v? o s?viyy?y? q?d?r ?atd? ki, o onu idar? ed? bilmirdi. Allah qad?nlara qisqancl? olma?? ?mr etdi v? ki?il?r? cihad etm?yi ?mr etdi.

V? buna s?br ed?n? qad?nlar?n m?kafat?, Allah yolunda m?hacir v? m?rabitl?r? b?rab?rdi.

Fatim?nin ?ziyyi?ti ?oxald?, v? o bu barad? gec? g?nd?z fikirl??irdi. U?aqlar? g?t?r?b, atas?n?n evin? getdi. ?li ev? qay?td?qda Fatim?ni g?rm?di, q?z?bl?nib, bilmirdi n? etsin.Atas?n?n evind?n soru?may?b, m?scid? gedib namaz , Allah ist?diyi q?d?r namaz q?l?rd?, sonra bir qar?? torpaq ?z?rin? uzand?.

N?bi (s.a.s) Fatim?nin hal?n? g?r?b, d?st?maz al?b, giyimini geyib, M?scid? girdi. Ruku edib, s?cd? edirdi, ve h?r iki r?k?td? dua edirdi ki,Fatim?nin h?zn?n? s?b?b olan ?ey yox olsun.

Fatim?ni uzanaraq g?r?nd? N?bi (s.a.s) ona dedi:”Aya?a dur”.U?aqlar? g?t?r?b g?ldil?r ?li uzanan yer?.N?bi (s.a.s) aya?? il? ?liy? toxunub dedi:Dur aya?a ey ?bu Turab.?oxlu sakit olan adamlar? narahat etdin.Get ?bu B?kr,?m?r v? Talhan? m?n? ?a??r.?li gedib onlar? ?a??rd? v? onlar N?bi (s.a.s)-in yan?na y????d?lar.N?bi (s.a.s) dedi: Ey ?li.M?g?r s?n bilmirs?n ki,Fatim? m?nd?n bir par?ad?r,m?n d? ondanam.Kim Fatim?ni naraz? ets?,m?ni naraz? etmi? olur.M?ni naraz? ed?n Allah? naraz? etmi? olur... (Ibn Babaveyh ?l Qummi ”?lal ?l-??rae” s?h 185-186)

Pey??mb?r (s.a.s) H?deybiyy?d? s?lh m?qzvil?si imzalayanda ?liy? m?qavil?ni yazma?? ?mr etdi. O da "M?h?mm?d r?sulullah" k?lm?sini (s?lh m?qavil?sinin ?vv?lind?) yazd?. M??rikl?r dedil?r: S?ni Allah?n r?sulu kimi q?bul ets?ydik, onda s?ninl? niy? vuru?urduq? Pey??mb?r (s.a.s) d? ?liy? dedi (bu k?lm?ni) poz! ?li dedi: M?n onu pozmaram. Pey??mb?r g?t?r?b, ?z ??r?fli ?li il? pozdu.

(Buxari, "Fathul-bari", "Kitabu-s-s?lh, "bab Keyf? yaktubu h?z? m? s?l?h? ful?n", 2698)

Bu r?vay?ti M?clisi d? qeyd etmi?dir. ("Biharul-?nvar", cild 38, s?h. 328)

?li v? Abbas ?m?rin yan?na getdil?r. Abbas dedi: Ey m?minl?rin ?miri! Bizim i?imiz? h?km ver! (onlar b?ni N?deyr q?bil?sind?n al?nm?? q?nim?tin b?l?nm?sind? m?bahis? edirdil?r). ?li Abbas? s?yd?.

(Buxari, "Fathul-bari","Kitabul-ma?azi", "bab h?dis banu-Nadir", 4033). <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?li ?z ?misini nec? s?y?r?<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?lid?n r?vay?t olunur ki, o dedi: M?nd?n m?zi ?ox g?l?rdi. Q?z?n?n (Fatim?ni n?z?rd? tutur) atas?n?n yan?nda olan (y?ks?k) m?qam?na g?r? Pey??mb?rd?n (s.a.s) (bunun h?km?n?) soru?ma?? utan?rd?m. Miqdad bin ?svada tap??rd?m, o da soru?du. Pey??mb?r (s.a.s) dedi: "?vr?t yerini yusun v? d?st?maz als?n.

(M?slim "S?hih", "Kit?bul h?yz", 17)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

H?s?n bin ?li babas? Pey??mb?rin (s.a.s) yan?na kefsiz bir halda g?ldi v? ona gizlinc? n? is? dedi. Onun r?ngi d?yi?di. Qalx?b Fatim?nin evin? g?ldi. Sonra ?li d? g?ldi. O ?linin(r.a.) ?lind?n tutub yava?ca silk?l?di v? dedi: Ey H?s?nin atas?! Fatim?ni q?z?bl?ndirm?! H?qiq?t?n m?l?kl?r onun q?z?bin? q?z?bl?n?r, raz? oldu?una raz? olarlar! ("Biharul-?nvar", cild 43, s?h.42)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?bn Abbasdan r?vay?t olunur ki, Fatim? (bir g?n) evin? g?ldikd?, ?linin ba??n? C?f?rin ona ba???lad??? k?nizin quca??nda g?rd?. H?r bir qad?nda olan q?sqancl?q hissi ona g?c g?ldi. Ba? ?rt?y?n? ba?lay?b, Pey??mb?rin yan?na ?ikay?t? getdi.("Biharul-?nvar", cild 39, s?h. 207)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?bu Abdullahdan r?vay?t olunur ki, o dedi:"Bir d?f? ?li bir d?st? yax?nlar?n?n aras?nda olark?n, bir ki?i ona yax?nla?araq, dedi: Ey m?minl?rin ?miri! M?n qulumla ?irkin ?m?l etmi??m, m?ni pakla?d?r. O da ki?iy? iki d?f? r?dd cavab? verdi. ???nc? d?f? o g?ldikd? dedi: Ey ki?i! Pey??mb?r s?nin kimisin? ?? c?r h?km ver?rdi. Bunlardan hans?n? ist?s?n se?: 1-q?l?ncla ba??n? k?sm?k; 2-da?dan ba?? ?st? yer? atmaq; 3-odla yand?rmaq. O a?layaraq, ?linin(r.a.) onun ???n qazd???, i??risind? alovlar olan ?alan?n ba??nda durdu. Bunu g?r?n ?li(r.a.) a?lad? v? dedi: Ey filank?s! Qalx! Uca Allah art?q s?ni ba???lad?. Bir daha bel? etm?!

"("?l-Kafi, cild 7, s?h.201)

Bu Allah?n ?mrini t?rk etm?k deyilmi?<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?bu Abdullahdan r?vay?t olunur ki, o dedi:"?m?rin yan?na bir qad?n g?tirdil?r. O qad?n ?nsarlardan olan bir ki?iy? vurulmu?du v? onu ?l? almaq ist?yirdi. O(buna nail olmaq ???n) yumurtan?n a??n? g?t?r?b, paltar?n?n ?st?n? v? ayaqlar?na t?kd?. ?li qalx?b o qad?n?n ayaqlarna baxd? v? onu (b?htan??l?qda) ittiham etdi"("Biharul-?nvar", cild4, s?h.303)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

H?bib bin Sabitd?n r?vay?t olunur ki, o dedi: ?li v? Fatim? aras?nda naraz???l?q var idi. Pey??mb?r (s?ll?ll?hu ?leyhi v? s?ll?m) onlara (m?sl?h?t verm?k ???n) misallar ??kdi, sonra da uzan?b yatd?. O (Pey??mb?r ) yatandan sonra ?li g?lib onun bir t?r?find? Fatim? d? o biri t?r?find? uzand?, onalr?n aras d?z?ldi.(""K??v?l-??mm?", cild 1., s?h 467)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?li dedi:“M?n? h?qiq?ti deyin v? adil olun.??nki,m?n d? s?hv ed? bil?r?m.Allah m?ni qorumazsa m?n bundan s??ortanmam??am.”

(N?hcul B?la?a s?h 227 Tehran 1995 Az?ri dilind?)

Misallar? ?ox saymaq olar.Amma,bu q?d?r d? kifay?tdir.

N?hay?t bir n?f?r dey? bil?r ki...

1)?li Osman? q?tl? yetir?nl?rin c?zas?n? verm?di.

2)?z qohumlar?na v?zif?l?r verdi. V?zif?l?r verdiyi k?sl?r? misal olaraq: O?ullu?u M?h?mm?d bin ?buB?kr, ?misi Abbas?n o?ullar?, Abdullah, ?beydullah, Qas?m? v? S?mam?.

3)H?deybiyy?d? Pey??mb?rin (s.a.s) ?mr etm?sin? baxmayarq sa??n? q?rxmad?, qurban? k?sm?di.

4) S?ffeyn hadis?sind? H?s?nl? fikir ayr?l???na d??d?.

5) V?lid bin ?qban? c?zaland?rmaq ?st?nd? H?s?nl? ixtilaf etdi

6)Fatim? ?l?nd?n doqquz g?n sonra ba?qas? il? evl?ndi ("Biharul-?nvar", cild 42, s?h. 92)

B?t?n bunlara baxmayaraq, ?hli S?nn?d?n bir n?f?r d? olsun bel? ?liy? (r.a.) t?n? etdiyini g?rm?zs?n. Amma,Nasibl?r v? Xaricil?r? g?linc?,onlar ?hli S?nn?d?n say?lm?rlar!

<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

Allah razi olsun qardas .Malik eshter onsuz da bu forumda coxlu sehvler edib.ele biri de ereb diline dair ona sual vermisem verdiyim cavab da da sehv edib bu adam basdan ayaqa osibkadir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yuxar?da bu sual?na cavab vermi??m.Quran ay?l?rin? diqq?t el?.H?disl?rd?n d? m?lumdur ki,bir m?s?lman t?vb? ed?rs? o h?tta u?aq q?d?r g?nahdan t?mizl?nmi? olur olur.Y?ni,g?nahlardan t?mizl?nmi? hesab olunur.T?rk leksikonunda da g?nahs?z v? ya t?vb? ed?n insana “m?sum” deyirl?r.

He? ??bh?siz, Allah Fatim?nin, H?s?nin, H?seynin, ?linin, Pey??mb?rin (s.a.s)-in z?vc?l?rinin, ?qilin, C?f?rin v? Abbas?n ail?sini pakl??a ??xartm??d?. Amma ay?d? n?z?rd? tutulan ist?k ??ri?tl? ba?l? olan ist?kdir. Ona g?r? d? Pey??mb?r (s.a.s) onlar? ?ban?n alt?na alark?n bel? demi?di: "Ey Allah?m, bunlar m?nim ?hli beytimdir, onlar? pakl??a ??xart".

Pey??mb?rin (s.a.s) bel? dua etm?si, ay?d?ki ist?yin ??ri?tl? ba?l? olan bir ist?k (?r?b. irad?tun ??riyy?) oldu?unu s?but edir.Misallar? da yuxar?da yazm??am.

Pey??mb?r duan? y?qin ki, dili il? etmi?di.

V? dan??a dan??a etmi?di.

N?cm 3-4-c? ay?l?rd? deyilir:

????? ??????? ???? ????????-3

???? ???? ?????? ?????? ??????-4

?g?r ki, Pey??mb?r o duan? dan??araq demi?di, o ??bh?siz Allah?n v?hyil? olmu?du.

1) G?st?r g?r?k Pey??mb?r hans? v?hy? ?sas?n dan???rd??

2) Pey??mb?r o duan? ed?nd?n sonra bir i?ar? varm? ki, Allah o duan? q?bul etm?di?

Bel? bir dua varm? ki, Pey??mb?rimiz(s.a.a) onu desin, amma q?bul olunmas?n?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pey??mb?r (s.a.s) ist?yi daha m?qbuldur,yoxsa Allah-T?alan?n?

?g?r el? olsa idi Allah?n h?r ist?yi ger??kl??mi? olard?.Halbuki,bunun bel? olmad???n? ham? bilir.

Konkret sual?na g?linc?,siz? g?r? ?hli Beyt n?inki g?nah,he? s?hv d? etm?yib.

?ndi is? misallara diqq?t el?.A?ag?dak? r?vayy?tl?r birba?a m?sumiyy?t m?s?l?sin? aiddirl?r.

Bundan sonra yek?-yek? dan??ma...

?li bir q?vm? odda yand?rd?. Bu x?b?ri ?bn Abbas(r.a.) e?id?nd? dedi: M?n olsayd?m, yand?rmazd?m. ??nki Pey??mb?r (s.a.s) buyurmu?dur:"Allah?n ?zab? il? (odda) ?zab verm?yin"

(Buxari, "S?hih", "kitab istitadati-l-murtaddin", "bab H?km?l-m?rtad", 6922)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?Li bin ?bu Talibd?n r?vay?t olunur. O dedi: Bir gec? Pey??mb?r (s.a.s) m?nim v? Fatim?nin (ota??n?n qap?s?n? d?yd?. "Namaz q?lm?rs?n?z?" dey? soru?du. M?n d? dedim:"Ya Pey??mb?r! Can?m?z Allah?n ?lind?dir. ?g?r bizi dirilts? (y?ni yuxudan dursaq), namaza qalxar?q. Bunu e?id?n Pey??mb?r (s.a.s) m?n? bir s?z dem?d?n qay?td?. Sonra e?itdim ki, O "Vay-vay" dey?r?k, ?lini dizin? vurur v? deyir.(Va k?n?l insanu aksara ?ey?n qadal?).

(Buxari, "Fathul-bari", "Kitabu-t-tahccud-tahdiru-n-nabiyyi ala giyamu-l-l?yl, 1127)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

Pey??mb?r (s.a.s) minb?rd? dedi:"H?qiq?t?n Hi?am bin Mu?iran?n ail?si m?nd?n q?zlar?n? ?li bin ?bu Talib? verm?k ???n icaz? ist?yirl?r, m?n d? icaz? vermir?m! V? yen? icaz? vermir?m. Yaln?z ?g?r ?li q?z?m? (Fatim?ni) bo?ay?b, onlar?n q?zlar? il? evl?nm?k ist?yirs?, bu ba?qa m?s?l?. ??nki,q?z?m m?nim bir par?amd?r. Onu ??bh?y? salan m?ni d? sal?r. Ona ?ziyy?t ver?n ?ey m?n? d? ?ziyy?t verir."

(M?slim, "Kitab Fadaili-s-sahaba, 93)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

Ba?qa bir r?vay?td? is? bunu e?id?n Fatim? Pey??mb?rin (s.a.s) yan?na g?l?r?k, dedi: S?nin q?vm?n deyir ki, q?zlar?n? q?z?bl?ndirmis?n. Amma bax, ?li ?bu C?hlin q?z? il? evl?nir.

(M?slim, "Kitab Fadaili-s-sahaba, 96)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

Ibn Babaveyh Al Qummi (Sadug l?g?bi il? tan?nan) oz kitabinda r?vayy?t edir.

”Yaziglar?n yaz???,bir g?n Fatim? (a.s) yan?na g?lib dedi:”S?n bilirs?n ki, ?li ?bu C?hlin q?z?n? almaq ist?yirdi?” O,cavab verdi: ”S?n dediyin d?zd?rm??”. O, 3 d?f? cavab verdi ”B?li, m?n dediyim d?zd?r”. Fatim?nin q?lbin? q?sqancil?q girdi, v? o s?viyy?y? q?d?r ?atd? ki, o onu idar? ed? bilmirdi. Allah qad?nlara qisqancl? olma?? ?mr etdi v? ki?il?r? cihad etm?yi ?mr etdi.

V? buna s?br ed?n? qad?nlar?n m?kafat?, Allah yolunda m?hacir v? m?rabitl?r? b?rab?rdi.

Fatim?nin ?ziyyi?ti ?oxald?, v? o bu barad? gec? g?nd?z fikirl??irdi. U?aqlar? g?t?r?b, atas?n?n evin? getdi. ?li ev? qay?td?qda Fatim?ni g?rm?di, q?z?bl?nib, bilmirdi n? etsin.Atas?n?n evind?n soru?may?b, m?scid? gedib namaz , Allah ist?diyi q?d?r namaz q?l?rd?, sonra bir qar?? torpaq ?z?rin? uzand?.

N?bi (s.a.s) Fatim?nin hal?n? g?r?b, d?st?maz al?b, giyimini geyib, M?scid? girdi. Ruku edib, s?cd? edirdi, ve h?r iki r?k?td? dua edirdi ki,Fatim?nin h?zn?n? s?b?b olan ?ey yox olsun.

Fatim?ni uzanaraq g?r?nd? N?bi (s.a.s) ona dedi:”Aya?a dur”.U?aqlar? g?t?r?b g?ldil?r ?li uzanan yer?.N?bi (s.a.s) aya?? il? ?liy? toxunub dedi:Dur aya?a ey ?bu Turab.?oxlu sakit olan adamlar? narahat etdin.Get ?bu B?kr,?m?r v? Talhan? m?n? ?a??r.?li gedib onlar? ?a??rd? v? onlar N?bi (s.a.s)-in yan?na y????d?lar.N?bi (s.a.s) dedi: Ey ?li.M?g?r s?n bilmirs?n ki,Fatim? m?nd?n bir par?ad?r,m?n d? ondanam.Kim Fatim?ni naraz? ets?,m?ni naraz? etmi? olur.M?ni naraz? ed?n Allah? naraz? etmi? olur... (Ibn Babaveyh ?l Qummi ”?lal ?l-??rae” s?h 185-186)

Pey??mb?r (s.a.s) H?deybiyy?d? s?lh m?qzvil?si imzalayanda ?liy? m?qavil?ni yazma?? ?mr etdi. O da "M?h?mm?d r?sulullah" k?lm?sini (s?lh m?qavil?sinin ?vv?lind?) yazd?. M??rikl?r dedil?r: S?ni Allah?n r?sulu kimi q?bul ets?ydik, onda s?ninl? niy? vuru?urduq? Pey??mb?r (s.a.s) d? ?liy? dedi (bu k?lm?ni) poz! ?li dedi: M?n onu pozmaram. Pey??mb?r g?t?r?b, ?z ??r?fli ?li il? pozdu.

(Buxari, "Fathul-bari", "Kitabu-s-s?lh, "bab Keyf? yaktubu h?z? m? s?l?h? ful?n", 2698)

Bu r?vay?ti M?clisi d? qeyd etmi?dir. ("Biharul-?nvar", cild 38, s?h. 328)

?li v? Abbas ?m?rin yan?na getdil?r. Abbas dedi: Ey m?minl?rin ?miri! Bizim i?imiz? h?km ver! (onlar b?ni N?deyr q?bil?sind?n al?nm?? q?nim?tin b?l?nm?sind? m?bahis? edirdil?r). ?li Abbas? s?yd?.

(Buxari, "Fathul-bari","Kitabul-ma?azi", "bab h?dis banu-Nadir", 4033). <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?li ?z ?misini nec? s?y?r?<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?lid?n r?vay?t olunur ki, o dedi: M?nd?n m?zi ?ox g?l?rdi. Q?z?n?n (Fatim?ni n?z?rd? tutur) atas?n?n yan?nda olan (y?ks?k) m?qam?na g?r? Pey??mb?rd?n (s.a.s) (bunun h?km?n?) soru?ma?? utan?rd?m. Miqdad bin ?svada tap??rd?m, o da soru?du. Pey??mb?r (s.a.s) dedi: "?vr?t yerini yusun v? d?st?maz als?n.

(M?slim "S?hih", "Kit?bul h?yz", 17)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

H?s?n bin ?li babas? Pey??mb?rin (s.a.s) yan?na kefsiz bir halda g?ldi v? ona gizlinc? n? is? dedi. Onun r?ngi d?yi?di. Qalx?b Fatim?nin evin? g?ldi. Sonra ?li d? g?ldi. O ?linin(r.a.) ?lind?n tutub yava?ca silk?l?di v? dedi: Ey H?s?nin atas?! Fatim?ni q?z?bl?ndirm?! H?qiq?t?n m?l?kl?r onun q?z?bin? q?z?bl?n?r, raz? oldu?una raz? olarlar! ("Biharul-?nvar", cild 43, s?h.42)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?bn Abbasdan r?vay?t olunur ki, Fatim? (bir g?n) evin? g?ldikd?, ?linin ba??n? C?f?rin ona ba???lad??? k?nizin quca??nda g?rd?. H?r bir qad?nda olan q?sqancl?q hissi ona g?c g?ldi. Ba? ?rt?y?n? ba?lay?b, Pey??mb?rin yan?na ?ikay?t? getdi.("Biharul-?nvar", cild 39, s?h. 207)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?bu Abdullahdan r?vay?t olunur ki, o dedi:"Bir d?f? ?li bir d?st? yax?nlar?n?n aras?nda olark?n, bir ki?i ona yax?nla?araq, dedi: Ey m?minl?rin ?miri! M?n qulumla ?irkin ?m?l etmi??m, m?ni pakla?d?r. O da ki?iy? iki d?f? r?dd cavab? verdi. ???nc? d?f? o g?ldikd? dedi: Ey ki?i! Pey??mb?r s?nin kimisin? ?? c?r h?km ver?rdi. Bunlardan hans?n? ist?s?n se?: 1-q?l?ncla ba??n? k?sm?k; 2-da?dan ba?? ?st? yer? atmaq; 3-odla yand?rmaq. O a?layaraq, ?linin(r.a.) onun ???n qazd???, i??risind? alovlar olan ?alan?n ba??nda durdu. Bunu g?r?n ?li(r.a.) a?lad? v? dedi: Ey filank?s! Qalx! Uca Allah art?q s?ni ba???lad?. Bir daha bel? etm?!

"("?l-Kafi, cild 7, s?h.201)

Bu Allah?n ?mrini t?rk etm?k deyilmi?<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?bu Abdullahdan r?vay?t olunur ki, o dedi:"?m?rin yan?na bir qad?n g?tirdil?r. O qad?n ?nsarlardan olan bir ki?iy? vurulmu?du v? onu ?l? almaq ist?yirdi. O(buna nail olmaq ???n) yumurtan?n a??n? g?t?r?b, paltar?n?n ?st?n? v? ayaqlar?na t?kd?. ?li qalx?b o qad?n?n ayaqlarna baxd? v? onu (b?htan??l?qda) ittiham etdi"("Biharul-?nvar", cild4, s?h.303)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

H?bib bin Sabitd?n r?vay?t olunur ki, o dedi: ?li v? Fatim? aras?nda naraz???l?q var idi. Pey??mb?r (s?ll?ll?hu ?leyhi v? s?ll?m) onlara (m?sl?h?t verm?k ???n) misallar ??kdi, sonra da uzan?b yatd?. O (Pey??mb?r ) yatandan sonra ?li g?lib onun bir t?r?find? Fatim? d? o biri t?r?find? uzand?, onalr?n aras d?z?ldi.(""K??v?l-??mm?", cild 1., s?h 467)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?li dedi:“M?n? h?qiq?ti deyin v? adil olun.??nki,m?n d? s?hv ed? bil?r?m.Allah m?ni qorumazsa m?n bundan s??ortanmam??am.”

(N?hcul B?la?a s?h 227 Tehran 1995 Az?ri dilind?)

Misallar? ?ox saymaq olar.Amma,bu q?d?r d? kifay?tdir.

N?hay?t bir n?f?r dey? bil?r ki...

1)?li Osman? q?tl? yetir?nl?rin c?zas?n? verm?di.

2)?z qohumlar?na v?zif?l?r verdi. V?zif?l?r verdiyi k?sl?r? misal olaraq: O?ullu?u M?h?mm?d bin ?buB?kr, ?misi Abbas?n o?ullar?, Abdullah, ?beydullah, Qas?m? v? S?mam?.

3)H?deybiyy?d? Pey??mb?rin (s.a.s) ?mr etm?sin? baxmayarq sa??n? q?rxmad?, qurban? k?sm?di.

4) S?ffeyn hadis?sind? H?s?nl? fikir ayr?l???na d??d?.

5) V?lid bin ?qban? c?zaland?rmaq ?st?nd? H?s?nl? ixtilaf etdi

6)Fatim? ?l?nd?n doqquz g?n sonra ba?qas? il? evl?ndi ("Biharul-?nvar", cild 42, s?h. 92)

B?t?n bunlara baxmayaraq, ?hli S?nn?d?n bir n?f?r d? olsun bel? ?liy? (r.a.) t?n? etdiyini g?rm?zs?n. Amma,Nasibl?r v? Xaricil?r? g?linc?,onlar ?hli S?nn?d?n say?lm?rlar!

<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

M?n? na??l yazma!

G?nahdan dan???ram ?z?d? konkret yaz.

G?t?rm?s?n s?hv bel? g?ldi, filan bel? getdi.

Buxarinin t??ss?bke?liyi el? odur ki, Xan?m Z?hradan (s.a) , ?lid?n (elm qap?s?ndan) ancaq bel? fitn? yaradan, onlar?n f?zil?tini ?rt-basd?r el?y?n uydurma h?disl?ri n?ql edib.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Malik eshter-e

Salamunaleykum.

Qardash bir g?vm ki, Allahi cism olarag gebul ederse onlarla (Kafirlerle) hec bir m?vzunun dartishmasi sheeri n?gteyi nezerden caiz deyildir...

Bunlar "Vahhabiler" neinki Ehli-Beyt (e.s) pak ve mesum olarag gebul edirler,hetta Peygember (s) pak olmadigini otraya goymaga cehd g?sterirler.

Bunlarin derdi,T?rkiye bashbakani Receb Teyyub Erdoganin buyurdugu kimi; "Dertleri ?z?m yemek deyil,bunlarin derdleri bagbancini d?ymekdir" He indi gardash bunlarin Islamla hec bir elagesi yoxdur.Bunlarin bir megsedi var.Oda Islamin dircelmeyine ve onun vehdetine mane olsunlar.Megsed,gisasi olarag D?nya capinda Islamin agressiv ve gorxunc tanitmag.Bu kimi faktlar yeterin geder geydiyyata alinib.Islama uygun olmayan ne varsa ,hamisi bunlarin elinin altindan cixir.Misal olarag bir s?r? fakt g?stermek olar.Ingilis ve Yahudiler terefinden malieleshdirilen Vahhabiler ve bunlarin sag gollari olan El-Kaida,Talibani kimi sayi hesabi olmayan islamdan uzag gruppalari da g?stermek olar.

Peygember (s) buyurmushdur: "Menim Ehli-beytim,nuhun gemisine benzer".Menim Ehli-beytimle d?shmenlik edenler,ancag o shexsler ola bilerler ki, haramdan ve zinadan emele gelsinler.

Men indi bu son "haramdan ve zinadan" olan kelmeye bir fakti getirmek isteyirem.

Biz Shieler Sovetler d?vr?nde aile guranda gizlince, mollaya gedib ve kebin kesdirirdik. Evlilikde dinin en vacib emellerinden birini yerine yetirirdik.menim Atam bir esgerlik dostunun oglunun toyuna devet olunmushdu,sheherin adini demeyecem,amma bizim ehli-sunni olan b?lge olarag isharet verecem. Atam o dostundan ,ushaglarin kebinin kesdirdiz? sualina;,o nedir? deye cavab almishdir.Cox ilginc .Atami bu sheeri meselenin yerine yetirilmemesi cox narahat elemish ve ordaki namaz ehlinden sorushmush ki,siz niye bele bir haramciliga yol verirsiniz.Cavabi bilirsiz ne olmush?

Sen get bunlari sizin shiye b?lgesi olan masalli zonasinda teblig ele. Biz Sovet d?vr?nde yashayirig islam ?lkesinde deyil.

He indi bir faktida deyim.Islamin dushmenleri ancag o yerlere oz sheytanlig toxumun sepirler ki,orada kebinsiz ushaglar d?nyaya gelib.Onlar (D?shmenler) degig bilirler ki,Peygemberi (s) ve onun Ehli-beytini (e.s) sevib ve onlara sadig olanlar halal n?tveden emele gelenlerdir,onun ehli-beyt (e.s) ise d?shmen ancag n?tfesinde ishgal olanlar ola biler.

Bezi Dinden uzaglar, ise burda sual verirler.Bes ne ?c?n Hz.Ali (e.s) Bekirin,?merin,Osmanin xilafetligin gebul eledi.Men siterdim bu suala cavb vermeden ?nce onlardan sorusham:

- Siz m?selmansiniz yoxsa kafir? M?selmansinizsa bunu bilin ki, Islamda ne geder firge ayriligi olsada onlar gardashdilar.Fighi fikir ayriligi ola biler,amam bir Islam aliminin m?selmana garshi kaferler garshi kimi verilen fetvalar vere bilmez.Amma yox siz kafersinizse (alimlerinizin verdiyi vetvalardan bu bellidir) biz m?selmanlar yene de ehtiyat vacibe g?re sizleri harda g?rsek ?ld?rm?r?k.Baxmayarag sizin alimlerin verdiye fetvalar esasen.sizlerden olmayan b?t?n m?selmanlar "kafir,dinden cixmish,mallari ve canlari halaldir.Bu fetvalar sizin menfur alimlerinizin verdiyi fetvalardir.Allahin leneti olsun o shexslere ki,zahirde m?selman ,daxilde m?shrikdiler.Nece ki Peygemberin (s) vefatindan sonra d?n?b dede-bablarini getdiyi yolla getdiler,yeni m?shrik oldular.

Hz.Alininde o menfur xelifelrin yaninda olmagi buna isharet idi ki,gani ve cani bahasina yeni yaranmish islam yashasin deye.Bu o hezretin b?y?k fedakarligi idi.

Burda bu kimi fedakarliga cox mesel getirmek olar,amma bunlara faydasi olarsa.Oy?din faydasi olmayan tiopluma ne ?y?d edecen ki???

Vessalam.

Allahin salam ve rehmeti ?zrinize olsun.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Malik eshter-e

Salamunaleykum.

Qardash bir g?vm ki, Allahi cism olarag gebul ederse onlarla (Kafirlerle) hec bir m?vzunun dartishmasi sheeri n?gteyi nezerden caiz deyildir...

Bunlar "Vahhabiler" neinki Ehli-Beyt (e.s) pak ve mesum olarag gebul edirler,hetta Peygember (s) pak olmadigini otraya goymaga cehd g?sterirler.

Bunlarin derdi,T?rkiye bashbakani Receb Teyyub Erdoganin buyurdugu kimi; "Dertleri ?z?m yemek deyil,bunlarin derdleri bagbancini d?ymekdir" He indi gardash bunlarin Islamla hec bir elagesi yoxdur.Bunlarin bir megsedi var.Oda Islamin dircelmeyine ve onun vehdetine mane olsunlar.Megsed,gisasi olarag D?nya capinda Islamin agressiv ve gorxunc tanitmag.Bu kimi faktlar yeterin geder geydiyyata alinib.Islama uygun olmayan ne varsa ,hamisi bunlarin elinin altindan cixir.Misal olarag bir s?r? fakt g?stermek olar.Ingilis ve Yahudiler terefinden malieleshdirilen Vahhabiler ve bunlarin sag gollari olan El-Kaida,Talibani kimi sayi hesabi olmayan islamdan uzag gruppalari da g?stermek olar.

Peygember (s) buyurmushdur: "Menim Ehli-beytim,nuhun gemisine benzer".Menim Ehli-beytimle d?shmenlik edenler,ancag o shexsler ola bilerler ki, haramdan ve zinadan emele gelsinler.

Men indi bu son "haramdan ve zinadan" olan kelmeye bir fakti getirmek isteyirem.

Biz Shieler Sovetler d?vr?nde aile guranda gizlince, mollaya gedib ve kebin kesdirirdik. Evlilikde dinin en vacib emellerinden birini yerine yetirirdik.menim Atam bir esgerlik dostunun oglunun toyuna devet olunmushdu,sheherin adini demeyecem,amma bizim ehli-sunni olan b?lge olarag isharet verecem. Atam o dostundan ,ushaglarin kebinin kesdirdiz? sualina;,o nedir? deye cavab almishdir.Cox ilginc .Atami bu sheeri meselenin yerine yetirilmemesi cox narahat elemish ve ordaki namaz ehlinden sorushmush ki,siz niye bele bir haramciliga yol verirsiniz.Cavabi bilirsiz ne olmush?

Sen get bunlari sizin shiye b?lgesi olan masalli zonasinda teblig ele. Biz Sovet d?vr?nde yashayirig islam ?lkesinde deyil.

He indi bir faktida deyim.Islamin dushmenleri ancag o yerlere oz sheytanlig toxumun sepirler ki,orada kebinsiz ushaglar d?nyaya gelib.Onlar (D?shmenler) degig bilirler ki,Peygemberi (s) ve onun Ehli-beytini (e.s) sevib ve onlara sadig olanlar halal n?tveden emele gelenlerdir,onun ehli-beyt (e.s) ise d?shmen ancag n?tfesinde ishgal olanlar ola biler.

Bezi Dinden uzaglar, ise burda sual verirler.Bes ne ?c?n Hz.Ali (e.s) Bekirin,?merin,Osmanin xilafetligin gebul eledi.Men siterdim bu suala cavb vermeden ?nce onlardan sorusham:

- Siz m?selmansiniz yoxsa kafir? M?selmansinizsa bunu bilin ki, Islamda ne geder firge ayriligi olsada onlar gardashdilar.Fighi fikir ayriligi ola biler,amam bir Islam aliminin m?selmana garshi kaferler garshi kimi verilen fetvalar vere bilmez.Amma yox siz kafersinizse (alimlerinizin verdiyi vetvalardan bu bellidir) biz m?selmanlar yene de ehtiyat vacibe g?re sizleri harda g?rsek ?ld?rm?r?k.Baxmayarag sizin alimlerin verdiye fetvalar esasen.sizlerden olmayan b?t?n m?selmanlar "kafir,dinden cixmish,mallari ve canlari halaldir.Bu fetvalar sizin menfur alimlerinizin verdiyi fetvalardir.Allahin leneti olsun o shexslere ki,zahirde m?selman ,daxilde m?shrikdiler.Nece ki Peygemberin (s) vefatindan sonra d?n?b dede-bablarini getdiyi yolla getdiler,yeni m?shrik oldular.

Hz.Alininde o menfur xelifelrin yaninda olmagi buna isharet idi ki,gani ve cani bahasina yeni yaranmish islam yashasin deye.Bu o hezretin b?y?k fedakarligi idi.

Burda bu kimi fedakarliga cox mesel getirmek olar,amma bunlara faydasi olarsa.Oy?din faydasi olmayan tiopluma ne ?y?d edecen ki???

Vessalam.

Allahin salam ve rehmeti ?zrinize olsun.

Aleyk?m s?lam v? rahm?tullahi v? barakatuhu!

?ox sa? ol d?y?rli s?zl?rin? g?r?.

Alah raz? olsun.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Malik eshter-e

Salamunaleykum.

Qardash bir g?vm ki, Allahi cism olarag gebul ederse onlarla (Kafirlerle) hec bir m?vzunun dartishmasi sheeri n?gteyi nezerden caiz deyildir...

Bunlar "Vahhabiler" neinki Ehli-Beyt (e.s) pak ve mesum olarag gebul edirler,hetta Peygember (s) pak olmadigini otraya goymaga cehd g?sterirler.

Bunlarin derdi,T?rkiye bashbakani Receb Teyyub Erdoganin buyurdugu kimi; "Dertleri ?z?m yemek deyil,bunlarin derdleri bagbancini d?ymekdir" He indi gardash bunlarin Islamla hec bir elagesi yoxdur.Bunlarin bir megsedi var.Oda Islamin dircelmeyine ve onun vehdetine mane olsunlar.Megsed,gisasi olarag D?nya capinda Islamin agressiv ve gorxunc tanitmag.Bu kimi faktlar yeterin geder geydiyyata alinib.Islama uygun olmayan ne varsa ,hamisi bunlarin elinin altindan cixir.Misal olarag bir s?r? fakt g?stermek olar.Ingilis ve Yahudiler terefinden malieleshdirilen Vahhabiler ve bunlarin sag gollari olan El-Kaida,Talibani kimi sayi hesabi olmayan islamdan uzag gruppalari da g?stermek olar.

Peygember (s) buyurmushdur: "Menim Ehli-beytim,nuhun gemisine benzer".Menim Ehli-beytimle d?shmenlik edenler,ancag o shexsler ola bilerler ki, haramdan ve zinadan emele gelsinler.

Men indi bu son "haramdan ve zinadan" olan kelmeye bir fakti getirmek isteyirem.

Biz Shieler Sovetler d?vr?nde aile guranda gizlince, mollaya gedib ve kebin kesdirirdik. Evlilikde dinin en vacib emellerinden birini yerine yetirirdik.menim Atam bir esgerlik dostunun oglunun toyuna devet olunmushdu,sheherin adini demeyecem,amma bizim ehli-sunni olan b?lge olarag isharet verecem. Atam o dostundan ,ushaglarin kebinin kesdirdiz? sualina;,o nedir? deye cavab almishdir.Cox ilginc .Atami bu sheeri meselenin yerine yetirilmemesi cox narahat elemish ve ordaki namaz ehlinden sorushmush ki,siz niye bele bir haramciliga yol verirsiniz.Cavabi bilirsiz ne olmush?

Sen get bunlari sizin shiye b?lgesi olan masalli zonasinda teblig ele. Biz Sovet d?vr?nde yashayirig islam ?lkesinde deyil.

He indi bir faktida deyim.Islamin dushmenleri ancag o yerlere oz sheytanlig toxumun sepirler ki,orada kebinsiz ushaglar d?nyaya gelib.Onlar (D?shmenler) degig bilirler ki,Peygemberi (s) ve onun Ehli-beytini (e.s) sevib ve onlara sadig olanlar halal n?tveden emele gelenlerdir,onun ehli-beyt (e.s) ise d?shmen ancag n?tfesinde ishgal olanlar ola biler.

Bezi Dinden uzaglar, ise burda sual verirler.Bes ne ?c?n Hz.Ali (e.s) Bekirin,?merin,Osmanin xilafetligin gebul eledi.Men siterdim bu suala cavb vermeden ?nce onlardan sorusham:

- Siz m?selmansiniz yoxsa kafir? M?selmansinizsa bunu bilin ki, Islamda ne geder firge ayriligi olsada onlar gardashdilar.Fighi fikir ayriligi ola biler,amam bir Islam aliminin m?selmana garshi kaferler garshi kimi verilen fetvalar vere bilmez.Amma yox siz kafersinizse (alimlerinizin verdiyi vetvalardan bu bellidir) biz m?selmanlar yene de ehtiyat vacibe g?re sizleri harda g?rsek ?ld?rm?r?k.Baxmayarag sizin alimlerin verdiye fetvalar esasen.sizlerden olmayan b?t?n m?selmanlar "kafir,dinden cixmish,mallari ve canlari halaldir.Bu fetvalar sizin menfur alimlerinizin verdiyi fetvalardir.Allahin leneti olsun o shexslere ki,zahirde m?selman ,daxilde m?shrikdiler.Nece ki Peygemberin (s) vefatindan sonra d?n?b dede-bablarini getdiyi yolla getdiler,yeni m?shrik oldular.

Hz.Alininde o menfur xelifelrin yaninda olmagi buna isharet idi ki,gani ve cani bahasina yeni yaranmish islam yashasin deye.Bu o hezretin b?y?k fedakarligi idi.

Burda bu kimi fedakarliga cox mesel getirmek olar,amma bunlara faydasi olarsa.Oy?din faydasi olmayan tiopluma ne ?y?d edecen ki???

Vessalam.

Allahin salam ve rehmeti ?zrinize olsun.

yaman guldurdun bizi.Tutaq ki sen deyen duzdu.azerbaycanda kebin olunmayib.Bes pakistan hindistan efqanistan turkiye ereb dovlerinde yasayan ehli sunne ve sair muselmanlarinda da kebin olmayib?ona gore ehli beyte dusmen olublar.Senin yazini oxuduqdan sonra sene bir ad fikirlesib tampisam yasil terevez

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu yazd?qlar?n?z h?disl?r s?hihdir? Allaha and i?? bil?rsiz? Allah yalan??lara v? bunlar? uyduranlara l?n?t etsin! Amin dem?k yad?n?zdan ??xmas?n!

Pey??mb?r (s.a.s) minb?rd? dedi:"H?qiq?t?n Hi?am bin Mu?iran?n ail?si m?nd?n q?zlar?n? ?li bin ?bu Talib? verm?k ???n icaz? ist?yirl?r, m?n d? icaz? vermir?m! V? yen? icaz? vermir?m. Yaln?z ?g?r ?li q?z?m? (Fatim?ni) bo?ay?b, onlar?n q?zlar? il? evl?nm?k ist?yirs?, bu ba?qa m?s?l?. ??nki,q?z?m m?nim bir par?amd?r. Onu ??bh?y? salan m?ni d? sal?r. Ona ?ziyy?t ver?n ?ey m?n? d? ?ziyy?t verir."

(M?slim, "Kitab Fadaili-s-sahaba, 93)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

Ba?qa bir r?vay?td? is? bunu e?id?n Fatim? Pey??mb?rin (s.a.s) yan?na g?l?r?k, dedi: S?nin q?vm?n deyir ki, q?zlar?n? q?z?bl?ndirmis?n. Amma bax, ?li ?bu C?hlin q?z? il? evl?nir.

(M?slim, "Kitab Fadaili-s-sahaba, 96)<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

Ibn Babaveyh Al Qummi (Sadug l?g?bi il? tan?nan) oz kitabinda r?vayy?t edir.

”Yaziglar?n yaz???,bir g?n Fatim? (a.s) yan?na g?lib dedi:”S?n bilirs?n ki, ?li ?bu C?hlin q?z?n? almaq ist?yirdi?” O,cavab verdi: ”S?n dediyin d?zd?rm??”. O, 3 d?f? cavab verdi ”B?li, m?n dediyim d?zd?r”. Fatim?nin q?lbin? q?sqancil?q girdi, v? o s?viyy?y? q?d?r ?atd? ki, o onu idar? ed? bilmirdi. Allah qad?nlara qisqancl? olma?? ?mr etdi v? ki?il?r? cihad etm?yi ?mr etdi.

V? buna s?br ed?n? qad?nlar?n m?kafat?, Allah yolunda m?hacir v? m?rabitl?r? b?rab?rdi.

Fatim?nin ?ziyyi?ti ?oxald?, v? o bu barad? gec? g?nd?z fikirl??irdi. U?aqlar? g?t?r?b, atas?n?n evin? getdi. ?li ev? qay?td?qda Fatim?ni g?rm?di, q?z?bl?nib, bilmirdi n? etsin.Atas?n?n evind?n soru?may?b, m?scid? gedib namaz , Allah ist?diyi q?d?r namaz q?l?rd?, sonra bir qar?? torpaq ?z?rin? uzand?.

N?bi (s.a.s) Fatim?nin hal?n? g?r?b, d?st?maz al?b, giyimini geyib, M?scid? girdi. Ruku edib, s?cd? edirdi, ve h?r iki r?k?td? dua edirdi ki,Fatim?nin h?zn?n? s?b?b olan ?ey yox olsun.

Fatim?ni uzanaraq g?r?nd? N?bi (s.a.s) ona dedi:”Aya?a dur”.U?aqlar? g?t?r?b g?ldil?r ?li uzanan yer?.N?bi (s.a.s) aya?? il? ?liy? toxunub dedi:Dur aya?a ey ?bu Turab.?oxlu sakit olan adamlar? narahat etdin.Get ?bu B?kr,?m?r v? Talhan? m?n? ?a??r.?li gedib onlar? ?a??rd? v? onlar N?bi (s.a.s)-in yan?na y????d?lar.N?bi (s.a.s) dedi: Ey ?li.M?g?r s?n bilmirs?n ki,Fatim? m?nd?n bir par?ad?r,m?n d? ondanam.Kim Fatim?ni naraz? ets?,m?ni naraz? etmi? olur.M?ni naraz? ed?n Allah? naraz? etmi? olur... (Ibn Babaveyh ?l Qummi ”?lal ?l-??rae” s?h 185-186)

?li ibn ?butalib ?bu C?hlin q?z?na el?ilik edibmi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

yaman guldurdun bizi.Tutaq ki sen deyen duzdu.azerbaycanda kebin olunmayib.Bes pakistan hindistan efqanistan turkiye ereb dovlerinde yasayan ehli sunne ve sair muselmanlarinda da kebin olmayib?ona gore ehli beyte dusmen olublar.Senin yazini oxuduqdan sonra sene bir ad fikirlesib tampisam yasil terevez

Senin dini d?sh?ncen ora gederdir.Yeshillari o geder sevirsen ki,ele d?sh?n?rsen her garshina cixan senin kimi yashildir.

Senin ilginc yorumuna geldikde ise, bunu degig bil ki,Peygemberin (s) ailesine,Ehli-beyt (e) d?shmen olanlar Haramdan ve zinadan emele gelenlerdir.

statin sonu.

Bu menim s?z?m deyll ay zavalli, Peygember (s) ?z m?barek agzindan cixan bir s?zd?r..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bu yazd?qlar?n?z h?disl?r s?hihdir? Allaha and i?? bil?rsiz? Allah yalan??lara v? bunlar? uyduranlara l?n?t etsin! Amin dem?k yad?n?zdan ??xmas?n!

?li ibn ?butalib ?bu C?hlin q?z?na el?ilik edibmi?

H?rm?tli Fath.?s?bl??m?yin,siz ax? adil modersiz.G?rd?y?n kimi bu hadis? s?hihdir.H?m ?hli S?nn?,h?m d? ?iy? m?nb?l?rind? s?hih yollarla varid olubdur.?g?r bunu ba?qa m?s?l?l?r kimi h?zm ed? bilmirsinizs?,onda m?sl?h?tim bu olar ki,su i??siz.?z?n? b?y?nm?y?nd? g?zg?n? s?nd?rmaq laz?m deyil.

Share this post


Link to post
Share on other sites

?nsiz?

Bel? bir dua varm? ki, Pey??mb?rimiz(s.a.a) onu desin, amma q?bul olunmas?n?

Allah?n izni il? bu ay?l?ri yaz?ram.Savadl? bir yolda? kimi bunlara diqq?t el?.A?a??dak? ay?l?r bu m?vzuda olan yaln?z bir ne?? ay?dir.

"He? bir pey??mb?r? yer ?z?nd? (k?fr?n k?k?n? k?sm?k ???n bacard??? q?d?r ?ox kafir) ?ld?rm?y?n? q?d?r ?sirl?ri ?z?n? mal etm?k (onlar? ?ld?rm?yib fidy? m?qabilind? azad etm?k) yaramaz."

(?nfal 67)

"...adamlardan (onlar?n Pey??mb?r o?ullu?unun bo?ad??? ?vr?tl? evl?nir, - dey?c?kl?rind?n) qorxurdun. Halbuki ?slind? s?nin qorxmal? oldu?una ?n ?ox layiq Allahd?r."

(?zhab, 37)

"(?ddia??lar bir-birin? bax?b g?ld?kd?n, yaxud ??x?b getdikd?n sonra) Davud (bu i?d?n ??bh?y? d???r?k) Bizim onu imtahana ??kdiyimizi g?man etdi. O d?rhal R?bbind?n ?z ba???lanmas?n? dil?di v? dizi ?st? d???b s?cd?y? qapanaraq t?vb? etdi"

(Sad 24)

"Allah s?ni ba???las?n! (Allah s?ni ?fv etdi). Do?ru dan??anlar s?n? b?lli olmadan, yalan??lar? tan?madan ?vv?l n? ???n onlara (cihadda i?tirak etm?m?y?) izin verdin?"

(T?vb? 43)

Gazi ?yaz demi?dir: Zahiri ?m?ll?r? g?linc? pis, fahi? ?m?ll?rd?n h?lakedici g?nahlardan pey??mb?rl?rin m?sum olmas?nda m?s?lmanlar h?mfikirdirl?r (icma). H?m?inin pey??mb?rl?r risal?ni gizli saxlamaqdan, Allah?n dinini ?atd?rmaqda q?surlu olmaqdan m?sumdurlar.

X?rda g?nahlara g?ldikd? is? bir qrup ke?mi? aliml?r v? ba?qalar? bunlar? pey??mb?rl?rd?n ba? verm?sini m?mk?n say?rlar.

Pey??mb?r (s.a.s)-in bir ?eyi ist?m?sin? g?ldikd? is?,m?n s?n? ke??n d?f? d? yazm??d?m.Allah?n ist?yi daha m?qbuldur,yoxsa Rasulullah (s.a.s)-in?

Halbuki,?z?n d? bilirs?n ki,Allah?n ??ri ist?yi he? d? h?mi?? ger??kl??mir.H?m?inin insanda bir ?eyi arzu edir.Amma,bu h?mi?? ger??kl??mir.

A?a??dak? ay?l?r? d? diqq?t el?.

“Onlardan (m?nafiql?rd?n) ?l?n he? bir k?s? he? vaxt namaz q?lma, q?brinin ba??nda durma. ??nki onlar Allah?, Onun Pey??mb?rini dand?lar v? fasiq olaraq ?ld?l?r.(T?vb? 84)”

Bu ay? m?nafiql?rin ba???s? ibn S?lulun ?l?m? v? d?fni il? nazil olmu?du.Geni? ??rhin? t?fsirl?rd? baxa bil?rs?n.

“M??rikl?rin c?h?nn?mlik olduqlar? (m?s?lmanlara) b?lli olduqdan sonra onlarla qohum olsalar bel?, Pey??mb?r? v? iman g?tir?nl?r? onlar ???n ba???lanma dil?m?k yara?maz!” (T?vb? 113)

“(Ya R?sulum!) ??bh?siz ki, s?n ist?diyini do?ru yola y?n?ld? bilm?zs?n. Amma Allah dil?diyini do?ru yola salar. Do?ru yolda olacaq k?sl?ri (?z ?z?li elmi il?) daha yax?? O bilir! (V? buna g?r? d? onlar? haqq yola m?v?ff?q edir!)” (Qasas 56)

Misallar? ?ox ??km?k olar.M?n ancaq Qurandan olan ay?l?ri yaz?ram.H?disl?rd?n is? daha ?ox n?mun? g?tirm?k olar.?lav? izah verm?y? g?r?k yoxdur.??nki,m?nc? ??rh? ehtiyyac yoxdur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n? na??l yazma!

G?nahdan dan???ram ?z?d? konkret yaz.

G?t?rm?s?n s?hv bel? g?ldi, filan bel? getdi.

Buxarinin t??ss?bke?liyi el? odur ki, Xan?m Z?hradan (s.a) , ?lid?n (elm qap?s?ndan) ancaq bel? fitn? yaradan, onlar?n f?zil?tini ?rt-basd?r el?y?n uydurma h?disl?ri n?ql edib.

Ay Malik.Unutma ki,na??l sizin kitablarda n q?d?rdir.Yuxar? postda yazd?qlar?m xo?una g?lm?di,niy? cavab vermirs?n?Orda ki,el? sizin kitablardan da xeyli n?mun? var.

Buxarid?n is? o q?d?r r?vayy?tin i?ind? bir-iki r?vayy?t var idi.N?z?rin? ?atd?r?m ki,Buxari kitab?nda ?bu B?kr (r.a) il? ?m?r (r.a)-in bir yerd? r?vayy?t etdikl?ri h?disl?rd?n daha ?ox ?li (r.a)-dan n?ql edib.Y?ni,?bu B?kr (r.a) v? ?m?r (r.a)-?n ikisinin bir yerd? r?vayy?t etdikl?ri ?li (r.a)-d?n azd?r.

Ba?qa vaxt el? Buxarid?n ?bu B?kr (r.a) v? ?m?r (r.a)-in ?leyhin? h?disl?r g?tirirsiz.

Dem?li,problem d?zg?n yana?ma v? bax?? t?rzind?dir.

B?t?n ?vv?ld? yaz?lan ay?l?r,yuxar?da veril?n h?disl?r sizin m?sumiyy?t anlay???n?z?n bir x?lya oldu?unu ?z? ??xar?r.Onsuzda ?iy?l?rd?n ba?qa he? bir m?zh?b bu iddia da olmam??d? v? bu m?s?l?d? ?iy?l?r b?t?n ?mm?t? m?xalif olmu?lar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

H?rm?tli Fath.?s?bl??m?yin,siz ax? adil modersiz.G?rd?y?n kimi bu hadis? s?hihdir.H?m ?hli S?nn?,h?m d? ?iy? m?nb?l?rind? s?hih yollarla varid olubdur.?g?r bunu ba?qa m?s?l?l?r kimi h?zm ed? bilmirsinizs?,onda m?sl?h?tim bu olar ki,su i??siz.?z?n? b?y?nm?y?nd? g?zg?n? s?nd?rmaq laz?m deyil.

Al-fath cox adil modrdir.Xahis edirem onun ile isiniz olmasin.yoxsa sizin aciqinizi menden cixacaq .onsuz da 40 faiz reytinqim var

Share this post


Link to post
Share on other sites

Senin dini d?sh?ncen ora gederdir.Yeshillari o geder sevirsen ki,ele d?sh?n?rsen her garshina cixan senin kimi yashildir.

Senin ilginc yorumuna geldikde ise, bunu degig bil ki,Peygemberin (s) ailesine,Ehli-beyt (e) d?shmen olanlar Haramdan ve zinadan emele gelenlerdir.

statin sonu.

Bu menim s?z?m deyll ay zavalli, Peygember (s) ?z m?barek agzindan cixan bir s?zd?r..

ehli beyte sizden basqa dusmen olan var ki beyem?Aiseni fahise adlandiran siz deyilsiz?ona gore siyelerin ekseriyyeti siqeden emele gelib.mence bele olmaqiniz siqe ile elaqedar meseledir.kisi hec vaxt oz anasini bacisini yad kisiye siqe etmeye vermez.

Share this post


Link to post
Share on other sites

H?rm?tli Fath.?s?bl??m?yin,siz ax? adil modersiz.G?rd?y?n kimi bu hadis? s?hihdir.H?m ?hli S?nn?,h?m d? ?iy? m?nb?l?rind? s?hih yollarla varid olubdur.?g?r bunu ba?qa m?s?l?l?r kimi h?zm ed? bilmirsinizs?,onda m?sl?h?tim bu olar ki,su i??siz.?z?n? b?y?nm?y?nd? g?zg?n? s?nd?rmaq laz?m deyil.

Harda g?rd?y?m kimi? Harda bunlar?n s?hihliyini g?st?rdiz? Adil moder oldu?um ???n Siz? m?niml? oyun oynama?? m?sl?h?t g?rm?r?m - ataram forumdan bay?ra. Ya s?butunuzu g?tir?c?ksiz, ya m?n Sizinl? sa?olla?aca?am. M?n s?z?m? dedim!

Share this post


Link to post
Share on other sites

ehli beyte sizden basqa dusmen olan var ki beyem?Aiseni fahise adlandiran siz deyilsiz?ona gore siyelerin ekseriyyeti siqeden emele gelib.mence bele olmaqiniz siqe ile elaqedar meseledir

Sizd?n el? Sizin ac???n?z? ??xaca?am, ?g?r s?zl?riniz? fikir verm?s?z. ?ttiham ed?nd? s?butunuzu g?tirin!

kisi hec vaxt oz anasini bacisini yad kisiye siqe etmeye vermez.

Siz yagin si??ni misyarla ?a?d?rm?s?z. Yazd?qlar?n?z h?m s?hvdir, h?m d? m?vzudan k?nar yaz?lard?.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gazi ?yaz demi?dir: Zahiri ?m?ll?r? g?linc? pis, fahi? ?m?ll?rd?n h?lakedici g?nahlardan pey??mb?rl?rin m?sum olmas?nda m?s?lmanlar h?mfikirdirl?r (icma). H?m?inin pey??mb?rl?r risal?ni gizli saxlamaqdan, Allah?n dinini ?atd?rmaqda q?surlu olmaqdan m?sumdurlar.

X?rda g?nahlara g?ldikd? is? bir qrup ke?mi? aliml?r v? ba?qalar? bunlar? pey??mb?rl?rd?n ba? verm?sini m?mk?n say?rlar.

N? ba?a d??d?z bundan? Qazi ?yad deyir ki, pey??mb?rl?rin m?sum olmas?nda m?s?lmanlar h?mfikirdirl?r (icma).

Bir qrup ke?mi? aliml?rin fikrinc? is? pey??mb?rl?rin ki?ik g?nahlar etm?l?ri m?mk?nd?r!

Siz icman? qoyub bir qrup ke?mi? alimin ard?yca gedirsiz? ?slind? el? bel?dir. Bir qrup azm?? Necd aliminin ard?yca gedirsiz d? :))

Pey??mb?r (s.a.s)-in bir ?eyi ist?m?sin? g?ldikd? is?,m?n s?n? ke??n d?f? d? yazm??d?m.Allah?n ist?yi daha m?qbuldur,yoxsa Rasulullah (s.a.s)-in?

Halbuki,?z?n d? bilirs?n ki,Allah?n ??ri ist?yi he? d? h?mi?? ger??kl??mir.H?m?inin insanda bir ?eyi arzu edir.Amma,bu h?mi?? ger??kl??mir.

B?r?kalla sisin ?qid?y?. Dem?li Allah?n ist?yi he? d? h?mi?? ger??kl??mir, h?? G?r?s?n Ona n? v? ya kim mane olur? O n?s? ??tinlik ??kir?

Share this post


Link to post
Share on other sites

B?r?kalla sisin ?qid?y?. Dem?li Allah?n ist?yi he? d? h?mi?? ger??kl??mir, h?? G?r?s?n Ona n? v? ya kim mane olur? O n?s? ??tinlik ??kir?

Allah?n irad?si k?vni v? ??ridir.Malikd?n soru?un siz? desin.Yuxar?da bu barad? ?oxlu ay?l?r g?tirilib.G?r?n?r,ya oxumam?s?z,ya da ?mimiyy?tl? m?lumat?n?z yoxdur.M?nim n?yi q?sd etdiyim normal insan ???n ayd?nd?r.Ba?a d???r?m,siz ax? ill?rdi m?bahis? etm?yi ?z?n?z? ad?t etmisiz.

H?disl?r barad? is? sizin irad?n?z? ba?a d??m?r?m.M?g?r onlar?n m?nb?l?ri g?st?rilm?yib?

Share this post


Link to post
Share on other sites

ehli beyte sizden basqa dusmen olan var ki beyem?Aiseni fahise adlandiran siz deyilsiz?ona gore siyelerin ekseriyyeti siqeden emele gelib.mence bele olmaqiniz siqe ile elaqedar meseledir.kisi hec vaxt oz anasini bacisini yad kisiye siqe etmeye vermez.

“Ogru ele qishqirdi, dogrunun bagri yarildi”

Men sene "Sizler" deye cavab vermeyim ch?n ki,m?geddes dinimizde tanimadigin insanlar haqqinda suclamag kimi emeller,islami exlag ve deyerlerden uzagdir. Men sene senin anladiqin dilde de cavab vererdim,amma menim aldiqim terbiye buna izin vermir.

Amma men bele baxiram senin yazdiglarinda,ne islami telim-terbiye var ne de ki, Islami exlag. Zavalli. Seni bedbextcilik ele yaxalayib ki,na yazdiginin da ferginde deyilsen.

Men Peygember (s) hedis getirdim ki, o Hezret buyurub ki,"Menim Ehli-beytimle d?shmen o shexsler ola bilerler ki,Zinadan ve Haramdan emele gelsinler."

Sene indi bir sual: -Men meger bu hedis haqqinda yazdiqda "sen ve sizleri" adlarini yazmishdim,yoxsa o shexsleri ki, Hz.Peygemberin (s) Ehli-beytine d?shmen olanlari? Yoxsa senin zinadan ve haramdan emele geldiyini iddia etmishdim? Yoxsa sen Ehli-beytin (e) d?shmenlerindensen seni bu qeder rahatsiz eledi? Atalarimizdan bele bir mesel var."Sogan yemeyibsense niye icin g?yneyir?"

Sen meger her g?n namazinda: "Allahim, meni nemet verdiyin keslerin yoluna,Qezebe d?car olmushlarin, azmishlarin yoluna deyil" deye ibadet etmirsen?

He indi sen mene de g?r?m ,o yolunu azmishlar,qezebe d?car olmushlar kimlerdir,sen onlari taniyirsan?

Bu her kese melumdur ki, Bizlerden (Shiyelerden) cox Peygember (s)-i ve onun Ehli-beytini m?dafie eden ikinci Islam ?mmeti yoxdur.Onlarin mesumiyyetini,alemlere rehmet g?nderilen Peygember (s) vefatindan g?n?m?ze kimi devam edib ve giyamete geder de devam edecek.Bunde sizlerin hec sh?bhesi olmasin.

Sen g?r ne geder islami exlagdan ve telim-terbiyyeden uzagsan,Peygember (s) Ehli-beytin sevenleri sen M?minler Anasi Ayshenin adindan bu kimi b?htanlari atirsan?

Sige meselesine geldikde ise,bu genish bir m?vzudu ,amma men buna gisa olarag sene cavab verecem ve senden de gisa bir cavab alacam.

Birincisi bacinin ixtiyari onun ?z?ndedir ve onun Ana olmasina ve onu Analigdan mehrum etmeye hec bir kimsenin ixtiyari yoxdur.

Biz Shielerin egidesi budur.Ne geder ki gadin sheeri ganunlardan kenar addim atmayib,haramciliga yol vermeyib onun ixtiyari ?z?ndedir.

M?veggeti olarag kirada oturmag,d?kan sahibi olmag ne geder de xosh olmasada,na yazig ki bu bizim heyat yashayimizda gebul edilmez sayilmir.Her birimiz bu kimi heyatin icindeyik.Daimi aile gurmaga imkani olmayan bir shexsin sige edib zinadan cekinmesi ,Quranin (Nisa 24) suresine nezer yetirerek,biz shielerin egidesine g?re caizdir ve bunda hec bir haramciligin ve zinakarligin olmadigini ehli-s?nne ( ?zdenirag Vahhabilerin deyil) gardashlarin m?hteber gaynaglarinda da geyd olunmushdur.

9 yashinda olan bir giz ushagin 70 yashindaki bir kishiye ere vermek,islamda caizdir.

Amma men buna adim kimi eminem senin 9 yashinda olan giz ushagina 70 yashinda bir kishi elciliye gelerse,sen negeder de sheeri cehetden buna razi olsan da,senin gohum -gardashlarin ve ailen buna geti shekilde naraziligin bildirecekler.

He indi de g?r?m 70 yashinda olan kishi 9 yashinda olan giz ushagin alib ve 1 aydan sonra boshasa nece? Bele oldugu halda m?veggeti olan nigahla daimi olan nigahin fergi ne olacag?

Yoxsa sen Vahhabisen? Vahhabiler ?z Ana Bacilarin yadlara vermirler.Onlari ?zlerine halal bilib ve ?zleri istifade edirler.

Biz Shieler ise Allahin emrine sadig galib ve onu laigince yerine yetiririk.Ana-bacilarimizi yadlara veririk halalligiyla.Vahhabiler kimi harama bash vurmadan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

“Ogru ele qishqirdi, dogrunun bagri yarildi”

Men sene "Sizler" deye cavab vermeyim ch?n ki,m?geddes dinimizde tanimadigin insanlar haqqinda suclamag kimi emeller,islami exlag ve deyerlerden uzagdir. Men sene senin anladiqin dilde de cavab vererdim,amma menim aldiqim terbiye buna izin vermir.

Amma men bele baxiram senin yazdiglarinda,ne islami telim-terbiye var ne de ki, Islami exlag. Zavalli. Seni bedbextcilik ele yaxalayib ki,na yazdiginin da ferginde deyilsen.

Men Peygember (s) hedis getirdim ki, o Hezret buyurub ki,"Menim Ehli-beytimle d?shmen o shexsler ola bilerler ki,Zinadan ve Haramdan emele gelsinler."

Sene indi bir sual: -Men meger bu hedis haqqinda yazdiqda "sen ve sizleri" adlarini yazmishdim,yoxsa o shexsleri ki, Hz.Peygemberin (s) Ehli-beytine d?shmen olanlari? Yoxsa senin zinadan ve haramdan emele geldiyini iddia etmishdim? Yoxsa sen Ehli-beytin (e) d?shmenlerindensen seni bu qeder rahatsiz eledi? Atalarimizdan bele bir mesel var."Sogan yemeyibsense niye icin g?yneyir?"

Sen meger her g?n namazinda: "Allahim, meni nemet verdiyin keslerin yoluna,Qezebe d?car olmushlarin, azmishlarin yoluna deyil" deye ibadet etmirsen?

He indi sen mene de g?r?m ,o yolunu azmishlar,qezebe d?car olmushlar kimlerdir,sen onlari taniyirsan?

Bu her kese melumdur ki, Bizlerden (Shiyelerden) cox Peygember (s)-i ve onun Ehli-beytini m?dafie eden ikinci Islam ?mmeti yoxdur.Onlarin mesumiyyetini,alemlere rehmet g?nderilen Peygember (s) vefatindan g?n?m?ze kimi devam edib ve giyamete geder de devam edecek.Bunde sizlerin hec sh?bhesi olmasin.

Sen g?r ne geder islami exlagdan ve telim-terbiyyeden uzagsan,Peygember (s) Ehli-beytin sevenleri sen M?minler Anasi Ayshenin adindan bu kimi b?htanlari atirsan?

Sige meselesine geldikde ise,bu genish bir m?vzudu ,amma men buna gisa olarag sene cavab verecem ve senden de gisa bir cavab alacam.

Birincisi bacinin ixtiyari onun ?z?ndedir ve onun Ana olmasina ve onu Analigdan mehrum etmeye hec bir kimsenin ixtiyari yoxdur.

Biz Shielerin egidesi budur.Ne geder ki gadin sheeri ganunlardan kenar addim atmayib,haramciliga yol vermeyib onun ixtiyari ?z?ndedir.

M?veggeti olarag kirada oturmag,d?kan sahibi olmag ne geder de xosh olmasada,na yazig ki bu bizim heyat yashayimizda gebul edilmez sayilmir.Her birimiz bu kimi heyatin icindeyik.Daimi aile gurmaga imkani olmayan bir shexsin sige edib zinadan cekinmesi ,Quranin (Nisa 24) suresine nezer yetirerek,biz shielerin egidesine g?re caizdir ve bunda hec bir haramciligin ve zinakarligin olmadigini ehli-s?nne ( ?zdenirag Vahhabilerin deyil) gardashlarin m?hteber gaynaglarinda da geyd olunmushdur.

9 yashinda olan bir giz ushagin 70 yashindaki bir kishiye ere vermek,islamda caizdir.

Amma men buna adim kimi eminem senin 9 yashinda olan giz ushagina 70 yashinda bir kishi elciliye gelerse,sen negeder de sheeri cehetden buna razi olsan da,senin gohum -gardashlarin ve ailen buna geti shekilde naraziligin bildirecekler.

He indi de g?r?m 70 yashinda olan kishi 9 yashinda olan giz ushagin alib ve 1 aydan sonra boshasa nece? Bele oldugu halda m?veggeti olan nigahla daimi olan nigahin fergi ne olacag?

Yoxsa sen Vahhabisen? Vahhabiler ?z Ana Bacilarin yadlara vermirler.Onlari ?zlerine halal bilib ve ?zleri istifade edirler.

Biz Shieler ise Allahin emrine sadig galib ve onu laigince yerine yetiririk.Ana-bacilarimizi yadlara veririk halalligiyla.Vahhabiler kimi harama bash vurmadan.

movzudan kenar yazma movzu siqe deyil .yoxsa edaletli moderotor seni qovar

\

Share this post


Link to post
Share on other sites

movzudan kenar yazma movzu siqe deyil .yoxsa edaletli moderotor seni qovar

\

O zaman yaz?rsansa, m?vzu il? ba?l? yaz.

M?vzu ?hli-beytin m?sumiyy?tidir. M?n burada anlad?m ki, siz bu m?s?l?ni anlamaqdan ?ox-?ox uzaqlardas?n?z.

D?z m?vzu (m?sumiyy?t) il? ba?l? sual verir?m

H?m s?n? v? h?m d? muslimuna!

Bu h?dis m?vzunu a?an m?s?l?dir, ayd?nl?q g?tirir.

S?hihi M?slim - 7-ci cild, 123-c? s?hif?, Bab: F?zailu ?li (r.a)

Yezid ?bnu Hayyan, Zeyd ?bnu Erkam (ra)`tan naklen anlat?yor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Haberiniz olsun! Ben size iki a??rl?k b?rak?yorum. Bunlardan biri Allah Teala`n?n Kitab?`d?r. O, Allah`?n (sema-arz aras?na uzanm??) ipi olup, kim ona tutunursa hidayet ?zere olur, kim de onu terkederse dalalete d??er. ?kincisi itretim, Ehl-i beytim`dir." Biz, Zeyd ?bnu Erkam`a sorduk: "Kad?nlar? da Ehl-i beyt`inden midir?" "Hay?r!" dedi, Allah`a yemin olsun, kad?n bir m?ddet erkekle beraber olur. Sonra (kocas?) onu bo?ar, o da babas?na ve kavmine d?ner. Resulullah (sav)`?n Ehl-i beyt`i asl? ve kendinden sonra sadaka haram olan asabesi`dir

1) sual: Bu h?dis s?hihdirmi, ?g?r s?hih deyils? d?liliniz n?dir?

2) S?hihdirs?, o zaman bu h?disin m?nas? ?hli beytin ?mm?tin hiday?t qayna?? oldu?unu deyir v? quranla b?rab?r tutulur. Quranla b?rab?r tutulmas? onlar?n m?sum olmas?na v? onlar?n m?rce oldu?una a?kar d?lildir.

?g?r bu bel?dirs?, o zaman, o ?hli beyt ki, siz onlar?n g?nah ?hli oldu?unu deyirsiniz, nec? onlar hiday?t qayna?? ola bil?rl?r?

Edited by Malik Eshter

Share this post


Link to post
Share on other sites

movzudan kenar yazma movzu siqe deyil .yoxsa edaletli moderotor seni qovar

\

Edaletli h?km?n qarshisinda,boynumuz gildan incedir.

Govulmaga geldikde ise,bunu haqq eden birisi varsa o da sensen.Ch?n ki, ilk m?vzudan cixan ve buna riayet etmeyen sensen.

Amma men burdan qovulsamda,bunu senden teleb edecem.Bunu senden teleb etmek bir m?selman olarag menim boynumda farz oldu.

Eks halda senin m?selmanciligla hec bir elagen yoxdur,sen m?selmanlar arasinda fitne-fesad t?reden birisisen ve bununda cezasi Peygember (s) s?nnesine g?re dash-galagdir.

1) M?minler anasi Ayshe haqqinda shielere atdiqin b?htanin s?butunu qetirecen.

Bunu etmezsense senin kim olduqun belli olacaq.Buda o anlama qelir ki, "Haramdan ve zinadan emele gelenler ,ancag Ehli-beyt (e) d?shmenleri ola biler."

2) 9 yashinda olan giz ushagini 70 yashinda olan bir goca kishiye ere verersen ya yox?

Bizde bele bir mesel var: "Yalancini cixdiqi yere qeder qovarlar."

M?veqqeti nigah (siqe) h?kmi yalniz biz shielerde aid deyil, Ehli-s?nne qardashlarin "T?rkiy? Diyan?t ??l?ri Ba?kanl???n?n (D?B) haz?rlad??? son “Quran” t?fsirind? si??y? (m?v?qq?ti nikaha) izn verildiyi bildiril: - ?slam dini m?s?lmanlar?n yaln?z ??ri?t qaydalar?na ?m?l etm?kl? m?v?qq?ti nikaha girm?sin? icaz? verir"

Diqqetle oxu.Bu biz shielerin fetvasi deyil Ehli-s?nne qardashlarin fetvasidir.

Biz shieler ise bu kimi faktlari her zamanda olduqu kimi, g?n ?z?ne cixardiqda ve bu kimi Islami heqiqetleri mezlum m?selman xalqina catdirdiqda, ishqencelere,s?rq?nlere,qatlyamlara meruz qaldiq.

Islam tarixine nezer yetirdik de bu kimi faktlarin sayi-hesabi yoxdur.Peyqember (s) ailesine olunan haqqsizliqlar ve o m?barek v?cudun Ehli-beyti (e) haqqlarini m?dafie edenlerin bashlarinin bedeninden ayrilmasi.Hz.Eli (e) sehabelerinin bashina qelen m?s?betler,Eli,Hesen.H?seyn adi olanlarin bashlarinin kesilib ,?zlerini islam xelifesi adlandiran,zalim xelifeler terefinden kesilmish bashlardan divarlar h?r?lmesi.

Haqq uze cixmasin ve edaletli bir Islam yashanmasin deye Peygemberin (s) vefatindan sonra kim haqqi diline qetirdise bashlarin qilincdan kecirdiler.Bu kimi faktlari delil olaraq, Hz.Peyqemberin (s) Ehli-beytini (e) acimasizcasina bashlarina qelen m?s?betler kifayetdir.

Bu fakti da unutmayin ki,Peyqember (s) biz Islam ummetine olan son vesiyyeti: " Aranizda iki m?h?m amanet goyuram.Bunlardan biri elinizde olan Qurani kerin,degeri menim Ehli-beytim"

He indi Peygember (s) ummetinden kimlerse bu emanete laigince sadiq cixib ve emanete xeyanetkarliq etmeyibse,ne mutlu onlara.Yox bu emanete xeyanetkarliq edib ve onun Peyqember (s) Ehli-beytinin (e) haqqini tanimirlarsa bunun hesabini onlar verecek ve onlardan emanet haqqinda sual verilecek: "-Emanete nece sahib cixdiz?"

Xosh emanete laigince sahib cixib ve onlarin haqqlarini taniyanlarin halina,vay o keslerin halina ki,emanete xeyanetkarliq etdiler.

Men senden, senin yalanci iddalarinin uze cixarmaqini haqqli olaraq teleb ediremse,bu menim Islami doqal haqqimdir ve bu o demek deyil ki buna g?re meni burdan qovsunlar.

Birde bunu unutma...Imam H?seyn (e) mektebin kecen her bir m?selman ,"canli shehid" olaraq ayaqlari ?st?ndedirler.

Biz teslim olanlardanuq,seni bilmirem.

Vessalam.

Share this post


Link to post
Share on other sites

O zaman yaz?rsansa, m?vzu il? ba?l? yaz.

M?vzu ?hli-beytin m?sumiyy?tidir. M?n burada anlad?m ki, siz bu m?s?l?ni anlamaqdan ?ox-?ox uzaqlardas?n?z.

D?z m?vzu (m?sumiyy?t) il? ba?l? sual verir?m

H?m s?n? v? h?m d? muslimuna!

Bu h?dis m?vzunu a?an m?s?l?dir, ayd?nl?q g?tirir.

S?hihi M?slim - 7-ci cild, 123-c? s?hif?, Bab: F?zailu ?li (r.a)

Yezid ?bnu Hayyan, Zeyd ?bnu Erkam (ra)`tan naklen anlat?yor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Haberiniz olsun! Ben size iki a??rl?k b?rak?yorum. Bunlardan biri Allah Teala`n?n Kitab?`d?r. O, Allah`?n (sema-arz aras?na uzanm??) ipi olup, kim ona tutunursa hidayet ?zere olur, kim de onu terkederse dalalete d??er. ?kincisi itretim, Ehl-i beytim`dir." Biz, Zeyd ?bnu Erkam`a sorduk: "Kad?nlar? da Ehl-i beyt`inden midir?" "Hay?r!" dedi, Allah`a yemin olsun, kad?n bir m?ddet erkekle beraber olur. Sonra (kocas?) onu bo?ar, o da babas?na ve kavmine d?ner. Resulullah (sav)`?n Ehl-i beyt`i asl? ve kendinden sonra sadaka haram olan asabesi`dir

1) sual: Bu h?dis s?hihdirmi, ?g?r s?hih deyils? d?liliniz n?dir?

2) S?hihdirs?, o zaman bu h?disin m?nas? ?hli beytin ?mm?tin hiday?t qayna?? oldu?unu deyir v? quranla b?rab?r tutulur. Quranla b?rab?r tutulmas? onlar?n m?sum olmas?na v? onlar?n m?rce oldu?una a?kar d?lildir.

?g?r bu bel?dirs?, o zaman, o ?hli beyt ki, siz onlar?n g?nah ?hli oldu?unu deyirsiniz, nec? onlar hiday?t qayna?? ola bil?rl?r?

bu suala maliki adli yuser once cavab verib.deyib ki zeydin sozu hedis deyil oz sexsi qenaetididir.amma onun bu qenaeti quran ve sunneye ziddir.hem de sahabelerin icmasina ziddir ona gore de qebul olunmaz.muslimde diger hedisler de var ki amma zeyd sonradan deyir ki qadinlar ehli beytdendendir.yadda saxla zeydin sozu hedis deyil.ehli sunnede ise bele bir qayda var din baresinde sehv etmeden casmadan ancaq rasul danisa biler .sahabelerin ise tarix gosterib ki dinin tebliq ve tetbiqinde xetalari olub ve diger sahabeler bu xetalari duzeldibler.kim olur olsun ister lap imam ali olsun ve ya ondan da ustunu osman bin effan ferq etmez dedikleri soz quran ve sunneye muvafiq gelmeyince meqbul deyil .cunki onlar da telebediler onlar da rasuldan oyrenirler.qayda ise ummet ucun bele olmalidir.--rasulullahdan basqa her kesin sozu qebul ve redd ouna biler.---

Share this post


Link to post
Share on other sites

O zaman yaz?rsansa, m?vzu il? ba?l? yaz.

M?vzu ?hli-beytin m?sumiyy?tidir. M?n burada anlad?m ki, siz bu m?s?l?ni anlamaqdan ?ox-?ox uzaqlardas?n?z.

D?z m?vzu (m?sumiyy?t) il? ba?l? sual verir?m

H?m s?n? v? h?m d? muslimuna!

Bu h?dis m?vzunu a?an m?s?l?dir, ayd?nl?q g?tirir.

S?hihi M?slim - 7-ci cild, 123-c? s?hif?, Bab: F?zailu ?li (r.a)

Yezid ?bnu Hayyan, Zeyd ?bnu Erkam (ra)`tan naklen anlat?yor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Haberiniz olsun! Ben size iki a??rl?k b?rak?yorum. Bunlardan biri Allah Teala`n?n Kitab?`d?r. O, Allah`?n (sema-arz aras?na uzanm??) ipi olup, kim ona tutunursa hidayet ?zere olur, kim de onu terkederse dalalete d??er. ?kincisi itretim, Ehl-i beytim`dir." Biz, Zeyd ?bnu Erkam`a sorduk: "Kad?nlar? da Ehl-i beyt`inden midir?" "Hay?r!" dedi, Allah`a yemin olsun, kad?n bir m?ddet erkekle beraber olur. Sonra (kocas?) onu bo?ar, o da babas?na ve kavmine d?ner. Resulullah (sav)`?n Ehl-i beyt`i asl? ve kendinden sonra sadaka haram olan asabesi`dir

1) sual: Bu h?dis s?hihdirmi, ?g?r s?hih deyils? d?liliniz n?dir?

2) S?hihdirs?, o zaman bu h?disin m?nas? ?hli beytin ?mm?tin hiday?t qayna?? oldu?unu deyir v? quranla b?rab?r tutulur. Quranla b?rab?r tutulmas? onlar?n m?sum olmas?na v? onlar?n m?rce oldu?una a?kar d?lildir.

?g?r bu bel?dirs?, o zaman, o ?hli beyt ki, siz onlar?n g?nah ?hli oldu?unu deyirsiniz, nec? onlar hiday?t qayna?? ola bil?rl?r?

M?n el? bilirdim ki,biz bu periodu ke?mi?ik.Amma,s?n g?r?n?r k?hn? val? f?rlad?rsan v? g?tiril?n onlarla d?lil qar??s?nda b?zi “??bh?li”m?qamlara sar?l?rsan.Bu s?nin,?mimilikd? ?hli ?iy?nin etiqad etdikl?ri m?s?l?d? nec? ziddiyy?tli olduqlar?n? g?st?rir.Onlarla sabit d?lil qar?s?nda ??bh?l?r? sar?lmaq bu normal insan?n i?i deyil.He? k?s? sirr deyil ki,sa?lam n?tic?,h?cc?t b?t?n d?lill?ri v? nasslar? bir araya y??andan sonra olur.??bh?,z?nn is? he? vaxt h?qiq?t ola bilm?z.

Bir m?qam? da xat?rlad?m.H?disl?r ?hli S?nn?y? g?r? Pey??mb?r (s.a.s)-? dayanmal?d?r v? bizd? bu bel?dir.B?t?n d?lill?ri d? biz bu yolla ?ld? edirik.

??nki,dinin r?hb?ri v? v?hy g?l?n yegan? insan Rasulullah (s.a.s) olub.

Kutubi Sitt? m??llifl?rind?n sonuncusu olan N?sai hicri 303-c? ild? v?fat edib.Sizin ?sas r?vayy?t qayna??n?z olan Kuleyni is? hicri 340-c? ill?rd? ?l?b.Y?ni,bil?n insana m?lumdur ki,sizin kitablar yaln?z bir firq? m?nsublar?na ?hli S?nn?y? alternativ olaraq yaz?l?b.Bunu u?ursuz bir kopy past c?hdi d? hesab etm?k olar.??nki,sizin m?nb?l?rd? Pey??mb?r (s.a.s)-? gedib ??xan barmaqla r?vayy?t tapmaq olar.M?n h?l? bu bir ne?? r?vayy?tl?rin s?n?di haqq?nda dan??m?ram.

?hli S?nn? kitablar?nda hans? firq?d?n olur-olsun ?sas olan ravinin siqa olmas?d?r.?iy? olub,ifrata varmayan,d?r?st olan o q?d?r ravil?r var ?hli S?nn? kitablar?nda.Sizd? is? ?sas ??rt olaraq ravinin ?iy? olmas?d?r.Ona g?r? d? ?hli Beyt m?kt?bi dediyiniz m?zh?bin isnad?,k?k? Pey??mb?r (s.a.s) qals?n bir q?ra?a ?mamlardand?rsa ad?t?n sa?lam olmayan,t??s?bke?,cahil kims?l?rd?n g?lir.H?l? indiy? kimi sizin aliml?rin s?hih bildiyiniz r?vayy?tl?ri bir araya toplay?b d?rc etdiyini g?rm?dik.Bilirs?n niy??

??nki,siz? g?r? he? k?sin ?mamdan g?l?n bir x?b?r? bu s?hihdir,bu yaland?r dem?yi ixtiyar? yoxdur.Sistani d? ?z f?tvas?nda demi?di ki,bizim r?vayy?tl?rin ?ks?riyy?ti s?hihdir.

Sual?na g?linc?,s?n sanki,yuxar?da veril?n suallara cavab vermis?n ki,cavab verilm?mi? sual kimi bunu verirs?n.Eyb etm?z.G?l bu m?vzuda Muslimd? g?l?n iki h?dis? baxaq.

Yezid bin H?yyan r?vay?t edir ki, “Bir g?n H?seyn bin S?br? v? Amr bin Muslim il? birlikd? Zeyd bin ?rqam?n ® yan?na getmi?dik. Oturark?n H?seyn, Zeyd bin ?rqama bel? dedi: “Ey Zeyd, s?n ?ox xeyirl? qar??la?d?n. R?sulullah? (s) g?rd?n, e?itdin, bir­likd? d?y??l?rd? oldun v? arxas?nda namaz q?ld?n. Bel?c? ne?? xeyirli i?l?r s?n? n?sib oldu. R?su­lullahdan (s) e?itdikl?rind?n biz? dan??. Zeyd dedi: “Ey qarda??m?n o?lu, vallahi ya?land?m, aradan ?ox il ke?ib, R?sulullahdan (s) e?itdikl?­rimd?n b?’zil?rini unutmu?am. ?ndi r?vay?t ed?c?kl?rimi q?bul edin, susanda dan??ma?a m?cbur etm?yin:

– M?kk? v? M?din? aras?nda “Xum” adlanan yerd? R?sulullah (s) bir bulaq ba??nda x?tb? verdi. Allaha h?md-s?na etdikd?n sonra bel? buyurdu: “Ey insanlar! M?n ancaq bir b???r ?vlad?, R?bbimin el?isiy?m. Allah qar??s?nda cavab ver?c?yim v? Onun yan?na qay?daca??m g?n yax?nla??r. Siz? iki a??r ?ey t?rk edir?m. Birincisi, Allah?n hiday?t v? nur kitab? olan Qur’and?r. Allah?n kitab?n? tutun v? ondan m?hk?m yap???n”. Qur’an haqq?nda t?’siredici s?zl?r s?yl?dikd?n sonra dedi: “?kincisi ?hli-beytimdir. ?hli-beytim haqq?nda Allahdan qorxma??, x?ta etm?m?yi unutmay?n” – dey?r?k bunu 3 d?f? t?krarlad?.

H?seyn: “Ey Zeyd, pey??mb?rin ?hli-beyti kimdir? Onun z?vc?l?ri ?hli-beytd?n deyilmi?” – dey?r?k soru?du. Zeyd dedi: “Pey??mb?rin qad?nlar? da ?hli-beytd?ndir. H?m?inin ?hli-beyt s?d?q? almalar? haram buyurulan ??xsl?rdir” – dedi. “Onlar kim­dir?” – dey? soru?ulanda Zeyd dedi: “?hli-beyt ?linin, Aqilin, C?’f?rin, Abbas?n ail?sidir”. H?seyn: “Onlar?n ham?s?na s?d?q? almaq haramd?r?” – dey? soru?anda, Zeyd: “B?li” – dedi. (M?slim, Fadailus- s?hab?, 2408).

H?disi r?vay?t ed?n Yezid bin H?yyan g?v?nilmi? r?vay?t?idir. Orta ya?l? tabiinl?rd?n – s?hab?l?ri g?r?nl?rd?ndir.

Zeyd bin ?rqam R?sulullahla (s) 17 d?y??d? i?­tirak edib. Pey??mb?rd?n 70 h?dis r?vay?t edib, hicr?tin 56-c? ilind? Kuf?d? v?fat edib.

H?disd? “s?d?q?” s?z? z?kat m?’nas?nda i?l?nib. Bu h?dis ba?qa r?vay?td? bel?dir:

Yezid bin H?yyan, Zeyd bin ?rqamdan ® r?vay?t edir ki, R?sulullah buyurmu?dur: “X?b?riniz olsun! M?n siz? iki a??r ?ey t?rk edir?m: bunlardan birincisi Allah-t?alan?n Kitab?d?r. O, Allah?n ipidir. Kim ondan b?rk yap??sa, Allaha tabe olsa, o , do?ru yoldad?r. Kim onu t?rk ets?, d?z yoldan ??xm?? olar. ?kincisi is? itr?tim, ?hli-beytimdir”. Biz soru?duq: “Pey??mb?rin qad?nlar? onun ?hli-beytin­d?ndirl?rmi?” Dedi: “Xeyr. Allaha and olsun ki, qad?n ?ri il? bir m?dd?t b?rab?r olur. Bo?and?qda o atas?n?n yan?na, ?z q?vm?n? qay?d?r. R?sulullah?n ?hli-beyti, n?slind?n olub ?z?nd?n sonra s?d?q? almalar? haram olan, ata t?r?fd?n qohum olan insanlard?r”. (M?slim, Fadailus-s?hab?, 2408).

Sual veril? bil?r ki, Pey??mb?r (s) ?z ?bas? il? t?kc? ?li, Fatim?, H?s?n v? H?seyni ® ?rtm??d?s?, sonrak? n?sil Pey??mb?rin vaxt?nda ya?amad??? v? h?min hadis?d? (?ba alt?na sal?nma) i?tirak etm?diyi halda ?hli-beyt? nec? daxil edilib? Bunu bel? izah etm?k olar ki, Pey??mb?rin (s) ?z ?bas?n?n alt?na yaln?z ?li, fatim?, H?s?n v? H?seyni ® salmas?na baxmayaraq sonrak? n?sill?rin d? ?hli-beyt? aid edilm?sinin s?b?bi onlar?n ?linin ail?si v? ata t?r?fd?n pey??mb?r? yax?n olmalar?d?r. Bu onu g?st?rir ki, ?hli-beyt? yaln?z ?li, Fatim?, H?s?n v? H?seyn ® daxil deyil.

H?disd? Pey??mb?rin (s) biz? t?rk etdiyi ikinci ?man?t onun ?hli-beytidir. H?dis m?s?lmanlardan Pey??mb?rin (s) ?hli-beytini z?kat mal? alan insanlar?n v?ziyy?tin? salmama?? t?l?b edir.

H?disd? s?hb?t ?z?nd?n sonra qoyulub ged?n ?man?tl?rd?n gedir.Bilindiyi kimi Pey??mb?r (s.a.s) ?z?nd?n sonra bir d?nya mal? miras qoymam??d?.H?disd? deyildiyi kimi buraxd??? ?man?t g?tirdiyi risal? (Quran) v? ?hli ?yal? idi.

H?r iki h?dis? fikir vers?k,g?r?rik ki,Zeyd (r.a)-?n q?sdi s?d?q? q?bulu yasaq olanlar? bildirm?k olub.H?m?inin bu fikir onun subyektiv fikri oldu?u a?kard?r.

Bu iki h?disd? g?r?nd?y? kimi Zeyd (r.a) Pey??mb?r (s.a.s) z?vc?l?ri haqq?nda iki fikir ir?li s?r?r.Birinci h?disd? onlar? istisnas?z ?hli Beytd?n say?r v? diqq?t ets?k h?r iki h?disd? s?zl?ri il? dig?r qohumlar?n?n da ?hli Beytd?n oldu?unu bildirir.??nki,ay?y?l?r? g?r? z?vc?l?rin ?hli Beytd?n olmalar? sabit idi.Dig?r insanlar haqq?nda is? Qurani nass yox idi.M?qs?di dig?r qohumlar?n da ?hli Beytd?n olmalar?n? a??qlamaq olub.

Dig?r t?r?fd?n q?na?tinc? Z?vc?l?r dig?r qohumlar kimi deyill?r.??nki,istisna deyil ki,n? vaxtsa onlar ?rind?n bo?ans?nlar.Bel? olan t?qdird? onlar ?hli Beytd?n k?nar olmu? olurlar.Amma,biz bilirik ki,Rasulullah (s.a.s) z?vc?l?rind?n he? k?si bo?amay?b.

H?m?inin,bu h?disd? ?iy?nin ?z?n? qar?? d?lil vard?r ki,?hli Beyt t?kc? 4-5 n?f?r deyildir.

Muslimd? olan bu iki h?disi bir araya c?m ed?nd? m?s?l? ayd?n olur.?mum?n bu m?vzuda olan b?t?n h?disl?ri v? dig?r nasslar? c?m etdikd? is? qaranl?q m?qam qalm?r.

Yekun olaraq,yuxar? postlarda v? ?mum?n g?tiril?n d?lill?rd?n ayd?n olur ki,?iy? firq?sinin ?hli Beyt etiqad? yanl?? z?nnd?n v? t??s?bke? bax??dan ba?qa bir ?ey deyildir.Halbuki,bu etiqad onlar?n ?sas?n? t??kil edir.Bu bir daha g?st?rir ki,?iy?liyin daya?? nec? d? z?ifdir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

bu suala maliki adli yuser once cavab verib.deyib ki zeydin sozu hedis deyil oz sexsi qenaetididir.amma onun bu qenaeti quran ve sunneye ziddir.hem de sahabelerin icmasina ziddir ona gore de qebul olunmaz.muslimde diger hedisler de var ki amma zeyd sonradan deyir ki qadinlar ehli beytdendendir.yadda saxla zeydin sozu hedis deyil.ehli sunnede ise bele bir qayda var din baresinde sehv etmeden casmadan ancaq rasul danisa biler .sahabelerin ise tarix gosterib ki dinin tebliq ve tetbiqinde xetalari olub ve diger sahabeler bu xetalari duzeldibler.kim olur olsun ister lap imam ali olsun ve ya ondan da ustunu osman bin effan ferq etmez dedikleri soz quran ve sunneye muvafiq gelmeyince meqbul deyil .cunki onlar da telebediler onlar da rasuldan oyrenirler.qayda ise ummet ucun bele olmalidir.--rasulullahdan basqa her kesin sozu qebul ve redd ouna biler.---

Yazd???n ifadeden onu bildik ki, s?n q?bul edirs?n ki, Pey??mb?r din bar?sind? s?hv etm?d?n, ?a?madan dan???b. ?la! Ax?r ki, bunu q?bul el?din. Amma s?n Ab?s? sur?sini m?n? R?sulun g?nah? kimi d?lil g?tirirdin. ?lh?mdulilah ki, ?z s?zl?rinl? ?z?n? t?kzib etdin.

Ay insan oxu g?r n? yazm??am. M?n s?nd?n soru?muram ?hli-beyt kiml?rdir?

M?n bunu ?hli-beytin kiml?rd?n ibar?t oldu?u ???n d?lil g?tirm?mi??m. Zeydin s?z?n? q?d?r olan hiss?ni q?bul edirs?nmi?

?g?r q?bul edirs?ns?, ki, q?bul etm?lis?n. ??nk? Zeydin s?z?nd?n ?nc?ki hiss?, R?sul(s.a.a)-in s?z?d?r. Bu h?dis f?rqli m?nb?l?rd? 180 n?f?r r?vay?t?id?n n?ql olunub.

SUAL: M?n deyir?m ki, Quran ?hli-beytl? b?rab?r tutulursa v? hiday?t qayna?? say?l?rsa, qiyam?t? q?d?r bir-birind?n ayr?lmayacaqsa, o zaman bu m?s?l? onlar?n m?sumiyy?tin? d?lil deyildirmi?

Edited by Malik Eshter

Share this post


Link to post
Share on other sites

M?n el? bilirdim ki,biz bu periodu ke?mi?ik.Amma,s?n g?r?n?r k?hn? val? f?rlad?rsan v? g?tiril?n onlarla d?lil qar??s?nda b?zi “??bh?li”m?qamlara sar?l?rsan.Bu s?nin,?mimilikd? ?hli ?iy?nin etiqad etdikl?ri m?s?l?d? nec? ziddiyy?tli olduqlar?n? g?st?rir.Onlarla sabit d?lil qar?s?nda ??bh?l?r? sar?lmaq bu normal insan?n i?i deyil.He? k?s? sirr deyil ki,sa?lam n?tic?,h?cc?t b?t?n d?lill?ri v? nasslar? bir araya y??andan sonra olur.??bh?,z?nn is? he? vaxt h?qiq?t ola bilm?z.

Bir m?qam? da xat?rlad?m.H?disl?r ?hli S?nn?y? g?r? Pey??mb?r (s.a.s)-? dayanmal?d?r v? bizd? bu bel?dir.B?t?n d?lill?ri d? biz bu yolla ?ld? edirik.

??nki,dinin r?hb?ri v? v?hy g?l?n yegan? insan Rasulullah (s.a.s) olub.

Kutubi Sitt? m??llifl?rind?n sonuncusu olan N?sai hicri 303-c? ild? v?fat edib.Sizin ?sas r?vayy?t qayna??n?z olan Kuleyni is? hicri 340-c? ill?rd? ?l?b.Y?ni,bil?n insana m?lumdur ki,sizin kitablar yaln?z bir firq? m?nsublar?na ?hli S?nn?y? alternativ olaraq yaz?l?b.Bunu u?ursuz bir kopy past c?hdi d? hesab etm?k olar.??nki,sizin m?nb?l?rd? Pey??mb?r (s.a.s)-? gedib ??xan barmaqla r?vayy?t tapmaq olar.M?n h?l? bu bir ne?? r?vayy?tl?rin s?n?di haqq?nda dan??m?ram.

?hli S?nn? kitablar?nda hans? firq?d?n olur-olsun ?sas olan ravinin siqa olmas?d?r.?iy? olub,ifrata varmayan,d?r?st olan o q?d?r ravil?r var ?hli S?nn? kitablar?nda.Sizd? is? ?sas ??rt olaraq ravinin ?iy? olmas?d?r.Ona g?r? d? ?hli Beyt m?kt?bi dediyiniz m?zh?bin isnad?,k?k? Pey??mb?r (s.a.s) qals?n bir q?ra?a ?mamlardand?rsa ad?t?n sa?lam olmayan,t??s?bke?,cahil kims?l?rd?n g?lir.H?l? indiy? kimi sizin aliml?rin s?hih bildiyiniz r?vayy?tl?ri bir araya toplay?b d?rc etdiyini g?rm?dik.Bilirs?n niy??

??nki,siz? g?r? he? k?sin ?mamdan g?l?n bir x?b?r? bu s?hihdir,bu yaland?r dem?yi ixtiyar? yoxdur.Sistani d? ?z f?tvas?nda demi?di ki,bizim r?vayy?tl?rin ?ks?riyy?ti s?hihdir.

Sual?na g?linc?,s?n sanki,yuxar?da veril?n suallara cavab vermis?n ki,cavab verilm?mi? sual kimi bunu verirs?n.Eyb etm?z.G?l bu m?vzuda Muslimd? g?l?n iki h?dis? baxaq.

Yezid bin H?yyan r?vay?t edir ki, “Bir g?n H?seyn bin S?br? v? Amr bin Muslim il? birlikd? Zeyd bin ?rqam?n ® yan?na getmi?dik. Oturark?n H?seyn, Zeyd bin ?rqama bel? dedi: “Ey Zeyd, s?n ?ox xeyirl? qar??la?d?n. R?sulullah? (s) g?rd?n, e?itdin, bir­likd? d?y??l?rd? oldun v? arxas?nda namaz q?ld?n. Bel?c? ne?? xeyirli i?l?r s?n? n?sib oldu. R?su­lullahdan (s) e?itdikl?rind?n biz? dan??. Zeyd dedi: “Ey qarda??m?n o?lu, vallahi ya?land?m, aradan ?ox il ke?ib, R?sulullahdan (s) e?itdikl?­rimd?n b?’zil?rini unutmu?am. ?ndi r?vay?t ed?c?kl?rimi q?bul edin, susanda dan??ma?a m?cbur etm?yin:

– M?kk? v? M?din? aras?nda “Xum” adlanan yerd? R?sulullah (s) bir bulaq ba??nda x?tb? verdi. Allaha h?md-s?na etdikd?n sonra bel? buyurdu: “Ey insanlar! M?n ancaq bir b???r ?vlad?, R?bbimin el?isiy?m. Allah qar??s?nda cavab ver?c?yim v? Onun yan?na qay?daca??m g?n yax?nla??r. Siz? iki a??r ?ey t?rk edir?m. Birincisi, Allah?n hiday?t v? nur kitab? olan Qur’and?r. Allah?n kitab?n? tutun v? ondan m?hk?m yap???n”. Qur’an haqq?nda t?’siredici s?zl?r s?yl?dikd?n sonra dedi: “?kincisi ?hli-beytimdir. ?hli-beytim haqq?nda Allahdan qorxma??, x?ta etm?m?yi unutmay?n” – dey?r?k bunu 3 d?f? t?krarlad?.

H?seyn: “Ey Zeyd, pey??mb?rin ?hli-beyti kimdir? Onun z?vc?l?ri ?hli-beytd?n deyilmi?” – dey?r?k soru?du. Zeyd dedi: “Pey??mb?rin qad?nlar? da ?hli-beytd?ndir. H?m?inin ?hli-beyt s?d?q? almalar? haram buyurulan ??xsl?rdir” – dedi. “Onlar kim­dir?” – dey? soru?ulanda Zeyd dedi: “?hli-beyt ?linin, Aqilin, C?’f?rin, Abbas?n ail?sidir”. H?seyn: “Onlar?n ham?s?na s?d?q? almaq haramd?r?” – dey? soru?anda, Zeyd: “B?li” – dedi. (M?slim, Fadailus- s?hab?, 2408).

H?disi r?vay?t ed?n Yezid bin H?yyan g?v?nilmi? r?vay?t?idir. Orta ya?l? tabiinl?rd?n – s?hab?l?ri g?r?nl?rd?ndir.

Zeyd bin ?rqam R?sulullahla (s) 17 d?y??d? i?­tirak edib. Pey??mb?rd?n 70 h?dis r?vay?t edib, hicr?tin 56-c? ilind? Kuf?d? v?fat edib.

H?disd? “s?d?q?” s?z? z?kat m?’nas?nda i?l?nib. Bu h?dis ba?qa r?vay?td? bel?dir:

Yezid bin H?yyan, Zeyd bin ?rqamdan ® r?vay?t edir ki, R?sulullah buyurmu?dur: “X?b?riniz olsun! M?n siz? iki a??r ?ey t?rk edir?m: bunlardan birincisi Allah-t?alan?n Kitab?d?r. O, Allah?n ipidir. Kim ondan b?rk yap??sa, Allaha tabe olsa, o , do?ru yoldad?r. Kim onu t?rk ets?, d?z yoldan ??xm?? olar. ?kincisi is? itr?tim, ?hli-beytimdir”. Biz soru?duq: “Pey??mb?rin qad?nlar? onun ?hli-beytin­d?ndirl?rmi?” Dedi: “Xeyr. Allaha and olsun ki, qad?n ?ri il? bir m?dd?t b?rab?r olur. Bo?and?qda o atas?n?n yan?na, ?z q?vm?n? qay?d?r. R?sulullah?n ?hli-beyti, n?slind?n olub ?z?nd?n sonra s?d?q? almalar? haram olan, ata t?r?fd?n qohum olan insanlard?r”. (M?slim, Fadailus-s?hab?, 2408).

Sual veril? bil?r ki, Pey??mb?r (s) ?z ?bas? il? t?kc? ?li, Fatim?, H?s?n v? H?seyni ® ?rtm??d?s?, sonrak? n?sil Pey??mb?rin vaxt?nda ya?amad??? v? h?min hadis?d? (?ba alt?na sal?nma) i?tirak etm?diyi halda ?hli-beyt? nec? daxil edilib? Bunu bel? izah etm?k olar ki, Pey??mb?rin (s) ?z ?bas?n?n alt?na yaln?z ?li, fatim?, H?s?n v? H?seyni ® salmas?na baxmayaraq sonrak? n?sill?rin d? ?hli-beyt? aid edilm?sinin s?b?bi onlar?n ?linin ail?si v? ata t?r?fd?n pey??mb?r? yax?n olmalar?d?r. Bu onu g?st?rir ki, ?hli-beyt? yaln?z ?li, Fatim?, H?s?n v? H?seyn ® daxil deyil.

H?disd? Pey??mb?rin (s) biz? t?rk etdiyi ikinci ?man?t onun ?hli-beytidir. H?dis m?s?lmanlardan Pey??mb?rin (s) ?hli-beytini z?kat mal? alan insanlar?n v?ziyy?tin? salmama?? t?l?b edir.

H?disd? s?hb?t ?z?nd?n sonra qoyulub ged?n ?man?tl?rd?n gedir.Bilindiyi kimi Pey??mb?r (s.a.s) ?z?nd?n sonra bir d?nya mal? miras qoymam??d?.H?disd? deyildiyi kimi buraxd??? ?man?t g?tirdiyi risal? (Quran) v? ?hli ?yal? idi.

H?r iki h?dis? fikir vers?k,g?r?rik ki,Zeyd (r.a)-?n q?sdi s?d?q? q?bulu yasaq olanlar? bildirm?k olub.H?m?inin bu fikir onun subyektiv fikri oldu?u a?kard?r.

Bu iki h?disd? g?r?nd?y? kimi Zeyd (r.a) Pey??mb?r (s.a.s) z?vc?l?ri haqq?nda iki fikir ir?li s?r?r.Birinci h?disd? onlar? istisnas?z ?hli Beytd?n say?r v? diqq?t ets?k h?r iki h?disd? s?zl?ri il? dig?r qohumlar?n?n da ?hli Beytd?n oldu?unu bildirir.??nki,ay?y?l?r? g?r? z?vc?l?rin ?hli Beytd?n olmalar? sabit idi.Dig?r insanlar haqq?nda is? Qurani nass yox idi.M?qs?di dig?r qohumlar?n da ?hli Beytd?n olmalar?n? a??qlamaq olub.

Dig?r t?r?fd?n q?na?tinc? Z?vc?l?r dig?r qohumlar kimi deyill?r.??nki,istisna deyil ki,n? vaxtsa onlar ?rind?n bo?ans?nlar.Bel? olan t?qdird? onlar ?hli Beytd?n k?nar olmu? olurlar.Amma,biz bilirik ki,Rasulullah (s.a.s) z?vc?l?rind?n he? k?si bo?amay?b.

H?m?inin,bu h?disd? ?iy?nin ?z?n? qar?? d?lil vard?r ki,?hli Beyt t?kc? 4-5 n?f?r deyildir.

Muslimd? olan bu iki h?disi bir araya c?m ed?nd? m?s?l? ayd?n olur.?mum?n bu m?vzuda olan b?t?n h?disl?ri v? dig?r nasslar? c?m etdikd? is? qaranl?q m?qam qalm?r.

Yekun olaraq,yuxar? postlarda v? ?mum?n g?tiril?n d?lill?rd?n ayd?n olur ki,?iy? firq?sinin ?hli Beyt etiqad? yanl?? z?nnd?n v? t??s?bke? bax??dan ba?qa bir ?ey deyildir.Halbuki,bu etiqad onlar?n ?sas?n? t??kil edir.Bu bir daha g?st?rir ki,?iy?liyin daya?? nec? d? z?ifdir.

Ay insan oxu g?r n? yazm??am. M?n s?nd?n soru?muram ?hli-beyt kiml?rdir?

1.G?l bel? dan??aq tutaq ki, m?nim firq?m m?n Zeydin bir h?disini ?sas g?t?r?r v? deyir ki, Xan?mlar ?hli-beytd?n deyil, s?n burada Zeydin s?z?n? etibars?z say?rsan, amma sonra Zeydin ba?qa h?disini g?t?r?b d?lil ??kirs?n ki, xan?mlar ?hli-beytd?ndir. ?g?r m?nim ??kdiyim h?disd?ki Zeydin s?z? s?nin ???n etibars?zd?rsa, ?z ??kdiyin h?disd? Zeydin s?z?n? niy? etibarl? say?rsan?

2.M?n bunu ?hli-beytin kiml?rd?n ibar?t oldu?u ???n d?lil g?tirm?mi??m. Zeydin s?z?n? q?d?r olan hiss?ni q?bul edirs?nmi?

?g?r q?bul edirs?ns?, ki, q?bul etm?lis?n. ??nk? Zeydin s?z?nd?n ?nc?ki hiss?, R?sul(s.a.a)-in s?z?d?r. Bu h?dis f?rqli m?nb?l?rd? 180 n?f?r r?vay?t?id?n n?ql olunub.

SUAL: M?n deyir?m ki, Quran ?hli-beytl? b?rab?r tutulursa v? hiday?t qayna?? say?l?rsa, qiyam?t? q?d?r bir-birind?n ayr?lmayacaqsa, o zaman bu m?s?l? onlar?n m?sumiyy?tin? d?lil deyildirmi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.G?l bel? dan??aq tutaq ki, m?nim firq?m m?n Zeydin bir h?disini ?sas g?t?r?r v? deyir ki, Xan?mlar ?hli-beytd?n deyil, s?n burada Zeydin s?z?n? etibars?z say?rsan, amma sonra Zeydin ba?qa h?disini g?t?r?b d?lil ??kirs?n ki, xan?mlar ?hli-beytd?ndir. ?g?r m?nim ??kdiyim h?disd?ki Zeydin s?z? s?nin ???n etibars?zd?rsa, ?z ??kdiyin h?disd? Zeydin s?z?n? niy? etibarl? say?rsan?

SUAL: M?n deyir?m ki, Quran ?hli-beytl? b?rab?r tutulursa v? hiday?t qayna?? say?l?rsa, qiyam?t? q?d?r bir-birind?n ayr?lmayacaqsa, o zaman bu m?s?l? onlar?n m?sumiyy?tin? d?lil deyildirmi?

S?n diqq?tli olsayd?n g?r?rdin ki,yuxar? postda bu iki h?disin q?sa ??rhi verilib.H?r iki h?disd? m?qs?d s?d?q? yem?yin kiml?r? haram olmas?n? g?st?rm?kdir.H?m?inin,ay?y? g?r? z?vc?l?rin ?hli Beytd?n olmalar? sabit oldu?una g?r? Zeyd (r.a) bildirm?k ist?yib ki,dig?r qohumlar da ?hli Beytd?n say?l?r.?st?nil?n halda bu h?disl?rd? siz? r?dd vard?r.

Burada m?s?l? s?nin bu v? dig?r h?dis? nec? baxma??ndad?r.Ke??n d?f? d? yazm??d?m ki,h?m Quran,h?m d? ?hli Beyt Rasulullah (s.a.s)-d?n sonra qalan mirasd?rlar.??nki,O ?z?nd?n sonra mal-d?vl?t qoyub getm?yib.

Allah?n kitab? il? kimi v? n?yi b?rab?r tutmaq olar?Bu s?z batildir.

H?disd? anla??lmayan he? n? yoxdur.Bu iki ?man?t? ancaq h?rm?t etm?k v? onlar? qorumaq bildirilib.

B?t?n indiy? kimi deyil?nl?rd?n sonra s?nin d?lill? dan??maq yerin? art?q ??bh?l?r? sar?lma??n s?nin ?s?ss?z dan??d???n?n g?st?ricisidir.??bh?y? qalsa din? o q?d?r ??kk g?tir?n var ki.

A??q-ayd?n d?lill?r g?tirildikd?n v? ya sa?lam d?lill?r ?st?nl?k t??kil etdiyini bil?nd?n sonra ??bh?l?r? sar?lma??n n? oldu?unu ?z?n bil.

Ay? v? h?disl?ri ?z havalar?na g?r? izah etm?k v? batil ?qid?l?rini bu ?saslara g?r? izah etm?k z?lal?t ?hlinin i?idir.?mumi d?lill?r? komplekt baxacaqsansa,onlar s?n? b?llidir.?ks t?qdird? ist?nil?n ??xs,h?tta xristian da Qurandan ?z havas?na g?r? “d?lil”g?tir? bil?r.

S?n t??s?f ki,eyni m?s?l?d? inad edirs?n.

T??s?f ki,s?n eyni s?zl?ri h?l? d? yaz?rsan.?ndiy? kimi yuxar? postlarda yaz?lanlara cavab verm?mis?n.El? ancaq n?y?s? irad bildirirs?n.Bel? b?hs olur?

F?rz et ki,?hli Beyt m?sumdur.

Bel? olan halda dig?r insanlar?n da ?hli Beytd?n olmalar? ax? sabitdir.Onda siz g?r?k onlar? da “m?sum”hesab ed?siz.

?st?rdim Sakif? S?ccadiyy? kitab?ndan bir ne?? ?mam Zeynalabiddin ®-?n duas?n? misa? ??k?m.

?mam Zeynalabiddin duas?ndan:”Ey Allah.?z ibad?tl?rim? baxanda onlar? ?ox n?qsanl? g?r?r?m.?z g?nahlar?ma baxanda is? onlar? daha ?ox g?r?r?m.....G?nah edib,q?z?bini qazananda....(Sakif? S?dcadiyy?:dua №32)

Al.shia sayt?nda bu s?zl?rin ha?iy?sind? qeyd edilir ki,bu duan? ?mam ax?am namaz?ndan sonra ed?rdi v? burada ?z g?nahlar?n? etiraf ed?rdi.

H?m?inin,”Ey R?bbim,bu m?n dayand???m yerd? s?n? ki?ik v? b?y?k g?nahlar?ma g?r? t?vb? edir?m,gizli v? a?kar,ke?mi? v? indiki g?nahlar?mdan isti?far edir?m.( №31)

O,h?m?inin bel? dua ed?rdi:”Ey R?bbim,S?n? dua edir?m ki,?z?rimd?n bu g?nah y?k?n? g?t?r?s?n... №39

H?m?inin O “Ey R?bbim.S?n? ?z cahilliyim? v? etdiyim z?lml?r? g?r? t?vb? edir?m.... №35.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Muslimun s?n haqq axtarma?a g?libs?n yoxsa s?z oyunu oynama?a!

H?disi niy? t?hrif edirs?n?

S?n deyirs?n ki, h?disd?n ??xan m?na budur: bu 2 ?man?ti ancaq qorumaq v? onlara h?rm?t etm?k laz?md?r.

d?zd?r h?dis onu deyir, amma s?n h?disin ?sl m?nas?na k?lg? sal?b g?z yumursan.

.

M??hur "S?n?ni-Termizi" ("S?hihi-Termizi" ad? il? d? m??hurdur) kitab?nda ?bu S?id v? Zeyd ibn ?rq?md?n bel? n?ql olunur: "Allah?n R?sulu (s) bel? buyurmu?dur:

????? ?????? ??????? ?? ???? ????????????? ???? ???? ?????????? ???????: ?????????? ???????? ???? ????????? ?????? ????? ?????? ????????? ???? ????????? ????? ?????????? ??????????? ?????????????? ?????? ?????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ??????????? ?????? ???????????? ???????:

"M?n sizin aran?zda iki ?man?t qoyuram. ?g?r onlardan yap??san?z, he? vaxt z?lal?t? d??m?zsiniz: Biri s?madan yer ?z?n? uzanm?? ip olan Allah?n kitab?, dig?ri itr?tim,?hli-beytimdir! Onlar “K?vs?r"hovuzunda m?n? qovu?anad?k, bir-birind?n ayr?lmazlar. Bax?n g?r?n, m?nd?n sonra onlarla nec? r?ftar ed?c?ksiniz.

1) Bu h?disd?ki "hablun" s?z? n? dem?kdir?

2) Bir d? biz bilirik ki, Pey??mb?r deyir ki, "m?nim s?zl?rim Quranla tutu?durun, ?g?r d?z g?lm?zs? at?n" , s?z?n? m?vafiq olaraq bu hans? Quran ay?sinin izah?d?r?

3) ?g?r h?dis deyirs?, bunlara t?m?ss?k etm?zs?niz, z?lil olars?n?z, o zaman sad?c? bunlara h?rm?t etm?k laz?md?r, yoxsa bunlara tabe olmaq laz?md?r?

Share this post


Link to post
Share on other sites

F?rz et ki,?hli Beyt m?sumdur.

Bel? olan halda dig?r insanlar?n da ?hli Beytd?n olmalar? ax? sabitdir.Onda siz g?r?k onlar? da “m?sum”hesab ed?siz.

?st?rdim Sakif? S?ccadiyy? kitab?ndan bir ne?? ?mam Zeynalabiddin ®-?n duas?n? misa? ??k?m.

?mam Zeynalabiddin duas?ndan:”Ey Allah.?z ibad?tl?rim? baxanda onlar? ?ox n?qsanl? g?r?r?m.?z g?nahlar?ma baxanda is? onlar? daha ?ox g?r?r?m.....G?nah edib,q?z?bini qazananda....(Sakif? S?dcadiyy?:dua №32)

Al.shia sayt?nda bu s?zl?rin ha?iy?sind? qeyd edilir ki,bu duan? ?mam ax?am namaz?ndan sonra ed?rdi v? burada ?z g?nahlar?n? etiraf ed?rdi.

H?m?inin,”Ey R?bbim,bu m?n dayand???m yerd? s?n? ki?ik v? b?y?k g?nahlar?ma g?r? t?vb? edir?m,gizli v? a?kar,ke?mi? v? indiki g?nahlar?mdan isti?far edir?m.( №31)

O,h?m?inin bel? dua ed?rdi:”Ey R?bbim,S?n? dua edir?m ki,?z?rimd?n bu g?nah y?k?n? g?t?r?s?n... №39

H?m?inin O “Ey R?bbim.S?n? ?z cahilliyim? v? etdiyim z?lml?r? g?r? t?vb? edir?m.... №35.

Ya ?z?n? bil?r?kd?n avaml??a vurursan, ya da ki bizl? m?z?l?nirs?n.

A?z?nda ?mam Zeynalabdin deyirs?n, amma imam n? dem?k oldu?unu bilmirs?n.

?mam insanlar?n hiday?t r?hb?ri dem?kdir, ?g?r bu g?n s?n s?hifeyi-s?ccadiyy?ni oxuyursansa bu o dem?kdir ki, o kitabda imam insanlara laz?m olan bilgil?r qoyub gedib.

O biz? (biz g?nahkar b?nd?l?r?) duan?n nec? edilm?sini ?ox ayd?n ??kild? g?st?rib.

Bu onun g?nahkar oldu?undan dan??m?r, o ax? kim? qar?? zalimlik, g?nah i? g?rm??d??

Fasil:K?T?B?`L-?M?NKonu:Ravi:?mm?`l-m?`min?n ?i?eBaslik:RES?LULL?H (S.A. VE S.), ASH?BINA, YAPAB?LECEKLER? AMELLER? EMREDERD?Hadis:??yle demi?tir: Res?lu`ll?h salla`ll?hu aleyhi ve sellem Ash?b?na emretti?i zaman (d?im?) ellerinden gelebilecek amelleri emrederdi. (O zaman Ash?b-? Kir?m`?): "Y? Res?l?`ll?h, biz Senin gibi de?iliz. All?hu Te?l? Senin olmu? ve olacak g?nahlar?na meydan vermemi?tir." derlerdi de (?s?r-?) gazab vech-i m?b?rekinde belirecek kadar k?zar ve ondan sonra da: "En ziy?de s?hib-i takv?n?z, All?h`? en ?ok bileniniz ??phesiz ki benim." buyururlard?.HadisNo:20Bu onu g?st?rir ki, Pey??mb?rin ke?mi? v? g?l?v?k g?nahlar? ba???lasa da, o ?m?li, duan?, t?qvan? he? zaman buraxm?r.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Muslimun s?n haqq axtarma?a g?libs?n yoxsa s?z oyunu oynama?a!

H?disi niy? t?hrif edirs?n?

S?n deyirs?n ki, h?disd?n ??xan m?na budur: bu 2 ?man?ti ancaq qorumaq v? onlara h?rm?t etm?k laz?md?r.

d?zd?r h?dis onu deyir, amma s?n h?disin ?sl m?nas?na k?lg? sal?b g?z yumursan.

.

M??hur "S?n?ni-Termizi" ("S?hihi-Termizi" ad? il? d? m??hurdur) kitab?nda ?bu S?id v? Zeyd ibn ?rq?md?n bel? n?ql olunur: "Allah?n R?sulu (s) bel? buyurmu?dur:????? ?????? ??????? ?? ???? ????????????? ???? ???? ?????????? ???????: ?????????? ???????? ???? ????????? ?????? ????? ?????? ????????? ???? ????????? ????? ?????????? ??????????? ?????????????? ?????? ?????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ??????????? ?????? ???????????? ???????: "M?n sizin aran?zda iki ?man?t qoyuram. ?g?r onlardan yap??san?z, he? vaxt z?lal?t? d??m?zsiniz: Biri s?madan yer ?z?n? uzanm?? ip olan Allah?n kitab?, dig?ri itr?tim,?hli-beytimdir! Onlar “K?vs?r"hovuzunda m?n? qovu?anad?k, bir-birind?n ayr?lmazlar. Bax?n g?r?n, m?nd?n sonra onlarla nec? r?ftar ed?c?ksiniz.<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?g?r h?dis deyirs?, bunlara t?m?ss?k etm?zs?niz, z?lil olars?n?z, o zaman sad?c? bunlara h?rm?t etm?k laz?md?r, yoxsa bunlara tabe olmaq laz?md?r?

?ksin?,Tirmizinin kitab?n?n ad? S?n?ndir v? bu adla m??hurdur.Bunu ham? bilir.S?n sanki,m?nim yazd?qlar?m? g?rm?k ist?mirs?n.S?n ?z?n? s?rf ed?ni q?bul edirs?n,yoxsa ?mumi d?lill?r? ?saslan?rsan?

Bu h?disd? sizin lehiniz? n? var?

M?g?r siz ?hli Beyti oldu?u kimi q?bul edirsiz.Yoxsa siz ?li (r.a) v? dig?r ?vladlar?n?n yolunda oldu?unuzu z?nn edirsiz?

Allaha and olsun ki,siz ?hli Beytin yolundan tam uzaqs?z.?sa (?) Xristianlardan uzaq oldu?u kimi siz ?hli Beytd?n,onlar da sizd?n uzaqd?r.?hli Beytin ?n b?y?k d??m?nl?ri sizsiz ki,M?minl?rin analar? olan Pey??mb?r (s.a.s) z?vc?l?rini ?hli Beytd?n saym?r,dig?r Pey??mb?r (s.a.s) qohumlar?na da n?inki,?hli Beytd?n saym?r,onlara d??m?n?ilik d? b?sl?yirsiz.

?vv?lc? s?n yuxar?da xeyli y???l?b qalan ?hli Beytin kimliyi v? onlar?n m?sumlu?u barad? suallara cavab ver,sonra bu barad? dan??aq.

M?n s?n? demi?dim,t?krar etm?k ist?mir?m.Biz bir-iki h?dis? ?sas?n h?km ??xarm?r?q,bu bid?t ?hlinin i?idir ki,havalar?na uy?un g?l?n? sar?l?rlar.Qayda budur ki,?mumi n?ssl?r? ?sas?n h?m ??xarmaq laz?md?r.

?g?r s?rf ancaq bu h?dis? ?saslan?rsansa onda dig?r ?hli Beyt ?zvl?rini d? s?nin ifad?n il? g?r?k Qurana b?rab?r tutas?z.

S?n h?l? yuxar? postlarda veril?n d?lill?r? ?trafl? m?nasib?t bildir,iddian? ?sasland?r,sonra dig?r m?s?l?l?r? ke??k.Yoxsa,havan? uy?un olandan yap??ma?a n? varki.Xristian da ?z lehin? Qurandan d?lil g?tirir.

Sual?na g?linc?,dediyim kimi,h?cc?t b?t?n d?lill?ri bir araya toplad?qdan sonra tamamlan?r v? m?s?l? ayd?nla?m?? olur.?hli Beyt barad? g?l?n b?t?n h?disl?r baxsan g?r?c?ks?n ki,onlar? sevm?k,onlara h?rm?t etm?k buyrulub.

Nec? ki,Quranda da buyrulub:” "De: “M?n sizd?n bu (risal?ti t?bli? etm?k ???n) bir ?ey ist?mir?m. ?st?diyim yaln?z aram?zda olan qohumluq ?laq?l?rini n?z?r? alma??n?zd?r." (?ura 23)

S?id ibn Cubeyr deyir, m?n dedim ki, ay?nin m?nas? bel?dir: Yaln?z qohumlar?ma xo? davranman?z? ist?yir?m. Bunu e?id?n Abdullah ibn Abbas m?n? t?r?f d?n?b dedi: S?n t?l?sirs?n. Allaha and olsun, Qurey? q?bil?sinin el? bir qolu yoxdur ki, M?h?mm?din onlarla qohumlu?u olmas?n. Ona g?r? d? ay?nin m?nas? bel?dir: M?n sizd?n yaln?z aram?zda olan qohumluq ?laq?l?rinin saxlan?lmas?n? ist?yir?m. (S?hih ?l-Buxari: Kitabut t?fsir, sur?tu? ?ura, bab, ?l-m?v?dd?tu fil qurb? 4818)

Bundan da a??q-ayd?n izah ola bil?r?

S?n Qurandan ay? g?tir ki,ancaq ?hli Beyt? tabe olmaq ?mr edilib.M?n h?l? demir?m ki,sizin ?hli Beyt anlay???n?z naqisdir.

M?n yen? deyir?m.A??l sahibin? m?lumdur ki,d?lill?r a??q-ayd?n olmal?d?r,t?vil? yer verilm?m?lidir.Bundan sonra ancaq n?tic? ??xarmaq olar.

Kim? ita?t etm?k v? kimin yolu il? getm?k barad? s?n? iki ay? t?qdim edir?m.

“Ey iman g?tir?nl?r! Allaha v? El?isin? ita?t edin, h?m d? ?z?n?zd?n olan r?hb?rl?r? ??ri?t? uy?un ??kild? ita?t edin. ?g?r bir ?ey haqq?nda m?bahis? ets?niz, Allaha v? Axir?t g?n?n? inan?rs?n?zsa, Allaha v? Onun El?isin? m?raci?t edin. Bu, sizin ???n daha xeyirli v? n?tic? etibaril? daha yax??d?r.” (Nisa 59)

“H?r k?s do?ru yol ona b?lli olduqdan sonra Pey??mb?r? qar?? ??xsa v? m?minl?rin yolundan ba?qa bir yolla gets?, onu ?z tutdu?u yola y?n?ld?r v? C?h?nn?md? yand?rar?q. Ora n? pis d?n?? yeridir.” (Nisa 115)

Bird?n soru?san ki,m?minl?r kiml?rdir?Cavab? Allah-T?ala Quranda buyurur:

“?man g?tir?n, hicr?t ed?n v? Allah yolunda cihad ed?nl?r v? s???nacaq verib k?m?klik g?st?r?nl?r – m?hz onlar h?qiqi m?minl?rdir. Onlar ???n ba???lanma v? bolluca ruzi vard?r.” (?nfal 74)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ya ?z?n? bil?r?kd?n avaml??a vurursan, ya da ki bizl? m?z?l?nirs?n.

A?z?nda ?mam Zeynalabdin deyirs?n, amma imam n? dem?k oldu?unu bilmirs?n.

?mam insanlar?n hiday?t r?hb?ri dem?kdir, ?g?r bu g?n s?n s?hifeyi-s?ccadiyy?ni oxuyursansa bu o dem?kdir ki, o kitabda imam insanlara laz?m olan bilgil?r qoyub gedib.

O biz? (biz g?nahkar b?nd?l?r?) duan?n nec? edilm?sini ?ox ayd?n ??kild? g?st?rib.

Bu onun g?nahkar oldu?undan dan??m?r, o ax? kim? qar?? zalimlik, g?nah i? g?rm??d??<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?mm?t? r?hb?rlik zaman? ?bu B?kr h?zr?tl?ri ?z xilaf?tin? d?lil kimi, h?disi t?hrif ed?r?k "?mamlar Q?rey?d?ndir" s?z?n? g?t?rd?. Bunu olmazd? ki, Q?rey?in b?y?kl?rinin (?linin (?.s) , Abbas ibn ?bd?lm?tt?lib(r.a)-n?n) yan?nda desin. Orda art?q h?r ?ey ayd?n olacaqd?.

B?ni S?qif?d? ?bu B?kr h?dis s?yl?di ki, "?mamlar Q?rey?d?ndir" v? bunun n?tic?sind? ?nsar dinm?di.

S?nc? bu zaman bu h?disd?n ?nsar?n x?b?ri yox idimi?

Var idi, sad?c? olaraq unutmu?dular. Bu s?nin ?li-nin xilaf?tini unutmaqlar?na olan cavabd?r.<B><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></B>

H?l?ki s?nin ?z?n? avaml??a v? ?z?n? g?rm?m?zliy? qoydu?unu g?r?r?m.

?mam s?z?n?n n? oldu?unu s?nd?n soru?mal?yam?

?lb?tt?,?hli Beytd?n olan ?mamlar? ?hli S?nn? sevir v? onlara h?rm?t edir.Ancaq sizin kimi onlar? qeyri b???r m?xluq hesab etm?k z?lal?tin? d??m?mi?ik.?g?r el? olsa idi Rasulullah (s.a.s) haqq?nda bunu dey?rdik.

S?n birincisi sizin kitablardan ?vv?lki postlarda g?tirdiyim r?vayy?tl?rin ?st?nd?n ke?irs?n.M?n bu barad? ?ox misallar g?tir? bil?r?m.Sad?c? uzun olmamas? ???n bir ne??sini g?tirdim.Qald? ki,?mam Zeynalabiddinin ® s?z?n?,oxuyan adam g?r?r ki,duada O ?z? haqq?nda dan???r.

Bu Al.shia sayt?nda bu s?zl?rin ha?iy?sind? qeyd edilir ki,bu duan? ?mam ax?am namaz?ndan sonra ed?rdi v? burada ?z g?nahlar?n? etiraf ed?rdi.

Ona g?r? d? s?nin komentariyana ehtiyyac yoxdur.S?n yax?? olard? yuxar? postlarda yaz?lanlara cavab ver.

B?ni S?qif?

?bu B?kr (r.a)-? ad?t etdiyiniz kimi b?htan at?rsan.”?mamlar Qurey?d?ndir” s?z? bir ?ox s?hab?l?r t?r?find?n bilinirdi v? bu barad? g?l?n h?disl?r m?tavatir d?r?c?sind?dir.Amma,bu o dem?k deyil ki,bunu ham? bilirdi.B?zil?ri bilm?m?y? v? ya unuda da bil?rdi.Qurey?in b?y?kl?rin? g?linc? ?bu B?kr (r.a) v? ?m?r (r.a) d? Qurey?in b?y?kl?ri idi.Buna he? k?s etiraz etm?di d?.Abbas (r.a),?li (r.a) is? daha ?ox ?hli Beyt b?y?kl?ri kimi tan?n?rd?.H?m?inin onlar da t?bii Qurey?d?ndirl?r.

Bu hadis?nin nec? c?r?yan etdiyi barad? ?trafl? burada.

?g?r s?n dey?n kimi onlar ?li (r.a)-nin xilaf?tini unutmu?dularsa,niy? ?li (r.) v? ya ba?qa birisi onlara bunu xat?rlatmad??

?g?r bu i? f?rz idis? bunu g?r?k ?li (r.a) etm?li idi.?g?r etm?dis? dem?li f?rzi yerin? yetirm?di v? asi kafir oldu.El?c? d? dig?r S?hab?lr d? f?rzi t?rk etdikl?rin? g?r? kafir oldular.Nec? ki,bunu siz iddia edirsiz.

Yox,?g?r bu i? f?rz deyildis? bunu dem?y? d? bil?rdi.Amma,ist?nil?n halda bunu ya ?z?,ya da dig?r birisi ??x?b dem?li idi.Amma,bunlardan he? birisi olmad?.Bel? olan halda S?hab?l?r? he? bir etiraz etm?k olmaz.Nec? ki,bunu Zeydi ?iy?l?r q?bul edirl?r.Onlara g?r? S?hab?l?rin bu i?i m?sl?h?ti idi v? ?mam?t barad? he? bir g?st?ri? olmay?b v? onlara g?r? Ra?idi X?lif?l?rin Xilaf?ti haqqd?r.Onlara g?r? ?li (r.a)-in se?ilm?si daha m?qbul hesab olunur.

N?hay?t,siz ki,deyirsiz bu g?st?ri?i Rasulullah (s.a.s) 120 000 insan?n qaba??nda deyib,?st?lik onu y?ni,?li (r.a)-? bu m?nasib?tl? t?brik d? edibl?r.Hans? a??l q?bul ed?r ki,bu q?d?r insan bu hadis?y? ?ahid olsun,eyni zamanda da bunu unutsun.Bu q?d?r d? ziddiyy?t olar?

S?n bu s?zl?rind? s?mimi deyils?n.

Hans? variant? q?bul edirs?n.Onlar?n unutmalar?n?,yoxsa d?n?k ??xmalar?n??

Buna cavab ver.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Amma ?bu B?kr d? onlardan f?rql?nm?y?r?k h?disin ?z?n? laz?m olan hiss?sini t?qdim etdi, amma h?dis f?rqliydi.

"?mamlar m?nd?n sonra 12 n?f?rdir, ham?s? da q?rey?d?ndir.

Pey??mb?rin vaxt?nda da, Quran biz? yet?r dey?n , n?d?ns? h?dis? bigan? ya?ayan ?m?r bu d?f? h?disi q?bul ed?r?k ?bu B?krin bu ??kdiyi naqis d?lill? kifay?tl?ndi.(S?hihi-Buxari. cild 5. S?h. 511 "?l-M??azi" kitab?. "M?rzun-n?biyy s?ll?llahu ?leyhi v? alihi v? v?fatuhu" bab?., S?hih-M?sl?m. "?l-v?siyy?" kitab?, "T?rkul-v?siyy? lim?n l?ys?l?hu ??y'un yusa fihi" bab?. Cild 4. S?h 175 }

O ki qald? ki, Ai?? xan?mdan r?vay?t olunan h?disd? baxmayaraq ki, o deyir Pey??mb?rimiz v?siyy?t etm?yib, amma h?disin m?tnind? deyilir ki, o vaxt bel? bir s?hb?t olub. S?n ki, deyirs?n o vaxt bel? s?hb?t olmay?b.<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

?ox q?rib?dir.Siz ki,?hzab 33 barad? dan??anda h?mi?? ay?d? olan bir c?ml?ni ay?nin ortas?ndan ??xar?b g?tirirsiz.?ndi ?bu B?kr (r.a)-? bunu irad tutursan?

S?n isbat ed? bilm?zs?n ki,bu “?mamlar Qurey??ndir”s?z? el? bu l?fzl? Rasulullah (s.a.s)-in a?z?ndan ??xmay?b.M?g?r insan bir fikri dey?nd? bu fikri ayr?-ayr? ifad?l?rl? dey? bilm?z?Yoxsa bu Quran ay?sidir ki,g?r?k bunu ancaq sitat g?tir?s?n.

Bu h?dis ayr?-ayr? l?fzl?rl? g?lmi?dir v? istisna deyil ki,ba?qa deyilm? ??kill?ri d? olub.Bu fikirl?ri Rasulullah (s.a.s) ayr?-ayr? vaxtlarda m?xt?lif ??kild? dey? bil?rdi.

Buna etiraz?n var?

Ad?tin? ?m?l ed?r?k yen? d? b?htan at?rsan.M?s?lman olan ??xs n?inki,S?hab?l?r? he? dig?r insanlara da b?htan atmamal?,haqq?na girm?m?lidir.Bu ki,b?y?k g?nahlardand?r.

S?n bu d?lil? naqis deyirs?ns?,s?n? s?z?m yoxdur.Onda el? ??x?r ki,o q?d?r S?hab?d?n s?n a??ll? ??xm?san.Onlar o vaxt? hadis?l?rin i?ind? ola-ola bilmirdil?r,s?n ?st?nd?n 1400 il sonra deyirs?n ki,b?s bel?,b?s el?.N?is?.

?m?r (r.a) h?disl?r?,h?m?inin Rasulullah (s.a.s)-? nec? ba?l? olmas? ham?ya b?lli idi.Amma,O ham? kimi Allah?n s?z? il? Rasullah (s.a.s)-in v?hy olmayan s?zl?ri aras?nda f?rqi ba?a d???rd?.El?c? ham? bilir ki,?m?r (r.a) Rasulullah (s.a.s)-? el? ba?l? idi ki,onun b?y?nm?diyi v? q?z?bl?ndiyi adam? g?r?nd? tez dey?rdi.”Ya Rasulullah! ?st?yirs?n filank?sin boynunu vurum” v? s.

S?n m?n? bir d?n? misal g?tir ki,Rasulullah (s.a.s)-in s?z? ?m?r (r.a)-? deyilsin v? O bunu Rasulullah (s.a.s)-d?n oldu?unu bildiyi halda bunu q?bul etm?sin.

G?zl?yir?m....

?ftira atmaqla can?n? qurtara bilm?y?c?ks?n.

?mumi olaraq bilinir ki,konkret bir ??xsi X?lif? olaraq t?yin etm?yib.F?q?t,b?zi i?ar?l?rl? ni?an verib ki,buna ?bu B?kr (r.a) daha layiqdir.Misallar ??km?y? ehtiyyac yoxdur.

?linin ?bu B?kr? bey?t? m?nasib?ti

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...